Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə41/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   171

qatlanmaq 1. sarqurmaq. qarqurmaq. təhəmmül edmək. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.

qatlarıntan -daşlanmış yer qatlarından hər biri: sarağ.

qatlı -hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.

qatma -neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb: sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. (< sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. (< kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş.

qatmaq soxmaq. kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq.
-ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb töküb yığmaq)
- sözlə başın qatmaq, oyalamaq. sözə tutmaq.
-neçə nərsəni birbirinə qatmaq, tikmək: sırıtmaq. sırşıtmaq. dalutmaq. dalıtmaq. məxlut edmək.

qatmatan - işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.

qatuvaz qatavuz. qatvaz. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qatvaz qatuvaz. qatavuz. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qava kava. boş. çürük. -qafası kava, ağızdan hava.

qaval -qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə:sınc. sinc. çınğ. zınqırv.

qavamlı -qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı. boldaşlı.

qavan qovan. qoğan. sapan. savan. > süpəh. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan) .

qavara qovara. savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət.

qavayan -iti anlayan, qavayan, tutan: sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli.

qavır qavır!. qovur!. küyür!. qızart!. xasat!.

qavışsın yumuşaq. yola verən. yarsıy. yastağ. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

qavqaş satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. istək. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia.

qavram sezgi. idrak. dərk. fəhm.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qavramaq sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. özümsəmək. öğrənmək.
-bir ehtimal, fikir qavramaq: sezik sezikmək, sezinmək. güman gümmək. güman, zənn aparmaq.

qavrayış tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. us. huş. məğz. mox. fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. ağıl. dərrakə.

qavum qılan. qurub. qılan. qəbilə.

qavuşturmaq qavuşdurmaq. tapışdırmaq. çatışdırtmaq. birləşdirmək.

qavut -savut qavut: dafiə cazibə .

qay qay. pis. - arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis)
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ: duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə bulunma sözü).

qaya 1. qurum. səxrə. 1. qurum. səng təxdə.
- düz, yalağ daş, qaya: sardaş. sərdəş.
-dik, qayaq, uçar qaya: sıldırım. sıldır. sildir. saldırım.
-böyük, düz, qayaq qaya: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən.

qayaq maşın. - tuxum səpən qayağ, maşın: səğəlğə. saçalqa.
-dik, qayaq, uçar qaya: sıldırım. sıldır. sildir. saldırım.
-böyük, düz, qayaq qaya: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən.

qayaqı -arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.

qayalıq qurumluq. səxrəlik.
-qayalığ, sarp, çarp yerlər: sapqa. çapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer.

qayat qaysat. (< qaytarmaq) bənd. bağat. bükət. büğət. büvət. tutat. danat. (< danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

qaycıq qayıq. quşgözü. piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm. kiçik möhrə.

qayçı -sındı, qayçı ağzı, artığı: sındığ. sınığ. qıraza. qurazə.

qayıq 1. qaycıq. quşgözü. piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm. kiçik möhrə. 1. salaq.

qayıqı qayığı. salı. (gəmisi). - salı ağnamaq: qayığı, gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

qayılış sırğalış. sırılış. sürülüş. zürülüş.

qayılışmaq qaymaq. sırılmaq. sürülmək. zürülmək.

qayılqan qayılğan. sıvıq. suvuq. suyuq. axıcı.

qayımlanmaq sırınsımaq. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. (əsnək olaraq) güclənmək. dayqanmaq. bərkinmək.

qayın möhkəm. -kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı: sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

qayınc qayış. (qatlanma) qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc. tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.

qayırmaq 1. saxılqamaq (saxlamaq). saxıylamaq. qorumaq. əsirgəmək. muhafizə eləmək. 1. züvdürmək. (sıyırmaq. sıvırmaq. sivirmək. siyirmək). 1. sırıtmaq. uyarlamaq. düzəltmək.

qayırtan qayırdan. qaydıran. qaydan. qaytan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. sapan. azdıran. sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.

qayısmaq qaralanmaq. # sayıqmaq .

qayış 1. . qayma. sırğaş. sırış. sürüş. zürüş. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış) 1. qayınc. (qatlanma) qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc. tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
-daş, qayış kimi itimə aracı: sav. su.
-çındırqayış: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qayışla qatlanma. tapışla. dayaşla. duraşla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə. səbrlə. qərarla.

qayışlı qatlanma. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

qayışmaq qaymaq. sırğaşmaq. sırışmaq. sürüşmək. zürüşmək.

qayışsız qatlanma. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

qayışsızlıq qatlanma. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

qayıt sayıt. sayım. ağa. bəy. əfəndi. 1. soylu kişi. 1. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. möhtərəm. hörmətli.
-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).

qayıtmaq qayrıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.

qayıtmaz -könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)
-batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.

qayıtsan -ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.

qayqan 1. silik. sıyqıl. cilalı. düzgün. 1. siyri. sıyı. siri. sivi. sıvı.
-qayqan, şum yer: sallaq.

qayqanmaq salxanmaq. salğınmaq. şumlamaq.

qayqı qayğı. 1. qayğu. qayuq. güdər. (> qodar (fars)}. umac. amac. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma. 1. sakınc. atağ. təhlükə. xətər.

qayqılanan qayğılanan. sakınqan. niyərançıl.

qayqılı -qayğılı qal elivə , sayqılı ol dilivə .

qayqılısan -qanmısan, bacarmısan, qayğılısan oyanmısan?.

qayqın sarsaq. salsaq. titrek. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran.
-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz elində sayğın.

qayqınmaq -nərsədən darılıb qayğınmaq: üz çevirmək. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.

qayqısın - qayğısın sındırmaq: sıxıntısın aparmaq.

qayqısına -yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.

qayqısız -(qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi). -əmgəksizin durqu yox, munda tamu.

qayqişilər qaykişilər. (qay: pis). namədlər . -qucaq açar ər igidlər, görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar, qaykişilər uzaq olsun qonaqdan.

qayqişini (qay: pis). -kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə.

qayqıtmaq sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

qayqu qayğu. qayğı. qayuq. güdər. (> qodar (fars)}. umac. amac. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma.

qayquya -səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.

qaylatmaq qayrıtmaq. qayıtmaq. qayratmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.

qayma qayış. sırğaş. sırış. sürüş. zürüş. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış) .

qaymaq 1. bəkit. maya. - suyun qaymağı buz, şorun qaymağı duz. 1. güpüşmək. kürpüşmək. ağmaq. sürüşmək. - tarlanın sağ yanı kürpüşmüş. 1. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. qullab. çəngəl. 1. qayılışmaq. sırılmaq. sürülmək. zürülmək. 1. qayışmaq. sırğaşmaq. sırışmaq. sürüşmək. zürüşmək. 1. qəymək. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. yön dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq. 1. siymək. siğmək. səğmək. - qaranlıqdı gözlə ayağ siğməsin. - gözüm səğir. - ulduz səğməsi. 1. sıyrınmaq. sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək). - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.

qaymaqını -qaymağını almaq: sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .

qaymaqlı -iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.

qaynaq saldan. çəngəl. iki nərsəni qovuşduran tikə.

qaynaqı - gəlir qaynağı qurudu: sağın sığırı öldü
-gəlir qaynağı: sağıyanlıq. sağın.
- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq. { güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar. kəriz. kəhriz}.

qaynamaq - sarın qaynamaq: qarın turşamaq.
-coşub qaynamaq: coşub yanmaq. coğraşmaq. küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. . - od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar.

qaynanası - aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılan: deyilən). (aydılcaq: deyiləcəl).

qaynaşması -qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik. söyük. söyək.

qaynatmaqa -süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.

qayra geri. - qayra gəldim: geri gəldim. - qayra ver: geri ver. - qayra dönseydi keçən günlərim.

qayratmaq qayrıtmaq. qayıtmaq. qaylatmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.

qayrılan -gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə: sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.

qayrılmaqa -qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək: ağnamaq. - salı ağnamaq: qayığı, gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

qayrıtmaq qayıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.

qaysar salcar. salcuğ. səlcuğ. qeysər. impiratur.

qaysat qayat. (< qaytarmaq) bənd. bağat. bükət. büğət. büvət. tutat. danat. (< danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

qaysız səvigil. səpigil. tasasız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz (< düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

qayşamaq qoyşamaq. savılmaq. səvilmək. sevilmək. axmaq. burulmaq. meyillənmək. - iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım ona savılma.

qayşatan siliğləyən. siləvçi. silici. sığallayan. sıylayan. seyqəlləyən.

qayta - niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez gedəsən.

qaytaladı qaytaladı. qarşıladı. cəvab verdi - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silliqaytaladı.

qaytamaq -suyun qaytamaq: suqayramaq. suqaytamaq. suyun almaq. qurutmaq.

qaytan qaydan. qaydıran. qayırdan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. sapan. azdıran. sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.

qaytaran 1. gidərən. silən. qıran. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc. salıcı.

qaytarmaq səkmək.
- bir sözü dönə dönə qaytarmaq: sözü gəvələmək
-iticə qaytarmaq, cəvab vermək: saltmaq. - elə saltdım ki, birdə o sözə dönə bilməz.

qaytıran qaydıran. qayırdan. qaydan. qaytan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. sapan. azdıran. sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.

qaytış - qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).

qayuq 1. qəhbə. namət . -eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun). (qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin) . 1. qayğı. qayğu. güdər. (> qodar (fars)}. umac. amac. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma.

qayvan sayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). 1. sarıç. saraç. saçağ. bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq. 1. gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə. saçağlıq. kölgəlik.

qaz -boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

qazan -söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
-xala xatırın qalmasın, qazan dibin yanmasın
-qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.

qazana -kötüyə yanaş qarası, qazana yanaş qadası. (kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası).

qazanc -qazanc, yaran, yaranc, yarac: . qaparuz. çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq - yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.
- yasaq qazanc: qapma, çay pulu. rüşvət.

qazanılan - qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.

qazanın -kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana yanaş qadası).
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

qazanq -söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur. 1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

qazanmaq 1. . sağlamaq. 1. sarlamaq. süt, mənfəət aparmaq.
-başarı qazanmaq: saçarlanmaq. çiçəklənmək. açılmaq. gəlişmək. böyümək.

qazantırmaq - sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. ( sağat: sat. tanığ. tanğı. həqq. həq).

qazıb -nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq: tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.

qazıq qazma uclu yoğun çivi
-söğüt suya, qazıq qata: 1. sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur. 1. söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy. siğ.

qazımaq qazmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək.

qaziylə - ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.

qazqıncıq quzquncuq. dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə.

qazma -qazma uclu yoğun çivi: qazıq .

qazmaq qazımaq. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. azmaq. qızmaq. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. ağzı köpürmək.
-üzdən qazmaq: sıyırmaq. - dərim sırıldı.

qec gec. 1. gey. geç qurun. bevax. (qurun: oyun. öğün. vax. zaman). 1. sava. sova. yubat. - bu sava çağda hara gedirsin. - sava gəlmək: gecə qalmaq. - sava olmaq: gecikmək.
-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək. güzləkləmək.
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına çatanmaz. (barğacına : mənzilinə)
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-bitginin gec çiçək açması: güzləkləmək.
-çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.
-gec olmaq: gec qalmaq. gecikmək. savalanmaq. sovalanmaq. sava olmaq. - bu il əkinimiz savalandı.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.

qecə tün . -tün ertinlə yarınar. (ertinlə: sabahla). (yarınar: ışıqlar). (gecə sabahla ışıqlar).
- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı)
- gecə qalqanar, günüz salqanar. ( salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti)
- gecə qalxar, günüz salxar. ( salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti)
- yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.
-bəsli gecə dan doğar. (bəsli : boylu)
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).
-gecə əsən yellərdən biri: kürək. kürük.
- quyu gecə. (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq).
- tuman gecə. (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq).


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə