1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə11/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

si d
ərə
csinin t
ə
snifat
ı
 n
əyə
ə
saslan
ı
r?
A) Klinik-audioloji m
ə
lumatlar
ı
n t
ə
hlilin
ə
B) Nitq audiometriyas
ını
n göst
ə
ricil
ə
rin
ə
C) Tonal audiometriyan
ı
n göst
ə
ricil
ə
rin
ə
D) S
ə
s gücünün differasial q
ə
buletm
ə
 hüdudu göst
ə
ricil
ə
rin
ə
E) Bütün sadalananlara
437. Portal hipertenziyada hans
ı ə
lam
ə
t xarakterik deyil:
A) sar
ılı
q
B) babasil
C) qida borusu venalar
ı
n varikoz geni
şlə
nm
ə
si
D) assit
E) meduza ba
şı
438. 
İ
onla
şdırıcı ş
üalanma hans
ı
 x
ə
st
ə
liyin s
əbə
bi ola bil
ə
r?
A) k
ə
skin mieloblast leykoz
B) limfoqranulomatoz
C) xronik limfoleykoz
D) limfosarkoma
E) mielom x
ə
st
ə
liyi
439. Xarci v
ə
 orta qula
ğı
n iltihabl
ı
 x
ətə
likl
ə
ri zaman
ı
 pe
şə
 küyünd
ə
n müdafi
ə
olunmaq üçün olan hans
ı
 f
ə
rdi müdafi
ə
 vasit
ə
si i
şlə
dilir?
A) D
ə
bilq
ə
B) Bütün sadalananlar
C) Qulaqc
ı
qlar
D) T
ı
xaclar
E) Sadalananlardan heç biri
440. 1 Gr dozada radiasiya zaman
ı ş
üa x
ə
st
ə
liyi c
ərə
yan edir:
A) Ba
ğı
rsa
ğı
n z
ədələ
nm
ə
sinin üstünlüyü il
ə

B) Beyin pozguntular
ı
 il
ə
C) Qan
əmələgə
tirm
ə
nin z
ədələ
nm
ə
sinin üstünlüyü il
ə
D) Toksemik t
ə
zahürl
ə
rin üstünlüyü il
ə
E) Hemodinamik pozuntular
ı
n üstünlüyü il
ə
441. Sadalananlardan hans
ı
 k
ə
skin 
ş
üa t
ə
siri t
ə
snifat
ı
na daxil deyil?
A) K
ə
skin 
ş
üa x
ə
st
ə
liyinin selebral formas
ı
B) K
ə
skin 
ş
üa x
ə
st
ə
liyinin tipik formas
ı
C) Postradiasion ensefalomieloz
D) K
ə
skin 
ş
üa x
ə
st
ə
liyinin toksik formas
ı
E) K
ə
skin 
ş
üa x
ə
st
ə
liyinin ba
ğı
rsaq formas
ı
442. Testl
ə
rd
ə
n hans
ı
 malabsorbsiya sindromunun diaqnostikas
ı
 üçün etibarl
ıdı
r:
A) yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n rentgenoloji müayin
ə
si
B) laktulozaya tolerantl
ı
q testi
C) qlükozaya tolerantl
ı
q testi
D) D-ksilozatesti
E) 
Ş
illinqtesti
443. 2000 – 8000 rad (20-80 Gr) dozada 
ş
üalanma zaman
ı ş
üa x
ə
st
ə
liyind
ə
n ölüm ba
ş
verir:
A) Ilk bir neç
ə
 saat 
ə
rzind
ə
B) XIV günd
ə
n sonra
C) Göst
ə
ril
ə
n dozada radiasiya zaman
ı
 proqnoz xo
ş
dur
D) X-XIV gün 
ə
rznd
ə
E) V-VII gün 
ə
rzind
ə
444. Xroniki pankreatitd
ə
 a
şağı
dak
ı
 sindromlar olur:
A) anemik,hiperplastik
B) hipertonik, ödemli
C) a
ğrı
, dispeptik 
ə
lam
ə
tl
ə
r
D) hipertonik, nefrotik
E) nefrotik, ödemli
445. Sadalananlardan hans
ı
 lazer 
ş
üalanmas
ını
n t
ə
sirin
ə
 qar
şı
 böhranl
ı
 hesab edilir?
A) Qanyaranma sistemi
B) Gözl
ə
r v
ə
 d
ə
ri örtüyü
C) E
ş
itm
ə
 orqanlar
ı

D) Damar sistemi
E) Tük örtüyü v
ə
 d
ı
rnaqlar
446. Krioqlobulinl
ə
rin neç
ə
 tipi a
ş
kar olunur?
A) 6
B) 5
C) 2
D) 3
E) 1
447. Tozun t
ə
sirinin xarakterind
ə
n as
ılı
 olaraq neç
ə
 qrup pnevmokonioz ay
ı
rd
edirl
ə
r?
A) 8
B) 6
C) 9
D) 10
E) 7
448. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda x
ə
st
əyə
 hans
ı
 sutkal
ı
q qida rasionu t
ə
yin
edilm
ə
lidir ki, öz zülal
ını
n parçalanmas
ını
n qar
şısı
 al
ı
ns
ı
n?
A) 3000-3500 kkal
B) 2200-2500 kkal
C) 2500-3000 kkal
D) 1200-1800 kkal
E) 1800-2200 kkal
449. Pe
şə
 koxlear nevritinin dig
ə
r etiologiyal
ı
 nevritl
ə
rd
ə
n differensial diaqnostiq

rq n
ə
dir?
A) Otoskeleroz pe
şə
 koxlear nevritind
ə
n f
ə
rqli olaraq daha çox g
ə
nc ya
ş
lar
ı
nda olan
şə
xsl
ə
rd
ə
, ba
şlı
ca olaraq da qad
ı
nlarda inki
ş
af edir
B) Qeyri-pe
şə
 etiologiyal
ı
 koxlear nevriti ad
ətə
n keçirilmi
ş
 yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ə ə
laq
ələ
ndirilir
C) Pe
şə
 koxlear nevriti il
ə
 keçirilmi
ş
 yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ə
r (meningit, qripp, neyroinfeksiya)
aras
ı
nda qar
şılı
ql
ı ə
laq
ə
 var
D) Pe
şə
 koxlear nevriti ad
ətə
n ikit
ərə
fli xarakter da
şıyı
r
E) Pe
şə
 koxlear nevriti bir qayda olaraq t
ə
dric
ə
n inki
ş
af edir
450. Sadalananlardan hans
ı
 metallokoniozlara aid edilmir?
A) Nefelinoz

B) Stanioz
C) Baritoz
D) Manqanokonioz
E) Stanioz
451. Xronik mieloleykozun inki
ş
af etmi
ş
 m
ə
rh
ələ
sind
ə
 periferik qan
ı
n xarakter
xüsusiyy
ə
tl
ə
ri
1) metamielositl
ərə
 q
ədə
r sola meyllik;
2) limfositl
ə
rinsay
ını
n artmas
ı
;
3) bazofil-eozinofil assosiasiya;
4) plazmoblast tip hüceyr
ələ
rin yaranmas
ı
.
A) 1,3
B) 2, 4
C) 1,4
D) 1,2
E) 2, 3
452. Olivinoz aid edilir:
A) Asbetozlara
B) Silikozlara
C) Antrakozlara
D) Silikatozlara
E) Siderozlara
453. S
ə
rb
ə
st silisium dioksidi t
ə
rkibli tozun t
ə
sirinin ba
ş
lamas
ı
ndan
pnevmokoniozun inki
ş
af
ı
na q
ədə
r olan orta müdd
ə
t n
ə
 q
ədə
r t
əş
kil edir?
A) 3-5 il
B) 2-3 il
C) 10-15 il
D) 1 il
ə
 yax
ı
n
E) 7 il
454. Sklerodermiyan
ı
n diffuz formas
ı
nda d
ə
ri b
ədə
nin 
ə
sas
ə
n hans
ı
 hiss
ələ
rind
ə
zədələ
nir?
A) üz
B) gövd
ə
 v
ə ə
traflar
ı
n proksimal hiss
ələ
ri
C) gövd
ə
 v
ə
 üz

D) 
ə
l barmaqlar
ı
E) üz, 
ə
l barmaqlar
ı
 v
ə
 dabanlar
455. Herbisid-pestisidl
ə
r n
ə
 il
ə
 mübariz
ə
 üçün t
ə
yin edilir :
A) G
ə
miricil
ə
rl
ə
B) G
ənələ
rl
ə
C) Yosunlarla
D) H
əş
aratlarla
E) Alaqlarla
456. Hans
ı
 pe
şə
 sahibl
ə
rind
ə
 siderosilikoza daha tez-tez rast g
ə
linir?
A) Elektrik qaynaqç
ı
lar
ı
nda
B) D
ə
mir-filiz s
ə
nayesi i
ş
çil
ə
rind
ə
C) Kömür m
ədə
nl
ə
ri 
ş
axtaç
ı
lar
ı
nda
D) Sement s
ə
nayesi i
ş
çil
ə
rind
ə
E) Cilalay
ıcı
larda
457. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgını
n terminal m
ə
rh
ələ
si üçün yumaqc
ı
q filtrasiyas
ını
n
hans
ı
 s
ə
viyy
ə
si xarakterdir:
A) 5 ml/d
ə
q
B) 20 ml/d
ə
q
C) 40 ml/d
ə
q
D) 30 ml/d
ə
q
E) 15 ml/d
ə
q
458. Sadalanan pnevmokoniozlar
ı
n hans
ısını
n gedi
ş
i silikozlara daha çox ox
ş
ay
ı
r:
A) Antrakosilikozun
B) Siderosilikozun
C) Siderosilikatozun
D) Sadalananlardan heç birinin
E) Bütün sadalananlar
ı
n
459. D
ə
mirdefisitli anemiyaya xarakterdir:
A) hipoxromiya, mikrositoz, z
ə
rdab
ı
n d
ə
mirbirl
əş
dirm
ə
 qabiliyy
ə
tinin artmas
ı
B) hipoxromiya, mikrositoz, h
ədəfəbə
nz
ə
r eritrositl
ə
r
C) hipoxromiya, mikrositoz, z
ə
rdab
ı
n d
ə
mirbirl
əş
dirm
ə
 qabiliyy
ə
tinin azalmas
ı
D) hipoxromiya, mikrositoz, Desferal s
ı
na
ğını
n müsb
ə
t olmas
ı
E) hipoxromiya, mikrositoz, sternal sideroblast
ı
n olmas
ı

460. 70%-d
ə
n art
ı
q s
ə
rb
ə
st silisium dioksidinin t
ə
rkibli tozda M
İ
K (mümkün
icaz
ə
veril
ə
n konsentrasiyas
ı
) n
ə
 q
ədə
rdir?
A) 1 mq/m
3
B) 4 mq/m
3
C) 2 mq/m
3
D) 3 mq/m
3
E) 5 mq/m
3
461. Osteoartrozda klinik 
ə
lam
ə
ti seçin:
a) diz v
ə
 budçanaq oynag
ı
nda “start agr
ı
lar”
ı
;
b) Heberden düyünl
ə
ri;
c) kiçik oynaqlarda v
ə
 topuqda s
əhə
rl
ə
r h
ərəkə
tin m
ə
hdudla
ş
mas
ı
;
d) tofuslar
ı
n olmas
ı
;
e) oynaqlarda ulnar deviasiya.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) b,c
B) a,b,c
C) c,d
D) c,d,e
E) a,b
462. Silikozun kollaqgenozlarla (sistemli qurde
şənə
yi, sklerodermiya,
dermatomiozit) mü
ştərə
kliyi adland
ırılı
r:
A) Turett sindromu
B) Makleod sindromu
C) Takayasu sindromu
D) Vilson sindromu
E) Erazmus sindromu
463. Antrakosilikoz n
ə
 il
ə
 yarana
ı
r?
A) S
ə
rb
ə
st silisium dioksid
ə
 malik olmayan tozla
B) Üzvu tozla
C) Qar
ışı
q toz il
ə
D) Metal t
ə
rkibli tozla
E) Biti
ş
ik v
ə
ziyy
ə
td
ə
 olan silisium dioksid tozu il
ə
464. Bissinoz inki
ş
af edir:

A) 
Ş
axtaç
ı
larda
B) Pamb
ı
q emal
ı
 s
ə
nayesi i
ş
çil
ə
rind
ə
C) Elektrik qaynaqç
ı
lar
ı
nda
D) Cilalay
ıcı
larda
E) Keramika s
ə
nayesi i
ş
çil
ə
rind
ə
465. Qanda antimitoxondral antitel hans
ı
 üçün xarakterikdir:
A) k
ə
skin hepatit
B) Konovalov-Vilson x
ə
st
ə
liyi
C) hemoxromatoz
D) alkohol sirrozu
E) birincili biliar sirroz
466. Xroniki pankreatitd
ə
 aqr
ı
 sindromu zaman
ı
 hans
ı
 istifad
ə
 olunmur:
A) atropin
B) morfin
C) novokain
D) baralqin
E) promedol
467. 
İ
stehsalatda beriliumun orqanizm
ə
 daxil olmas
ını

ə
sas yolu:
A) Perkutan yolu
B) Selikli qi
ş
alardan rezorbsiya
C) Peroral yolu
D) Bütün sadalananlar
E) 
İ
nhalyasiya yolu
468. DDT il
ə
 peroral z
əhə
rl
ə
nm
ə
 zaman
ı
 letal dozan
ı
 t
əş
kil edir:
A) 50 mq/kq
B) 5 mq/kq
C) 500 mq/kq
D) 0,5 mq/kq
E) 0,05 mq/kq
469. Cilal
ıyıcı
lar
ı
n pnevmokoniozunun klinikas
ı
, bir qayda olaraq, özünü göst
ə
rir:
A) Bronxit v
ə
 a
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rin emfizemas
ı ə
lam
ə
tl
ə
ri il
ə
B) A
ğ
 ciy
ə
r v
ərə
mini f
ə
sadla
şmış
 formas
ı
 il
ə
C) A
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rin a
ğı
r qranulamatoz z
ədələ
nm
ə
si il
ə

D) 
Ə
lam
ə
tl
ə
rsiz gedi
ş
 il
ə
E) A
ğ
 ciy
ə
rin x
ə

ə
nginin erk
ə
n inki
ş
af
ı
 il
ə
470. Sidik cövh
ə
rinin hans
ı
 s
ə
viyy
ə
sind
ə
 (miqdar
ı
nda) hemodializ apar
ılı
r?
A) 18 mmol/l
B) 15 mmol/l
C) 21 mmol/l
D) 10 mmol/l
E) 24 mmol/l
471. II d
ərə
cli toz bronxiti olan x
ə
st
ələ
rin 
əmə
k qabiliyy
ə
tinin ekspertizas
ı
 zaman
ı
tövsiyy
ələ
r hans
ı
lard
ı
r?
A) 
İ
xtisas d
ə
yi
şmə
nin z
ə
ruriliyi
B) Dinamik mü
ş
ahid
ə
 v
ə
 müalic
ə şə
rt il
ə
 i
ş
in davam etdirilm
ə
si mümkünlüyü
C) Sanatoriya-kurort müalic
ə
sind
ə
n sonra i
şə
 davam etm
ə
 imkan
ı
D) 
Əmə
k qabiliyy
ə
tinin tam itirilm
ə
si
E) Göst
ə
ril
ə
n x
ə
st
ə
lik formas
ı
 zaman
ı əmə
k qabiliyy
ə
tinin itirilm
ə
sinin ekspertizas
ı
 h
ə
yata
keçirilmir.
472. Ba
ğı
rsaq dispepsiyalar
ı
na aid deyil:
A) meteorizm
B) aerofaqiya
C) q
ə
bizlik
D) a
ğrı
E) ishal
473. Kesson x
ə
st
ə
liyini yüngül formas
ını
n ilk 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:
A) Atsetilxolinesterazan
ı
n f
ə
all
ı
q s
ə
viyy
ə
sinin a
şağı
 dü
şmə
si
B) 
Ə
traflar
ı
n iflici
C) “A
ğ
 barmaqlar” sindromu
D) B
ədə
n h
ə
rar
ə
tinin artmas
ı
, öskür
ə
k
E) D
ə
ri qa
şı
nmas
ı
, d
ə
rid
ə
 s
ə
pkil
ə
r, 
əzələ
 v
ə
 oynaq a
ğrı
lar
ı
474. Hemorragik vaskulitin xarakter 
ə
lam
ə
ti:
A) protrombin indeksinin azalmas
ı
B) trombositopeniya
C) qanaxman
ı
n vaskulit-purpur tipi
D) laxtalanma zaman
ını
n uzanmas
ı

E) qanaxman
ı
n hematom tipi
475. Dekompressiya x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 vestibulyar pozuntular mü
ş
ay
ə
t edilir:
A) Ümumi z
ə
iflikl
ə
B) Ür
ə
k bulanma v
ə
 qusma il
ə
C) E
ş
itm
ə
 qabiliyy
ə
ti v
ə
 müvazin
ə
tin itirilm
ə
si il
ə
D) Ba
ş
 gic
ə
ll
ə
nm
ə
si il
ə
E) Bütün sadalananlarla
476. Pnevmokoniozun növl
ə
rind
ə
n hans
ı
 çini-fayans s
ə
nayesi i
ş
çil
ə
ri üçün
xarakterikdir?
A) Silikoz
B) Siderosilikoz
C) Antrakosilikoz
D) Baritoz
E) Silikosilikatoz
477. Qanda üzvu fosforstisidl
ə
ri il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ə
nin markerl
ə
ridirl
ə
r:
A) Methemoqlobinin mövcudlu
ğ
u
B) Plazman
ı
n osmolyar d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri
C) Sulfurhemoqlobinin s
ə
viyy
ə
sinin yüks
ə
lm
ə
si
D) Xolinesteraz
ı
n f
ə
all
ığı
n a
şağı
 dü
şmə
si
E) Qamma – qlutamiltransferaza s
ə
viyy
ə
sinin a
şağı
 dü
şmə
si
478. Dal
ğı
clarda 40 metrd
ə
n art
ı
q olan d
ə
rinlikl
ə
rd
ə
 hava azotunun t
ə
sirinin kliniki
ə
lam
ə
tl
ə
ri özünü göst
ə
rir:
A) Orta qula
ğı
n baroz
ədələ
nm
ə
si il
ə
B) Kesson x
ə
st
ə
liyi il
ə
C) Orqanizm
ə
 narkotik t
ə
sir il
ə
D) Disbarizm t
ə
zahürl
ə
ri il
ə
E) Hiperoksiya il
ə
479. Parenximatoz sar
ılı
q mü
ş
ahid
ə
 edilmir:
A) virus hepatitind
ə
B) bütün qeyd edil
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
C) qaraciy
ə
r x
ə

ə
ngind
ə
D) Minkofski-
Ş
offar x
ə
st
ə
liyind
ə
E) qaraciy
ə
r sirrozunda


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə