AZƏrbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi məHƏMMƏd füzulġ adına Əlyazmalar ġnstġtutuYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə22/22
tarix31.01.2017
ölçüsü2.8 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
365 
Fazil xan Gorusi, 4, 18, 24, 
36, 43, 45, 50, 53, 55, 58, 
84, 187, 191, 196, 359 
Fələki Şirvani, 65, 67, 158, 
190, 313 
Fələkül-Mərrix, 58, 84, 221 
Fəna, 253, 254, 255, 276 
Fərhəngi-İbrahim, 17, 57, 83, 
123, 337 
Fərrux Xorasani, 209 
Fətəli şah, 45, 52, 87, 89, 
189, 194, 197, 198, 203, 
204, 207, 213, 215, 216, 
219, 221, 223, 224, 227, 
229, 243, 261 
Fəthnameyi-Abbas-namdar, 
34 
Feyzi, 109 
Feyzullayeva V., 33, 105, 
342 
 

 
Gelibolu, 139 
Gəncə, 64, 67, 172, 173, 262 
Gəncinətül-həqq, 169 
Gərmərud, 51, 309, 310 
Gərməsirat, 97 
Gərmi bəy, 109 
Gərmrud, 51, 309, 310 
Gilan, 52, 126, 204, 252 
Gorus, 193 
Gövhərsultan xanım, 117 
Güfti, 75, 78, 83, 87 
Güler Z., 33 
Gülpayəgan, 227 
Gülşən Əli, 167 
Gülşəni-Mahmud, 52, 54, 55, 
58, 84, 87, 90, 197, 199, 
200, 201, 229 
Gülşəni-şüəra, 7, 9, 17, 19, 
20, 32, 33, 34, 57, 83, 105, 
107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 116, 144, 
337, 342, 347, 350, 355, 
359 
Gülüstani-hünər, 120, 124, 
296 
Gülüstani-İrəm, 60, 66, 67, 
337 
Gürcüstan, 103, 173, 311 
 

 
Hacı Hüseynağa Naxçıvani, 
136, 199 
Hacı Kazım Kurəpəz, 241 
Hacı Məhəmməd Hüseyn xan 
Qacar, 203 
Hacı Məhəmmədbəy xan 
Təbrizi, 183 
Hacı Məhəmmədrəhim, 250, 
251, 253 
Hacı Mirzə Əliqulu, 276 
Hacı Süleyman Səbahi, 208 
Hacıyeva A., 37, 266, 273, 
342 
Halit Bayırı, 106 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
366 
Hatəmi, 111 
Həbibi Bərgüşadi, 32 
Hədayiqül-üdəba, 18, 55, 57, 
84, 90, 190, 191 
Həmdullah Mustovfi 
Qəzvini, 59 
Herat, 44, 45, 73, 83, 86, 95, 
96, 160, 354 
Həsən Çələbi, 75, 83, 86, 90, 
106, 143, 147, 149, 153 
Həsən Sadat Nasiri, 23, 169 
Həsənəli mirzə, 215, 216, 
245 
Həsənəli xan Qaradaği, 5, 17, 
28, 56, 58, 84, 271, 285, 
286, 289, 338 
Həsənzadə T., 216, 217, 223, 
229, 343 
Həşt behişt, 73, 74, 83, 296, 
350 
Heydərqulu mirzə, 4, 18, 49, 
52, 56, 58, 84, 89, 187, 
198, 216, 227, 244 
Hindistan, 46, 156, 159, 167, 
168 
Hülaku mirzə Qacar, 4, 18, 
36, 43, 58, 84, 89, 187, 
221 
Hünəramuz, 296 
Hüseyn bəy Məlum Təbrizi
208 
Hüseyn Cəlayir, 32 
Hüseyn Məcmər Zəvareyi, 
221 
Hüseyn Ramiz, 79 
Hüseyn xan Şamlu, 96, 100 
Hüseynağa Naxçıvani, 136, 
199 
Hüseynəli bəy Şərər Bəydili, 
194 
Hüseynqulu xan, 52, 197, 
208, 217, 221 
X  
 
Xacə Məhəmməd Sadıq, 155 
Xalxal, 51, 172, 173, 309, 
325 
Xanbikə, 68 
Xaqan, 52, 191, 197, 208, 
213, 216 
Xaqani, 65, 67, 158, 166, 
173, 183, 190, 245, 313 
Xatimətül-əşar, 81, 84 
Xələfov Ə., 38, 343 
Xərab, 215, 216, 217, 218 
Xeyrati-hesan, 9, 17, 24, 58, 
84, 223, 224, 345 
Xıdırov C., 105, 343 
Xoca Cəlaləddin Məhəmməd 
Keçəçi, 60 
Xoca Əmir bəy Keçəçi, 60 
Xoca Nəsir Tusi, 159 
Xorasan, 23, 31, 95, 97, 101, 
170, 233 
Xosrovi, 18, 51, 58, 84, 198, 
216, 229, 244 
Xoy, 51, 189, 309, 325 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
367 
Xudaverdi xan Qacar, 4, 18, 
36, 56, 58, 84, 187 
Xülasətül-əfkar, 18, 57, 83, 
183, 338 
Xülasətül-əşar, 120, 125, 
126, 171, 172, 296 
Xülasətüt-təvarix, 31 
Xurşidbanu bəyim Natəvan, 
262 
 
İ 
 
I Süleyman, 97 
İbrahim Əfəndi, 89, 217 
İbrahim mirzə, 4, 17, 54, 57, 
60, 83, 93, 117, 118, 119, 
120, 121, 123, 124, 135, 
169, 204, 337, 344 
İbrahim mirzə Cahi, 60, 204 
İbrahim Tahir Musayev, 5, 
17, 56, 58, 271, 280, 281, 
282, 283, 338, 359 
İbrahimxəlil İsazadə, 254 
III Murad, 109 
İmad Fəqih Kirmani, 159 
İnsaf Qacar, 216, 244, 245 
İran, 18, 20, 23, 27, 29, 32, 
39, 46, 50, 54, 56, 58, 62, 
64, 67, 84, 103, 108, 110, 
156, 157, 158, 159, 160, 
161, 167, 170, 171, 174, 
175, 176, 179, 180, 181, 
191, 193, 195, 196, 197, 
204, 205, 206, 208, 209, 
211, 218, 219, 220, 241, 
243, 249, 257, 261, 298, 
305, 318, 325, 359, 360 
İraq, 23, 105, 170, 343 
İsen M., 59, 79, 80, 113, 141, 
146, 148, 150, 343, 353 
İsfahan, 157, 175, 203, 231, 
233 
İsgəndər bəy Rüstəmbəyov, 
274 
İsgəndər bəy Türkman, 60, 
117, 131, 336 
İshaq bəy Üzri, 4, 18, 48, 55, 
57, 83, 163, 179, 194, 338, 
359 
İsmayıl Bəliğ, 79 
İsmayıl Hikmət, 107, 132, 
133 
İsmət Buxari, 159 
İstanbul, 19, 20, 21, 23, 27, 
32, 34, 59, 73, 74, 77, 81, 
102, 105, 110, 111, 113, 
114, 115, 134, 143, 148, 
152, 153, 170, 172, 295, 
352, 353, 354, 355, 356 
IV Murad, 78 
İzari Çələbi, 111 
İzzəddin Həsənoğlu, 8 
 

 
Kamal, 49, 81, 84, 89, 158, 
159, 167, 217, 219 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
368 
Kamal Əfəndi Osmanlı, 89, 
217 
Kamal Xocəndi, 159 
Kamalüş-şüəra, 81, 84 
Kayseri, 102 
Kazi M.İ., 30 
Kazım Rəşti, 217 
Kəlbi-Hüseyn bəy Aşüftə 
İrəvani, 194 
Kəlimi Təbrizi, 101 
Kəlküttə, 167 
Kəmaləddin İsmayıl, 159 
Kəminə, 68, 254, 261, 264, 
265 
Kılıç F., 87, 132, 138, 145 
Kirman, 23, 215, 233 
Kopenhagen, 174 
Köprülü F., 30, 99, 134 
Kuçkunçi xan, 96 
Külliyyat, 22, 35, 132, 136, 
150, 151, 152, 338, 360 
Künhül-əxbar, 105 
Kutluk İ., 21, 354 
 

 
Lahor, 166, 195 
Ləli, 109, 241 
Lənkəran, 249, 250, 262 
Leyden, 103 
London, 23, 115, 358 
Los-Ancels, 103, 175 
Lübabül-əlbab, 172, 291 
Lübbül-lübab, 60, 64, 65, 
336, 359 
Lütfəli bəy Azər, 4, 17, 22, 
23, 35, 36, 38, 43, 46, 52, 
55, 57, 83, 88, 99, 127, 
131, 163, 169, 170, 171, 
172, 173, 179, 180, 185, 
194, 198, 208, 223, 229, 
234, 243, 244, 251, 338, 
346, 359 
 

 
Mahabad, 51, 309, 310 
Mahmud Fərrux Xorasani, 
209 
Mahmud Kamal İnal, 81, 84 
Mahmud Mirzə Qacar, 52, 
84, 187, 198, 223 
Manisa, 102 
Marağa, 95, 172, 173, 325 
Marağalı Məhəmmədhəsən 
xan Etimadüssəltənə, 9, 
24, 223, 224, 345 
Marağalı Məhəmmədhəsən 
xan Etimaüssəltənə, 223 
Mazandaran, 23, 52, 204 
Mazıoğlu H., 354 
Məani Ə.G., 59, 62, 100, 
125, 156, 158, 166, 172, 
185, 191, 198, 203, 213, 
215, 217, 221, 224, 227, 
229, 241, 243, 244, 257, 
293, 305 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
369 
Məcalisün-nəfais, 101, 133, 
134, 166, 327, 348, 359 
Məcməül-xəvas, 7, 9, 17, 20, 
21, 22, 34, 35, 45, 50, 53, 
57, 83, 89, 125, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 
153, 155, 157, 159, 296, 
327, 337, 341, 347, 349 
Məftun Azərbaycani, 194 
Mehdi, 105, 194, 195, 198, 
208, 217, 219, 241, 261, 
287, 295 
Mehdiqulu bəy Azərbaycani, 
194 
Mehdiqulu xan, 219, 261, 
287 
Məhəküş-şüəra, 18, 54, 56, 
58, 84, 213 
Məhəmməd ağa 
Müctəhidzadə, 5, 9, 17, 27, 
37, 43, 48, 51, 56, 58, 84, 
271, 273, 278, 338 
Məhəmməd Bağır bəy Nişati, 
194 
Məhəmməd Bağır xan Qacar, 
4, 18, 56, 58, 84, 89, 187, 
221 
Məhəmməd Dəyhim, 5, 29, 
43, 47, 51, 56, 271, 325, 
338 
Məhəmməd Fazil xan Gorusi, 
4, 24, 45, 50, 58, 84, 187, 
196, 359 
Məhəmməd Füzuli, 2, 8, 28, 
121, 231, 288, 315, 344, 
359 
Məhəmməd Həsən xan, 4, 
43, 58, 187, 219, 223 
Məhəmməd Kazım Əsrar 
Əlişah Təbrizi, 4, 18, 43, 
46, 56, 58, 84, 187, 239 
Məhəmməd Mühit 
Təbatəbayi, 221 
Məhəmməd Naxçıvani, 136, 
296 
Məhəmməd Rza mirzə, 216, 
243, 244 
Məhəmməd şah, 165, 197, 
203, 207, 215, 223, 240, 
261 
Məhəmməd Saleh, 4, 18, 31, 
54, 56, 58, 84, 187, 213 
Məhəmməd Saleh Şamlu, 4, 
18, 54, 56, 58, 84, 187, 
213 
Məhəmməd Şirazi, 156 
Məhəmməd Sürəyya, 114 
Məhəmməd Zehni əfəndi, 24 
Məhəmmədəli Tərbiyət, 5, 9, 
17, 28, 37, 43, 46, 51, 56, 
58, 84, 125, 126, 155, 183, 
189, 239, 271, 295, 296, 
297, 298, 299, 338, 345 
Məhəmmədhəsən xan 
Etimadüssəltənə, 17, 84, 
174 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
370 
Məhəmmədhəsən xan 
Etimaüssəltənə, 58, 84, 
174, 187 
Məhəmmədqulu Mirzə 
Qacar, 18, 51, 58, 84, 229 
Məhərrəmov N., 165 
Mehmet Halit Bayırı, 106 
Məhsəti Gəncəvi, 68, 208, 
313 
Məkkə, 155, 157, 231 
Məlik Dinar, 96 
Məlik Mahmud, 96 
Məmməd Nuru oğlu, 69, 337, 
341 
Məmmədova M., 22, 36, 127, 
170, 171, 172, 173, 179, 
180, 346 
Mənsur Sərabi, 217 
Mənsur xan, 61 
Məqsudi-cahan, 197 
Mərənd, 51, 309, 310, 325 
Mərrix, 18, 56, 58, 84, 217, 
221 
Məşahirün-nisa, 223 
Məşairüş-şüəra, 74, 83, 105 
Məşədi Əyyub Baki, 265, 
266 
Məşədi Məhəmməd Bülbül, 
266 
Məsnəviyi-Azər, 36, 170 
Məşriq, 219 
Məsrur Qacar, 217 
Məsturə Kürdüstani, 257 
Məsud Səəd Salman, 159 
Məxfi Rəşti, 257 
Mikele Membre, 98, 352 
Minnəti, 109 
Mir Ahi, 31 
Mir Möhsün Nəvvab, 4, 9, 
17, 26, 37, 43, 48, 51, 56, 
58, 84, 88, 99, 187, 259, 
260, 261, 263, 264, 266, 
267, 268, 269, 273, 279, 
285, 286, 308, 342, 351, 
359 
Mir Sədrəddin Məhəmməd, 
136 
Mir Seyid Əli Müştaq, 169 
Miratül-şeir, 80 
Mirzə  Kamran, 97 
Mirzə Abbas Nişati, 193 
Mirzə bəy Cünabədi, 95, 96, 
98, 118, 119 
Mirzə Əbdül Şahin, 264 
Mirzə Əbdülvəhhab 
Mötəmədüddövlə, 216 
Mirzə Əbu Talib, 183 
Mirzə Əbülqasım 
Qaimməqam, 208 
Mirzə Əsədulla, 173 
Mirzə İbrahim Səba, 260 
Mirzə İsa Xəyali, 36, 247, 
249, 250, 251, 253, 256, 
360 
Mirzə Məhəmməd, 62, 194, 
197, 208, 217, 224, 240, 
241, 245, 273 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
371 
Mirzə Məhəmməd Əli 
Nədim, 240 
Mirzə Məhəmməd Rəzi 
Təbrizi, 194 
Mirzə Məhəmməd Şəfi, 197, 
245 
Mirzə Məriz, 260, 276 
Mirzə Məsum Xavəri, 194 
Mirzə Sadıq Xan, 295 
Mirzə Sədr Qarabaği, 273 
Mirzə Xürrəm Azərbaycani, 
208 
Miyanabad, 51, 309 
Miyandüab, 310, 325 
Molla Abbas Cavanşir, 259, 
276 
Molla Fənari, 148 
Molla Pənah Vaqif, 260 
Mövlana Katib, 109 
Mövlana Təbi Yəzdi, 136 
Mövləvi İqbal Hüseyn, 18 
Mücib Əfəndi, 78 
Mücirəddin Beyləqani, 158, 
159, 190, 313 
Mühiti Əfəndi, 109 
Mühyi, 109 
Mülkara, 216, 229, 244 
Münsif Qacar, 217, 245 
Muradova M., 34, 131, 133, 
134, 347 
Mürtəzaqulu bəy Pərişan, 
194 
Musalı N. 61, 89, 118 
Musalı V., 8, 34, 81, 82, 89, 
111, 139, 140, 148, 347, 
348, 355, 356 
Musayeva A., 32, 348 
Müseyib xan Şərəfəddinoğlu 
Təkəlü, 60 
Mustafa Ali, 105, 353 
Mustafa Bəyani, 75 
Mustafa Mücib Əfəndi, 78 
Mustafa Səfayi, 79 
 

 
Nadi Əli Pəyam, 69 
Nadir şah, 66, 67, 165, 169, 
183, 295 
Nağıyeva C., 131, 135, 348 
Naili Tuman, 81 
Natiqi, 109 
Nazim Təbrizi, 4, 18, 43, 50, 
52, 55, 57, 83, 88, 90, 129, 
155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 326, 337, 360 
Nazim Xacə, 155 
Nəbiyev B., 349 
Nədim Bağdadi, 217 
Nəhavənd, 197 
Nəsrabadi, 22, 155, 166, 296, 
326 
Nəsrulla xan Qaragözlü, 194, 
198, 217 
Nəva, 276 
Nevşehir, 25, 355 
Neyyəri Şirazi, 213 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
372 
Nəzmi-güzidə, 18, 47, 57, 83, 
88, 155, 156, 157, 158, 
159, 337, 360 
Nigari, 32, 277 
Nigaristani-Dara, 18, 24, 45, 
53, 55, 57, 84, 90, 190, 
191, 292 
Nimtac, 68 
Nücumüs-səfa, 296 
Nükhət, 169 
Nüqli-məclis, 45, 55, 58, 84, 
88, 90, 197, 198, 199, 223, 
224 
Nurəliyeva T., 349 
Nüsrəti, 109 
Nüxbətül-əsar li zeyli-
Zübdətül-əşar, 79 
Nüxbətül-əsar min fəvaidil-
əşar, 79 
 
O-Ö,  
 
Ömər bəy, 109 
Ordubad, 172, 173, 262 
Orta Asiya, 7, 8, 11, 50, 135, 
170 
Özbəkistan, 102 
 

 
Pərtöv Paşa, 89 
Pərviz Əfəndi, 111 
Poetik məclislər, 69, 287, 
337, 349 
Pur Həsən, 173 
 

 
Qafqaz, 47, 48, 50, 56, 233, 
260, 261 
Qafzadə Faizi, 76, 77, 78, 79, 
146, 148 
Qalib Əfəndi Osmanlı, 89, 
217 
Qanuni Sultan Süleyman, 74, 
86, 90, 105, 109, 110 
Qanunüs-süvər, 34, 132 
Qarabağ, 51, 254, 259, 260, 
261, 265, 273, 280, 286, 
287, 352 
Qarafəryə, 145 
Qarayev N., 36, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 254, 
259, 260, 262, 264, 287, 
288, 344 
Qasım bəy Haləti, 60, 208 
Qasımzadə F., 287, 344 
Qazı Bürhanəddin, 8 
Qazi Əhməd Qumi, 120 
Qəbəsatül-qiyas, 257 
Qəhrəmanov C., 344 
Qəstimonulu Lətifi, 350 
Qınalızadə Həsən Çələbi, 75, 
86, 143, 147 
Qisəsül-xaqani, 60, 61, 62, 
64, 336, 360 
Qismi Əfşar, 173 
Qövsi, 298 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
373 
Qulam Məmmədli, 5, 9, 17, 
43, 46, 51, 56, 58, 84, 271, 
301, 302, 303, 304, 338, 
350, 359 
 

 
Rabiə Qəzdari, 257 
Rağib Ərdəbili, 208, 254 
Raşid Əfəndi, 89, 217 
Rəfi Çələbi, 111 
Rəhimov Ə., 99, 349 
Rəvan-əfza, 257 
Rey, 193 
Riyazi, 75, 76, 77, 83, 90, 
105, 111, 113, 138, 148, 
153 
Riyazi Əfəndi, 111 
Riyazül-arifin, 17, 58, 84, 
280, 281, 283, 292, 326, 
359 
Riyazül-aşiqin, 9, 17, 27, 28, 
29, 37, 48, 56, 58, 84, 99, 
273, 274, 275, 276, 281, 
282, 342, 348, 351 
Riyazül-üləma, 296 
Riyazüş-şüəra, 17, 22, 46, 52, 
57, 76, 83, 105, 113, 166, 
167, 168, 338, 344, 359 
Rizvan, 219 
Ruhi Bağdadi, 32, 106, 107, 
109, 114, 138, 347 
Ruhi Osmanlı, 89, 217 
Rüknəddin Fərrux Hümayun
18 
Rusiya, 20, 67, 102, 153, 
207, 261 
Ruzi-rövşən, 296 
Rzaqulu xan Hidayət, 56, 
219, 280 
 
S-Ş 
 
Sabiri, 241 
Sadiq bəy Əfşar, 7, 9, 17, 21, 
34, 43, 55, 57, 83, 88, 125, 
127, 129, 131, 134, 137, 
138, 155, 157, 159, 160, 
338, 343, 349 
Şah İsmayıl Xətai, 60, 65, 95, 
119, 121, 135, 173, 203, 
208, 344, 351 
Şah Təhmasibin təzkirəsi, 10, 
31, 96, 97, 351 
Şahicahan bəyim, 257 
Şahin Fazil, 5, 9, 29, 43, 54, 
57, 59, 85, 329, 331, 332, 
333, 338, 342, 351 
Şahqulu bəy Rumlu, 60 
Şaki Abdal, 266 
Salar, 276 
Salim, 65, 79, 80, 81, 83, 88, 
149, 151 
Salman Savəci, 158, 159 
Sam mirzə, 4, 7, 9, 17, 18, 
19, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 
44, 49, 54, 57, 65, 86, 89, 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
374 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 110, 133, 135, 
159, 167, 204, 219, 337, 
338, 360 
Şamaxı, 67, 262, 327 
Sami, 7, 9, 17, 18, 19, 29, 30, 
31, 32, 53, 55, 57, 83, 86, 
94, 99, 100, 101, 109, 110, 
111, 131, 133, 173, 204, 
296, 326, 337, 347, 354, 
360 
Sankt-Peterburq, 9, 19, 102, 
107, 114, 116, 153 
Sarı Aşıq, 287 
Savucbulaq, 325 
Səbahi, 179, 194, 198, 208, 
245 
Səburi, 126, 173, 208, 241, 
245 
Səfinətül-Mahmud, 193, 197 
Şəfqət, 84 
Səfvət Əfəndi, 79 
Səhi bəy, 20, 73, 83, 86, 90, 
152, 360 
Səlmas, 51, 309, 325 
Şəmi-əncümən, 126, 296 
Şəms Ərdəbili, 252, 253 
Şəmsəddin xan Həqqi 
Təbrizi, 5, 18, 48, 50, 53, 
56, 58, 84, 271, 291, 338 
Şəmsi Bağdadi, 105 
Sərayendeqani-şeri-parsi dər 
Qəfqaz, 59, 84, 310 
Şərif Təbrizi, 135, 208, 313 
Seyfüddövlə Sultan 
Məhəmməd Tağı, 4, 18, 
52, 56, 58, 84, 89, 187, 
203, 206 
Seyid Əbdülhəmid Xalxali, 
5, 18, 56, 58, 84, 271, 338 
Seyid Əzim Şirvani, 4, 9, 17, 
24, 25, 38, 43, 47, 50, 53, 
56, 58, 84, 88, 89, 174, 
187, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 350, 360 
Seyid Məhəmməd Şəbüstəri, 
295 
Seyrəkzadə Mehmed Asim, 
78 
Şeyx Əttar Nişapuri, 159 
Şeyxülislam Arif Hikmət
103, 153 
Sicilli-Osmani, 114 
Silahzadə Mehmed Əmin, 79 
Şiraz, 189, 233 
Şirvan, 66, 67, 117, 172, 173, 
233, 254 
Sistan, 96 
Sivas, 111 
Solmaz S., 356 
Şücaüssəltənə Həsənəli 
mirzə, 215 
Şükuhi, 241 
Şükürnameyi-şahənşahi, 207 
Şükürova J., 38, 311 
Süleyman bəy Vardari, 153 
Sultan Əhməd Cəlairi, 204 
Sultan Hüseyn Bayqara, 100 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
375 
Sultan İbrahim, 77, 90, 117, 
135, 204 
Sultan Məhəmməd Mirzə 
Bahadır xan Səfəvi, 57, 83 
Sultan Yaqub Ağqoyunlu, 
204, 244 
Süruri Əfəndi, 111 
Şuşa, 28, 207, 273, 276, 277, 
279, 285, 286, 287, 344 
Susəni, 32 
Süxənvərani-Azərbaycan, 9, 
17, 29, 38, 47, 51, 56, 58, 
84, 307, 308, 309, 326, 
345 
 

 
Tağı Kaşi, 171 
Talıbzadə K., 351 
Tarix-i aləmara-yi Abbasi, 
60, 118, 336, 352 
Tarixi- qüzidə, 59 
Tarixi-nəfis, 257 
Tarixi-sahibqirani, 197 
Tarixül-hükəma, 296 
Təbi, 57, 87, 111, 273, 336 
Təbriz, 21, 22, 35, 51, 63, 
133, 136, 137, 150, 151, 
152, 153, 172, 173, 189, 
209, 231, 239, 240, 242, 
301, 302, 307, 309, 316, 
318, 320, 321, 325, 326, 
327, 352 
Təcrübətül-əhrar və 
təsliyyətül-əbrar, 18 
Tehran, 32, 64, 65, 95, 96, 
97, 98, 100, 102, 119, 131, 
153, 167, 174, 175, 180, 
195, 199, 205, 209, 218, 
245, 246, 310, 359 
Təkmilətül-əxbar, 31, 95, 96, 
97, 98, 343 
Təliqizadə, 148 
Təməddünati-qədimə, 296 
Təmərrüd Əli paşa, 109, 111 
Təqiəddin Məhəmməd ibn 
Şərəfəddin Əli, 125 
Təqvimi-Tərbiyət, 296 
Təraiqül-həqayiq, 296 
Tərbiyət Məhəmmədəli, 120, 
123, 155, 295, 297, 351 
Təriqi, 109, 111 
Tərzi Əfşar, 298 
Təşrifatüş-şüəra, 78, 83 
Təzkirətüs-səlatin, 52, 197, 
203 
Təzkirətüş-şüəra və 
təbsirətün-nüzəma, 74 
Təzkireyi-Dilgüşa, 296 
Təzkireyi-İshaq, 18, 48, 57, 
83, 179, 181, 338, 359 
Təzkireyi-məcalis-i şüəra-yi 
Rum, 73 
Təzkireyi-mədayih-i 
elxaniyyə, 56, 58, 84 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
376 
Təzkireyi-Məhəmmədşahi, 
17, 50, 53, 56, 58, 84, 207, 
208, 211, 212, 359 
Təzkireyi-Nəsrabadi, 166 
Təzkireyi-Nəvvab, 9, 17, 25, 
26, 27, 36, 37, 39, 48, 56, 
58, 84, 254, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 266, 268, 
269, 273, 279, 285, 286, 
342, 349, 359 
Təzkireyi-Qaradaği, 17, 56, 
58, 84, 287 
Təzkireyi-Şahin, 7, 9, 29, 43, 
59, 85, 331, 332, 333, 342, 
349, 351 
Təzkireyi-şüərayi 
mövləviyyə, 80 
Təzkireyi-şüəra-yi Yümni, 77 
Təzkireyi-şüərayi-Amid, 84 
Təzkireyi-şüərayi-müasiri-
İran, 29, 58, 84, 305 
Təzkireyi-Tövfi, 18, 57, 83, 
125, 127, 337 
Təzkireyi-Xavər, 18, 49, 52, 
56, 58, 227 
Təzkireyi-Xosrovi, 58, 84 
Təzkireyi-Ziyai, 17, 36, 56, 
58, 84, 250, 251, 253, 256, 
360 
Töhfətül-əhbab, 185 
Töhfətül-üşşaq, 185 
Töhfətüs-səlatini-Səfəviyyə, 
185 
Töhfətüş-şüəra, 18, 57, 83, 
174, 185, 338 
Töhfeyi-Naili, 81, 84 
Töhfeyi-Sami, 30, 31, 32, 57, 
83, 86, 94, 99, 100, 101, 
110, 133, 205, 337 
Tokat, 139 
Topalova A., 282, 351 
Toparlı R., 141, 146, 148, 
150 
Tövfi Təbrizi, 4, 18, 54, 57, 
65, 83, 93, 125, 245, 337 
Tüfeyli, 109, 111, 138, 151 
Tülui, 185, 241 
Turabi, 109 
Türküstan, 47, 50, 233 
Tusi, 10, 315 
 
U-Ü 
 
Übeydulla xan, 96 
Uğurlu Məhəmməd, 148 
Ülfəti, 109 
Üveys Cəlairi, 204 
Üzri, 4, 18, 36, 48, 57, 83, 
163, 173, 179, 181, 194, 
198, 216, 245, 338, 359 
 

 
Valehi, 111, 169 
Vəhid Dəstgərdi, 18 
Vəliqulu bəy Şamlu, 60, 61, 
62, 64, 336, 360 

Vüsalə Musalı. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi 
 
377 
Vəsfi, 109 
Vidadi, 260, 315 
Vüqui Təbrizi, 60 
Vüsali Çələbi, 111 
Vyana, 103, 114 
 

 
Yazıcı T., 23, 170, 172, 356 
Yəhya Şeyda, 5, 18, 29, 43, 
59, 84, 88, 266, 271, 315, 
316, 317, 323, 352 
Yəxçaliyyə, 240 
Yəzd, 175, 215 
Yolqulu bəy Ənisi, 208 
Yuqoslaviya, 114 
Yusif Gürcü, 198 
Yusif Kosa Qarabaği, 260 
Yusif və Züleyxa, 36, 65, 169 

 
Zad-bum, 296 
Zehbi Osmanlı, 89, 217 
Zəhirəddin Babur şah, 100 
Zehni Əfəndi, 223, 224 
Zəhrimarzadə Rza, 77 
Zərnab, 257 
Zərrin-pərənd, 257 
Zeyli-zübdətül-əşar, 78 
Zikri, 77, 125, 241, 254 
Ziyai, 4, 17, 36, 47, 51, 53, 
56, 58, 84, 109, 173, 187, 
247, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 344, 360 
Zübdətül-əşar, 76, 78, 79, 83, 
146 
Zülfüqar xan, 61 
 
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə