1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə9/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

n hans
ı
 formas
ı
 mü
ş
ahid
ə
edilir:
A) hemolitik
B) d
ə
mirdefisitli
C) DNT v
ə
 RNT-nin sintezinin pozulmas
ı
 il
ə
 ged
ə
n
D) meqaloblast
E) aplastik

352. PZR vasit
ə
si il
ə
 a
ş
kar olunur:
A) HBsAg
B) HBeAg
C) HBV DNT
D) HBcAb
E) HbsAb
353. Lokal vibrasiyan
ı
n yaratd
ığı
 II d
ərəcə
li vibrasiya x
ə
st
ə
liyinin klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
hans
ı
 daxil deyil?
A) Ayaq alt
ı
nda akrospazm tutmalar
ı
B) Parlaq-sianotik, soyuq, n
ə

ə
l ovuclar
ı
C) Müsb
ə
t Pal 
ə
lam
ə
ti
D) Müsb
ə
t Boqolepov s
ı
na
ğı
E) Vibrasiya h
ə
ssasl
ığı
 h
ə
ddinin kobud art
ımı
354. Dekompressiya x
ə
st
ə
liyinin 
ə
sas müalic
ə
 metodu:
A) Müalic
ə
vi rekompressiya
B) Oksigen-helium qar
ışığı
 il
ə
 inhalyasiya
C) Oksigen terapiyas
ı
D) Normobarik hipoksikasiya
E) Qan
ı
n ultrafiltrasiyas
ı
355. Pielolonefrit üçün sidik sindromunun hans
ı
 göst
ə
ricil
ə
ri xarakterikdir?
A) hematuriya v
ə
 proteinuriya
B) hematuriya v
ə
 leykosituriya
C) hematuriya v
ə
 bakteriuriya
D) leykosituriya v
ə
 bakteriuriya
E) proteinuriya v
ə
 bakteriuriya
356. A
şağı
dak
ı
lardan birincili sklerozla
şmış
 xolanqit üçün birind
ə
n ba
ş
qa ham
ısı
düzgündür:
A) diaqnoz endoskopik retroqrad xolanqioqrafiyayla t
ə
sdiq olunur
B) x
ə
st
ələ
rin 30%-i xoral
ı
 kolit v
ə
 ya Kron x
ə
st
ə
liyind
ə

ə
ziyy
ə
t ç
ə
kir
C) x
ə
st
ə
lik daha çox ki
ş
il
ə
rd
ə
 rast g
ə
lir
D) müalic
ə
si öd axarlar
ı
 il
ə
 ba
ğı
rsaq aras
ı
nda qoyulan c
ə
rrahi anastomozdan ibar
ə
tdir
E) erk
ə
n m
ə
rh
ələdə
 simptomlar a
ş
kar olunmad
ı
qda diaqnozu yaln
ı
z qanda q
ələ
vi
fosfatazan
ı
n artmas
ı
 il
ə
 qoymaq olar

357. Xroniki pielonefrit üçün xarakter deyil:
A) yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t
B) sidikd
ə
 Bens-Cons zülal
ı
C) sidiyin xüsusi ç
ə
kisinin azalmas
ı
D) silindruriya
E) mikrohematuriya
358. Antifosfolipid sindromun 
ə
sas göst
ə
ricisi:
A) qanda sirkulyasiya ed
ə
n immun komleksl
ə
r azal
ı
r
B) qanda komplementin artmas
ı
C) qanda sirkulyasiya ed
ə
n immun komleksl
ə
r art
ı
r
D) m
ə
nfi yükl
ə
nmi
ş
 fosfolipidl
ərə
 qar
şı
 autoanticisml
ə
r
E) qanda 
İ
gA miqdar
ı
 art
ı
r
359. Xroniki pielonefritd
ə
 sidiyin ümumi analizind
ə
 ola bil
ə
r:
A) oksalaturiya
B) massiv proteinuriya
C) leykosituriya
D) silindruriya
E) hematuriya
360. Revmatoid artrit zaman
ı ə
n çox hans
ı
 oyna
ğı
n z
ədələ
nm
ə
sin
ə
 rast g
ə
linir?
A) p
ə
nc
ə
nin birinci falanqa oyna
ğı
B) distal falanqalararas
ı
 oynaqlar
ı
C) proksimal falanqalararas
ı
 oynaqlar
D) boyun f
əqərələ
rin oynaqlar
ı
E) bel-oma f
əqərə
 oynaqlar
ı
361. Sidiyd
ə
 bakteriyan
ı
n miqdar
ını
n n
ə
 q
ədə
r olmas
ı
 bakteriuriya diaqnozunun
qoylmas
ı
na 
ə
sas verir?
A) 1*10
3
B) 1*10
4
C) 1*10
2
D) 1*10
5
E) 4*10
4

362. Vibrasiya x
ə
st
ə
liyi a
şağı
dak
ı
 pozuntularla c
ərə
yan edir:
A) Daxili orqanlar
ı
n funksiyalar
ını
n reflektor pozuntular
ı
B) Bütün sadalananlarda
C) Ür
ə
k-damar sistemi
D) Sinir sistemi
E) Dayaq-h
ərəkə
t aparat
ı
363. Neçiporenko s
ı
nag
ı
na gör
ə
 saqlam adamda 1ml sidikd
ə
 n
ə
 q
ədə
r eritrosit olur?
A) 4*10
3
B) 1*10
4
C) 1*10
5
D) 1*10
3
E) 2*10
3
364. Botkin- Qumprext hüceyr
ələ
ri hans
ı
 x
ə
st
ə
lik zaman
ı
 a
ş
kar edilir:
A) xronik miyeloleykoz
B) xronik limfoleykoz
C) meqaloblast anemiya
D) k
ə
skin miyeloblast leykoz
E) mielom x
ə
st
ə
liyi
365. Sistem sklerodermiya zaman
ı
 kollagenin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sini l
ə
ngid
ə
n d
ə
rman
preparat
ı
:
A) indometasin
B) diklofenak
C) D-penisilamin
D) metotreksat
E) remikeyd
366. Pielonefritin müalic
ə
si zaman
ı
 a
şağı
dak
ı
 sulfanilamid preparatlar
ı
 daha

qs
ədə
uy
ğ
undur:
A) streptosid, sulfapiridazin
B) biseptol, sulfapiridazin
C) biseptol, sulfadimezin
D) biseptol, streptosid
E) sulfadimezin, sulfapiridazin

367. Elementar (metal) civ
ə
nin peroral q
ə
bulu zaman
ı
 intoksikasiyan
ı
n ilkin
ə
lam
ə
tl
ə
ri n
ə
 olacaq?
A) 
İ
ntoksikasiya inki
ş
af etm
əyəcə
k
B) Oynaq v
ə ə
traflarda a
ğrı
lar
C) Transaminaz f
ə
all
ığı
n yüks
ə
lm
ə
si
D) Tremor
E) K
ə
skin qaraciy
ə
r çat
ış
mamazl
ığı
368. Latent gedi
ş
li pielonefrit zaman
ı
 q
ıcı
qland
ırıcı
 testl
ə
rin apar
ı
lmas
ı
 a
şağı
dak
ı
üsullarla mümkündür:
A) su yükl
əmələ
rinin h
ə
yata keçirilm
ə
si
B) prednizolon daxil edilm
ə
si, damardaxili pieloqrafiyan
ı
n h
ə
yata keçirilm
ə
si
C) antibiotikl
ə
rin t
ə
yin edilm
ə
si
D) antibotikl
ə
rin t
ə
yin edilm
ə
si, su yükl
əmələ
rinin h
ə
yata keçirilm
ə
si
E) antibiotikl
ə
rin t
ə
yin edilm
ə
si, prednizalon daxil edilm
ə
si
369. Xroniki pilenonefritin n
ə
tic
ə
si:
A) xroniki qlomerulonefrit
B) xroniki sistit
C) sa
ğ
alma
D) xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
E) k
ə
skin qlomerulonefrit
370. Xronik böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığını
n 1-ci m
ə
rh
ələ
sind
ə
 yumaqc
ı
q filtrasiyas
ını
n sür
ə
ti:
A) 15-29 ml/d
ə
q
B) 30-59 ml/d
ə
q
C) 80-120 ml/d
ə
q
D) 15 ml/d
ə
q-d
ə
n az
E) 60-70 ml/d
ə
q
371. Hepatomeqaliya, splenomeqaliya v
ə
 melena n
ədə

ş
übh
ələ
nm
əyə ə
sas verir:
A) mezenteral arteriyan
ı
n trombozu
B) m
ədə
 xoras
ını
n qanaxmas
ı
C) qeyri-spesifik xoral
ı
 kolit
D) qida borusu venalar
ını
n qanaxmas
ı
E) 12 barmaq ba
ğı
rsaq xoras
ını
n qanaxmas
ı

372. Böyr
ə
k funksiyas
ını
n qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
sind
ə
 vasopressin s
ı
na
ğınə
yit
ə
yinedir?
A) böyr
ə
kklirensini
B) böyr
ə
k kanalc
ı
qlar
ı
n vazopressin
ə
 h
ə
ssasl
ığını
C) azot-ifrazatfunksiyas
ını
D) böyr
ə
kkanalc
ı
qlar
ı
n ADH h
ə
ssasl
ığını
E) filtrasiyaimkanlar
ını
373. Felti sindromunun 
ə
sas üç kliniki 
ə
lam
ə
ti:
A) hepatomeqaliya, trombositopeniya, eozinofiliya
B) sklerit, 
Ş
eqren sundromu, monoartrit
C) leykositoz, anemiya, oliqoartrit
D) artrit, leykopeniya, splenomeqaliya
E) seroneqativ proses, Kaplan sindromu, vaskulit
374. Böyr
ə
k hipertenziyas
ı
 inki
ş
af
ını

ə
sas mexanizml
ə
ri:
A) aldosteron ifraz
ını
n artmas
ı
B) renin sisteminin z
ə
ifl
əmə
si v
ə
 aldosteronun gücl
ə
nm
ə
si
C) plazma albuminl
ə
rinin itirilm
ə
si v
ə
 renin sisteminin f
ə
alla
ş
mas
ı
D) böyr
ə
kl
ə
rin filtrasiya funksiyas
ını
n pozulmas
ı
E) renin sisteminin f
ə
alla
ş
mas
ı
 v
ə
 aldosteron ifrazinin artmas
ı
375. Pe
şə
 koxlear nevritin müalic
ə
si t
ə
dbirl
ə
rin
ə
 n
ə
 daxil deyil?
A) Sedativ terapiya
B) Damar terapiyas
ı
C) Metabolik terapiya
D) Antibiotikoterapiya
E) Stimulla
şdırıcı
 terapiya
376. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığını
n s
əbə
bidir:
A) birt
ərə
fli pielonefrit
B) q
ı
rm
ızı
 qurd e
şənə
yi
C) sistit
D) k
ə
skin pielonefrit
E) böyr
ə
yin b
ə
sit kistas
ı
377. Öd kis
ə
sinin disfunksiyas
ını
n birincili etioloji s
əbə
bi hans
ı
lard
ı
r:

1) Öd kis
ə
sinin saya 
əzələlə
rinin pato
ı
ogiyas
ı
,
2) Hormonal poz
ğ
unluq.
3) 
Şəkə
rli diabet,
4) Öd kis
ə
sinin reseptorlar
ını
n neyrohormonal stimulyasiyaya h
ə
ssasl
ığını
n
azalmas
ı
.
5) Qara ciy
ə
r patologiyas
ı
.
A) 2, 4
B) 1, 3, 5
C) 1, 4
D) 1, 3, 4
E) 1, 4, 5
378. Xronik böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığını
n meyar
ıdı
r:
A) qanda sidik cövh
ə
rinin yüks
ə
lm
ə
si
B) hiperfosfatemiya
C) qanda kreatininin s
ə
viyy
ə
sinin yüks
ə
lm
ə
si
D) hiperkalsemiya
E) hipokalemiya
379. Xroniki pankreatiti k
ə
skinl
əş
dirir:
A) stress, yorulma
B) soyuqlama, stress
C) siqaret,zülal qidas
ı
D) soyuqlama, KRV
İ
E) ya
ğlı
 qidan
ı
n q
ə
bulu, alkohol
380. Xronik böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığını
n f
ə
sad
ı
 deyil:
A) xolesistit
B) psevdoperitonit
C) ”sulu a
ğ
ciy
ə
r” sindromu
D) perikardit
E) qastrit
381. Hans
ı
 pestisidl
ə
rl
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ə
 zaman
ı
 “letal sintez” fenomeni mü
ş
ahid
ə
 edilir:
A) Metafos, karbofos, xlorofos

B) Dixlofos
C) Sayfos
D) Bromofos
E) Bütün sadalananlarla
382. Uzun müdd
ə
t davam ed
ə
n revmatoid artritin xarakterik a
ğı
rla
ş
mas
ı
:
A) karbohidrat mübadil
ə
sinin pozulmas
ı
B) porfiriya
C) amiloidoz
D) damarlar
ı
n aterosklerozu
E) mikoz
383. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
 zaman
ı
 qan
ı
n analizind
ə
:
A) xolesterin azal
ı
r
B) zülal art
ı
r
C) bilirubin art
ı
r
D) kreatinin azal
ı
r
E) kreatinin art
ı
r
384. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitin 
ə
sas 
ş
ikay
ə
tl
ə
ri:
A) qar
ı
n nahiy
ə
sind
ə
 a
ğrı
lar, tezl
əş
mi
ş
 duru ishal v
ə
 ya q
ə
bizlik
B) qusma
C) q
ı
cq
ı
rma
D) arterial t
ə
zyiqin yüks
ə
lm
ə
si
E) g
ə
yirm
ə
385. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
 zaman
ı
 p
ə
hrizd
ə
 azald
ılı
r:
A) zülal
B) maye
C) ya
ğ
lar
D) karbohidrat
E) xör
ə
k duzu
386. Sidikd
ə
 hemosiderinin a
ş
karlanmas
ı ə
n cox xarakterdir:
A) xronik böyr
ə
k cat
ış
mazl
ığını
n terminal m
ə
rh
ələ
si
B) siklofosfan q
ə
bulundan yaranan hemorragik sistit
C) talassemiya üçün

D) damardaxili hemoliz
E) hüceyr
ə
daxili hemoliz
387. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda hemorragik sindromu n
ə
 mü
ə
yy
ə
n edir?
a) trombositopeniya;
b) trombositopatiya;
c) protrombinin azalmas
ı
;
d) trombositin 4 faktorunun azalmas
ı
;
e) hiperkalemiya.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) c, e
B) c, d, e
C) a, c, e
D) a, b, e
E) a, c, d, e
388. Reaktiv artrit zaman
ı ə
n çox hans
ı
 oynaqlar z
ədələ
nir?
A) mil-bil
ə
k oyna
ğı
B) bud-çanaq oyna
ğı
C) a
şağı ə
traf oynaqlar
ı
D) 
ə
l dara
ğı
-falanqa oyna
ğı
E) dirs
ə
k oyna
ğı
389. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda d
ə
rinin tünd v
ə
 sar
ı
 r
ə
ng almas
ı
 n
ədə
n as
ılıdı
r?
A) konyuqirovinniy bilurubin
ı
n pozulmas
ı
B) bilurubin sekresiyas
ını
n pozulmas
ı
C) uroxrom ifraz
ını
n pozulmas
ı
D) birl
əş
mi
ş
 bilurubinin qalxmas
ı
E) düz bilurubinin qalxmas
ı
390. Mülayim toksikli pestisidl
ərə
 aiddirl
ə
r, birind
ə
n ba
ş
qa:
A) Sidial
B) Karbofos
C) Butifos
D) Xlorofos

E) Qardona
391. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda hans
ı
 antibakterial qrup preparatlar 
ə
ks
göst
ə
ri
ş
dir?
a) v
ərə

ə
leyhin
ə
 d
ə
rmanlar;
b) nitrofuran;
c) qentamisin;
d) yar
ı
msintetik preparatlar;
e) sefalosparinl
ə
r
A) b, e
B) a, b, e
C) a, b, c
D) a, c
E) d, e
392. Xroniki pankreatit zaman
ı
 a
şağı
dak
ı
 nömr
ə
li p
ə
hriz m
ə
sl
əhə
tdir:
A) 2
B) 7
C) 10
D) 5
E) 1
393. Qaraciy
ə
rin hans
ı
 x
ə
st
ə
liyind
ə
 cuzi hepatomeqaliya olur:
A) k
ə
skin virus hepatitind
ə
B) hepatoma zaman
ı
C) birincili hemoxromatoz zaman
ı
D) Badda-Kiari x
ə
st
ə
liyi v
ə
 simptomunda
E) dur
ğ
unluq ür
ə
k çat
ı
zmazl
ığı
nda
394. Xronik böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığını
n proqram hemodializin
ə
 nisbi 
ə
ks göst
ə
ri
ş
:
A) kreatininin böyr
ə
k klirensi 10-15 ml/d
ə
q az
B) proqressiv ar
ı
qlama
C) qanda kteatininin s
ə
viyy
ə
sinin 600-700 mkmol/l yüks
ə
k
D) a
ğı
r asidoz
E) qaraciy
ə
r sirrozu

395. Heberden düyünl
ə
ri hans
ı
 oynaqlar
ı
n osteoartrozunda rast g
ə
lir?
A) mil-bil
ə
k oynaqlar
ı
nda
B) 
ə
l dara
ğı
-falanqa oynaqlar
ı
nda
C) proksimal falanqalararas
ı
 oynaqlarda
D) distal falanqalararas
ı
 oynaqlarda
E) diz oynaqlar
ı
nda
396. Böyr
ə
kl
ə
rd
ə
 morfoloji d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rin 
ə
n d
ə
qiq müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) retroqrad pieloqrafiya
B) damardaxili uroqrafiya
C) ultras
ə
s müayin
ə
D) kompyuter tomoqrafiya
E) böyr
ə
kl
ə
rin biopsiyas
ı
397. Prednizalonla provakasiya s
ı
na
ğı
 istifad
ə
 olunur
A) qlükozan
ı
n diaqnostikas
ı
B) silindriuriyan
ı
n olmas
ı
C) böyr
ə
kl
ə
rin konsentrasion funksiyas
ını
 mü
ə
yy
ə
n etm
ə
k üçün
D) leykositl
ə
rin provakasiyas
ı
E) gizli protenuriyan
ı
n olmas
ı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə