İRƏvan türkləRİNİN ƏDƏBİ MƏtbuat abiDƏSİYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/10
tarix01.05.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#16394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

 

DIl MƏSƏLƏSI 

 

Bir para boşboğazlar başlayublar ki, gərək dilimiz islah oluna, xaliscə türkləş, özgə istilahlar dilimizdən çıxarıla, nə bilim nə ola, daha bunu fikirləşmirlər ki, əgər  əcnəbi sözləri 

boşlasağ onda gərək evdə danışmayağ, lal olağ.  Əgər belə olsa, hələ bizim bulvar bura gələr 

(İntligentlər) n. lap bağırları çatlar.(Ax zaçım utanıç) sözünü hansı dillə demək olar ki, türklər də 

başa düşsünlər.  Əgər özgə sözləri çıxartsağ, daha yazığ intligentlərə deyilən haram olar, məsələ: 

indi bu müsəlman intligentlərin sözlərinə ğulağ asan olsa, onda bilər ki, nə ğədər hağlıyam.  

-  Adə, Abbasəğa! Dünən başıma eylə  (ğrujitsa) olurdu    ki, (çestni clov) az 

qalurdum(zastrıbayıtsya) olam.(tağ-tağ) lap (jizn) menya (nadayela). 


 33

      -Adə,(sumaşedşi), dğasan kı? (Paryadıçnı) adamlar belə (çepuxa) lara da (vnimaniya abratit) 

eylər? İx (İdem xatit na zdarovye). Hələ bundan sonqra bir az farsca alayarım oxumuşlarimizin də 

buna xoşu gəlməz. Çünki, onlar həmişə  əbərtiylə danışmaq üçün yalnız türk diliylə ötüşə 

bilməzlər. Gərək  ərəbi, farsı dillərin  ən qəliz ibarələri işlənə ki, bir ədəbi dil meydanə  çıxsın. 

Məsələ: bir nəfər dostum mana bir kağız yazır, Mərhəmətli,  əztli,  şərafətli, məhəbbətli  əfəndim, 

möhtərəm bəradərim,  ərz səlam, izhar sənayi ehtiram və eayfali pəyam,  ərz bəndə ki, və 

məhəbbət bəradərinədir. Sonra əfadə  mətləb və  məram məfzəktab və  kəlam hazur bəhrələnir zat 

nola hətşaminizə nayil mərğum fəqirlər ilə xatəm  pəzir olacaq. Dünən nəhr ərs sahanda Kamal 

Behcət  və məsrət iylə bir mələşrət məclisi binagüzarlığına müvəffəğ olubda əhbəhağəsində 

meyl şərab edərkən həşəmətli və əzətli zatınızın şərəfinə bir neci kərə ğədəh pimav badə pirə 

olduğ məxsəniz. M. Ibni N. bəəd əltəhirir ricayi əcizanə bəndə həğir odur ki, zəhmət qəbul 

fərma olub, bizim bəndəxanəyə möhğiri mehman olmağla bəhşət birin və rizuən  əliylə 

döndərəsiniz! İndi hağlıyam mən? 

Bitəcək 

  

DUL TOYUQ 

Qəzəl (Tənği)  

Gəzərkən göz o gün də madmazel xa xallı ceyranlar 

Türk təpadöyür, ruhim uçür, ay xallı ceyranlar! 

 

Geyibsiniz “tanqu” paltonu gözəl pasledni modanı, Yaşıl, al, qırmızi, ağ, qarə, ay xoşhallı  ceyranlar! 

 

Alıbsınız yüz mənim, tək möminin imanını əldən, Gözəl, nazikbədən gəlin, yanağç allı ceyranlar! 

 

Bizim arvadlar ama heç deyil  layiğ təhsin, Başlamazsınız nə tək“Vals”,“Tanğo”,“Yallı” ceyranlar! 

 

Çalar yalğız bizimkilər qavalda üç badam, bir qoz Havasiylə süzərlər, oynuyarlar ballı cıranlar. 

 

Sizi alqışlaram bu naz ilə getdikcə, gəldikcə, Gəlin buna zilə məndən alın yüz əlli ceyranlar! 

 

Varımdır evdə küçə altı, yeddi arvadım, ama Olanmazsız onlar tək xallı, ballı, hallı, ceyranlar! 

 

Buradan ğovaladı, heç bir zaman paydu saray olmaz, Dolub başdan-başa bulvarıçkali, sallı ceyranlar! 

 

Sataşdıqca gözüm bu can alan ahularə hərdən Uçur huşum başımdan, yan gedir ehmallı ceyranlar. 

Hərif 

 

Bitməz sütünlar   

Arzu və mənfəət 

-

 Nəbi, çox arzu edirsiniz xeyriniz nədədir?  

-

 Təbib – Xeyir və mənfəətimiz naxoşun çoxluğunda ; 

   Ən böyük arzum isə əlacı çətin dərdlərə dualar ixtirah etməkdir! 

      -.....  ?....   ? 

      Mühəndis – Mənfəətimiz zəlzələ olub, tufanlar qopub. Köhnə binaların yıxılması və tazə binaların 

yayılmasında; Uzun arzuların və tamah sərhədlərinin istehkamı və bəzi mühüm nöqtələrinə tərhəndaz 

olmağdadır!  34

-

 ......? ..... ? 

Dəyyus vəkil – Mənfəətim müsəlmanlar biri-birini ğırmasındakı hağğını  nahağ və ya hağğıni hağ 

eyliyüb ciblərim dolsun: Ən böyük arzum isə o müftə pulları şirin-şirin gözəl madmazellərə 

xərcləməkdir! 

-

 .....  ? ....... ? 

  - Mollaçalar – Nə qədər  müsəlman çox olarsa, o qədər bizə xeyirdir. Huli əsəndən, pul verəndən , 

ehsandan qarnmız doyar, ay uzun arzularımız  və amalımızın sonu qəbr üstə xanım  bacıları  başımıza   

yığıb , mərsiyə deyib ağladıb, həz və lənət ayırmağdır!  

Bayğuş 

 

QUDURĞAN ÇAY  

Görürdü birisi İrandan 

Bir ağır yük mətah Qurandan. 

Bu xəyalilə İrəvanda satar, 

Qazanıb əhl beytinə aparar

Töküb indi sahili Arazə, 

Bir-iki vurdu övrəti çöbiylə fərəsə, 

Saldı daşğın çayə o heyvani! 

Özü də düşdü ta keçirsin oni, 

Suda bir az gedib o bəxti qarə, 

Düşdülər birdən atu bu tuparə. 

Şiddətilə axan o qızğın çay 

Tanımazdı nə bir kasib, nə də bəy, 

Hər kibin həmayını apardı çay, 

Kişi fəryad qaldırıb ay, vay... 

Başladı dada, gəldi fəryada. 

Bir nəfər şəxs eşitdi şəhradə. 

Baxdı bu macəranı ta gördü     Sudakı bu nəva su vurdi 

Oxu aram eyləsin ərasi, 

Bu iki dəfəyə ayə ğəlqərsi 

    Eşidincək o zar biçarə, 

Dedi axmağ, əğildən avarə. 

Sakit eylərmi ayəğ əlqərsi 

   Belə qızğin  halində bu Arasi 

Tanımaz kafiri, müsəlmanı 

Aparır həp yükiylə Qurani. 

Naqqal 

Müdir və naşirlər: Mirməhəmməd  Mirfətullayev 

və 


Cabbar Əsgərzadə (Aciz) 

 

 Elan  

            Mirfətullayev bəradərlərinin  “ Fruktovusu” mağazasına tazə konfetlər,  şağalad, çay 

peçenyələri, qoğal, qəhvə,  ğeyri mallar gətirilib və meyvəcat konservilərini  təb edənlər, alan hər 

cüründən göndərmək mümkündür. Xahiş edənlərə preyisğurantmaz məccani göndərilir. Adres: İrəvan, meyvə anbarı. Mirfətullayevin konservləri 

 

Elan 

“Ülfət” qəhvəxanəsi 

 35

Yenidən qulluğçularını artırmış, çay, süd, qəhvə, qoğaldan  əlavə saət 12-dən 4-əcən nahar və 

saət 8-dən 10 –can şam xörəkləri hazırlayur. (Şərait)in o günü təmizliyilə hazır xörəklərdən əlavə 

böyürtmə xörəklər də hazır edir. Müəyyən vaxtlardan gec, tez xahiş edin, Cənabların istədikləri 

bulunmazsa narazı olmayacağlar. Səhhət və salamatlığını sevən müştərilər üçün stullar tozli 

deyildir. 

(İdarə edənlər) 

Əsgərzadə və Mirfətullayev 

Типография «Луйсъ» ,Эриванъ - Mətbəə “Luys” , İrəvan  

 

 

 

 

 

 

12 MAY 1914 cü il, ŞƏNBƏ, No  6. 

Lək-lək türk dilində həftəlik məzhəkəli məcmuədir. 

Hər nüsxəsi 7 qəpikdir

.

 Mündəricat 

Ədəbiyyat . Hərdəmxəyal. 

Siyasi lüğət .  Bayquş. 

Taqqıltı . Şeytan

İrəvan xəbərləri 

Caniyə cavab. Leylək. 

Cavab . İdarə. 

Taqqıltı  .Şeytan. 

Ərizə . Yaltaxçı. 

Şapalağ ... (   ) 

Tülkü və xoruz .  Naqqal. 

Poçta qutusu 

Elanlar 

 

 

Ədəbiyyat 

 

Vağız daha şad olma ki, dövran belə qalmaz! 

Elm dəyişə bəlkə müsəlman belə qalmaz, 

Ğazıyır gəzə pul verən insan belə qalmaz, 

Məxsusən olan məclis  ehsan  belə qalmaz. 

Çay ilə  çul xurnalı ğayan belə qalmaz 

Pul, pul , ya da kin dolma- badımcan belə qalmaz, 

Meyl eylədiyin, ya Əli fsüncan belə ğalmaz. 

 

Hər iş pozulur, birhəm olur xalğda adət, 

Fətin yerinə (tuflu) geyir sadə camat, 

Əmmamədə artıq böyüməzsiz də nəhayət, 

Təkmil  olunur elm insanda  ğəyanət, 

Ğalmaz dəxi ğondarma rəvayət bu kitabət 

(Çirnel ) ki çığar vəzh ğalmadan belə qalmaz. 

Meyl eylədiyin yağlı fəsnican belə qalmaz 

 

Axırda müğəddəs tutulur hörməti ğuran 

Ğalmaz ayağgəz altda bu orağ pərişan, 

Ğurana baxub da açulur “Məktəb nusuan” 

Heyhat ola seyfə səna, bu Fatimə, Tükəzban  


 36

Haşa ola kantor suzə bu məscid viran 

Abad olar bu məscidi viran belə qalmaz. 

Meyl eylədiyin yağlı fəsnican belə qalmaz. 

 

Qorxma kövrəlib qaldısa da xəncər təkfir! 

Meydanə atıl , çal gidi ariflərə bir-bir, 

Dut qırmızı saqqalları, vur boynuna zəncir, 

Yar,  Hacıbaba, Molla Əli  əsfər idi tədbir, 

Göndərsə lə  ğayırma dəvayət neçə ğəlbir

İşlər  genə bu köhnə dəyirman, belə qalmaz. 

Azər ğapanar məktəb nəsvan, belə qalmaz. 

Hərdəmxəyal  

Siyasi lüğət, yaxud gödən davası 

 

        Hər kəsə  məlumdur ki, indi yer üzündə   bir parça çörəkdən ötrü  nə  qədər qanlar tökülür, nə qədər öylər yıxılır, nə qədər zir dəst millətlərin şərəf və heysiyyatı ayağ altında qalıb itir. Burası da  

məlumdur ki,  nə ğədər allah, din, məzhəb və dini xudğarının çörəkə döymağında bilən  millətlər varsa, 

(zərbin zəyrək)dən yağ çıxardan zamani öz qarınnı doydurmaq üçün din-məzhəb adına  nə qədər, nə 

qədər insanların qanını tökürlər və hal  an ki bunların hamısı andıra  ğalmış bu gödəndir, gödən 

olmasıdı. Dünyadı heç bu ğədər fırıldaxlar da çıxmazdı. Odur ki, Sədi  deyir: 

 

İn şekəmi bi hənir pıç-pıç,  

Səbr nə darəd ke bisazəd be heç. ( Dolanbadolan bu hünərsiz qarın,  Şəhri yoxdur ki, heç 

nəynən barışmaz) 

 

Bəli, dünyada bu gödən çox şeylər qayurub ki, onlardan bir neçəsini yazmağı mənfəətli bilirəm. Məsələ: Həmin bu gödənin ucundan ki, həmişə deyür ver yeyim , ört yatım, burnumun dəliklərindən 

də tökülsə, doymuyacağam: Manğol – ğalxub Kitaydan istiğlaliyyət  istəyir, yəni ki, mən niyə görən, 

sən de, sən yi, yuyum, sən desən alçı dur! Durum, onbadur! Durum , xeyr mən onba dura bilmənim. 

Çünki, adamın yediyi burnunun dəliyindən gəlür. Götür Venqiryanı – Avstryadan nə istəyir; bu nə 

xəril görüldər? Hamısı gödən davası.... 

 Kipir 


üsyanı,  Qreklərin inğilabçıları Albaniyadan nə istəyirlər? Demək istiqlaliyyət. 

İstiqilaliyyət və demək? Yəni adam öz keyfi istədiyi kimi işlər, yeyər, yatar, düzələr , qalxar, daha heç 

kəsə dəyməz, canab, bizim də məsləhətimizə ğarış, yaxud dəyməsə, deməzlər ki, oğlan  sən öz başına 

degilsən ki! 

          Hə !..  Bu istiqlaliyyətdən (Elzas Lotaringiya Germaniyadan, (İmam Yahya ) Türkiyədən, 

Hindistan və  İrlandiya isə  İngilisdən istəyirlər ... Hətta  Ruset fəhlələri də bu gödənin ucundan hey 

tətil, hey ğışğırığ edürlər ki, gərək bizim də qarnımız Yevropa fəhlələrinin ğarnı kimi yesün. Bizim də 

hüğuqlarımız Ümumavropa fəhlələrinin hüğuği kimi olsun; 

Ermənistan bu ğəzyəni yeridir nə üçün?Gərək Türkyə  Əbdülhəmidin sağlığına və Kamal 

Paşanın ehsanına onlara halva versin, halət ki, bu gödən  şişmişlərin lap acı, lap aribfini tərəziyə 

ğoyasan, Ruset fəhlələrinin yeddi-səkkizini çəkərlər intəha nəşükürlik ucundan şadlığlarına  şitlik 

ğatırlar... 

Yəni bunlara heç eyib deyil, xristiyanlar tamamən acdırlar.  Mədənlərdən  ğazanırlar, heç 

doymurlar, dəmiryollardan, dəryalardan  ğazanırlar  doymurlar. Xülasə yerlərdən, göylərdən, 

canlılardan, cansızlardan,  ələ  gələndən,  ələ  gəlməyəndən, hər  şeydən  ğazanırlar, yenə doymurlar, 

gözləri acdır, acdır, acdır. Bəs böylı isə inğilabçılıq bunların peşəsidir. Hələ bu Şeyx Sinusi (İtaliyaya) 

niyə başağrısı verir? Axır hər necə olsa, bunlar allah tanıyırlar, oruc dutmaq  başarırlar. Beş gün bu 

fani dünyada hökumət nə lazım, istiğlaliyyət  nə lazım, hüğuğ  nə lazım. Başıni  ğuru yerə allahına 

ibadət eylə . Bəlkə qiyamətdə Hacı Molla Babanın səfağətindən binəsib olmayasan. Bitəcək  

Bayğuş 

  

Taqqıltı 

B

oşatma yazanlara 


 37

 

Hüsni Leyli, eşğ Məcnuni yazıb xətm elədi, 

Eşq ədəbində bir nöğsan “Füzuli” ğoymadı. 

İmdiki şairlər amma qalmadı boşatmadən, 

Beş dedi, on beş dedi, boşatma heç ğurtarmadı. 

 Şeytan   

İrəvan xəbərləri 

Qara ğırmızı 

Ulxanlı Hacı  Rəsul kənddə fikirləşib ki, gələn il Kərbəlaya gedib çəhrdə  məhsumi tamam 

eyləsün. Ancağ baxır ki, bunun pulunun içində bir az  tənzil qarışacağı var , ona  görə deyir yaxşısı 

budur ki, gedim İrəvanda bu icarə pullarını  ğumarə  uduzam. Odur ki,  düz gəlir  İrəvana kantor 

julikləri ilə qara-qırmızı kart  oynuyur. Ama  bir zaman baxır ki, paho  qırx manat  uduzub. Bunun 

iyrimi  manatı artığimiş.  Ğərəz  camaətə  ərzi hal edəndən sonra iyrimi manatını alıb qaytarırlar.  

Camaət  Hacıdan soruşur ki, əcəba səs yayılub,  birdən qırx manati  uduzdunuz ? Hacı deyir, canım, 

əlimdənimiş,  yoxsa  iyrimicə  manatdan  artığ  uduzmayacağdım. Allahın işiymiş, gərək olaydı. 

 

İdarə 

Bu barədə biz ən  muvəssəq yerdən məlumat toplamışığ, , allah burada təğsirkar deyil, yalnizcə 

bir neçə dənə beçə nədir maladoylar bunin başını qatıblar, yoxsa  Hacı Ağa  bu qədər  ki, mərsiyələrdə, 

məclislərdə hey pul verir və  cəmiyyətin xeyriyələrə malının yarısını birdan hədiyyə edüb. Bu ğədər 

ehsanlar etdiyi ıçün allah bunun  xatirini çox istəyir. Heç razi olmazdı ki, bir qəpiyi artığ getsin. 

... 


Mir  Qafarın xırda oğlu , kor şeytan Molla Nəsirəddində  bunların həmdisurə qiraətxanasının 

elanını verdiyi  üçün gəlib kor şeytanın yolini kəsib. Istəyirmiş ki, qarnının piyini  çıxardıb,  çəkib 

bilsin ki, bunun qarnında nə  qədər piy varki, bu ğədər kamal sahibidir? Nə isə yazığ kor dayana 

bilməyib, sağ əlini verir xənçərin qabağına. Əli qanlı-qanlı qaça-qaça çapır bu eşşək mübarəkbadlığına  

bir-iki güllə buraxır. 

... 


Cəmiyyəti-xeyriyyəmiz may ayı  münasibətilə hər kəs öz yerində əgləşib  bir an fəaliyyətdən 

geri durmurlar. İnşallah, bir-iki ayda tünd yellər kimi  gəlüp keçər yaylağlarda  fəaliyyətə başlarlar. Cəmiyyətin fəaliyyəti 

                 8 ay bundan əvvəl cəmiyyəti- xeyriyyə acildi. Əli Xan İravanski Həzrətləri atəşin bir nitğ su 

kəndə millətinə məlum olmayan və aralıqda həzm rabiyədən kecen pulları sırasında həmçnin tanmayan 

290 manat nəğd pulun bu cənabda olduğunu izhar etdi. Cəmiyyətçilər o dəqiqə pulu aldılar. Hələ indi 

də təəssüb edirəm. Ay canım, elə doğru adam, elə də fəal cəmiyyət olar? O eylə o saət verdi, bunlar da 

o dəqiqə aldı. İdarə 

Maşallah , maşallah, göz dəyməsin və ən yekə dalurun kəfri. 

 

Bahar baslayandan heç İrəvanın üzü gün görmür.Buranın böyük cindarlaının cinlərinin götürdüyü axırıncı  xəbərə görə sel gəlib gögin dibini yırtıb. Odur ki, heç suyun dalı  kəsilmir və o 

deşikləri tutmağdan ötrü oralarda mis ğurtarıb, misgərlərin xahişinə görə yetmiş min manat 

Amerikadaki mis mədənlərindən şıxan misləri xirıd etmək üçün oraya nazil edərlər. İrəvan sərdarları 

hər yağışın kəsilməsi  və  İrəvanın yetim uşaqlarının boş qalmaması üçün teleqraf ilə Amerika 

mədənçilərinə orada fəhlə azlığ edirsə, işləməkdən ötrü ucuc muzdiylə buradan bir neçə canı-başı bərk 

yetim cocuğlar göndərməklərini vədə vermişlər. 

... 

Burada hər 10 gündən bir nəşr edilən (xoşğ)bam erməni qəzetinin müdiri kakıbların acılıq və çörək fikrindən çıxotqa olduqlarını deyib dövlətlərdən bunlara təmiz havadan əvvəl rahat çörək istədiyi 

üçün təhd məsuliyyətə alınır. İdarə 

 38

Zənnimizcə bununla heç kəsi təhd məsuliyyətə almazlar. Ancaq bu məsuluyyətin səbəbi olsa, 

olmasa  yenə görən bu qəzetənin adı olsun ki(xosk) yəni ; danışmaq  deməkdən  hərgah  cənab müdür 

bu qəzetənin adını lal olmaq qoysaydı heç qarnını da belə ovuşdurmazdı. 

                                   “Cinni”yə cavab 

Mənim varımdı əcəb dastanım,  ay cinni! 

Haçan keçibdi? Mənim boç zamanım ay cinni! 

Əlim boç olsa, gedib bəzmi ğəmda ağlıyaram. 

Məgər ölibdi mənim rövzəxanım, ay cinni! 

Sükut edincə(c) ən savabını yazaram 

Varimdi bir neçə siğə zənanım, ay cinni! 

Kibi həna yaxaram, büti  mənni saqqalə  

Varımdı çox qoca misli cavanım, ay cinni! 

Sorğuluyıb attar , o mərb iylə  qərb ölülər, 

Demə ki, azdı bu cövr məzdəkanım, ay cinni! 

Bu busati “əlif” islamə nəyimiz əskikdir 

Ki boş yerə çıxə ahu fəğanım, ay cinni! 

Həmişə bəli gözü şəyləğli işığlı, möminlər. 

Mənim  o küt ömrüm həmzəbanım,  ay cinni, 

Həmişə həğğ  deyənin mən mehərrəm ayi gələndə, 

Axıbdı  səhr məsaciddə  qanim, ay cinni! 

Məkər nə tövr qorxuzacağdır məni? Onu bilməm? 

Dlimdə var: neçə keyfli cavanım, ay cinni! 

Leylək 

Cavab 

Cəfadə çim  bəğnim bikufe  

Balam,mənim babam da beş altı il Kərbəlaya gedib, özü də rəvayət edirdi ki, bunun bir zorba 

eşşəyi var idi. Amma çox fərasətli idi. Onun tərifini basan o eşşəyilə ziyarətə gedənə heç nə bələd və 

nə çavuş lazım deyildi. 

O özü də  iki səfər Kərbəlaya ezam olunanda o eşşəyi qoyub, Kərbəlayı Tağını çavuşluğa qəbul 

etməyib. Çünki lap inandırıcı deyird ki, o heyvan  Kərbalayı Tağıdan fərasətli idi. 

Nə isə, sən yazırsan ki, Kərbəlayı Tağı çavuş İmam Hüseyn əleyissalamın qapısına gedə-gedə 

sizin bir iyirmi-otuz  manatlığ arpa-samanınızı yeyib.O vaxtdandır ki, ala bilmirmiş . Qəmərliyə adam 

göndərübsən. Təpük atıb, yola salub. Sonra gözləyübsən ki, burada zəvvarlara bələdçilik üçün 

Culfadan keçəndə alarsan, ama bu dəfə bu yolu azıf, əvvam zəvvarları da çox xərcə salıb, Girmanşah 

təriğiylə getmişdir. Və buna görə də and verib, bu mətləbi faş etməsin. İstəyürsən ki, İrəvan cəmaəti və 

ümum ğarelər bilsün ki, imamın bibelə  görə zəhn  bələdçisi də variymiş. Ama bayağ ərz eylədim ki, 

mənim babam onun korazehinliyini çoxdan bilir və bu sayədə daha  bu  yazımda  heç yazmağı 

məsləhət görmürəm. Çavuş oldu nə oldu ki? 

Xəreəysi  kərş beməkkə bərənd, 

Çün  biayəd hənuz xər başəd. 

Rəhmətlik (Sədi) də onu tanıyırmış, allah bu sənəti ona çox görməyib və özüni piyadə  

zəvvarlara  bələdçilik etməkdən ötrü  qiyamətə ğədər salamat olsun, bəlkə  hamı çavuşların başı uca 

olsun.  

İdarə 

Taqqıltı 

 

Görürüz əsrimizin bizlərə göstərdiyini, 

Kim əlacı bulunur , çarəsi olmaz mərəzin 

Bulunmaz çarə , müsəlman, hələ bu dərdinə kim  -? 

Bu qədər olmayalar bəlkə  əsiri qərəzin.  

Şeytan 

 

 Ərizə  39

Cənab, 


Leylək, təvəqqə edirəm mənim bu ərizəmi, məni öz  mübarək qanadlarına yazasan ki , 

sən hər yerə uçub getsən bu yanıqlı əhvalatı musurmanlar bilib , bəlkə bu şikayətə əhəmiyyət versinlər. 

Axır biz müsəlmanığ, biz pak adamlarığ, muncuğ və çadra  xridarıyığ, biz zibilli küçə talibiyik, 

ğaranlıq yol axtarırığ, biz işğulpərəst degilik, özümüzə görə ayrı dərdimiz var.... 

Neçə ildir ki, okrujnoy sud , qubernatur biləndə  məskən salıb, bunun xatirinə  də  iğtişaş 

eliyəndə bu məhəllədə o ğədər parta-part çıxmadı. Axır bu yaxşı deyil, görürsən gah bir-bir  bu bəlanı 

təmizlədirlər ki, okrujnoy sudlarun ğapılari zibil olmasın. Məgər buni allah bilmirmi? 

Əgər zibil  pis olsyaydı  bu əsən yellər  bir dənə çöp ora salmazdı... 

Və bu sudların xətrinə yainki isti və tozli günlərində o bəlanı  axıra kimi  olmasa , yarsinə ğədər 

ki, suluyurlar . Məgər buni allah görmür? Əgər vağən toz lazım olmasaydı allah belə yağış yağdırıb yel 

də əsdirməzdi,,, 

Axır müsəlman qocusı şenlik  sevməz . Biz ki, şenlik adamı degilik! Bu ğədər məxluğ dolur 

müsəlman küçəsinə, nə bilim şikayətçi, atvağat , filan, flan nədir? 

Biz kişiliyimizdə  o şapkalı storojları görəndə az ğalırığ siçan yuvasını satın alağ!... Arvad-uşağ 

ordan necə keçsün? 

Bu günlərdə eşitdim ki, sud yerini dəyişmək istəyir, qomşular yer  xüsusunda çox ucuz yolla 

gedirlər. Ama müsəlman məhləsi məkaniyyət cəhətincə qomşuların tərəfindən yaxşi  oldığına görə... 

sudların gözi müsəlman tərəfindədir. Ama sağ olsun dövlətli kişiləri. Məhz müsəlmançılığ xatirinə ki, 

belə şeylər  müsəlmanın məhləsində yaxşı deyil, keçən il də bəylərin əlindən gedən kəndlərin  pullarını 

da ğoyur o mülkin  üstə , qiymət edirlər. Allah xatidinə dövlətlilərimizin bu müsəlmanlara yazıxları 

gəlsün. Xudanakərdə, əgər artığ da vursalar (sud)dan  ötrü yer verməsınlər. Ərizə yazdıran bir İrəvanlı 

mömin katib yaltağçı. 

 

ŞAPALAĞ 

Biz böyləyik  cahanda həmişə yamanları 

Pul sərf edib də kəndimizə mal eylərik, 

Ama iyi olanları  gördükdə cəmaləmər, 

            Tulla o yana  getsün onə  “ pisdir” söylərik. 

   


Tülkü və xoruz 

 

Eylədi tülkü bir xoruzu şikar Aparırkən... , xoruz çöküb zinhar, 

Dedi: ay tülkü ,  nə etmişəm sənə mən, 

Məni burdan şikar qıldın sən! 

Göstərərsənmi  bu  cəfayə səbəb? 

Yaxud acsan? ... Yox özünə bu mətləb? 

(Dedi ay tülkü) o qədər ac deyiləm; 

Və əsənə bisəbəb tamax eyləməm, 

Var günahın, və çoxdur təğsirin

Bu keçəm sübh əzanı gec verdin. 

Bundan artıq günah olurmu daha, 

Mən dünən  ğalmışam namazi ğəza? 

(Ah çəkdi, xoruz dedi) buyurun 

Şamədim var, bu mətləbi soruşun 

Bir gözəl qazıdır namaz ğılan, 

Bildi ki, şəyitdə doğru, düz danışan. 

Gəl görüş , sən özün o abiddən 

Ver cəzamı da bir yalaj görsən 

Dedi tülkü yuz olsa da abid 

Təzıdan olmaz , ay xoruz, şahid 

Xoruzun halı oldu pəjmürdə 

Sahibimdən soruş  (dedi bir də ) 


 40

(Dedi tülkü ) ğəribə əhməğsən 

Görünməz bircə doğrı söz səndən 

Rahət səhkəz olubdi o bağ  

Şikayətlərdi ki , mən səni tutmağ? 

Bunlar-  cümləsi bəhanə idi 

Bu  sözləri söyləyib xoruzi yedi.. 


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin