1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə6/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

lma hissini qeyd edir. Sar
ılı
q
yoxdur, b
ədə
n h
ə
rar
ə
ti normald
ı
r. Ker simptomu “+”-dir. Ehtimal olunan diaqnoz:
A) xroniki pankreatit
B) öd kis
ə
sinin hiperkinetik diskeneziyas
ı
C) xroniki hepatit
D) bunlardan heç biri
E) xroniki xolesistitin k
ə
skinl
əşmə
si
221. Xolesistoqrafiyaya 
ə
ks göst
ə
ri
ş
dir:
A) viruslu hepatitd
ə
n sonra
B) ödda
şı
 x
ə
st
ə
liyi
C) ya
ğ
lar
ı
n h
ə
zm olunmamas
ı
D) yoda qar
şı
 idiosinkraziya
E) bunlar
ı
n ham
ısı
222. Pnevmokonioz növl
ə
rind
ə
n hans
ı
 silikatozlara aid edilir?
A) Stanioz
B) Qrafitoz
C) Talkoz
D) Sideroz
E) Baritoz
223. Anamnezd
ə
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ını
n olmas
ı
 birincili sklerozla
ş
an xolangit
diaqnozunu t
ə
sdiql
ə
yir:
A) revmatoid artrit
B) a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin v
ərə
mi
C) öd kis
ə
sind
ə
 keçirilmi
ş əmə
liyyatlar.
D) qeyri spesifik xoral
ı
 kolit
E) alkoqolizm
224. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 Kron x
ə
st
ə
liyinin ba
ğı
rsaqdan k
ə
nar
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 aid deyil:
A) miokardit
B) poliartrit
C) düyünlü eritema
D) irit

E) perixolangit
225. Xolangit üçün daha xarakterik olan kliniki simptomlar
ı
 göst
ə
rin:
A) ya
ğlı
 qida q
ə
bulundan sonra sa
ğ
 qab
ırğ
aalt
ı
 nahiy
ədə
 yaranan a
ğrı
lar, ür
ə
kbulanma,
qusma
B) sa
ğ
 qab
ırğ
aalt
ı
 nahiy
ədə
 küt a
ğrı
lar, ac
ı
 g
ə
yirm
ə
C) febril temperatur ü
ş
ütm
ə
 il
ə
, qaraciy
ə
rin böyüm
ə
si, sar
ılı
q, leykositoz
D) q
ı
samüdd
ə
tli epiqastral a
ğrı
, qusma, ishal
E) sar
ılı
qla mü
ş
ahid
ə
 olunan sa
ğ
 qab
ırğ
aalt
ı
 nahiy
ədə
 a
ğrı
 tutmalar
ı
, r
ə
ngsizl
əş
mi
ş
 n
ə
cis,
tünd sidik
226. Öd dur
ğ
unlu
ğ
una bunlardan hans
ı
 s
əbə
b deyil?
A) qida rejiminin pozulmas
ı
B) hamil
ə
lik
C) az fiziki aktivlik
D) diareya
E) psixoemossional amill
ə
r
227. A
şağı
da sadalanan patoloji hallar
ı
n hans
ı
lar
ını
n diaqnostikas
ı
nda venadaxili
xolanqioqrafiya informativ say
ılı
r:
A) xoledoxun terminal hiss
ə
sinin daralmas
ı
B) xroniki kalkulyoz xolesistit
C) Jilber sindromu
D) xroniki aktiv hepatit
E) sepsis
228. Psevdoseptik sindromun 
ə
sas 
ə
lam
ə
ti:
A) asimmetrik sakroileit
B) bald
ı
rda trofik xoralar
C) hektik tipli h
ə
rar
ə
t
D) uveit
E) aftoz stomatit
229. Xroniki pankreatitin yaranmas
ı
nda hans
ı
 etioloji s
əbə
b dominant say
ılı
r:
A) duodenostaz
B) xroniki xolesistit
C) xroniki qastroduodenit
D) ödda
şı
 x
ə
st
ə
liyi
E) xroniki alkoqolizm

230. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda t
ə
yin olunur:
A) proteinuriyadan qabaq ödem
B) arterial t
ə
zyiq v
ə
 sidikd
ə
 d
ə
yi
ş
iklik
C) bakteriuriya
D) sidik tur
ş
usunun qanda qalxmas
ı
E) qanda kreatininin konsentrasiyas
ını
n qalxmas
ı
231. M
ədə
alt
ı
 v
ə
z fermentl
ə
rinin aktivliyini azaldan d
ə
rman:
A) antasidl
ə
r
B) xolinolitikl
ə
r
C) simetidin
D) trazikor
E) trasilol
232. A
ş
ag
ı
dak
ı
lardan hans
ı
 m
ədə
alt
ı
 v
ə
zin xarici sekresiyas
ını
n çatmamazl
ıgı
na
səbə
b deyil?
A) 
şəkə
rli diabet
B) b
ədə
n ç
ə
kisinin azalmas
ı
C) hipovitaminoz 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
D) steatoreya
E) polifekaliya
233. DLS- da hemostazda ba
ş
 ver
ə
n d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r hans
ıdı
r:
1) hipo- yaxud hiperkoaqulyasiya, fibrinogen- fibrinin deqradasiyas
ı
 m
ə
hsullar
ını
n
olmas
ı
,fibrinolizin aktivliyinin sönm
ə
si;
2) hipertrombositoz;
3) trombositopeniya v
ə
 fibrinogenin azalmas
ı
;
4) trombositl
ə
rin ristomisin- aqlyutinasiyas
ını
n olmamas
ı
, fibronektinin azalmas
ı
.
A) 1,2
B) 1, 3
C) 1,4
D) 2,4
E) 2,3
234. Hansi x
ə
st
ə
lik zaman
ı
 k
əmə
rl
ə
yici a
ğrı
 olur:
A) qastrit

B) xolesistit
C) hepatit
D) pankreatit
E) kolit
235. QQE I aktivlik d
ərəcə
sinin laborator göst
ə
ricil
ə
ri:
A) Hb 120q/l v
ə
 daha çox
B) fibrinogen 5q/l
C) EÇS 30-40mm/saat
D) DNT-y
ə
 qar
şı
 antitel 1:64
E) LE-hüceyr
ələ
ri 10-dan çox
236. Pankreatiti yaradan xora a
ğı
rla
ş
mas
ı
:
A) perforasiya
B) pilorostenoz
C) qanaxma
D) penetrasiya
E) qeyd olunanlardan ham
ısı
237. Xroniki pankreatitin a
ğı
rla
ş
mas
ı
A) 
şəkə
rli diabet
B) qeyd olunanlar
ı
n ham
ısı
C) qaraciy
ə
r sirrozu
D) ödda
şı
 x
ə
st
ə
liy
ı
E) xora
238. Pankreatit zaman
ı
 qanda mü
ş
ahid
ə
 edilir:
A) amilazan
ı
n azalmas
ı
B) kreatinin
ı
n artmas
ı
C) amilazan
ı
n artmas
ı
D) xolesterinin azalmas
ı
E) zülal
ı
n artmas
ı
239. Xronik böyr
ə
k çat
ı
zmazl
ığı
 zaman
ı
 hemodializ
ə
 göst
ə
ri
ş
 deyil:
A) kreatininin böyr
ə
k klirensi 10-15 ml/d
ə
q-dan az
B) qanda kreatininin s
ə
viyy
ə
sinin 600-700 mkmol/l yüks
ə
k

C) kreatininin böyr
ə
k klirensi 30 ml/d
ə
q
D) a
ğı
r asidoz
E) uremiya simptomlar
ı
240. Pankreatit zaman
ı
 sidikd
ə
 mü
ş
ahid
ə
 edilir:
A) bilirubinin artmas
ı
B) zülal
ı
n artmas
ı
C) urobilinin artmas
ı
D) qlükoza
E) diastazan
ı
n artmas
ı
241. D
ə
mirdefisitlianemiyahans
ıvə
ziyy
ə
tl
ə
rd
ə
meydanaç
ı
xabil
ə
r:
A) residivl
əşə
nqanitirm
ə
B) hamil
ə
lik
C) ba
ğı
rsa
ğı
nxronikix
ə
st
ə
liyi
D) m
ədədəəmə
liyyat
E) bütünsadalananhallarda
242. Podaqra x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 qanda qalx
ı
r:
A) ikisiprall
ı
 antitei-DNK
B) antistreptolizin-O
C) antitel Scl-70
D) antitel antisintetaza
E) sidik tur
ş
usu
243. Sadalananlardan hans
ı
 xroniki pankreatit üçün xarakter deyil?
A) diabet
B) sulu diareya
C) abdominal a
ğrı
D) steatoreya
E) kreatoreya
244. Daha çox fibrinogen t
ə
sir
ə
 malik olanlar kömürl
ə
r hans
ıdı
r?
A) Qonur kömürl
ə
r
B) Antrasit kömürl
ə
ri
C) Koksla
şdırıcı
 kömürl
ə
r

D) F
ə
alla
şdırı
lan kömür
E) Uzunalovlu kömürl
ə
r
245. Diareya bu x
ə
st
ə
likd
ə
 tez-tez rast g
ə
lin
ə
n simptomdur:
A) 12 barmaq ba
ğı
rsaq xoras
ı
B) xroniki pankreatit
C) öd kis
ə
si da
şı
 x
ə
st
ə
liyi
D) yo
ğ
un ba
ğı
rsaq 
şişlə
ri
E) qida borusu diskineziyas
ı
246. Mikronodulyar sirrozda 
ə
sas ön
ə
 ç
ı
xan simptom hans
ıdı
r:
A) qara ciy
ə
r hüceyr
ə
 çat
ış
mazl
ığı
B) sar
ılı
q
C) portal hipertenziya
D) assit
E) xolestaz
247. Amiloreya, kreatoreya, steatoreya mü
ş
ahid
ə
 olunur:
A) pankreatitd
ə
B) xolesistitd
ə
C) qastritd
ə
D) hepatitd
ə
E) kolitd
ə
248. Xroniki pankreatitin diaqnostikas
ı
nda a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı ə

əhə
miyy
ə
tli
hesab olunur?
A) n
ə
cisd
ə
 ya
ğı
n t
ə
yin olunmas
ı
B) bütün sadalanan üsullar
C) m
ədə
alt
ı
 v
ə
zi sintiqrofiyas
ı
D) bunlardan heç biri
E) sekretin pankreozimin testi
249. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ını
n t
ə
siri alt
ı
nda m
ədə
alt
ı
 v
ə
zi 
ş
ir
ə
 v
ə
 bikarbonat
ı
n
sekresiyas
ını
 art
ırı
r?
A) atropin
B) xolesistokinin

C) süd
D) askorbin tur
ş
usu
E) sekretin
250. Qaraciy
ə
r sirrozunun göst
ə
ricil
ə
ri:
A) bütün sadalananlar
B) disproteinemiya
C) “damar ulduzcu
ğ
lar
ı

D) assit
E) hepatosplenomeqaliya
251. 44 ya
şlı
 qad
ı
n x
ə
st
ə
 qar
ını
n yuxar
ı
 hiss
ə
sind
ə
 olan sol qab
ırğ
aalt
ı
na irradiasiya
ed
ə
n intensiv a
ğrı
lardan, i
ş
tahs
ı
zl
ı
qdan, g
ə
yirm
ədə
n v
ə
 ür
ə
kbulanmadan 
ş
ikay
ə
t
edir. Bel
ə
 a
ğrı
lar ild
ə
 1-2 d
əfə
 t
ə
krarlan
ı
r. 4 il bundan 
ə
vv
ə
l ödda
şı
 x
ə
st
ə
liyind
ə
n
əmə
liyyat olunmu
ş
dur. 6 aydan sonra eyni tutmalar, möt
ə
dil sar
ılı
q v
ə
 sidikd
ə
amilazan
ı
n yüks
ə
lm
ə
si il
ə
 ba
ş
 vermi
ş
dir. T
ə
krari laparotomiyada öd yollar
ı
nda da
ş

karlanmam
ışdı
r. Son ill
ə
r dayan
ı
ql
ı
 q
ə
bizlik 
əmələ
 g
ə
lmi
ş
dir. Obyektiv olaraq:
skleran
ı
n subikterikliyi, qar
ını
n ön divar
ı
nda 
əmə
liyyatdansonraki çap
ı
q izi vard
ı
r.
Xoledoxopankreatik sah
ədə
 v
ə
 Meyo-Robson nöqt
ə
sind
ə
 a
ğrı
 qeyd olunur. Qan
analizind
ə
: leykositl
ə
r 6,7x10/9 l, formul d
ə
yi
şmə
mi
ş
dir, EÇS=18 mm/saat. Hans
ı

st
ə
liyin k
ə
skinl
əşmə
si du
ş
unulur:
A) xroniki pankreatit
B) xroniki hepatit
C) xroniki xolangit
D) xroniki qastrit
E) xroniki qeyri-spesifik xoras
ı
z kolit
252. Hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə
 sidiyin xüsusi ç
ə
kisi 1000 rad
ələ
rind
ə
 olur?
A) qlomerulonefrit
B) pielonefrit
C) 
şəkə
rsizdiabet
D) interstisialnefrit
E) tubulopatiya
253. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitin 
ə
sas klinik simptomu:
A) n
ə
cisd
ə
 qan
B) diareya

C) anemiya
D) ham
ısı
 aiddir
E) qar
ı
nda agr
ı
254. Xroniki pankreatitin konservativ müalic
əsınə
 daxil deyil?
A) kortikosteroid
B) dieta
C) analqetik
D) sandostatin
E) ferment preparat
ı
255. Qaraciy
ə
rin kiçik düyünlü sirrozunun s
əbə
bi:
A) keçirilmi
ş
 virus hepatiti
B) piyli hepatoz
C) öd ç
ı
xar
ıcı
 yollar
ı
n x
ə
st
ə
liyi
D) alkohol q
ə
bulu
E) bütün qeyd olunan s
əbə
bl
ə
r
256. Hans
ı
 preparat sidik tur
ş
usunun ifraz
ını
 tormozlay
ı
r:
A) retobolil
B) aspirin
C) insulin
D) allopurinol
E) voltaren
257. Qaraciy
ə
rin sirrozu zaman
ı
 assitin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sin
ə
 s
əbə
b deyil:
A) hipoalbunemiya
B) renin v
ə
 anqiotenzin katobalizmin pozulmas
ı
C) limfaproduksiyan
ı
n artmas
ı
 il
ə
 olan portal hipertenziya
D) leykosit v
ə
 trombositin azalmas
ı
E) aldosteron katabalizmin pozulmas
ı
258. Toz bronxiti zaman
ı
 plovalentli sensibilizasiyan
ı
n qo
ş
ulmas
ı
:
A) X
ə
st
ə
liyin gedi
ş
ini a
ğı
rla
şdırı
r
B) Qeyri-spesifik intoksikasiyan
ı

ə
lam
ə
tidir
C) X
ə
st
ə
liyin klinki t
ə
zahürl
ə
rini azald
ı
r

D) A
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rd
ə
 kollagen
əmələgə
tirm
ə
ni azald
ı
r
E) Xarici t
ənə
ffüs funksiyas
ı
 göst
ə
ricil
ə
rini yax
şı
la
şdırı
r
259. Xlor üzvu pestisidl
ə
ri il
ə
 xroniki z
əhə
rl
ə
nm
ələ
r zaman
ı
 spesifik antidot
hans
ıdı
r?
A) Spesifik z
ə
rdab mövcud deyil
B) Dipiroksim
C) Dietiksim
D) Alloksim
E) Budoksim
260. Alfa fetoproteinin s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı
 hans
ı
 x
ə
st
ə
lik zaman
ı əhə
miyy
ə
tlidir:
A) hepatosellulyar x
ə

ə
ng
B) qaraciy
ə
r exinokokku
C) bütün qeyd edil
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
D) k
ə
skin virus hepatiti
E) xroniki hepatit
261. Leykoformulan
ı
n sola meyilliyi, neytrofill
ə
rin toksik d
ənə
liliyi olan
hepatomeqaliyal
ı
 x
ə
st
ədə
 hektik q
ı
zd
ı
rma a
şağı
dakin
ı
 göst
ə
rir:
A) xroniki virus hepatiti
B) k
ə
skin virus hepatiti
C) xolestatik hepatit
D) sirroz
E) qaraciy
ə
r absesi
262. Hemolitik sar
ılı
q özünü göst
ə
rir:
A) qeyri- konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya, ALaT, ASaT LDQ artmas
ı
B) bütün qeyd olunanlar
C) konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya
D) qeyri- konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya il
ə
E) konyuq
ə
 olunmu
ş
 hiperbilirubinemiya, ALaT, ASaT, LDQ artmas
ı
263. B
12-
defsitli anemiyan
ı
ndiaqnostikas
ı
nda kifay
ə
tdir:
A)  meqaloblastik qanyaranma
B)  hiperxrom, hiporegenerator, makrositar anemiya, eritrositl
ə
rd
ə
 Jolli cisimcikl
ə
ri v
ə
Kebot h
ə
lq
ələ
rinin olmas
ı

C)  hiperxrom, hiporegenerator, makrositar anemiya v
ə
 atrofik qastrit
D)  hipoxrom, hiporegenerator, makrositar anemiya
E)  hiperxrom, hiporegenerator, makrositar anemiya
264. Qaraciy
ə
r sirrozu diaqnozunu hans
ı
 metod d
ə
qiql
əş
dirir:
A) biokimy
ə
vi t
ə
dqiqat
B) USM
C) skanla
ş
ma
D) biopsiya
E) KT
265. Podaqra zaman
ı
 böyr
ə
kl
ə
r z
ədələ
ndikd
ə
 böyr
ə
yin hans
ı
 x
ə
st
ə
liyi rast g
ə
lir?
A) xroniki qlomerulonefrit
B) böyr
ə
k amiloidozu
C) xroniki böyr
ə
k x
ə
st
ə
liyi
D) böyr
ə
k da
şı
 x
ə
st
ə
liyi
E) tubulo-interstisial nefrit


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə