Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə42/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   171

qecəni -gecəni danan, dan atan yatar.

qeci - erti yox geci yox: tezi yox geci yox.
- tezi yox geci yox: erti yox geci yox.

qeciqmə -ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma. (ötənlərə ütükmə: keçmişlərə yanma, püşman olma).

qeciqmək gecikmək. 1. sava olmaq. (sava: gec. sova. yubat). 1. gec olmaq. gec qalmaq. savalanmaq. sovalanmaq. sava olmaq. - bu il əkinimiz savalandı. 1. sallaşınmaq. salışınmaq. salışıqda qalmaq. sürüncəmədə qalmaq.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.

qeciqtirmək gecikdirmək. sarşurmaq. sarcurmaq. sancurmaq. sərcitmək.

qecim gecim (< 1. keçə. 1. < saçım). saçım. atqı. yəhərin altına qoyulan keçə, parça.
-incə gecim: təkəlti. təkaltı. həsir.

qecim -incə gecim: təkəlti. təkaltı. həsir.

qeç -keçəndən keç, ötəndən öt: saçılan sütə ağlama. yıxıqla yıxılma, yanığla yanma.
-vaz keç: silət. silat. salıt. unut.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

qeçə - keçə sırımaq. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq).
-yəhərin altına qoyulan keçə, parça: saçım. atqı. gecim (< 1. keçə. 1. < saçım).

qeçəcəq -hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan göylərizə.

qeçəqə keçəğə. saçağa. saçqıl > kakil. təpədə saxlanılan pərçəm.

qeçəli - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan).

qeçəmək keçəmək. çeçəmək. saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. 1. boğazına qaçmaq. 1. sözü ağzında qalmaq.

qeçən keçən. baryan. gedən. - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (bolası: olası. olmuşsa)
-
batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-keçən günlər sağrulur
, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala gəlir). (ova: ağa. təliyə)
-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca. sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.

qeçəni -unutmasan keçəni, biçənməsən əkəni.
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül)
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan
, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən).

qeçənin -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). ( alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev) .

qeçənlərin -çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox yediyin qəmdən ötür.

qeçənməz -elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün gəzən: dilək gəzən).

qeçəntən - çox keçəndən son: sonabaxa. sonabara. çox sonra. ən sonda. - sonabara işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı.
-keçəndən keç, ötəndən öt: saçılan sütə ağlama. yıxıqla yıxılma, yanığla yanma.

qeçər -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
-yaşam yasası dələr (əğər) keçər .
-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.
- yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək)
-yaşam yasası ələr keçər.

qeçəri -həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq).

qeçəriq keçərik. saçaruq. saçarıq. saracuğ. uzun.

qeçərli 1. geçərli. sərik. salığ. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. dəbdə olan. yürkə. yürək. mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı). 1. keçərli. sağ. mö'təbər. 1. keçərli. sağlam. doğru. onğat. oğat. onat. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt.

qeçərsiz -keçərsiz qılmaq: . silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. - bu yasalar silinmiş artıq.

qeçəsən -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük verərək. dövr vuraraq) .

qeçi -qonun, keçi kimi yılxıların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.
- geçi saqqal: seyrək saqqal.
-ərkək keçi: təkə. - təkə saqqal: keçi saqqal.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.

qeçib -hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib, çiğindən aşan don: sarı. (< sarmaq) .

qeçici keçici. 1. sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. müzmin, kıronik olmayan. 1. solruq. fani.

qeçiqmə geçikmə. salış. geriyə qalma. yubanma. (əqəbmandəgi). - bu gediş salışa nədən ola bilməzmi.

qeçiləbiləcək -üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.

qeçinmək keçinmək. sağlamaq (> saxtən). sıypamaq. mudara edmək.
-boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək: sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.

qeçinmiş - keçinmiş, teyy olunmuş yol: savrıq yol.

qeçirilən -burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun. ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.

qeçirimsinmək güzəşt edmək istəmək, güzəşt edməgə enimli, əğimli, meyilli olmaq. { -sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

qeçirmək keçirmək. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq.
-nərsəni nərsiyə ötürmək, ötgüzmək, keçirmək: saplamaq. sapaqlamaq.
-gözdən keçirmək: sezmək. süzmək. altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.
- sınadan keçirmək: kontrol edmək.
-düğməni, toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək: qapdırmaq. girələmək. girgələmək. ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək.
-gözədən, süzgəcdən keçirmək: sinciləmək. incələmək. incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək.
- gözdən keçirmək: yoxlamaq. maayinə, müayinə edmək.
-oy başından keçirmək: savurmaq. xiyyallanmaq. - o çağları bir kərədə olsun belə savurma.
-gün keçirmək: sağımaq. sağumaq. yaşamaq. durmaq. - böylə sağumaq, kiminə yaramaz. - başın sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq.

qeçirməsən -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

qeçirmiyən -günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.

qeçirsə -iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.

qeçirtənmməz -günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.

qeçirtisən -keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

qeçirtiyi -birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt).

qeçirtmək keçirtmək. keçitmək. söndürmək. - ışığı söndür.
-nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək: sızırmaq. sezirmək. - yol sızrıldı: yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.
-boşuna çağ keçirtmək: savqallamaq. oyalanmaq.

qeçiş keçiş. sapış. taxış. (# səpiş: sərpiş. sərpmə. töküş. tökmə) .

qeçitmək keçitmək. keçirtmək. söndürmək. - ışığı söndür.

qeçqin geçgin. 1. savın. savıq. savuq. savğın. savnığ. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. - savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. savın. savıq. savuq. soluq.

qeçqinsimək geçginsimək. ötümsümək. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. savığınsımaq. savnısınmaq. dadı çönəsimək, qaçısımaq.

qeçmə keçmə. sızma.

qeçmək keçmək. geçmək. 1. (# seçmək: çekmək). 1. aşmaq. (satğamaq) 1. soğuymaq. soğyurmaq. soğumaq. uçmaq. 1. sinmək. sızmaq. yayılmaq. (nəşt, nifuz edmək). - bu sav qalmasın yerə sindi yayıldı.
-içinə hopmaq, keçmək: sınmaq. sınımaq. içmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl sığar yerə.
- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq)
-nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq: sığınmaq. sinmək. - sığmaz topraq: su çəkməyən bərk, daş topraq.
- (birdən) işə keçmək: başlamaq. sıçaşlamaq. saçaşlamaq.
-konudan konuya keçmək: bir konuda durmamaq. sıçramaq.

qeçməsinə - bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq: quş uçurmamaq. -quş yuxusu: yüngül yuxu.

qeçməz -quş uçmaz kərvan keçməz: hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer.

qeçmir -artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm tanışlara yadaldım mən.

qeçmiş -qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının. (keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma)
- keçmiş sanalı: keçmişi özündə daşıyan. (sanalı: sanağay. bir olayı içində tutan, özündə daşıyan. boylu).
-keçmiş olsun: savalat. (savalatmaq: salavatmaq. boş vermək. unutmaq)
- keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).
-keçmiş bir acıdan qalan üzüntü:quyruq acısı.
- keçmiş qutuğ irtəmə: keçmiş xoşbəxtlik ardında olma.

qeçmişə keçmişə. ötünə . -yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları.
-
yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

qeçmişi - keçmişi özündə daşıyan: keçmiş sanalı. (sanalı: sanağay. bir olayı içində tutan, özündə daşıyan. boylu).

qeçmişin -qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının. (keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

qeçmişintən -(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma). -qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.

qeçmişivi -keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.

qeçmişlərə -keçmişlərə yanma, püşman olma: ötənlərə ütükmə. -ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma.

qeçmiştə -yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə)
- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

qeçmşləri -keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.

qeçrilən -saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.

qeçrinmək keçrinmək. ötünmək. qəbul olmaq. - bu burğan ötünmədi: bu pişnəhad qəbul olmadı. - ötnüşlü söz de: qəbul olunan söz de. - .

qeçsə -yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə).

qeçsən -düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz elində sayğın.

qeçsin - qoy səyil keçsin sonra ged. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).

qeçti -təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə). (təkin kişi: təkcə kişiki).
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan
, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən)
-
yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən.

qeçtirtmək keçtirtmək. ötürtmək. qəbullatmaq. - gücün çatarsa ötürt.

qef kef. 1. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. səriş. sürüş. duz. ləzzət. 1. səriş. sürüş. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. dinək. ləzzət.
-sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici: sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. əğləndirici.
-həvəs, əğləniş, kef əhli: sövüz. savır. sovır. sapır.
-kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq: sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. sorunuşmaq.
-kef, ləzzət, hal aparmaq: sağırmaq. sağurmaq. gözəl yaşam sürmək.

qefi - kefi dirik: kefi kök.
- kefi yerində olmaq: ulduza qaş salmaq.
-aşırı əsrik, kefli: köskötük. küskütük.

qefilyə - əsrik, kefilyə tay davranan: dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm. sərəsərpə. avara.

qefinə -kefinə sıra: kefinə görə. nəcür, nətür, nasıl istərsə.

qeflənmək keflənmək. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. ləzzətlənmək.
-bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi başa çıxıb səğirir.

qefləntirən kefləndirən. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü. xumarladan.

qefli kefli. 1. əsrgək. əsrik. sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). 1. əsik. əsrük. - ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz.

qej - niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez gedəsən.

qeqirmək geğirmək. gəğirmək. səğirmək. səğrimək. geri gəlmək, təpmək. utqunmaq. - odlu yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.

qen gen. sayıl. səyil. bol. böyük. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük bağ.
-eninə sərik, gen olan: sərbər. ənli. enli. - sərbər gəzləmə: enli parça.
-(süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa: sağan. > sehin.
-ağzı gen qab: küvşat. küşat. köşat.
-ağzı gen qab: sağıc.
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin. sehing. səhəng.

qenətə -degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu tərsinə, tərsə gedər genədə.

qeninə -ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.
-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə
-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.

qeniş geniş. 1. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. bol. açıq. yazın. fərax. - sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. 1. salqın. enli. engin. açıq. - salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. 1. sarvan. sərvən. bol.
-uzun, geniş geyim: çaltax. şoltax. saltax. şaltax. boltax.
-az geniş, enli: salcan.
-yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}.

qenişlətmək genişlətmək. 1. sərmək. sərimək. açmaq. - qolları sərili yatmış köpək. 1. sərmək. sərimək. sağrış, dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək. uzatmaq.

qenişliq genişlik. salqın yer. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).

qerçəq gerçək. 1. anıq. otantik. doğru. həqiqi. bəlgələnmiş. 1. anıqlıqla. işəncliklə. kirtinğlə. bəlgələnmiş. doğru. otantikman. həqiqi. 1. gərçək. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. onat. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. doğru.

qerçəqləşər gerçəkləşər uyqulanar.

qerçəqliqi - gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.

qerçəqtən gerçəkdən. sağday. sayaq. sıyaq. doğru. ciddən.

qeri geri. 1. qayra. - qayra gəldim: geri gəldim. - qayra ver: geri ver. - qayra dönseydi keçən günlərim. 1. qıç. quyruq. dal. arxa. - quyruq ışığı: arabanın arxasında olan tormuz ışığı. 1. savın. dalı. izir. əqəb.
-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq: düşmanlıq. biqanəlik)
-geri qalar yükünüz
, baş qoşdunsa özgüyə. (yükünüz: məsuliyyətiz)
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan göylərizə.
-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)
-
yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-geri çəkmək, dartmaq: sırıtmaq. - gündən günə sırıtan ölkələr.
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan)
-geri çarpılmaq: səkmək.
-geri gəlmək, təpmək: utqunmaq. səğirmək. səğrimək. gəğirmək. geğirmək. - odlu yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.
-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir. (dönəmiz : öğnümüz. zamanamız)
-geri, artığ qalan nərsə: sırğıntı. sızğıntı. (təh mandə).

qeriləmə -sönmə, durqunluq, qaranlıq, geriləmə, dönüşmə: sönləm.

qerisin - olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik: sonu saymazlıq. güdə beyinlik.

qerisintən gerisindən. gerisıra. sonusıra. arxasıra. arxasından. iş bitəndən son. hər nə olub bitəndən son.

qerisıra gerisıra. gerisindən. sonusıra. arxasıra. arxasından. iş bitəndən son. hər nə olub bitəndən son.

qeritə - nə pox geridə qoyduq, yoxumuş kimi yox olduq
-çevrəni bəkləyən geridə qalar. -irəli!.

qeriyə -ötün ötür heç baxmayır geriyə. (ötün: zaman).
-geriyə qalma: salış. geçikmə. yubanma. (əqəbmandəgi). - bu gediş salışa nədən ola bilməzmi.

qeşəlmək keşəlmək. solğuşdamaq. biraz qurumaq. - dünəndən bu günə güllər solğuşdamış.

qeşətmək keşətmək. sərmək. sərimək. gərmək. əsnətmək. çəkmək. - bu ip sərdikcə sərilir.

qeşiq keşik. 1. < çəkik. çəkit. yasaq. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab. 1. sağçı. qaravul. bəkçi. -kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi. keşik).

qeşiqləmək keşikləmək. qaravullamaq. sağdaymaq. nizarət, hidayət, rəhbərlik edmək.

qeşiqli keşikli. quşutlu. : köşütlü. kölgəli. örtülü. (açıq olmayan) .

qeşinmək keşinmək. keşginmək. gizinmək. gizginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qeşqə -keşgə qadın çığırmasın, erkək əli çırpmasın.

qeşqinmək keşginmək. keşinmək. gizinmək. gizginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə