Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə2/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1A005

Bronjiletlər və xüsusi təyinatlı komponentlər

Qeyd. 1. 1A005 bəndinə görə fərdi zirehli jilet və onların ləvazimatları fərdi xidmətə və ya şəxsi müdafiə üçün nəzərdə tutulduqda nəzarət edilmir.

2. 1A005 bəndinə görə zirehli jiletlər ancaq yalnız frontal müdafiəni təmin etmək, yeni qəlpələrdən, həmçinin qeyri hərbi partlayıcı qurğuların partlanmasından müdafiə üçün nəzərdə tutulduqda nəzarətə götürülmür


620429900 0
621143900 0

1A102

9A004 bəndində göstərilən kosmik üçuş aparatlarında və ya 9A104 bəndində qeyd edilən zonlaşdıran raketlərdə istifadə üçün xüsusi hazırlanmış doydurulmuş pirolizli karbon-karbon komponentləri

3801

1A202

1A002 bəndində təyin olunanlardan fərqli , aşağıdakı xarakteristikaları olan borucuq formalı «kompozisiyalı» strukturları:

a.daxili diametri 75 mm-dən 400 mm-ə qədər olan;

b. 1C010.a. və ya b., və ya 1C210.a. yarım-bəndlərinə görə nəzarət eilən istənilən «lifli və ya sapaoxşar materiallardan» və ya 1C210.c görə nəzarət edilən impreqləşdirilmiş karbon materiallarından düzəldilən


380190000 0
392690100 0
681510100 0
681599900 0

1A225

Ağır sudan tritium bərpa etmək məqsədi ilə və ya ağır su istehsal etmək üçün su və hidrogen arasında izotopun mübadilə reaksiyasını sürətləndirmək üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş platinləşdirilmiş katalizatorlar

381512000 0

1A226

Aşağıdakı xarakteristikalara malik olan adi sudan ağır suyu ayırmaq üçün hazırlanmış xüsusi quraşdırmalar:

a.fosforlu ğümüşdən (islanmasını yaxşılaşdırmaq üçün kimyəvi emal edilmiş) hazırlanmış;

b.saflaşdırıcı vakuum qüllələrində istifadə etmək üçün təyinatı olanlar


84012000 0

1A227

Aşağıdakı xarakterisitikaları olan radiasiyadan mühafizə üçün yüksək sıxlıqlı pəncərə (qurğuşun şüşəsindən və ya digər materiallardan) :

a.soyuq səthə görə sahəsi 0, 09 kv.m-dən daha böyük;

b.sıxlığı 3 q/kub.sm-dən yuxarı;

c.qalınlığı 100 mm və ya daha çox və onlar üçün xüsusi hazırlanmış çərçivə.

Qeyd. 1A227 bəndində «soyuq səth» dedikdə, pəncərə səthinin radiasiya şüasının ən kiçik qiymətinə məruz qalan işçi sahəsi nəzərdə tutulur


902290900 0

1B

Sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları

1B001

1B001, 1A002 və ya 1C010 bəndlərinə görə nəzarət edilən lif, preqreqov, preform və ya kompozisya material və ya məmulatların istehsalı üçün avadanlıqlar, habelə xüsusi təyinatlı komponentlər və köməkçi qurğular:

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 1B101 və 1B201 bəndlərinə baxın

1B001, a

liflərin dolanması , yığılması, mövqeləşdirilməsi ilə bağlı 3 və daha çox oxlara görə koordinatlaşdırılan və proqramlaşdırılan yer dəyişməsi olan, lifli və sapvari materiallardan laminatlar və ya kompozisiyalı materialların istehsalı üçün lifləri dolayan maşınlar

844630000 0
844540000 0

1B001, b

rulon və ya trosun, lentin dolanması, mövqeləşdirilməsi ilə bağlı, iki və daha çox oxa görə koordinatlaşdırılan və proqramlaşdırılan yer dəyişməsi olan, xüsusi kompozisyalı materiallardan uçuş qurğularının və ya döyüş raketlərinin gövdə elementlərinin istehsalı üçün lent və ya trosdolayan maşınlar

Qeyd. 1B001.b. yarımbəndində «raket» - raket sistemini və pilotsuz hava uçuş qurğularını göstərir.844630000 0

1B001, c

müxtəlif istiqamətlərdə və ölçülərdə fəaliyyət göstərən, maşın funksiyalarını dəyişmək üçün qurğu və adaptor daxil olmaqla, kompozisiyalı materialların hazırlanması məqsədi ilə liflərin toxunması, qarışdırılması və ya sarınması üçün toxucu maşınlar və ya hörmə maşınları

Qeyd. Yuxarıda göstərilən son istifadə üçün modifikasiya edilməmiş toxucu maşınları üzrə 1B001 bəndinə görə nəzarət aparılmır.844621000 0
844790000 0

1B001, d, 1

qızdırma prosesində liflərin möhkəmlənməsi üçün xüsusi avadanlıq daxil edilməklə poliakrilonitril, viskoz, peyk və ya polikarboksilan kimi polimerlərin karbon və ya karbit — silisiumlu liflərə çevrilməsi üçün avadanlıq

845610
845691000 0
845699800 0
851580990 0

1B001, d, 2

karbid-silisium liflərinin istehsalı məqsədi ilə kimyəvi elementlərin buxarlarının qızdırılmış örtükaltıya çökdürülməsi üçün avadanlıq

841780800 0

1B001, d, 3

nəm sarılma metodu ilə termodavamlı keramikanın istehsalı üçün avadanlıq

844590000 0
845180800 0

1B001, d, 4

alüminium tərkibli prekursorların liflərinin termoemalı vasitəsilə giltorpaq tərkibli liflərə çevirici avadanlıq

843180800 0

1B001, e

1C010.e. yarımbəndinə görə nəzarət edilən prepreqovların isti əritmə üsulu ilə istehsalı üçün avadanlıq

845180800 0
847759100 0
847759800 0

1B001, f

kompozisiyalı materiallar üçün xüsusi yaradılmış ultrasəs metodlarının tətbiqi və ya rentgen tomoqrafının tətbiqi ilə üç ölçüdə nöqsanları aşkar edən avadanlıq

902219000 0
902229000 0
903180390 0

1B002

Çirklənmənin qarşısını almaq üçün xüsusi hazırlanmış və 1C002.c.2. yarımbəndində göstərilən proseslərdə istifadə etmək üçün metal ərintilərin, tozşəkilli metal ərintiləri və ya ərintilər əsasında materialların istehsalı üçün avadanlıqlar

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir.

1B003

Aşağıdakıların istehsalı üçün xüsusi hazırlanmış, superelastik forma və ya titandan diffuz qaynağı, alüminium və ya onların ərintisini almaq üçün alətlər, presformalar, matrisalar və ya armaturlar:

a. uçuş qurğularının gövdələri və ya aerokosmik konstruksiyaları;

b. uçuş və aerokosmik qurğuların mühərrikləri, və ya;

c. belə konstruksiyalar və mühərriklər üçün xüsusi hazırlanan komponentlər820730100 0

1B101

1B001 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən fərqli kompozisyalı strukturları istehsal etmək üçün avadanlıq və bunun üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş əlavə avadanlıqlar və komponentlər:

Qeyd.1B101 bəndinə görə nəzarət edilən komponentlərə və əlavə avadanlıqlara val, disk tutan, yiv açan, presləyici avadanlıq, termik emal, ərinti, birləşmə və ya qaynaq, «kompozisyalı materiallar», laminat və ya onlar əsasında məhsul daxildir.1B101, a.

liflərin dolanması , yığılması, mövqeləşdirilməsi ilə bağlı 3 və daha çox oxlara görəəlaqələndirilən və proqramlaşdırılan yerdəyişməsi olan, kompozisiya edilmiş materialların lifli və ya sapvar materiallardan laminatların istehsalı üçün lifləri dolayan maşınlar, habelə mövqeləşdirən və proqramlaşdıran vasitələr

844630000 0
853710100 0
853710990 0

1B101, b

lentin və ya rulonun dolanması, mövqeləşdiril-məsi ilə bağlı, iki və daha çox oxa görə koordinatlaşdırılan və proqramlaşdırılan yer- dəyişməsi olan, xüsusi kompozisyalı materiallardan uçuş qurğularının və ya döyüş raketlərinin gövdə elementlərinin istehsalı üçün lent dolayan maşınlar

844630000 0

1B101, c, 1.

qızma prosesində liflərin möhkəmlənməsi üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq daxil edilməklə poliakrilonitril, sirkoz, peyk və ya polikarboksilan kimi polimer liflərin çevrilməsi üçün avadanlıq

845610101 0
845691000 0
851580990 0
851580910 0

1B101, c.2.

kimyəvi elementlərin buxarlarının və ya mürəkkəb maddələrin qızdırılmış sapaoxşar altlığa çökdürülməsi üçün avadanlıq

841780800 0

1B101, c, 3

alüminium oksidi kimi termodavamlı keramikanın nəm sarılma üsulu ilə istehsalı üçün avadanlıq

844590000 0
845180800 0

1B101, d

9C110 bəndinə görə nəzarət edilən liflərin səthlərinin işlənməsi və ya prepreqovların yaradılması üçün avadanlıqlar

Qeyd. 1B101.d. yarımbəndində nəzarət edilən avadanlıqlara vallar, lifləririn dartılması üçün qurğular, səthlərin örtülməsi üçün avadanlıq, kəsici avadanlıq və tədarük yivaçaları daxildir.845180800 0
847759100 0
847759800 0

1B102

1B002 bəndində göstərilənlərdən başqa, toz texnologiyası üçün istehsalat avadanlıqları:

1B102 bəndinə görə aşağıdakılara nəzarət edilir:

a. arqon-sulu mühitində prosesin təşkili ilə tozlanma və ya kürəvi metal tozaoxşar material-ların alınması üçün tətbiq edilən plazma genera-torlarına (yüksək tezlikli elektroqövslülərə) ;

b. arqon-sulu mühitində prosesin təşkili ilə tozlanma və ya kürəvi metal tozaoxşar materialların alınması üçün tətbiq edilən elektropartlayıcı avadanlığa;

c.təsirsiz mühitdə(məsələn azotda) ərintinin tozlanması üsulu ilə kürəvi alüminium tozlarının istehsalı üçün tətbiq edilən avadanlıqlara


Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1B115

1B002 və ya 1B102 bəndlərində qeyd edilənlərdən başqa raket yanacağı və ya onun komponentlərinin istehsalı üçün avadanlıqlar, o cümlədən:

a. 1C011.a., 1C001.b. yarımbəndlərində, 1C111 bəndində və ya 10-cu kateqoriyadakı hərbi təyinatlı malların siyahısı üzrə nəzarət edilən maye raket yanacağının və ya onun komponentlərinin «istehsalı», daşınması və qəbul sınaqları üçün avadanlıq;

b. 1C011.a., 1C001.b. yarımbəndlərinə , 1C111 bəndinə və ya 10-cu kateqoriyadakı hərbi təyinatlı malların siyahısı üzrə nəzarət edilən bərk raket yanacağının və ya onun komponentlərinin «istehsalı», daşınması və qəbul sınaqları üçün avadanlıq;

Qeyd. 1B115 bəndinə görə paket qarışdırıcılarına, fasiləsiz təsir qarışdırıcılarına və maye-energetika dəyirmanlarına nəzarət edilmir. Belə avadanlığa dair 1B117, 1B118 və 1B119 bəndlərinə baxın.

Qeyd 1.Hərbi malların istehsalı üçün xüsusi hazırlanmış avadanlığa dair 10-cu kateqoriyadakı hərbi təyinatlı malların siyahısına baxın.

Qeyd.2. 1B115 bəndinə görə bor karbidinin «istehsalı», saxlanması və qəbul sınağı üçün avadanlığa nəzarət edilmir847982000 0

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 1B115.b yarımbəndinə baxın

1B 116

130 Pa-dan 20 kPa-ya qədər təzyiqlərdə 1573 K (13000 C) -dan 3173 K (29000 C) -ya qədər temperatur diapazonunda parçalanan qaz-prekursorlardan pirolitik alınan mateirialların vallara, çərçivələrə və ya altlıqlara çökdürülməsı yolu ilə istehsal üçün xüsusi hazırlanmış ucluqlar

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1B 117

Sıfırdan 13.326 kPa-ya qədər diapazonda vakuumda qarışdırma üçün avadanlıq və qarışdırma kamerasında temperaturun tənzimlənməsi üçün vasitələri olan paket qarışdırıcıları :

a.kameranın həcmi 110 litr və çox ; b. mərkəzdən aralı ən azı bir qarışdırıcı/qatılaşdırıcı valı olanlarMalın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1B118

Sıfırdan 13.326 kPa-ya qədər diapazonda vakuumda qarışdırma üçün avadanlıq və qarışdırma kamerasında temperaturun tənzimlənməsi üçün vasitələri olan fasiləsiz təsir qarışdırıcıları :

a. iki və ya çox qarışdırıcı/qatılaşdırıcı valı və b. qarışdırıcı kameranın açılması imkanı olanlarMalın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1B119

1C011.a., 1C001.b. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən materialların xırdalanması və ya üyüdülməsi üçün istifadə olunan maye-energetika dəyirmanları və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1B 201

1B001 və ya 1B100 bəndlərində nəzarət edilənlərdən fərqlənən liflərin sarılması üçün maşın və müvafiq avadanlıqlar:

a.bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan liflərin sarılma maşınları:

1.iki və ya daha çox oxlarda liflərin yerləşmə, bükülmə və sarılma hərəkətlərini əlaqələndirən və proqramlaşdiran;

2.«lifli və ya sapaoxşar» materiallardan «kompozisiyalı» və ya laylı strukturların düzəldilməsi üçün xüsusi hazırlanmış902290900 0

1B201

3.uzunluğu 600 mm-dən az olmayan və diametri 75 mm-dən 400 mm-ə qədər silindrik rotorların sarılma imkanı olan;

b.1B201.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən avadanlıq üçün əlaqələndirici və programlaşdırıcı nəzarət qurğuları;

c. 1B201.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən avadanlıq üçün presenzion çərçivələr


902290900 0

1B225

Bir saatda 250 qr ftor gücü ilə ftor istehsalı üçün elekrolitli özəklər

854311000 0
854330800 0

1B 226

İon dəstəsinin 50 mA və ya daha çox ümumi cərəyanını təmin edən, bir və ya daha çox ion mənbələri ilə təhciz edilmiş və ya onlar üçün hazırlanmış izotopların parçalanması üçün elektromaqnit separatorları

Qeyd. 1B226 bəndinin tələbləri aşağıdakı separatorlara aiddir:

a.sabit izotoplarla zənginləşdirilməni təmin edənlərə;

b.həm maqnit, həm də ondan kənar yerləşə bilən kollektorlara və ion mənbələri ilə təhciz edilmişlərə840120000 0

1B 227

Çıxış qazları (azot və ya hidrogen) yüksək təziqli ammiak-hidrogen sütunundan çıxarılan, sintez edilmiş ammiakı isə həmin sütuna qaytarılan ammiak sintezedici konvertorlar və ya ammiak sintezedici seksiyalar

840120000 0

1B 228

Aşağıdakı xarakteristikalara malik olan hidrogen kriogen distillə sütunları:

a.35 K (-2380 C) və ya aşağı daxili temperaturda

işləmək üçün təyin edilmiş;

b.0, 5-dən 5MPa-ya qədər (5-dən 50 atmosferə qədər) daxili təyziqdə işləmək üçün təyin edilmiş;

c. aşağıdakı materiallardan hazırlanmış:

1.tərkibində kükürdün az miqdarı ilə və dənələrinin ölçüsü ASTM standartı (və ya ekvivalent standartı üzrə) üzrə 5 və ya daha çox nömrəli olan 300 seriyalı «xırda dənəli paslanmayan poladdan» və ya ;

2.hidrogenlə uyğunlaşan başqa ekvivalent kriogen materiallardan;

d. effektiv uzunluğu 5 m-dən az, daxili diametri isə 1 m-dən az olmayan844630000 0
841940000 0

1B229

Sulu-hidrogenli mübadilə sütunları və onlar üçün daxili kontaktorlar:

Qeyd. Ağır suyun istehsalı üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş sütunlara dair 0B004 bəndinə baxın.

a.bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan

sulu-hidrogenli mübadilə sütunları:

1. 2 MPa və ya daha çox nominal təzyiqlə işləyə bilən;

2.dənələrin ölçüsü ASTM standartı üzrə (və ya ekvivalent standart üzrə) 5 və ya daha çox nömrəsi olan yüksək keyfiyyətli karbonlu poladdan hazırlanmış;

3.1, 8 m və y daha çox diametrli;

b. 1B229.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən sulu-hidrogenli mübadilə sütunlarının kontaktorları84012000 0

Qeyd. tərkibində 0, 03 % və ya daha az karbon olan paslanmayan poladdan hazırlanan və axıntıya qarşı kontaktı təmin etmək üçün layihələşdirilmiş, yığılı halda 1, 8 m və ya daha çox effektli diametri olan seqmentləşdirilmiş qablar sütunların daxili kontaktoru olur. Onlar kimi torlu qablar, dərinləşdirilmiş, qapaqlı qablar və spiral taxmalar ola bilər.

1B 230

Maye ammiakda (KNH2/NH3) toplanılmış və ya həll edilmiş kalium amidindən aşağıdakı xarakteristikalara malik olan katalizator qatışıqlarının çəkilməsi üçün nasoslar:

a.hermetik (yəni hermetik qaynaq edilmiş) ;

b.8, 5 kub.m/saatdan çox məhsuldarlığı ilə; və ya

c. aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

1. qatılaşdırılmış kalium amidinin məhlulları (1%-dən artıq) üçün 1, 5-60 MPa (15-60 atmosfer) iş təyziqi;

2. durulaşdırılmış kalium amidin qatışıqları (1%-dən artıq) üçün 20-60 MPa (200-600 atmosfer) iş təyziqi8413
8413

1B 231

Tritium üçün qurğular və avadanlıqlar:

1B231, a

tritiumun istehsalı, bərpası, çıxarılması, qarışdırılması, saxlanması və nəqli üçün qurğular

8401

1B231, b, 1

isti ötürücülüyü 150 Vt-dan çox, 23 K( -2500 C) qədər temperaturu soyada bilən hidrogenli və ya heliumlu soyuducu qurğuları

8418
840120000 0
841950900 0
841989989 0

1B231, b, 2

metal hidridlərinin yığılması və ya təmizlənməsi üçün istifadə edilən hidrogen izotoplarının yığılması və təmizlənməsi üçün sistemlər

840120000 0

1B232

Aşağıdakı xarakteristikalara malik olan turbogenişlənidiricilər və ya turbogenişləndirici-kompressor qurğuları:

a.35 K (-2380 C) -dən az temperaturlarda istismar üçün hazırlanmış;

b.qazaoxşar hidrogenə görə 1000 kq/saat və ya daha çox keçirmə qabiliyyəti olan


841430910 0

1B233

Litiumun izotoplarının bölünməsi üçün aşağıdakı qurğular və avadanlıqlar:

1B233, a

litium izotoplarının bölünməsi üçün avadanlıq

840120000 0

1B233, b, 1

maye mübadiləsi üçün sütunlar:

litium amalqamları üçün xüsusi hazırlanmış taxmalarlı maye-maye mübadiləsi üçün sütun840120000 0
847989980 0

1B233, b, 2

civə və ya litium amalqamı üçün nasoslar

841381900 0

1B233, b, 3

litium amalqamı üçün elektroliz özəkləri

854330800 0

1B233, b, 4

litium oksidinin qatılaşdırılmış qatışığı üçün buxarlayıcılar

840120000 0
841899000 0
841989989 0

1C

Materiallar :

1C001

Elektromaqnit dalğalarının udulması üçün xüsusi təyinatı olan materiallar və ya elektrikkeçirici polimerlər :

1C001, a

2x108 Hs-dən çox, lakin 3x1012 Hs-dən az tezliklərdə dalğaların udulması üçün materiallar

381519
391000000 0

1C001, b

2x108 Hs-dən çox, lakin 3x1012 Hs-dən az tezliklərdə dalğaların udulması üçün görünən işıq üçün qeyri —şəffaf materiallar

381519
391000000 0

1C001, c, 1

aşağıdakı iştənilən polimerlər əsasında həll olunan həcmi elektrik keçiricilik qabiliyyəti 10000 Om/m-dən çox və ya 100 Om/kv.m-dən aşağı səthin xüsusi müqavimətli elektrikkeçirici polimer materiallar:

elektrikkeçirici polianilin390930000 0

1C001, c, 2

elektrikkeçirici polipirol

391190990 0

1C001, c, 3

elektrikkeçirici politnofen

391190990 0

1C001, c, 4

elektrikkeçirici polifenilen-vinilen

391190990 0

1C001, c, 5

elektrikkeçirici politienilen-vinilen

Qeyd. 1. 1C001 bəndinə görə nəzarət edilmir:

a.absorbsiya üçün qeyri-maqnit yüklənmə ilə təbii və sintetik liflərdən hazırlanmlş tüklü tipli absorberlərə;

b.maqnit itirmələri olmayan piramidalı, konuslu, tiyə və spiral səthlər daxil edilməklə, iş səthi yastı olmayan absorberlərə391190990 0

c. aşağıdakı xarakteristikalara malik olan yastı absorberlərə:

aşağıdakı materiallardan hazırlanmış:

a. 450 K (1770 C) -dan yuxarı temperatura qarşı dayanmaq xüsusiyyəti olmayan və düşən enerjini mərkəzi tezliyindən ±15 faizdən çox fərqlənən diapazonundakı metallara nisbətən 5 faizdən çox əksetmə əmsalını təmin edən birləşdirici taxmalar daxil olmaqla karbon doydurulması ilə penoplastik materiallardan və ya üzvi materiallardan; və ya

b. 800 K (5270 C) -dan yuxarı olan temperatura qarşı dayanmaq xüsusiyyəti olmayan və düşən enerjinin mərkəzi tezliyindən ±15 faizdən çox fərqlənən diapazonundakı metallardan fərqli olaraq 20 faizdən çox əksetmə əmsalını təmin edən keramik materiallardan1C002

Metal ərintilərinin tozları və ya əridilib birləşdirilmiş materiallar və onların aşağıdakı tipləri

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 1C202 bəndinə baxın

1C002, a, 1, a

tərkibində bir əlavəedici ərinti elementindən az olmayan və maksimum 38 % (çəkisinə görə) minimum 15 % (çəkisinə görə) alüminium olan nikel alüminidləri

750220000 0

1C002, a, 1, b

bir əlavəedici ərinti elementindən az olmayan və 10 % (çəkisinə görə) və ya daha çox alüminium olan titan alüminidləri

810820000 0
810890300 0
810890500 0
810890700 0
810890900 0

1C002, a, 2, a

nikel ərintiləri:

1.923K (6500 C) temperaturda 676 MPa səviyyəsində yüklənmə şəraitində 10000 saat və ya qırılmağa qədər daha çox istismar müddətli nikel ərintiləri;750220000 0

1C002.a.2.a.

2. 1095MPa və 823K(5500C) temperaturunda yüklənmə zamanı 10000 dövrə etməklə və ya daha çox dövr yorğunluğunun aşağı göstəricisi ilə nikel ərintiləri

750220000 0

1C002, a, 2, b

niobium ərintiləri:

1. 1073 K (8000 C) temperaturunda 400 MPa səviyyəsində yüklənmə şəraitində 10000 saat və qırılmağa qədər daha çox istismar müddəti ilə niobium ərintisi;

2. 700MPa və 973 K (7000 C) temperaturunda yüklənmə zamanı 10000 dövrə ilə və ya daha çox dövran yorğunluğunun aşağı göstəricisi ilə niobium ərintisi


811292310 0
811299300 0

1C002, a, 2, c

titan ərintiləri:

1.723 K (4500 C) temperaturunda 200 MPa səviyyəsində yüklənmə şəraitində 10000 saat istismar müddəti ilə və ya kəsilməyə qədər daha çox; və ya

2. 723 K (4500 C) temperaturunda və 400 MPa maksimum yüklənmə zamanı 10000 dövrə yorğunluğu ilə


810820000 0
810890300 0
810890500 0
810890700 0
810890900 0

1C002, a, 2, d

aşağıdakı dartılma möhkəmliyinə malik olan alüminium ərintiləri:

1.443 K (200° C) temperaturunda 240 MPa və ya daha çox; və ya 298 K (25° C) temperaturunda 415 MPa və ya daha çox760120
760429100 0
760820910 0
760820990 0

1C002, a, 2, e

maqnium ərintiləri:

345 MPa və ya daha çox dartılma möhkəmliyi və ya ASTM G-31standart üsulu ilə və ya onun milli ekvivalentinə uyğun ölçülən natriumxloridin 3 %-i su qatışığında ildə 1mm-dən az korroziya sürəti olan8104

1C002, b, 1, a

(Ni-Al-X, Ni-X-Al) , mühərrikin turbinlərinın hissələri və ya komponentləri tərkibində istifadəyə təyin edilən, yəni 109 ərintinin hissəciklərində 100 mkm iri (istehsal zamanı daxil olunan) ən azı üç qeyri-metal hissəcik olan nikel ərintiləri

750400000 0

1C002, b, 1, b

niobium ərintiləri (Nb-Al-X və ya Nb-X-AL, Nb-Si-X, və ya Nb-X-Si, Nb-Ti-X və ya Nb-X-Ti) t

811292310 0
811299300 0

1C002, b, 1, c

titan ərintiləri (Ti-Al-X və ya Ti-X-Al)

810820000 0

1C002, b, 1, d

alüminium ərintiləri (Al-Mg-X və ya Al-X-Mg, Al-Zn-X və ya Al-X-Zn, Al-Fe-X və ya Al-X-Fe)

7603

1C002, b, 1, e

maqnium ərintiləri (Mg-Al-X və ya Mg-X-Al)

810430000 0

1C002, b, 2

nəzarət edilən mühitdə aşağıdakı proseslərin birinin köməyi ilə hazırlanan:

a) vakuum tozlanması; b) qaz tozlanması;

c) mərkəzəqaçma tozlanması;

d) spinninq əridilməsi və kristallaşması;

e) ərintinin ekstraksiyası və kristallaşması və ya

f) mexaniki aşqar vurulmaMalın kodu təsnifatına görə sinifləşdir-
məklə müəyyən edilir

1C002, c

aşağıdakı xarakteristikaları olan, əridilib birləşdirilmiş materiallar:

1. 1C002.b. yarımbəndində göstərilən istənilən kompozisiyalı materiallardan düzəldilən;

2.xırdalanmamış dənələr, yonmalar və ya nazik mil şəkilində olan; və

3.nəzarət edilən mühitdə aşağıdakı üsulların biri ilə düzəldilən: a.kəskin soyudulma; b.;ərintinin spinninqləşdirilməsi; və ya c.ərintinin ekstraksiyası

Qeyd. 2C002 bəndinə görə astar örtüklər üçün istifadə olunan metal ərintilərinə, metal ərinti tozlarına nəzarət edilmir.


750300900 0
750400000 0
750512000 0
760200190 0
760320000 0
760429100 0
810430000 0
810820000 0
810890300 0 810890500 0
811292310 0
811292390 0
811299300 0

1C003

Bütün tipli və hər hansı bir forması olan maqnit materialları:

1C003, a

0, 05 mm və ya daha az qalınlığı və 120 000 və ya daha çox başlanğıc nisbi maqnit nüfuzluğu olan

850511000 0
850519
850519100 0
850519900 0

1C003, b

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan maqnitostriksion ərintilər:

1.maqnitostriksion doyması 5x10-4 A-dan daha çox olan; və ya 2.maqnitomexaniki süzmənin əmsalı 0, 8-dən daha çox olan720690000 0

1C003, c

ərintinin amorf və ya nanokristal yonmaları ən azı 75 % (çəkisinə görə) dəmirdən, kobaltdan və ya nikeldən ibarət olan; doyulma maqnit induksiyası 1, 6 T (Ba) və ya daha çox; yonma qalınlığı 0, 02-dən çox olmayan; xüsusi elektirk müqaviməti 2x10-4 Om/sm və ya daha çox olan

7206
750400000 0
8105

1C004

Dəmir, nikel və ya mis əsasında matrisa ilə aşağıdakı xarakteristikalara malik olan uran-titan ərintiləri və ya volfram ərintiləri:

a) sıxlığı 17, 5 q/kub.sm-dən çox;

b) elastiklik həddi 1250 MPa-dan çox;

c) dartılmağa möhkəmlik həddi 1270 MPa-dan daha çox; d) nisbi uzanması 8 %-dən çox284410100 0
810820000 0
810199000 0

1C005

100 m-dən daha çox uzunluğu ilə və ya çəkisi 100 qr-dan çox olan ifrat keçirici kompozisiyalı keçiricilər :

1C005, a

tərkibində bir və ya daha çox niobium-titan məftilləri olan çoxdamarlı ifrat keçirici kompozisiya keçiriciləri:

1.matrisada misdən və ya missaxlayan materiallar olmayan; və ya

2. en kəsiyinin sahəsi 0, 28x10-4 kv.mm-dən az olmayan (6 mkm diametrli dairəvi en kəsikli məftillərdə)


811299300 0
854419900 0

1C005, b

niobium-titandan hazırlanmamış bir və ya daha çox ifrat keçirici məftillərdən ibarət, aşağıdakı xarakteristikalara malik olan ifrat keçirici kompozisiya keçiriciləri :

1.9, 85 K (-263, 310 C) -dan yuxarı, lakin 24 K (-249, 160 C) -dan aşağı olmayan kritik tempe-raturu olan sıfır maqnit induksiyası zamanı;854419900 0

1C00B.5

2. en kəsiyinin sahəsi 0, 28x10-4 kv.mm-dən az olamayan;

3. 12 T maqnit induksiyasına uyğun maqnit sahəsi olan 4, 2 K (-268, 960C) temperaturunda ifrat keçirici halında qalan854419900 0

1C006

Maye və sürtkü materialları :

1C006, a, 1

sintetik karbohidrogen yağları və ya silisium-karbohidrogen yağları sintetik karbon yağları və ya silisium-karbon yağları bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

Qeyd. 1C006.a.1.yarımbəndinə görə məqsədi üçün silisium-karbon yağlarının tərkibində ancaq silisium, hidrogen və karbon olur.

a) yanma nöqtəsi 477 K (2040 C) —dan yuxarı;

b) soyuma nöqtəsi 239 K (-340 C) və ya aşağı;

c) özlülük(suvaşqanlıq) əmsalı 75 və ya daha çox;

d) 616 K (3430 C) temperaturunda termosabit olan381900000 0
290919000 0
391000000 0

1C006, a, 2

aşağıdakı xarakteristkaları olan xlor-hidrogenlər:

Qeyd. 1C006.a.2. yarımbəndinin məqsədi üçün xlor-ftor karbonları yalnız karbon, ftor və xloru tərkibində saxlayır.

a) yanma nöqtəsi yoxdur; b) öz-özünə alışma temperaturu 977 K (704° C) -dan yuxarı; c) soyuma nöqtəsi 219 K (-54° C) və ya aşağı; d) özlülük əmsalı 80 və ya daha çox;e) qaynama nöqtəsi 473 K (343° C) və ya yuxarı


2812
2826
381900000 0
382471000 0

1C006, b, 1

fenilen və ya antinilen efirləri və ya ikidən çox efir və ya tioefir funksiyalarına malik olan qarışıqlar

290930900 0
293090700 0

1C006, b, 2

tərkibində 298 K (250 C) temperaturunda 5000 kv.mm/s (5000 santistoklar) -dən az kinematik özülüyü ilə xarakterizə edilən ftorlaşdırılmış silisium olan mayelər

391000000 0

1C006, c, 1

c.təmizliyi 99, 8 % daha çox olan, 100 ml-də 200 mkm və ya daha çoxölçülü tərkibində 25-dən az olmayan hissəcikləri olan, aşağıdakı istənilən bişləşmələrdən nəmləşdirici və ya ftorlaşdırıcı mayelər:

tərkibinin 85%-i dibromtetraftoretan olan290346900 0

1C006, c, 2

tərkibinin 85%-i polixlortriftoretilen olan

390469900 0

1C006, c, 3

tərkibinin 85%-i polibromtriftoretilen olan

390469900 0

1C006, d

aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan elektronika üçün ftorkarbonlu soyuducu maeyələr:

1.aşağıdakı maddələrin hər hansı biri və onların qarışıqlarının çəkisinə görə 85 % və ya daha çox tərkibində olan:

a.perftorpolialkilefirtriazin monoölçülü formaları və ya perftoralifatik efirlər;

b.perftoralxilaminlər;

c.perftorsikloalkanlar; və ya

d.perftoralkanlar

2.298 K (25° C) temperaturunda 1, 5 qr/ml və ya daha çox sıxlığı;

3. 273 K (0° C) temperaturunda maye halında;

4.çəkiyə görə tərkibində 60 % ftor və ya daha çox olan


1C007

Keramika əsaslı materiallar, qeyri-kompozisiyalı keramik materiallar, keramik matrisa ilə kompozisiyalı materiallar və sələf materiallar :

1C007, a

titanın sadə və ya mürəkkəb boridlərindən əsas metallar hissəciklərinin orta ölçüləri 5 mkm-ə bərabər və ya ondan az və hissəciklərin 10 %-nin ölçüsü 10 mkm-dən çox olan halda bir milyona 5000 hissəcikdən az olmayan səviyyədə xüsusi əlavələri nəzərə alınmayan, yekun metal aşqarları olan materiallar;

285000900 0

1C007, b

qeyri-kompozisiyalı keramik materiallar nəzəri həddindən 98 % və ya daha çox sıxlığı ilə titanın boridləri əsasında xam və yarımfabrikat şəklində; Qeyd. 1C007.b.yarımbəndinə görə pardaxlanmış abraziv materiallara nəzarət edilmir.

285000900 0

1C007, c

liflərlə möhkəmlənmiş, şüşəli və ya oksidli matrisa ilə aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan keramika-keramika tipli kompozisiyalı materiallar:

1.aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş: a) Si-N; b) Si-C; c) Si-Al-O-N; və ya d) Si-O-N və

2. dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 12, 7x103 m olan hər hansı bir sistem


2849
285000
880390980 0
930690

1C007, d

daimi metal fazası ilə və ya onsuz, hissəciklər, matrisaları karbidlərdən və ya silisiumun nitridindən, sirkonium və ya bordan hazırlanan sapaoxşar kristallar və ya liflər daxil edilməklə keramika-keramika tipli kompozisiyalı materiallar

880390980 0
930690

1C007, e

1C007.c. bəndi ilə nəzarət edilən materialların fazaları və ya hər hansı fazanın istehsalı üçün istifadə olunan sələf materiallar (yəni xüsusi təyinatlı polimerlər və ya üzvi metal materiallar) : 1.polidiorqanosilanlar (silisium karbidinin istehsalı üçün) ; 2.polisilazanlar (silisium nitradın istehsalı üçün) ; 3.polikarbosilazanlar (silisiumlu karbonlu və ya azot komponenti istehsalı üçün)

391000000 0

1C007, f

keramika-keramika tipli oksid və ya şüşəli matrisa arasıkəsilməyən liflərlə aşağıdakı sistemin hər hansı biri ilə möhkəmləndirilmiş «kompozisiyalı materiallar»:

1. Al2O3; və ya 2. Si-C-N

Qeyd: 1COO7.f.bəndinə görə bu sistemlərdən tərkibində lifləri olan, dartılma möhkəmlik həddi 1273 K (10000 C) temperaturunda 700 MPa-dan az olmayan və ya nisbi uzanması 100MPa —da və 1273 K (10000 C) -da 100 saat ərzində yüklənmədə 1 faizdən artıq olan kompozisiyalı materiallara nəzarət edilmir


6903
691490900 0

1C008

Tərkibində fluor olmayan polimer maddələr:

1C008, a, 1

bismaleidlər; Qeyd. 1C008.a. yarımbəndinə görə təzyiq altında forma dəyişdirmək üçün əriməyən tozlara və ya fason formalara nəzarət edilmir.

292519950 0

1C008, a, 2

ətirli poliamidimidlər

390890000 0

1C008, a, 3

ətirli poliimidlər

390930000 0

1C008, a, 4

ASTM D3418 standart üsulunda təsvir olunan quru üsulla ölçülən, 513 K (240 C) temperaturdan çox şüşəyəbənzər vəziyyətinə (Tg) keçmə temperaturu olan ətirli poliefirimidlər

390720990 0
390791900 0

1C008, b

1, 82 N/kv.mm yüklənməsi zamanı ASTM D-648 standart üsulunun A üsulu və ya onun milli ekvivalentinə uyğun ölçülən 523 K (250 C) -dan çox istilik deformasiyası olan termoplastik maye kristallı sopolimerlər:

1. aşağıdakı maddələrdən hər hansı biri:

a) fenilen, bifenilen və ya naftalin; və ya

b) metil, tetrabutil və ya fenileni dəyişən fenil, bifenil və ya naftalin;

2.aşağıdakı turşulardan hər hansı biri:

a) tereftalik turşusu;

b) b-hidroksil — 2 naftoik turşusu; və ya

c) 4-hidroksil benzoy turşusu390791900 0

1C008, c

poliarilen efir ketonları:

1.poliefiroefiroketon (PEEK) ; 2.poliefiroketon (PEKK) ; 3.poliefirketon (PEK) ; 4.poliefiroketon efiroketon-keton (PEKEKK )390791900 0

1C008, d

poliarilen efir ketonları

390799190 0

1C008, e

frilen qrupu bifinileni, trefenileni və ya onların kombinasiyasını təmsil edən poliarilen sulfidlər;

391190990 0

1C008, f

polibifenilenefirsulfon.

391190990 0

1C009

Emal edilməmiş fluorid birləşmələri:

a.tərkibində 75% və ya betakristallin çıxarılmadan alınan daha çox strukturu olan viniliden fluorid sopolimerləri;

b. tərkibində 10 % (çəki üzrə) və ya çox əlaqələnmiş fluor olan fluorlu polimerlər;

c. tərkibində 30 % (çəki üzrə) və ya çox əlaqələnmiş fluor olan fluorlu fosfazenli elastomerlər390469900 0

1C010

Üzvi, metal və ya karbon matrisa kompozisiya materiallarında və ya laylı strukturlarda istifadə edilə bilən sapvari və lifli materiallar :

1C010, a

1.elastikliyin modulu 12, 7x106 m-dən yüksək olan; və 2.dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 23, 5x104 m-dən yüksək olan üzvi lifli və ya sapvari materiallar

Qeyd. 1C010.a.yarımbəndinə görə polietilenə nəzarət edilmir.392690100 0

1C010, b

elastikliyin modulu 12, 7x106 m-dən və dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 23, 5x104 m-dən yüksək olan karbonlifli və ya sapvari materiallar

Qeyd. 1C010.b.yarımbəndinə görə uçuş qurğularının təmiri üçün lifli və ya sapvari materiallardan uçuş aparatlarının və laminatların təmiri üçün hər bir vərəqənin ölçüləri 50x90sm-dən artıq olmayan lifli və ya sapvari materiallardan hazırlanmış məmulatlara nəzarət edilmir3801
392690100 0
540210100 0
540490900 0
681510100 0
690310000 0

1C010, c

1.elastikliyin xüsusi modulu 2, 54x106 m-dən yüksək;

2.təsirsiz mühitdə ərimə, yumşalma, ayrılma və ya sublimizasiya nöqtəsi təsirsiz atmosferdəki 1, 922 K (1, 649 C) -dan yüksək olan qeyri-üzvi lifli və sapvari materiallar.392690100 0
810195000 0
810890300 0
810890700 0

Qeyd.1C010.c yarımbəndinə görə aşağıdakılara nəzarət edilmir:

1. giltorpağın diskret, çoxfazalı, polikristal lifləri tərkibində çəkisinə görə 3% və ya daha çox silisium oksidi olan və elastikliyin xüsusi modulu 10x106 m-dən aşağı olanlara;

2. molibden liflərə və ya molibden ərintilərindən liflərə;

3. bor əsasında liflərə;

4. diskret keramik liflərə, təsirsiz mühitdə 2043 K ( 1770 C) -dan az ərimə, yumşalma, ayrılma və ya sublimasiya temperaturu olanlara


1C010, d, 1, a

1C008.a.yarımbəndinə uyğun nəzarət edilən poliefirmidlər

540249990 0
550190900 0
550390900 0

1C010, d, 1, b

1C008.b. yarımbəndindən 1C008. f.yarımbəndinə qədər müəyyən edilmiş materiallar

540249990 0
550190900 0
550390900 0

1C010, d, 2

1C010.d.1a.və ya 1C010.d.1.bəndlərində müəyyən edilmiş materiallardan ibarət olan və 1C010.a., 1C010.b. və ya 1C010.c. yarımbəndlərində müəyyən edilmiş digər tipli liflərlə birləşdirilmiş materiallardan hazırlanan material

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1C010, e

qatran və ya peklə(prepreqlər) impreqləndirilmiş, metallar və ya karbonla (əvvəlki forma) ötürülmüş liflər və ya karbon liflərin preformalarının tipləri:

1. 1C010.a., 1C010.b. və ya 1C010.c. yarımbəndləri ilə nəzarət edilən lifli və ya sapvari materiallardan hazırlanmış;

2.üzvi və ya karbon lifi və ya sapvari materiallardan hazırlanmış:

a.dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 17x104 m-dən çox olan;b. elastikliyin xüsusi modulu 10, 15x106 m-dən çox olan; c. 1C010.a. və ya 1C010.b. yarımbəndləri ilə nəzarət edilməyən; və ya

d. 1C008 bəndindən 1C009.b. yarımbəndinə qədər nəzarət edilən, şüşəyəoxşar vəziyyətinə keçid temperaturu (Tg) 383 K(110 C) -dan yüksək olan materiallardan və ya şüşəyəoxşar vəziyyətinə keçid temperaturu (Tg) 480 K(145 C) -ya bərabər və ya ondan yüksək olan fenol və ya epoksid qatranları ilə impreqləşdirilmiş


3801
392690100 0
681510900 0
681599900 0
690310000 0
701919100 0
701919 900 0

Qeyd. 1C010.e. yarımbəndinə görə nəzarət edilmir:

1.uçuş qurğularının strukturlarının təmiri üçün karbon lifi və ya sapvari materiallarla (prepreqlərlə) impreqləşmiş epoksid qatranından matrisalara və ya prepreqlərin tək vərəqələri 50x90 sm-dən çox olmayan laminatlara;

2. şüşəyəoxşar vəziyyətə keçmə temperaturu (Tg) 433 K (160 C) -dan az olan və bərkləşmə temperaturundan az olan fenol və ya epoksid qatranlardan impreqləşmiş prepreqlərə


1C011

Metallar və kompaundlar:

1C011, a

tərkibində 99% sirkonium, maqnium və ya onların ərintiləri olan materiallardan hazırlanmış, hissəciklərinin ölçüləri 60 mkm-dən az olan kürəvi zərrələr, tozaoxşar, sferoid formaları olan, laylaşan və ya üyüdülmüş metallar

Texniki qeyd. Sirkoniumda qafniumun təbii tərtibedicisi (adətən 2%-dən 7%-ə qədər) sirkoniumla birlikdə nəzərə alınır.

Qeyd. 1C0011, a. yarımbəndində qeyd edilən metallara və ya ərintilərə, alüminiuma, maqniuma və ya beriliuma inkapsulaşdırma edilib-edilməməyindən asılı olmayaraq nəzarət edilir


810430000 0

1C011, b

təmizliyi 85% və ya yüksək və hissəciklərinin ölçüləri 60mkm və ya az olan bor və karbid boru

810920000 0

Qeyd.1C011.b.yarımbəndində qeyd edilən metallara və ya ərintilərə alüminiuma, maqniuma və ya beriliuma inkapsulaşdırma edilib-edilməməyindən asılı olmayaraq nəzarət edilir

1C011, c

quanidin nitrat

280450100 0
284990100 0
282510000 0
283429800 0 2904

1C011, d

nitroquanidin (NQ) (CAS 556-88-7)

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1C012

Adətən nüvə istilik mənbələri üçün istifadə olunan materiallar:

1C012, a

istənilən formada, tərkibində çəkisinə görə 50%-dən daha çox plutonium-238 izotopu olan plutonium

Qeyd. 1C012.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilmir:

1.tərkibində 4 qram və ya daha az plutonium olan göndərişlərə (cihazlara) ;

2.tərkibində üç «effektiv qram» və ya daha az plutonium həssas element kimi istifadə olunan göndərişlərə (cihazlara)284420590 0
284420990 0

1C012, b

istənilən formada əvvəlcədən təmizlənmiş

neptiunium — 257

Qeyd. 1C012.b. yarımbəndinə görə tərkibində 1 qram və ya daha az nepentium — 257 olan cihazlara nəzarət edilmir


284440300 0

1C101

1C001 bəndində təsvir olunanlardan fərqli olaraq raketlərdə və onların altsistemlərində istifadə etmək üçün obyektin görünməsinin (misal üçün, obyektdən radiolokasiya əksolunma qabiliyyətini, ultrabənövşəyi/ infraqırmızı siqnallarını və akustik siqnalları azaltmaq) azaldılması üçün materiallar və cihazlar

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

Qeyd. 1. 1C001 bəndinə görə nəzarət edilir:

a.radiolokasiya əksetmə qabilliyətini azaltmaq üçün xüsusi hazırlanmış struktur materiallara və ya örtüklərə;

b.elektromaqnit spektrinin mikrodalğalı, infraqırmızı və ya ultrabənövşəyi diapazonunda əksetmə və ya şüalanma qabilliyətinin azaldılması və ya dəyişdirilməsi üçün boyalar daxil edilməklə, xüsusi hazırlanmış örtüklərə;

2.1C101 bəndinə görə yerin süni peykləri üçün termonəzarət üçün xüsusi hazırlanmış örtüklərə nəzarət edilmir1C102

9A004 bəndinə görə nəzarət edilən raket daşıyıcıları və ya 9A104 bəndinə görə nəzarət edilən raket-zondlar üçün xüsusi hazırlanmış həddindən artıq doydurulmuş, piroliz edilmiş karbon-karbon materiallar

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

1C107

1C007 bəndində təsvir edilənlərdən fərqli qrafit və keramik materiallar:

1C107, a

qaytarılan kosmik qurğuların raket başlığı və burun hissələrində istifadə üçün 288 K (150C) temperaturunda 1, 72 qr/kub.sm və ya daha çox həcm sıxlığı ilə, dənələrin 100mm və ya daha az ölçüsü ilə rekristallizasiya edilmiş xırda dənəli parçalı qrafit

Malın təsnifatına görə kodu müəyyən edilir

Xüsusi qeyd.
Həmçinin
0C004 bəndinə baxın

1C107, b

qaytarılan kosmik qurğuların raket taxmaları və burun hissələrində istifadə üçün piro- və ya lifli-armaturlaşdırılma qrafiti

280450100 0
284920000 0
285000200 0

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 0C004 bəndinə baxın

1C111

1C011 bəndində təsvir olunanlardan fərqli raket yanacağı və onun üçün kimyəvi tərtibedicilər:

1C111, a, 1

raket yanacağı üçün tərtibedicilər:

hərbi nəzarət siyahısında təsvir edilənlərdən fərqli olan, İSO 259-1988 standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun materialın çəkisinə görə ən azı 10% , 63 mikrometrdən az diametri ilə zərrələri olan zaman tərkibində çəkisinə görə 97% və ya daha çox 200 mikrometrdən az diametrdən eyni hissəciklərdən olan kürəvi alüminium tozu760310000 0

1C111, a, 2, a

zərrələrin 60mm-dən az ölçüsü ilə, kürəvi, kiçik dispersli və ya kürəvioxşar formasında, laylı və ya xırdalandırılmış, tərkibində çəkisinə görə 97%-i aşağıdakı elementlərdən (birləşmələrdən) ibarət metal yanacaqlar:

metal yanacaq- sirkoniumdan810920000 0

1C111, a, 2, b

metal yanacaq-berilliumdan

811212000 0

1C111, a, 2, c

metal yanacaq-bordan

280450100 0

1C111, a, 2, d

metal yanacaq-maqniumdan

810430000 0

1C111, a, 2, e

a—d yarımbəndlərində göstərilən materialların ərintiləri

280450100 0
811212000 0
810430000 0
810920000 0

1C111, a, 3, a

maye oksidləşdiriciləri: dinitroqen oksidi

281129300 0

1C111, a, 3, b

maye oksidləşdiriciləri: trioksid

281129300 0

1C111, a, 3, c

maye oksidləşdiriciləri: dinitrogen pentaoksidi

281129300 0

1C111, b, 1

polimer substansiyalar:polibutadien sonuncu karboksil qrupları ilə (PSKQ)

400220000 0

1C111, b, 2

polimer substansiyalar: polibutadien sonuncu karboksil qrupları ilə (PSMQ)

400220000 0

1C111, b, 3

polimer substansiyalar: polibutadien — akril turşusu (PAT)

400220000 0

1C111.b.4

polimer substansiyalar: plibutadien - akril turşusu — akrilohitril (PATA)

400259000 0

1C111, c, 1

digər yanacaq əlavələri və reagentləri: butasen

290949190 0

10-cü kateqoriyaya baxın

1C111, c, 2

digər yanacaq əlavələri və reagentləri: trietilen qlikol dinitrat

2909491900 0

1C111, c, 3

digər yanacaq əlavələri və reagentləri:

2-Nitrodifenilamin292144000 0

1C111, c, 4

digər yanacaq əlavələri və reagentləri: trimetololetan trintrat

290949190 0

1C111, c, 5

digər yanacaq əlavələri və reagentləri:

dietilen qlikol dinitrat;290949190 0

1C111, c, 6

digər yanacaq əlavələri və reagentləri: hərbi nəzarət siyahısından fərqlənən ferosenin törəmələri

293100950 0

1C116

Aşağıdakı xarakteristikaları olan (disper möhkəmlənməsi üçün əvəz edilən qatışıqlardan və prepisitatdan istifadə edilən, tərkibində nikelin yüksək miqdarı və karbonun aşağı miqdarı ilə xarakterizə edilən polad) martenisit köhnələn polad:

plastların və ya divarın qalınlığı 5 mm və ya daha az olan vərəq, zolaq və ya boru formasında 293 K(200C) temperaturunda ölçülmüş dartılma zamanı möhkəmlik həddi 1500 mPa və ya daha çox olan7218-7229
730441900 0
730449100 0

1C117

Eyni kürəvi və ya torlanmış zərrələr formasında volfram, molibden metallarının və bu metalların ərintiləri və ya raket mühərriklərinin komponentlərinin, yəni istilik ekranları, uçluqların komponentləri, ucluqların boğazlıqları və dartma vektorunun nəzarəti səthlərinin istehsalı üçün 500 mikrometr diametrli və ya təmizliyi 97% -dən az və ya daha çox bölünmüş hissəciklər

810110000 0

1C118

Aşağıdakılara malik olan titanla sabitləşdirilmiş dupleksli paslanmayan polad (Ti-DSS)

a. bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

1.tərkibində xromun 17, 0-23, 0 çəki faizi və nikelin 4, 5-7, 0 çəki faizi olan;

2.tərkibində titanın 0, 10-dan yuxarı çəki faizi olan;

3.tərkibində austenit 10 həcm faizindən az olmayan (ASTM E-1181-87mlm standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun) ferritik-austenitik mikrostrukturu (ikifazalı mikrostruktur kimidə tanınılan) ;

b. aşağıdakı formalardan hər hansı biri olan:

1.külçələrin, tirlərin və ya qəliblərinin ölçüləri hər ölçmədə 100 mm-dən az olmayan;

2.enliyi 600mm və ya çox və qalınlığı 3 m-dən çox olmayan vərəqlər;

3. xarici diametri 600 mm və ya çox və divarların qalınlığı 3 mm-dən çox olmayan borular


Malın kodu təsnifatı üzrə sinifləşdir-
məklə müəyyən edilir

1C202

1C002 a.2. c və ya d. yarımbəndlərində təsvir olunanlardan fərqli ərintilər:

1C202, a

aşağıdakı xarakteristikaları olan alüminium ərintiləri:

1.dartılmanın möhkəmliyinin həddi 293 K(200C) temperaturunda 460 MPa və ya daha çox;

2.xarici diametri 75 mm-dən çox olan boru və ya silindrik millər formasında (döyülmüş metal parçaları daxil edilməklə) hazırlanmış


760429100 0
760820910 0
760820990 0

1C202, b

aşağıdakı xarakteristikaları olan titan ərintiləri:

1.dartılmanın möhkəmliyinin həddi 293 K (200C) temperaturunda 900 MPa və ya daha çox;

2.xarici diametri 75mm —dən çox olan boru və ya silindr formasında hazırlanmış


810890300 0
810890700 0

1C210

«Lifli və ya sapaoxşar materiallar» və ya prepeqlər, 1C010 a., b. və ya e. yarımbəndlərində təsvir olunanlardan fərqli olanlar

1C210, a

aşağıdakı xarakteristikaları olan karbon və ya aramid lifli və ya sapaoxşar materiallar:

1.elastikliyin xüsusi modulu 12, 7x106m və ya daha çox olan;

2. dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 235x103 və ya daha çox olan

Qeyd. 1C210.a yarımbəndiinə görə 0, 25% və ya çox mürəkkəb efirlə əsaslanan səthi modifikatorlu liflərə malik olan aramid lifli və ya sapaoxşar materiallara nəzarət edilmir.380190000 0
540210100 0
540490900 0
681510100 0

1C210, b

aşağıdakı xarakteristikaları olan şüşəli lifli və ya sapaoxşar materiallar:

1.elastikliyin xüsusi modulu 3, 18x106m və ya daha çox; 2. dartılmanın möhkəmlik həddi 76, 2x103m701919100 0
701919900 0

1C210, c

1C210 a. və ya b. yarımbənlərində qeyd olunan karbon və ya şüşəli liflər və sapaoxşar materiallarda termosıxılmış qatranla impreqləşdirilmiş arası kəsilməyən toqqalar, ipliklər, eni 15mm-dən çox olmayan lentlər (prepeqlər)

380190000 0
392690100 0
681599900 0
701919900 0
701919100 0

1C216

Martensitnoköhnələn poladlar, 1C116 bəndində

təsvir olunanlardan fərqlənən, dartılmanın möhkəmlik həddi 293K(200C) temperaturunda 2, 050 MPa və ya daha çox olan

Qeyd. 1C216 bəndinə görə xətti ölçüləri 75mm-dən çox olmayan strukturlara nəzarət edilmir


7218-7229
730441900 0
730449100 0

1C225

Bor — 10 (10B) 120 izotopu ilə təbii bordan daha yüksək dərəcəyə qədər zənginləşdirilmiş təmiz bor, onun birləşmələri, tərkibində bor olan qarışıqlar, sadalanmış materiallardan və ya tullantılardan və qırıntılardan məmulatlar şəklində konsentrasiyası olan bor

Qeyd. 1C225 bəndinə «tərkibində bor olan qarışıqlar»a onlarla yüklənilmiş materiallar da daxildir.

Texniki qeyd. Bor- 10 təbii izotop tərkibi təxminən 18, 5 çəki faizidir (20 atom faizi)


284590900 0

1C226

Aşağıdakı iki xarakteristikaya malik olan volfram, karbid volfram və ya tərkibində 90%-dən çox volfram olan ərintilər və onlardan məmulatlar:

a. daxili diametri 100 mm-dən çox, lakin 300mm-dən az. Simmetrik silindr forması olan, silindrin seqmentləri daxil edilən; b. 20kq-dan artıq çəkisi olan.

Qeyd. IC226 bəndinə görə ağırlıq və ya qamma-şüalarının kollimator kimi istifadə üçün xüsusi layihələşdirilmiş detallara nəzarət edilmir.


284990300 0
810199000 0

1C227

Aşağıdakı iki xarakteristikaya malik olan kalsium (yüksək səviyyədə təmizlənmiş) :

a. maqniumdan başqa, tərkibində çəkisinə görə hər hansı bir metal qarışıqların 1000-dən az hissəsini saxlayan;

b. tərkibində bir milyon kalsium hissəsinə borun 10-dan az hissəsini saxlayan


280512000 0

1C228

Aşağıdakı hər iki xarakteristikaya malik olan maqnium (yüksək səviyyədə təmizlənmiş) :

a. kalsiumdan başqa tərkibində çəkisinə görə bir milyon hissəyə metal qarışıqlarının 200-dən az hissəsini saxlayan;

b. kalsiumun bir milyon hissəsinə borun 10-dan az hissəsi düşən


810411000 0

1C229

Aşağıdakı iki xarakteristikaya malik olan yüksək təmizlikli vismut:

a.təmizliyi 99, 99 çəki faizindən az olmayan;

b.tərkibində az miqdarda gümüş (bir milyona 10 hissədən az) olan


810600

1C230

Aşağıdakı formada olan berillium:

tərkibində çəkisinə görə 50%-dən çox berillium saxlayan metal, berilliumun birləşmələri, onlardan hazırlanmış məmulatlar, tullantılar və tərkibində onlar olan qırıntılar.

Qeyd. IC230 bəndinə görə nəzarət edilmir:

a. rentgen aparatlarının və ya quyularda karotaj cihazlarının metal pəncərələrinə;

b.elektron bloklar və ya elektron sxemaltıları üçün hazır halda və ya yarımfabrikatlar şəklində xüsusi hazırlanmış berillium oksidindən profillərə;

c. zümrüd və ya akvamarin şəklində berilliuma (berillium və alüminium silikatı)282590200 0
282619000 0
282739800 0 283329900 0
283429200 0
283699180 0
285000900 0
811212000 0
811219000 0

1C231

Qafnium aşağıdaki şəkillərdə:

metal, ərintilər və tərkibində çəkisinə görə 60%-dən çox qafnium saxlayan birləşmələr, onlardan hazırlanmış məmulatlar, tərkibində onlar olan tullantılar və qırıntılar282590800 0
282619000 0
282690900 0
282749900 0
282739800 0
283329900 0
283429800 0
283699180 0
285000900 0
811212000 0
811292100 0

1C232

Helium -3 və ya helium, helium — 3 izotopu ilə zənginləşdirilmiş, tərkibində helium-3 olan qarışıqlar, tərkibində yuxarıda qeyd olunanlardan hər hansı biri olan məmulatlar və ya cihazlar

Qeyd. IC232 bəndinə görə tərkibində 1 qramdan az helium-3 olan məmulatlara və ya cihazlara nəzarət edilmir.284590900 0

1C233

6 (6 Li) izotopu ilə təbii litiumdan daha yüksək dərəcəyə qədər zənginləşdirilən litium, qarışıqlar, ərintilər, birləşmələr və ya tərkibində litium olan izotop 6 ilə zənginləşdirilmiş məhsullar və ya qurğular, həmçinin tərkibində yuxarıda sadalananlardan hər hansı biri olan tullantılar və qırıntılar

284590900 0


Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin