1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə12/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

480. Dal
ğıcı
n s
ıxı
lm
ış
 havadan istifad
ə
 etdiyi zaman d
ə
rinlik çox olmamal
ıdı
r:

A) 60 metrd
ə
n
B) 30 metrd
ə
n
C) 40 metrd
ə
n
D) 120 metrd
ə
n
E) 50 metrd
ə
n
481. Da
ğ
 x
ə
st
ə
liyinin inki
ş
af etdiyi hüdudlar:
A) D
ə
niz s
ə
viyy
ə
sind
ə
n 0,5 km yüks
ə
kd
ə
B) D
ə
niz s
ə
viyy
ə
sind
ə
n 7 km-d
ə
n art
ı
q yüks
ə
kd
ə
C) D
ə
niz s
ə
viyy
ə
sind
ə
n 2-5 km yüks
ə
kd
ə
D) D
ə
niz s
ə
viyy
ə
sind
ə
n 5-7 km yüks
ə
kd
ə
E) D
ə
niz s
ə
viyy
ə
sind
ə
n 1-2 km yüks
ə
kd
ə
482. D
ə
mirdefisitli anemiyan
ı
n müalic
ə
 prinsipl
ə
rin
ə
 aid edilir:
1) vaxt
ı
nda qan
ı
n köçürülm
ə
si;
2) qanitirm
ə
nin s
əbə
binin mümkün d
ərəcədə
 aradan qald
ırı
lmas
ı
;
3) d
ə
mirin uzunmüdd
ə
tli yeridilm
ə
si;
4) uzun müdd
ə
t d
ə
mirin per os t
ə
yin edilm
ə
si.
A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2,3
D) 2, 4
E) 1, 4
483. Padaqra artritinin k
ə
skin m
ə
rh
ələ
sind
ə
 hans
ı
 preparat t
ə
yin etm
ə
k olmaz?
a) sulfasalizin;
b) allopurinol;
c) prednizolon;
d) indometasin
e) kolxisin.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b
B) c,d
C) a,b,c
D) b,c

E) c,d,e
484. 3-4 km yüks
ə
kliy
ə
 qalxan zaman da
ğ
 x
ə
st
ə
liyin
ə
 tam uy
ğ
unla
ş
maq üçün t
ələ
b
edilir:
A) 1 h
ə
ft
ə
B) 1-2 h
ə
ft
ə
C) 1-2 ay
D) 2-3 h
ə
ft
ə
E) 2-3 gün
485. Silikoz v
ə
 revmatizmin mü
ştərə
kliyi adland
ı
rl
ı
r:
A) Asperger sindromu
B) Jilber sindromu
C) Klayne – Levin sindromu
D) Marfan sindromu
E) Kaplan sindromu
486. 
İ
sidici mikroiqlimin t
ə
siri il
ə əmələ
 g
ələ
n x
ə
st
ə
likl
ərə
 aid edilir:
A) Sdalananlardan heç biri
B) K
ə
skin sistilik vurma
C) Yar
ı
mk
ə
skin istilik vurma
D) Xroniki istivurma
E) Bütün sadalananlar
487. 
İ
diopatik trombositopenik purpura zaman
ı
 n
ə
 ba
ş
 verir?
A) qaraciy
ə
rin böyüm
ə
si xarakterdir
B) periferik limfa düyünl
ə
ri böyüyür
C) sümük iliyind
ə
 meqakariositl
ə
rin miqdar
ı
 azal
ı
r
D) dala
ğı
n böyüm
ə
si xarakterdir
E) sümük iliyind
ə
 meqakariositl
ə
rin miqdar
ı
 art
ı
r
488. Xroniki pankreatitin müalic
ə
si zaman
ı əvə
zedici terapiya kimi t
ə
tbiq edilir:
A) panzinorm
B) no-
ş
pa
C) baralqin
D) morfin
E) xolosas

489. Rütub
ə
tli mühitd
ə
 uzun müdd
ə
tli soyuma zaman
ı
 dama pozuntular
ını
n inki
ş
af
ı

 proqressivl
əşmə
si ki
ş
il
ə
rd
ə
 n
ə
yin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sin
ə
 s
əbə
b olur:
A) Prostatitin
B) Occlussiv endarteriitin
C) Vibrasiya x
ə
st
ə
liyin
D) Orxitin
E) Silikosilikatozun
490. Civ
ə
 il
ə
 xroniki pe
şə
 z
əhə
rl
ə
nm
ə
si zaman
ı
 hans
ı
 antidotun t
ə
tbiq edilm
ə
si

qs
ədə
uy
ğ
un say
ılı
r?
A) Tiosulfat natrium
B) Flumazenil (aneksat)
C) Tetatsin-kalsium
D) Unitiol
E) Difenin (fenition)
491. Neftl
ə
 k
ə
skin peroral z
əhə
rl
ə
nm
ə
nin klinikas
ını
n inki
ş
af
ı
 xarakteriz
ə
 edilir:
A) Toksik pnevmoniya
B) Reyno sindromu
C) Pnevmokonioz
D) K
ə
skin qaracuy
ə
r çat
ış
mamazl
ığı
E) Z
ə
rdab Xolinesteraz f
ə
all
ığını
n a
şağı
 dü
şmə
si
492. Civ
ə
 buxarlar
ı
 il
ə
 xroniki z
əhə
rl
ə
nm
ə
nin 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 daxil deyil:
A) 
Ə
l barmaqlar
ı
 uclar
ını
n tremoru
B) Emosional qeyri-sabitlik
C) Yadda
şı
n v
ə
 diqq
ə
tin z
ə
ifl
əmə
si
D) Alopesiya
E) Böyr
ə
kl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si
493. Nefritik sindroma aiddir:
A) hipertenziya, sidik sindromu, 
ə
sas
ə
n üzd
ə
 olan sol
ğ
unluq v
ə şiş
kinlikl
ə
r
B) poliuriya, 
ə
sas
ə
n üzd
ə
 olan solgunluqlar v
ə şiş
kinlikl
ə
r
C) hipoproteinemiya, 
ə
sas
ə
n üzd
ə
 olan solgunluq v
ə şiş
kinlikl
ə
r
D) disprotenemiya, hipertenziya, sidik sindromu
E) hipertenziya, ümumi 
şiş
kinlikl
ə
r v
ə
 hipertenziya
494. Hans
ı
 simptom xoral
ı
 kolitin klinikas
ı
 üçün xarakterikdir?
A) ishal

B) artralgiyalar
C) münt
əzə
m olan qanl
ı
 n
ə
cis
D) düyünlü eritema
E) qar
ı
nda yay
ı
lm
ış
 a
ğrı
lar
495. Pe
şə
 x
ə
st
ə
likl
ə
rin
ə
 ham
ısı
 aiddir, birind
ə
n ba
ş
qa:
A) Siderosilikoz
B) Cilalay
ıcı
lar
ı
n pnevmonokiozu
C) Layela sindromu
D) Toz bronxiti
E) Dekompressiya x
ə
st
ə
liyi
496. Grest-sindroma xarakterdir:
a) kardit;
b) eroziya;
c) Reyno sindromu;
d) sklerodaktiliya;
e) teleangiektaziya.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) b,c
B) a,b
C) c,d
D) a,b,c
E) c,d,e
497. LD
50
 150-500 mq/kq-lik üzvu fosfor pestisidl
ə
ri aiddirl
ə
r:
A) Yüks
ə
ktoksikli pestisidl
ərə
B) Qeyri-toksik pestisidl
ərə
C) Aztoksikli pestisidl
ərə
D) Fövq
ə
lad
ə
 toksik pestisidl
ərə
E) Mülayim toksik pestisidl
ərə
498. “A
ğ
 barmaqlar” sindromu mü
ş
ahid
ə
 edilir:
A) Pestisidl
ə
rl
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ə
 zaman
ı
B) Dekompressiya x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
C) Asbestozun f
ə
sadla
ş
mas
ı
 hal
ı
nda
D) Elektromaqnit 
ş
üalanmas
ını
n t
ə
siri alt
ı
nda

E) Vibrasiya x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
499. Yüks
ə
ktoksikli pestisidl
ərə
 aiddirl
ə
r, birind
ə
n ba
ş
qa:
A) Fosfamid
B) Bromofos
C) Metilmerkaptofos
D) Nitrotion
E) Fozalon
500. Xronik böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
 zaman
ı
 mü
ə
yy
ə
n edilir:
A) hiperkalemiya, hipofosfatemiya, metabolik alkaloz
B) kreatinininemiya, hiperkalemiya, hipokalsemiya
C) hiperkalsemiya, hipokalemiya, kreatininemiya
D) hipofosfatemiya, metabolik asidoz, hipokalsemiya
E) kreatininemiya, hiponatremiya, hiperkalsemiya
501. G
ə
miricil
ərə
 qar
şı
 mübariz
ə
 üçün t
ə
yin edilmi
ş
 pestisidl
ə
r adland
ı
rl
ı
r:
A) Herbisidl
ə
r
B) Rodentisidl
ə
r
C) Funqisidl
ə
r
D) 
İ
nsektisidl
ə
r
E) Algisidl
ə
r
502. Ocaql
ı
 hepatomeqaliyaya aid deyil:
A) qaraciy
ə
rin abses
ı
B) qaraciy
ə
rin 
şiş
i v
ə
 ya metastaz
ı
C) alkoqol hepatiti
D) qaraciy
ə
rin kistas
ı
E) qaraciy
ə
rin exinokokku
503. Bütün üzvu fosfor pestisidl
ə
ri üçün ümumi olan:
A) Lipofillik
B) Minimal toksiklik dozas
ı
C) Mütl
ə
q toksiklik dozas
ı
D) LD
50
E) Hidrofillik
504. Revmatoid artrit zaman
ı
 qanda a
ş
kar olunan immunoloji d
ə
yi
ş
iklik:
A) CH50

B) ikispirall
ı
 DNT-
ə
 qar
şı
 anticisml
ə
r
C) HLA B27
D) kardilopin
ə
 qar
şı
 anticisml
ə
r
E) HLA-DR4
505. Q
ı
rm
ızı
 qurd e
ş
eneyind
ə
 böyr
ə
kl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
sin
ə
 xarakterdir:
A) böyr
ə
kda
şı
 x
ə
st
ə
liyi
B) amiloidoz
C) pielonefrit
D) papilyar nekroz
E) qlomerulonefrit
506. Üzvü fosfor pestisidl
ə
ri s
ı
ras
ını
n toksik t
ə
sirl
ə
ri mexanizmi n
ə
 il
ə ə
laq
ə
lidir:
A) Antixolinesteraz t
ə
sir il
ə
B) Methemoqlobin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
si il
ə
C) Alfa-adrenoreseptorlar
ını
n f
ə
alla
ş
mas
ı
 il
ə
D) Asetaldegidin qanda y
ığı
lmas
ı
 il
ə
E) Opium reseptorlar
ını
n blokadas
ı
 il
ə
507. N
ə
cisd
ə
 h
ə
ll olunmam
ış əzələ
 lifl
ə
rin tap
ı
lmas
ı
 n
ə
yin 
ə
lam
ə
tidir:
A) kreatoreyan
ı
n
B) amiloreyan
ı
n
C) melenan
ı
n
D) steatoreyan
ı
n
E) diareya
508. Üzvu fosfor pestisidl
ə
ri il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ələ
r zaman
ı
 xolinesteraz reaktivatoru
qismind
ə
 hans
ı
 preparatdan sitifad
ə
 edilir?
A) Atropin
B) Prozerin
C) Dipiroksim
D) Fizostiqmin
E) Unitiol
509. Sadalanan preparat qruplar
ı
ndan hans
ı
 antidot qismind
ə
 üzvu fosfor
pestisidl
ə
ri il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ələ
r zaman
ı
 istifad
ə
 edilir?
A) Benzodiazepinl
ə
r
B) B qrupu vitaminl
ə
ri

C) Xolinomimetikl
ə
r
D) Oksiml
ə
r
E) Barbituratlar
510. Hemorragik diatez
ə
 xas olan xüsusiyy
ə
tl
ə
ri göst
ə
rin (
Ş
enleyn- Henox x
ə
st
ə
liyi):
1) keçirilmi
ş
 streptokokk yaxud virus infeksiyas
ı
ndan sonra yaranmas
ı
;
2) antitrombositar anticisml
ə
rin olmas
ı
;
3) qar
ışı
q krioqlobulinemiya, h
ə
mçinin revmatoid faktor, soyuq övr
ə
 v
ə
 Kvinke
ödemi Reyno sindromu il
ə
 birg
ə
 davaml
ı
 gedi
ş
li olmas
ı
;
4) arterial, venoz trombozlar, trombositopeniya, yalanç
ı
 müsb
ə
t Vasserman
reaksiyas
ı
,DNT- y
ə
 qar
şı
 anticisml
ə
rin sintezi.
A) 1,3
B) 2, 3
C) 1,4
D) 1,2
E) 2, 4
511. Felti sindromunda qan
ı
n ümumi analizind
ə
 hans
ı
 d
ə
yi
ş
iklik a
ş
kar olunur?
A) leykositoz
B) trombositoz
C) monositoz
D) leykopeniya
E) limfopeniya
512. A
şağı
 dozada pestisidl
ə
rin uzunmüdd
ə
tli t
ə
siri zaman
ı
 inki
ş
af edir:
A) Neyrodissirkulyator disfunksiyan
ı
B) Toksik hepatopatiyan
ı
C) Toksik nefropatiyan
ı
D) Bütün sadalananlar
E) Toksik anemiyan
ı
513. Revmatoid artritli x
ə
st
ədə
 mü
ş
ahid
ə
 olunur:
a) oynaq nahiyy
ə
sind
ə
 q
ı
zart
ı
;
b) Bu
ş
ar düyünl
ə
ri;
c) barmaqlar “durna boynu” tipind
ə
;
d) oynaqlarda ulnar deviasiya;

e) oynaqda  x
ı

ı
lt
ı
. Düzgün variant
ı
 seçin:
A) b,c
B) c,d,e
C) a,b,c
D) c,d
E) a,b
514. Sadalananlardan hans
ı
 xlor üzvi pestisdl
ə
rin
ə
 aid deyil?
A) Neosidol
B) Dilor
C) Lindan
D) Aldan
E) DDT
515. A
şağı
da sadalananlardan hans
ı
 qaraciy
ə
r daxili xolistaz zaman
ı
 art
ı
r?
A) q
ələ
vi fosfataza
B) bromsulfalein s
ı
na
ğını
n göst
ə
ricil
ə
rinin artmas
ı
C) 
γ
-qlobulinl
ə
r
D) aminotransferaza
E) fosfat tur
ş
usu
516. 
İ
rriqoskopiya:
A) rentgen kontrast müayin
ə
sidir
B) rentgenoloj
ı
 müayin
ə
dir
C) biopsiya
D) endoskopik müay
ınə
dir
E) US müay
ınə
sidir
517. Bütün xlor üzvu pestisidl
ə
rinin f
ə
rql
ə
ndirici c
əhə
ti n
ə
dir?
A) A
şağı
 lipotropluq
B) Tur
ş
ular
ı
n t
ə
sirin
ə
 a
şağı
 davaml
ılı
q
C) Xolinesteraz
ı
n f
ə
all
ığını
n l
ə
ngidilm
ə
si
D) Orqanizmd
ə
n tez eliminasiya olma
E) 
Ə
traf mühitd
ə
 yüks
ə
k davaml
ılı
q
518. Xlor üzvu pestisidl
ə
ri il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ələ
rin kliniki 
şə
klind
ə
 mü
ş
ahid
ə
 edirl
ə
r:
A) Narkoloji t
ə
sirl
ə
r
B) Parenximatoz orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
sini

C) Q
ı
colma t
ə
sirl
ə
ri
D) Bütün sadalananlar
E) Q
ıcı
qland
ırıcı
 t
ə
sirl
ə
r
519. Sistem sklerodermiya zaman
ı
 inki
ş
af ed
ə
n Tibyerji-Veysenbax sindromu:
A) periartikulyar toxumalar
ı
n kalsinozu
B) 
ə
ll
ə
rin d
ə
rialt
ı
 toxumas
ı
nda tofuslar
ı
n inki
ş
af
ı
C) d
ə
rialt
ı
 toxumada inki
ş
af ed
ə
n nekroz
D) d
ə
rialt
ı
 iltihabi qranuloma
E) barmaqlar
ı
n sosiska 
şə
klind
ə şiş
kinl
əşmə
si
520. Neft m
ə
hsullar
ı
 buxarlar
ını
n n
əfə
s yollar
ı
 v
ə
 d
ə
ri vasit
ə
si daxil olmas
ı
 zaman
ı
onlar
ı
n orqanizm
ə
 t
ə
sirl
ə
ri:
A) Q
ıcı
qland
ırıcı
 t
ə
sirl
ə
r
B) Narkotik t
ə
sirl
ə
r
C) D
ə
ri-rezorbtiv t
ə
sirl
ə
ri
D) Bütün sadalananlar
E) Ümumi toksik t
ə
sirl
ə
r
521. Yüks
ə
k da
ğlı

ə
razil
ə
rd
ə
 da
ğ
 x
ə
st
ə
liyinin gedi
ş
at v
ə
 xarakaterinin 
ə
lav
ə
amill
ə
ri:
A) H
ə
rar
ə
t v
ə
 rütub
ə
tliliyin k
ə
skin d
ə
yi
şmələ
ri
B) Qidalanma spesifikas
ı
C) Bütün yuxar
ı
da sadalananlar
D) Havan
ı
n ionla
ş
mas
ı
E) Gün
əş
 radiasiyas
ı
522. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda hans
ı
 antibiotik m
ə
qs
ədə
uygundur?
a) tetrasklin;
b) penisillin;
c) oksasillin;
d) qentamisin;
e) streptomisin;
A) d, e
B) b, c
C) a, b
D) c, d, e

E) a, d
523. D
ə
rinin xam neft il
ə
 daimi çirkl
ə
nm
ə
si s
əbə
b olur:
A) D
ə
rinin keratoz d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rin
ə
B) Bütün sadalananlara
C) Epiteliom 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sin
ə
D) Dermatozlara v
ə
 dermatitl
ərə
E) Teleangiektazyalarla olan davaml
ı
 eritemalara
524. Mitoxondrial antitell
ə
rin mövcudlu
ğ
u xarakterdir:
A) Konovalov-Vilson x
ə
st
ə
liyi
B) birincili biliar sirroz
C) k
ə
skin hepatit B
D) alkoqol sirrozu
E) k
ə
skin hepatit AПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə