Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz



Yüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə72/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77

 

Dövl

ət Proqramları və icrası üzrə Tədbirlər Planı 

 

5.1. “2008-2015-ci ill

ərdə  Azərbaycan  Respublikasında  yoxsulluğun 

azaldılması  və  davamlı  inkişaf  Dövlət  Proqramı”nın  həyata 

keçirilm

əsi üzrəTədbirlər Planı (2011 – 2015-ci illər)” 

 

T

ədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 28 iyun 2011-ci il tarixli 

1578 nömr

əli Sərəncamı  ilə  təsdiq 

edilmişdir 

 

Sıra 

nömr

əsi 

T

ədbirin adı 

İcraçı 

t

əşkilat 

İcra 

müdd

əti 

(ill

ər üzrə) 









1.4. İnvestisiya siyasəti 

1.4.4. 


Dövl

ət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və idarə edilməsi proseslərinin təşkil edilməsi 

1.4.4.2. 

Öz

əlləşdirməyə  açılmış  rabitə,  maşınqayırma,  kimya, 



turizm, k

ənd təsərrüfatı,  tikinti,  kommunal  və 

infrastruktur sah

ələrində  müəssisələrin özəlləşdirilməsi 

üzr

ə tədbirlərin həyata keçirilməsi 



ƏMDK, 

RİNN, 


SEN, 

MDTN, 


KTN 

 

 



2011-2015 

1.4.5. 


Daxili istehsalın rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi və ölkənin ixrac potensialının 

artırılması 

1.4.5.1. 

Ümumdünya Ticar

ət Təşkilatına qəbul olma prosesində 

danışıqların  ədalətli ticarət  prinsipləri  əsasında  davam 

etdirilm

əsi və  xarici ticarət üzrə  milli qanunvericilik 

bazasının  beynəlxalq ticarət sisteminin tələblərinə 

uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi 

İİN, XİN, 

DSK, 


KTN 

 

 



2011-2015 

1.5. S

ənaye və enerji siyasəti 

1.5.1. 


Az

ərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı,  tikinti  məhsullarının  istehsalı  üzrə  yerli xammal 

v

ə  mövcud materiallara əsaslanan kiçik və  orta sənaye 



əssisələrinin  yaradılması  üçün  tədbirlərin həyata 

keçirilm

əsi 


SEN, 

KTN, İİN 

 

 

2011-2015 



1.6. K

ənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi 

1.6.2. 


Dövl

ət büdcəsinin vəsaiti  hesabına  kənd təsərrüfatı 

m

əhsulları  istehsalçılarına  yardımların  göstərilməsi 



mexanizminin t

əkmilləşdirilməsi 

KTN, İİN, 

MN 


 

2011-2015 

1.6.3. 

Heyvandarlığın 



intensif 

inkişaf 


etdirilməsi 

mexanizminin d

əstəklənməsi 

KTN 


2011-2015 

1.6.4. 


Heyvandarlıqda  məhsul  istehsalının  intensiv  artımında 

mühüm rol oynayan yem bitkil

ərindən: soya, sorqo, 

qarğıdalı, günəbaxan, yem çuğunduru və raps  

 

 

KTN 



 

 

2011-2015 



 

 



 







 

əkinlərinin  genişləndirilməsi  üçün  stimullaşdırıcı 



t

ədbirlərin həyata keçirilməsi, silos və senaj basdırılması 

t

əşəbbüslərinin dəstəklənməsi 



 

 

1.6.5. 



Dağ  və  dağətəyi bölgələrdə  ətlik  maldarlığın  inkişaf 

etdirilm


əsinin dəstəklənməsi 

KTN, YİH  2011-2015 

1.6.6. 

Mal-


qaranın  cins  tərkibinin  yaxşılaşdırılmasında  və 

m

əhsul  istehsalının  intensiv  artırılmasında  mühüm  rol 



oynayan süni mayalama t

ədbirlərinin 

genişləndirilməsinin dəstəklənməsi 

KTN, YİH   

2011-2015 

1.6.7. 


Quşçuluğun  daha  da  inkişaf  etdirilməsi, mövcud olan 

quşçuluq obyektlərinin tam gücündə işləməsi üçün əlavə 

t

ədbirlərin həyata keçirilməsi 



KTN, İİN   

2011-2015 

1.6.8. 

İri  südçülük-maldarlıq  komplekslərinin  yaradılmasının 



d

əstəklənməsi 

KTN, İİN, 

YİH 


2011-2015 

1.6.9. 


“Aqrolizinq” ASC vasit

əsilə kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına  damazlıq  düyələrin və  texnoloji 

avadanlıqların  güzəştli  qiymətlərlə  satılmasının 

d

əstəklənməsi 



KTM, 

YİH 


 

2011-2015 

1.6.10. 

K

ənd təsərrüfatı  heyvanları  və  ev  quşları  arasında 



epizootiya 

əleyhinə  mübarizə  və  müalicə-profilaktika 

t

ədbirlərinin gücləndirilməsi 



 

KTN 


 

2011-2015 

1.6.11. 

Damazlıq  heyvanlara  göstərilən dispanserizasiya, 

baytarlıq müalicə tədbirlərinin yaxşılaşdırılması 

 

KTN 



 

2011-2015 

1.6.12. 

K

ənd təsərrüfatı  heyvanlarının  eyniləşdirilməsi və 



qeydiyyatının dəstəklənməsi 

 

KTN 



 

2011-2015 

1.6.13. 

K

ənd təsərrüfatı  məhsulları  istehsalçılarına  vergi 



güz

əştlərinin tətbiqi siyasətinin davam etdirilməsi 

KTN, 

İİN,VN 


 

2011-2015 

1.6.14. 

K

ənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan 



sahibkarlara kredirl

ərin verilməsi  mexanizminin 

sad

ələşdirilməsi 



 

KTN 


 

2011-2015 

1.6.15 

K

ənd təsərrüfatı  məhsulları  istehsalçılarının  kənd 



t

əsərrüfatı  texnikası  ilə  təmin edilməsi  işinin 

yaxşılaşdırılması  və  özəl aqroservis xidmətləri 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi 

 

KTN 


 

2011-2015 

1.6.16. 

Pambıqçılığın, 

üzümçülüyün 

və 


ip

əkçiliyin 

(baramaçılığın)intensiv  inkişaf  etdirilməsi üçün 

stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

KTN, İİN   

2011-2015 

1.6.17. 

Aqro-emal mü

əssisələrinin mövcud gücünün artırılması, 

respublikanın heyvandarlıq rayonlarında ət və süd emalı 

əssisələrinin, iri tərəvəzçilik və  meyvəçilik 



rayonlarında  isə  konserv  zavodlarının  fəaliyyət 

göst


ərməsi üçün təşəbbüslərin dəstəklənməsi 

 

KTN, İİN 



 

 

2011-2015 



1.6.18. 

K

ənd təsərrüfatı  məhsulları  istehsalçılarının  güzəştli 



qiym

ətlərlə  aqrokimyəvi maddələr və  pestisidlərlə 

t

əminatının yaxşılaşdırılması 



 

KTN 


 

2011-2015 

1.6.19. 

Yeyinti v

ə kənd təsərrüfatı məhsulları sahəsində  

SMPDK,    



 

 



 







 

beyn



əlxalq və  Avropa  standartları  əsasında  milli 

standartların hazırlanması və respublikada tətbiqi (İSO, 

Codex Alimentarius, CEN) 

KTN, SN 


2011-2015 

1.6.20. 


İdxal  və  ixrac olunan kənd təsərrüfatı  məhsullarında 

fumiqasiya (z

ərərsizləşdirmə) tədbirlərinin 

genişləndirilməsi və davam etdirilməsi 

 

KTN 


 

2011-2015 

1.6.21. 

Öz

əl toxumçuluq,  damazlıq  və  baytarlıq  xidməti 



şəbəkələrinin genişləndirilməsi 

KTN 


2011-2015 

1.6.22. 


Otlaqların  münbitliyinin  bərpasının,  eroziyadan 

mühafiz


əsinin və istifadəsinin yaxşılaşdırılması 

DTXK, 


KTN 

2011-2015 

1.6.23. 

Qış  və  yay  otlaqlarının,  kəndətrafı  örüşlərin bərpası, 

s

əthi və  əsaslı  yaxşılaşdırılması,  onun  təyinatının 



d

əyişdirilməsi kimi və  digər  neqativ  halların  qarşısının 

alınması üçün tədbirlərin görülməsi 

KTN, 


DTXK, 

ETSN, 


MST ASC 

 

 



2011-2015 

1.6.24. 


Yüks

ək məhsul verən və  istehsalın  intensiv  inkişaf 

etdirilm

əsini təmin edən  bitki  sortlarının  və  heyvan 

cinsl

ərinin  sınaqdan  keçirilməsi və  istehsalata tətbiq 



edilm

əsi 


 

KTN, 


AMEA 

 

2011-2015 



1.6.25. 

Bitkiçilik m

əhsulları  istehsalını  intensiv  qaydada 

artırmaq üçün toxumçuluğun və tingçiliyin elmi əsaslar 

üzr

ə inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi 



KTN, YİH 

 

2011-2015 



1.6.26. 

İstehsal  olunan  kənd təsərrüfatı  məhsullarının 

istehlakçılara çatdırılması məqsədi ilə yerlərdə tədarük-

satış bazarlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 

KTN, İİN, 

MN 


 

2011-2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.  “2012  –  2020-ci ill

ərdə  Azərbaycan  Respublikasında  üzümçülüyün 

inkişafına dair Dövlət Proqramı” 

 

Az



ərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 nömr

əli 

S

ərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Dövl



ət Proqramının məqsədi əhalinin təzə və keyfiyyətli süfrə üzümünə olan 

t

ələbatının daha dolğun ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı müəssisələrinin xammal 



t

əminatının yaxşılaşdırılması, şərab və üzüm məhsullarının ixracının artırılması üçün 

ölk

ədə üzümçülüyün inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 



Qeyd olunan m

əqsədə nail olunması aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini 

n

əzərdə tutur: 



-

 

süfr



ə  (o cümlədən  kişmiş)  və  texniki  üzüm  sortlarının  əkin sahələrinin 

genişləndirilməsi, yeni üzümlüklərin salınması; 

-

 

tingçilik t



əsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi; 

-

 



üzümçülük t

əsərrüfatları  üçün  əsas və  köməkçi  materialların  istehsalının 

d

əstəklənməsi; 



-

 

üzümçülüyün infrastruktur t



əminatının yaxşılaşdırılması; 

-

 



üzümçülüyün v

ə  şərabçılığın  elmi  təminatının  və  kadr  potensialının 

gücl

əndirilməsi; 



-

 

üzüm  istehsalı  və  emalı  sahəsində  innovativ  texnologiyaların  tətbiqinin 



d

əstəklənməsi; 

-

 

üzüm v



ə şərabçılıq məhsulları emalı müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası 

v

ə yeni belə müəssisələrin yaradılmasının stimullaşdırılması; 



-

 

üzüm m



əhsullarının “plantasiya-istehlakçı”  sxemi  ilə  satışının 

stimullaşdırılması; 

-

 

mövsüml



ərarası dövrlərdə  əhalinin fasiləsiz olaraq süfrə üzümü ilə  təmin 

edilm


əsi məqsədi ilə  anbar  şəbəkələrinin və  saxlanma  kameralarının 

tikintisinin d

əstəklənməsi; 

-

 



üzüm v

ə şərabçılıq məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması; 

-

 

üzüm v



ə şərabçılıq məhsullarının ixracının stimullaşdırılması; 

-

 



üzüm v

ə  şərabçılıq  məhsulları  üzrə  daxili  bazarın  haqsız  rəqabətdən 

qorunması; 

-

 



üzüm v

ə  şərabçılıq  məhsulları  üzrə  idxalın  əvəzlənməsi səviyyəsinin 

yüks

əldilməsi; 



-

 

üzüm v



ə  şərabçılıq  məhsulları  istehsalı  ilə  əlaqəli sahələrin  inkişafının 

d

əstəklənməsi. 



 

 


 

 



 

Dövl

ət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 

 

T

ƏDBİRLƏR  PLANI 

 

Sıra  

№-si 

T

ədbirin adı 

İcra 

müdd

əti 

İcraçılar 









2.1. üzümçülük v

ə şərbçılığın inkişaf etdirilməsi üzrə institusional tədbirlər 

2.1.1. 


Üzümçülük v

ə şərabçılıq sahəsində normativ hüquqi bazanın 

t

əkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması 



2012-2013  Nazirl

ər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 

2.1.2 


Üzümçülük v

ə şərabçılıq sahəsində standartların beynəlxalq 

t

ələblərə, o cümlədən Ümumdünya Ticarət  təşkilatının 



t

ələblərinə uyğunlaşdırılmasının sürətləndirilməsi 

2012-2013  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi,  Xarici  İşlər  Nazirliyi,  Standartlaşdırma, 

Metrologiya v

ə Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

2.1.3. 


Üzümçülük  rayonları  (zonaları)  üzrə  məlumat  bankının 

yaradılması 

2012-2013  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi,  Əmlak  Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

Dövl


ət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, yerli icra 

hakimiyy


əti orqanları 

2.1.4. 


Az

ərbaycan  Respublikası  üzrə  ənənəvi üzüm bitkisi 

genofondunun  toplanması,  uçotu,  öyrənilməsi, qorunub 

saxlanılması  və  səmərəli istifadəsi məqsədi ilə  müasir 

kolleksiya bağının yaradılması 

2012-2015  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərbaycan Milli 

Elml


ər Akademiyası 

2.1.5 


Üzüm istehsalı və emalı sahəsində sağlam rəqabət mühitinin 

yaradılması, daxili bazarın qorunması 

2012-2020 

İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyi,  Dövlət Gömrük 

Komit

əsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 



2.1.6. 

Üzüm  istehsalı  və  emalı  sahəsində  klaster  yanaşmanın 

t

ətbiqi 


2012-2016  Nazirl

ər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.1.7. 


Yerli  üzüm  sortları  və  şərabçılıq  məhsulları  reyestrinin 

yaradılması 

2012-2015  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 

üzr


ə Dövlət Komitəsi 

2.1.8. 


S

əmərəli üzümçülük təsərrüfatlarının  formalaşdırılması 

m

əqsədi ilə  xırda  ailə  və  fermer təsərrüfatlarının  könüllük 



əsasında birləşməsinin stimullaşdırılması 

2012-2016  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli 

icra hakimiyy

əti orqanları 

2.1.9. 

Üzüm v


ə  şərab  istehsalçılarının  təşkilatlanmasının  və  sahə 

birlikl


ərinin yaradılmasının dəstəklənməsi 

2012-2015  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 

 


 

 



 







2.1.10.  Beyn

əlxalq üzümçülük və şərabçılıq təşkilatları ilə əlaqələrin 

genişləndirilməsi 

2012-2020  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi 

2.1.11. 


Şərabçılığın 

ixtisaslaşması 

istiqamətlərinin 

əyyənləşdirilməsi 



2012-2013  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi 

2.1.12. 


Şərab və şərab məhsulları istehsalına xüsusi icazə (lisenziya) 

verilm


əsi prosedurunun sadələşdirilməsinə  dair təkliflərin 

hazırlanması 

2012 

Nazirl


ər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.1.13.  Üzümçülük v

ə  şərabçılıq  məhsulları  bazarında  keyfiyyətə 

n

əzarətin təkmilləşdirilməsi 



2012-2013  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Səhiyyə  Nazirliyi, 

İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyi,  Standartlaşdırma, 

Metrologiya v

ə Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

2.2. Üzümçülük v

ə şərabçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi 

2.2.1. 


Az

ərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və  Şərabçılıq  İnsti-

tutunun maddi-

texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, təcrü-

b

ə  təsərrüfatlarının  gələcək fəaliyyəti və  onların  sərənca-



mında  olan  torpaq  sahələrindən üzümçülük istiqamətində 

s

əmərəli istifadə olunması barədə təkliflərin hazırlanması 



2012 

Nazirl


ər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi, 

Maliyy


ə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.2.2. 


Üzümçülük v

ə  şərabçılıq  sahəsində  kadrların  hazırlanması 

v

ə əlavə təhsili sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması 



2012-2016  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Təhsil Nazirliyi, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 

2.2.3. 

Yeni 


üzüm  sortlarının  yaradılması,  aqrotexniki  və 

aqrokimy


əvi tədbirlər, xəstəlik və  ziyanvericilərə  qarşı 

mübariz


ə sahəsində tədqiqatların aparılması və əldə olunmuş 

n

əticələrin tətbiqinə dair təkliflərin hazırlanması 



2012-2020  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərbaycan Milli 

Elml

ər Akademiyası 



2.3. Üzümçülük v

ə şərabçılığın infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması 

2.3.1. 


Üzüm növl

əri və  sortlarının  aprobasiyasını,  qiymətləndiril-

m

əsini təmin edən  ampeloqrafik  laboratoriyaların 



yaradılması 

2012-2015  K

ənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 

üzr

ə Dövlət Komitəsi 



2.3.2. 

Üzüm v


ə  şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyətinin beynəlxalq 

standartların  tələblərinə  uyğunluğunun  müəyyənləşdirilməsi 

v

ə sertifikasiya üçün laboratoriyaların yaradılması 



2012-2015  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 

üzr


ə Dövlət Komitəsi 

2.3.3. 


Şəhər və  rayon mərkəzlərində kənd təsərrüfatı  məhsullarını 

saxlamaq üçün şəraiti olan satış bazalarının və yarmarkaların 

yaradılmasının dəstəklənməsi 

2012-2020  K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  İqtisadi  İnkişaf 

Nazirliyi, yerli icra hakimiyy

əti orqanları 

2.3.4. 


İstehsal olunmuş süfrə üzümünün saxlanması üçün xüsusi  

2012-2015 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı  


 

 



 



 



kameraların (anbarların) tikintisinin dəstəklənməsi 

 

Nazirliyi,  “Aqrolizinq”  Açıq  Səhmdar Cəmiyyəti, 



yerli icra hakimiyy

əti orqanları 

2.3.5. 

Üzümçülük  rayonlarında  üzüm  sahələrinin su təminatının 



yaxçılaşdırılması  üçün  suvarma  şəbəkələrinin bərpası, 

yenid


ən qurulması və tikintisi 

2012-2018  Az

ərbaycan Meliorasiya və  Su Təsərrüfatı  Açıq 

S

əhmdar Cəmiyyəti,  İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyi, 



Fövqalad

ə  Hallar Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi 

2.4. Üzümçülük v

ə şərabçılıq sahəsində dövlət dəstəyi tədbirləri 

2.4.1. 


Üzüm  istehsalı,  emalı  və  şərabçılıq  sahəsində  innovativ 

t

ədbirlərin dəstəklənməsi 



2012-2020 

Nazirl


ər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.4.2. 

Üzümçülük t



əsərrüfatları  ilə  tədarük,  emal və  şərabçılıq 

əssisələri arasında kooperasiyanın dəstəklənməsi 



2012-2020 

Nazirl


ər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 

2.4.3. 

Yerli  şəraitə  uyğun,  yüksək məhsuldar, xəstəlik və 



z

ərərvericilərə  davamlı, yerli və  introduksiya  olunmuş 

süfr

ə (o cümlədən kişmiş) və texniki üzüm sortları barədə 



istehsalçıların məlumatlandırılması 

2012-2020 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər 



Akademiyası 

2.4.4. 


Üzümçülük sah

əsində  səmərəli  əkin strukturunun və 

istehsal h

əcminin müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə 

fermerl

ərə müvafiq tövsiyyələrin verilməsi 



2012-2015 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi 



2.4.5. 

M

əhsuldar,  fillokseraya  davamlı  və  rayonlaşdırılmış 



üzüm 

sortlarının 

tinglərindən istifadənin 

stimullaşdırılmasına dair təkliflərin hazırlanması 

2012 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 



2.4.6. 

Mövcud tingçilik mü

əssisələrinin inkişaf etdirilməsi, yeni 

bel


ə ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatların və calaq üzüm tingi 

istehsal ed

ən 

emalatxanaların 



yaradılmasının 

d

əstəklənməsi 



2012-2013 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 



2.4.7. 

Üzümçülük t

əsərrüfatları  üçün  dəmir-beton və  ya digər 

materiallardan dayaqlar, tara v

ə  müxtəlif növ köməkçi 

materiallar istehsalının dəstəklənməsi 

2012-2020 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 



Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

2.4.8. 


İstehsal  olunmuş  üzüm  məhsullarının  tədarükü, qəbulu, 

saxlanılması,  emalı,  satışı  və  ixracı  üzrə  müvafiq 

stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

2012-2015 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

2.4.9. 


Üzüm  emalı  və  şərabçılıq  müəssisələrinin fəaliyyətinin 

b

ərpası, yeni belə emal müəssisələrinin (o cümlədən  



2012-2018 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra  


 

 



 



 



kişmiş, üzüm şirəsi və digər üzüm məhsullarının istehsalı 

üzr


ə) yaradılmasının dəstəklənməsi 

 

hakimiyy



əti orqanları 

2.4.10. 


Üzüm istehsalı və emalı zamanı əldə olunan tullantıların 

t

əkrar emalının dəstəklənməsi 



2012-2020 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 



yerli icra hakimiyy

əti orqanları 

2.4.11.  Ekoloji t

əmiz süfrə üzümü istehsalının dəstəklənməsi 

2012-2020 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 



Ekologiya v

ə  Təbii Sərvətlər  Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyy

əti orqanları 

2.4.12. 

Dağ  yamaclarında  və  həyətyanı  təsərrüfatlarda 

üzümçülüyün inkişafının dəstəklənməsi 

2012-2020 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 



yerli icra hakimiyy

əti orqanları 

2.4.13.  Üzümçülük sah

əsində  fəaliyyət göstərən fermerlərə 

müasir aqrotexniki, aqrokimy

əvi, bitki mühafizəsi

logistika v

ə sair sahələrdə məsləhət xidmətlərinin təşkili 

2012-2020 

K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 



2.4.14.  Üzümçülük t

əsərrüfatlarına texniki, aqrokimyəvi və digər 

xidm

ətlərin göstərilməsi üçün müvafiq tədbirlərin 



görülm

əsi 


2012-2020 

K

ənd Təsərrüfatı  Nazirliyi,  “Aqrolizinq”  Açıq 



S

əhmdar Cəmiyyəti 

2.4.15.   Az

ərbaycan  Respublikasının  Sahibkarlığa  Kömək Milli 

Fondu, Az

ərbaycan  Respublikasının  Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət 

Agentliyi v

ə  digər mənbələr  hesabına  üzüm  istehsalına 

uzunmüdd


ətli güzəştli  kreditlərin verilməsinə  dair 

t

əkliflərin hazırlanması 



2012 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

M

ərkəzi Bank 



2.4.16.  Üzümçülük v

ə şərabçılıq sahəsində mütərəqqi beynəlxalq 

sığorta və lizinq xidmətləri təcrübəsinin tətbiqi 

2012-2013 

Maliyy

ə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 



2.4.17.  

Üzüm  istehsalçıları,  şərabçılıq  və  digər üzüm emalı 

sah

ələri üçün maliyyə  stimulları  mexanizmlərinin 



yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanması 

2012 


Nazirl

ər  Kabineti,  İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyi,  Kənd 

T

əsərrüfatı  Nazirliyi,  Maliyyə  Nazirliyi, Mərkəzi 



Bank, Vergil

ər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi 



Yüklə 7,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə