1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə4/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

133. Dermatomiozitd
ə ə
sas patolqnostik göst
ə
rici seçm
ə
k olar:
a) paraorbital ödem;
b) yuxar
ı
 hiss
ədə
 purpur-melavoy eritema;
c) bil
ə
k falanqa v
ə
 falanqaaras
ı
 oynaqlarda k
ə
skin eriteman
ı
n olmas
ı
;
d) vaskulit “k
əpənə
kl
ə
r”;
e) üzükvari eritema.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) c,d
B) c,d,e
C) a,b,c
D) b,c
E) a,b
134. Dermatomiozitin müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 preparat i
şlə
dilir?
A) prednizolon
B) korinfar
C) azatioprin
D) delaqil
E) kolxisin
135. E
ş
itm
ə
 qabiliyy
ə
tinin ikinci d
ərəcə
li itirilm
ə
si zaman
ı
 p
ıçı
lt
ı
 nitqinin

idilm
ə
sinin metrl
ə
 olan göst
ə
ricisi hans
ıdı
r?
A) 4 (±1)
B) 3,5 (± 0,5)
C) 2 (±1)
D) 1 (±0,5)
E) 1 (±2)
136. Sadalananlardan hans
ı
 B12 defisitli anemiya ücün do
ğ
rudur:

A) qastroektomiyadan sonra yaran
ı
r
B) x
ə
st
ələ
rin coxunun qan z
ə
rdab
ı
nda m
ədə
nin parietal hüceyr
ələ
rinin sitoplazmas
ı
na
qar
şı
 anticisml
ə
r tap
ılı
r
C) x
ə
st
ə
lik h
ə
mi
şə
 autoimmundur
D) daxili faktorun sekresiyas
ını
n pozulmas
ını
n irsi oldu
ğ
u güman edilir
E) bütün x
ə
st
ələ
rd
ə
 daxili faktora qar
şı
 anticisml
ə
r tap
ılı
r
137. Bilirubinin s
ə
viyy
ə
sinin mülayim yüks
ə
li
ş
i xarakterdir:
A) B12 defisit anemiyaya
B) d
ə
mirdefisitli anemiyaya
C) k
ə
skin gedi
ş
li autoimmun hemolitik anemiyaya
D) Markiafava- Mikele x
ə
st
ə
liyin
ə
E) irsi sferositozun kriz dövrün
ə
138. Xroniki pankreatitin k
ə
skinl
əşmə
sinin diaqnostikas
ı
nda 
ə
n informativ laborator
göst
ə
rici:
A) q
ələ
vi fosfatazan
ı
n s
ə
viyy
ə
si
B) leykositoz
C) hiperqlikemiya
D) aminotransferazalar
ı
n qanda s
ə
viyy
ə
si
E) amilazan
ı
n qanda v
ə
 diastazan
ı
n sidikd
ə
 s
ə
viyy
ə
si
139. Qad
ı
nlarda anamnestik bilgil
ərə ə
sas
ə
n d
ə
mirdefisitli anemiyan
ı

ə
sass
əbə
bini
göst
ə
rin:
A) hiposekretor qastrit
B) oral kontraseptikl
ə
r
C) m
ədə
nin rezeksiyas
ı
D) çox sayl
ı
 do
ğuş
E) nefrektomiya
140. Hemorragik vaskulit 
ə
n çox kiml
ə
rd
ə
 rast g
ə
linir?
A) 50 ya
ş
dan yuxar
ı
 qad
ı
nlarda
B) 10-30 ya
ş
 aras
ı
nda qad
ı
nlarda
C) 30 ya
ş
dan yuxar
ı
 ki
ş
il
ə
rd
ə
D) 20-30 ya
ş
 aras
ı
 ki
ş
il
ə
rd
ə
E) 16 ya
ş
a q
ədə
r u
ş
aqlarda

141. Qan z
ə
rdab
ını
n ümumi d
ə
mirbirl
əş
dirm
ə
 qabiliyy
ə
ti sadalananlardan hans
ını
n

mirl
ə
 doyma d
ərəcə
sini ifad
ə
 edir?
A) qlobinin
B) ferritinin
C) sideroblastlar
ı
n
D) transferrinin
E) hemin
142. M
ədə
-ba
ğı
rsaq trakt
ı
 il
ə
 qanitirm
ə
nin 
ə
n informativ müayin
ə
 üsulu:
A) Qreqersen s
ı
na
ğı
B) n
ə
cisd
ə
 d
ə
mirin miqdar
ını
n t
ə
yini
C) Veber s
ı
na
ğı
D) fibroqastroskopiya
E) radioaktiv xromla apar
ı
lan müayin
ə
143. D
ə
mir çatmamazl
ıgını

ə
lam
ə
ti:
A) saçlar
ı
n tökülm
ə
si
B) limfatik düyünl
ə
rin böyüm
ə
si
C) ikteriklik
D) qaraciy
ə
rin böyüm
ə
si
E) paresteziya
144. Lokal vibrasiyan
ı
n yaratd
ığı
 vibrasiya x
ə
st
ə
liyinin klinikönü 
ə
lam
ə
tin
ə
 n
ə
 aid
deyil?
A) A
ğrı
 h
ə
ssasl
ığı
 h
ə
ddinin yüks
ə
lm
ə
si
B) Vibrasiya h
ə
ssasl
ığı
 h
ə
ddinin yüks
ə
lm
ə
si
C) Vazomotor pozuntular
D) Reoqrafik indeksin azalmas
ı
E) Qan plazmas
ı
 xolinesteraz
ını
n f
ə
all
ığını
n a
şağı
 dü
şmə
si
145. Orqanizmd
ə
 d
ə
mirin 
ə
sas hiss
ə
si haradan sorulur?
A) ç
ə
nb
ə
r ba
ğı
rsa
ğı
n en
ə
n hiss
ə
sind
ə
n
B) m
ədədə
n
C) kor ba
ğı
rsaqdan
D) 12 barmaq v
ə
 nazik ba
ğı
rsaqlardan
E) qalça ba
ğı
rsaqdan

146. Xronik limfoleykoz:
A) 
ə
n cox rast g
ə
lin
ə
nf ormas
ı
 T- hüceyr
ə
 leykemiyas
ıdı
r
B) 
ə
sas
ə
n qanyaranman
ı
n bütün s
ı
ra hüceyr
ələ
rinin inki
ş
af
ı
 tormozlan
ı
r
C) qanda leykositl
ə
rin miqdar
ı
 nadir hallarda 30000 ötür
D) limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si xarakter deyil
E) autoimmune konfliktd
ə
n yaranan sitopenik sindromdur
147. B12-defisitli anemiyal
ı
 x
ə
st
ə
nin 
ə
sas 
ş
ikay
ə
ti hans
ıdı
r?
A) axsama
B) yax
ı
ndangörm
ə
C) dö
ş
 sümüyünün arxas
ı
nda a
ğrı
D) ür
ə
kbulanma
E) dild
ə
 yan
ğı
148. B12-defisitli anemiyan
ı
n xarakter 
ə
lam
ə
ti:
A) leykositoz
B) yüks
ə
k r
ə
ng göst
ə
ricisi
C) hipertrombositoz
D) limfositoz
E) EÇS- in sür
ə
tl
ə
nm
ə
si
149. Sadalananlardan hans
ı
 üzvu fosfor pastisidl
ə
rin
ə
 aid deyildir?
A) Lindan
B) Neosidol
C) B
İ
-58
D) Malation
E) Dixlofos
150. B12-defisitli anemiyal
ı
 x
ə
st
ə
nin müalic
ə
 taktikas
ı
:
A) 1 il
B) 3 ay
C) ömür boyu apar
ılı
r
D) hemoqlobinin s
ə
viyy
ə
si normalla
ş
ana q
ədə
r
E) ild
ə
 2 d
əfə
 3 ayl
ı
q kurslarla
151. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
 inki
ş
af edir:

A) hepatit zaman
ı
B) pankreatit zaman
ı
C) sistit zaman
ı
D) qlomerulonefrit zaman
ı
E) kolit zaman
ı
152. Hemolitik anemiyan
ı
n hans
ı
 formas
ı
nda eritrositl
ə
rin hipoxromiyas
ı
 a
ş
kar oluna
bil
ə
r:
A) mar
ş
 hematuriyas
ı
 zaman
ı
 mexaniki hemoliz
B) Markiafavi-Mikeli x
ə
st
ə
liyi
C) QQE zaman
ı
 autoimmun hemolitik anemiya
D) irsi mikrosferisitoz
E) talassemiya
153. Anemik koman
ı
n s
əbə
bl
ə
ri:
1) autoimmun hemolitik anemiya;
2) dizeritropoetik anemiya;
3) B12 defisitli anemiya;
4) limfaqranulomatoz.
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 1, 3
D) 1, 2
E) 2, 3
154. Meqaloblast anemiyan
ı

ə
sas laborator göst
ə
ricisi hans
ıdı
r?
A) eritrositl
ə
rin hiperxromiyas
ı
B) qlükozuriya
C) eritrositl
ə
rin mikrositozu
D) hiperurikemiya
E) leykositoz
155. Osteoartroza xarakter deyil:
A) oynaqlarda deformasiya
B) mexaniki agr
ı

C) rentgenoloji olaraq osteoskleroz, osteofit v
ə
 oynaq yar
ıgını
n daralmas
ı
D) iltihab
ı ə
lam
ə
tl
ə
r olmur
E) 
ə
n çox I daraq falanqa oynag
ı
 z
ədələ
nir
156. Hemofiliya B hans
ı
 laxtalanma faktorunun irsi defisitidir?
A) VII
B) V
C) VIII
D) X
E) IX
157. 50 Hz tezlikli elektromaqnit 
ş
üalanmas
ı
 t
ə
sirinin n
ə
tic
ə
si nec
ə
 adland
ırılı
r:
A) Xroniki 
ş
üa x
ə
st
ə
liyi
B) S
ə
naye tezlikli elektromaqnit sah
ələ
ri x
ə
st
ə
likl
ə
ri
C) Lazer 
ş
üalanmas
ını
n t
ə
siri n
ə
tic
ə
sind
ə əmələ
 g
ələ
n x
ə
st
ə
likl
ə
r
D) K
ə
skin 
ş
üa x
ə
st
ə
liyi
E) Radiotezlikli diapozonda elektromaqnit 
ş
üalanmas
ını
n t
ə
siri il
ə
 yaranan x
ə
st
ə
likl
ə
r
158. Aplastik anemiya üçün xarakterdir:
1) qaraciy
ə
r v
ə
 dalaq böyüm
ə
yib;
2) qaraciy
ə
r v
ə
 dalaq böyüyüb;
3) limfa düyünl
ə
ri böyüm
ə
yib;
4) limfa düyünl
ə
ri böyüyüb.
A) 1, 3
B) 2, 3
C) 1, 4
D) 1, 2
E) 2, 4
159. Aplastik anemiyan
ı
n xarakter 
ə
lam
ə
tini göst
ə
rin:
A) hipoxromeritrositl
ə
r
B) pansitopeniya
C) anizo- poykilositoz
D) makrositozeritrositll
ə
r
E) qan z
ə
rdab
ı
nda d
ə
mirin miqdar
ını
n artmas
ı

160. M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin ekzokrin funksiyas
ını ə
ks etdir
ə
n daha düzgün testi seçin
A) qan z
ə
rdab
ı
nda tripsinin, lipazan
ı
n v
ə
 amilazan
ı
n aktivliyinin göst
ə
ricil
ə
ri
B) amilaza-kreatinin koeffisienti
C) D-ksiloza testi
D) koproloji müayin
ələ
r
E) sekretin-pankreozimin testi
161. Böyükl
ə
rd
ə
 x
ə
st
ə
liyin ilk m
ə
rh
ələlə
rind
ə
 dala
ğı
n böyüm
ə
si xarakterdir:
A) hemolitik anemiya
B) d
ə
mirdefisitli anemiya
C) miyelom x
ə
st
ə
liyi
D) a
ğı
r z
ə
ncirl
ə
r x
ə
st
ə
liyi
E) meqaloblast anemiya üçün
162. Hemolitik anemiya zaman
ı
 anuriya v
ə
 böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
:
A)  heç vaxt olmur
B) damardaxili hemoliz zaman
ı
 olur
C)  h
ə
mi
şə
 olur
D)  hüceyr
ə
daxili hemoliz zaman
ı
 olur
E)  hemolitik –uremik sindromda olur
163. Üzu fosfor pestisidl
ə
ri il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ə
 zaman
ı
 farmokoloji antidot qismind
ə
istifad
ə
 edilir:
A) Natrium tiosulfat
B) Prozerin
C) Nalokson
D) Atropin
E) Kalsium xlorid
164. Al q
ı
rm
ızı
 dil cox zaman t
ə
sadüf olunur:
A) meqaloblast anemiyada
B) amiloidozda
C) Qo
ş
e x
ə
st
ə
liyind
ə
D) trombositopeniyada
E) miyelom x
ə
st
ə
liyind
ə
165. Üzün, qulaqlar
ı
n,ovucun göy-tünd q
ı
rm
ızı
 r
ə
ngi hans
ı
 x
ə
st
ə
lik ücünxarakterdir:

A) miyelom x
ə
st
ə
liyi
B) hemorragik vaskulit
C) eritremiya
D) limfoqranulomatoz
E) Qo
ş
e x
ə
st
ə
liyi
166. Xoral
ı
 kolitin müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunan d
ə
rman preparat
ı
:
A) loperamid
B) prednizalon
C) metotreksat
D) bütün sadalananlar
E) mesalazin
167. K
ə
skin leykoza 
ş
übh
ə
 olduqda hans
ı
 müayin
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) dala
ğı
n punksiyas
ı
B) retikulositl
ə
rin say
ı
lmas
ı
C) dala
ğı
n v
ə
 qara ciy
ə
rin USM
D) limfa düyünl
ə
rinin biopsiyas
ı
E) sternal punksiya
168. Hemorragik diatez
ə
 xas olan xüsusiyy
ə
tl
ə
ri göst
ə
rin (
Ş
enleyn- Henox x
ə
st
ə
liyi):
1) keçirilmi
ş
 streptokokk yaxud virus infeksiyas
ı
ndan sonra yaranmas
ı
;
2) antitrombositar anticisml
ə
rin olmas
ı
;
3) qar
ışı
q krioqlobulinemiya, h
ə
mçininRevmatoid faktor, soyuq övr
ə
 v
ə
 Kvinke
ödemi Reyno sindromu il
ə
 birg
ə
 davaml
ı
 gedi
ş
li olmas
ı
;
4) arterial, venoz trombozlar, trombositopeniya, yalanç
ı
 müsb
ə
t Vasserman
reaksiyas
ı
,DNT- y
ə
 qar
şı
 anticisml
ə
rin sintezi.
A) 2, 3
B) 2, 4
C) 1,4
D) 1,3
E) 1,2
169. Hans
ı ə
lam
ə
t k
ə
skin leykoz diaqnozunu t
ə
sdiq edir?
A) periferik qanda blastemiya
B) hemorragiyalar

C) limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si
D) anemiya
E) xoral
ı
- nekrotik z
ədələ
nm
ə
170. 27 ya
şlı
 o
ğ
lan d
ə
rid
ə
 v
ə
 selikli qi
ş
alarda olan qans
ı
zmalardan 
ş
ikay
ə
tl
ə
nir.
Qanda: Hb- 100 q/l, eritrositl
ə
r- 3,1 mln., leykositl
ə
r- 41 min.* Leykemik a
ğı
z*

ş
ahid
ə
 olunur. Trombosit- 15 min, EÇS- 46 mm/s. Diaqnoz?
A) hemofiliya
B) aplastik anemiya
C) k
ə
skin leykoz
D) leykemoid reaksiya
E) bütün cavablar do
ğ
rudur
171. K
ə
skin leykozlu x
ə
st
ələ
rd
ə
 nekrotik enteropatiyan
ı
n xüsusiyy
ə
tl
ə
ri:
1) yüks
ə
k q
ı
zd
ı
rma;
2) diareya;
3) Iliosekal nahiy
ə
nin palpasiyas
ı
 zaman
ı
 çalxalanma küyü v
ə
 curultu;
4) aqranulositoz;
5) hepatomeqaliya
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 1,2, 4
D) 1, 2, 5
E) 1, 2, 3, 4
172. Civ
ə
 il
ə
 xroniki pe
şə
 z
əhə
rl
ə
nm
ələ
ri zaman
ı
 dimerkaptolla yana
şı
 t
ə
tbiq
edilm
ə
si mümkün olan antidot :
A) Flumazenil
B) Atropin sulfat
ı
C) Dipiroksim
D) D-penisillamin
E) Asetilsistein
173. X
ə
st
ədə
 anemiya, trombositopeniya v
ə
 periferik qanda blast hüceyr
ələ
r a
ş
kar
olunur. Güman edil
ə
n diaqnoz:
A) aplastik anemiya

B) B12 defisitli anemiya
C) eritremiya
D) idiopatik trombositopenik purpura
E) k
ə
skin leykoz
174. Xroniki pankreatitin k
ə
skinl
əşmə
si zaman
ı
 qar
ını
n palpasiyas
ı
nda qeyd olunur:
A) qarn
ı
 palpasiya etm
ə
k mümkün deyil
B) Ker nöqt
ə
sind
ə
 a
ğrı
C) m
ədə
alt
ı
 v
ə
zinin proyeksiyas
ı
nda a
ğrı
D) sa
ğ
 qab
ırğ
a alt
ı
nda a
ğrı
E) göb
ə
k nahiyy
ə
sind
ə
 a
ğrı
175. K
ə
skin leykozun hans
ı
 variant
ı
 üçün DLS-nun erk
ə
n inki
ş
af
ı
 xarakterdir:
A) k
ə
skin promiyelositar leykoz
B) k
ə
skin limfoblast leykoz
C) k
ə
skin eritromieloz
D) k
ə
skin miyeloblast leykoz
E) k
ə
skin monoblast leykoz
176. 
Əhə
miyy
ə
tli d
ərəcədə
 ar
ı
qlama daha çox xarakterdir:
A) mieloproliferativ x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
B) Kuli x
ə
st
ə
liyin
ə
C) d
ə
mirdefisitli anemiyada
D) limfoproliferativ x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
E) hemorragik vaskulit üçün
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə