Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə8/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
7-cikateqoriya

Naviqasiya avadanlıqları və aviasiya elektronikası

Xüsusi qeyd. 1. Sualtı aparatların avtopilotlarına dair 8-ci kateqoriyaya baxın; 2. Radiolokasiya qurğularına dair 6-cı kateqoriyaya baxın

7A

Sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:

7A001

naviqasiyanın və ya tuşlamanın ətalətli sistemlərində istifadə üçün təyin edilən, aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan xətti təcilli qəbuledici ilə (datçiklər) və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

7A001, a—
7A001, c

a.yerdəyişmənin sabitliyi 1 il müddətində qeyd edilmiş kabilrləmə vahidinə nisbətən 130 mikro g-dən az (yaxşı) :

b.miqyas əmsalının sabitliyi 1 il müddətində qeyd edilmiş kalibrləmə vahidinə nisbətən bir milyona 130 hissədən az (yaxşı)

c.100 g-dən yuxarı xətti təcil səviyyələrində fəaliyyət göstərmək üçün təyin edilmiş


901420900 0
903289

7A002

Bucaq təcillərini və fırlanma hərəkətinin təcillərini ölçən, təsnifatdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan hiroskoplar, həmçinin akselerometrlər və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

Xüsusi qeyd: Həmçinin 7A102 bəndinə baxın

7A002, a—
7A002, b

a. 3 ay müddət ərzində 1g təsiri zamanı qeyd edilmiş kalibrləmə vahidinə nisbətən ölçülmüş dreyf sürətinin sabitliyi:

1.pasport (nominal) məlumatına əsasən 10 g-dən az xətti təcil səviyyəsində fəaliyyət göstərmək üçün bir saatda 0, 1 -dən az (yaxşı) ;

2. pasport (nominal) məlumatına əsasən 10 g-dən 100g-yə qədər xətti təcil səviyyəsində fəaliyyət göstərmək üçün bir saatda 0, 5 -dən az (yaxşı) ;

b. 100 g-dən yuxarı xətti təcil səviyyələrində işləmək üçün təyin edilmiş;901420900 0
903289

7A003

Uçuş aparatları, yerüstü hərəkət vasitələri və kosmik aparatların yerinin müəyyən edilməsi, tuşlanması və ya idarəedilməsi üçün və aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan ətalətli naviqasiya sistemləri (platformalı kardanlı və platformasız kardansız) ətalətli avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

7A003.a—
7A003.b.

a.naviqasiya səhvi (təmiz ətalət) normal çıxışdan sonra saatda 0, 8 dəniz mili (dairəvi etimal olunan səhv (DEOS) 50% və ya az (yaxşı) və ya;

b.10 g-dən yuxarı xətti təcil səviyyəsində fəaliyyət göstərmək üçün təyin edilmiş

Qeyd. 7A003.a. yarımbəndi altında qeyd edilən parametrlər aşağıdakı hər hansı bir mühit şəraiti üçün tətbiq edilə bilər:

1.hüdud səviyyəsində giriş təsadüfü titrəmə birinci yarım saatda 7, 7 g səviyyəsində olduqda və bir saat vaxt ərzində ümumi sınaqlar hər bir ox boyu üç perpendikulyar istiqamətlərdə aparıldıqda təsadüfi titrəmə aşağıdakı xarakretistikalara malik olur901410900 0
901420900 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 7A103 bəndinə baxın

a.gücün daimi spektral sıxlığı (GDSS) 15-dən 1000 Hs-ə qədər tezlik intervalında 0, 04 g/Hs-dir; və ya

b.GDSS 1000-dən 2000 Hs qədər tezlik intervalında tezlikdən asılı olaraq 0, 04 g/Hs-dən 0, 01 g/Hs qədər zəyifləyir; və ya

2.fırlanma və dolaşma sürəti +2, 62 rad/san. (150 qrad/san) -yə bərabərdir və ya ondan çoxdur; və ya

3. milli standartlarda göstərilən müddəalar bu qeydin 1 və ya 2 bəndlərinə ekvivalent olduqda.

Qeyd 2. 7A003 bəndinə görə sazişlərin üzv-ölkələrinin mülkü hakimiyyət orqanları tərəfin-dən mülki üçuş qurğularında istifadə üçün ser-tifikasiya edilən ətalətli naviqasiya sistemlərinə nəzarət edilmir


7A004

Azimuta görə 5 bucaq səviyyəsinə bərabər və ya az dəqiqlik ilə avtomatlaşdırılmış izləmə vasitəsi ilə göy cisimlərininin və ya peyklərin yerini və ya səmtini təyin edən hidroastokompaslar və başqa qurğular

901420900 0
901480000

Xüsusi qeyd. Həmçinin 7A104 bəndinə baxın

7A005

Qlobal naviqasiya peyk sistemlərinin, təsnifatdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan qəbuledici aparatları (GPS və ya QLONASS) və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

a. şifr açmağını istifadə; və ya

b. istiqamət diafraqmasında «itirmə» ilə antenaları olan


901420900 0
901480000 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin baxın 7A105 bəndinə

7A006

4, 2-dən 4, 4 GHs-ə qədər diapazondan kənar tezliklər daxil olmaqla tezliklərdə fəaliyyət göstərən və aşağıdakı xarakteristikalardan birinə malik olan bort altimetrləri:

a.«qidalanmanın idarəedilməsi»; və ya b.dəyişilən faza ilə amplituda modulyasiyanı istifadə edən852610110 0
852691900 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin baxın 7A106 bəndinə

7A007

30 MHs-dən yuxarı tezliklərdə fəaliyyət göstərən və bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan pelenqasiya avadanlığı və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər;

a.buraxma zolağının ani qiyməti 1 MHs və ya daha çox;

b.100-dən çox tezliklərdə parallel işləyən;

c. məhsuldarlığı — saniyədə tezlik kanalına 1000-dən çox pelenqasiya;85269100 0

7A101

7A001 bəndində göstərilənlərdən başqa akselerometlər və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

a., 0.05 g və ya daha az hüdudu olan, və ya çıxış şkalasının 0.25 % hüdudunda xəttilik xətası olan, və ya hər iki xarakteristikası olan olan və ətalətli naviqasiya sistemlərində və tuşlama sistemlərin bütün tiplərində istifadə üçün layihələşdirilmiş akselerometlər901420900 0
901480000 0

Qeyd. 7A101.a. bəndinə görə qazma prosesində aşağı enən quyularda istifadə üçün ölçü qəbulediciləri kimi xüsusi layihələşdirilmiş akselerometrlərə nəzarət edilmir.

b. 100 g-dən çox ötən akselerasiya səviyyəsində işləyən uzunmüddətli çıxış akselerometrləri.7A102

7A002 bəndində göstərilənlərdən başqa, raketlərdə istifadə oluna bilən, və 1 g-nın təsiri zamanı ölçülmüş dreyfin sürətinin sabitliyi saatda 0, 5°-dən az olan hiroskopların bütün tipləri və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

903289

7A1037A103.a-3.b

7A002 bəndində göstərilərindən başqa, aşağıdakı naviqasiya avadanlıqları və sistemləri və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər :

a.ətalətli avadanlıq və ya 7A001, 7A002, 7A101 və ya 7A102 bəndlərində göstərilmiş akselerometrlər və ya hiroskopları istifadə edən başqa avadanlıq, və siustemlər;

Qeyd. 7A103.a. bəndinə görə tərkibində 7A001 bəndinə görə nəzarət edilən akselerometrlər olan avadanlığa nəzarət edilmir( buruq quyularının istismarı zamanı istifadə üçün təyin edilmiş və qazma zamanı ölçmək üçün qəbuledici kimi, xüsusi konstruksiya edilmiş və düzəldilmiş akselerometrlər) .

b.uçuşun birləşdirilmiş instrumental sistemləri, 9A004 bəndi ilə nəzarət edilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndi ilə nəzarət edilən raket-zondlarda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş hirodüzləndirici və ya avtomatlaşdırılmış pilotaj sistemi901420900 0

7A104

7A004 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa göy cisimlərinin və ya peyklərin avtomatlaşdırılmış izləmə vasitəsi ilə yerini və ya səmtini təyin edən hiroastokompaslar və başqa qurğular və onlar üçün xüsui hazırlanmış komponentlər

901480000 0

7A005

7A005 bəndi ilə nəzarət edilənlərdən başqa, 9A004 bəndi ilə nəzarət edilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndi ilə nəzarət edilən raket-zondlarda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş, və naviqasiya məlumatının alınmasını aşağıdakı şərtlərdə təmin edən qlobal naviqasiya peyk sistemlərinin qəbuledici aparatları (GPS və ya QLONASS) :

515 m/s-dən yuxarı sürətdə; və 18 km-dən yuxarı hündürliklərdə852691900 0
901420900 0

7A106

7A006 bəndində təyin edilənlərdən başqa, radar və ya lazer radar tipli, 9A004 bəndi ilə nəzarət edilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndi ilə nəzarət edilən raket-zondlarda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş altimetrlər

852610900 0
901420900 0

7A115

Müəyyən elektromaqnit mənbəsinin və ya ərazinin xarakteristikasının pelenqasiyası üçün, 9A004 bəndi ilə nəzarət edilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndi ilə nəzarət edilən raket-zondlarda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş passiv qəbuledicilər(yeri təyin etmək üçün avadanlıq)

901420900 0

Qeyd. 7A115 bəndinin təsirinə aşağıdakı avadanlıqlar üçün qəbulediciləri daxil edilir:

a. ərazinin kartoqrafiyası üçün;

b.mənzərə qəbulediciləri (həm aktiv, hən də passiv) ;

c.passiv interferometrlər.7A116

9A004 bəndi ilə nəzarət edilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndi ilə nəzarət edilən raket-zondlarda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş uçuşu idarəedən sistemləri

7A116, a

uçuşu idarəedən hidravlik, mexaniki, elektrooptik və ya elektromexanik sistemlər

903281900 0
903289

7A116, b

yerləşdirmənin nəzarəti üçün avadanlıq

903289

7A117

raketlərdə istifadə olunan və diapozondan 3, 33 % və ya daha az sistem dəqiqliyinə (misal üçün: «CEP» 10 km və ya 300 km diapozonunda az) çatmağa qadir olan tuşlama sistemləri

930690

7B

Sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları

7B001

7A bəndinə əsasən nəzarət edilən avadanlıq üçün xüsusi hazırlanmış sınaqların, kalibrləşmənin və tənzimləmənin aparılması üçün avadanlıq

Qeyd. 7B001 bəndinə görə birincı və ikinci səviyyələrə üzrə texniki xidmət üçün sıınaqların, kalibrləşmənin və tənzimləmənin aparılması üçün avadanlığa nəzarət edilmir.

Texniki qeyd.

Birinci səviyyəyə görə texniki xidmət.

Uçuş qurğusunda ətalətli naviqasiya qurğusunun zədələnməsi indikatorla nəzarət qurğusunu göstəricilərinə görə və ya müvafiq alt sistemindən məlumatlara görə aşkarlanır. Nasazlıq

istehsalçının təlimatına əsasən dəyişici blokun səviyyəsində lokallaşdirila bilər. Əməliyyatçı həmin bloku ləğv edir və ehtiyyatda olanlarla dəyişdirir.

2. İkinci səviyyəyə görə texniki xidmət.

Nasaz qurğu təmir üçün ikinci səviyyəyə görə texniki xidmət üzrə məhsul olan istehsalçı-firmanın və ya əməliyyatçının istehsal sexinə gönrərilir. İstehsal sexində əvəz edilməli qurğunun nasaz modulunu yoxlamaq və lokallaşdırmaq üçün nasaz qurğu müxtəlif müvafiq vasitələr ilə sınaqlardan keçirilir. Bu zədəli ğurğu modulu ləvğ edilir və ehtiyyat modulla əvəz edilir. Sonra isə zədələnmiş qurğu modulu (və ya ola bilər ki, tam qurğu) istehsalçıya qaytarılır.

Xüsusi qeyd. Texniki xidmət ikinci səviyyəyə görə nəzarət altına düşən akselerometrlərin və hiroskop qəduledicilərin zavod şəraitində dəyişilən qurğu modullan çıxarılmasını daxil etmir


903110000 0
903120000 0
903180

7B002

Dairəvi «lazer» hiroskopların güzgülərinin xarakteristikalarını qiymətləndirmək üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq:

a. 10 milyon hissələr və ya daha az (yaxşı) dəqiqilik ölçüsü ilə reflektometrlər;

b. 0, 5 nm (5 anqstrem) və ya daha az (yaxşı) dəqiqilik ölçüsü ilə profilometrlər


903180

Xüsusi qeyd. Həmçinin 7B102 bəndinə baxın

7B003

7A bəndi ilə nəzarət edilən avadanlığın istehsalı üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq:

a.hiroskopların nəzarəti üçün sınaq qurğuları;

b.hiroskopların dinamik tarazlaşdırılması üçün qurğular;

c.hiromotorun sinanılması üçün qurğular;

d.hiroskopun işçi maddəsinin doldurulması və çəkilməsi üçün qurğular;

e.hiropodşipniklərin kalibrlənməsi üçün qurğular;

f.akselerator oxlarının kalibrlənməsi üçün qurğular


8413
842119910 0
842119990 0
903110000 0
903120000 0
903180

7B103

7A117 bəndində göstərilən avadanlıq üçün xüsusi yaradılmış, aşağıdakı «istehsal fondları» və «istehsal avadanlığı»:

a.«istehsal fondları» ;

b. 7B001-7B003 bəndlərində göstərilənlərdən başqa 7A bəndində göstərilən avadanlıqla birlikdə istifadə üçün layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş «istehsal avadanlığı» və sınaq, kalibrəmə və tənzimləmə üçün başqa avadanlıq


Kod malın təsnifatına görə müəyyən edilir

7C

Materiallar-yoxdur

7D

Proqram təminatı

7D001

7A və ya 7B bölməsinə görə nəzarət edilən avadanlığın hazırlanması və istehsalı üçün xüsusi yaradılmış və ya modifikasiya edilimiş «program təminatı».

7D002

istənilən ətalətli naviqasiya avadanlığında və ya vəziyyətin və istiqamətin nəzarət sistemlərində (VİNS) , həmçinin 7A003 və ya 7A004 bəndinə görə nəzarətdə olmayan ətalətli avadanlıqlar daxil olmaqla «program mətni»

Qeyd. 7D002 bəndinə görə platformalı kardanlarda VİNS-də istifadə üçün program mətninə nəzarət edilmir.

Texniki qeyd.

Havada ucan qurğunun VİNS bir qayda olaraq, ətalətli naviqasiya sistemindən(ƏNS) ona görə fərqlənir ki, VİNS havada vəziyyəti, istiqaməti (kursu) haqqında məlumatlar təqdim edir və ƏNS-dən çıxarılan təcil, sürət və koordinat haqqında məlumatları adətən təqdim

etmir.


7D003

Başqa «proqram təminatı»

a.fəaliyyətdə olan xarakteristikaları yaxşılaşdırmaq və ya sistemin naviqasiya səhvlərini 7A003 və 7A004 bəndlərində göstərilən səviyyəyə qədər azaltmaq üçün«program təminatı»;

b.fəaliyyətdə olan xarakteristikaları yaxşılaşdıran və ya sistemin naviqasiya səhvlərini aşağıdakı hər hansı bir naviqasiya məlumatının ətalət məlumatları ilə daimi birləşməsi vasitəsi ilə 7A003 bəndində göstərilən səviyyəyə qədər azaldan hibrid inteqrallaşdırılmış sistemlər üçün «program mətni»:

1.sürət Dolper effektinə görə radarla təyin edilən;

qlobal naviqasiya reyk sistemlərinin yoxlama mə’lumatları (GPS və ya QLONASS) ;

2.ərazinin relyefi haqqında məlumatları olan məlumatlar bazası;


c.ölçü qəbuledicilərinin məlumatlarını birləşdirən və «ekspert sistemlərini» istifadə edən inteqrallaşdırılmış (birləşdirilmiş) aviasiya və ya raket sistemləri üçün «program mətni»

d.aşağıdakı avadanlıqların «hazırlanması» üçün «program mətni»:

1.«uçuşun ümumi idarəedilməsi» üçün uçuşu idarə edən rəqəmli sistemlər;

2.uçuşun və mühərriklərin birləşdirilmiş idarəetmə sistemləri;

3.naqillə və ya siqnall alovlarına görə idarəetmə sistemi;

4.uçuşu idarəedən əksqanadlı və özü yenidən qurulan fəal sistem;

5.istiqaməti idarə edən, avtomatlaşdırılmış bort avadanlığı;

6.səthi manelər haqqında məlumatlara əsəslanan hava məlumatları sistemləri

7.rastr növlü başlıqları ilə proyeksiya displeyləri və ya üçölçülü displeylər;e. 7E004.b., 7E001.c. və ya 7E004.v.2 yarım- bəndlərinə görə nəzarət edilən«texnologiyaların», «uçuşu idarə edən aktiv sistemlərin» naqilə və ya alov siqnallarına görə vertolyotu idarə edən çox kordinantlı sistemlərin və ya vertolyotun «istiqamət və ya nəzarət edilən dövrü ilə əksfırlanmanın nəzarət sistemlərin»nin «hazırlanması» üçün xüsusi yaradılmış avtomatlaşdırılmış proyeksiya çəkən sistemlərin «program tə’minatı»

7D101

7A001- 7A006, 7A101- 7A106, 7A115 bəndlərinə 7A116.a.yarımbəndinə, 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 və ya 7B103 bəndlərinə görə nəzarət edilən avadanlığın hazırlanması və istehsalı üçün xüsusi yaradılmış və ya modifikasiya edilimiş «program təminatı»

7D1002

birləşdirilmiş (inteqrallaşdırılmış) «program təminatı»:

a. 7A003.b yarımbəndində göstərilmiş avadanlıq üçün xüsusi hazırlanmış birləşdirilmiş «program təminatı»;

b. 7A003 bəndində və ya 7A103.a. yarımbənində göstərilən avadanlıq üçün xüsusi hazırlanmış, birləşdirilmiş «proqram təminatı»;


7D103

7A117 bəndində göstərilmiş «tuşlama sistem-lərinin» immitasiyası (təqlidi) və ya modelləş-dirilməsi üçün xüsusi hazırlanmış və ya onların 9A004 bəndinə görə nəzarət edilən kosmik qurğularında və ya 9A104 bəndinə görə nəzarət edilən raket zondlarda inteqrallaşdırılması (birləşdirilməsi) üçün «program təminatı»

Qeyd. 7D103 bəndində göstərilən «proqram təminatı»na 4A102 bəndində göstərilmiş xüsusi hazırlanmış avadanlıqla birləşdirildiyi halda nəzarət edilir.7E

Texnologiyalar:

7E001

ümumi texnoloji qeydə uyğun, 7A, 7B və ya 7D -bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın və ya «program təminatının» «hazırlanması» üçün təyin edilimş «texnologiya»

7E002

ümumi texnoloji qeydə uyğun, 7A və ya 7B bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın istehsalı üçün tə’yin edilimş «texnolgiya»

7E003

ümumi texnoloji qeydə uyğun, 7A, 7B və ya 7D bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın və ya «program təminatının» hazırlanması üçün təyin edilimş «texnologiya»

Qeyd. 7E003 bəndinə görə birinci və ikinci səviyyələr üzrə texniki xidmət təsvirində ğöstə-rilən nümunəvi dəyişilən elementlərdən nasaz və ya istismara yararsız olanların kalibrlənməsi, sökülməsi və ya dəyişidirilməsi ilə birbaşa əlaqədər olan «texnologiyalar»ın texniki xidmətinə nəzarət edilmir.Xüsusi qeyd. Həmçinin 7B00 bəndinin texniki qeydinə baxın

7E004

Başqa «texnologiyalar»:

a. aşağıdakıların «hazırlanması» və ya «istehsalı» üçün «texnologiyalar»:

1. 5 MHs-dən yuxarı tezliklərdə işləyən avtomatlaşdırılmış bort pelenqasiya avadanlığının;

2.yalnız səthin statistik göstəricilərinə əsaslanan, başqa sözlə, standart hava probsuz keçinən hava-məlumat sisteminin;

3., üçuş aparatları üçün rastr tipli başlıqla və ya üçölçülü displeylərin «proyeksiya displeyləri»n;

4. 7a001 və ya 7A002 bəndinə görə nəzarətdə olan özündə akselerometr və ya hiroskopları saxlayan «ətalətli naviqasiya sistemləri»n və ya hiroastrokompasların;


5. uçuşu birbaşa idarə etmək üçün xüsusi hazırlanmış elektrik icraedici mexanizmlərin (yəni elektro-mexaniki, elektrohidrostatik və birləşmiş icraedici hissələrn) ;

6. uçuşu idarəedən fəal sistemlərdə istifadə üçün hazırlanmış uçuşu idarəedən sistemlərin optik-qəbuledici (datçik) qruplarınb. «uçuşu idarəedən aktiv sistemlərin» «hazırlanma»sı (naqillə və ya siqnal alovlarına görə idarəedilən uçuş daxil edilməklə) «texnologiyalar»ı:

1.real zaman miqyasında idarəetmə qanunlarını həyata keçirmək imkanı verən mikroelementlər çoxluğunun əlaqəsi üçün planlaşdırılan konfiqurasiyası;

2.uçuş qurğusunun karkasının dinamik yüklənməsindən və ya ölçücü qəbuledicinin vəziyyətindən idarəetmə asılığının kompensasiyası, məsələn: qəbuledicinin titrəmə fonunun və ya da onun ağırlıq mərkəzinə nisbətən yerləşdirmə meylinin kompensasiyası;


3.səhvlərin lokallaşdirilması və ya onun yenidən konfiqurasiyasının qurulması, rəddə davamlığının təminatı, səhvlərin müəyyən edilməsi üçün ehtiyyatda saxlayan sistemlərə və ya artıq məlumatlarla elektron idarəetmə.

Qeyd. 7E004.b.3. yarımbəndinə görə fiziki artıqlama «texnologiyası»na nəzarət edilmir.

4.real zaman miqyasında qüvvələrin və momentlərin strukturlarını müstəqil dəyişmək imkanı verən uçuş qurğularının idarə edilməsi;

5. uçuşu idarə edən rəqəmli

sistemlərin, naviqasiya sisteminin və mühərriklə idarə edilən məlumatlar sisteminin uçuşun ümumi idarəetmə rəqəmli sisteminə birləşdirilməsi;


Qeyd. 7E004.b.5. yarımbəndinə nəzarət edilmir:

1. »uçuşun trayektoriyasının optimallaş-dırılması « üçün rəqəmli idarəetmə sistemi ilə birləşmiş uçuşun, naviqasiyanın inteqrallaşdırılmış (birləşmiş) rəqəmli idarəetmə və mühərrikin göstəricilərinə nəzarət sistemlərinin «hazırlanması» «texnologiyası»na ;

2. ultra yüksək tezlik((UYT) diapazonlu bütün istiqamətli kurslu radiomayakın, uzaqölçən aparatın, «koranə» enmə sisteminin, UYT diapazonlu enmə sisteminin və ya enməyə daxilolma sisteminin «hazırlanması üçün »texnologiya»ya

6.istifadə edilən «ekspert sistemləri», idarəetmə sistemlərin işini təşkilinin çox qəbuledicili sistemə və ya uçuşu idarəedən tam rəqəmli sistemlərə;

Qeyd. Mühərrikləri idarə edən müstəqil rəqəmli-elektron sistemlər (FADEK) üçün baxın 9E003.a.9. yarımbəndinə.

c. aşağıdakı vertolyot sistemlərin «hazırlanması» üçün«texnologiya»:

1. ən azı iki aşağıdakı funksiyaları bir idarəedici elementə birləşdirən naqilə və ya siqnal alovlarına görə çoxkoordinatlı idarəetmə vasitələri:

a) aparıcı vintlə idarəetmə; b) fırlanma ilə idarəetmə;

c) dolaşma ilə idarəetmə;

2.fırlanma momentli və ya istiqamətlənmiş hərəkət zamanı burulma gücü ilə idarəetmə sistemi;

3.pərlərlə idarə olunan sistem üçün aerodinamik profilin dəyişən mövqeli fırlanan pərləri


7E101

Ümumi texniki qeydlərə uyğun 7A001- 7A006, 7A101-7A106, 7A115- 7B001, 7B002, 7B003,

7B102, 7B103, 7D101- 7D103 bəndlərinə

görə nəzarət edilən avadanlıqlardan istifadə üçün təyin edilən«texnologiyalar»


7E102

aviasiya elektronikasını və elektrik sistemaltıları elektromaqnit impulslarından və xarici mənbələrin elektromaqnit manelərindən müdafiə üçün «texonologiya»:

a) mühafizə sistemlərini planlaşdırılma «texnologiyalar»ıb) mühafizə edilmiş elektrik sxemlərini və sistemaltıları konfiqurasiyasını layihələşdirilmə »texnoloqiya»sı

c) 7E102a. və 7E112.h. bəndlərindəki istifadə edilənlərin mühafizə dərəcəsini təyin edən «texnologiyalar»7E104

Peyk sistemlərinin trayektoriyasını optimallaşdırmaq üçün, uçuş idarəetmə sistemində hərəkət haqqında və tuşlama, uçuşa nəzarət məlumatlarının inteqrallaşdırma «texnologiyası»

Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə