1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə10/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

398. S
ə
rb
ə
st silisium dioksid tozu il
ə
 n
əfə
salmadan yaranan pnevmokonioz nec
ə
adlan
ı
r?
A) Kaolinoz
B) Antrakoz
C) Silikatoz
D) Asbestoz
E) Silikoz
399. Xronik pielonefrit üçün xarakter deyil:
A) makrohematuriya
B) anemiya
C) leykosituriya
D) protenuriya
E) bakteriuriya
400. Prerenal böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
nda olmur:

A) ür
ə
k at
ımını
n azalmas
ı
B) sistem vazodilatasiya
C) susuzla
ş
ma
D) toxumalarda mayenin sekvestrasiyas
ı
E) böyr
ə
k damarlar
ını
n z
ədələ
nm
əsı
401. Xroniki pankreatitin obyektiv müayin
ə
sin
ə
 aid deyil?
A) 
Ş
offer zonas
ı
nda a
ğrı
B) Kera noqt
ə
sind
ə
 a
ğrı
C) Meyo-Robs
ı
n nöqt
ə
sind
ə
 a
ğrı
D) Botkin nöqt
ə
sind
ə
 a
ğrı
E) Quberqriç-Skulsk
ı
 zonas
ı
nda a
ğrı
402. Selektiv proteinuriya n
ə
dir?
A) sidikd
ə
 zülal
ı
n miqdar
ı
n artmas
ı
B) sidikd
ə
 zülal
ı
n miqdar
ını
n azalmas
ı
C) yuxar
ı
 molekulyar s
ı
xl
ı
ql
ı
 zülal
ı
n sidikd
ə əmələ
 g
ə
lm
ə
si
D) sidikd
ə
 zülal
ı
n yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı
 molekulyar s
ı
xl
ı
qda 
əmələ
 q
ə
lm
ə
si
E) a
şağı
 molekulyar s
ı
xl
ı
ql
ı
 zülal
ı
n sidikd
ə
 olmas
ı
403. Xlorlu pestisidl
ə
rl
ə
 xroniki pe
şə
 z
əhə
rl
ə
nm
ələ
ri zaman
ı
 t
ə
tbiq edilm
ə
si m
ə
sl
əhə
t
görülür:
A) M
ə
rk
ə
zi xolinolitikl
ə
rin
B) Beta-blokatorlar
ı
n
C) Xolinesteraz
ı
n reaktivl
əş
diricil
ə
rinin
D) Monoaminoksidaz
ı
 ingibatorlar
ını
n
E) Antioksidantlar
ı
n
404. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
na gör
ə
 böyr
ə
yin azotc
ı
xar
ıcı
 funksiyas
ını
 t
ə
yin etm
ə
k
olar:
A) plazmadazülal
ı
nv
ə
kreatinins
ə
viyy
ə
sin
ə
gör
ə
B) plazmadasidikcövh
ə
riv
ə
kreatinins
ə
viyy
ə
sin
ə
gör
ə
C) sidikd
ə
sidikcövh
ə
riv
ə
kreatinins
ə
viyy
ə
sin
ə
gör
ə
D) sidikd
ə
sidikcövh
ə
riv
ə
zülal
ı
ns
ə
viyy
ə
sin
ə
gör
ə
E) sidikd
ə
 zülal
ı
nv
ə
kreatinins
ə
viyy
ə
sin
ə
gör
ə
405. Diabetnefropatiys
ını
n müalic
ə
sind
ə
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
lar
ı
 istifad
ə
 edilir:

1) qlükokortikoidl
ə
r
2) AÇF ingibitorlar
ı
3) sitostatikl
ə
r
4) yüks
ə
kzülall
ı
dieta
5) azzülall
ı
dieta
A) 2, 5
B) 2, 4
C) 1, 3
D) 3, 5
E) 1, 5
406. Böyr
ə
kd
ə
 kistoz formala
ş
mas
ı
nin diaqnostikas
ı
nda hans
ı
 müayin
ə
 üsulu
istifad
ə
 olunur?
A) retroqradpielografiya
B) sistouretrografiya
C) ultras
ə
smüayin
ə
D) dammardaxiliurografiya
E) radionuklidmüayin
ə
407. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitin müalic
ə
si zaman
ı
 antibiotikoterapiya istifad
ə
olunur:
A) residivl
ə
rin profilaktikas
ı
 üçün
B) uzun müdd
ə
t
C) qanaxma zaman
ı
D) a
ğı
rla
ş
man
ı
n qar
şısını
n al
ı
nmas
ı
 üçün
E) x
ə
st
ə
liyin uzun gedi
ş
i zaman
ı
 v
ə
 residiv hallar
ı
nda
408. Böyr
ə
k hipertenziyas
ı
 inki
ş
af
ını

ə
sas mexanizml
ə
ri:
A) böyr
ə
kl
ə
rin filtrasiya funksiyas
ını
n pozulmas
ı
B) albuminl
ə
r plazmas
ını
n itirilm
ə
si v
ə
 renin sisteminin f
ə
alla
ş
mas
ı
C) renin sisteminin yat
ırı
lmas
ı
 v
ə
 aldosteronun gücl
ə
nm
ə
si
D) aldosteron m
ə
hsulunun gücl
ə
nm
ə
si
E) renin sisteminin f
ə
alla
ş
mas
ı
 v
ə
 aldosteron m
ə
hsulunun gücl
ə
nm
ə
si
409. Podaqran
ı
 hans
ı
 amill
ə
r daha da k
ə
skinl
əş
dirir?

A) çoxlu mineral sular içm
ə
k
B) oyna
ğ
a yüngül travma
C) spirtli içki v
ə ə
t xör
ə
kl
ə
rinin q
ə
bulu
D) uzun müdd
ə
t piyada g
ə
zm
ə
k
E) uzun müdd
ə
t ayaq üst
ə
 durmaq
410. Revmatoid artrit zaman
ı
 d
ə
ri z
ədələ
nm
ələ
rin
ə
 aiddir:
A) d
ə
rialt
ı
 düyünl
ə
r, x
ı
rda nöqt
ə
li hemorragik s
ə
pgi
B) düyünlü eritema
C) striyalar, h
ə
lq
ə
vari eritema
D) annulyar s
ə
pgi, keratodermiya
E) almac
ı
qlarda k
əpənə

şə
klind
ə
 s
ə
pgi
411. A
şağı
dak
ı
 sidikqovucu preparatlar saluretikl
ə
rdirl
ə
r:
A) mannit, uregit
B) furosemid, mannit
C) vero
ş
piron, furosemid
D) uregit, vero
ş
piron
E) furosemid, uregit
412. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
na gör
ə
 böyr
ə
yin azotç
ı
xar
ıcı
 funksiyas
ını
 t
ə
yin etm
ə
k
olar:
A) sidikd
ə
 sidik cövh
ə
ri v
ə
 kreatinin s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
B) sidikd
ə
 sidik cövh
ə
ri v
ə
 zülal
ı
n s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
C) sidikd
ə
 zülal
ı
n v
ə
 kreatinin s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
D) plazmada zülal
ı
n v
ə
 kreatinin s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
E) plazmada sidik cövh
ə
ri v
ə
 kreatinin s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
413. A
şağı
dak
ı
 preparat osmodiuretikdir:
A) furosemid
B) mannit
C) vero
ş
piron
D) uregit
E) bütün yuxar
ı
da adlar
ı
 sadalananlar
414. Eritro poetinin t
ə
yinin
ə ə
ks göst
ə
ri
şlə
r hans
ı
lard
ı
r:

1) d
ə
rmana qar
şı
 allergik h
ə
ssasl
ı
q
2) hipotoniya
3) hemaxromatoz
4) ç
ə
tin t
ə
nziml
ənə
n hipertenziya
5) nutritivestatusun pozulmas
ı
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 2, 3
D) 4, 5
E) 1, 5
415. Etiologiyas
ı
 periodik x
ə
st
ə
liyi olan amiloidozun müalic
ə
sind
ə
 kolxisin hans
ı
dozada t
ə
yin olunur:
A) sutkada 10-15 mq
B) sutkada 1,8-2 mq
C) sutkada 1.5 - 3 mq
D) sutkada 20 - 30 mq
E) sutkada 0.5 - 1 mq
416. 18 ya
şlı
 o
ğ
landa u
ş
aql
ı
qdan travmadan sonra hematomalar, burun qanaxmalar
ı

ş
ahid
ə
 olunur. Stasionara idman d
ə
rsind
ə
n sonra diz oyna
ğı
n dayaranan a
ğrı
ş
ikay
ə
ti il
ə
 daxil olub.Diz oyna
ğı şiş
gindir, k
ə
skin a
ğrılıdı
r, h
ərəkə
t m
ə
hdudlu
ğ
u var.
Sizin diaqnozunuz:
A) k
ə
skin revmatik q
ı
zd
ı
rma
B) 
Ş
enleyn-Henox x
ə
st
ə
liyi
C) revmatoid artrit
D) reaktiv artrit
E) hemofiliya
417. Göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
 hans
ı
 sitostatikl
ə
rin 
ə
lav
ə
 t
ə
sirl
ə
rin
ə
 aid deyil:
A) 
şəkə
rlidiabet
B) infeksion a
ğı
rla
ş
malar
C) aqranulositoz
D) oliqo - azospermiya

E) leykopeniya
418. 50 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 ki
ş
i gün 
ə
rzind
ə
 çoxlu 
ə
t xör
ə
yi v
ə
 spirtli içki q
ə
bul etdikd
ə
n
sonra sa
ğ
 aya
ğını
n I barma
ğı
nda 
ş
idd
ə
tli a
ğrı
 meydana ç
ı
xm
ış
, d
ə
risi tutqun göy

ng alm
ışdı
r. X
ə
st
əyə
 ilkin diaqnoz qoymaq üçün hans
ı
 müayin
ə
 üsulu
informativdir?
A) qanda DNT-y
ə
 qar
şı
 antitell
ə
rin t
ə
yini
B) qanda sidik tur
ş
usunun t
ə
yini
C) C-reaktiv zülal
ı
n t
ə
yini
D) RF-
ı
n t
ə
yini
E) LE-hüceyr
ələ
rin t
ə
yini
419. Hans
ı
 system x
ə
st
ə
likl
ə
ri daha çox amiloidoza s
əbə
b olur:
1) q
ı
rm
ızı
 qurde
şənə
yi
2) revmatoid artrit
3) Bexterev x
ə
st
ə
liyi
4) düyünlüperiar teriit
5) Qudpastçer x
ə
st
ə
liyi
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 5
C) 1,4,5
D) 2,3, 5
E) 2, 3, 4
420. Kron x
ə
st
ə
liyinin 
ə
sas müalic
ə
sin
ə
 daxil deyil:
A) miotrop spazmolitik
B) qlükokortikoid
C) metronidazol
D) 5-aminosalisil tur
ş
usu(sulfasalazin, mesalazin)
E) immunodepresant (siklosporin, azatiopirin)
421. Xroniki pielonefritin müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunmur:
A) antibiotik
B) sulfanilamid
C) kortikostreoid
D) 8-oksixinol tör
əmə
si

E) nitrofuran
422. 53 ya
şlıxə
st
ə
 2 ildirpsoriazdan 
ə
ziyy
ə
t ç
ə
kir, eyni zamanda irioynaqlarda
zədələ
nm
ə
 qeydolunur. Müayin
ə
 zaman
ı
 nefrotiksindrom mü
ə
yy
ə
n olunmu
ş
dur

st
ə
nin müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 preparatlardan istifad
ə
 edilm
ə
si düzgündür :
1) prednizolon
2) azatiopirin
3) kolxisin
4) dimetilsulfoksid
5) unitiol
A) 2, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 3, 4,5
D) 1, 3, 4,
E) 1, 3, 5
423. Qlukozamin-sulfat t
ə
rkibli preparatlar
ı
n t
ə
tbiqinin 
ə
sas 
ə
ks-göst
ə
ri
ş
i:
A) ür
ə
yin i
ş
emik x
ə
st
ə
liyi
B) m
ədə
nin xora x
ə
st
ə
liyi
C) xroniki qastrit
D) arterial hipertoniya
E) fenilketonuriya
424. Proqraml
ı
 hemodializalan x
ə
st
ələ
rd
ə ə

ə
lveri
ş
li dammar yolu hans
ıdı
r:
A) müv
ə
qq
ə
tikateter
B) AV-protez+müv
ə
qq
ə
tik ateter
C) permanentkateter
D) AV-fistula
E) AV-protez
425. Vibrasiya hans
ı
 diapozonda olduqda vibrasiya x
ə
st
ə
liyinin inki
ş
af
ı
nda daha çox
rol oynay
ı
r?
A) 16-250 Hz
B) 700 – 1000 Hz
C) 63,5 – 500 Hz
D) 500 – 700 Hz

E) 16 Hz-
ə
 q
ədə
r
426. Neft m
ə
hsular
ı
 il
ə
 xroniki intoksikasiyan
ı
n klinikas
ı
 özünü göst
ə
rir:
A) Ekstrapiramid pozuntularla
B) Xolinolitik sindromla
C) Sinir sisteminin funksional pozuntular
ı
 il
ə
D) Damardaxili hemolizl
ə
E) Benzin pnevmoniyas
ını
n inki
ş
af
ı
 il
ə
427. Sadalananlardan hans
ı
 lokal vibrasiyan
ı
n yaratd
ığı
 II d
ərəcə
li vibrasiya

st
ə
liyinin 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 daxil deyil?
A) 
Ə
ll
ə
rin davaml
ı
 vegetativ-trofik pozuntular
ı
B) Yuxar
ı ə
traflar
ı
n vegetativ sensor polinevropatiyas
ı
C) Dayaq-h
ə
rk
ə
t apparat
ını
n distrofik pozuntular
ı
D) Boyun-çiyin pleksopatiyas
ı
E) Generaliz
ə
 edilmi
ş
 akroangiospazmlarla polinevropatiya
428. Sadalanan 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 vibrasiya x
ə
st
ə
liyinin ba
ş
lan
ğı
c m
ə
rh
ələ
si üçün
xarakterik deyil?
A) A
şağı ə
traflar
ı
n sensor polinevropatiyas
ı
B) Vegetativ-vestibulyar
C) Serebral angiodistoniya
D) Ensefalopolinevropatiya
E) Periferik angidistoniya
429. Kron x
ə
st
ə
liyinin a
ğı
rla
ş
mas
ı
:
A) bag
ı
rsaq qanaxmas
ı
B) toksiki meqakolon
C) svi
şvə
 fistulan
ı
n yaranmas
ı
D) bag
ı
rsaq keçm
əmə
zliyi
E) ham
ısı
 düzdür
430. Lokal vibrasiyan
ı
n yaratd
ığı
 I d
ərəcə
li vibrasiya x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 kliniki

zahürl
ə
rin variant
ı
 hansldlr?
A) D
ə
ri örtüyünün ümumi hiperemiyas
ı
B) Gözl
ə
rin torlu qi
ş
as
ını
n distrofik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri
C) Reyno sindromu
D) A
şağı ə
traflar
ı
n distal 
ş
öb
ələ
rinin hipalgeziyas
ı
E) Rentgenoqramlarda qranulamatoz disseminasiya

431. Hans
ı
 hematoloji d
ə
yi
ş
iklik q
ı
rm
ızı
 qurd e
şənə
yin
ə
 xasd
ı
r?
a) eritrositoz;
b) hemolitik anemiya;
c) leykopeniya;
d) leykositoz;
e) trombositoz.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) b,c
B) a,b
C) c,d,e
D) c,d
E) a,b,c
432. Lokal vibrasiyan
ı

əmələ
 g
ə
tirdiyi vibrasiya x
ə
st
ə
liyinin latent dövrü n
ə
qədə
rdir?
A) 72-96 saat
B) 4-8 h
ə
ft
ə
C) 3-6 ay
D) Bir neç
ə
 il
E) Bir il
ə
 q
ədə
r
433. Civ
ə
nin üzvu birl
əşmələ
ri il
ə
 xroniki z
əhə
rl
ə
nm
ə
 zaman
ı
 inki
ş
af edir:
A) Menetriye x
ə
st
ə
liyi
B) Menyer x
ə
st
ə
liyi
C) Still x
ə
st
ə
liyi
D) Marfan x
ə
st
ə
liyi
E) Minimat x
ə
st
ə
liyi
434. Vibrasiya x
ə
st
ə
liyinin diaqnostikas
ı
 zaman
ı
 algezimetriyan
ı
n köm
ə
yi il
ə
 n
ə
yi

ə
yy
ə
n edirl
ə
r?
A) Vibrasiya h
ə
ssasl
ığını
B) 
Əzələlə
rin fiziki t
ə
sir
ə
 gücü v
ə
 dözümlülüyünü
C) A
ğrı
 hissiyat
ını
D) D
ə
rinin elektrik müqavim
ə
tini
E) D
ə
ri h
ə
rar
ə
tini
435. Xronik böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
 zaman
ı
 hipokalsiemiyan
ı
n n
ə
tic
ə
si deyil:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə