1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə5/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ı
:
a) Bu
ş
ar düyünl
ə
ri;
b) ikit
ərə
fli sakroiliet;
c) tofusa 
ş
übh
ə
 olduqda;
d) hiperurikemiya;
e) falanqa-bil
ə
k oynaq
ı
nda 
şiş
kinlik v
ə
 agr
ı
.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) c,d
B) a,b,c
C) a,b
D) b,c
E) c,d,e
178. Limfoqranulomatozlu x
ə
st
ədə
 boyun v
ə
 qoltuqalt
ı
 limfa düyünl
ə
ri
böyümü
şsə
,x
ə
st
ə
liyin hans
ı
 m
ə
rh
ələ
sidir:
A) II m
ə
rh
ələ
B) IV m
ə
rh
ələ
C) III m
ə
rh
ələ
D) I m
ə
rh
ələ
E) O m
ə
rh
ələ
179. Bissinioz pnevmokoniozlar
ı
n hans
ı
 qrupuna aid edilir?
A) Karbokoniozlara
B) Metallokoniozlara
C) Silikozlara
D) Silikatozlara
E) Pnevmokonioz deyil
180. Hematosarkomalarda x
ə
st
ə
liyin ilk m
ə
rh
ələlə
rind
ə
 limfa düyünl
ə
rinin
xarakteristikas
ı
:
A) *taxta* b
ə
rkliyi
B) bir- biri v
ə
 d
ə
ri il
ə
 biti
ş
mi
ş
C) yum
ş
aq, a
ğrısı
z
D) bütün cavablar do
ğ
rudur
E) b
ə
rk elastik konsistensiyal
ı
, k
ə
skin a
ğrılı
181. Residivl
əşə
n herpes labialis hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün xarakterdir?

A) limfoproliferativ x
ə
st
ə
likl
ə
r
B) miyelom x
ə
st
ə
liyi
C) d
ə
mirdefisitli anemiya
D) meqaloblast anemiya
E) aplastik anemiya
182. ECS- in l
ə
ngim
ə
si (3mm/s-dan az) n
ə
 zaman mü
ş
ahid
ə
 oluna bil
ə
r?
A) eritrositoz
B) krioqlobulinemiya
C) talassemiya
D) Qo
ş
e x
ə
st
ə
liyi
E) d
ə
mirdefisitli anemiya
183. A
şağı
dak
ı
 hans
ı
 hallarda daha çox xroniki residivl
əşə
n pankreatit rast g
ə
linir?
A) postqastro-rezeksion sindrom
B) xroniki kolit
C) xora x
ə
st
ə
liyi
D) xolelitiaz
E) lyamblyoz
184. Genl
ə
rin mutasiyas
ı
na s
əbə
b olan amill
ə
r:
1) infraq
ı
rm
ızı ş
üalanma;
2) ionla
şdırıcı ş
üalanma;
3) a
ğı
r metallar;
4) alkil
ə
ediçi kimy
ə
vi preparatlar.
A) 1, 3
B) 1,2
C) 2, 4
D) 1,4
E) 2, 3
185. Parakvat pestisidi:
A) Fosfor üzvu insektisididir
B) Zoosiddir
C) Herbisiddir

D) Rodentisiddir
E) Üzvu xlor insektisididir
186. Limfoqranulomatozun diaqnostikaslnda 
ə
sas müayin
ə
 metodu:
A) limfoqrafiya
B) KT v
ə
 NMR- tomoqrafiya
C) qan
ı
n müayin
ə
si (hemoqramma,biokimy
ə
vi müayin
ə
)
D) limfoid toxuman
ı
n mikroskopik müayin
ə
si
E) ssintiqrafiya
187. Eritremiya zaman
ı
 tromboembolik f
ə
sadlar
ı
n patogenetik mexanizml
ə
ri
hans
ıdı
r:
1) c
ərə
yan ed
ə
n eritrosit kütl
əsını
n , qan
ı
n qat
ılığını
n artmas
ı
, qan c
ərə
yan
ını
n

ngim
ə
si;
2) trombositoz;
3) trombositl
ə
rin funksional xüsusiyy
ə
tl
ə
rinin pozulmas
ı
;
4) plazma hemostaz
ını
n aktivl
əşmə
si.
A) 1, 3
B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 4
E) 1,2, 3
188. Qeyri spesifik xoral
ı
 kolit differensasiya edilir:
A) k
ə
skin dizenteriya il
ə
B) yo
ğ
un ba
ğı
rsaq x
ə

ə
ngi il
ə
C) qeyd olunan bütün x
ə
st
ə
likl
ə
rl
ə
D) kron x
ə
st
ə
liyi il
ə
E) qeyd olunan x
ə
st
ə
likl
ə
rrin heç biri il
ə
189. DLS-un klinik t
ə
zahürl
ə
ri hans
ıdı
r:
1) angiomatoz tip hemorragik sindrom;
2) hematom- petexial tip hemorragik sindrom;
3) petexial- göy
ə
rm
ə
 tipli hemorragik sindrom;
4) tromboz 
ə
lam
ə
tl
ə
ri.

A) 1,2
B) 2, 4
C) 3,4
D) 1,4
E) 1, 3
190. Q
ı
rmiz
ı
 qurd e
ş
eneyin
ə
 aid olan klassik triada:
a) nefrit;
b) kardit;
c) dermatit;
d) artrit;
e) poliserozit.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b
B) a,b,c
C) b,c
D) c,d,e
E) c,d
191. DLS- un müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunur:
1) aminokapron tur
ş
usu v
ə
 fenilin;
2) t
əzə
 dondurulmu
ş
 plazma;
3) streptokinaza;
4) heparin.
A) 1,2
B) 2, 4
C) 1,4
D) 3, 4
E) 1, 3
192. Hemorragik vaskulitl
ə
rin diaqnostikas
ını

ə
sas meyarlar
ı
:
1) klinik gedi
ş
at
ı
n xüsusiyy
ə
tl
ə
ri;
2) qan
ı
n ümumi müayin
ə
si v
ə
 koaquloqramma;
3) d
ə
rininhistoloji müayin
ə
sinin n
ə
tic
ələ
ri;

4) qanda immuno kompleksl
ə
rin s
ə
viyy
ə
si.
A) 2,3
B) 1,4
C) 1,3
D) 1, 2
E) 2,4
193. X
ə
st
ədə
 pansitopeniya, hiperbilirubinemiya v
ə
 dala
ğı
n böyüm
ə
si mü
ə
yy
ə
n
edilir. Güman edil
ə
n diaqnoz:
A) talassemiya
B) B12 defisitli anemiya
C) autoimmun pansitopeniya
D) idiopatik trombositopenik purpura
E) irsi sferositoz
194. Böyr
ə
k hipertenziyas
ı
 üçün hans
ı
 arterial t
ə
zyiq d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rixarakterikdir:
A) diastolik t
ə
zyiqin daha yüks
ə

əhə
miyy
ə
tli yüks
ə
lm
ə
si
B) sistolik v
ə
 diastolik t
ə
zyiqin b
ə
rab
ə
r ölçülü yüks
ə
lm
ə
si
C) sistolik t
ə
zyiqin yüks
ə
lm
ə
si v
ə
 diastolik t
ə
zyiqin azalmas
ı
D) sistolik t
ə
zyiqin t
ə
cridli yüks
ə
li
ş
i
E) sistolik v
ə
 diastolik t
əş
yiqin a
şağı
 dü
şmə
si
195. Eritrositl
ə
rin osmotik davaml
ığını
n azalmas
ı
 hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçünxarakterdir:
A) Minkovski- 
Ş
offar x
ə
st
ə
liyi
B) talassemiya
C) paroksizmal gec
ə
 hemoqlobinuriyas
ı
D) sideroaxrestik anemiya
E) autoimmun hemolitik anemiya
196. Mexaniki sar
ılı
q zaman
ı
 qan
ı
n biokimy
ə
vi analizind
ə
 xarakterikdir:
A) qeyri- konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya, ALaT, ASaT artmas
ı
B) konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya, ALaT, ASaT, xolesterinin artmas
ı
C) qeyri- konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya
D) konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya, q
ələ
vi fosfatazan
ı
n atrmas
ı
E) bütün qeyd olunanlar

197. X
ə
st
ədə
 teleangioektaziyalar, burun qanaxmalar
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunur,
lakinhemostaz
ı
n müayin
ə
si zaman
ı
 heç bir d
ə
yi
ş
iklik mü
ə
yy
ə
n edilmir. Hans
ı

st
ə
likd
ə

ş
übh
ələ
nm
ə
k olar:
A) Villebrand x
ə
st
ə
liyi
B) Verlhof x
ə
st
ə
liyi
C) Randyu-Osler x
ə
st
ə
liyi
D) cavablar do
ğ
ru deyil
E) hemofiliya
198. 68 ya
şı
ndak
ı
 x
ə
st
ədə
 bir neç
ə
 ayd
ı
r ki, boyun, qoltuq, qas
ı
q limfa düyünl
ə
ri
böyüyüb. 
Ə
hval
ı
 kafidir. Qan
ı
n müayin
ə
si: Hb- 100 q/l, eritrositl
ə
r- 3,5 mln/ml,
leykositl
ə
r - 17,6 min/ml, bunlar
ı
n 60%- i limfositl
ə
rdir.Diaqnoz:
A) limfosarkoma
B) xronik limfoleykoz
C) k
ə
skin limfoleykoz
D) infeksion mononukleoz
E) limfoqranulomatoz
199. Paroksizmal gec
ə
 hemoqlobinuriyas
ı
 üçün xarakter deyil:
A) tromboz
B) hemolitik anemiya
C) hemosiderinuriya
D) müsb
ə
t Hem s
ı
na
ğı
E) müsb
ə
t Kumbs s
ı
na
ğı
200. Benzin pnevmoniyas
ını
n müalic
ə
sind
ə ə
sas rolu oynay
ı
r:
A) Antidotlar
B) Antibiotikl
ə
r
C) Natrium tiosulfat
D) Oksiml
ə
r
E) Fizioterapiya
201. EÇS-nin yüks
ə
lm
ə
si hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün xas deyil:
A) polisitemiya (Vakez x
ə
st
ə
liyi)
B) pielonefrit
C) hipernefroid x
ə

ə
ng

D) m
ədə
alt
ı
 v
ə
zin cisminin (quyru
ğ
unun) 
şiş
i
E) mielom x
ə
st
ə
liyi
202. Xroniki kolitd
ə
 n
ə
cis olur
A) sol
ğ
un (r
ə
ngsiz)
B) qara (tünd) r
ə
ngd
ə
C) melena
D) t
ə
miz qanla qar
ışı
q
E) az, sulu
203. X
ə
st
ədə
 pansitopeniya, biluribinin yüks
ə
lm
ə
si v
ə
 dala
ğı
n böyüm
ə
si var.Hans
ı

st
ə
lik ola bil
ə
r?
A) autoimmun pansitopeniya
B)  talessemiya
C)  B
12
defsitli anemiya
D)  Markiafav-Mikell x
ə
st
ə
liyi
E)  irsi sferositoz
204. Trombositar-damar hemostaz
ını
n pozulmas
ını
 hans
ı
 göst
ə
rici mü
ə
yy
ə
n edir?
A) qanaxma müdd
ə
tinin t
ə
yini
B)  plazminogenin t
ə
yini
C)  laxtalanma müd
ə
tinin t
ə
yini
D)  trombinin t
ə
yini
E)  fibrinolizin t
ə
yini
205. Densitometriya n
ə
 üçün istifad
ə
 olunur?
A) sümükl
ə
rd
ə
 patoloji s
ını
qlar
ı
 t
ə
yin etm
ə
k üçün
B) sümükl
ə
rin arxitektonikas
ını
 t
ə
yin etm
ə
k üçün
C) sümükl
ə
rd
ə
 anatomik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri t
ə
yin etm
ə
k üçün
D) subxondral osteosklerozu t
ə
yin etm
ə
k üçün
E) sümükl
ə
rin s
ı
xl
ığını
 t
ə
yin etm
ə
k üçün
206. Hemolizin inki
ş
af etm
ə
sinin 
ə
lam
ə
ti deyil:
A) qeyri-düz biliirubinin artmas
ı
B) eritrositl
ə
rin ömrünün q
ı
salmas
ı
C) retikulositl
ə
rin miqdar
ını
n artmas
ı

D) z
ə
rdab d
ə
mirinin miqdar
ını
n artmas
ı
E) neytrofill
ə
rin hiperseqmentasiyas
ı
207. Revmatoid artritin aktivliyini göst
ə
rir:
a) EÇS-in artmas
ı
;
b) 1 saatdan çox s
əhə
r h
ərəkə
tin m
ə
hdudla
ş
mas
ı
;
c) ALT-nin qalxmas
ı
;
d) Heberden düyünl
ə
ri;
e) ASL-0 yüks
ə
k titri.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b,c
B) c,d,e
C) a,b
D) c,d
E) b,c
208. Antikoaqulyant terapiyan
ı
n f
ə
sadlar
ı
na a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 aid deyil?
A) qan
ı
n laxtalanma müdd
ə
tinin uzanmas
ı
B) qanaxma müdd
ə
tinin uzanmas
ı
C) qanaxman
ı
n gücl
ə
nm
ə
si
D) heparin trombositopeniyas
ı
E) antitrombin III defisitinin d
ə
rinl
əşmə
si
209. Hemorragik vaskulit üçün n
ə
 xarakterdir?
A) trombositar-damar hemostaz
ını
n pozulmas
ı
B) iri kalibirli arteriyalar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
C) hematom tipli qanaxma
D) orta kalibirli arteriyalar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
E) purpura-vaskulit tipli qanaxma
210. DDL-sindromu hans
ı
 hallarda meydana ç
ı
xa bil
ə
r?
A) yay
ı
lm
ış
 infeksiyalarda
B) bütün sadalanan hallarda
C) 
ş
okun bütün növl
ə
rind
ə
D) yan
ı
qlar zaman
ı

E) damardaxili hemoliz zaman
ı
211. 
İ
shal zaman
ı
 p
ə
hriz:
A) 2
B) 1
C) 3
D) 5
E) 4
212. Trombositopenik purpurada hemoqrammada trombositopeniyadan ba
ş
qa daha
hans
ı
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r ba
ş
 verir?
A) neytrofill
ə
rin hiperseqmentasiyas
ı
B) limfositopeniya
C) anemiya
D) monositoz
E) sola meyillilik
213. Sistem sklerodermiyada ür
ə
kd
ə
 hans
ı
 d
ə
yi
ş
iklik ba
ş
 verir?
A) miokardioskleroz
B) miokardit
C) kardiomiopatiya
D) miokardiodistrofiya
E) qulaqc
ığı
n miksomas
ı
214. Bu x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda trombositl
ə
rin parçalanmas
ı
 n
ə
tic
ə
sind
ə
trombositopeniya ba
ş
 verir?
A) vit. B12 defisiti
B) meqakariositar leykoz
C) aplastik anemiya
D) k
ə
skin mieloblast leykoz
E) q
ı
rm
ızı
 qurd e
şənə
yi
215. Bu x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda trombositopeniya trombositl
ə
rin sekvestrasiyas
ı

tic
ə
sind
ə
 ba
ş
 verir?
A) trombositopenik purpurada
B) aplastik anemiyada

C) Fankoni anemiyas
ı
nda
D) leykozlarda
E) vit. B12 defisitli anemiyada
216. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
 zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunur:
A) sidiy
ə
 getm
ə
 zaman
ı
 yan
ğı
 hissi, qar
ı
nda a
ğrı
B) ür
ə
kbulanma, qusma
C) taxikardiya, ekzoftalm
D) bradikardiya, h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si
E) arterial t
ə
zyiqin v
ə
 h
ə
rar
ə
tin enm
ə
si
217. DLS- da hemostazda ba
ş
 ver
ə
n d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r hans
ıdı
r:
1) hipo- yaxud hiperkoaqulyasiya, fibrinogen- fibrinin deqradasiyas
ı
 m
ə
hsullar
ını
n
olmas
ı
,fibrinolizin aktivliyinin sönm
ə
si;
2) hipertrombositoz;
3) trombositopeniya v
ə
 fibrinogenin azalmas
ı
;
4) trombositl
ə
rin ristomisin- aqlyutinasiyas
ını
n olmamas
ı
, fibronektinin azalmas
ı
.
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 2, 3
D) 1, 2
E) 1, 3
218. Birincili biliar sirrozun ilkin (manifest) 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 aiddir :
A) sar
ılı
q
B) splenomeqaliya
C) d
ə
ri qa
şı
nmas
ı
D) venalar
ı
n varikoz gen
ə
lm
ə
si
E) assit
219. Xroniki da
şsı
z xolesistitli x
ə
st
ədə
 remissiya fazas
ı
 üçün xarakterikdir:
A) bunlardan heç biri
B) diareya il
ə
 q
ə
bzliyin bir-birini 
əvə
zl
əmə
si
C) ya
ğlı
 qidan
ı
n yax
şı
 h
ə
zm olunmas
ı
D) q
ı
cq
ı
rma
E) k
əmə
rvari a
ğrı
lar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə