Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə19/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   171

caymaq 1. savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. olduğu amaca tutuşmamaq. 1. saypamaq. sapyamaq. sapmaq.

caytırmaq -nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq: savırmaq. sovırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.

cayvaq cayvağ. cayağ. sayağ. sayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.

-cə. - ca. sarı. sayın. ged gedə. barğanca: barğan sarı { - havalar, barğan sarı qızınır. } yaşladıqca: yaşladıq sarı { - yaşladıq sarı gücdən düşürəm}.

cəhənnəmti -(qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi). -əmgəksizin durqu yox, munda tamu.

cəhrə çərx. çığrıq. sarqac. dolab.

cənq cəng. sancış. savaş. sitiz. setiz.

cib çüntük
-əl, cib siləci (dəsmalı): silcə. siləc.

cıbbış -bir cıbbış: silik. lap endək. lap az, çox az. - silik qalmışdıki düşsün.

cibinə çüntüyənə. - götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. (salmaq: içinə qoymaq) .

cibivə çüntüyüvə. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə salma: cibivə qoyma. (salmaq: içinə qoymaq) .

cici əziz. can. ciyər. fəttan. aşiq. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib.

ciciq -cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
-cicik edmək: ciciklənmək. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. ağrına gedmək. qurdlanmaq. qurdluluq edmək. həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur.

ciciqlənmək ciciklənmək. cicik edmək. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. ağrına gedmək. qurdlanmaq. qurdluluq, həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur.

ciciqli cicikli. 1. günçül. 1. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. həsədli.

cicişiq -acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı: sızanaq. sızğanaq.

cicişməsi -öc, intiqam cicişməsi: quyruq acısı.

cıqa kakil. lələk. papax
jva (təbbət): börk. çikka (sanskirit): kakil.

cıqıq -iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ. sığrığ.

cıqqa pipik. kakil. çələng.

ciqləşmək -artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək: siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan) üzə salıb dayanmaq. sırtılmaq.

cıqra cığra. sirkə. cırqa. bit yumurtası.
- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.

cila sır. nəqş o niqar.

cilalamaq 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq. 1. sığallamaq. {silikləmək. silgirləmək. silivləmək. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq}.

cilalı silik. sıyqıl. qayqan. düzgün.

cılf -açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.

cılız 1. suğur. soğur. suyu qurumuş. arıq. soluq. 1. sayanı. gücsüz. 1. silcik. göstərişsiz. sısıq. - silcik cocuğ.

cilov salğar. ovsar. yüyən. noxda. qənaət. (qayda. usul. idarə). - özüvə güman, salğarlı dolan.
- cilov salbamaq: ovsar, dizgin bıraxmaq. (salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).

cilovlamaq savlamaq. sovlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq. yulavlamaq. maharlamaq.

ciltə -qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.

cim - cim sulağ: sun sulağ: sim cilağ. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.

cimcilaq 1. cimcilağ. sırılsıxlam. sımsılaq. sırsıcıq. - yağmurdan sırsıcığ olduq. 1. simcilaq. sıvcılaq. sıvsılaq. suvsılaq. (< sıv. suv) . 1. cimcilağ. sıxsı. sırıl sıxlam.

cimlənmək sinlənmək. sınlanmaq. qınlanmaq. dinlənmək. tinlənmək.

cin -ins cin ayağı çatmamış yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

cincoy sincoy. cinli. çılqın. dəlir.

cinq -tinğ cinğ: hay küy. qovğa.

cınqıl sınqıl. balaca bacı. - qeyin sınqıl: bala baldız. - əçə sınqıl: yekə kiçik bacı.

cinsi əşsi. - aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

cırcır sızacığ. incə, az axan nərsə. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.

cırcıraq cırcırağ. saç. sar.

cırıq - cırım cırıq: saltar sultar. yırtığ pırtığ. parıç puruç.

cırılmaq satılmaq. çatılmaq. çartılmaq. ayırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

cırım - cırım cırıq: saltar sultar. yırtığ pırtığ. parıç puruç.

cirq cirg. çiğ. sığ. sığız. sıxız. tığ. özsu. qısıq. usarə.

cırqa sirkə. cığra. bit yumurtası.
- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.

cirqə cirgə. 1. çikidə. çirkit. 1. çəkiz > çəkidə. sağız. {nəğiz (qırqız) }. şirə. nərsənin özüyü, əsli. - sağız anlam: kök anlam, mə'ni. 1. şirgə. şirə. sağur.

cirqəsi cirgəsi. özü. xulasəsi . -çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı.
-üzüm cirgəsi, şirəsi: sıncıq. doşab.

cirqəsin -sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.

cırlatmaq sırlatmaq. oğurlamaq.

cırmaq yırtmaq. satmaq. çatmaq. çartmaq. ayırmaq. (qosəstən (fars)}.

cırmalmaq sırmalmaq. sızralmaq. 1. zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq. 1. oğurlanmaq.

cis -soylu, cis, canlı at: kükürən. kükrəgən.

cıta cıda. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. dirgən. dirən. neyzə.

cıtam cıdam. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc. tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.

cıtamaq cıdamaq. cıdaşıqmaq. sərmək. səbr edmək. dözmək. dartmaq. çəkmək. (açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz.

cıtamla cıdamla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə. səbrlə. qərarla.

cıtamlı cıdamlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma) dözüşlü. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

cıtamsız cıdamsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

cıtamsızlıq cıdamsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

cıtaşıqmaq cıdaşıqmaq. cıdamaq. sərmək. səbr edmək. dözmək. dartmaq. çəkmək. (açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz.

cıttana - sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. (sırtın: sıtan. şeytan).

civ -bu sözlər ''çıp çıp, civ civ, cük cük'' səsindəndə alına bilir > (sərçə. səçə. çıpcığ).

cıva sıva. cıvık. sıvık. sıvaşıq. sırnaşıq.

civə cüvə. (< sıvıq: axıcı) simab. < sıvab < sıvap.

cıvıq 1. . zıvıq. sıvıq. suvuq. suyuq. sulu. 1. cıvık. sıvık. sıva. cıva. sıvaşıq. sırnaşıq. 1. cıvık. sıvıq. sırtıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

civisi -ayaqqabı civisi: sancıq. kiçik çivi.

civişmək sivişmək. cücərmək.

ciyər əziz. cici. can. fəttan. aşiq. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib.

cizə -cizə cizə. bizə bizə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. sərə sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz. dizə dizə.

cızıq cızığ. 1. sırıt. xətt. sətr. sətir. - on sırıtlı dəfdər. - bir sırıtlığ kağaz: bir xətlik kağaz. 1. santi. çənti. çəntə. kənti. bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar.

cızıqlar -bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar: santi. çənti. çəntə. kənti. cızığ.

cızıtmaq sızıtmaq. çərkitmək. nəqş eddirmək.

cızqı cızğı. sır. sıl. çır. çıl. xətt.
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

cızqıta -göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

cızmaq sızmaq. çərkmək. nəqş edmək.

cocuq < çıpcıq. (< çapcıq). sıpa < çıpa. yavrı. uşaq.
-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.
-kiçik, sevimli, yaxış oyandıran cocuq: quzucuq.

cocuqları -cocuqları sevinrək çıxardıqları səs: güğül güğül.

cocuqların -cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.

coq 1. coqa. kopa. tuq. tuqa. tox. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək. 1. çox. kürən.

coqa 1. coq. kopa. tuq. tuqa. tox. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək. 1. çoğa. yığın. gürtük. kürtük. kirtik. kütlə. - yaz gələndə dərə bucaqlarında yığılan qar gürtüklərinin altında su axar. 1. çoxa. çuxa. çulqa. kürtük. kürlük. kütcə. kərtik. qısa üslük. yelək. xırqa. xirqə. 1. çoxa. cuxa. cuq. cuqa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

coqraşmaq coğraşmaq. coşub yanmaq. coşub qaynamaq. küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. . - od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar.

coşqun 1. . su basqını. sel. seyl < çal. 1. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. alqın. mütəhəyyir. heyran.
-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. seldırım.

coşqurmaq > quşqurmaq.

coşmaq minmək. mingimək. qalxmaq. - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. (# sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək).

coşmuş -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

coşturtmaq coşdurtmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

coşturub -coşdurub daşıtmaq, qabartmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək. kökəltmək.

coşu 1. . şovq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. şovq. sevik. sevi. atığ. atış. yaxım. çaxım. əğilim. 1. atığ. atış. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. salqı. atığ. atış. zovq. şovq.

coşub -dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
-coşub daşmaq, qabarmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. kökəlmək.
-coşub yanmaq: coğraşmaq. coşub qaynamaq. küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. . - od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar.

covqata -bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən, yığılan paranı toplamaq: kisələmək .

cubuq -cubuğ cubuğ. rizə rizə. zolağ zolağ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz. dizə dizə.

cuq cuqa. cuxa. çoxa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

cuqa çuxa. 1. cuq. cuxa. çoxa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək. 1. çoxa. çulqa. kürtük. kürlük. kütcə. kərtik. qısa üslük. yelək. xırqa. xirqə. 1. çoxa. cuq. cuqa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

cuma cümə. gümə. gömə. goma. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl.

cumar -bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar.

cummaq səğirmək. səğrimək. axınmaq.
-uçur kimi cummaq, fırlanmaq: saldırmaq.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs səmiri kəsilmək.

curlanır daraqlanır. - gündən günə işlərimiz.

cuş -sulu, irinli qabar, cuş: sızlağıc.

cücə cürə. sısqa. çısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. cürcə.

cücərər gögər. gövərər. -yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər.

cücərmək 1. civişmək. sivişmək. 1. saçımaq. sürgünmək . 1. sızamlamaq. sərpəmləmək. sərpmək. bala bala boy atıb gəlişmək.

cücərməmiş -yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın büktüsü budur. (büktüsü: hükmü)}.

cücərmiş -ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.
-körpə, yeni cücərmiş bitgi: sitil. şitil. (< sütül).
-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.

cücüq cücük. saçış. sürgün.

cüh -durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə (fars)}. quş türü.

cüq -bu sözlər ''çıp çıp, civ civ, cük cük'' səsindəndə alına bilir > (sərçə. səçə. çıpcığ).

cülbəq cülbək sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. yozun. qarayosun. mamır. xəzə.

cümə cuma. gümə. gömə. goma. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl.

cümlə 1. sözləm. 1. tümlə. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).

cür 1. şəkil. - bu şəkil yemişlər: bu cür meyvələr. - bu şəkil eləmə: bu cür edmə. 1. tür. təhər. təhir. təkir. çəkər. çəkir. çəşir. çeşit. (< çəkmək) nov'. - iki çeşir. - üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.
-cür olmayan: sakınc. dövəş. döğəş. dərdsər. nasazqar. namünasib.

cürə cücə. sısqa. çısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. cürcə.

cürələmək gürələmək. gürələtmək. yığmaq. canlatmaq.

cürqüş 1. cürgüş. türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1. cürgüş. türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş.

cürlənti cürləndi. daraqlandı. dərikləndi. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

cürtüq cürdük. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.

cütləliq cütləlik. kütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi. kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.

cütləşiq cütləşik. kütləşik. kitləşik. çitləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq. topluşuq.

cütləşmə - sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq: quşu ötmək
-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

cütləştirmə -yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun. qoşnu.

cütlüqtə cütlükdə. qoşuna. -yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə).

cüvə civə. (< sıvıq: axıcı) simab. < sıvab < sıvap.

çaba çaba. çalış . -güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (əlindəkin: bacardığın) .

çaba 1. sinir. sınır. tutu. qeyrət. cürət. taqət. (güc. qudrət. təvan) 1. sıyış. sıyaş. sınanış. sınaş. sırvaş. sırvat. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y.

çabalamaq sıpçınmaq. çıpçınmaq. - çıpçınıb əlimdən çıxdı.
-bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq: səlpələmək. çalbalamaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq). - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-silkənib çabalamaq: saçsılamaq. sıçrasılamaq. titrəşmək.

çabanmasa -can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

çabay sabay. tikiş sayağı.

çablaqıtmaq çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb ağdarıtmaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq. altağıtmaq. atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}.

çaç çaç (fars. {< saçmaq: atmaq). ( səqu (fars))}. < səkov. (< səkmək: atmaq). yapa. xərmən savırma kürəyi.

çaçmaq saçmaq.

çaçur sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ.

çaq çağ. 1. öğən. zaman. -öğləyə yaxın olan çağ, öğən, zaman: qocaquşluq. 1. sal. yapı. 1. şişqo. pota.
-çağ, zaman ölçəyi: saat. sağac. sayac. sayat. çağat. çağac.
-gün sökəndən (çıxandan) sonrakı çağ: quşluq.
-boşuna çağ keçirtmək: savqallamaq. oyalanmaq.
-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur çaşmasın durmuş yolun
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə