İRƏvan türkləRİNİN ƏDƏBİ MƏtbuat abiDƏSİ


Naqqal    Müdir və naşirlər: Mir Mahmud Mirfətullayev,  Cabbar Əsgərzadə (Aciz).    ElanYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/10
tarix01.05.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#16394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Naqqal 

 

Müdir və naşirlər: Mir Mahmud MirfətullayevCabbar Əsgərzadə (Aciz). 

 

Elan 

İrəvan ris-müsəlman qız məktəbinin müdirləri xanım ( Qalinina)  mütəllimlərin  əl 

işlərini(tikişlərini) müsəlmanlara göstərməkdən otrü tazə açılan biləndə, məktəbin  öz evində bu may 

ayının 14-də xanımlar 16 kişilər üçün (Vstafka)sərgi döşənəcəkdir. Tamaşa gündüz səat 12-dən 6-ya 

qədər, tamaşa pulsuzdur. 

  

Elan 

Yenə də qulluğçularını artırmış çay, süd, qəhvə, qoğaldan əlavə saət 12-dən 4-əcən nahar və saət 8-dən 

10 –can şam xörəkləri hazırlayur. (Şərait)in o günü təmizliyilə hazır xörəklərdən  əlavə böyürtmə 

xörəklər də hazır edir. Müəyyən vaxtlardan gec, tez xahiş edin, Cənabların istədikləri bulunmazsa 

narazı olmayacağlar. Səhhət və salamatlığını sevən müştərilər üçün stullar tozli deyildir. 

(İdarə edənlər) Əsgərzadə və Mirfətullayev 

 

Poçta qutusu 

Bu yazımızda M. Q. Imzası ilə  məktub yazan: idarədən yazıb sual edirsəniz ki, ruslarda bir 

misal var  ki, çağırılmamış qonaq müsəlmandan pisdir. O düz sözdür. İmdi əgər birisi bu çağırılmamış 

müsəlmana çağırılmamış qonağ  gələ, bəs o kimdən pis gərək olsun? İdarə: Bu məsələ çox tariğdir və əlavə ondan biz halı məssələdə nabəği o gərnəməmişik, ona 

görə məsləhət görürük ki, bu məsələdən həmşəhəriniz Hacı Mirzə Həsən Ağaya rəcuh edibsə, cavab 

alsa əgər. 

... 


- Gəncədə sovunca ki: cidanı oğurluyan – yerini eylər, irad kı yazırsan – yerini göstər. 

     - Naxçıvandakı mili  naqqala: sifariş ilə -   hac qəbul olmaz. 

Dərdini söylə - yaz baxalım, yaz! 

... 


Cəsalifdə həpənd”.....Mən də şərikəm, yaxşı deyirsən. 

İrəvan, “Luys” mətçəəsi- Типография «Луйсъ» Эриванъ - Mətbəə “Luys” , İrəvan  

 

19 MAY 1914 –cü il, No  7. 

Lək-lək türk dilində həftəlik məzhəkəli məcmuədir. 

Hər nüsxəsi 7 qəpikdir. 

 

Mündəricat 

Ədəbiyyat.Lək-lək. 

Siyasi lüğətlər.Bayğuş 

Dil məsələsi. Dul toyuğ. 

Ədəbiyyat.Hərdəmxəyal. 

Tiflisdəm məktub. Həmədanlı. 

Makudan. 

Təbriz 

Son xəbərlər. Qız məktəbində sərgi.. 

 41

Elan. 


 

Ədəbiyyat 

  

 

Şairəm, fikrimdə var hər cür hekayətlər yazım, 

Bu həğiğətçün yalandan min rəvayətlər yazım. 

Bu əvam millət üçün aği ğəradan seçməyə ki, 

Göz verim; alt yapum ğil köprülərdən keçməgə 

Varma sönər turp əkilmiş yerdə buğda biçməgə,  

Getməsün  meyxanələrdə ab heyvan içməgə , 

Millətə meyxanələrdən min ğəbahətlər yazum, 

Min fəlakətlər, rəzalətlər, şəmatətlər yazım. 

 

Bir zəman dəllək kimi  səyim  hənali sağğalə

 Bir zəman  tul  kəlaməm bənzəsün ənli şalə, 

Bir zəman cahılları həmduş  edim ğara malə, 

Bir zəman əfsun yazim rozəpəzə, həmrəmalə, 

Ğoçilərdən , damdələnlərdən  xəsarətlər yazım, 

Pullulardən, hacılardan da xısastlar yazım. 

 

Nəs səmək zəmani eylərəm bahi hicab, 

Istudenti eylərəm xərm vəşiği dil kəbab, 

Bir zaman mişkin mədarimdən dönər qanə şərab, 

Bir zəman lənətlər alsam mollalardan bir hesab, 

Bəsliyər həğğimdə möminlər ədavətlər yazım, 

Fəhlədən, tacirdən, əsnafdan şəmaətlər yazım. 

 

Bir zəman həzl eylərəm tiryakini ar eyləməz, 

Səmmidir cismim deyər əfmi çala kar eyləməz, 

Zənn edirdim tiryaki heç mil əğmar  eyləməz, 

Indi bildim ki, bu ğövmi pəndə bidar eyləməz, 

Nəşeyi tiryakdan bolli kəsalətlər yazım, 

Gülməli halət və əntiğə hekayətlər yazım. 

      

Həp vəzifəmdir yazəm banklardakı başçıları 

Gözləməzlər bir kərə pulsuzları, yoxsulları. 

Onlara möhtac olan olsun gərəkdir ğullari 

Min kərə yalvarsan olmaz, bir  kərə məğbullari. 

Eyləyüblər əda və kəbrə adətlər yazım, 

Lütfisizlik, mərhəmətsizlik şağavətlər yazım.  

Lək-lək.   

 

Siyasi lüğətlər, yaxud gödən davası 

 

Mabəd 

 

 Di 

gəl  İranə: götür Məşhədin mətuli başını öz xəddamayindən ötri hüğuğ  şəkm tabedir 

Həzrət Rza(H ..)dən bunun da səbəbi odur ki, qənbədşərifi təmir etməkdən ötəri boynu nazik 

xəddamlar  iş görə bilməzlər , valla bu da hüğuğ şəkm tab etməzdi. Bilir  ki, bu dünya fənadır. 

 Qaldı Azərbaycan: hökumətin hökdarı  Həzrət Neğdərt  əlamərtəbət hafiz məmləkət 

Azərbaycan pəşt pənayə firqəyə  ğandıran  və  dərvişan hami firğəyə  rəmalən və tiryakiyan və 

məhafiz falçiyan və ruzə xuvanan ağini sahib  və  tac  sər əyal  və öylad pəxlə xurdəndə qan Hacı 

Səməd xan da istiğlaliyyət istəyür  Əhməd  Şahdan ki, bu hökmdarın təht həmayətində 

 42

pəxasöviylə tiryəki rahət içsünlər ki, dərvişlərin nəşiyyəsi təxt olub. Həmişə  Təbriz bazarında 

məşrutəni pisləsünlər ki, daha intixab işlərinə heç kəs qaruşmasın. 

 Xoyun 

möminləri, Mərəndin hənirməndləri, Həmədanın  ğeyrətliləri istiğlaliyyət  

istəyürlər ki, onların  imanları  amanda olub, bunların hənrləri dünyada , axırqilər pəndə 

ğeyrətləri saləmat qalub sədəmə yetişməsin. 

 Ku 

kəmran seyidləri və ümumən  İranın  müxtəlif yerlərinin mollaları aftanomiya 

istəyiblər ki, bunların əmamələri küçükləşməyib və onların  şəcərələri  müctehidlərin mübadək  

imizalərilə  bərəbər xalidar olmasun. Az-az cümlə istiğlaliyyət axtaranlardan Maku Sərdarıdır 

ki,  bu nitqində    istiğlaliyyət yolində  böyük səy və  təlaşlari var. Allah əcr versin. Ama bu 

cənabın özi ac degil. Bunun istiğlaliyyət axtarması rəyyətin ğarnıni doyurmağ üçün degil. Çün 

ki, Makuda heç aclığ bilməzlər ki, nədiyə deyirlər, ancağ bunun istiğlaliyyətə çalışmağı ondan 

ötridir ki, İrəvandakı acların  ğarnini doyuzdurmağdən ötri makulilərin  şişəyə dutulmaş  

ğanlarından bir az suya ğatıb göndərsin ki, zəfəran əvəzinə hər il  plovun rəngini saraltsun. 

 

Ğarəz bu saət dünyanın hər yerində bu muxtariyyat, istiqlaliyyət, hüğuğ, çörək 

məsələsindən  ötəri davadır.  Hər kəs çalışır ki, ğapdırdıği çörəyini saldırsın , ancağ burası 

məlum olsun ki, məzlum zalımdən , ac toxdan həmişə tələbkardir. Ama İran Şahı Cuvan Əhməd  

də allahdan istiğilaliyyət  istəyir ki, allah oni sağ-salamat həddi-buluğa yetirsün ki,  daha 

abiğonlari onun  işinə  baxmayıb, xeyir-şərinə    ğarışmasınlar. Vallah allaha şükür,  İranda 

ümumən pəpə deyəndən məmə yeyənə ğədər  aclığ ədası  və tərəqqi tələb edənlər  yoxdur. Çünki 

İrandan xəzinələr dolusu kitablar çıxartmağ olar ki, hamısının  əhadiş  və  əxbarındə dünyanın 

fani olduği məlum edilir. 

 

Hətta İranın  fəhlələri də belə bir ixtiyar tələb edirlər ki, boyunlarına  bir səxəki dəgəndə 

deməsün, bax bu səxəkiyə mənim boynuma dəgdi. Bu səxəki məndən suvayı heç kəs  dözməz , 

mən ki, dözürəm. Indi ğarğalar  İran  ənğalından hər nəki öyrəndilər buni yaxşi yadlarində 

saxlasunlar ki, onların çörək davası olmayıb, məhz minmək üçündür. Bayğuş 

     

 

Dil məsələsi (Beşinci nömrədən mabəd) 

 

 

Danışığımızın, dilimizin islahi intiligentlərimizə , yarımçıxlarımıza  yaramadıği kimi,  ha eylə 

də  mollolərimiz , vaizlərimiz , həpi kəndlərimiz , xanəndələrimiz  üçün də  əlverişli  degil. Bizim kənd 

ərafələrindən bir nəfər  məşhədi  ibrətən  mabədinə o ğədər ğəzəl köçürüb ki, lap layiğ təmrif olduği 

kimi  ovləsə  də  danişiğinə  təğyir verə bilməz. Bu çün ğavun meydanda arabaçılalara  xitab olaraq 

buyurdu arabələri ahəstə-ahəstə çəkən, tain ki, xeymələrin  tənanlərini  kəsixtə etməsünlər.  Yenə bir 

günləri  məhaldən bir nəfər kəndli işləri üçün  suda dəvət olunur. Müəyyən vaxtında qələ bilməyur. 

Axırıncı  dəvətdə    suda  gələrkən sud deyir, bununla üç dəfədir ki, dəvətnamə  göndərirəm, niyə 

gəlmirsən? Kəndli deyir cənab sudya, (Arpa çayının ğır-ğır abədindən əbur etmək məhal  məmmətinəh 

olduği  üçün xidmətinizə gec şərəfyab olduğ ). Sud başa düşməyir, dilmanc qalır məəttəl. Axır, o -bu  

yığışıb əhvəlati  sudyaya bildirirlər . Sud deyir get, daha  bir də ğoz ğırıb məniylə   beylə dilləriylə 

danışma .  Vaizlərimiz isə (ələldət kaltəboət janiyə) buyurduğləri kimi nar, alma, heyva  və gögərçin 

əvəzinə    ənar,  sib, nedanə    və  kəbutər adət ediblər.  Əgər dilimiz türkləşib islah olunarsa, o zaman 

onların  fəzilətləri  məhv olduğu kimi fəsahət bəlağətlərinə də böyük ziyan yetirər. Qiraət, ərbiyə kimi 

də  hürufatın  hankı  məxrəciylə  deyiləcəyi itib gedər. Xanəndələrimiz üçün bu iş heç yaramaz (Dəşti) 

və (Gəlayi) mahnılarında oxunmağ üçün türk ğəzəllərinin abda qalıtları yoxdur. Xanəndələrimiz də 

fars ğəzəllərini səhih və boğazda  oxuduqlari  üçün dil məsələsinin ziddinə olduğləri məlumdur.  

(Nist  dər oh həlm cəz hədrən,  ya pedərən  çe qənm  şər degümi  nətəvanəm xuanim)belə səhih 

oxuduqları ğəzəlləri də  türk ğəzəlləriylə dəgişəcəkləri  aşkar bir işdir. Bu səbəblərə görə də mən öz 

tərəfimdən  dil məsələsi ətrafında yunbalanan ağalarımıza məsləhət  görürəm ki, əbdə  şınğırlarını da 

çəkməsinlər. Çünki bu məsələ intiligentlərin  gözəl ləhcələrinə , molla və vaizlərimizin  fəsahət və 

bəlağətlərinə , mənim  kimi yarımçığların baədıb və  pər məna danişığlərinə  və xanəndələrin duzlu 

ssariylə oxudiğləri  səhih  ğəzəllərinə buyük zərər yetirər , o zaman da hamu bəhanəçilər  əlbir olub 

bizim keçəl  molla demişki( və əli əlsan  balsalam) deyərlər. Biz də qalarıq  lal, kar, lat, lüt, zəvvar 

imam Rza. 


 43

Iltimas dəva: dul toyuğ 

 

Ədəbiyyat 

 

Bir gün var idi bizlərə sultan  idin, ay bəy! Kənd əhlinə bir sahət  fərman idin, ay bəy! 

          Işrətdə idik öərm xəndan idin, ay bəy! 

         Varya xanimə hər gecə  mehman idin,  ay bəy! 

Ğördin bizı hərçənd  müsəlman idin, ay bəy! 

Yer tədk bizi hərçənd ki insan idin, ay bəy! 

 

Noldu gecə-gündüz  yeyib asudə yatan gün , O Leylini görəndə ğudurub güllə atan gün, 

Meyxanədə milsəkin güllərin ğışdə satan gün,   

Hər ildə satıb  mülküyi məğsudə çatan gün

Veyl-veyıl dolanan bisər saman idin, ay bəy! 

Dada-dada  alude  şanpan idin, ay bəy! 

 

Imdisə sizə ğıldı cəfa çərxi stəmkar, Dövlət səni də bunlar ilən ğıldı bərabər, 

Yazdı kridit (nəyi ğami) meyxanəçi kesbər. 

Paslandi ğəlafində ğəzil  dogməli xəncər, 

Əvvəl necə heybətli  bir oğlan idin, ay bəy! 

Səflər dağıdan Rüstəm dəstan idin, ay bəy! 

 

Qanun sizə də, bizlərə də verdi  musavat, Get ğoçularıvi rahət özət, rahət uzan, yat , 

Pulsuzluğa tab et, maralım, etmə xəyalat, 

Qarpız nübarı bekara gəlməz, dəxi heyhat, 

Keşdi ozaman sahib bostan idin, ay bəy! Bağda ğoş olub sərvi-xuraman idin, ay bəy! 

Hərdəmxəyal 

 

 

 

Təshih 

  

Keçən nömrədə  səhv olub, Əlixan (Makinski) əvəzinə  Əli xan (İrəvanski) gedib. Bu 

barədə  qarelərimizdən üzr istəyirik. 

TIFLISDƏN MƏKTUB 

  

Salam əleykum, ay lək-lək dayı, səni xoş gördük. A kişi, mən əvvəllər elə bilirdim ki, bəs 

sən də bizim  bağlarda tikən Hacı Leylək ğəbilindənsən , ama indi baxıram ki, xeyir a.... 

 Sən ilə onların arasında zəmin –asiman təfavüt var:Məsələ; mənlə onlar  gündüzlər ilan-

qurbafa  şekarına çıxırlarsa da , ama gecələr də rahət durmuyub , bir ğıçaları üstə dayanıb 

damağlərini  şağıldadıb yoldan keşənləri iztirabə salırlar. Ama sən gündüzlər bu əməllərini 

eyləyirisən də, gecə balalarını ğanadlarının  altına  alub,  rahət səmiri lap kəsürsən. Olmya sən 

ğorxursan ki, gecə  eşigə    çıxasan, gecə veyilləri  bir əft yetirələr. Ay  kişi, bir gəl  Tiflisə, gör 

 44

burada nə aləmdir! Gecə  səni  aparım məcthəd bağına , gürcü ğızları iylə müsəlmanların  

məhbubanə söhbətlərinə  ğulağ as, gör müsəlmanlar gürcülərlə necə gözəl danışırlar. Peşələri  

səhərə kimi  gürcü ğızlarinə “şini  cırim” deməkdir. 

Bir belə  iş  də  mənim başıma gəldi və  təti tərk edib İrandan çıxanda  əvvəlcə yolumu 

Bakıya saldım, bir neşə ay idi ki, Çornuqorodda işləyirdim. Sonra bir günləri vağzal yoluiylə 

gedirdim, bir nəfər  həmşəhərlimizə rast gəldim, mənə dedi : hərif, bu nə gün dirrikdir 

düşmüsən?  lap cəhənnəm mələkinə  bənzəyirsən, al aynanı, bir sifətinə bax, gör! Doğrudan da 

aynanı  alib sifətimə baxdım,  ozümi tanıya bilmədim.... Dedim, bəs, əizim, necə eyliyim ? Dedi   

gəl mənimlə gedək Tiflisə . Orada yaxşı fabrikalar, savodlar var, oradaca işlə, bir ayın içində gör 

nə pul vurursan! Mən də    həmşəhərlimin sözünə baxıb  onunla Tiflisə getdim. Ama Tiflis, nə 

Tiflis, hesab elə bi guşə  cənnətdir. Burada ola goz , xanımları görüb, doğrusu  əlim işə daha 

yapışmadı və Bakıda ğazandığım pulları da buradaca  xərcləyib, ğalmışam indi Tiflisdə. Amma 

istəyirəm bu gün bir iş arayam və  yaxud  yenə Bakıya ğayıdam. Çünki indi baxıram cibimdə 

pulum olmadığına görə madamlar daha mənə etina eyləmirlər  və    bu    şəhridə onların 

qəmehtinalığının xüsusunda yazub idarənizə  göndərdim,  bu bir şərtiylə  mənim        halimi 

bilərsiniz. 

Gürci  ğızları  “şeni cırım” dedilər, pullarımi  şirin-şirin yedilər. Pul ğurtulanda  “şeni 

mumazali”dedilər.  

Həmədanlı Məşədi İbad.

 

   

Makudan 

 

Bir-iki il bundan  əvvəl köhnə(çin, nişan) fruşə getdigi kimi indi yerimə 

məzillərdən yığışdırılıb , baha ğiymətlərə satılan  mirpəncək və rtibilək çəbənləri genə 

məzbialərə  ğayıdıb. 

Çünki, əvvəlcə möhtərəm  dostlari  makulilərə yaxşı  beləd degilidilər. Hər kəsin  

yaxasində və ya başğa yerində bir sərdarlığ , mirpəncligə nişani görsədilir. Həman saət 

“çest”verirdilər. Odur ki, ondan sonra  Makunun  hammalları da məzildən-zaddan 

çalışub bir mirpencək  və ya xanlığ nişani tapub taxardılar ki,  bizdə  də  babadan 

xannığ güya bunlara da “çest”verəcəkmişlər. Sonra baxırlar ki, daha dostlar sərdarləğ  

nişani  taxanlara  gözlərini bərəldirlər . Məyər pencak nişanını görsələr  nə edəcəklər... 

Odur ki, daha  mətah xoddan düşüb çiyinlər , nişanlar genə  məzbillərə  atildi. 

 

Mirbaçğlardirlər( . ) 

 

Sərdarın dövlətindən biz nəmiş mərba xunçələri 

Istəkli ğonaqlarıni  pozmuş  və canlarından. 

Mərba çaxar deyrlər , ama buranın yedinəfs  kasib. 

Arvadlari meribanın rənginə baxub şeş mərzində duçar  olublar. 

Dərbar hakimləri məsləhət görürlər ki, mərbaçığardanların  şirəsindən 

onlara  pisund  eləsünlər ki, bəlkə  mərzlərinə  şəfa  olsun. (.) mürəba çığartmağ 

çiban çğartmağ  kimi bir dərddir).   

 

   

 

TƏBRIZ 

 

 

Buradan böyük mübəlliflər hazırlanıb İranın sair qatələrinə göndəriləcəkdir 

ki, oranın da bəndələrini həzrət Fərəvaninin dininə  dəvət etsinlər,  əgər iman 

gətirməsələr Azərbaycandan  onların başına daş yağacaq. 

 

 45

 

SON XƏBƏRLƏR 

 

Nəcəf 

 

 

Şayət var ki, qubali hacı Molla Baba (70 ) min sahib əmamə axundlərilə yığışıb 

(Molla Nəsrəddin) məcmuəsinin axırıncı nömrəsində (müsəlman arvadları öz ərlərindən 

bəd  məamlə  və  naxoşluğ  gördükləri lalda, boşanmaq ixtiyarlı olmaları) məsələsi 

yazıldığı üçün böyük bir təxfir layihə yazdırıb cümləsi imza edəndən sonra təsdiğ 

etməkdən ötrü buraya... göndərmişlər.  

 

RUS-MÜSƏLMAN QIZ MƏKTƏBINDƏ SƏRGI 

 

 

 

Bu may ayının 15-də qızlar məktəbində şagirdlərin toxuma və tikmə şeyləri 

ki , ibarət olsun haşiyələr, səndəl örtükləri, pərdələr, balınc üzləri, divar zinətləri 

və firəngi əsvalı ilə iki mərdəliylə tikilmiş bir çox zənənə libaslar məktəbin nazirəsi 

xanım (Qalinina) tərifindən sərgiyə qoyulmuşdur. Arvadin bir neçə zatlir ilə 

bərabər kamal tamaşa edildi və nazirə  əfəndilərin neçə illər çəkdikləri zəhmətin 

səmərəsi olaraq bu gün müsəlman aləmində asar tərəfindən olan bu sərgi ilə böyük 

alqışlara və tədqirlərə məzhər oldu  

             Və xanım qızların işləri və güzəlliyi qədər də tamaşaçıları  məmnun yola 

salıb hər iş  kəndi üzərində tikilmiş ad sahiblərini təqdirə  məcbur etdi. Və bu 

sərgidəki işlər üçümüncü və beşiminci sinif şagirdləri tərəfindən hazırlanmışdı. 

          Bir  də  həvəsli qızlarımızın bu yolda səliqələrini təqdir və  tərqilərini arzu 

etməklə bərabər nazirə və müəllimlərinə təşəkkür ediriz. 

İdarə 

 

Müdir və naşirlər: Mir Mahmud Mirfətullayev, Cabbar Əsgərzadə (Aciz) 

 

 

Elan 

 

Parikmaxerskaya “Marsel” 

Sərbəst və o gönü təmizlik ilə alır. Ona görə  təmizlik sevən cənablardan 

tövğholunur,  başlarını vurdurub, yüzlərini təraş etdirməkdən otürü  köhnə  bulsanən 

əkas xanəsənin yanında olan “Manuğ çutaxyans”in “Marsel” parixmaxerskayasına təşrif  

gətirsünlər. Hağğ zəhmət hər dəfə 20 qəpik, 12 dəfəlik ğartuçğamız 2 manatdır.  “Marsel” Parikmaxerskayası.. Manuk Çitaxyants 

 

Типография «Луйсъ» Эриванъ - Mətbəə “Luys” , İrəvan  

 

 

 

 

 

 

 46

26

 

MAY 1914-cü il, No  8. 

 

Lək-lək türk dilində həftəlik məzhəkəli məcmuədir. 

Hər nüsxəsi 7 qəpikdir. 

  

  

 

  

 

MÜNDƏRİCAT 

  

Təxmis.Mələk Naqqal. Məğalə həft cür. Yaltaxçı. 

Təbriz xəbərləri. Siyasət. 

Ordubad. Ordubadlı. 

Yuxunun zillətindən.Dəyirmançı. 

Böyük tənqid. Bayquş

 Ədəbiyyat. Hərdəmxəyal

İrəvan xəbərləri 

 Gəncə.Palazqulaq. 

Nəsihət. Leyləyin yuva dayəsi. 

Elanlar 


 

 

Təxmis 

 

Millət düşməninin təğriratı  

Dudman əmadən  şayyadəm, 

Vətən övladini cəhlə yürüdən ustadəm, 

İndi bu  əmrdə məndə əvz şəddadəm,  

Ğaş  söyküyüm baz kəftəyə xud  dilşadəm 

Yandır cəhlim o az əlm edib aradən. 

 

 Ğalıb olmış ğənimə  ruz əzəl zalimu şəğağ  

Nə qədər mən ki  varam , arta gərək cəhli  və nifağ. 

Mən olan yerdə olanmaz ədən əhli tifağ, 

Hami məzhəb kafirəm, çe dəhəm şərh mərağ, 

Yoxdi təqsirim əzəldən bu işə möhtadəm. 

 

  

            Çaşıram, əğlimi başdan aparır haləti  dost,  

Şəhdi şəkərdir əgər fəhş ola adəti dost, 

 Yadigarımdı bu ğoynumda olan saəti dost 

 

Nəsdir loh   dlim cəz əlif ğamət dost. Çəkinim hərif deyər, yad nədad ustadım. 

 

  

            Bət pirsət olmuşam imdi edərəm nəğz əhvəd, 

 Olmuşam doğruya  həm düz gedənə çünki, ənud.  

 

Məni bu hala salan övladi yəğğin əhdi nətud.                                                                                                Mən məğnbudəm fərdus birin cayım bud 

Səmada röalər  hus dad yəğın bir badəm. 

 

 

 Aləm eşğidə oldum bəlli duyana eşğ.  

Verdi çün saği xoşrubuna peymanə eşğ,, 

Dinimi əldən alub yüzdəki oldanə  eşğ, , 

Taşdəm hağğa bəguşdər meyxanəyə eşğ, 


 47

Hər dəm ayəd, zənni ba beçə mübadək badəm. 

 

 

 On bir il məskənim oldu rözat ətbat, 

Şeytanat elmini təkmil eylədim mən sənuat, 

Orda təhsil eylədim çox hərəkat səkinat, 

Elmə Nəcəf  əsil həsbəm ra nəşnaxət 

Bəhr ehsan pedər mən çe ğədər.... Mələk naqqal. 

 

  

MƏQALƏ  HƏFT CÜR 

 

Yaxud 


 sənət biruzə vermək 

 

Dünyada yaranmış insanların hərəsi özünəməxsus bir iş, bir sənət bulub başını saxladığı hamıya məlumdur. Hələ bizim çölmək yapmaq ,  bel sazlamaq, daş  kəsmək, dam dəlmək kimi 

sənətlərə məşğul olmamızın mənfəətlərində vaz  keçib, bu həft cür məğalədə  hər kəs başını saxladığı 

sənətin tərəğğisi üçün  öz sənətini büruzə verməkdən bəhs edəcəyəm... 


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin