Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə10/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9-cu kateqoriya

Mühərrik qurğuları, kosmik aparatlar və uyğun avadanlıqlar

9A

Sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər

Xüsusi qeyd. Neytron və ya qısamüddətli ionlaşdırıcı şualanma zamanı işləmək üçün xüsusi hazırlanmış və ya layihələşdirilmiş mühərrik qurğularına dair hərbi malların nəzarət siyahısına baxın.9A001

İstehsalı zamanı 9E003.a. bəndinə görə nəzarət edilən istənilən «texnologiyalar»dan istifadə edilən qazturbinli aviasiya mühərrikləri

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9A101 bəndinə baxın

9A001, a —
9A001, c

a.müəyyən «mülki uçuş qurğuları» üçün təyin edilmiş və onlar üçün sertifikasiya edilməmiş;

b.«iştirakçı-dövlətın» aviasiya idarəsinin mülki istifadəsi üçün sertifikasiya edilməmiş;

c. 30 dəqiqədən daha çox müddət ərzində 1, 2-dən az olmayan M ədədli uçuş sürətləri üçün təyin edilmiş


841111900 0
841181
841182

9A002

ISO standartına görə 24245 kVt və ya daha çox istifadə olunma gücü ilə və ya 35-dən 100 % qədər güc diapazonunda xüsusi yanacaq məsrəfi 0, 219 kq/kVts-dan çox olmayan dəniz qazturbinli mühərrikləri və belə mühərriklər üçün xüsusi hazırlanmış aqreqat və komponentlər

841182910 0
841182990 0
841182930 0

Qeyd. «Dəniz qazturbinli mühərrikləri» termini elektrogenerator və ya mühərrik qurğularında istifadə üçün uyğunlaşdırılmış sənaye və ya aviasiya qazturbinli mühərriklərini əhatə edir.

9A003

İstehsalı zamanı 9E003 bəndinə görə nəzarət edilən «texnologiyalar» istifadə edilən xüsusi hazırlanmış aqreqatlar və komponentlər:

a.9A001 bəndinə görə nəzarət edilir;

b.hazırlanma və istehsal yeri ya istehsalçıya məlum deyil, ya da razılaşmanın (sazişin) «dövlət-iştirakçısı» olmayan ölkədə hazırlanır və istehsal edilir.


841199909 0

9A004

Raket-daşıyıcıları və kosmik qurğular.

Qeyd. 9A004 bəndinə görə faydalı yüklənmələrə nəzarət edilmir.Texniki qeyd. kosmik qurğunun faydalı yüklənməsinin tərkibində olan avadanlığın nəzarət statusunun təyin edilməsi üçün müvafiq kategoriyalara baxın.

880260
930690

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9A104 bəndinə baxın

9A005

9A006 bəndi ilə nəzarət edilən hər hansı bir sistem və ya komponenti tərnibində olan mayeli raket mühərrik qurğuları

841210900 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9A105 və 9A119 bəndlərinə baxın

9A006

Mayeli raket mühərrik qurğuları üçün xüsusi hazırlanmış sistemlər və komponentlər:

9A006, a

Dyuarın bort qabları, kriogen istilik qəbul edən borular və ya kriogen sistemləri, kosmik qurğularda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ildə 30 %-dan az kriogen mühitinin itirilməsi olan kriogen refrijeratorlar

841290900 0

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 9A106 və 9A108 bəndlərinə baxın

9A006, b

3 M-dan çox sürətə çata bilən uçuş qurğuları, raket-daşıyıcılar və ya«kosmik qurğuları»üçün 100K(-1730 C) və ya daha az temperaturu təmin etməyə qadir olan kriogen konteynerlər və ya qapalı dövr ilə refrijerator sistemləri

841290900 0

9A006, j

maye hidrogen və ya onun çəkmə sistemi üçün saxlanma yeri

731100
841319900 0
841960000 0

9A006, d

qazın turbinə ötürülməsinı idarəedən yüksək təyziq turbonasosları (17, 5 MPa-dan yüksək olan) , nasosların komponentləri və ya onlarla birləşdirilən qazgeneratorları və ya sistemləri;

841319

9A006, e

yüksək təzyiqli (10, 6 MPa-dan yüksək) yanma kameraları və onlar üçün ucluqlar

841290300 0

9A006, f

kapillyar saxlama və ya dəqiq ötürmə prinsiplərini istifadə edən (yəni elastik sıxışdırıcı qabarlar ilə) yanacağı saxlama sistemləri;

841229990 0
847989980 0

9A006, g

mayeli raket mühərrikləri üçün, tək-tək kalibrlənmiş 0, 381 mm və ya daha az diametrli deşiklər ilə (en sahəsi qeyri-yumru üçün 1.14*10-3 sm2 və ya daha az) , xüsusi layihələşdirilmiş maye yanacaqların forsunkaları

841290900 0
930690900 0

9A006, h

sıxlığı 1.4 q/sm3—dən çox və qırılmaya möhkəmlık 48 MPa-dan çox olan karbon-karbon materialından hazırlanan monolit yanacaq kameralar və ya monolit çıxış konuslu ucluq taxmalar

3801
841290
930690

9A007

Aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan bərkyanacaqlı reaktiv mühərriklər:

a.yekun impulsu 1, 1 MNs yüksək olan;

b. dəniz səviyyəsindəki şəraitə uyğun çıxışda xüsusi çəki impulsu 2, 4 kHns/kq və ya daha çox və yanacaq kamerasında isə təyziq 7 MPa olan;

c.pillə kütləsində payı 88 %-dən artıq və bərk raket yanacağının yüklənməsi isə pillənin çəkisinin 86 %-dən daha çox olan841210900 0

9A007

d. 9A008 bəndinə görə nəzarət edilən komponentlərdən hər hansı biri daxil edilən; və ya

e. «yüksək mexaniki möhkəmliyi» təmin etmək üçün mühərriklə bütöv bir vahid kimi və ya bərk yanacağın kimyəvi məhsullarının (komponentlərin) təcridedici materiala qarşılıqlı keçməsini aradan götürmək üçün çəpər kimi hazırlanmış təcrid edən sistemlər və ya

yanacağı möhkəmləndirmə sistemləri;

Texniki qeyd. 9A007.e. yarımbəndində göstərilən «yüksək mexaniki möhkəmlik» yanacağın möhkəmliyinə bərabər və ya ondan yüksək əlaqə möhkəmliyini bildirir.841210900 0

9A008

Bərkyanacaqlı raket mühərrikləri üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9A108 bəndinə baxın

9A008, a

«yüksək mexaniki möhkəmliyi» təmin etmək üçün içlik və ya bərk yanacağın təcridedici materiala qarşılıqlı keçməsini aradan götürmək üçün çəpər kimi təcrid edən sistemlər və yanacağı möhkəmləndirmə sistemləri;

Texniki qeyd. 9A008.a. yarımbəndində göstərilən «yüksək mexaniki möhkəmlik» yanacağın möhkəmliyinə bərabər və ya ondan yüksək əlaqə möhkəmliyini bildirir.841290300 0
880390980 0

9A008, b

0, 61 m-dən böyük diametri və ya xüsusi möhkəmliyi 25 km-dən daha çox olan lifli-parçalı «kompozisiyalı» materiallardan mühərrik bölmələri;

Texniki qeyd.Xüsusi möhkəmlik (PV/W) — qırılma gərginliyinin (P) , bölmənin həcminə (V) hasilinin yüksək təzyiq bölməsinin ümumi çəkisinə (W) bölünməsidir.930690

9A008, j

45 kN-dan yüksək dartma səviyyəsi ilə və ya ucluğun boğazı sahəsində 0, 075 mm/san.-dən daha az erroziya sürəti ilə mühərrik ucluqları

930690

9A008, d

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan fırlanma ucluğun və ya ikinci mayenin nüfuz etmə əsasında dartma vektoru ilə idarəetmə sistemi :

1.± 5 qrad-dan yüksək diapazonunda bütün oxlar boyu hərəkət etməyə qadir olan;

2.vektorun fırlanma sürəti 20 qrad/s2 və ya daha yüksək;

3.vektorun fırlanma təcili 40 qrad/s2 və ya daha yüksək841290300 0
930690

9A009

aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan hibrid raket mühərrikləri:

a.yekun impulsu 1, 1 MNs ötən;

b.vakuum şəraitində çıxışda dartı qüvvəsi 220 kN-dan böyük


841210900 0
841290300 0

Xüsusi qeyd: həmçinin 9A109 və 9A119 bəndlərinə baxın

9A010

Raket daşıyıcıları, raket daşıyıcıların və kosmik qurğuların mühərrikləri üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər, sistemlər və ya strukturlar:

Xüsusi qeyd. Həmçinin 1A002 və 9A119 bəndlərinə baxın

9A010, a

1C007 və ya 1C010 bəndlərinə görə nəzarət edilən metal «matrisaların», «kompozisiyalı materiallar»ın, üzvi «kompozisiyalı materiallar»ın, keramik «matrisaların» və ya armaturlaşdırılmış intermetal materialların tətbiqi ilə düzəldilmış raket daşıyıcıların mühərrik qurğuları üçün xüsusi hazırlanmış hər biri 10 kq-dan daha çox çəkisi olan komponentlər və qurğular;

Qeyd. çəkiyə görə məhdudiyyətlər burun müqavimət sipərinə aid deyil.280450100 0
281820000 0
284920000 0
3801
392690100 0
681599100 0
690310000 0
701911000 0
701912000 0
701919
701940000 0
701951000 0
701952000 0
701959000 0
810195000 0
810295000 0
810890300 0
810890500 0
810890700 0
841290
880390980 0
930690

9A010, b

1C007 və ya 1C010 bəndinə görə nəzarət edilən metal «matrisaların», «kompozisiyalı materiallar»ın, üzvi «kompozisiyalı materiallar»ın, keramik «matrisaların» və ya armaturlaşdırılmış intermetal materialların tətbiqi ilə düzəldilmış və 9A005- 9A009 bəndlərinə görə nəzarət edilən raket daşıyıcıların mühərrik qurğuları üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər və qurğular;

280450100 0
281820000 0
284920000 0
3801
392690100 0
681599100 0
690310000 0
701911000 0
701912000 0
701940000 0
701951000 0
701952000 0
701959000 0
810195000 0
810295000 0
810890300 0
810890500 0
810890700 0
841290
880390980 0
930690

9A010, j

dinamik həsaslıqla və ya «kosmik qurğuların» deformasiyası ilə aktiv idarəetmə üçün xüsusi hazırlanmış sturktur komponentlər və təcridedici sistemlər

880390980 0
930690

9A010, d

1 kN/kq bərabər və ya daha çox darmtanın çəkiyə nisbəti ilə və 30 msan.-dən daha az işlənmə müddəti ilə (buraxılma andından tam nominal dartmanın 90 %-na çatmaq üçün lazım olan vaxt) impuls mayeli raket mühərrikləri.

841210900 0

9A011

Düzaxıntılı hava-reaktiv mühərriklər, pulsasiya edən hava-reaktiv mühərrikləri və ya uyğunlaşdırılmış dövr mühərrikləri və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

841210900 0

Xüsusi qeyd Həmçinin 9A111 və 9A118 bəndlərinə baxın

9A101

9A001 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa «raketlərdə» tədbiq olunmaq imkanı olan turboreaktiv və turboventilyatorlu yüngül çəkili mühərriklər (turbokomponentli mühərriklər daxil edilməklə)

9A101, a —
9A101, b

a.aşağıdakı hər iki xarakteristikalı mühərriklər:

1.dartma qüvvənin maksimum qiyməti 1, 000 N-dan çox (sınama müddətində alınmış) , mülki istifadə üçün sertifikasiya edimiş və dartma qüvvənin maksimum qiyməti 8, 890 N-dan çox (sınama müddətində alınmış) olan mühərriklər kənar edilməklə;

2.xüsusi yanacaq sərfi 0, 13 kq/N/s (dəniz səviyyəsinin şəraitlərinə uyğun şəraitlərdə və standart şəraitlərdə) ; və ya

b.«raketlərdə» tətbiq üçün xüsusi layihələşdirilmış və ya modifikasiya edilmiş mühərriklər841111900 0

9A104

300 km-dən az olmayan ehtiyatla (resursla) raketlər-zondlar

880260
930690

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 9A104 bəndinə baxın

9A105

Maye yanacaqda raket mühərrikləri

Xüsusi qeyd: Həmçinin 9A104 bəndinə baxın

9A105, a

9A005 bəndində göstərilənlərdən başqa «raketlərdə» istifadə edilən və cəm impulsu 1, 1 MNs-ə bərabər olan və ya onu ötən maye yanacaqlı raket mühərrikləri

841210900 0

9A105, b

9A005 bəndində və ya 9A105.a. yarım bəndində müəyyən edilənlərdən başqa, 300 km ehtiyatı (resursu) olan mürəkkəb «raket» sistemlərində və ya pilotsuz hava nəqliyyat vasitələrində istifadə edilən və cəm impulsu 1, 1 MNs bərabər olan və ya onu ötən maye yanacaqlı raket mühərrikləri

841210900 0

9A106

9A006 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa, «raketlərdə» istifadə edilən və maye yanacaqda raket mühərriklər sistemlərim üçün xüsusi hazırlanmış sistemlər və ya komponentlər:

9A106, a

dartma və ya yanacaq kameralar üçün ablyasiya çəkilmələri və ya üz çəkilmə;

841290300 0
880390980 0
930690

9A106, b

raket ucluqları

930690

9A106, c

dartma vektoru ilə idarə edilən sistemaltılar

Texniki qeyd. 9A106.c. yarımbəndində göstərilən dartma vektorunun tətbiqi metodlarının nümunələri:

1.fırlanan ucluq; 2.mayenin və ya ikinci təmizlik qazın nüfuz edilməsi; 3.səyyar mühərrik və ya ucluq; 4. çıxış qazın (reaktiv pərlər və ya taxıntılar) meyl etməsi; və ya 5.dartmanın trimmerləri.


848110990 0

9A106, d, a

maye raket yanacağın və ya hidroqarışıqların (şlamların) keyfiyyətinin nəzarət sistemləri (oksidləşdiriciləri daxil edərək) və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər, 20 Hs-dən 2000 Hs qədər diapazonda 10 g-dən çox titrəmə şəratində işləmək üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş.

848110990 0
902690900 0
903281900 0

9A106.d.a.

Qeyd. 9A106.d. yarımbəndi yalnız aşağıdakı , servomotorun qlapanlarına və nasoslara nəzarət edir:

a. mütləq təyziq 7 Mpa-ya bərabər və ya ondan çox olduğu zaman dəqiqədə 24 litr və ya daha çox sürətə üçün tə’yin edilən və ötürücünün mövqeləşdirmə müddəti 100 msan-dən az olan servomotorun qlapanlarına;848110990 0
902690900 0
903281900 0

9A106.d.b.

b. dəqiqədə 8000 dövrü ötən valın fırlanma sürəti ilə və ya 7 MPa bərabər və ya ondan çox təyziq ilə maye raket yanacağı üçün nasoslar

841319

9A107

9A007 bəndində müəyyən edilənlərdən başqa, 300 km resursları olan mürəkkəb «raket» sistemlərində və ya pilotsuz hava nəqliyyat vasitələrində istifadə edilən və yekun impulsu 0, 841 MNsan-yə bərabər və ya yüksək olan bərk yanacaqda raket mühərrikləri

8 41210 900 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9A119 bəndinə baxın.

9A108

«raketlərdə isatifadə edilən, 9A008 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa, bərk yanacaqda raket mühərriklər sistemləri üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9A119 bəndinə baxın

9A108, a

raket mühərriklərinin gövdələri, onların «daxili üz çəkilməsi» və onlar üçün «təcrid etmə»

841290300 0
880390980 0
930690

9A108, b

raket uçluqları

930690

9A108, c

dartma vektorunun idarətmə sistemaltıları

Texniki qeyd. 9A108.c. bəndində göstərilən dartma vektorunun tətbiqi metodlarının nümunələri:

1.fırlanan ucluq; 2.mayenin və ya ikinci təmizlik qazın nüfuz edilməsi; 3.səyyar mühərrik və ya ucluq; 4.çıxış qazın (reaktiv pərlər və ya taxıntılar) meyl etməsi; və ya 5.dartmanın trimmerləri.


841290300 0

9A109

9A009 bəndində göstərilənlərdən başqa «raketlərdə» istifadə edilən, hibrid raket mühərrikləri və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

841210900 0
841290300 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9A119 bəndinə baxın

9A110

9A010 bəndində müəyyən edilənlərdən başqa, 9A004 bəndinə görə nəzarət edilən kosmik qurğularda, və ya 9A104 bəndinə görə nəzarət edilən raket-zondlarda və ya onlar üçün 9A005, 9A007 bəndlərində, 9A105.a. yarımbəndində, 9A106- 9A108 , 9A116 və ya 9A119 bəndlərində göstərilən sistemaltılarda istifadə üçün xüsusi təyin edilmiş kompozisiyalı strukturlar, laminantlar və onlardan düzəldilmiş məmulatlar.

280450100 0
281820000 0
392690100 0
3801
681599100 0
690310000 0
810195000 0
810295000 0
810890300 0
810890700 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 1A002 bəndinə baxın

9A111

«raketlərdə» istifadə edilən impuls turboreaktiv mühərriklər və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

841210900 0

Xüsusi qeyd: Həmçinin 9A002 və
9A118 bəndlərinə baxın

9A115

9A004 bəndinə görə görə nəzarət edilən kosmik qurğularda, və ya 9A104 bəndinə görə nəzarət edilən raket-zondlarda istifadə üçün xüsusi təyin edilmiş buraxılma üçün əlaqəli avadanlıq:

9A115, a—
9A115, b

a.hazırlama, nəzarət, fəallaşdırma və buraxılma üçün qurgular və ya cihazlar; b.nəql etmə, hazırlama, nəzarət, fəallaşdırma və buraxılma üçün vasitələr

903180990 0

9A116

Raketlərdə istiafdə edilən qaytarılan qurğular və onlar üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edimiş avadanlıqlar:

a.qaytarılan qurğular;

b. istilikqoruyucu ekranlar və onlar üçün keramika və ya ablyasiya materiallarından düzəldilmiş komponentlər;

c. radiatorlar və onlar üçün yüksək istilik tutumu ilə yüngül materiallardan düzəldilən komponentlər;d.qaytarılan qurğular üçün xüsusi təyin edimiş elektron avadanlıq

880390980 0

9A117

Raketlərdə istifadə edilən və pillələrin birləşdirilməsi, ayrılması və qarşılıqlı təsiri üçün mexanizmlər

880390980 0
930690

9A118

Mühərriklərdə yanma prosesini idarəedən və 9A011 və ya 9A111 bəndlərinə görə nəzarət edilən raketlərdə istifadə edilən qurğular

841210900 0

9A119

9A005, 9A007, 9A105, 9A107 və 9A109 bəndlərində göstərilənlərdən başqa, 300 km ehtiyatı (resursu) olan mürəkkəb raket sistemlərində və ya pilotsuz hava nəqliyyat vasitələrində istifadə edilən raketlərin pillələri.

880390980 0

9B

Sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları:

9B001

qaz turbinlərin kürəklərinin, tökülmüş pərlərinin və ya istilik-qoruyucu qatının istehsalı xüsusi hazırlanmış aşağıdakı avadanlıq, alətlər və ya ləvazimatlar

9B001, a

a.istiqamətləndirilmiş kritallaşma və ya monokristalın yetişdirilməsi üçün avadanlıq;

841199909 0

9B001, b

b.keramik millər və ya gövdələr

690390800 0

9B002

Məlumatın yığılması və işlənməsi üçün nəzarət-ölçü cihazlar (qəbuledicilər daxil edilməklə) və ya avtomatlaşdırılmış avadanlıq, 9E003.a. bəndiinə görə nəzarət edilən «texnologiyalar» daxil edilərək, qazturbinli mühərriklərin, hissələrin və komponentlərin «hazırlanması» üçün xüsusi təyin edilmiş real zaman miqyasında işləyən nəzarət sistemləri

903180910 0

9B003

773K (5000 C) temperaturunda və kürəklərin uclarında 335 m/san.-dən yüksək sürət zamanı fəaliyyət etmə şəraitində hazırlanmış qaz turbinlərin fırçalarının bərkidicilərinin istehsalı və ya sinanılması üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq və onun üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər və ya ləvazimatlar

845961
845969
902410

9B004

9E003.a.3. və ya 9E003.a.6. bəndlərində qeyd edilən qaz turbinləri üçün superərintilərin, titan ərintilərinin və ya bel-lövhə intermetal kombinasiyalar üçün alətlər, ştamplar və ya sıxac ləvazimatları

8466
851580110 0
851580190 0
851590900 0

9B005

aşağıdakı hər hansı bir aerodinamik borularla və ya qurğularla birlikdə istifadə üçün xüsusi təyin edilmiş real zaman miqyasında işləyən nəzarət sistemləri, məlumatın yığılması və işlənməsi üçün nəzarət-ölçü cihazları (qəbuledicilər daxil edilməklə) və ya avtomatlaşdırılmış avadanlıqlar:

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9B105 bəndinə baxın

9B005, a —
9B005, c

a.sınaq kamerasının ölçüsü (uzunluğu boyu ölçülmüş) 250 mm-dən daha az olan və tədqiqat məqsədləri üçün xüsusi hazırlanmış aerodinamik borular istisna olmaqla, 1, 2 M və ya daha çox sürətlər üçün hazırlanmış aerodinamik borular;

Texniki qeyd: 9B005a bəndində sınaq kameranın ölçüsü ən böyük çevrənin diametri üzrə kvadratın tərəfi və ya düz bucağın ən böyük tərəfi ilə təyin edilir.903120000 0

b. 5 M ötən sürətlərdə müqavimət şərtlərini modelləşdirmək üçün qurğular, istilik, plazma-qövsli, impuls və zərbə aerodinamik qurğular və qaz topları; və ya c.aerodinamik borular və ya qurğular, ikiölçülülərdən fəqli, selləri 25 x 106 ötən Reynolds rəqəmi ilə təqlid edilən

903120000 0

9B006

Səs təyziqinin səviyyəsi 160 dB və daha çox olan (20 TPa zamanı) , hesablanma gücü 4 kVt və ya daha çox, kamerada iş temperaturu 1273 K (10000 C) yuxarı şəraitdə titrəmə-akustik sınaqlar üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq və onun üçün xüsusi hazırlanmış kvars qızdırıcıları.

903120000 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9B106 bəndinə baxın

9B007

Rentgen şualanma müstəvisindən və ya standart fiziki və ya kimyəvi təhlildən fərqli olan dağıtmayan nəzarət texnikasının istifadəsi ilə raket mühərriklərinin tamlığıni yoxlamaq üçün avadanlıq

902229000 0
9031

9B008

833 K (560° C) -dən yuxarı temperaturla selin divarında səthi sürtünməni birbaşa ölçmək üçün xüsusi hazırlanmış qəbuledicilər.

902519990 0
902780970 0

9B009

Toz metallurgiya üsulu ilə metalın 873 K (6000C) və ya daha çox temperaturunda və gərginlik dartılmaya hüdud möhkəmliyinin 60 faizi səviyyəsində olduğu zaman fəaliyyət göstərməyə qadir olan, turbinli mühərriklərin rotorlarının elementlərinin istehsalı üçün təchiz etmə ləvazimatları

846299100 0

9B105

«raketin» və onun tərkib hissələri üçün istifadə edilən 0, 9 M və ya daha çox sürətlər ilə aerodinamik borular

903120000 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 9B005 bəndinə baxın

9B106

Ətraf mühitin modelləşdirilməsi kameraları və surdo- kameralar:

a.aşağıdakı uçuş səraitlərini modelləşdirə bilən ətraf mühitin modelləşdirilməsi kameraları:

1. 20 Hs-dən 2000 Hs qədər diapazonda mühitdə titrəmə 10 g və ya yuxarı və 5 kN və ya daha çox ötürücü qüvvə ilə;

1.15000 m və ya da çox hündürklükdə; 2.temperatur intervalı ən azı 223 K (-500 C) -dən 398 K (+1250 C) qədər;

b. aşağıdakı uçuş səraitlərini modelləşdirə bilən surdokameralar:

1.akustik əhatə səs təyziqinin 140 desibell və ya daha çox cəm səviyyəsində (20 TPa nisbətən) və ya 4 kVt və ya çox hesablanmış güclə;2.15000 m və yada çox hündürlükdə;

temperatur intervalı ən azı 223 K (-5000 C) -dən 398 K (+1250 C) qədər;


903120000 0

9B115

9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A105- 9A109, 9A111, 9A116 -9A119 bəndlərə görə nəzarət edilən sistemlər, sistemaltılar və komponentlər üçün xüsusi layihələşdirilmiş «istehsalat avadanlığı»

903120000 0

9B116

9A005-dən 9A009-a qədər, 9A011, 9A101, 9A104-dən 9A109-a qədər, 9A111 və ya 9A116-dan 9A119-a qədər bəndlərinə görə nəzarət edilən sistemlər, sistemaltıların və komponentlər üçün və ya 9A004 bəndinə görə nəzarət edilən kosmik qurğular üçün xüsusi layihələşdirilmiş «istehsalat fondları».

Malın kodu təsnifatına görə sinifləşdirməklə müəyyən edilir

9B117

Bərkyanacaqlı və ya mayeyanacaqlı raket mühərrikləri üçün sınaq dəzgahları və stendlər, aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

a. 90 kN-dan çox dartma qüvvəsi ilə mühərriklərin sınamsına qadir olan;

b.eyni zamanda dartma vektorunu üç müstəqil oxlarda ölçməyə qadir olan.


903120000 0

9C

Materiallar:

9C110

Üzvi matrisalarla və ya metal matrisalarla düzəldilmiş, dartılmaya xüsusi möhkəmliyi 7.62 x 104 m-dən çox və xüsusi elastiklik modulu 3.18 x 106 m-dən çox olan lifli və ya aramid sapa oxşar materiallala armaturlaşdırılmış və 9A110 bəndində qeyd edilmiş kompozisiyalı strukturlar, laminantlar və məmulatlar üçün təyin edilmiş qətranla impreqləşdirilmiş lifli prepreqlər və onlar üçün metalla örtürülmüş lifli briketlər.

Qeyd. 9C110 bəndinə görə yalnız ASTM D4065 və ya analoji standartda müəyyən edilən kimi, 418K(1450 C) -dən yuxarı şüşəyə keçmə temperaturu (Tg) olan qatranı istifadə edən qatranla impreqləşdirilmiş lifli prepreqlərə nəzarət edilir.Malın kodu təsnifatına görə sinifləşdirməklə
müəyyən
edilir.

Xüsusi qeyd. Həmçinin 1C010 və 1C210 bəndlərinə baxın

9D

Proqram təminatı:

9D001

9A, 9B bölmələrinə və ya 9E003 bəndinə görə nəzarət edilən avadanlıq və ya«texnologiyanın» «hazırlanması» üçün xüsusi layihələşləşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş. «proqram təminatı»

9D002

9A və ya 9B bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın «istehsalı» üçün lazım olan «proqram təminatı»

9D003

9B bölməsinə görə nəzarət edilən mühərriklərin və ya 9A bölməsinə görə nəzarət edilən avadanlığın tam avtomatlaşdırılmış elektron-rəqəmli idarəetmə sistemlərinin «tətbiqi» üçün lazım olan «proqram təminatı»:

a.«proqram təminatı», mühərrik sistemlərin elektron-rəqəmli nəzarətçilər, aerokosmik sınaq qurğuların və ya aviasiya mühərriklərinin sınanılması üçün;

b.«FADEK»-də istifadə edilən «rəddədavamlı» «proqram təminatı» və uyğun test qurğuları


9D104

Başqa «proqram tə’minatı»:

a.aerodinamik borularda iki- və ya üçölçülü özlülü sel axınını modelləşdirilmək üçün və ya uçuş sınaqlarının məlumatlarının işlənməsi, hava qaz turbin mühərriklərin, yığmaların və ya komponentlərin sınaqları üçün «proqram təminatı»;

b.hava qaz turbin mühərriklərin, yığmaların və ya komponentlərin sınaqları üçün «proqram təminatı», real zaman miqyasında məlumatların ümumiləşdirmək, çevirmək və təhlil etmək üçün xüsusi hazırlanmış və sınaq məmulatlarının və ya sınaq müddətində sınaq şərtlərinin dinamik qurulmasını daxil etməklə əks əlaqə ilə idarəetməni təmin etməyə qadir olan;

c. monokristalın istiqamətləndirilmiş kristallaşmasını və ya tökülməsini idarə etmək üçün xüsusi hazırlanmış«proqram tə’minatı»;d. rotor pərlərinin klirensinin nəzarəti üçün fəal kompensasiya sistemlərinin tətbiqi üçün«proqram mətni», «obyekt kodları» və ya «maşın kodları» şəklində lazım olan «proqram təminatı»

Qeyd. 9D004 bəndinə görə nəzarət edilməyən avadanlığın tərkibində olan və ya fəal kompensasiyalı klirensin idarəetmə sisteminin kalibləşdirmə, təmir və ya modernləşdirilməsi ilə əlaqədar texniki xidmət üçün tələb olunan «proqram tə’minatı»na nəzarət edilmir9D101

9B105, 9B106, 9B116 və ya 9B117 bəndlərinə görə nəzarət edilən mallarla birlikdə «istifadə» üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edimiş «proqram tə’minatı»

9D103

9A004 bəndinə görə nəzarət edilən kosmik qurğuların, 9A104 bəndinə görə nəzarət edilən raket-zondların, və ya 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106, 9A108, 9A116 və ya 9A119 bəndlərinə görə nəzarət edilən sistemaltıların modelləşdirmə, layihələşdirməsi və ya birləşdirməsi üçün xüsusi hazırlanmış«proqram təminatı»,

Qeyd. 9D103 bəndində göstərilən «proqram təminatı»na 4A102 bəndində göstərilən xüsusi hazırlanmış qurğu vasitələri ilə birləşdiyi halda da nəzarət edilır.9D105

Birdən çox sistemaltıların funksiyalarını əlaqələndirmək üçün 9A004 bəndində göstərilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndində göstərilən raket-zondlarda «istifadə» üçün xüsusi hazırlanmış«proqram tə’minatı»

9E

Texnologiyalar :

Qeyd. 9E001-9E003 bəndlərində göstərilən qaz turbinləri üçün«hazırlanma»və ya «istehsalat» «texnologiyaları» təmir, bərpa və ya əsaslı tə’mir üçün «tətbiq» «texnologiyaları» kimi istifadə edildikləri təqdirdə nəzarət altında qalırlar. Mühərriklərin bütövlikdə və onların modullarının dəyişilməsini daxil etməklə, kalibrəmə, nasaz və ya istifadəyə yararsız blokların çıxarılması ilə əlaqədar istifadə , fəaliyyət üçün texniki məlumatlara, cizgilərə və ya sənədlərə nəzarət edilmir

9E001

Ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A001.c yarımbəndinə, 9A004- 9A011, bəndlərinə 9B və ya 9D bölmələrinə görə nəzarət edilən avadan-lığın və ya «proqram təminatının» «hazırlan-ması» üçün təyin edilən «texnologiyalar»

9E002

Ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A001.c . yarımbəndinə, 9A004-9A011 bəndlərinə və ya 9B bölməsinə görə nəzarət edilən avadanlığın «istehsalı» üçün təyin edilən «texnologiyalar»

9E003

Başqa «texnologiyalar»:

a.aşağıdakı hər hansı bir komponentlərin və ya qazturbinli mühərrik sistemlərin «hazırlanması» və ya «istehsalı» üçün tələb olunan «texnologiyalar»:

1. qaz turbinlərin kürəkləri, pərlərin və ya istiqamətləndirilmiş kristallaşmadan və ya material xüsusiyyətlərinin ortaq göstəricilərinə əsaslanaraq 1273K (10000 C) temperaturda və ya 200 Mpa təyziqdə 400 saatdan çox sınmağa

müqavimət müddəti olan monokristal ərintilərdən alınmış istilik qoruyucu örtüklər;Xüsusi qeyd. Nəzarət edilən struk-turların, lami-
nat və materialların təmiri üzrə «texnolo-giyalar»a dair 1E002.f yarımbəndinə baxın

9E003

2. kameranın çıxışdakı 1813K(15400 C) -dən daha çox orta temperaturda işləyən və ya yanma kamerası, qeyri-metal istilik qoruyucusu elementləri və ya qeyri-metal ğövdəsi olan çoxkünbəzli yanma kamerası;

3.aşağıdakı hər hansı bir materialdan hazırlanan komponentlər:

a.588K(3150 C) -dən yuxarı temperaturlarda tətbiqi üçün üzvi kompozisiyalı materiallar;

b.1C007 bəndinə görə nəzarət edilən metal «matrisali», «kompozisiyalı», keramik«matrisali», intermetal və ya armaturlaşdırılmış intermetal materiallar;

c.1C010 bəndində göstətilən və 1C008 bəndində göstərilən qatranın istifadəsi ilə düzəldilən «kompozisiyalı» materiallar;


4.1300 K (11270 C) və ya daha yüksək temperaturlu qaz selində işləmək üçün layihələşdirilmiş soyudulmayan turbin kürəklər, pərlər, uyğunlaşdırılan mühərriklər üçün və onların istilik qoruyucu örtüklər və ya başqa komponentlər;

5.9E003.a.1. yarımbəndində göstərilənlərdən başqa və 1643 K (13700 C) və ya daha yüksək temperaturlu qaz selində işləyən soyudulan turbin kürəklər, pərlər, istilik qoruyucu örtüklər;

6.qanad-disk kəsikli turbinlər ilə pərin kombinasiyası möhkəm birləşmələrdə istifadə edilir;


7.1C003.b. yarımbəndinə görə nəzarət edilən «diffuziyalı qaynaq» texnologiyasınından istifadə edilən qazturbinli mühərrikin komponentləri;

8.1C002.b. yarımbəndinə görə nəzarət edilən toz metalurgiya üsulu ilə hazırlanmış materiallardan istifadə edilən qazturbinli mühərrikin yüksək resurslu fırlanan komponentləri;9E003

9.FADEK qazturbinli mühərriklər və ya dövrü diaqnostika komponentləri, qəbuledicilər və xüsusi layihələşdirilmiş komponentləri;

10.Qaz selinin formasının idarəetmə sistemi və uyğun nəzarət sistemi:

a.qaz generatorlu turbin;

b.ventilyatorlı və ya qüvvə turbinləri;

c.hərəkətli ucluqlar

Qeyd. 1.fırlanma statorları, addımı dəyişən ventilyatorlar qaz selinin formasının idarəetmə sistemləri və 9E003.a.10. yarımbəndində göstərilən nəzarət sistemlərinə kompressorlar üçün drenajlı klapanlar və ya dönmə, kürəkin çıxış gərginliyi daxil edilmir;

2. 9E008.a.10. yarımbəndinə görə uçuş qüvvələrinin reversi üçün qaz selinin formasını idarəetmək sistemi, istehsalı və ya «texnologi-yalar», «hazırlamalar» nəzarətə daxil deyildir.


9E003

11.uçuşlararası dayaqsız geniş xordalı iki boş kürəklər.

b.aşağıdakı hər hansı bir avadanlığın hazırlanması və ya istehsalı üçün tələb edilən «texnologiyalar»:

1. məlumatın toplama sisteminə birinci sensorlardan məlumatları ötürməyə qadir olan kontaktsız qəbuledicilərlə təchiz edilmiş aerodinamik borularda sınaqlar üçün aerodinamik modellər;

2. 0, 55 m-dən yuxarı sürətlərdə uçuş zamanı 2000 kVt-dan daha çox gücə dözməyə qadir olan «kompozisiyalı» materiallardan kürəklər və ya bərkidicilər;

c. qazturbinli mühərriklərin komponentlərinin hazırlanması və ya istehsalı üçün tələb edilən və «lazer»dən, su şırnağıdan, elektrokimyəvi emaldan və ya elektroqığılcımlı dəzgahlardan istifadə edən aşağıdakı xarakteristikalar yığımının hər hansı birinə malik olan deliklərin alınması üçün«texnologiyalar»:

1.bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

a.dərinliyi diametrlərindən 4 dəfə çox;

b.diametri 0, 76 mm-dən kiçik;

c.meyl bucağı 25 qrad bərabər və ya daha kiçik; və ya

2. bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

a.dərinliyi diametrlərindən 5 dəfə çox;

b. diametri 0, 4 mm-dən kiçik;

c.meyl bucağı 250-yə bərabər və ya daha kiçik;

Texniki qeyd. 9E003.c. yarımbəndində tətbiq edilən meyl bucağı dəliklərin oxunun aerodinamik səthlə kəsişmə nöqtəsində bu səthə toxunandan ölçülür.9E003

d. gücü ötürən vertolyot sistemlərinin və ya vertolyot pərlərinin konusunun qalaqlanma və ya uçuş qurğusunun qanadının qalaqlanma gücünün ötürülmə sistemlərinin hazırlanması üçün «texnologiyalar;

e.aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan porşenli dizel mühərrikinin hazırlanması və ya istehsalı üçün «texnologiyalar»:

a.boksun həcmi 1, 2 kub.m və ya daha az;


9E003

b.80/12697EEC, ISO 2534 standartları və onların ekvivalentləri əsasında tam çıxış gücü 750 kVt-dan daha çox;

c.boks həcminin güc sıxlığı 700 kVt/kub.m-dən çox;

Texniki qeyd. Boksun həcmi aşağıdakı yolla ölçülmüş üç perpendikulyar ölçülərin hasilidir:

uzunluğu: dirsəkli valın uzunluğu- qabaq flansdan nazim çarxın üz müstəvisinə qədər;

eni: aşağıdakı ölçülərin maksimum qiyməti:

a.klapanın bir kənar qapağından başqasına qədər xarici məsafə; b.silindirlərin başlıqlarının kənarları arasındakı məsafə; c.nazim çarxının örtuk diametri;

hündürlüyü: aşağıdakı ölçülərin maksimum qiyməti:

a.dirsəkli valın oxundan klapanın qapağının yuxarı müstəvisinə (və ya silindir başlığına) qədər məsafə;

b.nazim çarxının örtuk diametri;


9E003

f.yüksək çıxış güclü dizel mühərrikləri üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlərin istehsalı üçün «texnologiyalar»:

1.«texnologiyalar», aşağıdakı bütün komponentləri olan və 1C007 bəndinə görə nəzarət edilən keramik materialları istifadə edən mühərrik sistemlərin «istehsalı» üçün «lazım» olan:

a.silindirlərin gilizləri; b.porşenlər; c.silindirlərin başlıqları; d.başqa komponentlərdən biri və ya daha çoxu (çıxış dəlikləri, turboüfürmə elementləri, qapaqların yığmaları və ya təcrid edilmiş injektorlar) ;

2.aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan bir pilləli kompressorla turboüfürmə sistemlərin «istehsalı» üçün «lazım» olan«texnologiyalar»:

a.təyziqlərin nisbəti 4:1 və ya daha çox olduğu zaman işləyən; b. 30-dan 130 kq/dəq-yə qədər diapazonda olan məsrəf; c.kompressorun və ya turbin seksiyaların daxilində selin en kəsiyini dəyişmək qabiliyyəti olan;

3.dizel yanacağından benzinə qədər diapazonda (310, 8 K (37, 80 C) temperaturunda 0, 5santistoks) yanacağın özlülüyü dəyişməyə qabiliyyəti olan (misal üçün dizel və ya adi yanacaq) xüsusi layihələşdirilmiş çox yanacaqlı yanacaq injeksiya sistemlərinin «istehsalı» üçün «lazım» olan«texnologiyalar»:

a.injeksiya edilən miqdar bir silindrə bir səpmədə 230 kub.mm-dən çox; b.müvafiq qəbuledicilərin istifadəsi ilə fırlanma momentinin müəyyən qiymətini təmin etmək üçün tənzimləyicinin dəyişilməsi və yanacağın xarakteristikalarını ölçmək üçün xüsusi layihələşdirilmiş elektron idarəetmənin olması;


9E003

g.silindir divarında porşen halqasının toxunmanın yuxarı hüdud nöqtəsində ölçülən 723 K (4500 C) -dən yüksək temperaturlara dözməyə imkan verən silindir divarlarının bərk, qazaoxşar və ya maye təbəqəli yağlanması olan yüksək çıxış güclü dizel mühərriklərinin hazırlanması və ya «istehsalı» üçün «texnologiyalar»

9E003

Texniki qeyd. Yüksək çıxış güclü dizel mühərrikləri — 2300 dövr/dəq fırlanma sürəti zamanı 1, 8 MPa və ya daha çox

tormozlanmanın effektiv təyziqinin nominal qiymətli və 2300 dövr/dəq və ya daha çox nominal fırlanma sürətini təmin edən mühərriklərdir.9E101

ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A101, 9A104- 9A111 və ya 9A115- 9A119 bəndlərinə görə nəzarət edilən malların hazırlanması və ya istehsalı üçün tə’yin edilən «texnologiyalar»

9E102

ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A005- 9A011, 9A101, 9A104- 9A111, 9A115- 9A119 , 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 və ya 9D103 bəndlərinə görə nəzarət edilən malların və ya 9A004 bəndinə görə nəzarət edilən kosmik qurğuların tətbiq edilməsi üçün «texnologiyalar»

Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə