Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə7/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6-cıkateqoriya

Qəbuledicilər (datçiklər) və lazerlər:

6A001

Akustika:

6A001.a.1.a

dəniz akustik sistemləri, onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

1.aktiv (verici və qəbuledici/verici) akustik sistemlər, avadanlıq və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

Qeyd: 6A001a.1. yarımbəndinə görə aşağıdakılara nəzarət edilmir:

a. ±200-dən yuxarı şüanın skanlaşdırma funksiyası olmayan və suyun dərinliyini, suya salınmış və ya dərinləşdirilmiş obyektlərə qədər və ya balıq karvanına qədər məsafəni ölçmək üçün məhdud istifadəsi olan şaquli təsirin dərinlik hidrolokatoruna;

b.akustik siqnal süzgəclərinə:

1.qəza akustik siqnal süzgəclərinə;

2.sualtı vəziyyətdə yerdəyişmələr və ya ona qayıtmaq üçün xüsusi hazırlanmış ultrasəs impulslarının şüalandırıcılarına


901480000 0
901580910 0

a.dərinliyi ölçən geniş görünüş sahəli sistemlər, dəniz dibinin kartoqrafiyası üçün təyin edilmiş :

1.meyl bucağı şaquldan 200-dən böyük olduğu halda ölçmək üçün təyin edilən;

2.suyun səthindən 600 m-dən böyük dərinlikləri ölçmək üçün istifadə edilən;

3. aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikanı təmin etmək üçün:

a.hər hansı biri 1, 90-dən dar olan bir neçə şüaların birləşməsi;

b. zolaq hüdudunda ayrıca ölçülərin ortalamaq yolu ilə alınan suyun dərinliyinin dəqiq ölçülməsini 0, 3 %-dən yaxşı təmin edən6A001, a, 1, b

aşağıdakı xarakteristikaları olan vəziyyəti müəyyən etmə sistemi:

1.verici tezliyi 10 kHs-dən aşağı;

2.10 kHs-dən 24 kHs-ə qədər diapazonda işçi tezlikli avadanlıqlar üçün səs təzyiqinin səviyyəsi 224 dB-dən yuxarı (1 mkPa — bir metrə) ;

3.24 kHs-dən 30 kHs-ə qədər diapazonda işçi tezlikli avadanlıqlar üçün səs təzyiqinin səviyyəsi 235 dB-dən yuxarı (1 mkPa 1 metrə) ;

4. istənilən oxa görə 10-dən dar şüanın formalaşması və işçi tezliyi 100 kHs-dən aşağı;

5. 5120 m-dən çox uzaqlıqda olan hədəfin ayırdetmə qabiliyyəti ilə işləmək imkanı;

6. 1000 m-dən çox dərinliklərdə normal fəaliyyəti üçün təyin edilən və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı biri olan çeviriciləri olan:

a.təzyiq altında dinamik surətdə köklənən; və ya

b.qurğuşunlu titanat sirkonatından düzəldilənlərdən başqa çevirici elementləri olan


901480910 0
901580910 0

6A001, a, 1, c

pyezoelekrik, maqnitostriksion, elektrostriksion, elektrodinamik və ya hidravlik elementləri birləşdirən çeviriciləri daxil edən, fərdi və ya müəyyən kombinasiyada fəaliyyət göstərən və aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan akustik projektorlar :

Qeyd: 1. Başqa avadanlıq üçün xüsusi hazırlanmış çeviriciləri daxil edən akustik projektorların nəzarət statusu həmin başqa avadanlığın nəzarət statusu ilə təyin edilir.

2. 6A001.a.1.c.yarımbəndinə görə yalnız şaquli zondlaşdırma edən , mexaniki (misal üçün pnevmatik tüfəng və ya buxarzərbəli tüfəng) və ya kimyəvi (misal üçün partlayıci) mənbələrə nəzarət edilmir.

1.ani şüalanan akustik gücün sıxlığı 0, 01 mVt/kv.mm ötən, 10 kHs-dən aşağı tezlikdə işləyən cihazlar üçün;

2.fasiləsiz şüalanan akustik gücün sıxlığı 0, 001mVt/kv.mm-i ötən, 10 kHs-dən aşağı tezlikdə işləyən cihazlar üçün;

Texniki qeyd.Akustik gücün sıxlığı çıxış akustik gücün şüalanan səthin sahəsinin və işçi tezliyin hasilinə bölünməsi nəticəsində alınır.

3.yan ləçəklərin yatırılması 22 dB-dən yuxarı


901480000 0
901580910 0

6A001, a, 1, d

1000 m-ə qədər məsafədə ölçülmə zamanı 10 m-dən aşağı mövqeləşdirmə dəqiqliyi ilə (orta- kvadratik meyl etmə — OKM) 1000 m-dən böyük məsafədə işləmək üçün təyin edilən akustik sistemlər, avadanlıq və suüstü gəmilərin və sualtı aparatların vəziyyətini müəyyən etmək üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər;

Qeyd: 6A001.a.1.d. yarımbəndinə daxildir:

a.iki və ya daha çox siqnal süzgəcləri arasında koqerent «siqnalların təhlilini» istifadə edən avadanlıq və suüstü gəmilərin və sualtı aparatların hidrofon qurğusu;

b. vəziyyəti hesablamaq üçün səsin yayılma xətasını avtomatlaşdırılmış düzəldən avadanlıq901480000 0
901580110 0

6A001, a, 2., a, 1

passiv (aktiv aparatla əlaqədən asılı olmayaraq ştat rejimində qəbul edən) avadanlıq və xüsusi hazırlanmış komponentlər:

a.hidrofonlar aşağıdakı hər hansı bir xarakteristika ilə:

Qeyd.Başqa avadanlıq üçün xüsusi hazırlanmış hidrofonların nəzarət statusu həmin avadanlığın nəzarət statusu ilə təyin edilir.

1. fasiləsiz işləyən elastik qəbuledicilər və ya 20 mm-dən az diametri və ya uzunluğu ilə və 20 mm-dən az elementlərarası məsafə ilə diskret təsirli qəbuledicilər yığımlarını daxil edən;901480000 0
901580110 0
901580930 0

6A001, a, 2, a, —
6A001, a, 2, a, 5

2.aşağıdaki hər hansı bir həssas elementləri olan: a.lifli optik; b.polimerli pyezoelektrik; və ya c.keramik materialdan elastik pyezoelektrik;

3. istənilən dərinlikdə təcili kompensasiya etmədən hidrofon həssaslığı -180 dB-dən yaxşı olan; 4. təcili kompensasiya etməklə 35 m-dən çox dərinliklərdə işləmək; 5.1000 m-dən çox dərinliklərdə işləmək üçün hazırlanmış.

Texniki qeyd. Hidrofon həsassığı ortakvadrat çıxış gərginliyinin 1 V dayaq gərginliyinə (SKO) nisbətinin iyirmidəfəli onluq loqarifmi kimi, gücləndiricisiz hidrofon qəbuledici 1 mkPa ortakvadratik təyziqli müstəvi dalğa sahəsində yerləşdirilən zaman təyin edilir. Misal üçün: 160 dB-la hidrofon (dayaq gərginliyi 1 V/mPA) belə sahədə 10-8 V çıxış gərginliyi verir, başqa halda isə -180dB həssaslıqla çıxışda yalnız 10-9V gərginlik verəcək. Beləliklə, -160 dB -180dB-dən yaxşıdır


901480000 0
901580930 0

6A001, a.2.b

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan yedəklənən akustik hidrofon qəfəsi:

1.hidrofon qrupları, 12, 5 m və ya daha az addım ilə yerləşmiş.

2.35m-dən çox dərinliklərdə işləmək üçün hazırlanmış və ya modifikasiya edilə bilən;

Texniki qeyd. 6A001.a.2.b.2. yarımbəndində qeyd olunan modifikasiya edilməyə qabiliyyətli hidrofon qrupunun yerləşməsinin və ya işçi dərinliklərini dəyişdirmək üçün sarğılarını və ya daxili birləşmələrini dəyişmək imkanlarının olduğunu bildirir. Belə imkanlar bir və ya daha çox hidrofon qrupunun tənzimlənməsini və ya nəzarətini təmin edən hidrofon qrupunun konfiqurasiyasının qurulma blokları və ya dərinliyinə daxilolmanı məhdudlaşdıran qurğuların mövcudluğudur.

3. 6A001.a.2.d. yarımbəndinə görə nəzarət edilən idarəetmə qəbulediciləri olan;

4. qəfəslərin uzunluğuna görə möhkəmləşdirilmiş birləşdirici kabelləri olan;

5.yığılmış qəfəslərin diametri 40 mm-dən az olan;

6. 35 m-dən çox dərinliklərdə işləmək üçün hazırlanmış hidrofon qrupların multipleksləşdi-rilmiş siqnalları və ya 35 m-dən çox dərinliklərdə işləmək üçün təyin edilmiş tənzimlənən və ya dəyişilən dərinlik qurğusu olan; və ya

7. A001.a.2.a. yarımbəndində qeyd edilən hidrofonların xarakteristikaları olanlar


901480000 0
901580930 0
901580990 0

6A001, a, 2, c

yedəklənən akustik hidrofon qəfəslərində istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və istifadəçi tərəfindən proqramlaşdırıla bilən, spektral təhlilini, rəqəm süzgəclənməsini və tez Furye çevrilməsinin və ya başqa çevrilmələrin və ya proseslərin istifadəsi ilə şüanın formalaşması, spektral təhlili və rəqəm süzgəclənməsi daxil edilməklə, zaman və tezlik sahəsində hesablanması və korrelyasiyası olan məlumatın hesablama aparatları

901480000 0
901580930 0
901580990 0

6A001, a, 2, d

aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan idarə edilən vericilər:

1.dəqiqlik ± 0, 50-dən yaxşı; və

2. 35 m-dən çox dərinliklərdə işləmək üçün hazırlanan və ya 35m-dən çox dərinliklərdə işlmək üçün təyin edilmiş tənzimlənən və ya dəyişilən dərinlik həssaslı qurğusu olan;


901480000 0
901580110 0
901580930 0

6A001, a, 2, e

aşağıdakı hər hansı bir tərkibi olan dibli və ya batırılmış kabel sistemləri:

1. 6A001.a.2 .a yarımbəndində qeyd edilən birləşdirici hidrofonlar;

2.bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan hidrofon qrupların birləşdirici multipleksləşdiril-miş siqnal modulları:

a. 35 m-dən çox dərinliklərdə işləmək üçün hazırlanmış və ya 35 m - dən çox dərinliklərdə işləmək üçün təyin edilmiş tənzimlənən və ya dəyişdirilən dərinlik həssaslı qurğusu olan;

b.iş rejimində yedəklənən akustik hidrofon qəfəsinin modulları ilə dəyişdirilməyə buraxan


901480000 0
901580930 0
901580990 0

6A001, a, 2, f

dibli və ya batırılmış kabellər sistemləri üçün xüsusi hazırlanmış, istifadəçi tərəfindən proqramlaşdırıla bilinən və spektral təhlili rəqəmli süzgəclənməsi və Furye tez çevrilməsinin və ya başqa çevrilmələrin və ya proseslərin istifadəsi isə şüanın formalaşdırılması daxil edilməklə zaman və tezlik sahələrində hesablayan və korrelyasiya edən məlumatların işlənməsi üçün aparatlar

901480000 0
901580930 0
901580990 0

6A001, b,

b.daşıyıcı və dənizin dibi arasında 500 m - dən çox məsafədə dəniz dibinə nisbətən aparat daşıyıcısının üfiqi tərkibi sürətinin korrelyasiya ölçülməsi üçün laqalarda aparat

890790000 0
901480000 0
901580930 0
901580990 0

6A002

Optik qəbuledicilər(datçiklər)

6A002, a, 1

optik detektorlar:

a.optik detektorlar:

Qeyd: 6A002.a. yarımbəndinə görə germanium və ya silisium fotoqurğularına nəzarət edilmir.

1. kosmosda istifadə üçün yaralı olan bərkcisimli detektorlar:

a.«kosmosda istifadə üçün yararlı olan» və bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan bərk- cisimli detektorlar:

1. 10 nm-dən 300 nm-ə qədər maksimum həssaslığı olan;

2. dalğanın 400 nm — dən çox uzunluğunda maksimum həssaslığa nisbətən həssaslıq 0, 1 % - dən az olan


854140900 0

6A002, a, 2, a

2. elektron-optik parlaqlıq (aydınlıq) gücləndiriciləri və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

a.bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan elektron-optik parlaqlıq (aydınlıq) gücləndirici-ləri:

1. 400 nm — dən 1050 nm -ə qədər dalğa uzunluğu diapazonunda maksimum həssaslığı olan;

2. mərkəzlərarası məsafə (deşiklərin addımı) 15 mkm və ya daha az olan təsvirin elektron gücləndirilməsi üçün mikrokanal anodu;

3. fotokatodlar:

a. fotokatodlar 240 mkA/Lm — dən çox işığa həssaslığı ilə;

b. GaAs və ya GaInAs əsasında foto-katodlar; və ya

c. lll — V qrup birləşmələrində başqa yarım-keçirici fotokatodlar

Qeyd1. 8 A002.a.2a3.c. yarımbəndinə görə 10 mA/Vt və ya daha az maksimum şüalanma həssaslığı olan yarımkeçirici birləşmələrdəki fotokatodlara nəzarət edilmir


854140900 0
901380000 0

Qeyd2. 6A002.a.2.a.3.c yarımbəndinə görə 10 mA/Vt və ya daha az maksimum şüalanma həssaslığı olan yarımkeçirici birləşmələri olan fotokatodlara nəzarət edilmir.

6A002, a, 3

kosmosda istifadə üçün yararlı olmayan «fokal müstəvisi qəfəsi»

Texniki qeyd. Xətti və ikiölçülü detektor qəfəsləri «fokal müstəvi qəfəs»lərinə aiddir.854089000 0
854140900 0

Qeyd. 1. 6A002.a.3 yarımbəndinə fotokeçirici və fotoqalvanik qəfəsləri daxildir;

2. 6A002.a.3 yarım bəndinə görə nəzarət edilmir:

a. fokal müstəvisinin silisium qəfəslərinə;

b. sulfit qurğuşun və ya selenit qurğuşun əsasında olan çoxelementli (16 elementdən çox olmayaraq) germetikləşdirilmiş fotokeçirici elementlərə;

c. aşağıdakı hər hansı materialın əsasında olan piroelektrik detektorlara:

1.triqlisinsulfat və onun törəmələrinə;

2.titanat qurğuşun — lantana — sirkonium və onun törəmələrinə;

3.tantanat litiuma;

4.poliviniliden-fluorid və onun törəmələrinə; və ya

5.niobat barium — stronsiumun və onun törəmələrinə6A002, b

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan, məsafədən zondlaşdırmada tətbiq edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış «monospektrli təsvir vericiləri» və «çoxspektrli təsvir vericiləri»:

1. ani görünüş sahəsi (AGS) 200 mikrokradiandan az; və ya

2. 400 nm-dən 30000 nm-ə qədər dalğalar diapazonunda işləmək üçün təyin edilən və bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

a. təsvir məlumatının rəqəm formasında çıxışını təmin edən;

b.həmçinin:

1.«kosmosda istifadə üçün yararlı» olan;

2. 2, 5 mkrad (mikroradian) -dan AGS olan qeyri-silisium detektorların istifadəsi zamanı uçuş qurğuları bortunda işləmək üçün hazırlanmış


854089000 0

6A002, c, 1

görünmə və ya infraqırmızı dalğa diapazonunda işləyən və aşağıdakı tərtibediciyə malik olan təsvirin «birbaşa müşahidə» avadanlığı :

1.elektron-optik vericiləri, 6A002.a.2.a.. yarımbəndə qeyd edilən xarakteristikaları olan;

Qeyd 6A002.c. yarımbəndinə görə GaAs və ya GaInAs-dən fərqli olan materiallarda fotokatodları olan aşağıdakı avadanlıqlara nəzarət edilmir:

a. istehsal və ya mülki siqnal qurğularına, nəqliyyat hərəkətini və ya istehslat hərəkətinin idarəedilmə sisteminə və ya hesablama sisteminə;

b.tibb avadanlığına;

c. materialın xüsusiyyətlərinin inspeksiyası üçün, sortlara ayrılması və ya təhlili üçün istifadə edilən texnoloji avadanlığa;

d.istehsal sobaları üçün yanğın siqnalizatorlarına;

e. laboratoriya istifadəsi üçün xüsusi hazır-lanmış avadanlığa854020800 0
854099000 0

6A002, c, 2.

6A002.a.3.yarımbəndmndə qeyd edilən xarakteristikaları olan«fokal müstəvisinin qəfəsi»

854099000 0
9005

6A002, d, 1.

optik qəbuledicinin təminatı üçün xüsusi komponentlər, kosmosda istifadə üçün kriosoyuducular

841869990 0
901380000 0
901390000 0

6A002, d, 2.

«kosmosda istifadə üçün yararsız», mənbənin 218 K(-550C) -dan aşağı soyutma temperaturu ilə kriosoyuducular:

a.qapalı dövrə, imtinaya müəyyən orta işlənmə müddəti ilə və ya imtinalararası orta müddəti 2500 saatdan çox olan:

b. öz-özünü tənzimləyən Joul — Tomson mini-soyuducuları 8 nm — dən az kanalın xarici diametri ilə


841869990 0

6A002, d, 3

kompozisiyalı və xüsusi düzəldilmiş struktur və ya akustik, termik, ətalətliyə, elektromaqnitə həssas və ya nüvə şüalanmasına həssas olması üçün, örtüyün köməyi ilə modifikasiya edilmiş optik həssas liflər

900110900 0

6A002, e

hər qəfəsdə 2048 — dən çox elementləri olan və 300 nm—dən 900 nm-ə qədər dalğaların uzunluq diapazonunda maksimum həssaslığı olan, «kosmosda istifadə üçün yararlı» «fokal müstəvisinin qəfəsləri».

901380900 0

6A003

Kameralar:

6A003, a, 1

nəzarət — ölçü cihazların kameraları və xüsusi hazırlanmış komponentləri:

1. 8 mm — dən 16 mm-ə qədər istənilən, təbəqə formatını istifadə edən, bütün yazılma müddətində, təbəqə dayanmadan irəli hərəkət edən və 13150 kadr/san — dən yuxarı kadrlaşma sürətində yazmağa qadir olan yüksək sürətlə çəkən (yazan) kinokameralar852540
900711000 0
900719000 0

Qeyd: 6A003.a, 1 yarımbəndinə görə adi mülki məqsədlər üçün çəkən (yazan) kinokameralara nəzarət edilmir

6A003, a, 2

2.hərəkətsiz plyonkalı, 35 mm—li plyonka kadrlaşmanın tam hündürlüyü üçün 1000000 kadr/san.—dən daha yüksək sürətlə və ya kiçik hündürlüklü kadrlar üçün mütənasib daha yüksək sürətlə və ya daha çox hündürlüklü kadrlar üçün mütənasib az sürətdə çəkməyə (yazmağa) qadir olan mexaniki yüksək sürətli kameralar

852540
900719000 0

6a003, a, 3

3. yazma sürəti 10 mm/mks — dən çox olan mexaniki və ya elektron fonoqraflar

852540
900719000 0

6A003, a, 4

4. kadrların sinxronlaşdırılması ilə sürəti 1000000 kadr/san-dən çox olan elektron verici kameralar

852540
900719000 0

6A003, a, 5

5. bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan elektron verici kameralar:

a. elektron sürgüsünün sürəti (stroboskopiya qabiliyyəti) tam kadr üzrə 1 mks — dən az ;

b. saniyədə 125 — dən çox tam kadr kadrlaşma sürətini təmin edən hesablama vaxtı


852540
900719000 0

6A003, b,

təsvirin formalaşdırılması üçün kameralar:

Qeyd. 6A003.b. bəndinə görə televiziya yayımı üçün xüsusi hazırlanmış televiziya və ya videokameralara nəzarət edilmir.

1.tərkibində bərkcisimli qəbulediciləri (datçikləri) olan videokameralar və aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

a.monoxrom (ağ-qara) kameralar üçün bərk- cisimli qəfəsə 4x106 — dan çox «aktiv piksellər»;

b. tərkibində bərkcisimli qəfəsi olan rəngli kameralar üçün bərkcisimli qəfəsə 4x106 — dan çox «aktiv piksellər».

c. 1 bərkcisimli qəfəs əsasında rəngli kameralar üçün 12x106-dan çox «aktiv piksellər»;

2.skanalaşdıran kameralar və skanalaşdıran kameralar əsasında sistemlər;

3.təsviri formalaşdıran kameralar, tərkiblərində 6A002.a.2.a yarımbəndində qeyd edilən xarakteristikaları ilə elektron — optik çeviriciləri olan;

4.təsviri formalaşdıran kameralar, 6A002.a.3. yvrımbəndində qeyd edilən xarakteristikaları olan «fokal müstəvi qəfəslər»lə təchiz edilən.


852190000 0

Qeyd: 64003.b.4. bəndinə görə 12 və daha az elementi olan və müvəqqəti ləngimə və inteqrasiya ilə elementləri istifadə etməyə xətti «fokus səthi qəfəslərlə» təchiz edilən və aşağıdakı hər hansı bir məqsədlər üçün layihələşdirilmiş təsviri formalaşdıran kameralara nəzarət edilmir:

a. sənaye və mülki siqnalizasiya sistemləri, küçə və ya sənaye hərəkətin və ya hesablama sisteminin nəzarəti üçün;

b.tikililərdə, avadanlıqlarda və ya istehsal proseslərində istilik axıntıların nəzarəti və əks edilməsi üçün sənaye avadanlığına;


c. materialın xüsusiyyətlərinin nəzarəti, təsnifatı və ya təhlili üçün sənaye avadanlığına ;

d.laboratoriya istifadəsi üçün xüsusi layihələşdirilmiş avadanlığa; e.tibb avadanlığına6A004

Optika:

6A004, a

optik güzgülər (reflektorlar) :

1. bütöv və ya çox elementli səthləri olan və 100 Hs -dən çox sürətdə güzgü səthi hissələrinin vəziyyətlərini yenidən tənzimlənməsini dinamik həll etməyə qadir olan «deformasiya edilən güzgülər» və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər;

2. orta «ekvivalent sıxlığı» 30kq/ kv.m — dən az olan və ümumi çəkisi 10 kq- dan artıq olan yüngül monolit güzgülər;

3., orta «ekvivalent sıxlığı» 30 kq/kv.m-dən az olan və ümumi çəkisi 2 kq-dan artıq olan yüngül «kompozisiyalı və ya köpüyəoxşar» materiallardan güzgülər;

4.diametri və ya əsas oxun uzunluğu 100 mm — dən çox olan şüa ilə idarəedilmə üçün qurğular. Dalğa uzunluğunun səthiliyi 1/ 2 və ya yaxşı olan (dalğanın uzunluğu 633 nm) və idarəetmə zolağının eni 100 Hs — dən çox olan


900190900 0
900290900 0

6A004, b

optik komponentlər selenid sinkdən ( ZnSe) və ya sulfid sinkdən (ZnS) düzəldilən, 3000 nm — dən 25000 nm-ə qədər buraxma spektri ilə aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

1.həcmi 100 kub . sm — dən çox; və ya

2.diametri və ya əsas oxun uzunluğu 80 mm-dən çox və qalınlığı (dərinliyi) 20mm-dən çox


900190900 0
900290900 0

6A004, c, 1

1. «kosmosda istifadə üçün yararlı» optik sistemlər üçün komponentlər:

aperturası və qalınlığı eyni olan bərkcisimli lövhələrlə müqayisədə «ekvivalent sıxlığı» 20 % - dən az olan sadə növlü optik elementlər;900190900 0
900290900 0

6A004, c, 2

2.altlıqlar, səthi örtüklü altlıqlar ( birlaylı və ya çoxlaylı, metal və ya dielektrik, keçirici, yarımkeçirici və ya izoləedən) və ya qoruyucu təbəqəli altlıqlar;

900190900 0
900290900 0

6A004, c, 3

3.kosmosda diametri optik metrə bərabər və ya bir optik metrdən böyük qəbul aperturalı optik sistemi yığmaq üçün təyin edilən seqmentlər və ya qurğu hissələri

900190900 0
900290900 0

6A004, c, 4

4.kompozisiyalı materiallardan hazırlanmış istənilən koordinat istiqamətində 5x10-6-ya bərabər və ya az termik genişlənmə əmsalına malik olan komponentlər

900390000

6A004, d, 1

1. optik nəzarət avadanlığı :

səth profilini və ya optik komponentlərin istiqamətləndirilməsini saxlamaq üçün, xüsusi hazırlanmış, kosmosda istifadə üçün yararlı, 6A004.c.1 və ya 6A004.c.3. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən903149000 0
903289900 0

6A004, d, 2

2.100 Hs-ə bərabər və ya çox tezlik zolağında rezonatorun idarə edilməsi, izlənməsi, sabitləşdirilməsi və ya yüstirləşdirməsinə malik olan

903149000 0
903289900 0

6A004, d, 3

3. aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan kardanlı asqı:

a.ən böyük dönmə bucağı 5%-dən böyük;

b. zolağın eni 100 Hs-ə bərabər və ya böyük ;

c.tuşlama bucağının səhvi 200 mkrada (mikro-radiana) bərabər və ya az;

d.aşağıdakı istənilən xarakteristikası olan:

1.diametri və ya baş oxun uzunluğu 0, 15 m — dən böyük ancaq 1 m — dən böyük olmayan və bucaq təcili 2 radiandan böyük; və ya

2. diametri və ya baş oxun uzunluğu 1 m — dən böyük, bucaq təcili 0, 5 radian / san2 — dan böyük;


841221910 0
841231900 0
847989980 0
903281900 0
903289900 0

6A004, d, 4

4.tərkibində diametri və ya baş oxunun uzunluğu 1 m və ya böyük güzgülər olan fazalanmış qəfəsin və ya fazalanmış seqmentli güzgü sistemlərinin yustirovkasının dəstəklənməsi üçun xüsusi hazırlanmış optik nəzarət avadanlığı

903289900

6A004, e

aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan «qeyri-kürəvi optik elementlər»:

1. optik aperturanın ən böyük ölçüsü 400 mm-dən yuxarı;

2. 1 mm-dən az olmayan nümunə uzunluqları üçün səthin təmizliyi 1nm -dən yaxşı (az)

Texniki qeyd. «Qeyri-kürəvi optik elementlər»-ideal kürəvi formadan fərqlənən, optik sistemlərdə istifadə edilən təsvirləri formalaşdıran səthdir (səthlərdir) .

Qeyd. 6A004.e.2 yarımbəndinə görə aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan «qeyri-kürəvi optik elementlər»ə nəzarət edilmir:

a. optik aperturanın ən böyük ölçüsü 1 m-dən az və fokus uzunluğunun aperturaya nisbəti 4, 5:1-nə bərabər və ya ondan yüksək olduqda;

b.optik aperturanın ən böyük ölçüsü 1 m-dən az və fokus uzunluğunun aperturaya nisbəti 7:1-nə bərabər və ya ondan yüksək olduqda;

c. Frenelev, faset, zolaqlı, prizmaya oxşar və ya difraksion optik elementlər kimi hazırlanmış;

d. 25° C temperaturunda 2, 5x102/K-dan yuxarı xətti istilik genişlənmə əmsalı ilə borosilikatdan düzəldilmiş;

e. daxili əksetmə qabiliyyətli rentgen optik elementlərdir (misal üçün, boruyaoxşar güzgülər)900190900 0
900290900 0

Litoqrafiya avadanlığı üçün xüsusi hazırlanmış qeyri-sferik optik elementlərə dair 3B001 bəndinə baxın.

6A005

Lazerlər, 0B001.g.5 və ya 0B001.h.b. yarımbəndlərinə görə məzarət edilənlərdən fərqli olan komponentlər və optik avadanlıq:

Qeyd. 1. impulslu lazerlərə - kvazifasiləsiz rejimdə işləyən impulsla ötürülən «lazerlər» daxildir; 2. impulsla doldurulmalı lazerlərə fasiləsiz rejimdə impulsla doldurulma ilə işləyən «lazerlər» daxildir; 3. Raman «lazerləri»nin nəzarət statusu «lazer» mənbəyinin doldurulma parametrləri ilə təyin edilir. Doldurulma lazer mənbəyi, aşağıda baxılanlardan hər hansı biri lazer ola bilər.Xüsusi qeyd.
həmçinin 6A205 bəndinə baxın

6A005, a

qaz lazerləri:

1.aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan eksimer «lazerlər» i:901320000 0

6A005.a, 1

a. çıxış dalğası 150 nm-dən çox olmayan və aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

1.impulsda çıxış enerjisi 50 mCouldan çox; və ya

2.fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox;

b.çıxış dalğa uzunluğu 150 nm-dən 190 nm-yə qədər diapazonda olan və aşağıdakı hər hansı bir xarakteristakası olan:

1. impulsda çıxış enerjisi 1, 5 Couldan çox; və ya

2. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 120 Vt-dan çox;

c. çıxış dalğa uzunluğu 190 nm-dən 360 nm-ə qədər diapazonda olan və aşağıdakı xarakteriskaların hər hansı birinə malik olan:

1.impulsda çıxış enerjisi 2, 5 Couldan çox;

2.fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 500 Vt-dan çox;

d. çıxış dalğa uzunluğu 360 nm-dən çox və aşağıdakı xaraktistikaların hər hansı birinə malik olan:

1.impulsda çıxış enerjisi 1, 5 Couldan çox;

2.fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 30 Vt-dan çox;

Xüsusi qeyd. Litoqrafik avadanlıq üçün təyin edilmiş eksimer «lazerlər»inə dair baxın həmçinin 3B001 bəndinə


6A005, a, 2

2.Metalın buxarlarında «lazerlər»:

a. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 20 Vt-dan çox olan mis (Cu) «lazerlər»i;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 5 Vt-dan çox olan qızıl (Au) «lazerlər»i;

c. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 5 Vt-dan çox olan natrium (Na) «lazerlər»i

d. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 2 Vt-dan çox olan barium (Ba) «lazerlər»i;


9013200000 0

6A005, .a, 3

3. aşağıdakı xarakteristikarın hər hansı birinə malik olan karbon oksidli «lazerlər»:

a. impulsda çıxış enerjisi 2 Couldan çox və zirvə gücü 5 kVt-dan çox;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 5 Vt-dan çox olan


901320000 0

6A005, a, 4

4.aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan karbon dioksidli «lazerlər» (CO2) olan:

a.fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 15 Vt-dan çox olan;

b. impuls rejimində impulsların müddəti 10 mks-dən çox və aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

1. orta çıxış gücü 10 kVt-dan çox və ya;

2. zirvə gücü 100 kVt-dan çox və ya;

c. impuls rejimində impulsların müddəti 10 mks-yə bərabər və ya ondan az və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1.impuls enerjisi 5 Couldan çox və ya;

2.orta çıxış gücü 2.5 Vt-dan çox;901302000 0

6A005, a, 5

5. kimyəvi «lazerlər»:

a.hidrogen-fluor (HF) «lazerlər»i;

b.deyterium-fluor (DF) «lazerlər»i

c. «keçidli lazerlər»:

1.yod oksidli «lazerlər» (02-1)

2. deyterium-fluor-dioksid-karbon (DF-CO2) «lazerlər»i»901320000 0

6A005..a, 6

6. aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan argonun və ya kriptonun ionlarında «lazerlər»:

a. impulsda çıxış enerjisi 1, 5 Couldan çox və zirvə gücü 50 kVt-dan çox;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 50 Vt-dan çox olan;


901320000 0

6A005.a, 7

7. aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan başqa «qaz lazerləri»:

Qeyd: 6A005.a.7. yarımbəndinə görə azot «lazerləri»nə nəzarət edilmir.

a.çıxış dalğasının uzunluğu 150 nm-dən çox olmayan və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1.impulsda çıxış enerjisi 50 mCouldan çox və zirvə gücü 1 Vt-dan çox;

2.fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox olan;

b. çıxış dalğasının uzunluğu 150 nm-dən

800 nm —ə qədər diapazonda və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1. impulsda çıxış enerjisi 1.5 mCouldan çox və zirvə gücü 30 Vt-dan çox; və ya

2. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 30 Vt-dan çox olan;

c. çıxış dalğasının uzunluğu 800 nm-dən 1400 nm-ə qədər diapazonda olan və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1. impulsda çıxış enerjisi 0, 25 Couldan çox və zirvə gücü 10 Vt-dan çox; və ya

2. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 10 Vt-dan çox olan;

d. çıxış dalğasının uzunluğu 1400 nm-dən çox və fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox


901320000 0

6A005, b, 1, 2

yarımkeçirici lazerlər:

Texniki qeyd. Yarımkeçirici «lazer» adətən «lazer» diodları adlanır.

1. bütün aşağıdakı xarakteristikalara malik olan eni üzrə bir moda ilə ayrı yarımkeçirici lazerlər:

a. dalğanın uzunluğu 950 nm-dən az və 2000 nm-dən çox;

b. orta və ya çıxış gücü 100 mVt-dan çox;

2. bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan eni üzrə çoxmodalı ayrı yarımkeçirici lazerlər:

a. dalğanın uzunluğu 950 nm-dən az və

2000 nm- dən çox;

b. orta və ya çıxış gücü 10 Vt-dan çox;


854140100 0

6A005.b, 3

3.aşağıdaki bütün xarakteristikalara malik olan ayrı yarımkeçirici «lazerlərin» qəfəsləri:

a. dalğanın uzunluğu 950 nm-dən az və orta və ya çıxış gücü 60 Vt-dan çox; b.dalğanın uzunluğu 2000 nm-ə bərabər və ya daha çox və orta və ya çıxış gücü 10 Vt-dan çox;

Qeyd. Yarımkeçirici «lazerlər» adətən «lazer» diodları adlanır.

Qeyd. 1. 6A005.b. yarımbəndi optik çıxış birləşdiriciləri olan yarımkeçirici «lazerlər»i əhatə edir (misal üçün, lifli optik elastik keçiricilər)

2. başqa avadanlıq üçün xüsusi təyin edilmiş yarımkeçirici «lazerlərin» nəzarət statusu başqa avadanlığın nəzarət statusu ilə müəyyən edilir


854140100 0

6A005, c, 1

bərkcisimli «lazerlər»:

1. aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan «köklənən» «lazerlər»:

Qeyd: 6A005.c.1. yarımbəndi titan-sapfir, (Ti:Pl2O3) , tulium-YAG (Tm:YAG) , tulium-YSGG (Tm:YSGG) «lazerlər»ni, aleksandritdə (Cr:BeAL2O4) «lazerlər»i və rəngləyicilərdə «lazerlər»i, 6A005.c.2. yarımbəndi isə atom keçidlərinin bərkcisimli lazerlərini əhatə edir.

a.çıxış dalğasının uzunluğu 600 nm-dən az və ya aşağıdakı xarakteristikların hər hansı birinə malik olan:

1. impulsda çıxış enerjisi 50 mCouldan çox və zirvə gücü 1 Vt-dan çox və ya;

2. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox olan;

b. çıxış dalğasının uzunluğu 600 nm və ya daha çox, lakin 1400 nm-dən çox olmayan və ya aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan:

1.impulsda çıxış enerjisi 1 mCouldan çox və zirvə gücü 20 Vt-dan çox; və ya

2. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 20 Vt-dan çox olan;

c. çıxış dalğasının uzunluğu 1400 nm-dən çox :

1. impulsda çıxış enerjisi 50 mCouldan çox və zirvə gücü 1 Vt-dan çox və ya;

2. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox olan;901320000 0

6A005.c, 2

2. «köklənməyən» «lazerlər»:

Qeyd: 6A005.c.2 yarımbəndinə atom keçidlərindəki bərkcisimli «lazerlər» daxildir.

a. neodim şüşəsində «lazerlər»:

1. davamlılıq modulyasiyalı və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan «lazerlər»:

a.impulsda çıxış enerjisi 20 Couldan çox , lakin 50 Couldan çox olmayan və orta çıxış gücü 10 Vt-dan çox olan;

b.impulsda çıxış enerjisi 50 mCouldan çox;

2. davamlılıq modulyasiyasız və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan «lazerlər»:

a. impulsda çıxış enerjisi 50 Couldan çox və zirvə gücü 20 Vt-dan çox və ya;

b. impulsda çıxış enerjisi 100 Couldan çox;

b. neodimlə həll olunmuş (şüşədəkilərdən başqa) , çıxış dalğasının uzunluğu 1000 nm-dan çox, lakin 1100 nm-dan çox olmayan «lazerlər»:

Xüsusi qeyd. Çıxış dalğasının uzunluğu 1000 nm-dən çox olmayan və ya 1100 nm-dən çox olan həll olunmuş


901320000 0

neodimlə «lazerlər» üçün 6A005. c. 2c yarımbəndinə baxın

6A005.c., 2

1. davamlılıq modulyasiyası və 1ns-dən az impuls müddəti ilə impuls təsirlənməsi və modların sinxronlaşdırılması ilə «lazerlər»:

a.zirvə gücü 5 GVt-dan çox;

b.orta çıxış gücü 10 Vt-dan çox və ya ;

c.impuls enerjisi 0, 1 Couldan çox;901320000 0

2. «lazerlər davamlılıq modulyasiyası ilə» və 1 nsan-yə bərabər və ya ondan çox impuls müddəti ilə impuls təsirlənməsi və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan :

a.eni üzrə modanın birmodalı şüalanması və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1.zirvə gücü 100 MVt-dan çox;

2.orta çıxış gücü 20 Vt-dan çox və ya;

3.impuls enerjisi 2 Couldan çox;


901320000 0

b. aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan eni üzrə modanın çoxmodalı şüalanması:

1. zirvə gücü 400 MVt-dan çox;

2. orta çıxış gücü 2 kVt-dan çox; və ya 3. impuls enerjisi 2 Couldan çox;


901320000 0

6A005, c, 3, 4

3. aşağıdakı xarakteristikalara malik olan impuls oyanması ilə «davamlılıq modulyasiyasız» «lazerlər»:

a. eni üzrə modanın təkmodalı şüalanması, aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1. zirvə gücü 500 kVt-dan çox;

2. orta çıxış gücü 150 Vt-dan çox;

b.eni üzrə modanın çoxmodalı şüalanması, aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1. zirvə gücü 1 MVt-dan çox;

2. orta çıxış gücü 2 KVt-dan çox ;

4. aşağıdakı xarakteristikalara malik olan fasiləsiz oyanma ilə «davamlılıq modulyasiya-sız» «lazerlər»:

a. eni üzrə modanın təkmodalı şüalanması, aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1. zirvə gücü 500 kVt-dan çox;

2. orta çıxış gücü 150 Vt-dan çox;

b.eni üzrə modanın çoxmodalı şüalanması, aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

1. zirvə gücü 1 MVt-dan çox;

2. orta çıxış gücü 2 KVt-dan çox901320000 0

6A005, c, 2, c

c. aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan başqa «köklənməyən» lazerlər:

1. dalğanın uzunluğu 150 nm-dən az və ya aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

a. impulsda çıxış enerjisi 50 mCouldan çox və zirvə gücü 1 Vt-dan çox və ya;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox olan;901320000 0

2. çıxış dalğasının uzunluğu 150 nm-dən az olmayan lakin 800 nm-dən çox olmayan və;

a. impulsda çıxış enerjisi 1, 5 Couldan çox və zirvə gücü 30 Vt-dan çox və ya;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 30 Vt-dan çox olan;

3. dalğanın uzunluğu 800 nm-dən çox olmayan, lakin 1400 nm-dən çox olmayan :

a. aşağıdakılara malik olan davamlılıq modulyasiyası ilə «lazerlər»:

1. impulsda çıxış enerjisi 0, 5 couldan çox və pik gücü 50 Vt-dan çox və ya;901320000 0

6A005.c, 2, c

2. orta çıxış gücü aşağıdakılardan yüksək olan:

a. 10 Vt təkmodullu «lazerlər» üçün;

b. 30 Vt çoxmodullu «lazerlər» üçün.; b. aşağıdakılara malik olan « davamlılıq

modulyasiyasız lazerlər »:

1. impulsda çıxış enerjisi 2 couldan çox və zirvə gücü 50 Vt-dan daha çox və ya;

2. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 50 Vt-dan daha çox olan;

4.dalğanln uzunluğu 1400 nm-dən çox və:

a. impulsda çıxış enerjisi 100 mcouldan çox və zirvə gücü 1 Vt-dan çox və ya;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü

1 Vt-dan çox olan6A005, d

aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan, boyalarda və ya başqa mayelərdə«lazerlər»:

1.dalğanın uzunluğu 150 nm-dən az:

a. impulsda çıxış enerjisi 50 mCouldan çox və zirvə gücü 1 Vt-dan çox və ya;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox olan;

2. dalğanın uzunluğu 150 nm və ya daha çox, lakin 800 nm-dən çox olmayan, aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

a. impulsda çıxış enerjisi 1, 5 Couldan çox və impuls zirvə gücü 20 Vt-dan çox və ya;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 20 Vt-dan çox olan və ya;

c. orta çıxış gücü 1 Vt-dan çox və impulsların təkrarlanma tezliyi 1 khs-dən çox olan bir uzunluq modasına görə işləyən, «impulsun müddəti» 100 nsan.-dən az olan impuls generatoru;

3. dalğanın uzunluğu 800 nm-dən çox, lakin 1400 nm-dən çox olmayan və ya aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

a. impulsda çıxış enerjisi 0, 5 Couldan çox və zirvə gücü 10 Vt-dan çox və ya;

b.fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 20 Vt-dan çox olmayan;

4. dalğanın uzunluğu 1400 nm-dən çox və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan:

a. impulsda çıxış enerjisi 100 mCouldan çox və zirvə gücü 1 Vt-dan çox və ya;

b. fasiləsiz rejimdə orta və ya çıxış gücü 1 Vt-dan çox olmayan;901320000 0

6A005, e, 1

komponentlər: aktiv üsullarla və ya da boruya oxşar soyuducu sistemi ilə soyudulan güzgülər

Texniki qeyd. Aktiv soyudulma — istiliyi optikadan çıxartmaq üçün optik komponentin əlavə səthindən (adətən optik səthdən 1 mm-dən az aşağıda yerləşən) mayenin axınından istifadə olunan optik komponentlərin soyudulma üsullarıdır.900190900 0
900290900 0

6A005, e, 2

komponentlər: nəzarət edilən «lazerlər»lə istifadə üçün xüsusi hazırlanmış optik qurğular və ya şəffaf və ya qismən şəffaf optik və ya elektrooptik komponentlər

900290990 0

6A005, f

optik avadanlıq:

1.dinamik dalğa cəbhəsini (fazasını) ölçən və şüanın dalğa cəbhəsində ən azı 50 mövqedən istifadə edən və aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan avadanlıq:

a.kadr tezliyi 100 Hs-ə bərabər və ya böyük və şüanın dalğa uzunluğundan ən azı 5 % - ni təşkil edən faza diskriminasiyası;

b. kadr tezliyi 1000 Hs — ə bərabər və ya böyük və şüanın dalğa uzunluğundan ən azı 20 % - ni təşkil edən faza diskriminasiyası;

2. 10 mkrad — bərabər və ya ondan az ifrat güclü «lazer» şüasının vəziyyəti ilə bucaq idarə etmək xətasını ölçmək imkanına qadir olan «lazer» diaqnostika avadanlığı;

3. fazalaşdırılmış qəfəsli ifrat yüksək güclü sistemlə istifadə üçün və hansı kəmiyyətin az olmasından asılı olaraq 0, 1 mkm və ya dalğa uzunluğunun 1 / 10 dəqiqliyi ilə koqerent şüaların cəmlənməsi üçün xüsusi təyinatlı olan optik avadanlıq və komponentlər;

4. ifrat yüksək güclü lazer sistemləri ilə istifadə üçun xüsusi təyinatlı proyeksiya obyektivi


903149000 0
901349000 0
900219000 0

Xüsusi qeyd.İfrat güclü lazerlərdə tətbiq edilə bilən apertura ilə birlikdə optik elementlərə dair hərbi nəzarət siyahısına baxın

6A006

Maqnit qradientometrləri, «daxili maqnit qradientometrlər»i və kompensasiya sistemləri və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər:

Qeyd. 6A006 bəndinə görə tibb diaqnostikasının biomaqnit ölçüləri üçün xüsusi hazırlanmış alətlərə nəzarət edilmir901580930 0

6A00.a

a.optik doldurulma və ya nüvə presesiyası ilə (ovexayzer pratonu) ifrat keçiricilik effekti əsasında texnologiya istifadə edilən və 0, 05 nT (yaxşı) az herslərlə tezliyin kvadrat kökünə bölünən orta kvadratik «gürultu səviyyəsinə « (həssaslığa) qadir olan «maqnitometrlər»;

b. induktiv mağazalı , aşağıdakı hər hansı göstəricilərdən az (yaxşı) orta kvadratik «gürultu səviyyəsi»nə (həssaslığa) qadir olan «maqnitometr»:

1. 1.0, 05 nT, herslərlə tezliyin kvadrat kökünə bölünən 1 Hs — dən aşağı tezlikdə .

2. 1x10-3 nT, herslərlə tezliyin kvadrat kökünə bölünən , 1 Hs və ya böyük , ancaq 10 Hs-dən böyük olmayan tezliklərdə ; və ya

3. 1x10-4 nT, herslərlə tezliyin kvadrat kökünə bölünən, 10 Hs — dən yuxarı tezliklərdə


901580930 0

c. tezliklərin herslərlə kvadrat kökünə bölünən 1 nT — dən az olan (yüksək) orta kvadratik «gurultu səviyyəsinə «(həssaslığa) malik olan optik — lifli maqnit olçən.

d. 6A006.a, 6A006.b və ya 6A006.c yarımbəndlərinə görə nəzarətdə olan «maqnit toplamaları» istifadə edilən «maqnit ölçən «maqnit qradiento-metrlər»i;6A006

d. «maqnit qradientometrlər» — 6A006.a, 6A006.b və ya 6A006.c . yarımbəndlərinə görə nəzarətdə olan «maqnit ölçən toplamaları» istifadə edilən;

e. tezliyin herslərlə kvadrat kökünə bölünən 0, 3 nt/n- dən az olan (yaxşı ) maqnit sahəsinin qradientinin orta kvadratik «gürultu səviyyəsi»nə (həssaslığa) malik olan optik lifli «daxili maqnit qradientometrlər»i;

f. tezliyin herslə kvadrat kökünə bölünən 0, 15 t/m-dən az olan (yüksək) maqnit sahəsini qradientinin orta kvadratik «gürultu səviy-yəsi»nin, optik-liflidən fərqli texnolo-giyadan istifadə edən, «daxili maqnit qradiometrlər»i

g. hərəkətdə olan platformalarda iş üçün təyin edilmiş maqnit qəbulediciləri üçün maqnit kompensasiya sistemləri;

h.ifratkeçiricikli materiallardan hazırlanmış, komponentlərdən ibarət və aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan «ifratkeçiricikli» elektromaqnit qəbulediciləri (vericiləri) :

1.ən azı bir ifratkeçiricikli komponentdən və kritik temperaturdan aşağı temperaturlarda işləmək üçün, hazırlanmış (Cozefson effektli qurğular və ya kvant interferensiyalı «ifrat-keciricikli» qurğular daxil olmaqla (CKVİD) ;

2. 1 kHs və aşağı tezliklərdə elektromaqnit sahəsinin variasiyasını ölçmək üçün hazırlanmış;

aşağıdakı istənilən xarakteristikaya malik olan:

a. 2 mkm-dən kiçik ən miniumum xarakterik ölçülü, giriş və çıxış birləşmə sxemləri ilə uzlaşan nazik təbəqəli CKVCD daxil olmaqla:

b. maqnit sahəsinin ən böyük qalxma sürətində 1 saniyədə 1x106-dan artıq kvantlı maqnit selini tənzimləmək üçün hazırlanmış;

c.yerin maqnit sahəsi ilə əhatə olunmuş mühitdə maqnitli ekransız fəaliyyət göstərmək üçün hazırlanmış;

d.maqnit seli kvantının kelvinə bölünməsi 0, 1-dən az olan temperatur əmsalı ilə901580930 0

6A007

Qravimetrlər və qravitasiya qradientometrlər

a.10mikroqaleydən az(yaxşı) statistik həsasslığa malik olan qravimetrlər və qravitasiya qradientometrləri;

Qeyd. 6A007.a. yarımbəndinə görə kvars elementləri (Uordenin) istifadə olunan yerüstü qravimetrlərə nəzarət edilmir


901580930 0

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 6A107 bəndinə baxın.

b. yerüstü, dəniz, sualtı, hava tətbiqi üçün hərəkət edən platforma və kosmik istifadə üçün və aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan qravimetrlər:

1. statistik dəqiqliyi 0, 7 miliqaleydən kiçik (yaxşı) ; və

2. istənilən kombinasiyada 2 dəqiqədən kiçik hazırlıq halında qeydetmə müddəti ilə işləmə dəqiqliyi 0, 7 miliqaleydən kiçik (yaxşı) kompensasiyanı təshih edən və qarşılıqlı hərəkətdə olan;

c. qravitasiyalı qradientometrlər6A008

Lokasiya sistemləri, avadanlıqlar və birləşmələr:

Qeyd. 6A6008 bəndinə görə nəzarət edilmir:

a.aktiv cavablı radarlara (RAK) ;

b.— toqquşmanı aradan qaldırmaq üçün təyin edilən avtomobil RLS-nə;

c. hava hərəkətini idarə etmək (HHİ) üçün istifadə edilən 1(bir) mm-də 12-dən çox olmayan elementin həlledici xüsusiyyətinə malik olan displey və ya monitorlara;

d. meteoroloji (hava) lokatorlaraXüsusi qeyd. Həmçinin 6A108 bən-
dinə baxın

6A008, a-6A008, i

aşağıdakı istənilən xarakteristikalara qadir olan sistemlər, avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi təyinatlı komponentlər :

a. 40 GHs-dən 230 GHs-ə qədər tezliklərdə işləyən və 100mVt-dan böyük orta çıxış gücü olan;

b.RLS işçi tezliyi əsas işçi tezliyindən 6, 25% daha böyük hüdudlarda göklənə bilən;

Texniki qeyd. İşçi tezlik ən böyük tezliklə ən kiçik tezliyin cəminin yarısına bərabərdir852610

c. eyni zamanda iki və ya daha çox aparıcı tezliklərdə işləmək qabiliyyətinə malik olan;

d. sintez edilmiş apertur rejimlərində (SAR) və ya lokatorun əks sintez edilmiş apertur rejimində (ƏSAR) və ya hava əsaslandırması ilə lokatorun kənar xülasə rejimində (KXR) fəaliyyət imkanına malik olan;

e. skaniləşdirilmiş elektron şüaları ilə antena qəfəsinin fazalaşması daxil olmaqla ;

f.yüksəkliklərdə olan tək hədəflərin tapmaq bacarığına malik olanQeyd. İKAO standartlarına uyğun olan, enməyə nəzarət üçün presision radiolokasiya avadanlıqları nəzarətdə deyildir (PRA) .

g. hava bazalaşdırılmasıı üçün xüsusi hazırlanmış (və hava şarında qurulan və ya üçan qurğuların gövdəsində qurulan) və hərəkət edən hədəfi qeyd etmək üçün dopler siqnalının işlənməsinə qadir olanh. aşağıdakı hər hansı göstərilənləri tətbiq etməklə lokator siqnallarının işlənməsində istifadə edilən RLS :

1. RLS spektrini genişləndirmə metodları və ya;

2. tezliyin tez yenidən köklənməsi ilə RLS metodları


i. 185 km-dən çox «maksimum» uzaqda yerüstü fəaliyyətini təmin edən RLS;

Qeyd. 6A008.i. yarımbəndinə görə aşağıdakılara nəzarət edilmir:

a. balıq kosyaklarını müşahidəsi üçün yerüstü RLS-ə;

b. aşağıdakı bütün şərtlər təmin edilən halda hava hərəkətini idarə etmək üçün xüsusi hazırlanmış yerüstü RLS-ə:

1. 500 km və ya kiçik maksimum instrumental təsir məsafəsinə malik olanlara;

2.hədəf haqqında məlumatları lokatorun yerləşdiyi yerdən bir və ya bir neçə hava hərəkətinin mülki idarəetmə mərkəzinə bir yolla verilə bilən layihələşdirilmiş RLS-ə;3.marşrut üzrə hava hərəkətini idarəetmə mərkəzindən lokatorun skaniləşdirmə sürətini məsafədən idarəetmə üçün vasitələr olmadıqda;

4.yalnız stasionar qurulduqda;

c.lokatorlar hava şarı ilə meteoroloji müşahidə aparmaq üçün olduqda;


6A008, j

«lazerli» lokasiya stansiyaları və ya «lazerli uzaqölçənlər» (LUDAR) , aşağıdakı istənilən xarakteristikaya malik olanlar:

1. kosmosda istifadə üçün yaralı olan və ya.

2. koqerent geterodin və ya h omodin detektə etmə metodları istifadə edilən və 20 mkrad-dan (mikroradiandan) kiçik buçaq həlledici qabiliyyətinə malik olanlar:

Qeyd. 6A008.c. yarımbəndinə görə çəkiliş və ya meteoroloji müşahidə üçün xüsusi layihələşdirilmiş, LİDARLARa nəzarət edilmir.901510900 0
903180910 0

6A008, k

siqnalın işlənməsini təmin edən sistemaltılara malik, «impulsun sıxılmasında istifadə olunan», aşağıdakı istənilən xarakteristikası olan:

1.«impulsun sıxılma» əmsalı 150-dən və ya;

2.ipulsun eni 200 nsan-dən kiçik


852610

6A008, L

məlumatların işlənməsini aparan mövcud sistemaltılar və aşağıdakı istənilən xarakteristikaya malik olanlar:

1. antenanın istənilən fırlanması zamanı antena şüasının sonrakı keçmə müddətində hədəfin nəzərdə tutulan vəziyyətinin təyin olunmasını təmin edən «hədəfin avtomatlaşdırma müşayəti»;

Qeyd. 6A008.L.1. yarımbəndinə görə hava hərəkətini idarəetmə sistemlərində, dəniz və ya sahilyanı RLS-lərində toqquşmanın xəbərdarlığı üçün siqnalın ötürülmə vasitəsinə nəzarət edilmir.

2.qeyri-dövri (dəyişən) skaniləşdirməyə malik, fəal RLS-dən hədəfin sürətinin hesablanması;

3.hədəflərin eyniləşdirilməsi və ya təsnifatlalaşdırılması üçün sürətin avtomatlaşdırma ilə ayırd edilməsi (xüsusiyyətlərin ayrılması) və hədəfin verilmiş xüsusiyyətlərinin baza məlumatları siqnalların və ya surətlərin) ilə müqayisə edilməsi;

4. iki və ya daha çox fəza paylamalarından və hədəfin ayırd edilməsi və güclənməsi üçün qarşılıqlı əlaqələnmiş ölçü RLS-dən hədəflər haqqında məlumatların ötürülməsi və ya korrelyasiyası və toplanması.

Qeyd. 6A008.1-4 yarımbəndlərinə görə hava hərəkətini idarəetmə sistemlərində, dəniz və ya sahilyanı RLS-lərində toqquşmanın xəbərdarlığı üçün siqnalın ötürülmə vasitəsinə nəzarət edilmir.


852610

6A102

Nüvə effektlərinin təsirindən (yəni elektromaqnit impulslarından (EMİ-dən) , rentgen şüalanmasından, partlayışın və istiliyin birgə təsirindən) , raketlərdə istifadə üçün yararlı, müdafiə üçün layihələşdirilən və ya xüsusi hazırlanan 6A002-ə görə nəzarətdə olanlardan fərqlənən, 5x105 rad (silisium) və daha çox

903010900 0

radiasiya yüklənməsi (dozalarda) səviyyəsində işləmək qabiliyyətli hazırlanmış radiasiyaya davamlı detektorlar (silisumlu)

Texniki qeyd. 6A102 bəndində qəbuledici, avtomatlaşdırma eyniləşdirən və ya yazan və ya təzyiqin və ya ətraf mühitin temperaturunu, elektrik və ya elektromaqnit siqnalını və ya radioaktiv maddə tərəfindən yaradılan şüalan-manın təsirini qeyd edən mexaniki, elektrik, optik və ya kimyəvi qurğu kimi təyin edilir.6A107

Qravimetrlər və onlar üçün komponentlər və qravitasiya qradientometrlər :

6A107, a

a. 6A007.b. yarımbəndinə görə nəzarət edilnənlərdən fərqlənən, hava və ya dənizdə tətbiq üçün yeniləşdirilmiş və hazırlanmış, 7x10-6 m/san2 (0, 7 milliqaley) və ya kiçik (yaxşı) qeydetmə müddəti 2 dəq. və ya az statistik və ya işçi dəqiqliyinə malik olan qravimetrlər

903180390 0

6A107, b

6A007.b və ya 6A107 yarımbəndlərində təsvir edilən qravimetrlər, 6A007.j. yarımbəndində təsvir edilən qravitasiya qradientometrlər üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

903180390 0

6A108

6A008 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən fərqlənən lokasiya və izləmə sistemləri

852610900 0

6A108, a

a. 9A004 bəndində təsvir edilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndində təsvir edilən peyk-zondlarda istifadə üçün təkmilləşdirilmiş və ya hazırlanmış radarlar və lokasiya lazer sistemləri

Qeyd: 6A108.a. yarımbəndinə aşağıdakılar daxildir:

a. ərazi konturlarının xəritəyə çəkilməsi üçün avadanlıq;

b. təsvir qəbuledicilərində(datçiklərində) avadanlıq;

c. ərazinin korrleylasiyası və xəritəyə çəkilməsi (kartoqrafiyası) üçün avadanlıq (rəqəmli və analoqlu) ;

d. Doplerin RLS avadanlııqları852610900 0
901320000 0

6A108, b

raketlərdə tətbiq oluna bilən yüksək dəqiqli lokasiya sistemləri:

1. real zaman rejimində uçuş zamanı vəziyyəti və sürəti təyin etmək imkanını yaradan, yerüstü və ya hava məlmuatları və ya peyk naviqasiya sistemlərindən alınmış məlumatlarla birlikdə istifadə olunan məlumatların işlənməsi üçün sistemaltılara malik olan lokasiya sistemləri

2. uzağı ölçən radar qurğulrına optik infraqırmızı diapazonda işləyən r və aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan avadanlıqlar daxildir:

a.bucaq ayırdetmə-3 milliradiandan yaxşı (0, 5 mils)

b.təsir məsafəsi 30km və ya fəza ayırdetməsi — 10 m-dən çox;.

c. sürət üzrə həlledici qabiliyyəti 3 m/san-dən yaxşı852610900 0

6A202

Aşağıdakı xarakteristikaların hamısına malik olan fotovurucu boru:

a.katod sahəsi 20 sm2-dən çox və;

b.anod impulsunun artma müddəti 1nsan.-dən az.


854020800 0

6A203

Kameralar və onların komponentləri:

6A203, a

a.mexaniki fırlanan güzgülü kamera və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər :

1.kadrlaşdıran kameralar, 225000 kadr/san-dən çox sürəti zamanı yazmaq imkanına malik olan900711000 0

6A203.a

2. 1 saniyədə 0, 5 mm-dən yuxarı yazma sürəti olan elektron-optik kameralar

Qeyd. Belə kameraların komponentlərinə sinxronlaşdırma üçün elektron avadanlıqları və güzgülərdən, podşipniklərdən, turbinlərdən ibarət rotor yığımları daxildir.900719000 0

6A203, b, 1—
6A203, b, 3

b.elektron-optik və kadrlaşdıran kameralar, onlar üçün borular və qurğular:

b.1. elektron-optik kameralar — 50nsan. və ya az ayırdetmə qabiliyyətli

b.2.elektron-optik borular, kameralar üçün(6A203.b.1-də göstərilmiş) ;

b.3.elektron (və ya elektron sürgüsünü) kadrlaşdıran kameralar, kadrın ekspozisiya müddəti 50ns və ya az olan852812
852821

6A203, b, 4

b.4.6A203.b.3 yarımbəndində göstərilən kameralarda istifadə üçün təyin edilmiş kadrlaşdıran borular və bərkcisimli kadrlaşdıran qurğular

a. qaranlıq müqavimətini azaltmaq üçün şəffaf keçirikli örtükdə yerləşdirilmiş fotokatodlu təsviri gücləndirən qısafokuslu borular.

b. tez fəaliyyətli sistem fotoelektronların superkremnikonun anoduna çatmasından əvvəl, fotokatoddan elektronları verməyə, nizamlamağa imkan verən idarəedici elektrodlu superkremnekonlar

c.Kerra və ya Pokkelson yuvaları elektrooptik sürgülər;

d. 50 ns-dən kiçik işləmək zamanlı tez fəaliyyətli sürgüyə malik olan, 6A203.b.3. yarımbəndinə görə nəzarətdə olan kamera üçün xüsusi hazırlanmış başqa kadrlaşdıran borular və yarımkeçirici təsviredici qurğular


852812
852821
854020800 0

6A203, c

c. işçi xarakteristikaları pisləşmədən 5x103 qreydən yüksək (silisium) (5x106 rad, silisium) radiasiya yüklənməsi zamanı işləmək üçün xüsusi quraşdırılmış və hazırlanmış radiasiyaya davamlı kameralar və onlar üçün linzalar.

Texniki qeyd. qrey(silisium) termini ekranlaşmayan silisium nümunələrində bir kq-da udulan ionlaşma enerjisini göstərir.852530900 0
900219000 0

6A205

0B001.g.5., 0B001.h.6 yarımbəndlərində və 6A005 bəndində göstərilənlərdən fərqlənən «lazerlər», «lazer gücləndiriciləri və

geterodinləri:

a. aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan arqon lazerləri :

1.dalğa uzunluğu 40 nm-dən 515 nm-ə qədər;

2.orta çıxış gücü 40 vt-dan çox;

b. aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan boyalar əsasında birmodalı impuls geterodinləri:

1.dalğa uzunluğu 300 nm-dən 800 nm-ə qədər

2. 1 Vt-dən artıq orta çıxış gücünə çatmaq imkanı verən;

3. dövretmə (təkraretmə) tezliyi 1kHs-dən artıq;

4.impulsun uzunluğu 10 ns-dən az.901380900 0

6A205

c. yenidən köklənən impuls gücləndiriciləri və boyalar əsasında lazer geterodinləri, aşağıdakı bütün xarakteristikalara malikolan :

1.dalğa uzunluğu — 300 nm-dən 800 nm-ə qədər

2.30 Vt-dan artıq orta çıxış gücünə çatmaq imkanı verən;

3.dövretmə(təkrarlanma) tezliyi 1kHs-dən artıq

4.impulsun uzunluğu 100 ns-dən kiçik.

Qeyd. 6A205 bəndinə görə birmodalı geterodinlərə nəzarət edilmir.

d. aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik

olan dioksid karbon əsasında impulslu lazerlər:

1.işçi dalğa uzunluğu 9000 nm-dən 11000 nm-ə qədər;

2. dövretmə (təkrarlanma) tezliyi 250 Hs-dən böyük olan;

3.orta çıxış gücü 500 Vt-dan artıq;

4.impulsun müddəti 200 nsan-dən az;

e. 16 mikrometr çıxış dalğa uzunluğunda və təkrarlanma tezliyi 250 ns-dən çox olan tezlikdə işləmək üçün hazırlanmış Raman yerdəyişməsi ilə hidrogen-cütü.

f.həll olunmuş neodim əsasında ( şüşədən başqa) və davamlığın modulyasiyası ilə, impulsla oyadılan, aşağıdakı xarakteristikalardan istənilənə malik olan 1azerlər:

1. çıxış dalğanın uzunluğu 1000 nm-dən 1100 nm-ə qədər;

2.impulsun müddəti 1ns-dən böyük

3., 50Vt -dan yuxarı orta güclü eninə modalı çoxmodalı


901380900 0

6A225

10 mikro saniyədən az ölçmə müddətli, 1

km/s-dən böyük sürətləri ölçmək üçün interferometrlər

Qeyd. 6A225 bəndinə Dopler effekti əsasında işləyən cihazlar, lazerli interferometrlər və s. daxildir.


902620300 0

6A226

Təzyiq qəbulediciləri (datçikləri) :

a.10 QPa-dan yüksək təzyiqləri ölçmək üçün manqanlı qəbuledicilər;

b.10QPa-dan yüksək təzyiqləri ölçmək üçün kvarslı qəbuledicilər.


902620300 0

6B

Sınaq, nəzarət və istehsal avadanlıqları:

6B004

Optik avadanlıqlar:

a. əksolunma qabiliyyətinin qiymətindən 0, 1% xəta ilə əks olunma qabiliyyətinin mütləq qiymətini ölçmək üçün avadanlıq;

b. optik səthdən səpilməni ölçmək üçün avadanlıqdan fərqlənən, 10 sm-dən böyük diametrli, tündləşdirilmiş aperturası olan, tələb olunan yandan 2nm və ya az dəqiqliyi ilə optik səthin müstəvi olmayan formasını (yandan) kontaksız optik ölçmək üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq

Qeyd. 6B004 bəndinə görə mikroskoplara nəzarət edilmir.903149000 0

6B007

İstehsal, yustirovka və 0, 1 milliqaldan yüksək statistik dəqiqlikli yerüstü yerləşmə qravimetrlərin kalibrləşməsi üçün avadanlıq

903180390 0

6B008

Ötürülən impulsların müddət uzunluğu 100nsan və ya az olan, en kəsiyini ölçmək üçün, onların komponentləri üçün impulslu lokasiya sistemləri

852610900 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 6B108 bəndinə baxın

6B108

6B108 bəndində göstərilənlərdən fərqlənən, raketalarda və digər sistemaltılarında istifadəyə yararlı olan en kəsiyini ölçmək üçün impuls lokasiya sistemləri

6C

Materiallar:

6C002

optik qəbuledicilər üçün materiallar:

6C002, a

təmizlik dərəcəsi 99, 9995% və ya yüksək olan kimyəvi təmiz tellur (Te)

280450900 0

6C002, b

aşağıdakı hər hansı bir materialdan monokristallar (epitaksil strukturlar daxil edilməklə) :

1. tərkibində mol paylarının ən azı 6 %-i sink olan kadmiumun sink telluridi (CdZnTe;

2. istənilən tezlik səviyyəsində kadmium telluridi (CdTe) ;

3.istənilən tezlik səviyyəsində kadmiumun civə telluridi (HgCdTe)

Texniki qeyd. kristalda mol fraksiyası(payı) , ZnTe-na mol miqdarıının CdTe və ZnTe mollarının cəminə bölünmə yolu ilə təyin edilir.


381800900 0
810790000 0

6C004

Optik maiteriallar :

6C004, a

aşağıdakı xarakteristikalardan istənilənə malik olan, buxarın kimyəvi çökdürülməsi ilə alınan sink-sulfid (ZnS) və sink-selen (ZnSe) :

1.həcmi — 100 kub.sm-dən çox və ya; 2.diametri 80 mm-dən böyük, qalınlığı 20mm və daha çox olan284290100 0
283020000 0

6C004, b, 1

b. aşağıdakı optik materialların külçələri:

b.1.arsenid-titan-kalium (KTA)284290900 0

6C004, b, 2

b.2.gümüşlü qallium selenid (AgGaSe)

284290100 0

6C004, b, 3

b.3. talliumlu arsen selenid (Tl3AsSe3) , (TAS kimi də məlumdur)

284290100 0

6C004, c

a. aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan qeyri- xətti optik materiallar:

1.üçüncü dərəcəli qavrama qabiliyyəti (xi3) 10-6 kvm/v2 və ya çox; 2.cavab vermə vaxtı — 1 msan-dən kiçik.702000800 0

6C004, d

karbit silisiumdan və ya diametri və ya baş oxun uzunluğu 300 mm-dən böyük berilliumun (Be/Be) çökdürülmüş materiallarından düzəltmələr

284920000 0
811219000 0

6C004, e

aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan şüşə, kvarslı şüşə, fosfatlı şüşə, fluor-fosfatlı şüşə, sirkonlu ftor (ZrF4) , hafni-fluorid (HfF4) daxil olmaqla:

1.hidro-oksid ionlarının konsentrasiyası (OH-) milyona beş hissəcikdən az;

2.metalların təmizliyinin inteqral səviyyəsi milyona bir hissəcikdən az;

3.yüksək bircinslilik 5x10-6-dan az (sındırma əmsalının göstəricisinin variasiyası) .700100910 0
700100990 0
702000800 0

6C004, f

200 nm-dən 14000 nm qədər dalğa uzunluğunda udulma əmsalı 105 sm-1 az olan sintetik almaz material

710420000 0

6C005

cilalanmamış halda «lazerlər» hazırlamaq üçün sintetik kristallik materiallar:

710420000 0

a. titanlı korund; b. aleksandrit

710420000 0

6D

Proqram tə’minatı:

6D001

6A004, 6A005, 6A008 və 6B008 bəndlərinə görə nəzarət edilən avadanlığın hazırlanması və ya istehsalı üçün xüsusi yaradılmış «proqram təminatı»

6D002

6A002.b., 6A008 və ya 6B008 bəndlərinə görə nəzarət edilən avadanlıqlardan istifadə üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»

6D003

Başqa «proqram tə’minatı»

a.1. yedəkli hidrofon qəfəsini istifadə

etməklə qeyri-fəal qəbul üçün akustik məlumatların «real zaman ölçüsündə» işlənməsi üçün akustik şüaları yaratmaq üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»;

2. yedəkli hidrofon qəfəsini istifadə etməklə qeyri-fəal qəbul üçün akustik məlumatların «real zaman ölçüsündə» işlənməsi üçün »proqram mətni»;

3. qeyri-fəal qəbul üçün akustik məlumatların «real zaman ölçüsündə» işlənməsi üçün sualtı və ya su batırılmış sistemlərin akustik şüasını yaratmaq üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»;

4. sualtı və ya batırılmış sistemin istifadəsi ilə qeyri-real qəbul üçün akustik məlumatların «real zaman ölçüsündə» işlənməsi üçün «proqram mətni»b 1. hərəkət edən platformalarda işi üçün müəyyən edilmiş maqnit qəbulediciləri üçün maqnit-kompensasiya sistemləri üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı» ;

2.hərəkət edən platformalarda maqnit anomaliyalarını aşkar etmək üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»c. qravitasiya qradiometrləri və qrafimetrlərin hərəkət təsirini korreksiyası üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»

d.1. hava hərəkətini idarəetmə mərkəzində yerləşən ümumi təyinatlı kompüterlərdə hava hərəkətini idarə etmək üçün «proqram təminatı»nın tətbiqi üzrə aşağıdakı istənilən imkanlara malik olan «proqramlar»:

a. sistemin 150-dən çox trayektoriyasının eyni zamanda işlənməsi və təsvir edilməsi üçün;

b. 4-dən çox ilkin RLS-dən RLS-ın hədəf haqqında məlumatların qəbulu üçün;

2.radiolokator antenalarının müqavimət sipərinin istehsalı və ya hazırlanması üçün «proqram təminatı»:

a. 6A008e yarımbəndinə görə nəzarət edilən şüanın elektron skaniləşdirilməsi ilə fazalaşdırılmış antena qəfəsləri üçün xüsusi hazırlanmış;

b. yan ləçəyin yekun orta səviyyəsi 40dB-dən çox, lakin baş şüanın maksimum səviyyəsindən aşağı olan.

Texniki qeyd. 6D003.d.2.b. yarımbəndində göstərilən yan ləçəklərin orta səviyyəsi, baş şua və baş şüanın hər iki tərəfinə görə birinci iki yan ləçəyi daxil olan büçaq diapazonu istisna olunmaqla, bütün qəfəslər üçün tam surətdə ölçülür.


6D102

6A108 bəndinə görə nəzarət edilən məhsullarda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı»

6D103

bütün uçuş kursuna görə uçan qurğunun vəziyyətini təyin etmək imkanı verən, məlumatların uçuşdan sonrakı emalı üçün «proqram təminatı»

6E

Texnologiyalar:

6E001

ümumi texnologiya qeydlərinə uyğun, 6A, 6B və 6C və ya 6D bölmələrinə görə nəzarət olunan avadanlıqların, materialların və ya «program təminatı»nın yaradılması üçün təyin edilən «texnologiyalar»

6E002

ümumi texnologiya qeydlərinə uyğun, 6A, 6B və 6C bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlıqlar və materialların istehsalı üçün«texnologiyalar»

6E003

Başqa texnologiyalar:

a.1. optik səthlərin emalı və optik texnologiyası- 99, 5% və ya artıq tələb olunan oxşarlığa çatmaq üçün, ümumi itkisi (udulan və səpilən) 5 10-3- dən daha az və baş oxunun uzunluğu və ya diametri 500 mm-dən daha çox optik örtüklər üçün;

2. 0, 5kv.m-dən daha çox sahəli qeyri-müstəvi səthlərə nisbətən 10nm-dən yaxşı, son ortakvadratik işlənməsi dəqiqliyini almaq ilə almazların birnöqtəli fırlanma metodu istifadə edilən optik hazırlanma texnologiyasıXüsusi qeyd.
Həmçinin 2E003.f. yarımbəndinə baxın

b.ifrat yüksək lazer şüaları ilə şüalandırılmış materialların möhkəmliyini qiymətləndirmək və sınaqdan keçirmək və ya ifrat yüksək güclü lazerləri sınaqdan keçirmək üçün sınaq qurğularının nişangahından və ya ixtisaslaşdırılmış diaqnostika alətlərindən istifadə etmək və ya istehsalı, hazırlanması üçün zəruri olan«texnologiya»

ferrozondlu maqnitometr sistemləri və ya ferrozondlu maqnitometr istehsalı və ya hazırlanması üçün zəruri, aşağıdakı istənilən xarakteristikaya malik olan «texnologiya»:

1. 1 Ghs-dən daha kiçik tezliklərdə, herslərlə tezliklərdən kvadrat kökünə bölünən 0, 05nt (CKO) —dan daha kiçik olan «gurultu səviyyəsi»; və ya

2. 1 Ghs-dən daha yüksək tezliklərdə, herslərlə tezliyin kvadrat kökünə bölünən 1 10-3nT (SKO) -dan daha kiçik «gurultu səviyyəsi».


6E101

ümumi texnologiya qeydlərinə uyğun, 6A002, 6A007.b.v.s., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 və ya 6D103 bəndlərinə görə nəzarət edilən «proqramı təminatı» və ya avadanlıqların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş «texnologiyalar»

Qeyd. 6E101 bəndinə görə əgər «texnologiya» hava tətbiqi üçün hazırlanmışdırsa və peyk üçün istifadə oluna bilərsə, onda 6A008 bəndinə görə nəzarətdə olan avadanlıqlar üçün yalnız zəruri «texnologiyalar»a nəzarət edilir6E201

Ümumi texnologiya qeydlərinə uyğun, 6A003 bəndinə, 6A005..a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b. yarımbəndlərinə,

6A202, 6A203, 6A205, 6A225 və ya 6A226 bəndlərinə görə nəzarət edilən avadanlıqların istifadəsi üçün nəzərdə tutulan «texnologiyalar»
Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə