Scientific worksYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/32
tarix24.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#15631
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

ƏDƏBİYYAT 
  1.  Azərbaycan  tarixi:  7 cilddə,  VII c., Bakı:  Elm,  2003,  626  s. 
  2.  XX  əsr Azərbaycan  tarixi.  II cild.  Ali  məktəblər  üçün  dərslik  / Y.B.Yusifov  və  
       T.T.Vəliyevin  redaktəsilə.  Bakı:  Çaşıoğlu,  2004,  557  s. 
  3.  Xudiyev  N. Heydər Əliyev  və Azərbaycan  dili.  Bakı:  Təhsil,  1997,  288  s. 
  4.  Mustafazadə  T.T. Ümumi  tarix,  IV cild  (1918-1997).  Bakı:  Elm,  1998,  416  s. 
  5.  Müstəqil  dövlətimiz  və parlamentimiz  / məsul  redaktor  M. Ələsgərov.  Bakı:  Milli  Məclisin   
       nəşri,  2001,  552  s. 
  6.   Orucov  H. Heydər Əliyev  və Azərbaycanda  milli  siyasət. Bakı:  Şərq-Qərb,  2001,  159  s. 

 
 
- 46 - 
  7.  Zeynalov  İ.X. Azərbaycanın  sosial-iqtisadi  inkişafı-XX  əsrin  ikinci  yarısında.  Bakı:   
        Azərnəşr,  2004,  326  s. 
  8.  Андриянов  В. Мираламов  Г. Гейдар Алиев. Москва:  Молодая  гвардия,  2005.  393  с. 
  9.  Гасанлы Д.П. Хрущевская  «оттепель»  и национальный  вопрос  в Азербайджане   
         (1954-1959).  Москва:  Флинта,  2009,  611  с. 
  10. R. Craig  Nation.  A history  of Soviet  security  policy:  1917-  1991.  New York: 
        Cornell    University  Press, 1992.   341  p. 
 
ABSTRACT 
                                                                                                              K.F. Mahmudov 
In  the  mid  50’s,  the  political  situation  in  Azerbaijan  was  difficult.  As  a  result  of  the  liberal 
reforms  were  felt  to  change  for  the  better  in  the  socio-political  life  of  the  Republic.  However,  these 
reforms  have been piecemeal,  incomplete  nature. 
 
 
РЕЗЮМЕ 
                                                                                                              K.Ф. Махмудов 
В  середине  50-х  годов,  политическая  ситуация  в  Азербайджане  было  трудно.  В  результате 
либеральных  реформ  ощущались  изменить  к  лучшему  в  социально-политической  жизни 
республики.  Тем не менее, эти реформы  были  по частям, незавершенный  характер

 
                                                                     
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  30  mart  2015-ci  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa  tövsiyə 
olunmuşdur  (protokol  № 08) 
         Məqaləni  çapa təqdim  etdi:  Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru M.Rzayev 
 
 
 
 
 
НАХЧЫВАН  ДЮВЛЯТ   УНИВЕРСИТ ЕТ И.  ЕЛМИ  ЯСЯРЛЯР,  2015,  № 2 (67) 
 
NAKHCHIVAN ST AT E UNIVERSIT Y
.
  С ЖЫЕНТЫФЫЖ  WО РКС ,  2015,  № 2 (67) 
 
НАХЧЫВАНСКИЙ  ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТ ЕТ .  НАУЧНЫЕ  ТРУДЫ,  2015,  № 2 (67) 
                                                                                                       
 
OKTAY  RZAYEV   
Naxçıvan Dövlət Universiteti 
oktay_rzayev@mail.ru 
UOT:  316.6 
 
MÜASİR GƏNCLİK  VƏ HƏRBİ-VƏTƏNPƏRVƏRLİK  TƏRBİYƏSİ 
 
 
Açar  sözlər: Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi, hərbi vətənpərvərlik hissi, bəşər tarixi, müasir 
Azərbaycan gəncliyi 
 
Key words:  Military patriotism training,  military patriotism feeling,  history of humanity, 
modern Azerbajan youth 
 
Ключевые слова: Военно-патриотическое воспитание, военно-патриотические 
чувства, история человечества, современная Азербайджанская  молодежъ 
 
 
Xalqımızın  ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin  34  ilə  yaxın  bir  zaman  kəsiyində  respublikaya 
rəhbərliyi,  həqiqətən,  onun  fenomen  olduğunu  təsdiq  edir.  Ulu  öndərin  möhkəm  inamı,  hər  şeyə 

 
 
- 47 - 
nüfuzetmə  qabiliyyəti,  qibtə  doğuracaq  hafizəsi  hamını  heyran  edirdi.  Bu  yolun  əsas  aparıcı 
qüvvələrindən  biri  isə  ümummilli  liderimiz  Heydər  Əliyevin  daim  qayğı  və  diqqəti  ilə  əhatə 
olunmuş  Azərbaycan  gəncliyidir.   
Bəşəriyyət  tarixində  hər  bir  xalq  özünəməxsus  şəkildə  ölkəsinin  sosial-iqtisadi  və  siyasi 
inkişaf  şəraitindən  asılı  olaraq  yetişməkdə  olan  gənc  nəslin  hərbi  biliklərə  yiyələnməsinə  xüsusi 
əhəmiyyət  vermişdir. 
Hərbi-vətənpərvərlik  tərbiyəsi  bütün  ictimai  formasiyalarda  dövrün  zəka  sahiblərinin  həmişə 
diqqət  mərkəzində  olmuşdur.  Vətənə  məhəbbət,  öz  xalqına  hörmət,  ölkəsinə  xor  baxan 
düşmənlərinə  nifrət  hisslərini  aşılayan,  doğma  yurdun  çiçəklənməsi  uğrunda  fəal  mübarizəyə  hədəf 
götürən  hərbi-vətənpərvərlik  tərbiyəsi  hər  bir  ölkə  vətəndaşının  Vətəninin  müdafiəsinə  şəxsi 
hazırlığı  ilə  müəyyən  edilir.  Bunun  üçün  həmişə  hərbi  işə,  düşmənə  qarşı  silahlı  mübarizəyə 
yiyələnmək  əsas vəzifə  hesab  olunur. 
Hərbi-vətənpərvərlik  hissi  min  illərlə  möhkəmləndirilmiş  ülvi  hissdir.  Bu  ülvi  hiss  insanın 
öz  doğma  Vətəninə  hədsiz  məhəbbət  göstərməsində,  onun  müvəffəqiyyətlərini  gördükdə  ürəkdən 
sevinməsində,  düşmənlərinə  dərin  nifrət  bəsləməsində,  hər  qarış  torpağın  göz  bəbəyi  kimi 
qorunmasında,  döyüş  bacarığına  və  vərdişlərinə  yiyələnməsində  ifadə  olunur.  Hərbi-vətənpərvərlik 
hissi  doğma  yerlərə  və  adamlara  bağlılığından,  onları  xarici  və  daxili  düşmənlərdən  qorumaqdan 
başlayaraq,  bütün  qüvvə  və  qabiliyyətini  vətənin,  xalqın  mənafeyi  uğrunda  mübarizəyə  həsr  etməyə 
qədər inkişaf  edib  yüksəlir. 
 
Yaşadığımız  dövr  gənc  nəslin  kiçik  yaşlarından  hərbi  ruhda  böyüdülməsini  tələb  edir.  Gənc 
nəsli  psixoloji  və  mənəvi  baxımdan  hərbi  həyata  hazırlamaq  vacibdir,  gənc  nəslin  hərbi-
vətənpərvərlik  tərbiyəsi  ilə  bərabər,  onların  fiziki  hazırlığının  səmərəliliyi  nəzarətdə  olunmağı  tələb 
edir. 
Bəşəriyyət  tarixində  hər  xalq  ölkəsinin  sosial-iqtisadi  və  siyasi  inkişaf  şəraitindən  asılı 
olaraq  hərbi  bədən  tərbiyəsi  sistemini  yaradır,  gənc  nəslin  hərbi  biliklərə  yiyələnməsinə  nail  olur. 
Bu  baxımdan  müasir  dövrdə  hərbi  xidmət  gənclərin,  həm  gənc,  həm  də  vətəndaş  kimi 
formalaşmasında  vacib  şərtdir.  Bütün  bu  deyilənlərdən  çıxış  edərək,  gəncləri  hərbi  xidmət  keçməyə 
təşviq  etmək  üçün  bütün  imkanlardan  rasional  şəkildə  istifadə  etmək  günün,  zamanın  tələbidir. 
Hərbi  xidmət  gənclər  üçün  həm  də  bir  həyat  məktəbidir.  Nə  qədər  çox  sayda  gənc  hərbi  xidmət 
keçsə,  bu  bir  o  qədər  onların  gələcəyi  üçün  faydalıdır.  Bu  baxımdan  elə  etmək  lazımdır  ki,  hərbi 
xidmətə  yararlı  olan  gənclərin  heç  biri  ordudan  yayınmaq  barədə  düşünməsin.  Hətta  nəinki 
düşünməsin,  heç  təsəvvür  belə  etməsin. 
Hərbidə  xidmətdən  yayınma  hallarının  azalmasına  səbəb  olan  başlıca  mənəvi  amillərdən  biri 
gənclərdə  vətənpərvərlik  hisslərinin  yüksək  səviyyədə  olmasıdır.  Xidmətə  çağırılan  gənclər 
müxtəlif  ailələrdə  böyüyür  və  onların  psixoloji  durumları  fərqlidir.  Ailə  şəraiti  ilə  bağlı  olaraq 
əsgərlərin  hər  biri  düşdüyü  hərbi  mühiti  fərqli  şəkildə  qəbul  edir.  Ancaq  vətənpərvərlik  hisslərinin 
gənclərdə  yüksək  səviyyədə  olması  onlara  düşdükləri  bütün  çətin  vəziyyətlərin  öhdəsindən 
məharətlə  gəlməkdə  yardım  edir.  Eyni  zamanda,  onlarda  vətənpərvərlik  hisslərinin  daha  yüksək 
səviyyədə  formalaşmasına  kömək  edir. 
Müasir  Azərbaycan  gəncliyi  gedən  proseslərə  daha  realist  və  praqmatik  prizmadan  yanaşır. 
Azərbaycan  gənci  anlayır  ki,  başqa  bir  dövlətin  vətəndaşı  gəlib  onların  yerində  Qarabağ  problemini 
həll  edən  deyil.  Bütün  bu  kimi  amillər  nəticə  etibarilə  orduda  fərarilik  kimi  halların  yox  olmasına 
səbəb olur 
Gənclik  hər  bir  millətin  inkişafının  təməl  daşıdır.  Məhz  bu  səbəbdən  bir  millətin 
mövcudluğu  üçün  sağlam  gəncliyin  olması  vacib  şərtdir.  Çünki  ölkədə  dövlətçiliyin,  müstəqilliyin 
daha  da  möhkəmləndirilməsi,  gələcəyin  etibarlı  təminatı,  intellektual  səviyyəli  potensial  kadrların 
yetişdirilməsindən,  onların  aparıcı  qüvvəyə  çevrilməsindən  asılıdır.  Bu  baxımdan  ölkəmizdə 
gənclərlə  iş  sahəsində  görülən  tədbirlər  Azərbaycan  gəncliyinin  daha  da  inkişaf  etməsinə  təkan 
verir,  onların  cəmiyyətdə  təsdiq  olunmaları  üçün  şərait  yaradır. 
İnsanın  ən  ali  və  əzəli  hisslərindən  olan  vətənpərvərlik  hər  kəsin  doğulub  boya-başa  çatdığı 
elə,  obaya,  torpağa,  vətəndaşı  olduğu  ölkəyə  məhəbbətdən  qaynaqlanır.  Lakin  vətənpərvərlik  təkcə 
Vətəni  sevmək  deyil.  Vətənpərvərlik  həm  də  Vətənin  naminə  çalışmaq,  Vətəni  qorumağa  hər  an 

 
 
- 48 - 
hazır  olmaq,  onun  yolunda  qəhrəmanlıqlar,  fədakarlıqlar  göstərmək,  Vətənin,  xalqın  hər  bir  uğuruna 
sevinməkdir.  Bu  hiss  insanda  anadangəlmə  olsa  da,  bütün  digər  hisslər  kimi  tərbiyəyə  möhtacdır  və 
tərbiyə  yolu  ilə  daha  da  möhkəmlənir  və  inkişaf  edir.  Vətənpərvərlik  insanı  səciyyələndirən  ən 
mühüm  keyfiyyətlərdən  olduğundan  onun  böyüməkdə  olan  nəslə  aşılanması,  uşaq,  yeniyetmə  və 
gənclərin  vətənpərvərlik  ruhunda  tərbiyə  olunması  həmişə  təlim-tərbiyə  işinin  ən  mühüm 
istiqamətlərindən,  təhsil  müəssisələrinin  ən  vacib  vəzifələrindən  olub. 
Azərbaycan  xalqı  gələcəyimiz  olan  gənc  nəslin  Vətənə  məhəbbət,  elinə  və  obasına  hörmət, 
soykökünə,   öz   ata-babalarının  ənənələrinə  sədaqət  ruhunda  tərbiyə  olunmasına  həmişə  böyük 
məsuliyyətlə  yanaşıb  və  ona  həyati  əhəmiyyətli  məsələ  kimi  baxıb.  Bu  bir  həqiqətdir  ki, 
vətənpərvərlik  insanda  fədakarlıq,  qəhrəmanlıq  və  məğlubedilməzlık  hissi  yaradır,  apardığı 
mübarizədə  onda inam  hissini  gücləndirir.   
Danılmaz  bir  faktdır  ki,  insanda  vətənpərvərlik  hissi  qəhrəmanlığın  əsasını  qoyan  amildir. 
Azərbaycan  şanlı  tarixi  və  əfsanəvi  qəhrəmanları  ilə  həmişə  fəxr  edir.   Azərbaycan  xalqı  qəhrəman 
xalqdır.  Və  bu  xalq  öz  Vətənini  göz  bəbəyi  kimi  qorumağa  hazır  olan  mətin  gənclər  yetişdirib. 
Erməni  qəsbkarlarına  qarşı  ölüm-dirim  savaşında  həlak  olan  Azərbaycanın  qəhrəman  oğul  və 
qızlarının  ibrətamiz  həyatı,  şəxsi  nümunəsi  apardığımız  hərbi  vətənpərvərlik  tərbiyəsi  işində  ön 
plana  keçməlidir.  Müstəqil  dövlətdə  yaşayan  hər  bir  gənc  ilk  növbədə  bu  dövlətin 
müstəqilliyinin   təmin  edilməsini  özünün  əsas  vəzifəsi  və  məqsədi  hesab  etməlidir.  Gənclər  bilməli 
və  dərk  etməlidir  ki,  Azərbaycan  üçün  dövlət  müstəqilliyi  ən  böyük  hadisədir  və  bu  bilik 
vətənpərvərlik  hissinin  aşılanması  vasitəsilə  təlqin  edilə  bilər.   
Hər  bir  ölkənin  gələcəyi  onun  gənclərinin  düşüncə  tərzindən,  intellektual  səviyyəsindən, 
milli  ruhdan  və  digər  amillərdən  asılıdır.  Azərbaycan  gəncliyi  bütün  dövrlərdə  ölkənin  taleyüklü 
məsələlərinə  münasibətdə,  həlledici  məqamlarda  öz  sözünü  deyib.  Ölkəmiz  müstəqillik  əldə 
etdikdən  sonra  gənc  nəslin  üzərinə  daha  böyük  məsuliyyət  düşüb.  Müstəqilliyin  əldə  edilməsində 
olduğu  kimi,  onun  qorunub  saxlanmasında  da  gənclərin  rolu  danılmazdır.  Gənc  nəsil  həm  də  xalqın 
əsrlər  boyu  yaradıb  yaşatdığı  ənənələri,  milli  mədəniyyəti  yaşadır  və  gələcək  nəsillərə  ötürür.  Bu 
mənada  gənclərin  çiyinlərinə  böyük  yük  düşmüş  olur,  çünki  gənclər  dövlətin  həm  bu  günü,  həm  də 
onun  gələcəyidir. 
Bu  gün  Azərbaycanda  həyata  keçirilən  gənclər  siyasətinin,  gənclərə  göstərilən  diqqət  və 
qayğının  əsasında  ölkəyə  layiqli  vətəndaş  və  sağlam  nəslin  yetişdirilməsi  dayanır.  Müstəqilliyin 
üçüncü  onilliyinə  qədəm  basmış  Azərbaycana  məhz  milli  şüura  malik,  vətənpərvər  gənclər  lazımdır. 
Ümummilli  liderimiz  Heydər  Əliyevin  əsasını  qoyduğu  müstəqil  Azərbaycanın  gənclər  siyasəti  də 
məhz  bu  amala  xidmət  edir.  Ümummilli  lider  müstəqil  düşüncə  tərzinə  sahib  vətənpərvər  nəslin 
yetişməsini  dəfələrlə  qürur  hissi  ilə  vurğulayıb:  “Məni  hədsiz  dərəcədə  sevindirən  odur  ki, 
Azərbaycanın  gələcəyini  möhkəm  əllərdə  saxlaya  bilən,  Azərbaycanı  daim  bütün  xətalardan  qoruya 
bilən,  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyini,  demokratik  dövlətini  qoruya  bilən  gəncliyi  var” 
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1.
 
Heydər  Əliyev   “Müstəqilliyimiz  əbədidir”   Azərnəşr,   1997. 
2.
 
“Azərbaycan  ordusu”    2  fevral   2006 
 
ABSTRACT 
O. Rzayev 
Modern youth  and  military  patriotism  training 
 
The  article  deals  with  the  modern  Azerbaijan  youth  and military  patriotism  training.  The 
article  also  expresses  the  Azerbaijan  youth’s  for  their  native  land,  the  respect for  their  land  and 
people. 
 
РЕЮМЕ 
О. Рзаев 
Современная молодежъ и военно-потриотическое воспитание 

 
 
- 49 - 
 
В статъе говорится о современной Азербайджанской молодежи и ее военно-
патриотическом воспитании. В ней особо подчеркиваются любов Азербайджанской 
молоденси своей редине, ее  уважение своему народу и корням. 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  30  mart  2015-ci  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa  tövsiyə 
olunmuşdur  (protokol  № 08) 
         Məqaləni  çapa təqdim  etdi:  AMEA-nın müxbir üzvü Z.Şahverdiyev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАХЧЫВАН  ДЮВЛЯТ   УНИВЕРСИТ ЕТ И.  ЕЛМИ  ЯСЯРЛЯР,  2015,  № 2 (67) 
 
NAKHCHIVAN ST AT E UNIVERSIT Y
.
  С ЖЫЕНТЫФЫЖ  WО РКС ,  2015,  № 2 (67) 
 
НАХЧЫВАНСКИЙ  ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТ ЕТ .  НАУЧНЫЕ  ТРУДЫ,  2015,  № 2 (67) 
 
АРИФ  ЗЕЙНАЛОВ 
Нахчыванский государственный университет 
E-mail: arifzeynalov49@gmail.com 
УДК: 930 
 
ИСТОРИЯ  ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО  ЯЗЫКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Açar  sözlər: Azərbaycan, rus dili, tarix, Rusiya, Naxçıvan 
Key words:  Azerbaijan, Russian  language, Russian  history, Nakhchivan 
Ключевые слова: Азербайджан, русский язык, русскую историю, Нахчыван 
 
 
Азербайджанский  народ  всегда  проявлял  большой  интерес  к  русской  культуре  и 
русскому  языку.  Это  обстоятельство  обусловлено  давними  соседскими  отношениями  между 
двумя  народами,  политическими, культурными, экономическими связями, установившимися 
между ними. 

 
 
- 50 - 
Интерес  азербайджанцев  к  русским  нашёл  своё  отражение  ещё  в  поэме  великого 
азербайджанского  поэта XII века Низами Гянджеви «Искандер-наме»  [1, с. 484]. 
В  эту  пору  существовали  довольно  развитые  торговые  связи  между  Азербайджаном  и 
Русью.  Это  отразилось  в  поэмах  Низами  «Искандер-наме» и «Семь красавиц». Низами имел 
сведения не только о жизни и быте руссов, но и о характере хозяйства Древней Руси. 
XII  век  в  Азербайджане  можно  считать  веком  расцвета  науки  и культуры. В это время 
творили  философы  Бахманияр,  Хатиб  Табризи,  Абу  Закария,  Абу  Мансур,  Фазиль 
Фаридеддин  Ширвани,  поэты  Фелеки  Ширвани,  Мехсети-ханум,  Хагани  Ширвани,  Низами 
Гянджеви.  Большого  развития  достигла  азербайджанская  архитектура.  Построенный  в  1186 
г.  величественный  памятник  Мавзолей  Момине-хатун  талантливым  архитектором  Аджеми 
Абубекр  оглу Нахчывани включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Азербайджан  –  жемчужина  Кавказа  – с давних времен является жемчужиной Великого 
шелкового  пути,  находясь  на  пересечении  важных  торговых  путей,  он  в  XII-XIV  вв.  играл 
значительную  роль  в  международной  торговле.  Азербайджанские  купцы  принимали 
активное участие в обмене товаров Кавказа, Ирана, Малой Азии, Византии, Аравии, Италии. 
Внешние  вторжения,  междоусобные  войны  не  могли  остановить  жизнь.  В  Табризе 
пересекались  мировые торговые пути, идущие с севера (через Дербент), с Дальнего Востока, 
из  Индии,  Средней  Азии.  На  важнейших  торговых  путях  строились  караван -сараи, 
развивались  торговые  сношения  Азербайджана  с  восточными  и  западными  странами. 
Венецианские  купцы,  игравшие  в  то  время  большую  роль  в  торговле  между  Западом  и 
Востоком,  привозили  сюда  европейские  товары,  а  вывозили  товары  восточного 
производства.  
Успехи  в  экономической  жизни  способствовали  развитию  наук  и  искусств.  В  XIV  в. 
создавали  свои  произведения  поэты  Гасаноглы,  Али,  Зульфигар  Ширвани.  Руководителем 
выдающегося  памятника азербайджанской науки Марагинской обсерватории был Насреддин 
Туси.  Ученые  Наджмеддин  Ахмед  Нахчывани,  Убейд  Табризи,  Мухаммед  Хиндушах 
Нахчывани, Махмуд Шабустари, Рашид-ад-Дин внесли свой вклад в развитие науки. В XV в. 
в  Азербайджане  отмечался  расцвет  поэзии.  Выдающимися  деятелями в области литературы 
были Ариф Ардебили, Эссар Тебризи, Шах Касым Энвер, Кишвари Табризи, Хатаи Табризи, 
Хагири,  Бедра  Ширвани,  Зияйы  Ордубади,  Имадеддин  Насими,  Фазуллах  Наими  и  др. 
Выдающуюся  роль  в  развитии  политической  мысли  в  XVI  в.  сыграли  поэт  Мухаммед 
Физули,  Шах  Исмаил  Хатаи.  Во  время  правления  Шаха  Исмаила  Хатаи  азербайджанский 
язык стал государственным языком Ирана. 
В XVII в. наблюдалось значительное усиление связей между Азербайджаном и Россией. 
Азербайджан  играл  важную  роль  в  связях  России  и  стран  Ближнего  и  Среднего  Востока. 
Через Азербайджан проезжали на Восток русские купцы, дипломаты, путешественники.  
В конце XVII века произошел некоторый спад в развитии международной торговли, как 
известно,  к  этому  времени  европейцами  уже  был  освоен  морской  путь  в  Индию  вокруг 
Африки. Поэтому караванные пути Передней Азии потеряли свое былое значение и по этим 
путям резко сократилась перевозка товаров.  
С  конца  XVIII-начала  XIX  века  начинается  новый  этап  в  отношениях  между 
Азербайджаном  и  Россией.  Эскалация  Россией  военных  действий  на  Кавказе  закончилась 
оккупацией  Азербайджана  Российской  империей.  Условия  новой  жизни  требовали 
специалистов  разных  профилей,  владевших  в  совершенстве  русским  языком.  На  первых 
порах ими стали представители азербайджанской интеллигенции: писатель, генерал русской 
армии  А.Бакиханов,  профессор  Казанского  и  Петербургского  университетов  Мирза  Казем-
бек,  преподаватель  Петербургского  университета  М.Д.Топчубашев,  писатель,  переводчик 
царской канцелярии в Тифлисе М.Ф.Ахундзаде  и др.  
В совершенстве владевшие русским языком  они оставили о нём много отзывов.  
А.Бакиханов  высоко  оценил  роль  русского  языка  и  как  языка-посредника:  «Находясь  в 
Тифлисе,  я  занялся  русским  языком  и  посредством  его  ознакомился  с  европейским 
просвещением» [2, с. 176].  

 
 
- 51 - 
Мирза  Казем-бек  писал:  «Русский  язык богат, самобытен и уже занимает важное место 
между  образованными  языками  Европы.  Его  богатство  принадлежит  его  собственным 
началам;  его  самобытность  составляет  историческое  достояние  его  жизни.  С  такой  точки 
зрения  мы  должны  смотреть  на  образование  русского  языка. Живя в России более 25 лет, я 
хорошо  познакомился  с  русским  языком.  Он  также  разнообразен,  многосторонен,  можно 
сказать,  радушен  и  гостеприимен,  богат  источниками,  обилен  витийством,  вообще 
великолепен  и,  наконец,  самостоятелен,  как  народ  русский,  как  вся  Россия.  В  нём  много 
начал,  разных  элементов,  как  и  весь  состав  России.  Если  позволительно  фантастически 
выражаться, нам и нельзя не увлечься, говоря о языке русском, то я скажу, что язык этот, дав 
науке  место  в  своих  чертогах,  разместил  и  свиту  её  в  лучших  своих  храмах.  Пригласив под 
гостеприимный  свой  покров  иностранных  гостей,  он  не  отказал  в  убежище  эмигрантам, 
искавшим уголки в его просторной и всё вмещающей области. Но всё это отнюдь не значит, 
что  он  образовался  под  влиянием  чужого.  Дух  русского  языка  никогда  не  подчинял  себя 
управлению,  напротив,  доказал  и  всюду  нам  доказывает, как он берёг, сохранил и сбережёт 
до  конца  свою  неизменную  и  ничем  непоколебимую  самобытность,  при  впадении  в  него 
многоразличных,  чуждых  слов,  невольно  подчинившихся  его  всепокоряющему  духу,  как 
нерушимой  скале.  Он,  как  море,  поглощает  в  себя  всё  и,  как  невмещаемое  вместилище, 
претворяет всё в свою стихию, что впадает в него» [3, с. 92]. 
М.Ф.Ахундзаде, считал, что «в нынешний век русский язык с каждым днём развивается 
в  области  науки  и  других  областях  и  является  бесподобным  языком  для  выражения 
тончайших мыслей». 
М.Ф.Ахундзаде,  ещё  в  середине  XIX  века  боровшийся  за  новый  азербайджанский 
алфавит  на  основы  латинской  графики,  обращается  к  историческому  опыту  русских: 
«Великий  Пётр,  видя,  что  древний  русский  алфавит  тормозит  национальное  развитие, 
отказался  от  него  в  науке  и  создал  на  основе  латинской  графики  новую  письменность. 
Невежды,  священники,  бояре  страны,  выступая  против  него,  предрекали  гибель  языка  и 
большой  урон  государству.  Великий  Пётр,  невзирая  на  слова  глупцов,  был  твёрд  в  своих 
убеждениях.  Их  государство  не  только  не  понесло  урона,  но  напротив,  –  эта  новая 
письменность предопределила дальнейший прогресс государства»  [4, с. 245]. 
Со  второй  половины  XIX  века  наступает  этап  активной  пропаганды  русского  языка  в 
Азербайджане.  Азербайджанские  писатели  и  просветители,  пропагандируя  русский  язык, 
русскую  литературу  и  культуру,  пользовались  различными  средствами:  переводом 
произведений  русских  писателей  на  азербайджанский  язык,  описанием  жизни  и  быта 
русского  народа,  его  природы,  широким  празднованием  юбилеев  русских  писателей, 
дружбой  с  русскими  деятелями,  посвящением  им  стихов.  Они  хорошо  понимали,  что 
приобщиться  к  мировой  культуре  в  то  время  можно  было  не  иначе,  как  через  изучение 
русского  языка.  Поэтому,  хотя  они  отрицательно  относились  к  русскому  царизму,  но  на 
Россию и русский язык  смотрели, как на источник света и культуры.   
Ряд  азербайджанских  писателей  побывали  в  крупных  городах  России,  встречались  с 
прогрессивными  русскими  писателями  и  общественными  деятелями:  А.А.Бакиханов, 
И.Куткашенский,  М.Рза,  М.Казем-бек,  М.Д.Топчубашев,  Н.Н.Нариманов,  А.Ахвердиев, 
Г.Б.Зардаби, Н.Б.Везиров и др. Эти встречи играли важную роль во взаимном ознакомлении 
с достижениями как русского,  так и азербайджанского  народов. 
Видный  азербайджанский  поэт  –  просветитель  Сеид  Азим  Ширвани,  обращаясь  к 
своему сыну в стихотворении «Назидание» пишет:   
Мой сын! С наукой русской  будь знаком 
И овладей ты этим языком. 
Нам в них нужда, без них ведь темен свет, 
Без знания дороги к свету нет! [5, с. 48].     
Видный  азербайджанский  поэт  и  педагог  Мухаммед  Таги  Сидги  Ордубади  также 
придавал  большое  значение  изучению  русского  языка:  «Кто  овладеет  русским  языком,  тот 
станет  образованным  человеком  и  расширит  свой  кругозор.  Нам  необходимо  научиться 

 
 
- 52 - 
великому  русскому  языку  –  языку  Пушкина,  Крылова,  Лермонтова  и  Грибоедова»  [6,  с.  34]. 
Специально  для  учащихся  М.Т.Сидги  со  своим  другом  Э.Султановым  составил  «Русско-
фарсидско-азербайджанский  словарь», включающий 30000 слов. 
В 1899 г. М.Т.Сидги организовал в Нахчыване широкое празднование 100-летия со дня 
рождения  А.С.Пушкина.  На  юбилейном  вечере,  посвященном  этой  дате,  он  выступил  с 
обстоятельным докладом. 
Известный  просветитель,  редактор  сатирического  журнала  Джалил  Мамедгулузаде  в 
письме  к  Эйналы-беку  Султанову,  в  одно  время  обучавшему  его  русскому  языку,  писал: 
«Если бы не ты, я не мог бы ознакомиться с европейской, особенно русской культурой, если 
бы не ты, я остался бы невзрачным сельским учителем. Не больше»  [7, с. 24]. 
«Я изучу, обязательно изучу русский язык… Не знать русский язык – это всё равно, что 
потерять  ключ  от  самой  богатой  духовной  сокровищницы»,  –  говорил  известный 
азербайджанский поэт Мирза Алекпер Сабир своему другу  поэту Аббасу  Саххату  [8, с. 75]. 
Видный  азербайджанский  писатель  и  педагог  Р.Эфендиев,  будучи  ещё  студентом 
учительской  семинарии,  начал  заниматься  методикой  преподавания  русского  языка  в 
азербайджанской школе. 
В  1881  г.  Р.Эфендиев  в  соавторстве  с  А.О.Черняевский  составил  программу  по 
русскому  языку для азербайджанского отделения Горийской учительской семинарии, принял 
активное участие в создании учебника «Родная речь». В том же году Р.Эфендиев перевёл ряд 
учебников с русского  языка  на азербайджанский.  
Начиная  с  1893  г.,  Р.Эфендиев  публикует  ряд  статей  по  методике  преподавания 
русского языка. Он придавал большое значение заучиванию наизусть, разговорной практике, 
внеклассной работе, работе по картинкам, экскурсиям  с целью изучения русского  языка. 
Видный  азербайджанский  педагог  С.М.Ганизаде  в  1887  г.  создал  в  Баку  новый  тип 
школы  для  Кавказа:  русско-азербайджанскую  школу,  где  преподаванию  русского  языка 
уделялось  большое  внимание.  Он  создал  ряд  программ,  учебников  и  учебных  пособий  по 
русскому  языку  для азербайджанской школы. 
Большой  популярностью  пользовался  «Русско-мусульманский  словарь»,  изданный  в 
1902 г. в виде рукописи, который состоял из 5000 русских  слов. 
Известный 
азербайджанский 
писатель, 
педагог, 
государственный 
деятель 
Н.Н.Нариманов  в  90-х  годах  XIX  в.  создал  ряд  учебников,  программ,  учебных  пособий  по 
русскому  языку,  среди  которых  пользовались  успехом  «Самоучитель  русского  языка  для 
татар»,  «Самоучитель  татарского  языка  для  русских»,  «Русско-татарский  словарь»,  «Краткая 
татарско-азербайджанская  грамматика». 
Знаменитый  азербайджанский  композитор  и  педагог  У.Гаджибеков  составил  и  издал 
первый русско-азербайджанский словарь. 
Азербайджанский  писатель  и  педагог  Ю.В.Чеменземинли  составил  в  1916  г.  «Русско-
тюркский словарь для учащихся  азербайджанских  школ». 
Следует  отметить,  что  уже  в  начальный  период  деятельности  русско-татарских 
(азербайджанских)  школ  царское  правительство  относилось  к  ним  весьма  сдержанно. 
Демократически настроенные учителя русского языка стали придерживаться прогрессивного 
метода  перевода  на  азербайджанский  язык.  11  марта  1905  г.  газета  «Каспий»,  издававшаяся 
на  русском  языке  в  Баку,  отмечала,  что  в  русско-татарских  (азербайджанских)  школах 
«господствовал метод перевода на родной язык ученика»  [19]. 
Надо  отметить  то,  что  в  конце  XIX  в.  сформировались  «прямые»  («натуральные») 
методы  в  преподавании  иностранных  языков.  Главной  целью  изучения  языка  считалось 
овладение  устной  речью.  Из  преподавания  исключался  родной  язык  учащихся,  так  как 
восприятие  иностранного  языка  должно  было  быть  имманентным,  т.е.  непосредственным, 
без обращения к переводу как  средству семантизации. 
Как  подчеркивал  автор  статьи,  опубликованной  11  марта  1905  г.  в  газете  «Каспий», 
«Кто  и  как  должны  обучать  туземцев  (Педагогические  наброски)»  «переводный»  метод  был 
насильственно  заменен  так  называемым  «естественным»  или  «натуральным».  Основанный 

 
 
- 53 - 
на принципе «непосредственного восприятия внешними чувствами» этот метод совершенно 
устранял родной язык учеников – «инородцев», заменив его русским. 
«Туземные  языки  положено  было  преподавать  в  приготовительном  классе  начальной 
школы.  Для  облегчения  туземцам  изучения  русского  языка  практически  вменялось  в 
непременную  обязанность  всеми  воспитанниками  начальных  училищ  употреблять  в 
разговоре между собою исключительно русский язык»  [10, с. 45, 83]. 
В  то  время  в  российской  прессе  велись  горячие  споры  о  методах  обучения  русскому 
языку  в  национальных  школах.  Реакционные  педагоги,  идя  на  поводу у царизма, без всяких 
оговорок провозглашали принудительную систему обучения русскому  языку. 
Против  них  выступали  прогрессивные  азербайджанские  мыслители.  Так,  известный 
педагог  и  общественный  деятель  Ф.Кочарли  на  страницах  русскоязычной  газеты «Каспий», 
редактором  которой  с  1898  года по 1907 год был А.М.Топчубашев, а владельцем З.Тагиев, в 
статьях  «Вопросы  преподавания  местных  языков  в  средних  специальных  заведениях»  [11], 
«Обращение  к  гг.  учащим  в  народных  училищах  Иреванской  губернии»  [13],  «Вопрос  о 
просвещении  татар»  [14],  в  которых  автор,  опираясь  на  замечательного  русского  педагога 
К.Д.Ушинского,  отмечал  важную  стимулирующую  роль  родного  языка  в  деле  духовного 
развития учащихся. 
В  других  статьях  и  корреспонденциях  прогрессивные  мыслители  утверждали,  что 
педагогика  в  лице  ее  лучших  представителей  всех  времен  и  стран  настоятельно предлагала 
начинать  обучение  всегда  и  во  всем  с  родного  языка  и  пользоваться  именно  им  как 
средством  для  изучения  другого.  И  только  тогда,  когда  родной язык будет служить главным 
фундаментом,  все обучение будет  для учащегося  развивающим, сознательным. 
Царское  правительство  было  вынуждено  пойти  на  некоторые  уступки.  Так, 
попечителем  Кавказского  учебного  округа  было  дано  указание  о  введении  в  начальных 
классах  русско-татарских  (азербайджанских)  школ  местного (азербайджанского  языка)  [15].  
Азербайджан считается одним  из древнейших очагов мировой цивилизации. Издревле 
здесь  получили  развитие  математика,  этика,  космология,  минералогия,  тригонометрия, 
география,  история,  право,  философия,  медицина,  логика,  теология,  поэтика,  педагогика, 
политика. В прошлом в Азербайджане обучение велось в мектебах и медресе. Мектебы были 
школами  низшего  типа,  где  обучали  детей  элементарным  навыкам  чтения,  письма  и  счету, 
чтению  священного  Корана.  Преподавание  велось  по  букво-слагательному  методу,  при 
индивидуальной  системе  обучения.  С  ранних  лет  детей  приобщали  к  высокой  поэзии  – 
заставляли  учить  наизусть  «Бустан»,  «Гюлистан»  Саади  Ширази,  поэмы  Низами  Гянджеви, 
«Лейли  и  Меджнун»  Мухаммеда  Физули,  стихотверения  Хафиза.  Медресе  были  школами 
повышенного  типа,  в  которых  молодежь  обучалась  арабскому  языку,  шариату  – 
мусульманскому  богословию,  восточной  поэзии.  Наиболее  одаренные  азербайджанцы 
обучались  в  высших  учебных  заведениях  Ближнего  и  Среднего  Востока.  В  них  получили 
образование видные поэты, писатели и ученые Азербайджана. С присоединением Северного 
Азербайджана  к  России  стали  функционировать  светские  школы  на  русском языке. Царские 
власти  учреждали  школы  не  в  интересах  азербайджанского  народа,  а  для  подготовки  среди 
имущих 
слоев 
населения 
чиновников, 
способных  проводить  русификаторскую 
колониальную  политику царского самодержавия. Сеть русских школ росла крайне медленно, 
так как определенная часть населения, духовенство расценивали обучение азербайджанцев в 
русской  школе  как вероотступничество. 
В  Нахчыване,  неотъемлемой  части  Азербайджана,  первая  светская  русско-татарская 
(азербайджанская)  школа  открылась  в  доме  нахчыванских  ханов  в  1837  г.  Здесь 
преподавались  шариат,  чтение,  чистописание,  арифметика,  русский  и  азербайджанский 
языки.  В  1879  г.  Нахчыванская  уездная  школа  была  переименована  в  Нахчыванскую 
городскую  трехклассную  школу  с пятилетним обучением [16]. 
В  1894  г.  известный  педагог,  поэт,  публицист  Мухаммед  Таги  Сидги  основал  в 
Нахчыване  школу  нового  типа  «усули-джедид»  под  называнием  «Тербие»  («Воспитание»), 

 
 
- 54 - 
где  преподавались  география,  история,  арифметика,  геометрия,  русский  и  азербайджанский 
языки [17, с. 60].  
В  дальнейшем  начальные  русско-азербайджанские  школы  были  открыты  в  селах 
Нахчыванского,  Ордубадского,  Шарур-Даралаязского  уездов.  К  1917  г.  их  насчитывалось 15 
с числом 1500 учеников [18]. 
Следует отметить, что во все времена в воспитании молодого поколения большую роль 
играла  народная  педагогика.  В  песнях,  пословицах  и  поговорках  азербайджанский  народ 
воспевал труд, как  основной источник жизни, мужество, честность, героизм. 
Открытие  школ,  училищ,  гимназий,  читальных  залов,  клубов  осуществлялось  в 
интересах царского правительства, но вместе с тем это было прогрессивное явление, ибо оно 
независимо от воли и желания русского царизма способствовало проникновению передовых 
идей русского  и европейских народов [19, с. 18-20]. 
С  установлением  советской  власти  в  Азербайджане  наступает  новый  этап 
распространения русского  языка. 
Объединение  республик  в  единый  союз  закрепило  за  русским  языком  роль  языка 
межнационального общения. 
Проходивший  в  мае  1925  г.  I  Азербайджанский  съезд  учителей  отметил 
своевременность  разрешения  вопроса  о  преподавании  русского  языка.  Было  указано  на 
необходимость подготовки учительских  кадров и учебных  пособий. 
В  1927  г.  в  Азербайджанской  Республике  начали  создаваться  учебные  пособия  по 
русскому  языку. 
У  истоков  методики  преподавания  русского  языка  в  азербайджанской  школе  стояли 
ученые-филологи и учителя. 
Начало  делу  подготовки  научных  кадров  филологов-русистов  и  методистов  в  области 
преподавания  русского  языка  было  положено  в  1938  г.  созданием  при  Наркомпросе  отдела 
русского  языка.  Этот  отдел  возглавил  работу  по  планомерному  созданию  программ  и 
учебников по русскому  языку. 
Усовершенствование  существующих  письменностей  и  создание  новых  было  всегда 
первоочередной задачей в деятельности ученых-лингивистов. 
Сложности арабской графики тормозили развитие книгопечатания и массовое обучение 
грамоте  и  в  конце  20-х  годов  ХХ  века  арабская  графика  была  заменена  на  латинскую 
графику. 
В 1937-1940 гг. национальные республики поставили вопрос о переходе с латинской на 
русскую  графику. 
С  целью  подготовки  учительских  кадров  в  1946  г.  был  создан  Азербайджанский 
учительский  институт  русского  языка  и  литературы  им.  М.Ф.Ахундзаде.  В  сентябре  1952  г. 
на  базе  учительского  института  был  открыт  Азербайджанский  педагогический  институт 
русского  языка  и  литературы,  а  в  1959  г.  с  указанным  институтом  объединился 
Азербайджанский  педагогический  институт  иностранных  языков  и  образовался  новый  – 
Азербайджанский  педагогический  институт  языков  им.  М.Ф.Ахундзаде.  В  1972  г.  был 
образован  Азербайджанский  государственный  педагогический  институт  русского  языка  и 
литературы  им.  М.Ф.Ахундзаде.  Ныне  он  существует  как  Бакинский  славянский 
университет.  
В  советские  годы  русский  язык  стал  ключом  к  неисчерпаемым  сокровищам  мировой 
культуры,  науки,  техники,  искусства.  По  сведению  ЮНЕСКО,  знание  русского  языка 
открывает  доступ  к  70%  всей  информации,  существующей  в  мире,  в  этом  смысле,  кроме 
английского,  с  ним  не  равняется  никакой  третий  язык  в  мире.  «Наши  классики  от  Низами, 
Физули,  Мирзы  Фатали,  Мирзы  Алекпера,  Мирзы  Дажалила  до  Джафара  Джаббарлы  и 
Самеда  Вургуна  –  стали  известны  всем,  любимы  всеми  при  добром  и  умном,  и  столь 
влиятельном посредстве русского  языка»  – писал Сулейман Рагимов.  

 
 
- 55 - 
Русский  язык  стал  широким  и  надежным  мостом,  по  которому  продолжается  и  всё 
более  насыщается исторический процесс взаимосвязи различных народов мира, в том числе 
и азербайджанского народа, имеющего  добрые традиции на этом пути [20]. 
В  сентября  1967  г.  в  Париже  учредительная  конференция Международной ассоциации 
преподавателей  русского  языка  и  литературы  (МАПРЯЛ)  поставила  главную  цель  – 
«содействовать распространению преподавания и изучения русского языка во всём мире».   
Пункт  8  ст.  II  Устава  МАПРЯЛ  гласит:  «Собирать  информацию  и  документацию  о 
преподавании и изучении русского языка в мире». 
Эти  сведения  помогают  рекомендовать  учебники  и  методику  преподавания,  наиболее 
эффективные  в  условиях  разных  стран  и  специфичных  для  них  потребностей  в  русском 
языке. 
Являясь  мировым  языком, русский язык был избран в качестве рабочего Организацией 
объединённых  наций  (ООН),  провозгласившей  шесть  официальных  мировых  языков: 
английский, русский, французский, испанский, китайский и арабский. 
Знание  русского  или  английского  языков  открывает  доступ  почти  ко  всей  мировой 
информации. На русском  языке  печатается 70% всей мировой информации. 
Русский  язык  принадлежит  к  семье  языков  близких  славянских  народов,  количество 
которых  превышает  250  млн.  человек.  Русский  язык  для  этих  народов  является 
близкородственным.  Поэтому его изучение для славянских народов не представляет особого 
труда.  Наоборот,  глубокое  сходство  грамматического  строя  и  словарного  состава  всех 
славянских  языков  в  значительной  мере  облегчает  усвоение  русского  языка  славянами. 
Русский  язык  для  народов  индоевропейской  семьи  является  близким  и  его  грамматический 
строй  не  представляется  им  экзотическим.  Если  учесть,  что  на  индоевропейских  языках 
говорят  полтора  миллиарда  людей,  то  ясно,  что  это  обстоятельство  намного  облегчит 
изучение русского  языка во многих странах мира. 
Только  10  народов  нашей  планеты  имеют  численность  населения  свыше  50-ти  млн. 
человек  и  лишь  на  13-ти  языках говорят более 50-ти млн. человек. Следовательно, языков с 
широким диапазоном распространения не  тат уж много. Следует добавить, что численность 
населения  Российской  Федерации, объединяющей свыше 130-ти народов, составляет свыше 
147 млн. человек.  
Прогрессивные  зарубежные  деятели,  отмечая  значимость  русского  языка, восхищаются 
его  силой  выразительности,  богатством  и  красотой. Известный французский писатель, член 
французской  академии,  переводчик  Пушкина  и  Гоголя  Проспер  Мериме  имел  особый 
интерес  к  русской  культуре  и  русскому языку, считал А.С.Пушкина величайшим поэтом  XIX 
века,  чтобы 
читать  его  в  подлиннике,  изучал  русский  язык.  Он  писал:  «Русский  язык 
является  богатейшим  из  всех  европейских  наречий  и  кажется  нарочно  созданным  для 
выражения  тончайших  оттенков.  Одаренный  чудесной  сжатостью,  соединённой  с 
ясностью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку 
потребовались бы для этого целые фразы» [21, с. 4].  
В  целях  распространения  русского  языка,  улучшения  его  преподавания  и 
ознакомления  зарубежных  граждан  с  жизнью  и  культурой России в мировом масштабе 
проводится большая работа. Необходимостью улучшения изучения русского языка была 
создана в 1967 г. в Париже Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы,  в  различных  странах  созданы  центры,  институты  русского  языка, издаются 
журналы  на  русском  языке.  Издающиеся  в  Российской  Федерации  журналы  «Русский 
язык  за  рубежом»,  «Русский  язык  в  национальной  школе»,  «Русская  речь»  имеют 
большое  число  подписчиков.  С  этой  же  целью  в  Азербайджанской Республике с 1947 
года издается журнал «Русский язык и литература в азербайджанской школе» («Русский 
язык  и  литература  в  Азербайджане»).  Для  оказания  помощи  по улучшению подготовки 
высококвалифицированных  преподавателей  русистов  в  Москве  создан  Институт 
русского языка им. А.С.Пушкина. 

 
 
- 56 - 
Вместе  с  тем  негативные  моменты  в  советской  языковой  политике  явились 
причиной  серьезного  обострения  национально-языковых  отношений  в  бывшем 
Советском Союзе [22, с. 48].  
Родители,  в  особенности  малых  народов,  предпочитали  отдавать  детей  в  русские 
школы,  так  как  это  открывало  большие  возможности  для  получения  дальнейшего 
образования,  позволяло жить в разных местах страны, получить престижную должность 
и т.д. 
Отмечая  юбилеи  великих  русских  писателей,  мы  делаем  грамотный  культурный 
жест  и  к  памяти  классиков  русской  литературы и азербайджано-российских отношений. 
Исторические  связи  Азербайджана  и  России  охватывают  почти  200-летний  период. 
Особенное  развитие  отношения  между  двумя  странами получили, когда Азербайджан и 
Россия в течение около 70-ти лет входили в состав союзного государства. Несмотря на 
катаклизмы  прошлых  лет,  азербайджано-российские  отношения  развиваются  по 
восходящей линии.  Свидетельством этому является состоявшийся в Баку с 21-го по 23-ье 
января  2010  года  первый  азербайджано-российский  форум  по  гуманитарному 
сотрудничеству,  итогом  которого  явилось  подписание  Декларации  о  дружбе  и 
стратегическом  партнерстве  между  Россией  и  Азербайджаном  президентами  России  и 
Азербайджана.   
Выступивший  на  форуме  президент  Азербайджана  Ильхам  Алиев  отметил,  что  в 
Азербайджане за почти 20 лет независимости русский язык не потерялся. Он существует, 
и  мы  стараемся  и  стремимся  к  тому,  чтобы  наши  граждане  знали  как  можно  больше 
иностранных  языков [23]. 
В настоящий момент более 16-ти тысяч студентов  вузов Азербайджана обучаются 
русскому  языку  число  учащихся  средних,  средних  специальных  и  высших  учебных 
заведений,  обучающихся  на  русском  языке,  превышает  100  тысяч  человек, 
функционируют 335 школ с русским языком обучения, из них 15 школ, где преподавание 
–  только  на  русском  языке.  Издаются  20  журналов  и  30  газет  на  русском  языке,  2 
телевизионных  канала ведут передачи на русском языке.  
На  территории  Азербайджана  функционируют  представительства  ведущих  средств 
массовой информации России. Открыт филиал МГУ  им. М.В.Ломоносова, в марте 2009 
года  в  Баку  открыт  Российский  информационно-культурный  центр.  Ни  в  одной  стране 
СНГ нет такого уважительного отношения к русскому языку, как в Азербайджане.  
В  России  действует  Всероссийский  Азербайджанский конгресс, общество дружбы 
«Россия-Азербайджан».  Есть  такие  структуры  и  в  Азербайджане.  В  Московском 
государственном  лингвистическом  университете  в  2009-ом  году  открыт  Центр 
азербайджанского языка и литературы. 
Сотрудничество  в  сфере  науки  и  образования  позволит  молодому  поколению  обеих 
стран лучше  знать и понимать друг друга.   
Новая  эпоха  в  истории  человечества  –  глобализация  характеризируется  либеральной 
миграцией,  свободным  обменом  национально-культурными  ценностями,  более  тесным 
сотрудничеством между  народами во всех областях общественной жизни. 
Образование Европейского Союза, Совета Европы, членом которого Азербайджан стал 
в  2001  году,  выполнение  договоренности  в  рамках  Болонского  процесса, в рамках которого 
Азербайджан  должен  ориентироваться  на  европейские  образовательные  стандарты, 
способствовали  тому,  что  были  приняты  ряд  мер,  касающиеся  преобразования  высшей 
школы. 
Преподавание  русского  языка  в  Азербайджане  на  современном  этапе  осуществляется 
на  фоне  значительных  перемен,    происшедших  в  системе  образования  Азербайджана. 
Русский  язык  в  Азербайджане  изучается  не  как  язык  «великого  русского  народа»,  не  как 
язык  межнационального  общения,  а  как  иностранный  язык,  поскольку  государственным 
языком суверенного Азербайджана является азербайджанский язык.  

 
 
- 57 - 
Русский  язык,  обладая  статусом  одного  из  рабочих  языков  ООН, выполняет уже иную 
функцию  –  функцию  языка,  изучение  которого  мотивировано  многими  факторами.  По 
данным  ООН,  русским языком в мире владеют 215 миллионов человек. Для 288 миллионов 
человек русский язык является родным или вторым родным языком.  
Присоединение  Азербайджана  в  2005  году  к  Болонскому  процессу, 
интегрирование  в  Европейское  образовательное  пространство  с  целью  формирования 
национальной  системы  образования  в соответствии с открытой рыночной экономикой и 
открытой  политической  системой  явилось  важным  шагом  в  истории  высшего 
образования Азербайджана. 
Ключевым  звеном процесса обучения подрастающего поколения был и остается 
педагог.  От  его  таланта,  способностей  и  знаний  зависит  активность  учащихся  и  успех 
реформ.  Педагог  не  дает  готовых  знаний, но побуждает учащихся к самостоятельному 
поиску, и задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 
Интерактивные  технологии  позволяют  создавать  новейшие  обучающие 
программы,  оказывающие  дополнительную  поддержку  учащимся  в  освоении  учебных 
программ  и  развитии  познавательной  деятельности.  Совмещая  их,  можно  добиться 
многократного  повышения  эффективности  образовательного  процесса.  Но  никакие 
технологии  не  смогут  заменить  педагога,  от  опыта  и  знаний  которого  зависит 
образовательный процесс и успех любой реформы. 
Социальные  преобразования  последних  десятилетий  в  Азербайджане,  появление 
серьезных изменений в культурно-образовательном пространстве не могли не отразиться 
и  на  состоянии  педагогической  науки.  Проблемы  изменения  содержания образования и 
его  совершенствования  стали  предметом  исследования  и  изучения  азербайджанских 
ученых  и  педагогов.  Целью  проводимых  в  Азербайджанской  Республике 
образовательных  реформ  наряду  с  обеспечением  рациональности  процесса  обучения  и 
приобщением  к  общечеловеческим  ценностям  является  воспитание  активной  и 
инициативной  личности с творческими и критическими  суждениями. 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə