Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə1/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

«İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında

Qərar № 42

Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı il

«İxrac nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 dekabr tarixli, 167 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. İxrac nəzarətinin həyata keçirilməsində beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan Avropa Birliyinin Nəzarət Siyahısı əsasında Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti təşkilatlarının iştirakı ilə müəyyənləşdirilmiş«İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı» təsdiq edilsin.

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.RASİZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 2006-cı il, № 2, maddə 190) ( «VneshExpertService» LLC).


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 9 fevral tarixli 42 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir


İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin
Siyahısı


1

2

3

4

Kateqoriyalar, böl-mələr, mövqelər

Adları

XİF ƏN kodu

Qeyd

0 kateqoriya

Nüvə materialları, qurğuları və avadanlıqları :

0A

Sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:

0A001

Nüvə reaktorları və xüsusi hazırlanmış və ya istehsal edilmiş avadanlıqlar və komponentlər :

0A001, a

nüvə reaktorları

840110000 0

0A001, b

nüvə reaktorlarının aktiv zonası üçün metal gövdələr

840140000 0

0A001, c

nüvə reaktorlarından yanacağın çıxarılması üçün manipulyasiya avadanlığı

842619000 0
842699900 0

0A001, d

nüvə reaktorlarında reaksiya sürətinin idarəediciləri

840140000 0

0A001, e

nüvə reaktorlarının 1-ci konturunun istilik elementlərinin və istilikdaşıyıcısının 5, 1 Mpa işçi təzyiqində yerləşdirilməsi üçün yüksək təzyiqli borular

7304
750712000 0
760820
810990000 0

0A001, f

nüvə reaktorlarında istifadə edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş sirkonium boruları və ya metal sirkoniumdan və ya onun ərintilərindən hazırlanmış və ya düzəldilmiş borular

810990000 0

0A001, g

nüvə reaktorlarının 1-ci konturunun istilikdaşıyıcısının sirkulyasiyasının dəstəklənməsi üçün nasoslar

841381900 0

0A001, h

reaktorların daxili hissələri

840140000 0
840140000 0

0A001, i

nüvə reaktorlarının 1-ci konturunda istifadə edilməsi üçün istilik mübadiləediciləri

841950900 0
840420000 0
840219900 0

0A001, j

neytron detektorları və ölçü cihazları

903010900 0

0B

Sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlığı:

0B001

«Təbii uran»ın, «yoxsullaşdırılmış uran»ın və «parçalanan xüsusi materiallar»ın iztoplarının bölünməsi üçün qurğu və avadanlıqlar:

0B001, a

«təbii uranın və xüsusi parçalanan materialların» izotoplarının bölünməsi üçün avadanlıq

840110000 0

0B001, b

qaz mərkəzi fuqalarında istifadə üçün qaz fuqaları, komponentlər

840140000 0

0B001, c

qazdiffuziya zənginləşdirilməsi üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş quraşdırmalar və komponentlər

842619000 0
842699900 0

0B001, d

aerodinamik zənginləşdirmə qurğularında istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş avadanlıqlar və komponentlər

840140000 0

0B001, e

kimyəvi zənginləşdirmə qurğularında istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş avadanlıqlar və komponentlər

7304
750712000 0
760820
810990000 0

0B001, f

ionzənginləşdirmə qurğuları üçün avadanlıqlar və komponentlər

810990000 0

0B001, g

lazerbölünmə zənginləşdirmə qurğuları üçün avadanlıqlar və komponentlər

841381900 0

0B001, h

izotopların molekulyar bölünməsi və ya kimyəvi reaksiya qurğuları üçün avadanlıqlar və komponentlər

840140000 0
840140000 0

0B001, i

plazma bölünmə zənginləşdirmə qurğuları üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıqlar və komponentlər

841950900 0
840420000 0
840219900 0

0B001, j

elektromaqnit zənginləşdirmə qurğuları üçün

avadanlıqlar və komponentlər903010900 0

0B002

0B001 bəndində qeyd edilmiş izotopların bölünməsi qurğuları üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş köməkçi sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:

0B002, a

avtoklavlar, termostatlar və sistemlər

841989989 0

0B002, b

desublimatorlar və ya soyuq tutucular

841989989 0

0B002, c

konteynerlərə qalıqların yığılması üçün «stansiyalar»

841989989 0

0B002, d

yandırılma və bərkidilmə qurğuları

841989989 0

0B002, e

boru kəmərləri və kollektorlar

840120000 0

0B002, f, 1

boru kəmərlərinin vakuum sistemləri

840120000 0

0B002, f, 2

atmosferdə istifadə edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış vakuum nasosları

841410300 0
841410500 0
841410800 0

0B002, g

kütlə-spektrometrlər/ion mənbələri

902780970 0

0B003

Uranın konversiyası üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğu və avadanlıqlar

841989989 0

0B004

Ağır suyun, deyterium və deyterium birləşmələrinin istehsalı üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğular, avadanlıqlar və komponentlər:

0B004, a

ağır suyun istehsalı üçün qurğular

840120000 0

0B004, b, 1

su-kükürd mübadilə sütunu

840120000 0

0B004, b, 2

kiçik təzyiqli birpilləli mərkəzəqaçma qazüfürən və ya kompressorlar

841480

0B004, b, 3

ammiak-karbon mübadilə sütunu

840120000 0

0B004, b, 4

ağır suyun istehsalı üçün sütunun daxili hissələri və pilləli nasoslar

840120000 0
841370

0B004, b, 5

ammiak kreking üçün qurğular

840120000 0

0B004, b, 6

infraqırmızı udulma analizatorları

902730000 0

0B004, b, 7

ammiak və hidrogenin izotop mübadilə prosesindən istifadə etməklə ağır suyun istehsalı üçün zənginləşdirilmiş deyterium qazının emalı üçün katalit sobalar

840120000 0
851430990 0

0B004, b, 8

reaktorlarda istifadə üçün lazım olan

deyteriumun qatılaşdırılmasına nail olmaq məqsədi ilə ağır suyun emalı üçün qurğular və ya sütunlar840120000 0

0B005

«Nüvə reaktorları»nın elementlərinin istehsalı üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğular və avadanlıqlar. Qeyd. «nüvə reaktorları»nın elementlərinin istehsalı üçün qurğulara aşağıdakı avadanlıqlar daxildir:

a. nüvə materialının texnoloji axıntısı ilə bilvasitə kontaktda olan və ya onu bilavasitə emal edən və yaxud idarə edən; b.saxlanc rezervuarlarında nüvə materialını hermetləş-dirən; c.saxlanc rezervuarlarının bütövlyünü və ya onun sürgülərini yoxlayan; d. hermetləş-dirilmiş yanacağın son işlənməsini yoxlayan0B006

«Nüvə reaktorları»nın istilik elementlərinin emalı üçün xüsusi hazırlannmış və ya düzəldilmiş qurğular və avadanlıqlar:

0B006, a

şüalanmış yanacaq elementlərinin

emalı üçün avadanlıqlar və komponentlərMalın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

0B006, b

şüalanmış elementlərin xırdalanması üçün maşınlar

8456
846231000 0
846239990 0
847982000 0

0B006, c

şüalanmış yanacağın əridilməsi üçün emal qurğularında istifadə edilən dissolverlər, təhlükəsiz rezervuarlar

730900
847989980 0

0B006, d

ion mübadiləsi prosesləri üçün ekstraktorlar və avadanlıqlar

847989980 0

0B006, e

şüalanmış yanacağın emal qurğularında istifadə edilən və həmin yanacağın saxlanması üçün rezervuarlar

730900300 0
731010000 0

OB006, f

şüalanmış təbii uranın emalı üzrə nəzarət və ya idarəedici aparatlar

Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

0B007

Plutoniumun konversiyası üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğular, avadanlıqlar və komponentlər:

Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir

a. nitrat plutoniumun və nitrat oksidinin konversiyası üçün sistemlər;

b. metal plutoniumun istehsalı üçün sistemlər

0C

Materiallar :

0C001

«Təbii uran» və ya «yoxsullaşdırılmış uran» və ya torium metal, ərinti, birləşmə və ya kimyəvi konsentrat və ya başqa material şəklində, yuxarıda qeyd edilənlərdən hər hansı biri tərkibində olan:

Qeyd. 0C001 bəndinə görə aşağıdakılara nəzarət edilmir:

a. cihazlarda (alətlərdə) qəbuledicilərin (datçiklərin) tərkib hissəsi olan dörd qram və ya az miqdarda «təbii uran» və ya «yoxsullaşdırılmış uran»;

b. aşağıdakı mülki məqsədlər üçün xüsusi hazırlanmış «yoxsullaşdırılmış uran»:

1.mühafizə; 2.qablaşdırma; 3.çəkisi 100 kq-dan çox olmayan ballastlar; 4.çəkisi 100 kq-dan çox olmayan əkstarazlıqlar;

c. tərkibində 5%-dən az torium olan ərintilər;

d. qeyri-nüvə istifadəsi üçün təyinatı olan və torium tərkibli keramik məmulatlar


284410100 0
284430110 0
284430190 0
284430510 0
284430550 0

0C002

«Xüsusi parçalanan materiallar»

Qeyd. 0C002 bəndinə görə cihazlarda (alətlərdə) qəbuledicilərin (datçiklərin) tərkib hissəsi olan dörd «effektiv qram» və ya az olan bu materiallara nəzarət edilmir284420990 0
284440100 0
284420250 0
284420350 0

0C003

Hidrogenə atomar nisbəti 1:5000-dən yüksək olan deyterium, ağır su (deyterium oksidi) və deyteriumun başqa birləşmələri, həmçinin onların qarışığı və məhlulu

284510000
284590100

0C004

Nüvə-təmiz qrafit, təmizlik dərəcəsi 5 milyon bor ekvivalentindən çox, sıxlığı 1, 5 q\kub.sm-dən çox olan.

3801

Xususi qeyd
Həmçinin 1C107 bəndinə baxın

Qeyd 1. 0C004 bəndinə görə nəzarət edilmir:

a.«nüvə reaktorlarında» istifadə üçün xüsusi hazırlananlardan və ya düzəldilənlərdən başqa kütləsi 1kq-dan az qrafit məmulatlarına;

b.qrafit tozuna

Qeyd 2. 0C004 bəndində» bor ekvivalenti» (BE) , aşqarlar üçün (karbona aşqar kimi baxılmadığından Bekarbon istisna olunur) Bez cəmi kimi təyin edilir: Bez (ppm) = CF x ppm — də Z elementinin konsentrasiyası

Burada CF — hesablama əmsalıvə - istilik neytronlarının tutulma kəsiyi (barnalarda) borun və Z elementinin uyğun olaraq təbii konsentrasiyası üçün; AB və AZ — borun və Z elementinin müvafiq atom çəkiləri

0C005

Xüsusi hazırlanmış birləşmələr və ya tozlar, ölçüləri 10 mkm-dən kiçik (ASTM B 330 Amerika Ölçmələr və Materiallar Cəmiyyəti (ASTM) və iriliyinə görə yüksək bircinsli, UF6-ə korroziyaya davamlı və nikeldən və ya tərkibində 60 %-dən çox nikel olan ərintilərdən, alüminium oksidindən, tamamilə ftorlaşdırılmış karbon polimerlərdən düzəldilmiş qaz diffuziya keçidlərinin hazırlanması üçün

750400000 0
281820000 0
290330800 0

0D

Proqram təminatı :

0D001

Bu kateqoriyada qeyd edilən məhsulun«hazırlanması», «istehsalı» və ya «istifadəsi» üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminatı»

0E

Texnologiya :

0E001

Bu kateqoriyada qeyd edilən məhsulun «hazırlanması», «istehsalı» və ya «istifadəsi» üçün «texnologiya»

1-ci kateqoriya

Materiallar, kimyəvi preparatlar və toksinlər:

1A

Sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:

1A001

Fluorlaşdırılmış birləşmələrdən hazırlanmış komponentlər:

1A001, a —
1A001, c

a. aviasiya və ya aerokosmik texnikasında tətbiq olunan və onların 1C009.a. və ya 1C009.c. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən hər hansı bir istənilən materialın miqdar çəkisinin 50%-dən artıq olan materiallardan hazırlanmış sıxlaşdırıcılar, arakəsmələr, sıxlaşdırıcı material və boru formalı sıxlaşdırıcılar;
b. 1C00.9.a. yarımbəndində nəzarət edilən fluorlu viniliden materiallarından hazırlanmış qalınlığı 200 mkm-dən çox vərəq və ya plyonka formasında olan pyezoelektrik polimerlər və sopolimerlər;
c. tərkib hissəsi ən azı bir vinil qrupu olan fluorelastomerdən hazırlanmış xüsusi olaraq aviasiya, aerokosmik və raket texnikası təyinatlı sıxlaşdırıcılar, arakəsmələr, klapanların yəhəri, boru formalı sıxlaşdırıcılar və ya diafraqmalar

391990900 0

1A002

«Kompozisiya materialları» və ya laylı strukturlar (laminatlar) :

1A002, a

1C010.c., 1C010.d və 1C010.e yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən materiallardan hazırlanmış«üzvi matrisa»;

392690100 0

1A002, b, 1

xüsusi elastiklik modulu 10, 15x106 m-dən çox və
qırılma möhkəmlik modulu 17, 7x104 m olan karbon lifli və sapaoxşar materiallar

3801
690310000 0

1A002, b, 2

1C010.c. yarımbəndinə görə nəzarət edilənlər.
Qeyd.1. 1A002 bəndinə görə karbonla impregləşdirilmiş epoksid qatrandan düzəldilən kompozisiya strukturları və ya laminatlar, uçuş aparatlarının strukuturlarını və laminatlarını təmir etmək üçün lifli və ya sapaoxşar materiallara və ya ölçüsü 1 kv.m-dən çox olmayan laminatlara nəzarət edilmir.
2.1A002 bəndinə görə tamamlanmış və ya tamamlanmamış, xüsusən mülki təyinatlı məmulatlara nəzarət edilmir, belə ki: a. idman malları üçün;
b. avtomobil istehsalı üçün;
c. dəzgahqayırma sənayesi üçün;
d. səhiyyədə tətbiq edilməsi üçün

Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir.

1A003

Qalınlığı 0, 254 mm-dən çox olan və ya karbonla , qrafitlə, metallarla və ya maqnitli maddələrlə örtülmüş və ya laminirləşdirilmiş, 1C008.a.3. bəndində göstərilən kimi, təbəqə, vərəq, lent və ya zolaq şəklində qeyri-ftorid polimer maddələrindən məmulatlar
Qeyd. 1A003 bəndinə görə elektron çap lövhələri (plataları) üçün nəzərdə tutulan mislə örtürülmiş və ya laminasiya edilmiş məmulatlara nəzarət edilmir

391990900 0
392099900 0

1A004

Hərbi tətbiqi üçün xüsusi təyinatı olmayan mühafizə və aşkaredici avadanlıqlar və onların hissələri:

1A004, a

hərbi təyinatlı bioloji agentlərdən və radioaktiv maddələrdən mühafizə avadanlıqları, əleyhqazlar, uducu süzgəclər

902000900 0

1A004, b

bioloji reagentlərdən və radioaktiv maddələrdən mühafizə geyimləri, çəkmələri, əlcəkləri

3926200000 0
4015900000 0
620423
621600000 0
640191
640192
640199
640299100 0
640419900 0
640590

1A004, c

nüvə, bioloji və kimyəvi aşkaredici sistemlər

Qeyd. 1A004 bəndinə görə nəzarət edilmir:

a.radiasiya şualanmasını ölçən şəxsi cihaza (dozimetrlərə) ;

b.mülki sənaye üçün spesifik olan toksik maddələrdən mühafizə üçün konstruksiya və ya funksional təyinatına görə məhdud olan avadanlıqlara; dağ işləri, kənd təsərrüfatı, farmologiya, tibb və baytar işləri, tullantıların təmizlənməsi və yeyinti sənayesi üçün istifadə edilə bilən avadanlıqlara902710100 0
902710900 0
902790800 0
903010900 0

Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin