Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə3/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Qeyd. 1C233 bəndinə görə termolüminessent dozimetrlərə nəzarət edilmir.

Texniki qeyd. Litiumda izotop 6-nın təbii tərkibi təxminən 6, 5 cəm faizinə (7, 5 atom faizinə) bərabərdir1C234

Tərkibində çəkiyə görə sirkoniumun 500 hissəsinə qafniumun bir hissəsindən az saxlayan metal şəklində sirkonium, çəkisinə görə tərkibində 50 faizdən çox sirkonium saxlayan və qeyd olunan materiallardan hazırlanmış birləşmələr, məmulatlar, həmçinin tərkibində onları saxlayan tullantılar və qırıntılar

Qeyd: 1C234 bəndinə görə qalınlığı 0, 10 mm - dən çox olmayan zərvərəq şəklində sirkoniuma nəzarət edilmir282560000 0
282590800 0
282619000 0
282690100 0
282739800 0
282749900 0
282760000 0
282990100 0
283329900 0
283429800 0
283529900 0
283699180 0
283990000 0
284190900 0
284990900 0
285000200 0
285000500 0
285000900 0
291529000 0
382370000 0
8109

1C235

Tritium, tritium birləşmələri, tritium atomlarının hidrogenə nisbəti 1/1000 —dən yuxarı olan tritiumu tərkibində saxlayan qarışıqlar və ya yuxarıda qeyd olunanlardan hər hansı birini tərkibində saxlayan məmulatlar və ya qurğular

284440800 0

1C236

Alfa — yarımparçalanma dövrü 10 gündən az olmayan, lakin 200 ildən çox olmayan olan alfa — şüalanma radionuklidləri, aşağıdakı şəkildə:

a. təmiz izotop;

b. tərkibində yekun alfa - aktivliyi 1 kq - a 1 küri (37QBk/kq) və ya daha çox olan hər hansı bir radionüklidlərdən olan birləşmələr;

a. tərkibində yekun afa - aktivliyi 1 kq - a (37QBk/kq) 1 küri və ya daha çox olan hər hansı bir radionuklidlər olan qarışıqlar;

b. tərkibində alfa-şüalanma radionuklidlər olan məmulatlar və ya qurğular

Qeyd: 1C236 bəndinə görə yekun alfa aktivliyi 3, 7QBk - dən (100 milliküri) çox olmayan məmulatlara və ya qurğulara nəzarət edilmir2844

1C237

Radium — 226(226 Ra) , radium — 226 birləşmələri və ya ərintiləri, tərkibində radium - 226 olan qarışıqlar və ya yuxarıda qeyd olunanlardan hər hansı biri tərkibində olan məmulatlar və qurğular

Qeyd:1C237 bəndinə görə nəzarət edilmir:

a. tibbi məqsəd üçün məmulatlara;

b. tərkibində radium - 226 istənilən şəkildə, aktivliyi 0, 37 QBk - dən (10 milliküri ) çox olmayan məmulatlara və ya qurğulara284440800 0

1C238

Xlorun triftoridi

281290000 0

1C239

10-cu kateqoriyadakı hərbi təyinatlı malların siyahısında təsvir olunanlardan fərqli olan və ya onların komponentləri və ya kristalik sıxlığı 1, 8 q/kub.sm-dən çox olan bu maddələr tərkibinin 2 faizini təşkil edən qarışıqlar, 8000 metr/saniyə detonasiya sürəti olan güclü partlayıcı maddələr

360200000 0

1C240

0C005 bəndində təsvir olunanlardan fərqli nikel tozu və ya aralıq metal nikeli:

Qeyd: 1C240 bəndinə görə lifli nikel tozlarına və bir vərəqədə 1000 nkv.sm səthi olan aralıqlı metal nikelin vərəqələrinə nəzarət edilmir.1C240, a

aşağıdakı iki xarakteristikası olan nikel tozu:

1.nikelin təmizliyi 99, 0 % və ya yuxarı ;

2.ASTM B 330 standartına və ya onun milli

ekvivalentinə uyğun ölçülmüş hissəciklərin orta

ölçüsü 10 mkm-dən az olan


750400000 0

1C240, b

1C240.a. yarımbəndində göstərilən materiallardan hazırlanmış aralıqlı məsaməli metal nikelin vərəqləri.

Texniki qeyd. 1C240.b. yarımbəndi bütün strukturla daxili əlaqələnmiş nazik aralıqlarla metal materialın yaradılması üçün 1C240.a. yarımbəndində qeyd olunmuş materialların preslənməsi və qızdırıb bitişməsi ilə hazırlanmış aralıqlı materiallara aiddir750890000 0

1C350 —1.

[C2B ] Tiodiqlikol (111 - 48 - 8 )

293090200 0

2.

[C3B] Fosfor xloroksid (10025-87 - 3)

281210110 0

3.

[C2B]Dimetil (metil) fosfonat(756-79-6

293100100 0

4.

[C1A] Metildifosfonildifluorid (DF) (676 - 99 —3)

293100200 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 10-cü kateqoriyaya baxın

5.

|C2B] Metilfosfonildixlorid (676 — 97 - 1 )

293100300 0

6.

[C 3B] Dimetilfosfit (868 - 85 - 9 )

292090200 0

7.

[C3B] fosfor 3-xlorid (7719 -12 - 2 )

281210150 0

8.

[C3B]Trimetilfosfit (121-45 -9 )

292090300 0

9.

|C3B] Tionilxlorid(7719 -09-7 )

281210950 0

10.

3- hidroksi - 1 — metilpiperidin (3554 - 74 - 3 )

293339990 0

11.

|C2B] N, N-diizopropil-2-aminoetil xlorid (96 — 79 -7)

292119800 0

12.

[C2B] N, N --diizopropilaminoetan — 2-tiol (5842 - 07 - 9 )

293090700 0

13.

[C2B] xinuklidin-3-ol (1619-34 - 7 )

293339990 0

14.

Kalium fluorid (7789 - 23 - 3 )

282619000 0

15.

2 — xloretanol (107 - 07 - 3)

290559100 0

16.

|C2B] Dimetilamin (124 - 40 - 3 )

292111100 0

17.

Dietil (etil) fosfonat (78 - 38 - 6)

293100950 0

18.

|C2B] Dietil-N, N — dimetilamidofosfat (2404 — 03 —7)

292990000 0

19.

|C3B] 9. Dietilfosfit (762 - 04 - 9 )

292090500 0

20.

Dimetilaminohidroxlorid (506 —59- 2 )

292111900 0

21.

[C2B] Etildixlorfosfofinit(1498 — 40- 4)

293100950 0

22.

|C1| Etildixlorfosfonat (1066-50-8)

293100950 0

23.

Etildifluoridfosfonat (753 - 98 - 0)

293100950 0

Həmçinin 10-cu kateqoriiyaya baxın

24.

Hidrogenfluorid (7664 - 39 - 3 )

281111000 0

25

Metilbezilat (76 — 89 - 1 )

291819800 0

26.

[C2B] Metildixlorfosfonit (676 - 83 — 5)

293100950 0

27.

[C2B] N, N- diizopropilaminoetan-2-ol (96 — 80 —

0 )


292219800 0

28.

[C2B] 3, 3-dimetilbutan -2-ol (pinakolin spirti ) (464 - 07 - 3 )

290519000 0

29.

[C1] 0-etil-0-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonit

( 57856-11- 8)293100950 0

Həmçinin 10-cu kateqori-
yaya baxın

30.

[C3B] Trietilfosfit (122 — 52 - 1 )

292090400 0

31.

[C2B] Arsen 3-xlorid (7784 -34 -1 )

281210990 0

32.

[C2B] 2, 2- difenil -2- oksisirkə turşusu (benzilat turşusu) (76 - 93 — 7)

291634000 0

33.

[C2B] Dietil (metil) fosfonit (15715 - 41 - 0 )

292090850 0

34.

[C2B] Dimetil (etil) fosfonat (6163 - 75 - 3 )

292090500 0

35.

[C2B] Etildiflurorfosfanit (430 - 78 - 4 )

292090850 0

36.

[C2B]Metildifluorfosfonit (753-59 — 3)

292090850 0

37.

Xinuklidin - 3 - ol (3731 - 38 - 2 )

293339990 0

38 .

[C3B] Fosfor 5 -fluorid (10026 - 13 — 8)

281210160 0

39.

Pinakolin (75 - 97 - 8 )

291419900 0

40.

Kalium sianıd (151 — 5 0 - 8 )

283719000 0

41.

Kaliumbifluorid (7789 - 2 9 - 9 )

282619000 0

42.

Ammonium bifluorid (1341-49 —7)

282619000 0

43

Natrium bifluorid (7681 - 49 — 4)

282611000 0

44.

Natrium fluorid ( 1333 - 83 - 1)

282611000 0

45.

Natrium sianid (143 - 33 - 9 )

283711000 0

46.

|C3B] Trietanolamin (102 - 71 - 6)

292213100 0

47.

Fosfor 5-sulfit (1314 - 80 - 3 )

281390100 0

48.

Diizopropilamin (108 - 18 - 9 )

292119800 0

49.

Dietilaminoetanol (100 - 37 - 8 )

292219800 0

50.

Natrium sulfid (1313 - 82 - 2 )

283010000 0

51.

|C3B] Kükürd 1-xlorid (10025 - 67 - 9)

281210990 0

52.

|C3B] Kükürd 2-xlorid (10545-99- 0 )

281210930 0

53.

Triretanolaminohidroxlorid (637 -39-8 )

292213900 0

54.

|C2B] N, N-diizopropil-2— aminoetilxlorid hidroxlorid (4261-68-1)

292119800 0

Qeyd 1. «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olmayan ölkələr üzrə, 1C350 bəndinə görə tərkibində 1C350. 1., 3., 5., 11., 12., 13., 17., 18., 21., 22., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 36 və 54-cü bəndlərdə göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqlar»a, göstərilmiş həmin maddələrdən ayrıca götürülmüş hər hansı biri qarışıq çəkisinin 10 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.

[C2B] Qeyd 2. «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olan ölkələr üzrə 1C350 bəndinə görə tərkibində 1C350 bəndinin 1., 3., 5., 11., 12., 13., 17., 18., 21., 22., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 36 və 54 yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqlar»a, göstərilmiş həmin maddələrdən ayrıca götürülmüş hər hansı biri qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.

Qeyd 3. 1C350 bəndinə görə 1C350 bəndinin 2., 6., 7., 9., 10., 14., 16., 19., 20., 24., 25., 30., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52 və 53 yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışışıqlar»a hər hansı bir ayrıca götürülmüş kimyəvi maddə qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.

Qeyd 4. 1C350 bəndinə görə pərakəndə ticarət üçün və ya şəxsi istifadə üçün təyin edilmiş və məişət malları kimi göstərilən məhsullara nəzarət edilmir


1C351

İnsan və heyvanlar üçün təhlükəli patogenlər və toksinlər:

1C351, a

təbii mənşəli və ya material kimi və ya təsvir edilmiş yetişdirmələr formasında dəyişilmiş, virusla və əvvəlcədən həmin viruslarla yoluxdurulmuş qida mühiti

300290500 0

1C351, b

təbii mənşəli və ya material və ya «təchiz edilmiş yetişdirmələr» formasında dəyişilmiş, rikketsiyalar və əvvəlcədən həmin rikketsiyalarla yoluxdurulmuş qida mühiti

300290500 0

1C351, c

təbii mənşəli və ya materiallar və ya «təchiz edilmiş yetişdirilmələr» formasında bakteriyalar və əvvəlcədən həmin bakteriyalardan yoluxdurulmuş qida mühiti

300290500 0

1C351, d

Toksinlər və onların komponentləri:

1.botulik toksinlər

Qeyd. 1C351.d.1. yarımbəndinə görə aşağıdakı tələbləri ödəyən məhsul şəklində olan botulin toksinlərinə nəzarət edilmir:

1.tibbdə istifadə təyinatı olan formaseft preparatları;

2.tibb məhsulları kimi yayılması üçün çeşidlənmiş;

3.dövlət tərəfindən tibb məmulatları kimi satılmaq üçün icazə verilən;

2.Qaz qanqrenası toksinlər


300290900 0

3. Konotoksinlər

4.Pisin

5.Saksitoksin

6.Saq (Shag) toksin

7.Qızıl statisllokonun toksinləri

8.Tetrodofoksin

9.Verotoksin

10.Mikrosistin (stanqinozin)

11.Aflatoksin;

Qeyd: 1C351 bəndinə görə vaksinlərə və ya immuno-toksinlərə nəzarət edilmir.


1C352

Heyvanlar üçün təhlükəli olan patogenlər

a. təbii mənşəli və ya material kimi və ya təsvir edilmiş yetişdirmələr formasında dəyişilmiş, əvvəlcədən həmin viruslardan yoluxdurulmuş qida mühiti də daxil edilməklə viruslar;

b. təbii mənşəli və ya material kimi, və ya «təchiz edilmiş yetişdirmələr» formasında dəyişilən, əvvəlcədən həmin funqisid mikroplazması ilə yoluxdurulmuş qida mühiti də daxil edilməklə funqisid mikroplazması (Mycoplasma mycoides)

Qeyd. 1C352 bəndinə görə «vaksinlər»ə nəzarət edilmir.300290500 0

1C353

Genetik dəyişilmiş mikroorqanizmlər:

a. tərkibində 1C352 a — c yarımbəndlərində və ya 1C352 və ya 1C354 bəndlərində qeyd olunmuş mikroorqanizmlərin patogeni ilə bağlı nukleid turşularının ardıcılığı (hissələri) olan genetik dəyişilmiş hər hansı bir mikroorqanizmlər və ya genetik elementlər (fraqmentlər) ; b.C351 d. yarımbəndində qeyd olunmuş hər hansı bir toksiklərin və ya onların tərkiblərini kodlaşdıran nukleid turşularının ardıcıllığı (hissəsini) tərkibində olan genetik dəyişilmiş hər hansı bir mikroorqanizm və ya genetik elementlər (fraqmentlər)300290500 0

1C354

Bitkilər üçün təhlükəli olan patogenlər

a. təbii mənşəli və ya material kimi, və ya təchiz edilmiş yetişdirilmələr» formasında dəyişilən bakteriyalar və əvvəlcədən həmin bakteriyalarla yoluxmuş qida mühiti;300290500 0

1C354

b. təbii mənşəli və ya material kimi və ya «təchiz edilmiş yetişdirmələr» formasında dəyişilən mikroskopik göbələklər və əvvəlcədən həmin göbələklərdən yoluxmuş qida mühiti

300290500 0

1C450

Toksiki kimyəvi maddələr və onların yaradılması üçün istifadə olunan maddələr:

1C450, a, 1

toksiki kimyəvi maddələr:

[C2A]1.Amiton: O, O-Dietil-S-{2-(dietilamino) etil} tiofosfad və onlara aid olan alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzlar (78-53-5)293090700 0

1C450, a, 2

[C2A] 2. PFİB: 1, 1, 3, 3, 3-pentafluor —2 —(trifluormetil) —1- propen (382-21-8)

290330800 0

1C450, a, 3

[C2A] 3. BZ: 3-Xinuklidinilbenzilat (6581-06-2)

293339990 0

Həmçinin 10-cu kateqoriyaya baxın

1C450, a, 4

[C3A] 4. Fosqen: karbonat turşusu dixloranqidridi (75-44-5)

281210940 0

1C450, a, 5

[C3A] 5. Xlorsian (506-77-4)

285100500 0

1C450, a, 6

[C3A] 6. Hidrogen sianid (74-90-8)

281119200 0

1C450, a, 7

[C3A] 7.Xloropikrin: trixlornitrometan (76-06-2)

|C2A] Qeyd 1. «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olmayan ölkələr üzrə , 1C450 bəndinə görə tərkibində 1C450.a.1. və a.2. yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddələrdə olan «kimyəvi qarışıqlar»a, hər hansı bir ayrıca götürülmüş kimyəvi maddə qarışıq çəkisinin 10 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir;290490400 0

Qeyd 2. [C2A] «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olan ölkələrələr üzrə , 1C450 bəndinə görə tərkibində 1C450.a.1. və a.2 yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqları»a hər hansı bir ayrıca götrülmüş kimyəvi maddə qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.

[C3A] Qeyd 3. 1C450 bəndinə görə tərkibində 1C450.a4., a.5., a.6. və a.7 yarım-bəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqları»a hər bir ayrıca götürülmüş kimyəvi maddə qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.1C450, b, 1b

b.toksinlərin yaradılmasında istifadə edilə bilən maddələr:

[C2B]1.kimyəvi preparatlar, 10-cu kateqoriyadakı nəzarət siyahısındakı və ya 1C350 bəndindəki kimyəvi maddələrdən fərqlənən, tərkibində metil, etil və ya propil (normal və ya izo) qrupları ilə əlaqəli fosfor atomları olan, lakin karbon atomları olmayan kimyəvi maddələr

Qeyd. 1C450.b.1. yarımbəndinə görə Fonofosa: o-etil-s-fenil (etil) ditiofostonata (944-22-9) nəzarət edilmir.


Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1C450, b, 2

|C2B] N, N — dialkil (metil, etil, n- propil və ya izopropil) amidodihaloidfosfatlar

293100950 0

1C450, b, 3

[C2B] dialkil (metil, etil , n- propil və ya izopropil ) — N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) — amidofosfatlar

292990000 0

Həmçinin 10-cu kateqoriyaya baxın

1C450, b, 4

[C2B] N, N — dialkil (metil, etil , n-propil və ya izopropil ) aminoetil-2-xloridlər və onlara aid protonlaşdırılmış duzları

292119800 0

1C450, b, 5

[C2B] N, N — dialkil (metil, etil , n-propil və ya izopropil) aminoetan-2-ollar və onlara aid protonlaşdırılmış duzlar (96-80-0)

Qeyd. 1C450.b.5. yarımbəndinə görə nəzarət edilmir:

a. N, N -dimetilaminoetanola və onların protonlaşdırılmış duzlarına(108-01-0) ;

b. N, N-dietilaminoetanola və onların protonlaşdırılmış duzlarına (100-37-8)292219800 0

1C450, b, 6

[C2B] N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil ) aminoetan-2-tiollar və onlara aid protonlaşdırılmış duzlar

293090700 0

1C450, b, 7

[C3B] Etildietanolamin (139-89-7)

292219100 0

1C450, b, 8

[C3B] Metildietanolamin (105-59-9)

292219200 0

C2B] Qeyd1. «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olmayan ölkələr üzrə 1C450 bəndinə görə tərkibində 1C450.1., b.2., b.3, b.4., b.5. yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqları»a, göstərilmiş həmin maddələrdən ayrıca götürülmüş hər hansı biri qarışıq çəkisinin 10 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir

[C2B] Qeyd 2. «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olan ölkələr üzrə, 1C450 bəndinə görə tərkibində 1C450.1., b.2., b.3, b.4., b.5. yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqlar»a heç bir ayrıca götürülmüş kimyəvi maddə qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.

[C3V] Qeyd 3. 1C450 bəndinə görə tərkibində 1C450.b7. və b.8 yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqları»a göstərilmiş həmin maddələrdən ayrıca götürülmüş hər hansı biri qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir

Qeyd 4. 1C450 bəndinə görə pərakəndə ticarət üçün və ya şəxsi istifadə üçün təyin edilmiş və məişət malları kimi göstərilən məhsullara nəzarət edilmir


1D

Proqram təminatı:

1D001

1B001-1B003 bəndlərinə görə nəzarət olunan avadanlığın hazırlanması, istehsalı və tətbiq edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış və modifikasiya edilmiş «proqram təminatı»

1D002

üzvi matrisalarn, metal matrisaların və ya karbon matrisa laminatların və ya kompozisiyalı materialların hazırlanması üçün «proqram təminatı»

1D101

1B101, 1B102, 1B115, 1B115, 1B118 və ya 1B119 bəndlərində müəyyən edilmiş məhsuldan istifadə üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»

1D103

əks olunmuş radiosiqnallar, spektrin ultrabənövşəyi və infraqırmızı sahələrində olan siqnallar və akustik siqnallar kimi zəif siqnalların təhlili üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»

1D201

1B201 bəndində müəyyən edilmiş məhsuldan istifadə üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»

1E

Texnologiya

1E001

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 1A001.b, 1A001.c. yarımbəndlərinə, 1A002 -1A005 bəndlərinə, 1B və ya 1C bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın və ya materialların hazırlanması və ya istehsalı üçün tətbiq edilən texnologiya

1E002

Başqa texnologiyalar:

a. polibenzotiazolların və ya polibenzoksazolların hazırlanması və istehsalı üçün texnologiyalar;

b.tərkibində ən azı bir vinilefirli monomer olan fluorlu elastomer birləşmələrinin hazırlanması və istehsalı üçün texnologiyalar;

c. baza materiallarının və ya qeyri-kompozisiyalı keramik materialların layihələşdirilməsi və istehsalı üçün texnologiyalar1E101

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 1A102, 1B001, 1B101, 1B115, 1B116, 1C001, 1C101, 1C107 bəndlərində, 1C111- 1C117, 1D101 və ya 1D103 bəndlərində müəyyən edilən məhsullardan istifadə etmək üçün texnologiyalar

1E102

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 1D001, 1D101və ya 1D103 bəndlərində təyin edilən proqram təminatının hazırlanması üçün texnologiyalar

1E103

Kompozisiyalı materialların və ya qismən kompozisiyalı materialların və ya qismən emal edilmiş kompozitli materialların istehsalı zamanı avtoklav və ya hidroklavlarda temperaturu\təzyiqi və ya atmosferi idarə etmək üçün texnologiyalar

1E104

Tökülmüş formadada\şablonda, özəklərdə və ya 130 Pa-dan 20 kPa-ya qədər təzyiqdə və 1573K(13000 C) -dan 3173K(29000 C) -ya qədər temperaturda parçalanan qazlardan hər hansı bir başqa örtükaltıda formalaşan pirilotik alınan materialların istehsalı ilə əlaqədar texnologiyalar

1E201

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 1A002, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225- 1B233 bəndlərində, 1C002 a.2.i və ya d yarımbənd-lərində, 1C010.b. bəndində, 1C202, 1C210, 1C216 bəndlərində, 1C225- 1C240 və ya 1D201 bəndlərində müəyyən edilmiş məhsullarda istifadə etmək üçün texnologiyalar

1E202

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 1A202 və ya 1A225-1A227 bəndlərində müəyyən edilmiş məhsulun hazırlanması və ya istehsalı üçün «texnologiyalar»

1E203

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 1D201 bəndində təyin edilən proqram təminatını hazır-lanması üçün «texnologiyalar»

Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin