KİtabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/12
tarix28.11.2016
ölçüsü3,72 Kb.
#315
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 
C
ədvəl 1. 
İllər 
Kitabxananın 
fondu 
Oxucuların 
ümumi sayı 
Kitabxanaya 
ümumi oxucu 
g
əlişinin 
miqdarı 
S
ənəd 
verilişinin 
miqdarı 
1999 
1999060 
14953 
697558 
1540159 
2000 
2003515 
15756 
747333 
1650060 
2001 
20010227 
14519 
860996 
1685281 
2002 
2016901 
15478 
850975 
1601860 
2003 
2025988 
14207 
811859 
1512490 
2004 
2033986 
14886 
821538 
16115228 
2005 
2041505 
15062 
928611 
1612288 
2006 
2045551 
15242 
946785 
1631314 
2007 
2.458891 
64.326 
926785 
1687686 
 
 
Elektron kataloqa salınmış çap əsərlərinin illər üzrə qeydiyyatı 
C
ədvəl 2. 
 
İllər  2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
 
5623 
7049 
24470 
23062 
24865 
26370 
22065 
 
 
C
ədvəl 3. 
İllər 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
Kataloq 
əsasında 
yoxlanılmış 
və 
yeni 
alınmış 
ədəbiyyatın 
sayı 
3664 
2551 
2991 
3019 
3050 
3060 
7619 
5278 
 
1755 
1475 
1784 
2281 
2300 
3529 
  
  

a)Azərbayca
n dilində 
 
b) Rus 
dilində 
1669 
1076 
1207 
738 
740 
1531 
  
  
Təkrar 
keçmiş 
ədəbiyyatın 
sayı 
1667 
362 
847 
1017 
900 
1205 
234 
305 
Təsvir 
olunmuş 
kitabların 
sayı 
849 
741 
912 
838 
800 
2000 
796 
1489 
Tərtib 
olunmuş 
koməkçi 
kartoçkaları

sayı 
a)Sistemli   
b)əlifba 
876 
382 
971 
383 
904 
423 
744 
221 
750 
230 
2005 
508 
883 
284 
1503 
570 
 Nadir 
fondun 
kartoçkaları  1862 

  
  
  
  
  
  
Texniki 
cəhətdən 
işlənmiş 
kitabların saı 
a)Kitablara 
şifrə 
yazılması 
b) 
kartoçkalara 
şifrə 
 
 
 
 
 
1379 
 
 
1641 
 
 
 
 
 
1386 
 
 
1568 
 
 
 
 
 
1754 
 
 
2057 
 
 
 
 
 
1659 
 
 
1877 
 
 
 
 
 
1400 
 
 
1600 
 
 
 
 
 
2508 
 
 
3175 
 
 
 
 
 
5842 
 
 
1727 
 
 
 
 
 
4305 
 
 
2800 
 
 
Elmi  kitabxanın  komplektləşdirmə  kitab  işləmə  və  kataloqlaşdırma 
şöbəsi 2004-cü ildə  3019  kitab  işləmişdir.  Bunlardan  2228-i Azərbaycan 
dilind
ə, 783-ü rus dilində  olmuşdur.  İlk  dəfə  keçən  kitabların  sayı  669  ədəd 
olmuşdur.  Əlifba  kataloquna  1065  kartoçka  düzülmüşdür,  954  adda  kitab 
elektron kataloqa salınmışdır. 
Bak
ı  Dövlət  Universitetinin  Elmi  Kitabxanasının  kitabişləmə  və 
kataloqlaşdırma şöbəsi 7619 kitab işləmişdi ki, bunlardan 2220-si azərbaycan 
dilində, 399-u rus dilində olmuşdur. İlk dəfə keçən kitabların sayı 796 nüsxə 
olmuşdur.  Əlifba  kataloquna  980  kartoçka  düzülmüşdür,  2078  adda  kitab 
elektron 
kataloqa  salınmışdır.  2008-ci  ildə  isə  5317  kitab  işlənmiş,  24  disk 
alınmışdır, Bunlardan 3335-i azərbaycan dilində, 1967-si rus dilində, ilk dəfə 
keçən kitabların sayı 1552 nüsxə olmuşdur. Əlifba kataloquna 2005 kartoçka 
düzülmüşdür. 4185 adda kitab elektron kataloqa salınmışdır. Beləliklə BDU-
nun  Elmi  Kitabxananın  kitabişləmə  və  kataloqlaşdırma  şöbəsinin 

əməkdaşlarının apardığı işlər nəticəsində kitabxananın informasiya sisteminin 
təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli işlər görmüşdür. [3] 
Elektron kitabxana istifad
ə  üçün  açıq  olan  lokal  və  uzaq  məsafədə 
yerləşən  paylanmış  informasiya  ehtiyatlarına  malik  olur.  Elektron 
kitabxanaların  informasiya  ehtiyatları  rəqəmli  formada  hazırlanmış  müxtəlif 
formatlı  sənədlərdən  ibarətdir.  Elektron  kataloqun  ədəbiyyat  fondu  hazırda 
ənənəvi kataloqlardan daha dolğun biblioqrafık məlumata malik olduğundan, 
oxucuya  çoxelementli  və  çoxsəviyyəli  axtarış  imkanları  təşkil  edir.  Bunun 
nəticəsində  ədəbiyyatın  oxucuya  çatmaq  ehtimalı  xeyli  artır.  Kitabxana  - 
informasiya Sistemində xüsusi avtmatlaşdırılmış işçi yeri nəzərdə tutulmuşdur. 
İRBİS  Avtomatlaşmış  Kitabxana-İnformasiya  Sistemində  lokal  şəbəkə 
vasitəsilə  elektron  kataloqda  ədəbiyyat  axtarmaq  və  kitabxanada  sərbəst 
nüsxəsi olan ədəbiyyatı sifariş vermək üçün "Oxucu Avtomatlaşmış İşçi yeri, 
İnternet Beynəlxalq kompüter-informasiya şəbəkəsi vasitəsilə uzaq məsafədən 
online ədəbiyyat axtarışı üçün Web-İRBİS kodunu nəzərdə tutmuşdur. 
Bu  mənada  Bakı  Dövlət  Universiteti  Elmi  Kitabxanası  Sərəncamda 
ir
əli  gələn  məsələlərin  həllində  qüvvələrini  səfərbər  edərək,  bu  istiqamətdə 
səylərini əsirgəməməlidirlər.  
 
ƏDƏBİYYAT 
1.Az
ərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin sərəncamı//Azərbaycan -2007. 21 aprel  
2. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının hesabatları 
3. X
ələfov A.A. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin 
xidm
ətində: Monoqrafiya-B: Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2009-210 s.  
4. X
ələfov A.A. “İnformasiya bcəmiyyəti və kitabxanaların vəzifələri” Mövzusunda 
ümumrespublika elmi-
praktiki seminar//Kitabşünaslıq və vivlioqrafiya.-B.,2005-№5-i 8-17 
5.X
ələfov  A.A.  Qurbanov  A.İ.:  Kitabxanaların  kompütürləşdirilməsinin  əsasları: 
D
ərslik.-B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007-200 s.  
6.  İnformasiya,  informasiyalaşdırma  və  informasiyanın  mühafizəsi  haqqında: 
Az
ərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qanunu//Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik  
Toplusu, 1998-
№6-1214-1222 
7. İsmayılov X.İ. Kitabxana və informasiya texnologiyaları: Dərs vəsaiti.-B.: Nurlan 
N
əşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, 2009-312 s.  
8.  Kitabxanaların  kompüterləşdirilməsi “Elmi Tədqiqat    laboratoriyası”nın  1999-
2009-cu ill
ər üzrə hesabatları 
9.  Mustafayeva  S.  MARC  firmasının  yaranması  və  tətbiqi//kitabxanaşünaslıq  və 
biblioqrafiya; elmi-n
əzəri və təcrübi jurnal.-B:Bakı Universiteti nəşriyyatı, №1.s 75-81 
10. Rüst
əmov  Ə.,  Mustafayeva  N.  Respublika  kitabxanalarında  əsas proseslərin 
avtomatlaşdırılması//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2007. №2-s.15-27 
 
 
 
A.A
лиев 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ БГУ 
 
РЕЗЮМЕ 

 
В  статье  были  проанализированы  состояние  комплектование  учебной 
литературы в научной библиотеке БГУ. А  также уделоно внимание состав структуры и  
степен охвата различных отраслей науки учебной литературы. 
 
 
A.Aliyev 
ACQUISITION OF TEXTBOOKS IN THE SCIENTIFIC LIBRARY OF BSU 
 
SUMMARY 
 
 The article analyzed the status of acquisition of textbooks in the Scientific Library of 
BSU. And account the composition of the structure and step coverage of the different branches 
of science textbooks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadir İSMAYILOV 
 
dosent, “Biblioqrafiyaşünaslıq” kafedrasının müdiri 
 
Fidan NAZİM QIZI 

Biblioqrafiyaşünaslıq” kafedrasının magistrantı  
 
AMEA-
NIN İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTUNUN 
ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ İNFORMASİYA 
TƏMİNATI 
Açar sözl
ər:əsas fəaliyyət istiqamətləri, informasiya təminatı,    elmi-texniki 
informasiya,informasiya xidm
əti, informasiya kommunikasiya texnolologiyaları  
Ключевыеслова:основные 
направления 
деятельности, 
информационное 
обеспечение,научно-технической  информация,информационная  служба,  информация  
коммуникация технологии  

Keywords:the main activities,information provision,  scientific and technical 
information, information service,information communication technology 
AMEA-
nın  İnformasiya  Texnologiyalari  İnstitutunun  əsasını 
Az
ərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1971-ci  il  4  iyun  tarixli  121  saylı 
s
ərəncamı, Azərbaycan EA-nın Rəyasət Heyətinin 1971-ci il 18 iyun tarixli 26 
saylı qərarı ilə xalq təsərrüfatında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin 
yaradılması  və  tətbiqi məqsədilə  Azərbaycan SSR EA-nın  Kibernetika 
İnstitutunun  nəzdində  yaradılmış  1971-ci iyulun 16-dan ( layihə-konstruktor 
t
əşkilatı  hüququnda)  təsərrüfat  hesabı  eksperimental  istehsalat  ilə 
“Avtomatlaşdırılmış İdarətmə Sistemləri” (AİS) şöbəsi təşkil etmişdir. Şöbəyə 
1971-1981-ci ill
ərdə  Ç.A.Ağalarov  və  Z.Ə.  İsgəndərzadə  rəhbərlik 
etmişlər.(1,s.82) 
Xalq t
əsərrüfatı  işlərinin sürətləndirilməsi və  inkişafı  üzrə  tədbirlər 
haqqında  Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1982-ci il 18 mart tarixli 152 
saylı  qərarı  ilə  AİS  şöbəsi  respublikada  AİS-lərin  yaradılması  və  onların 
əlaqələndirilməsi üzrə  EA-nın  və  Dövlət Plan Komitəsinin tabeliyində 
müst
əqil  baş  təşkilata  çevrilmişdir.  Təşkilati  işlərdə  akad.  İsmayıl 
İbrahimovun böyük əməyi olmuşdur.Həmin illərdə şöbəyə Yunis Mahmudov 
(1982-1988) v
ə Rafiq Qasımov (1988-1991) rəhbərlik etmişlər. 1991-ci ildən 
şöbənin direktoru Əli Abbasov olmuşdur. 
AİS şöbəsi yarandığı gündən etibarən respublikada texnoloji prosesləri 
idar
ə  edən  xüsüsi  hesablama  qurğularının  yaradılması  və  tətbiqi ilə  məşğul 
olmuşdur.  Son  zamanlar  AİS  şöbəsinin fəaliyyətinin  əsas istiqamətləri 
müxt
əlif təyinatlı informasiya-hesablama şəbəkələrinin, ekspert sistemlərinin, 
veril
ənlər bankının və  paylanmış informasiya emalı sistemlərinin işlənməsi və 
t
ətbiqi üzrə  elmi-tədqiqat, təcrübi-konstruktor və  lahiyə  işlərinin həyata 
keçirilm
əsindən ibarət olmuşdur. 
AİS  şöbəsində  200-ə  yaxın  əməkdaş  çalışmış,  onlardan  4-ü elmlər 
doktoru, 14 n
əfəri isə elmlər namizədi olmuşdur. 
1991-1994-cü ill
ərdə AİS şöbəsinin ən böyük nailiyyətlərindən biri də 
respublikada ilk d
əfə  olaraq (1991-ci ildə) elektron  poçt xidmətinin və 
İnternet  Beynəlxalq  kompüter  şəbəkəsinin Azərbaycanda  qovşaqların 
yaradılması və istifadəyə verilməsi olmuşdur. 
Ümumilikd
ə bu illər ərzində AİS şöbəsində: 
1)  Respublikada ilk d
əfə  WAN  –  qlobal  şəbəkədə  texnologiyaları  
(X.25, SNA, DECNET, TCP/IP v
ə s.) tədqiq olunmuş və real praktik nəticələr 
əldə  olunmuşdur.  İlk  dəfə  respublikada CM-4 tipli EHM-lər  əsasında  3 
qovşaqdan ibarət hesablama maşınları şəbəkəsi, Moskva-Bakı Tbilisi şəhərlər 
arasında  X.25 şəbəkəsi yaradılmışdır və s ; 
2)   Respublikada ilk d
əfə  LAN-lokal  şəbəkə  texnologiyaları  tədqiq 
olunmuş və müxtəlif qurumlarda tətbiq olunmuşdur; 
3) Respublikada ilk d
əfə veb-texnologiyası mənimsənilmiş və 1995-ci 
ild
ə AMEA-nın www.ab.az saytı yaradılmışdır. 

AİS  şöbəsinin  o illərdə  informasiya  texnologiyaları  və 
telekommunikasiya sah
əsində  apardığı  tədqiqatların  perspektivliyini  nəzərə 
alaraq  şöbə  statusu  saxlanılmaqla  Azərbaycan EA-nın  Reyasət Heyətinin 17 
yanvar 1997-
ci  il  tarixli  22/1  saylı  qərarına  uyğun  olaraq  Azərbaycan EA 
İnformasiya-Telekommunikasiya Elmi Mərkəzi (İTEM) adlandırıldı. Belə ki, 
informasiya texnologiyalarının müxtəlif sahələri olan kompüter şəbəkələrinin, 
ekspert sisteml
ərinin, informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması kimi elmi-
texniki tutumlu m
əsələlərin həlli istiqamətlərində  İTEM-in  əməkdaşları 
mühüm n
əticələr  əldə  etmiş  və  onların  böyük  əksəriyyəti praktikada tətbiq 
olunmuşdur.  İTEM  düyanın  bir  sıra  qabaqcıl  aparıcı  elmi  təşkilatları  ilə 
əlaqələr yaratmış və onun əməkdaşlarının müasir informasiya texnologiyaları 
sah
əsində bir çox elmi işləri nəşr olunmuşdur. 
1991-2001-ci ill
ərdə  görülən    işlər  direktor    Ə.M.Abbasovun  
r
əhbərliyi ilə həyata keçirilmişdir. Bu işlərin həyata keçirilməsində həmçinin 
AİS  şöbəsinin  Baş  mühəndisi  R.M.Əliquliyev,  laboratoriya  müdirləri 
M.M
əmmədova,  Ə.Əliyev,  R.Ələkbərov və  Q.Orucov, F.Fərmanov və 
başqaları aktiv iştirak etmişlər (1,s.84). 
Az
ərbaycan Respublikasının Prezidenti Heyder Əliyevin 15 may 2001-
ci il tarixli f
ərmanının  yerinə  yetirilməsi istiqamətində  Azərbaycan Milli 
Elml
ər  Akademiyasında  struktur  dəyişiklikləri  haqqında  Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 may 2002-ci il tarixli 81 saylı Qərarına 
əsasən AMEA-nın İnformasiya Telekomminikasiya Elmi Mərkəzin bazasında 
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu yaradıldı. 
İnformasiya  Texnologiyaları  İnstitutunun  əsas fəaliyyət istiqamətləri 
fundamental  araşdırmalar  aparmağa  geniş  imkanlar  açmışdır.  İnstituta 
akademik R.M
.Əliquliyev rəhbərlik edir.   Onun rəhbərliyi ilə  institut qisa 
müdd
ət  ərzində  İKT-nın  ən müasir problemləri sahəsində  tədqiqatlar 
aparmağa malik olan bir kollektivə çevrildi. 
İnstitutun əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 
1.  Elmi-T
ədqiqat fəaliyyəti; 
2.  Elmi-
İnnovasiya fəaliyyəti; 
3.  T
ədris-İnnovasiya fəaliyyəti; 
4.  Veb-xidm
ətləri; 
5.  Multimedia xidm
ətləri;  
6.  Kompüter xidm
ətləri; 
İnstitutun  əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olan Elmi-tədqiqat 
f
əaliyyətində  mətnlərin avtomatik referatlaşdırılması  problem  olaraq 
götürülmüşdür. Bu problem Bul dəyişənli xətti və qeyri-xətti proqramlaşdırma 
m
əsələləri kimi  formalizə olunmuş və onların həlli üçün evolyusiya və “sürü” 
intellektin
ə əsaslanan alqoritmlər işlənilmişdir.  
İnformasiya  təhlükəsizliyi üçün milli informasiya fəzasının 
t
əhlükəsizliyi  sisteminin  konseptual  arxitekturu  işlənilmişdir.  Bu  barədə 
informasiya Journal of İnformation jurnalında verilmişdir. 

Biometrik  texnologiyaların  və  kriptoqrafik sistemlərin praktiki 
üstünlükl
əribirləşdirməklə  barmaq izlərinin  tekstur  deskriptorları  əsasında 
f
ərdi kriptoqrafik açarların generasiyası üsulu işlənilmişdir. Alınmış nəticələr 
Expert Systems with Applications, Automatic Control Computer Sciences 
jurnallarında çap olunmuşdur (2,s.8). 
Elmi-
İnnovasiya fəaliyyətində  İnstitutun  iştirak  etdiyi    Dövlət 
Proqramları  olduqca  əhəmiyyətlidir.  İnstitutun  iştirak  etdiyi  Dövlət 
proqramları aşağıdakılardır: 
 1.  “Az
ərbaycan    Respublikasında      2009-2015-ci  illərdə   elmin  
inkişafı üzrəMilli Strategiya” və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci 
ill
ərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə Dövlət 
proqramı; 
2.  “Az
ərbaycan  Respublikasında  biometrik  eyniləşdirmə  sisteminin 
yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı”; 
3. “Az
ərbaycan 
Respublikasında 
rabitə 
v
ə 
informasiya 
texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı”; 
4.  “2008-2012”-ci ill
ərdə  Azərbaycan  Respublikasında  təhsil 
sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı; 
İnstitutun  nəznində  respublika üzrə  doktorant və  dissertantların  
“İnformatika”  fənninin tədrisi, namizədlik  minimumlarının  qəbulunu həyata 
keçir
ən, iqtisadiyyat, hümanitar, və  s sahələrdə  kompüter-informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi ixtisasları üzrə müasir tələblərə cavab verən Tədris-
İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir. 
T
ədris-İnnovasiya    Mərkəzi Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komisiyası kollegiyasının 25 oktyabr 2002-ci il tarixli 
6  saylı,  16  dekabr,  2002-ci  il  tarixli  17  saylı,  həmçinin AMEA Rəyasət 
Hey
ətinin 15 yanvar 2003-cü  il  tarixli  2/5  saylı  qərarlarına  əsasən 
yaradılmışdır. 
T
ədris-İnnovasiya Mərkəzinin fəaliyyətinə  doktorant və dissertantlara 
informatika f
ənninin tədrisi və  imtahanların    qəbulu, distant təhsil, e-dövlət 
üçün kadr hazırlığı, ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq, olimpiya mərkəzi, 
G
ənc  Proqramçılar  Məktəbi, təhsilin  informasiyalaşdırılması  prosesində 
iştirakı daxildir.  
İnformasiya  texnologiyaları  sahısində  elmi  kadrların  hazırlanması 
m
əqsədilə İTEM-də aspiranturanın fəaliyyətə başlaması üçün AMEA RH-nin 
16 yanvar 2002-
ci il tarixli 1/1 №-li qərarı olmuşdur. 
Bu q
ərara əsasən AMEA İTİ 2002-ci ildən  başlayaraq hər il aşağıdakı 
ixtisaslar üzr
ə aspiranturaya tələbə qəbulu aparır: 
1. Sistemli analiz, idar
əetmə və informasiyanın işlənməsi; 
2. Sosial v
ə iqtisadi sistemlərdə idarəetmə; 
3. Telekommunikasiya sisteml
əri və kompüter şəbəkələri; 
4. İnformasiyanın mühafizə üsulları və sistemləri. 

2003-2012-ci ill
ər  ərzində  11000-dən  artıq  doktorant  və  dissertant 
informatika f
ənni üzrə kurslarda iştirak edib imtahan vermişdir. 
Az
ərbaycanın  rayonlarında  fəaliyyət göstərən Kompüter Tədrisi 
M
ərkəzlərinə metodik dəstək göndərilmiş, bu kurslarda təhsil alan 581 nəfərin 
bilikl
ərinin yoxlanılması və sertifikatlaşdırılması işləri həyata keçirilmişdir. 
Ümümt
əhsil məktəblərinin müəllimləri ilə  birgə  informatika fənninin 
t
ədrisi problemlərinin müzakirəsinə  həsr  olunmuş  müxtəlif  görüşlər, 
seminarlar  keçirilmişdir.  İKT  sahəsinə  aid müxtəlif dərsliklər  hazırlanmış, 
eyni zamanda k
ənar təşkilatlar  və  müəlliflər tərəfindən  hazırlanmış  dərs 
v
əsaitlərinin    ekspertizası  və  onlara rəylərin verilməsi  işləri  görülmüşdür. 
Hemin dersliklere Beynelxalq İnformatika Olimpiadaları, Yeni Media, Excel, 
Adobe Photoshop, Mü
əllimlər üçün Sosial Servislər aiddir. 
AZScienceNet  kompüter  şəbəkəsinə  qoşulmuş  institutlarda 
kabell
əşdirmə  işləri  aparılmış  və  200-ə  yaxın  kompüter  İnternet  şəbəkəsinə  
qoşulmuşdur.  AMEA  M.Füzuli  adına  Əlyazmalar,  İqtisadiyyat,  Fəlsəfə, 
Sosiologiya, v
ə Hüquq, Geologiya İnstitutlarının, Mərkəzi Elmi Kitabxananın 
lokal  kompüter  şəbəkələri intellectual kommutatorlar əsasında  yenidən 
qurularaq  İnternet  şəbəkəsinə  çıxışla  təmin  edilmişdir.  AZScienceNet 
kompüter şəbəkəsini nəticəsində www.azsciencenet.az veb saytı yaradılmışdır 
(6,s.1). AMEA R
əyasət Heyətinin 26 sentyabr 2001-ci il tarixli qərarı  ilə 
www.science.az 
portalının  yaradılması  İnformasiya  Texnologiyaları 
İnstitutuna  həvalə  edilmiş  və  2003-cü ilin sentyabr ayından  istifadəyə 
verilmişdir.www.science.az  portalı  bir-birinin güzgü əksi olan Azərbaycan, 
rus, ingilis dill
ərində  fəaliyyət göstərir. Portal AMEA Reyasət Heyətinin, 
bölm
ə və şöbələrinin, elmi müəssisə və digər təşkilatlarının, həqiqi və müxbir 
üzvl
ərin, elmlər  doktorlarının  fəaliyyətini  əks etdirən böyük informasiya 
bazasına  və  güclü  axtarış  imkanlarına  malik  olan  bir  informasiya  sistemidir. 
Portalda m
əlumat mübadiləsi zamanı müəyyən normalara əməl olunur. Portal 
AMEA  v
ə  bütövlükdə  respublika elmi ictimai mühitində  baş  verən 
yenilikl
ərin-  müxtəlif  seminarların,  elmi  və  elmi-texniki konfranslar, 
simpoziumlar, yubileyl
ər, nəşrlər, görüşlər haqqında informasiyaların operativ 
əldə  edilərək istifadəçilərə, AMEA-nın  institut  və  təşkilatlarında 
əməkdaşlarının  bir-birilərinin  informasiya  ehtiyatlarından  kütləvi istifadə 
etm
əsinə, digər tərəfdən isə  onların  hər birinin dünya informasiya fəzasında 
tanınmasına  geniş  imkan  yaradır.  Məlumat mübadiləsi  zamanı  müəyyən 
normalara 
əməl olunur (4,s.22).  
2012-ci ild
ən etibarən  Multimedia Mərkəzi tərəfindən  dizayn  işləri, 
müxt
əlif formatlı kitabların çapı, cildləmə işləri, avtoreferatların çapı, kitab və 
jurnalların  tərtibatı həyata keçirilir.  
İnstitut dünyanın 20 ölkəsi ilə əməkdaşlıq edir. Keçirilən görüşlərdə 19 
xarici qurumun 100-d
ən çox alim və  mütəxəssisdən ibarət nümayəndə heyəti 
iştirak edir. İnstitutun  9 əməkdaşı 14 xarici quruma səfər etmişdir. İnstitutun 4 
əməkdaşı bir il  müddətinə  xarici elmi tədqiqat qurumlarına ezam edilmişdir. 

İnstitut  bir  beynəlxalq konfransda təşkilatçı  olmuşdur.  İnstitutun  əməkdaşlıq 
etdiyi beyn
əlxalq təşkilatlar aşağıdakılardır: 
1. Terena 
2. Thomson Reuters 
3. İEEE 
4. Springer 
5. Microsoft 
6. ACM 
7. UNCTAD 
ELSEVİER-in Türkiyə  və  Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə  meneceri 
Ayhan  Saracoğlu  və  Almaniyanın  “Springer”  beynəlxalq  elmi  bazasının 
Türkiy
ə, Qafqaz, və  Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə  meneceri  Sıtkı  Aktaş  ilə 
görüşlər keçirilmişdir. 
İnformasiya,    İnformasiyalaşdırma  və  İnformasiyanın  mühafizəsi 
haqqında  Azərbaycan  Respublikasinin qanununda qeyd edilirki Dövlət 
hakimiyy
əti və  yerli ozunuidarə  orqanları,  təşkilati
‐huquqi və  mülkiyyət 
formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə və təşkilatlar, vətəndaşların 
informasiya sisteml
əri,  texnologiyaları  və  onların  təminat vasitələrinin 
yaradılması  və  istehsalında    bərabər    hüquqları  vardır.Dövlət informasiya 
sisteml
ərinin,  texnologiyalarının  və  onların  təminat vasitələrinin  yaradılması 
v
ə  istehsalı  sahəsində  elmi və  təcrubi
‐layihə  işlərinin  aparılmasına  şərait 
yaradır (3.s,6). 
AMEA-
nin  İnformasiya  Texnologiyalari  İnstitutunun  əməkdaşlarının 
informasiya t
əminatında  “İnformasiya  xidməti”nin  əsas  rolu  vardır.  
“İnformasiya  xidməti”nin tərkibinə  adi kitabxana, elektron kitabxana, 
İnternetə  sərbəst  daxil  olub  lazımi  informasiyaları  əldə  etmək, CDN 
texnologiyası  əsasında  dinamiki  formalaşan  intellektual  informasiya 
fondlarının  yaradılması  və  s.  kimi  imkanlar  daxildir.  İnstitutun  əməkdaşları 
dem
ək olar ki, keçmiş SSRI ərazisində nəşr olunan bütün elmi, elmi-praktiki, 
texnoloji, populyar v
ə  s. kimi kitab və  jurnallarla müntəzəm olaraq təmin 
olunurlar. İnstitutun əməkdaşları ingilis dilli mənbələr olan IEEE, ACM kimi 
nüfuzlu elektron kitabxanalara abun
ə  olublar və  Springer, Blackwell kimi 
n
əşriyyatların e-jurnallarına giriş imkanları var. İnstitutun əməkdaşları vaxtlı-
vaxtında  İT  sahəsində  dünyanın  istənilən yerində  keçirilməsi  planlaşdırılan 
beyn
əlxalq  konfranslar,  toplantılar  haqqında  məlumatlar  alırlar.İnstitutun 
əməkdaşlarını elmi-texniki informasiya ilə təmin etmək üçün müasir tələblərə 
cavab ver
ən  "İnformasiya  xidməti"  yaradılmışdır.  "İnformasiya  xidməti"nin 
t
ərkibinə adi kitabxana, elektron kitabxana, İnternetə sərbəst daxil olub lazımi 
informasiyaları əldə etmək, CDN texnologiyası əsasında dinamiki formalaşan 
intellektual informasiya fondu v
ə s. daxildir (5,s.1). 
İnstitutun  tərkibində  fəaliyyət göstərən  “İnformasiya  xidməti”nin  işi 
mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu xidmət hər  şeydən  əvvəl insitutun bütün 
əməkdaşlarına İnternet xidmətlərindən sərbəst istifadə etmək imkanı yaradır. 

İnstitut  elmi-texniki informasiya sahəsində  elmi-tədqiqat və  ali təhsil 

əssisələrinin  kitabxanalarına,  həmçinin respublika səviyyəli digər 
kitabxanalara metodiki köm
əyi həyata keçirir.  
İnstitutun elmi-texniki informasiya təminatına beynəlxalq elmi-texniki 
c
əmiyyətlər və  elektron kitabxanalarla əməkdaşlıq  daxildir.  İnstitut 
SpringerLink,  IEEE computer society,  Cambridge,  ACM Digital Library,  
IOP Science,  Oxford  Engilish Dictionary, EBSCO kimi  elmi-texniki 
c
əmiyyətlər və  elektron  kitabxanalarla  əməkdaşlıq    edir.    İnstitutun  elmi-
texniki informasiya t
əminatında  12  saylı  şöbənin mühüm əhəmiyyəti  vardır. 
12  saylı  şöbənin rəhbəri Mədinə  Səidovadır.  12  saylı  şöbənin  əsas elmi 
istiqam
ətləri aşağıdakılardır: 
1. Elektron kitabxana şəbəkələrinin yaradılması problemləri;   
2. E-kitabxana mühitind
ə sosial şəbəkələrin aşkarlanması problemləri; 
3.Bibliometrik  üsulların  e-kitabxana mühitində  tətbiqi  imkanlarının 
araşdırılması; 
4.Qeyri-s
əlis məntiq vasitəsilə 
kitabxana xidm
ətlərinin 
t
əkmilləşdirilməsi problemləri. 
   
12 saylı şöbənin əldə etdiyi əsas elmi nəticələr aşağıdakılardır; 
1. İntellektual elektron kitabxana şəbəkələri modeli işlənmişdir; 
2.İntellektual 
elektron 
kitabxanalarda 
toplanmış 
qeydiyyat 
m
əlumatlarının intellektual emalı və analizi məsələləri araşdırılmışdır; 
3. Qeyri-s
əlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə  çap  əlyazma 
simvolları üçün tanıma sistemi hazırlanmışdır; 
4. M
ətnlərin təsnifləşdirilməsi üçün alqoritm təklif olunmuşdur. 
İnstitutun  əməkdaşlarının  məqalələrinin  çap  olunduğu  indeksli 
jurnallardan Knowledge-
Based  System  jurnalında  1  meqalə  çap 
olunmuşdur.Jurnalda bu məqaləyə 2,422 isnad olmuşdur. Expert Systems with 
Applications  jurnalında  4  məqalə  çap  olunmuşdur  və  2,203  isnad  olmuşdur. 
Journal 
of  Automation  and  İnformation  Sciences  jurnalında  1  məqalə  çap 
olunmuşdur  və  0,04  isnad  olmuşdur.    Bu  jurnallar  əsas impakt faktorlu  
jurnallardır. Jurnalın impakt faktoru bu jurnalda çap olunmuş hər məqaləyə 2 
il 
ərzində düşən isnadların orta sayıdır. Evvəlcə  məqalə jurnala göndərilir əgər 
t
ələblərə uyğun gəlirsə qəbul olunur. 
Hal-
hazırda institutda 250 əməkdaş fəaliyyət göstərir. İnstitutda, demək 
olar  ki,  İT  sahəsinin bütün seqmentləri üzrə  yüksək  ixtisaslı  mütəxəssislər 
vardır.  İnstitutda  3  akademik,  7  elmlər doktoru, 15 fəlsəfə  doktoru, 18 
doktorant, 24 dissertant v
ə  digər  əməkdaşlar  elmi-tədqiqat  işləri ilə  məşğul 
olurlar. 
 
 
Yüklə 3,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin