Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə4/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2-ci kateqoriya

Materialların emalı :

2A

Sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:

2A001, a

istehsalçı tərəfindən İSO 492 standartının 4-cü və ya yuxarı siniflərinə (və ya ANSİ\ABMA Std 20 ABEC-7-nin buraxılış sinifləri və ya RBEC7 və ya onun milli ekvivalenti) uyğun müəyyən edilmiş buraxılışları olan və mis-nikel ərintisindən və ya berilliumdan düzəldilmiş halqaları, kürəcikləri və diyircəkləri olan diyircəkli və bərk rolikli podşipniklər

Qeyd. 2A001.a. yarımbəndinə görə konus diyircəkli podşipniklərə nəzarət edilmir848210900 0
848250000 0

2A001. b.

istehsalçı tərəfindən İSO 492 standartının 2-ci və ya yuxarı sinifinə (və ya ANSİ\ABMA Std 20 ABEC-7-nin buraxılış sinifləri və ya RBEC7 və ya onun milli ekvivalenti) uyğun müəyyən edilmiş buraxılışları olan başqa diyircəkli və bərk diyircəkli podşipniklər

Qeyd. 2A001, b yarımbəndinə görə konus diyircəkli podşipniklərə nəzarət edilmir.848280000 0

2A001. c

aşağıdakı hər hansı bir komponenti olan aktiv maqnit podşipniklər sistemləri:

1. maqnit induksiyası 2T-yə və ya ondan çox və elastiklik hüdudu 414 MPa-dan çox olan materiallar;

2. üçölçülü unipolyar yüksək tezlikli maqnitləşmə ilə ötürücü üçün elektromaqnit qurğusu ilə təchiz edilən;

3. 450 K (1770 C) və ya yuxarı temperaturu ilə mövqe vericiləri848330100 0
848330900 0

2A225

Maye aktinid metalların təsirinə davamlı materiallardan hazırlanmış tiqellər(putalar) :

2A225.a

aşağıdakı xarakteristikaları olan tiqellər:

1.həcmi 150 ml-dən 8 litrə qədər; və

2.təmizliyi çəkisinə görə 98% və ya daha çox olan aşağıdakı materiallardan düzəldilmiş və ya onlardan üz çəkilmiş:

a.kalsium ftoridi (CaF2) ; b.kalsium sirokonat (metasirkonat) (Ca2ZrO3) ; c. serium sulfidi (Ce2S3) ; d.erbium oksi(Er2O) ; e.qafnium oksidi (HfO2) niobium, titan və ya volframın ərintilərinin nitridləri (təxminən Nb 50%, 30% Ti, 20%W) ;

h.ittrium oksidi (Y2O3) ; i.sirkonium oksidi (ZrO2)


690390800 0

2A225.b

aşağıdakı iki xarakteristikası olan tiqellər (putalar) :

1.həcmi 50 ml-dən 2 litrə qədər ;

2. təmizliyi çəkisinə görə 99, 9% və yuxarı olan tantaldan düzəldilmiş və ya onunla mühafizə edilmiş


6903
810390900 0

2A225. c

aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan tiqellər (putalar) : 1.həcmi 50 ml-dən 2 litrə qədər;

2. təmizliyi çəkisinə görə 98% və yuxarı olan tantaldan düzəldilmiş və ya onunla mühafizə edilmiş6903
810390900 0

2F226

Klapanlar

2A226, a —
2A226, c

aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan klapanlar:

a.şərti keçidə görə diametri 5 mm-dən az olmayan; b.silfon sıxlaşdırıcısı ilə;

c.alüminiumdan, alüminum ərintisindən, nikeldən və ya tərkibində 60% ağ nikel olan ərintidən tam hazırlanmış və ya onlarla örtülmüş, həm əllə, həm də avtomatlaşdırma sistemi ilə idarə olunan


848110990 0
848130990 0
8481409000

2B

Sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları :

2B001

dəzgahlar və onların istənilən uyğunlaşdırılmaları, istehsalçının texniki təsnifatına görə «rəqəmli proqram idarəetməsinin» elektrik cihazları ilə təchiz edilən, metalların, keramikanın və «kompozisiya materiallarının» emalı və ya kəsilməsi üçün:

Qeyd 1. 2B001 bəndinə görə dişli çarxların istehsalı üçün yaradılmış xüsusi dəzgahlara nəzarət edilmir. Belə dəzgahlar 2B003 bəndində göstərilmişdir.

Qeyd 2. 2B001 bəndinə görə aşağıdakı hər hansı bir hissənin istehsalı üçün yaradılmış xüsusi dəzgahlara nəzarət edilmir:

a) dirsəkli qolların valların və ya bölüşdürücü valların;

b) kəsicilərin və ya frezlərin; c) dişli ekstruderlərin;

d) oyulmuş və ya cilalanmış zərgər məmulatlarına2B001, a

aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan torna dəzgahları:

1.mövqeləşdirmənin dəqiqliyi bütün mümkün kompensasiya ilə İSO230/2 (1988) 1 beynəlxalq standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun istənilən xətti oxunun uzunluğu boyu 6 mkn-dan az (yaxşı) olan;

2.kontur idarəetməsi üçün eyni zamanda əlaqələndirilə bilən iki və ya daha çox oxları olan.

Qeyd. 2B001.a. bəndinə görə kontakt linzaların istehsalı üçün xüsusi hazırlanmış torna (tokar) dəzgahlarına nəzarət edilmir8458
846490800 0
846599100 0

2B001, b

aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan frezer dəzgazları:

1.a.mövqeləşdirilmənin dəqiqliyi bütün mümkün kompensasiya ilə İSO 230/2 (1988) 1 beynəlxalq standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun istənilən xətti oxunun uzunluğu boyu 6 mkn-dan az (yaxşı) olan;

b.kontur idarəetməsi üçün eyni zamanda əlaqələndirilə bilən üc xətt oxu üstəgəl bir fırlanma oxu olan;

2.konturlu idarəetmə üçün eyni zamanda əlaqələndirilə bilən beş və ya daha çox oxu olan; və ya

3. surətyonma dəzgahları üçün mövqeləşdirilmənin dəqiqliyi bütün mümkün kompensasiya ilə İSO 230/2 (1988) 1 beynəlxalq standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun istənilən xətti oxunun uzunluğu boyu 4 mkm-dan az (yaxşı) olan;

4. aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan kəsici maşınlar:

a. şpindelin ayrılması və yeyilməsi 0, 0004 mm TIR-dən kiçik (yaxşı) ; və

b. sürüşmənin bucaq meyli (hərəkət istiqamətindən meyl, yan tərəfə meyl , fırlanma) 2 bucaq saniyədən yaxşı, TIR -300 mm-dən çox olan gediş uzunluğunda8459310000
8459390000
845951000 0
845961
845969
846490800 0
846592000 0

2B001, c

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan cilalayıcı dəzgah:

a. mövqeləşdirilmənin dəqiqliyi bütün mümkün kompensasiya ilə İSO 230/2 (1988) 2 beynəlxalq standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun hər hansı bir xətti oxunun uzunluğuna görə 4 mkm-dən az (yaxşı) olan (tam mövqeləşdirilmə)

b. kontur idarəetməsi üçün eyni zamanda əlaqələndirilə bilən üç və ya daha çox oxları olan

2.kontur idarəetməsi üçün eyni zamanda əlaqələndirilə bilən beş və ya daha çox oxları olan846011000 0
846019000 0
846021
846029
846420950 0
846593000 0

Qeyd: 2B001.c. yarımbəndinə görə aşağıdakı cilalayıcı dəzgahlara nəzarət edilmir:

1. aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan xarici silindrik, daxili və ya xarici-daxili cilalayıcı dəzgahlara:

a.silindrik cilalama ilə məhdudlaşdırılan;

b.məmulatın maksimum mümkün uzunluğu və ya diametri 150 mm olan;

2. qəlibə görə cilalamaq üçün xüsusi layihələşdirilmiş və aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan dəzgahlara:

a. cilalayıcı qurğunu iş səthinə perpendikulyar saxlamaq üçün istifadə olunan C-oxu; və ya

b. silindrik yumruğun konfiqurasiyasını təyin edən A-oxu;

3.tiyələrin və frezlərin istehsalı üçün xüsusi layihələşdirilmiş itiləyici və kəsici dəzgahlara;

4. dirsəkli valların və ya yumruqcuq oxlarının emalı üçün dəzgahlara;

5. müstəvi cilalayan dəzgahlara2B001, d

eyni zamanda kontur idarəetməsi üçün əlaqələndirilə bilən və ya daha çox fırlanma oxu olan elektrikqığılcımlı (naqilsiz) emal üçün dəzgahlar

845630900 0

2B001, e

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan metalların, keramikanın və ya kompozitli materialların emalı üçün dəzgahlar:

1. aşağıdakıların vasitəsilə :

a. abroziv daxil olmaqla, su və ya başqa maye şırnağı;

b. elektron və ya c. lazer şüası ilə;

2. iki və ya daha çox fırlanma oxu olan :

a. kontur idarəetməsi üçün eyni zamanda əlaqələndirilə bilən;

b. mövqeləşdirmə dəqiqliyi 0, 0030-dən az (yaxşı) olan


842430900 0
845610
845699800 0

2B001, f

dərin dəliklər deşmək üçün modifikasiya edilmiş, dəliklərin 5000 mm və daha maksimum dərinliyini təmin edən və onlar üçün xususi hazırlanmış dəzgahlar və ya torna (tokar) dəzgahları

8458
845921000 0

2B003

Rəqəmli program idarətməsi ilə dəzgahlar və ya əllə idarəedilmə ilə dəzgahlar və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər, nəzarət və uyğunlaşdırma üçün avadanlıq, modulu 1250 mm-dən çox olan və üz enliyi modulun 15 faizinə bərabər və ya daha çox bərkidilmiş (K.s= 40 və ya daha çox) düz dişli, silindrik, 1 və 2 girişli, vintli çarxların parıldatılması, son emalı, çilalanmağı üçün xüsusi hazırlanmış, son emaldan sonra keyyfiyyəti üçüncü siniflə ISO 1328 beynalxalq standartına uyğun ləvazimatlar

846140710 0
846140790 0

2B004

Bütün aşağıdakı tərtibediciləri olan qaynar izostatik presslər və onlar üçün xüsusi hazırlanmış ştamplar, matrisalar, komponentlər, düzəltmələr və idarəetmə elementləri:

a. daxili bağlı boşluğunda nəzarət edilən istilik şərtləri və boşluğun daxili diametri 406 mm və ya daha çox olan kamera;

2. aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

a. maksimum iş təyziqi 207 MPa-dan daha çox;

b.nəzarət edilən temperatur şərtləri 1773 K(15000 C ) -dan yuxarı olan; və ya

c. karbonla doydurulması və qazaoxşar məhsulların çıxarılması üçün avadanlıq

Texniki qeyd.

Kameranın daxili ölçüləri kimi işçi təzyiqinə və temperaturuna çatdıran kameranın işçi ölçüləri başa düşülür. Kameranın ölçüsünə sıxıcı birləşmələrin ölçüsü daxil edilmir.İki kameradan hansı hansının daxilində yerləşməsindən asılı olaraq, yuxarıda qeyd olunan ölçü iki ölçüdən, yəni yüksək təzyiqli kameranın daxili diametrinin ölçüsündən və ya təcrid edilmiş yüksək temperaturlu kameranın daxili diametrin ölçüsündən ən kiçiyi götürülür846299

Layiləşdirilmiş matrisalara, press-formalara və alətlərə dair 1B003, 1B009 bəndlərinə və 10-cu kateqoriyadakı hərbi təyinatlı malların siyahısına baxın

2B005

2E003.f. yarımbəndindən sonrakı qeydlərdə göstərilmiş proseslər vasitəsi ilə örtükaltıya qeyri-üzvi örtüyün, qoruyucu layların və səth modifikasiyalarının çəkmə prosesinin təchiz edilməsi, realizə edilməsi və idarə edilməsi üçün xüsusi layihələşdirilmiş elektron sənayesi üçün nəzərdə tutulmayan avadanlıq və həmçinin xüsusi layihələşdirilmiş avtomatlaşdırılmiş idarəetmə vasitələri, qurğuları, idarəetmənin manipulyasiyaları və komponentləri:

2B005, a

buxar fazasından (CVD) kimyəvi çökdürülmə üçün «daxilində qurulmuş proqramla idarəedilən» istehsalat avadanlığı:

a. buxar fazasından (CVD) kimyəvi çökdürülmə üçün bütün aşağıdakı göstəriciləri ilə «daxildə qurulmuş proqramla idarə edilən» istehsalat avadanlığı:

1. aşağıdakı üsullardan biri üçün prosesi modifikasiya edilmiş:

a. pulsasiya edən SUP; b. nəzarət edilən nukleasiya ilə (SMTO) istilik çökdürülmə; və ya c. plazma ilə gücləndirilən və ya SUN plazmasının köməyi ilə;

2. aşağıdakı üsullardan hər hansı biri daxil olan:

a. fırlanma ilə sıxlaşdırılma üçün 0, 01 Pa bərabər və ya ondan yüksək olan vakuumu istifadə edən;

b. örtük layının qalınlığına yerində nəzarət üçün istifadə edilən vasitələr


845699800 0
842430900 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 2B105 bəndinə baxın

2B005, c

hesablama gücü 80 kvt-dan yuxarı olan elektron şüası ilə buxarın fiziki çokdürülməsi üçün «daxilində qurulmuş proqramla idarəedilən» istehsalat avadanlığı

845610

2B005, d

«daxilində qurulmuş proqramla idarəedilən» plazma tozlanmasının istehsalat avadanlığı :

1.tozlanma prosesinin başlanmasından əvvəlki təzyiqi 0, 01 Pa-ya qədər aşağı salınmasını təmin etməyə qadir olan, vakuum kamerasına atmosferin idarə edilən təyziqinin azaldılması zamanı (10 kPa-ya bərabər və ya ondan az olan, plazma olduğu ucluğunun çıxış en kəsiyindən 300 mm yuxarıda və aşağıda ölçüləri) işləyən; və ya 2. tərkibində örtük layın qalınlığına yerində nəzarət üçün vasitə olan845699800 0

2B005, e

«daxilində qurulmuş proqramla idarə edilən» damcı çökdürülməsi ilə metallaşdırma üçün istehsalat avadanlığı ( 0, 1mA/kv.mm və ya daha çox cərəyan sıxlığının təmin edilməsinə qadir olan, 15 mkm/saat və ya daha çox tozlanma məhsuldarlığı ilə)

845699800 0

2B005, f

tərkibində katodda qövs cərəyan sıxlığının idarəedilməsi üçün elektromaqnitlər sistemi olan, «daxildə qurulmuş proqramla idarəedilən» katod — qövslü tozlanmanın istehsalat avadanlığı

851580990 0

2B005, g

yerində aşağıdakı hər hansı bir ölçmələri aparmağa imkan verən, «daxildə qurulmuş proqramla idarə edilən» ion metallaşdırmanın istehsalat avadanlığı :

1. örtükaltıya vurulan layın qalınlığı və artma sürətini; və ya 2. optik xarakteristikaları

Qeyd: 2B005 bəndinə görə buxarın kimyəvi çökdürülməsi, katod-qövslü tozlanma, damcılı çökdürülmə, ion metallaşdırılma və ya ion implantasiyası avadanlıqlarına, kəsici alətin örtüyü üçün və ya mexaniki emal üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıqlara nəzarət edilmir


845610

2B006

Ölçülərin nəzarəti və ölçülməsi üçün sistemlər və ya avadanlıqlar:

2B006, a

İSO 10360-2 beynəlxalq standartına uyğun testləşdirilən, (1, 7+2/1000) mkm (L-uzunluq millimetrlərdə) bərabər və ya az (yaxşı) üç ox üzrə «ölçü xətası» olan idarə edilən EHM «rəqəmli proqram idarəetmə» və ya «daxilində qurulmuş proqramla idarəetmə» ölçü nəzarət maşını

903180320 0
903180340 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 2B206 bəndinə baxın

2B006, b, 1

xətti yerdəyişməsi üçün ölçü alətləri

1.xətti və bucaq yerdəyişməsi üçün, aşağıdakı hər hansı bir tərtibedicisi olan ölçü alətləri:

a. 0, 2 mm-ə qədər ölçü diapazonunda 0, 2 mkm, bərabər və ya az (yaxşı) «ayırdetmə qabiliyyətili» kontaktsız ölçü sistemləri;

b. xətti idarə olunan differensial çevirici ilə aşağıdakı xaraekteristikaları olan ölçü sistemləri:

1. 5 mm qədər ölçü diapazonunda «xəttilik» 0, 1% -ə bərabər və ya az (yaxşı) olan; 2.ətraf mühitin temperaturunun dəyişməsi + 1K, standart şərait zamanı gündə 0, 1%-ə bərabər meyl ilə;


903149000 0

c., bütün aşağıdan tərtibediciləri olan ölçü sistemləri:

1. tərkibində lazer olan;

2. ətraf mühit temperaturunun dəyişməsi + 1K, standart temperatur və təzyiq zamanı ən azı 12 saat müddətində aşağıdakı bütün xarakteristikaları saxlayan:

a. «ayırdetmə» bütün şkalada 0, 1 mkm və ya az (yaxşı) ; b. ölçülmə xətası (0, 21+L (2000) mkm-ə bərabər və ya az (yaxşı) (L-uzunluq millimetrdə)

Qeyd. 2B006.b.1. yarımbəndinə görə interferometrik sistemlər qapalı və ya açıq konturla əks əlaqəsi olmayan, dəzgahların hərəkət edən hissələrinin yerdəyişməsinin, ölçü nəzarəti vasitələrinin və ya buna oxşar avadanlığın xətasını ölçmək üçün tərkibində lazer olan ölçü alətlərinə nəzarət edilmir


2B006, b, 2

bucaq vəziyyətinin meyli 0, 000250 -yə bərabər bucaq yerdəyişmələri üçün bucaq ölçü alətləri

Qeyd. 2B006.b.2 yarımbəndinə görə güzgülərin yerdəyişmə bucağının qeyd edilməsi üçün kollimasiya edilmiş işıqdan istifadə edilən avtokollimatorlar kimi optik cihazlara nəzarət edilmir903149000 0
903180340 0
903180910 0

2B006, c

səthin hamarsızlığının ölçülməsi üçün bucaq funksiyası kimi optik səpilmə tətbiq edilən, həssaslığı 0, 5 mm və ya ondan az (yaxşı) olan avadanlıq

Qeyd. 1. Ölçü vasitəsi kimi istifadə edilə bilən, parametrləri dəzgahların və ya ölçü cihazlarının funksiyaları üçün təyin olunmuş amillərə uyğun və ya onlardan üstün olan dəzgahlara nəzarət edilməlidir.

2. 2B006 bəndində göstərilən sistemlərin parametrləri onların işçi diapazonunun hər hansı bir həddində (yerində) nəzarət olunan səviyyədən üstün olduqda, həmin sistemlərə nəzarət edilməlidir


903149000 0

2B007

Aşağıda göstərilən xarakteristikalardan hər hansı birinə malik olan robotlar və xüsusi layihələşdirilmiş nəzarətçilər və onlar üçün «işçi orqanlar»:

2B007, a—
2B007, d

a.proqramların generasiya edilməsi və ya modifikasiya edilməsi və ya proqramlar üçün rəqəmli məlumatların generasiya edilməsi və ya modifikasiya edilməsi ilə üç ölçüdə təsvirlərin, proseslərin və ya obyektlərin real zamanı miqyasında tam işlənməsinə qadir olan;

b.milli təhlükəsizlik standartlarına uyğun xüsusi hazırlanmış və hərbi partlayıcı ləvazimatın düzəltmə şəraitlərinə uyğunlaşdırılmış;

c. xüsusi layihələşdirilmiş və ya xarakteristikaları dəyişilən, 5x103 rad-dan (silisium) (yekun doza) böyük dozaya tab gətirən, radiasiyaya davamlı kimi qiymətləndirilən; və ya

d. 30000m-dən hündür yüksəkliklərdə işləmək üçün xüsusi hazırlanmış847950000 0
853710100 0
853710910 0
853710990 0

2B008

2B006 və ya 2B007 bəndləri ilə nəzarət edilən dəzgahlar və avadanlıq üçün xüsusi hazırlanmış hissələr, bloklar və taxmalar:

2B008, a—
2008, c

a.əks əlaqəli xətti vəziyyəti qiymətləndirən (misal üçün, induktiv tipli cihazlar, kalibrə edilmiş şkalalar, infraqırmızı sistemlər və ya lazer sistemləri) , 1800+(600xLx10-3) nm-dən az (yaxşı) tam «dəqiqliyi» olan (L-effektiv uzunluq millimetrlərdə) bloklar ;

b. əks əlaqəli dönməni qiymətləndirən (misal üçün, induktiv tipli bloklar, kalibrə edilmiş şkalalar, infraqırmızı və ya lazer sistemləri) 0, 000250-dən az (yaxşı) dəqiqliyi olan bloklar;

c. istehsalçının texniki təsnifatına uyğun tətbiq edilməsi ilə dəzgahları 2B bəndində qeyd olunan səviyyəyə qədər və ya yuxarı modifikasiya edilə bilən «qurulmuş fırlanan masalar» və ya «meyilli şpindellər»


8466

Lazer sistemləri üçün 2B006.b.1. yarımbəndi-
nin qeydi həmçinin tətbiq edilir.

2B009

İstehsalçının texniki təsnifatına uyğun «rəqəmli proqram idarəetməsi» və ya kompüter idarə edilməsi blokları ilə təchiz edilə bilən və aşağıda göstərilən bütün xarakteristikaları olan sınaq yayma və əymə dəzgahları:

2B009, a—
2B009, b

a.eyni zamanda uzlaşdırılaraq «kontur idarə-etməsi» üçün əlaqələndirilən bir və ya daha çox nəzarət edilən oxları olan; və b. 60kN-dən çox fırlanma gücü olan

Texniki qeyd. Yayılma və əyilmə funksiyalarını birləşdirən dəzgahlar, 2B109 bəndi tətbiq edilərək yayılma dəzgahları kimi hesaba alınır.846229100 0
846310

2B104

2B004 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa, aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan izostatik presslər:

a. maksimum iş təzyiqi 69 MPa və ya çox olan;

b.kamerada 873 K (6000C) və ya yuxarı temperatura çatmağa və həmi temperaturu saxlamağa qadir olan; c. işçi kameranın daxili diametri 254 mm-dən çox olan


846299100 0
846299500 0

2B105

2B005 bəndində göstərilənlərdən başqa, karbon-karbonlu birləşmələrin sıxlaşdırılması üçün xüsusi düzəldilmiş CVD-sobaları

846299

2B109

2B009 bəndində göstərilənlərdən başqa sınaq yayma dəzgahları və onlar üçün hazırlanmış komponentlər:

a.aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan sınaq yayma dəzgahları:

1. istehsalçının texniki təsnifatına müvafiq «rəqəmli proqram idarə edilməsi» (RPİ) və ya kompüter köməyi ilə nəzarət qoyula bilən,

( hətta, əgər müvafiq elektron avadanlıq, dəzgahlarla bir yerdə və onlar üçün komponentlər göndərilməsə də) ; və

2. bir və ya daha çox oxlarda eyni zamanda «kontur» idarəetməsinə imkan verən;

b. 2B009 bəndində və ya 2B009.a. yarım-bəndində qeyd olunan sınaq yayma dəzgahları üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər846229100 0
846390000 0

Xüsusi qeyd.
Həmçinin 2B209 bəndinə
baxın

Qeyd. 2B109 bəndinə görə nəzarət edilmir:

9A005 bəndində, 9A007.a. və ya 9A105.a. yarımbəndlərində qeyd olunan sistemlər üçün mühərrik qurğularının və avadanlıqların istehsalında tətbiq edilə bilməyən dəzgahlara.

Texniki qeyd. Yayılma və əyilmə funksiyalarını birləşdirən dəzgahlar 2B109 bəndi tətbiq edilərək yayma dəzgahları kimi hesaba alınır


2B116

Vibrasiya sınaqları üçün sistemlər, avadanlıqlar və onlar üçün komponentlər:

2B116, a

a. əks əlaqəli və ya qapalı konturla idarəetmə üsullarını istifadə edən və rəqəmli nəzarətçili, 20 hs-dən 2000 hs-ə qədər tezlik diapazonunda, «təmiz masa» rejimində ölçülən 50 kN və ya daha çox təkan qüvvəsi ilə 10q-lıq vibroyüklənmə (orta kvadrat qiyməti) yarat-mağa qadir olan vibrasiya sınaqları üçün sistemlər;

903120000 0

2B116, b

b.«zamanın real miqyasında buraxma zolağının eni» 5khs-dən yuxarı olan, 2B116.a. yarım-bəndində göstərilən sistemlərdə vibrasiya sınaqları üçün xüsusi layihələşdirilmiş proqram təminatının uyğunlaşması ilə istifadə üçün hazırlanmış rəqəmli nəzarətçilər;

853710100 0
853710910 0
853710990 0

2B116, c

c.uyğun gücləndiricilər ilə və ya onlarsız, «təmiz masa» rejimində ölçülən 50kN və ya daha çox gücünü ötürməyə qadir olan və 2B116.a. yarımbəndində siyahıya alınmış sınaq sistemlərində tətbiq edilmə üçün yararlı olan vibrasiya itələyicisi (vibrator) ;

903190800 0

2B116, d

d. 2B116 bəndində göstərilən «təmiz masa» rejimində ölçülmüş 50kN-da ümumi güclənməni ötürməyə qadir olan sistemə vibratorlar çoxluğunu birləşdirmək üçün hazırlanmış mexaniki və elektron komponentlər

Texniki qeyd. 2B116 bəndi tətbiq edilən «təmiz masa», yastı masa və ya bərkidicilərsiz və ya qovuşuqlarsız səth deməkdir.903120000 0
903190800 0

2B117

Qaytarılan kosmik qurğuların burun hissələrinin və raket taxmalarının sıxlaşması və pirolizi üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq və nəzarət avadanlığı

Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

2B119

Balanslaşdırma maşınları və onlara aid avadanlıqlar:

Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

a., bütün aşağıdakı xarakteristikası olan balanslaşdırma maşınları:

1.kütləsi 3 kq-dan artıq olan rotor/yığmaların balanslaşdırılması üçün təyin olunmamış;

2. 12500 dövr/dəq-dən yuxarı sürətlərdə rotor/yığmaların balanslaşdırmağa qadir olan;

3.iki və ya daha çox müstəvilərdə disbalansı təshih etməyə qadir olan;

4.rotorun 1 kq kütləsinə 0, 2 mm/kq qalıq disbalansına qədər balanslaşdırmağa qadir olan


Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

Qeyd.2B119.a. yarımbəndinə görə stomatoloji və ya digər tibb avadanlıqları üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş balanslaşdırma maşınlarına nəzarət edilmir.

b. . 2B119.a. yarımbəndində göstərilən dəzgahlarda istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş indikator başlıqları.

Texniki qeyd. İndikator başlıqları həmçinin balanslaşma nəzarət-ölçü avadanlığı kimi də tanınır.


2B120

Aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan hərəkət imitatorları və rotasiya stolları (masaları) :

a. iki və daha çox oxu olan;

b. sürüşən halqalarla təchiz edilmiş, elektrik cərəyanının və/və ya siqnal məlumatının ötürülməsinə qadir olan;

c. aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

1.istənilən ox üçün aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan:

a. 400 dərəcə/san-yə qədər və daha çox sürəti artıra bilən və ya 30 dərəcə/san və daha az sürətə qadir olan;

b. sürətə görə 0, 6 dərəcə/san və daha az ayırdetməsi olan;

2. 10 dərəcə və daha çox orta temperaturda sürətə görə sabitliyin aşağı həddi plyus-minus 0, 05% olan;

3. mövqeləşdirmə dəqiqliyi 5 arc(bucaq) saniyəyə bərabər və ya yaxşı olan

Qeyd. 2B120 bəndinə görə dəzgahlar və ya tibb avadanlığı üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş rotasiya stollarına (masalarına) nəzarət edilmir. Dəzgahlar üçün rotasiya stollarının (masalarının) nəzarətinə dair 2B008 bəndinə baxınMalın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

2B121

İstənilən oxa görə dəqiq fırlanma, mövqeləşdirilmə imkanını təmin edən avadanlıq və 2B120 bəndində göstərilənlərdən başqa və aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan mövqeləşdirilən masalar:

a. iki və ya daha çox oxu olan; və

b. 5 arc saniyəyə bərabər və ya yaxşı mövqeləşdirmə dəqiqliyini təmin edən

Qeyd. 2B121 bəndinə görə dəzgahlar və ya tibb avadanlığı üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş rotasiya stollarına (masalarına) nəzarət edilmir. Dəzgahlar üçün rotasiya stollarının (masalarına) nəzarətinə dair 2B008 bəndinə baxın


Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

2B122

Təcili 100 g-dən yuxarı çatdırmağa qadir olan elektrik cərəyanın və/və ya siqnal məlumatının ötürülməsinə qadir olan cərəyançıxardıcı halqalarla təchiz edilmiş mərkəzi fuqalar

Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

2B201

2B001 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa, iki və ya daha çox koordinat oxu olan, eyni zamanda «kontur idarəetmə» üçün istehsalçının texniki təsnifatına əsasən elektron qurğuları ilə təchiz edilən metalların, keramikanın və ya «kompozisiya materiallarının» kəsilməsi və ya emalı üçün dəzgahlar:

2B201, a

aşağadıkı hər hansı bir xarakteristikası olan frezer dəzgahları:

1.İSO 230/2 (1988) 3 standartı və ya onun milli ekvivalentinə uyğun istənilən xətti oxun uzunluğu boyu (mövqeyinin ümumi seçimi) mövqeləşdirilmə dəqiqliyi, bütün kompensasiya imkanları ilə 0, 006 mm-dən az (yaxşı) olan; 2.iki və ya daha çox üfiqi çevirmə oxları olan;

Qeyd. 2B201.a. yarımbəndinə görə aşağıdakı xarakteristikaları olan frezer dəzgahlarına nəzarət edilmir:

a. X oxu üzrə yerdəyişmə 2 m-dən artıq olanlara;

b. mövqe rejiminin ümumi dəqiqliyi X oxuna görə 0, 030mm-dən çox (pis) olanlara;


845931000 0
845939000 0
845951000 0
845961
845969
846490800 0
846592000 0

2B201, b

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan cilalayan dəzgahlar:

1.İSO 230/2 (1988) * standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun istənilən xətti oxun uzunluğu boyu (mövqenin ümumi seçimi) mövqeləşdirilmə dəqiqliyi, bütün kompensasiya imkanları ilə 0, 04 mm-dən az (yaxşı) olan:846011000 0
846019000 0
846021
846029
846420950 0
846593000 0

2.iki və ya daha çox üfüqi çevrilmə oxları olan;

Qeyd. 2B201.b. yarımbəndinə görə aşağıdakı xarakteristikaları olan cilalayan dəzgahlara nəzarət edilmir:

a. xarici, daxili və xarici-daxili cilalama üçün dəzgahlar, bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

1.yalnız silindrik cilalama üçün təyin olunanlar;

2.emal edilən detalın maksimum xarici diametri və ya uzunluğu 150 mm;

3.«kontur idarəetməsi» üçün eyni zamanda və uyğunlaşdırılmış nəzarət oluna bilən ikidən çox oxları olmayan; 4.üfiqi s-oxu olmayanb. c-oxu cilalayıcı dairələr emal edilən səthə perpendikulyar qoyulması, a-oxu isə silindrik yumurcuqların cilalanması üçün istifadə edilən x, y, c və a məhdudlaşdırılan oxlar ilə koordinat-cilalama dəzgahları;

c. kəsicilərin və ya kəsən alətlərin istehsalı üçün xüsusi hazırlanmış «proqram təminatı» ilə təchiz edilmiş kəsicilərin və ya kəsən alətlərin itilənməsi dəzgahları; və ya d. dirsəkli və yumurcuqlu vallar üçün cilalama dəzgahları2B204

2B004 və ya 2B104 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa izostatik presslər:

a.aşağıdakı iki xarakteristikası olan izostatik presslər:

1.69MPa və daha çox maksimum işçi təzyiqinə çatmağa qadir olan; 2. işçi kamerasının daxili diametri 152 mm çox olan


846299100 0
846299500 0

b., 2B204.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən izostatik presslər» üçün xüsusi hazırlanmış puassonlar və matrisalar, habelə idarəetmə sistemləri;

Texniki qeyd: kameranın daxili ölçüsü—daxili armaturun ölçüləri nəzərə alınmadan kameranın həm işçi temperaturunun, həm də işçi təzyiqinin əldə edilən hissəsinin ölçüsüdür. Bu ölçü press-kameralar və ya təcrid edilmiş soba kamerası, iki kameranın hansı hansının daxilində yerləşməsindən asılı olaraq iki diametrdən ən kiçiyi ilə təyin edilir

2B206

2B006 bəndinə görə nəzarət edilənlərdən başqa mexanizmlər, sistemlər və ya ölçü nəzarət qurğuları:

2B206, a

bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan kompüter və ya RPİ bloku ilə idarə edilən ölçü nəzarəti vasitələri:

1.iki və ya daha çox koordinat oxları; və

2. ölçü dəqiqliyi 0, 2 mkm-dən az olan cihazla yoxlanılmış uzunluğun «ölçü xətası» (1, 25+L/1000) mkm bərabər və ya az (yaxşı) , (L-ölçülmüş uzunluq millimetrlərdə )


903180340 0

2B206, b

b. iki aşağıdakı xarakteristikası olan, yarımkürələrin xətti və bucaq parametrlərinin eyni zamanda yoxlanması üçün sistemlər:

1. istənilən xətti oxun uzunluğu boyu «ölçü xətası» 5 mm-ə 3, 5 mkm-ə bərabər və ya az (yaxşı) olan

2.«bucaq ölçüsünün xətası» qövsün 0, 020-yə bərabər və ya az olan

Qeyd. 1. Dəzgahlar və ya ölçü cihazları üçün təyin edilmiş xarakteristikalara parametrləri uyğun və ya onlardan üstün olan ölçü vasitəsi kimi istifadə oluna bilən dəzgahlar ixrac nəzarətinə düşür;

2. 2B206 bəndində göstərilmiş sistemlər, əgər onlar işçi diapazonun hər hansı bir hissəsində ixrac nəzarətinə düşən nümunələrdən üstün olduqda, ixrac nəzarətinə daxil edilir


903149000 0

2B207

2B007 bəndində göstərilənlərdən başqa «robotlar» və ya «iş orqanları»

2B207, a

partlayış təhlükəli mühitlərdə işlər üçün təhlükəsizlik üzrə milli standartlara(misal üçün, partlayış təhlükəli mühitlərdə işləmək üçün təyin olunan elektron qurğularının parametrlərinə məhdudiyyəti təmin edən) uyğun, xüsusi hazırlanmış «robotlar» və ya «işçi orqanları»;

847989980 0

2B207, b

2B207.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən «robotlar» və ya «işçi orqanları» üçün xüsusi hazırlanmış nəzarətçilər

853710

2B209

2B009 və ya 2B109 bəndlərinə görə nəzarət edilənlərdən başqa, sınaq yayılma funksiyalarını yerinə yetirməyə qadir olan və aşağıdakı xarakteristikalara malik olan sınaq yayılma və əymə dəzgahları və ya çərçivəciklər:

2B209.a

Aşağıdakı iki xarakteristikaları olan dəzgahlar:

1.üç və ya daha vərdənəsi (valı) (aktiv və ya istiqamətləndirici) olan;

2. istehsalçının texniki təsnifatına əsasən «rəqəmli proqramm idarəetmə» (RPİ) blokları və ya kompüter idarəetmə ilə təchiz oluna bilən;


846229100 0
846310900 0
846390000 0

2B209, b

b.daxili diametri 75-dən 400mm-ə qədər olan silindrik formalar üçün rotor-sınaq çərçivəcikləri

Qeyd. 2B209.a. yarımbəndinə görə metalı formalaşdırmaq üçün yalnız bir vərdənəni (valı) və çərçivəciyi saxlayan, lakin bilavasitə deformasiya prosesində iştirak etməyən iki köməkçi vərdənəsi (valları) olan dəzgahlara da nəzarət edilir

846610100 0

2B219

Stasionar və ya səyyar üfiqi və ya şaquli mərkəzəqaçma balanslaşdırma maşınları:

a. uzunluğu 600 mm və ya daha çox elastik rotorların balanslaşdırılması üçün və bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan mərkəzəqaçma balanşlaşdırma maşınları:

1.şarnirin və ya valın diametri 75 mm və ya daha çox olan;

2. 0, 9-dan 23 kq-lıq kütləvi balanslaşdırmağa qadir olan;

3. 5000 dərəcə/dəq fırlanma sürəti ilə balanslaşdırmağa qadir olan;

b. içi boş silindrik rotorların hissələrinin balanslaşdırılması üçün düzəldilmiş və bütün aşağıdakı xaraktristikaları olan mərkəzəqaçma balanslaşdırma maşınları:

1.vərdənənin (valın) diametri 75 mm və ya daha çox olan;

2. 0, 9-dan 23 kq-lıq kütlələri balanslaşdırmağa qadir olan;

3. 0, 010 kq x mm/kq və daha az (yaxşı) qalıq disbalansla balanslaşdırmağa qadir olan;

kəmər tipli ötürücüsü olanMalın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

2B225

Radiokimyəvi bölünmə əməliyyatlarında və qaynar kameralarda məsafə (distansiya) təsirini təmin etmək üçün istifadə olunan və aşağıda göstərilən hər hansı bir xarakteristikası olan məsafə (distansiya) manipulyatorları :

2B225, a—
2B225, b

a. operatorun əməliyyatlarını qaynar kameranın qalınlığı 0, 6 m və ya daha çox olan divarının arasından («divararası»əməliyyat) ötürməyə qadir olan;

b.operatorun əməliyyatlarını qaynar kameranın qalınlığı 0, 6 m və ya daha çox qapağının («qapaqarası» əməliyyat) arasından ötürməyə qadir olan

Qeyd. Məsafə manipulyatorları operator-insanın əməliyyatlarının məsafə üzrə hərəkət edən ələ və terminal fiksatoruna ötürülməni təmin edir. Bu «sahib/qulluqçu» sistemi (operatorun hərəkətlərini təqlid edən manipulyatorlar) və ya coystiklə və klaviatura ilə idarə olunan manipulyatorlar ola bilər.


842890980 0

2B226

Vakuumlu və ya nəzarət edilən mühitli (təsirsiz qaz) induksion sobalar və onlar üçün xüsusi hazırlanan güc avadanlığı:

2B226.a—
2B226, b

1. 1123K(8500C) -dan yuxarı temperaturu əldə etməyə qadir olan;

2. 600 mm və ya daha az diametrli induksiya makaraları ilə təchiz olunan; 3. 5 kvt-a bərabər və ya yüksək gırış gücü üçün düzəldilmiş;

b. 5 kvt-a bərabər və ya yüksək nominal çıxış gücü ilə, 2B226.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən sobalar üçün xüsusi hazırlanmış güc avadanlığı

Qeyd. 2B226 bəndinə görə yarımkeçirici lövhələrin (plastinlərin) emalı üçün düəzldilmiş sobalara nəzarət edilmir.8504
851420100 0

Xüsusi qeyd. Həmçinin 3B bölməsinə baxın

2B227

Vakuumlu və nəzarət edilən atmosferli metallurgiya əritmə və tökmə sobaları:

2B227, a

a. aşağıdakı iki xarakteristkası olan elektroqövs əritmə sobaları:

1.1000-dən 20000 kub.sm-ə qədər həcmli elektrodları istifadə edən;

1973 K (17000) -dən yuxarı əritmə temperaturlarında prosesi təmin edən;


851430990 0

2B227, b

b. aşağıdakı iki xarakteristikası olan elektron-şüa əritmə və plazma-qövs sobaları:

1.gücü 50 kvt və ya daha çox olan; 2. 1973 K (12000C) -dan yuxarı əritmə temperaturlarında prosesi təmin edən851430990 0

2B227, c

c. 2B227.a. və ya b. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən istənilən sobalar üçün xüsusi qurulmuş nəzarət və monitorinq üçün kompüter sistemləri

Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

2B228

Rotorların hazırlanması və yığılması üçün avadanlıq, yustirləmə avadanlığı və həmçinin çərçivəciklər və silfontar üçün fason ştampları:

2B228, a

qaz sentrifuqasının rotorunun boru seksiyalarının, diafraqmalarının və qapaqlarının yığılması üçün montaj avadanlığı

Qeyd. 2B228.a bəndinə presizion çərçivəcikləri, ştampları və sıxacları daxildir.847989980 0

2B228, b

ümumi ox uzunluğu boyu qaz sentrifuqasının rotorunun boru seksiyalarının mərkəzə uyğunlaşdırılması üçün yustirləmə avadanlığı

Texniki qeyd. Adətən belə avadanlıq prosesi idarə edən kompüterə qoşulmuş presizion ölçü qəbuledicilərindən (datçiklərindən) ibarətdir, misal üçün, rotorun boru seksiyasının mərkəzə uyğunlaşdırılması üçün istifadə olunan pnevmatik güc silindirindsən ibarət olur903180340 0

2B228, c

büzləmə silfonlarının hazırlanması üçün çərçivəciklər və ştamplar

Texniki qeyd. 2B228.c. yarımbəndində göstərilən silfonlar aşağıdakı xarakteristikalara malik olmalıdırlar:

1. daxili diametri 75-dən 400mm-ə qədər;

2. uzunluğu 12, 7 mm və ya daha çox;

3. büzləmənin dərinliyi 2 mm çox; və

4. yüksək möhkəmli alüminium ərintilərindən, martensitnoköhnələn poladdan və yüksək möhkəmli lifli və ya sapaoxşar materiallardan hazırlananlar846694900 0

2B230

0-dan 13 kPa-ya qədər diapazonda mütləq təzyiqi ölçməyə qadir olan və aşağıdakı hər iki xarakteristikaya malik olan təzyiq qəbulediciləri (datçikləri) :

2B230, a

nikeldən, çəkisinə görə tərkibində 60%-dan çox nikel olan nikel ərintilərindən və ya alüminium ərintilərindən düzəldilmiş və ya onlarla qorunmuş həssas elementlərdən; və ya

902620300 0

2B230, b

b.aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan:

1. 13 kPa-ya qədər tam şkala ilə və tam şkalanın +1%-dən çox «dəqiqlik» ilə təzyiq qəbulediciləri; və ya

2. 13 kPa qədər tam şkala ilə və + 130 Pa-dan yaxşı «dəqiqlik» ilə təzyiq qəbulediciləri

Texniki qeyd: 2B230 bəndinə uyğun olaraq «dəqiqlik»ə qeyri-xəttilik, gisterezis və ətraf mühitin müxtəlif temperaturunda yenidən hasiletmə daxildir902620300 0

2B231

Aşağıda göstərilən bütün xarakteristikaları olan vakuum nasosları:

2B231, -a2B231, c

a. giriş diametri 380 mm-dən az olmayan;

b.çəkmə sürəti 15000 litr/saniyədə və ya daha

çox ;

c. 13 mPa-dan yuxarı hədd təzyiqini yaratmağa qadir olanTexniki qeyd. 1.çəkmə sürəti azota və ya havaya görə ölçmə zamanı təyin edilir;

2.hədd vakuumu — bağlanma zamanı nasosun çıxışında təyin edilən vakuum vahididir841410300 0
841410500 0
841410800 0

2B232

Məlumatın 2 km/san və ya daha çox hərəkət sürətini təmin etməyə qadir olan çoxpilləli yüngülqazlı kütlə sürətləndiriciləri və ya başqa yüksəksürətli atma vasitələri (elektromaqnit, elektrotermik və ya başqa yüksək texnoloji sistemlər)

8501

2B350

Kimyəvi istehsalat qurğuları və avadanlıqları:

2B350, a

a. 0, 1 m3 (100 litr) -dən çox və 20 m3 (20000 litr) -dən az daxili (həndəsi) həcmi ilə emal edilən və ya tərkibində olan kimyəvi preparatlarla birbaşa əlaqədə olan bütün səthləri aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş reaktorlar və ya reaksiya qabları qarışdırıcılarla və ya onlarsız:

1. tərkiblərində çəkisinə görə 25 %-dən çox nikel və ya 20 %-dən çox xrom olan ərintilər;

2. ftorpolimerlər;

3. şüşələr (şüşələnmiş və emal örtükləri daxil olmaqla) ;

4. nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40 %-dən çox nikel olan nikel ərintiləri;

5.tantal və ya tantal ərintiləri;

6.titan və ya titan ərintiləri;

7.sirkonium və ya sirkonium ərintiləri731010000 0
841940000 0
847982000 0

2B350, b

reaktorlarda və ya reaksiya qablarında istifadə edilən, reaktorda emal edilən və ya tərkibində kimyəvi preparatlarla birbaşa əlaqədə olan bütün səthləri aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş qarışdırıcılar:

847982000 0
847990920 0
847990970 0

1. tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20 % - dən çox xrom olan ərintilər;

2. ftor polimerlər;

3. şüşələr (şüşələnmiş və emal örtükləri daxil edilərək) ;

4.nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel ərintiləri;

5.tantal və ya tantal ərintiləri;

6.titan və ya titan ərintiləri;

7.sirkonium və sirkonium ərintiləri


2B350, c

tərkibində olan kimyəvi preparatlarla birbaşa əlaqədə olan bütün səthləri aşağıdakı materialların hər hansı birində düzəldilmiş, saxlanılma üçun rezervuarlar, konteynerlər və ya 0, 1 m3 (100 litr) - dən çox tam daxili

(həndəsi) həcmi olan qəbuledicilər :

1. tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20 % - dən çox xrom olan ərintilər ;

2. ftor polimerlər;

3. şüşələr (şüşələnmiş və emal örtükləri daxil edilərək) ;

4. nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40%-dən çox nikel olan nikel;

5. tantal və ya tantal ərintiləri;

6. titan və ya titan ərintiləri;

7. sirkonium və sirkonium ərintiləri


730900300 0
731010000 0
731100
860900900 0

2B350, d

emal olunan kimyəvi preparatlarla birbaşa əlaqədə olan bütün səthləri aşağıdakı materiallardan hər hansı birindən düzəldilmiş, 0, 15 m2 -dən cox 20 m2 —dən az istilik mübadilə sahəsi ilə istilik mübadilələri və ya kondensatorları:

1. tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20 % - dən çox xrom olan ərintilər;

2. fluor polimerlər;

3. şüşələr (şüşələnmiş və emal örtükləri daxil edilməklə) ;

4. qrafit ;

5. nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel ərintisi;

6. tantal və ya tantal ərintiləri;

7. titan və ya titan ərintiləri;

8. sirkonium və sirkonium ərintiləri;

9. karbid silisium;

10. karbid titan


841950900 0

2B350. e.

emal edilən kimyəvi preparatlarla birbaşa əlaqədə olan bütün səthləri aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş, 0, 1 m-dən yuxarı daxili diametri ilə distillyatorlar və ya absorbiya sütunları (kolonnaları) :

1. tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20%- dən çox xrom olan ərintilər;

2. fluor polimerlər;

3. şüşələr (şüşələnmiş və emal örtükləri daxil edilməklə) ;

4.qrafit və ya karbonlu qrafit;

5.nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel ərintisi;

6. tantal və ya tantal ərintiləri;

7. titan və ya titan ərintiləri;

8. sirkonium və sirkonium ərintiləri


841940000 0

2B350. f.

aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldimiş səthləri emal edilən kimyəvi preparatlarla birbaşa əlaqədə olan uzaqdan idarə edilən doldurma avadanlığı:

1.tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20 % - dən çox xrom olan ərintilər;

2. nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel ərintisi


842230000 0

2B350, g

reaktorda emal edilən və ya tərkibində olan kimyəvi maddələrlə birbaşa əlaqədə olan, bütün səthləri aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş, axmanı deşiklərdə müəyyən etmək üçün çoxdəfəli saxlama ventilləri, silfon tipli saxlama ilə ventillər, geri (stopor) ventilləri və ya membran ventilləri:

1. tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20 % - dən çox xrom olan ərintilər;

2. fluor polimerlər;

3. şüşələr (şüşələnmiş və yə emal örtükləri daxil edilərək) ;

4. nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel;

5. tantal və ya tantal ərintiləri;

6. titan və ya titan ərintiləri;

7. sirkonium və sirkonium ərintiləri848180790 0
848180870 0
848180990 0

2B350, h

axmanı deşiklərdə müəyyən etmək üçün, emal edilən və tərkibində olan kimyəvi məmulatlarla birbaşa əlaqədə olan butun səthləri aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş çoxdivarlı boru kəmərləri

1.tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20% - dən çox xrom olan ərintilər;

2. fluor polimerlər;

3. şüşələr (şüşələnmiş və ya emal örtükləri daxil edilərək) ;

4. qrafit;

5. nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel ərintisi;

6. tantal və ya tantal ərintiləri;

7. titan və ya titan ərintiləri;

8. sirkonium və ya sirkonium ərintiləri


841990800 0

2B350, i

kimyəvi maddələrlə birbaşa əlaqədə olan bütün səthləri aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş, emal edilən çoxdəfəli sıxlaşma, maqnit ötürücülü, silfon və ya diafraqmalı nasoslar, istehsalçının təsnifatına əsasən 0, 6 m3/saat - dan yuxarı maksimum məhsuldarlığı ilə hermetik nasoslar və ya istehsalçının təsnifatına əsasən 5 m3/saatdan yuxarı, maksimum məhsuldarlığı ilə (normal şəraitdə - 273 K (00 C) tempraturunda və 101, 3 kPa təzyiqlə ) vakuum nasosları:

1. tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20 % - dən çox xrom olan ərintilər ;

2. keramika;

3. ferrosilyasiya;

4. fluor polimerlər;

5. şüşələr (şüşələnmiş və ya emal örtükləri daxil edilərək) ;

6. qrafit;

7. nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel ərintisi;

8. tantal və ya tantal ərintiləri;

9. titan və ya titan ərintiləri;

10. sirkonium və ya sikonium ərintiləri


841381900 0
841410300 0
841410500 0
841410800 0

2B350, j

1C 350 bəndinə görə nəzarət edilən kimyəvi məmulatların yandırılması üçün xüsusi düzəldilmiş tullantıların ötürmə sistemi və xüsusi yükləmə-boşaltma mexanizmləri olan kamerada 1273 K (10000 C) -dan yuxarı orta temperaturunda tullantıların ötürmə sistemində tullantı məhsulları ilə birbaşa əlaqədə olan bütün səthləri aşağıdakı hər hansı bir materialdan düzəldilmiş sobalar:

1. tərkibində çəkisinə görə 25 % - dən çox nikel və 20 % - dən çox xrom olan ərintilər;

2. keramika;

3.nikel və ya tərkibində çəkisinə görə 40% - dən çox nikel olan nikel ərintiləri

Texniki qeyd. «Karbonlu qrafit»- tərkibində qatişiq çəkisinin 8 %-i və ya daha çox qrafit olan amorf karbonlarından və qrafit birləşməsindən ibarət kompozisiyalı materialdır


841780800 0
851420800 0
851430990 0

2B351

Toksik qazların nəzarət sistemləri və qəbulediciləri:

2B351, a —
2B351, b

a.fasiləsiz işləmə üçün layihələşdirilmiş və 1C350 bəndində qeyd edilən qatılığı 0, 3mq/kub.m və ya az olan döyüş zəhərləyici maddələrin və ya kimyəvi maddələrin agentlərinin(reagentlərinin) aşkar edilməsi üçün yararlı olan ; və ya

b.holinestizar qrupunun preparatlarının köməyi ilə üzvi fosfor birləşmələrinin aşkar edilməsi üçün layihələşdirilmiş qəbuledicilər (datçiklər)902710100 0
902710900 0
902790800 0

2B352

Bioloji materialların emalı üçün avadanlıqlar:

2B352, a

bioloji müdafiənin yüksək və maksimum səviyyəsini təmin edən P3və ya P4) avadanlıq kompleksi

Texniki qeyd. P3 və ya P4 müdafiə səviyyələri (BL3, BL4, L3, L4) DST — də müəyyən edilibdir (laboratoriya biomüdafiə rəhbərliyi, Cenevrə, 1983 il) ;Malın kodu təsnifatına görə sinifləşdirməklə müəyyən edilir

2B352, b

aerozolların yaranması riski olmadan patogen «mikroqanizmlərin», virusların və ya toksinlərin fasiləsiz yetişdirilməsi üçün istifadə edilə bilən və 100 litr və ya daha çox tam tutumu olan fermenterlər.

Texniki qeyd. Fermenterlərə bioreaktorlar, hemostadlar və fasiləsiz axar sistemləri daxildir.841989989 0

2B352, c

aerozolların yaranması riski olmadan patogen mikrobların fasiləsiz seperasiyasını təmin edən və bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan mərkəzifuqa seperatorları:

1.məhsuldarlıq-100 litr/saatdan çox;

2. konstruksiyası tam və ya qismən pardaxlanmış paslanmayan poladdan və ya titandan hazırlanmış;

3.ikiqat və ya çox laylı sıxlaşma buxar taxmaları;

4.əvvəlcədən ayrılmadan buxarla sterilizasiya imkanlı

Texniki qeyd. Mərkəzifuqa separatorlarına dekantarlaşdırma üçün qurğu daxildidir.842119910 0

2B352, d

aerozol yaranması riski olmadan mikrobların, virusların və ya toksinlərin fasiləsiz separasiyası üçün təyin edilmiş və iki aşağıdakı xarakteristikaları olan eninə (tangensial) axma selində süzgəc sistemi:

1. süzgəc sahəsi 5 kvm-dən çox;

2. əvvəlcədən ayrılmadan buxarla sterilizasiya imkanlı


842129900 0

2B352, e

e. gündə 50-dən 1000 kq-a qədər buz məhsuldarlığı ilə piofilqurutma avadanlığı

841939900 0

2B352, f, 1

laboratoriyalarda P3 və ya P4 bioloji müdafiə səviyyələri ilə istifadə edilə bilən avadanliq:

qoruyucu geyim tam və qismən müstəqil ventilyasiya ilə847989980 0

2B352, f, 2

laboratoriyalarda P3 və ya P4 bioloji mühafizə səviyyələri ilə istifadə edilə bilən:

qismən və tam muxtar hava dəyişməyə (ventilyasiyaya) malik olan mühafizə geyimləri841480900 0

2B352.f.2

2. analoji mühafizə səviyyəsi ilə III sinif bioloji qoruyucu bokslar və ya təcrid edən sistemlər

Qeyd. 2B352.f.2. yarımbəndinə görə təcridedici sistemlərə elastik təcridedicilər, anaerob kameraları və saxlanc kameraları daxildir.841480900 0

2B352, g

aerozolların, mikrobların, virusların və ya toksinlərin təsirini araşdirmaq üçün 1 m3 və daha çox həcmi ilə aerozol (inqalyasiya) kameraları

842489950 0

2C

Materiallar — yoxdur

2D

Proqram təminatı :

2D001

2A001 bəndi və ya 2B001-dən 2B009-a qədər bəndləri ilə nəzarət edilən avadanlığın hazırlanmıası, istehsalı və ya tətbiq edilməsi üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminatı»

2D002

Elektron qurğular, o cümlədən qurulmuş, belə qurğulara və ya sistemlərə «rəqəmli proqram idarəetmə» bloku kimi fəaliyyət göstərməyə imkan verən və «kontur idarəetmə» üçün dörddən çox oxu koordinasiya etməyə qadir olanlar üçün «proqram təminatı»

Texniki qeyd.2-ci kateqoriyaya görə nəzarət edilməyən dəzgahlar üçün yaradılmış «proqram təminatı»na nəzarət edilmir2D101

2B104, 2B106, 2B109, 2B116, 2B117 bəndlərinə və ya 2B119-dan 2B122-yə qədər bəndlərə və ya 2B116 bəndinə görə görə nəzarət edilən avadanlıqlarda istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminatı»

2D201

2B204, 2B206, 2B207, 2B109, 2B227 və ya 2B229 bəndlərinə görə nəzarət edilən avadanlıqlarda istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminatı»

2D202

2B201bəndinə görə nəzarət edilən avadanlıqlarda istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminatı»

2E

Texnologiya:

2E001

ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 2A, 2B və ya 2D bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın və ya "proqram təminatı»nın hazırlanması üçün təyin edilmiş «texnologiyalar»

2E002

ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 2A və 2B bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın istehsalı üçün təyin edilmiş "texnologiyalar"

2E003

Digər «texnologiyalar»:

a.proqram elementlərinin hazırlanması və ya modifikasiyası üçün "rəqəmli proqram idarəetmə" blokunun inteqral hissəsinin interaktiv qrafikinin hazırlanması üçün "texnologiyalar"

b.aşağıdakı metalların emalı üzrə istehsalat proseslərinin «texnologiyalar»ı:

1. aşağıdakı hər hansı bir proses üçün xüsusi layihələşdirilmiş alətin, press-formaların və ya sıxac ləvazimatlarının layihəşləşdirilməsi üçün «texnologiyalar»:

a"ifrat plastik formalaşma"; b. "diffuziya qaynağı"; və ya c. "birbaşa hidravlik pressləşdirmə"2E003

2. aşağıdakı parametrləri və ya prosesin realizə edilmə üsullarını daxil edən və idarəetmə üçün istifadə olunan texniki məlumatlar:

a. alüminium, titan ərintilərinin və ya super ərintilərin ifrat plastik formalaşması «texnologiyalar»ı :

1. səthin hazırlanması barədə məlumat;

2. deformasiya dərəcəsi barədə məlumat;

3. temperatur barədə. 4.təzyiq barədə məlumat;

b. "super ərintilər"inin və ya titan ərintilərinin "diffuziya qaynağı" :

1. səthin hazırlanması barədə məlumat;

2. temperatur barədə məlumat; 3. təzyiq barədə məlumat;

c. alüminium və ya titan ərintilərinin birbaşa hidravlik pressləşməsi:

1. təzyiq barədə məlumat; 2. dövrənin müddəti barədə məlumat;

d.titan, alüminium ərintilərinin və ya "super ərintiləri»n "qaynar izostatik sıxlaşma"sı:

1. temperatur barədə məlumat; 2. təzyiq barədə məlumat; 3. dövrənin(tsiklin) müddəti barədə məlumatc.

hidravlik sorucu formalaşdırma maşınlarının və uyğun matrisaların hazırlanması və ya istehsalı, uçuş qurğularının gövdə konstruksiyalarının düzəldilməsi üçün "texnologiyalar"d."rəqəmli proqramla idarəetmə" bloklarının daxilində olan layihə məlumatlarından maşın təlimatları generatorlarının (misal üçün, proqram elementləri) hazırlanması üçün "texnologiyalar"

e."rəqəmli proqram idarəetmə" bloklarının əməliyyat imkanlarını zavod şəraitlərində yüksəldən ekspert sistemlərinə qoşulmaq üçün birləşdirici "proqram təminatı"nın hazırlanması üçün "texnologiyalar"

səthlərin qeyri-üzvi örtüklərində və ya məmulatın modifikasiya səthlərinin qeyri-üzvi örtüklərində tətbiq edilən « texnologiyalar»

2E101

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119-2B122 və ya 2D101 bəndlərində göstərilən avadanlıqlarda və ya "proqram təminatı"nda istifadə üçün "texnologiya"

2E201

Ümumi texnoloji qeydə uyğun olaraq 2A225, 2A226, 2B001, 2B006 bəndlərində, 2B007, b, 2B007.c. yarımbəndlərində, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209 bəndlərində, 2B225 —2B232 bəndlərində, 2D201 və ya 2D202 bəndlərində göstərilən avadanlıqda və ya "proqram təminatın"da istifadə olunan "texnologiya"

2E301

2B350- 2B352 bəndlərində göstərilən məmulatların istifadəsi üçün tələb olunan "texnologiya"

Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin