Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində özü nünYüklə 61.71 Kb.
Pdf просмотр
səhifə15/17
tarix14.04.2017
ölçüsü61.71 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

İstİfadƏ EdİLmİş ƏdƏbİYYat
sİYahısı
1.  Heydər  Əliyev  Fondu:  2004­2005  /Ön  söz:  Heydər  Əliyev  Fondunun 
prezidenti M. Əliyeva. B., 2005.
2.  Xoşməramlı səfir. [Mehriban Əliyeva haqqında] /Tərtibçilər: H.Paşa yev, 
A.Qasımov. B.: Şəms, 2005.
3.  Heydər  Əliyev  Fondu  /Ön  söz:  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti 
M.Əliyeva. B., 2006.
4. Heydər Əliyev Fondu: 2005­2006. B., 2006.
5.  Xoşməramlı səfir: [Mehriban Əliyeva haqqında] /Tərtibçi: A.Qa sımov. 
B.: Şəms, 2006. Kitab II.
6. Heydər Əliyev Fondu: 2004­2007. B., 2007.
7.  Xoşməramlı səfir. [Mehriban Əliyeva haqqında] /Tərtibçi: Ə.Əliyev. B.: 
Şəms, 2007.
8. Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi. ­ B., 2007.
9.  Əliyev İ. Azərbaycan dövlətinə, xalqına xidmət etmək Heydər Əli yevin 
həyat  amalı  idi.  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  nitqi:  Bakıda 
Heydər  Əliyev  Fondunun  təntənəli  açılış  mərasimində  /İ.Əliyev  //
Dirçəliş XXI əsr. 2004. № 74­75. Xalq qəzeti. 2004. 11 may.
10.  Heydər Əliyev Fondu: Emblem və loqo müsabiqəsi //Azər baycan. 2004. 
1 iyun. Respublika. 2004. 10 iyun.
11.  Əliyev  İ.  Heydər  Əliyev  Fondunun  hazırladığı  “Azərbaycan”  İnternet 
Portalının  təqdimat  mərasimi  keçirilmişdir.  [Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliye vin çıxışı] /İ.Əliyev //Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2005. 23 iyul.
12.  Abbasov Ə. Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Azərbay can” İnter­
net Portalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. [Rabitə və İnformasiya 
naziri  Əli Abbasovun  çıxışı]  /Ə.Abbasov  //Azərbaycan;  Xalq  qəzeti. 
2005. 23 iyul.
15.  Heydər Əliyev Fondunda Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 60 il­
lik  yubileyinə  həsr  olunmuş  mərasim  keçirilmişdir  //Respublika.  2005. 
8 may. Xalq qəzeti. 2005. 8 may.
16.  Heydər  Əliyev  Fondunun  daha  bir  layihəsi  uğurla  başa  çatdı.  Fondun 
hazırladığı  “Azərbaycan”  Portalı  internet  şəbəkəsinə  ötürüldü  //Azad 
Azərbay can. 2005. 24 iyul.
17.  Heydər  Əliyev  Fondunun  əməkdaşları  Əzizbəyov  rayonu  ictimaiyyə­
tinin nümayəndələri ilə görüşmüşlər //Xalq qəzeti. 2005. 16 iyul.

188
18.  Heydər  Əliyev  Fondunun  nümayəndələri  Gəncə  və  Goran boyda 
olmuşlar //Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2005. 21 iyun. Respublika. 2005. 
21 iyun.
19.  Heydər Əliyev Fondunun Veb­saytı açılmışdır //Azərbaycan. 2005. 25 
mart. Xalq qəzeti. 2005. 25 mart. ­ Respublika. 2005. 25 mart.
20.  Kərimov  M.  Heydər  Əliyev  Fondunun  hazırladığı  “Azərbaycan” 
İnternet Portalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. [Azərbaycan MEA­
nın  prezidenti  akademik  Mahmud  Kərimovun  çıxışı]  /M.Kərimov  //
Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2005. 23 iyul.
21.  Rüstəmli  N.  Heydər  Əliyev  Fondu.  [Fondun  yaranması  və  fəaliyyəti 
haqqında] /N.Rüstəmli //Respublika. 2005. 11 dekabr.
22.  Ulu  Öndər  Heydər  Əliyevin  veteranlara  göstərdiyi  qayğı  bu  gün  də 
uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyev Fondunda Böyük Vətən müha­
ribəsində  Qələbənin  60  illiyinə  həsr  olunmuş  mərasim  //Respublika. 
2005. 9 may.
23.  Əliyev İ. Heydər Əliyev Fondunun Gürcüstan azərbaycanlı larına növ­
bəti hədiyyəsi. [Fondun Gürcüstanın Azərbaycanlı Qadınlar İttifa qına 5 
ədəd  xalçatoxuyan  dəzgah  bağışlaması  haqqında]  /İ.Əliyev  //Azər­
baycan. 2006. 21 dekabr. Xalq qəzeti, Respublika. 2006. 21 dekabr.
24.  Heydər  Əliyev  Fondu  və  Latın  Mədəniyyəti Akademiyası  birgə  kon­
frans  keçirəcəklər  //Xalq  qəzeti.  2006.  18  aprel.  Respublika.  2006. 
18 aprel.
25.  Heydər  Əliyev  Fondunun  yeni  təşəbbüsü  bakılıların  və  paytaxtın 
qonaq larının ürəyincə olacaq. [Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü  və Yeni  il  bayramı  münasibətilə  Bakının  rəmzi  olan  Qız  qala­
sının tam işıqlandırıl ması ilə əlaqədar] //Xalq qəzeti. 2006. 6 yanvar.
26.  Xocalı soyqırımının 14­cü ildönümü ilə əlaqədar Heydər Əliyev Fondu­
nun  Ankarada  keçirdiyi  tədbirlərdən  sonra  bu  məsələ  Türkiyə  Parla­
mentində yenidən qaldırılmışdır //Xalq qəzeti. 2006. 1 mart.
27.  2006­cı il. Heydər Əliyev Fondunun töhfələri. [Fondun hə yata keçirdiyi 
çoxsaylı layihələr haqqında] //Mədəniyyət. 2006. 28 dekabr.
28.  İmanlı M. Güvənc yeri: Heydər Əliyev Fondunun genişmiq yaslı fəaliy­
yəti  xalqımızın  milli­mənəvi  dəyərlər  sisteminin  qorunma sına  xidmət 
edir /M.İmanlı //Azərbaycan. 2006. 26 avqust.
29.  İmanlı  M.  Xeyirxahlığın  ali  ünvanı:  Ulu  Öndərimiz  Heydər  Əliyevin 
adını daşıyan Fond, onun ideallarına layiq şəkildə fəaliyyət göstərir /M.
İmanlı //Azərbaycan. 2006. 6 iyul.
30.  Kərimova  Q.  Milli­mənəvi  dəyərlərə  sadiqlik  və  hörmət  nümu nəsi: 
Heydər  Əliyev  Fondu  öz  fəaliyyəti  ilə  cəmiyyətdə  nəciblik  və  xeyir­
xahlıq ünvanına çevrilib /Q.Kərimova //Azərbaycan. 2006. 24 avqust.

189
31.  Mədətoğlu Ə. Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycanın gələcəyi /Ə.Mədət­
oğlu //Ədalət. 2006. 8 iyul.
32.  Rəcəbova  B.  Heydər  Əliyev  Fondu  Azərbaycanın  gələcəyinə  xidmət 
edir /B.Rəcəbova //İctimai Azərbaycan. 2006. № 1.
33.   Sevinc.  Tatarların  Sabantuy  milli  bayramı  keçirilib.  [Heydər  Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə] /Sevinc //Palitra. 2006. 4 iyul.
34.  Əliyev İ. “Gənclər Sivilizasiyaların Alyansı Naminə” Beynəlxalq kon­
fransın iştirakçılarına. [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin konfrans 
iştirak çılarına  təbriki]  /İ.Əliyev//Azərbaycan;  Xalq  qəzeti;  Respublika. 
2007. 2 noyabr, Hərbi and. 2007. 3 noyabr.
35.  Avropa  Şurasında  “Qeyri­hökumət  təşkilatlarının  sivilizasiyalararası 
dia loqun  inkişaf  etdirilməsində  rolu:  “Heydər  Əliyev  Fondu”  adlı 
bəyanat yayılmışdır //Azərbaycan. 2007. 28 iyun.
36.  Bayramov  O.  Xocalı  soyqırımının  ildönümü  ilə  əlaqədar  An karada 
konfrans və mitinq. [Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi materiallar 
əsasında]  /O.Bayramov  //Azərbaycan.  2007.  22  fevral.  Xalq  qəzeti. 
 2007. 22 fevral.
37.  Buxarestdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  nümayəndəliyinin  açılışı  ol muş­
dur //Azərbaycan, Respublika. 2007. 25 sentyabr.
38.  Buxarestdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  nümayəndəliyinin  açılışı  ol muş­
dur.  [Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  İlham  Əliyevin  Rumı­
niyaya  işgüzar  səfəri  çərçivəsində]  //Azərbaycan  müəllimi.  2007.    28 
sentyabr. Mül kiyyət. 2007. 29 sentyabr.
39.  Cəbrayılov R. Heydər Əliyev Fondunun xoşməramlı fəaliyyəti yüksək 
dəyərləndirilir /R.Cəbrayılov //Azərbaycan. 2007. 30 avqust.
40.  Cəfərli  R.  Ermənistanın  Azərbaycana  təcavüzü  barədə  həqi qət  lərin 
dünyaya  yayılması  Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətində  xüsusi  yer 
tutur. Fond Xocalı faciəsinin 15­ci ildönümündə də bu soyqırımı aktının 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün mühüm işlər gördü /R.Cəfərli //
Azərbaycan. 2007. 7 mart.
41.  Cəfərli R. İnsanpərvərlik Heydər Əliyev Fondunun əsas məram larından 
biridir. [Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş amnistiya haqqında] 
/R.Cəfərli //Azərbaycan. 2007. 12 may.
42.  Elmanoğlu S. Xeyirxah missiya: Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 
gerçəkləşən  amnistiya  aktı  minlərlə  ailəyə  sevinc  bəxş  etmişdir  /S.El­
manoğlu //Azərbaycan. 2007. 16 may.
43.  Eyvazov Ə. Mərhəmət və xeyirxahlığa söykənən xoşməramlı missiya: 
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr Azər­
bay canda insan hüququ və azadlıqlarının təminatına xidmət edən isla­

190
hatların  mühüm  tərkib  hissəsidir.  [Fondun  son  üç  ildə  gördüyü  işlər 
barədə] /Ə.Eyvazov //Azərbaycan. 2007. 26 may.
44.  Əliyeva Ə. Strasburqda Xocalı faciəsinin 15­ci ildönümü ilə bağlı izdi­
hamlı  mitinqdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  göndərdiyi  fotoşəkillər  və 
rəsm  əsərləri  nümayiş  olunub  /Ə.Əliyeva  //Azərbaycan;  Xalq  qəzeti. 
2007. 27 fevral. Respublika. 2007. 27 fevral.
45.  Firdovsi. Bakıda “Gənclər sivilizasiyaların Alyansı Naminə” konfransı 
keçirilib.  [Heydər  Əliyev  Fondunun  təşəbbüsü  ilə]  /Firdovsi  //Şərq. 
2007. 2 noyabr.
46.  “Gənclər  Sivilizasiyaların  Alyansı  Naminə”  təşəbbüsü  çərçi və sində 
beynəlxalq konfrans başa çatmışdır. [Heydər Əliyev Fondu nun dəstəyi 
ilə]  //Azərbaycan,  Respublika,  İki  sahil.  2007.  3  noyabr.  Xalq  qəzeti. 
2007. 3 noyabr. Hərbi and. 2007. 3 noyabr.
47.  “Gənclər  Sivilizasiyalarının  Alyansı  uğrunda”  təşəbbüsü  çərçivəsində 
tədbir  keçirilmişdir.  [Heydər  Əliyev  Fondunun  və  İslam  Konfransı 
Təşkilatının Dialoq və əməkdaşlıq naminə gənclər forumunun təşəbbüsü 
ilə] //Azərbaycan. 2007. 1 noyabr. Respublika. 2007. 1 noyabr.
48.  Heydər  Əliyevin  əbədiyaşar  ideyaları  Azərbaycanın  uzun  onilliklər 
boyu  davam  edəcək  strateji  inkişaf  konsepsiyasıdır.  Cəmiyyətə  xeyir­
xahlıq  və  insanpərvərlik  dəyərlərini  aşılayan  Heydər  Əliyev  Fondu 
vətəndaşlarımızın  pənah  yerinə,  nəciblik  ünvanına  çevrilib  və  milli­
mənəvi dəyərlər sisteminin qorunmasına xidmət edir //Fövqəladə Hal­
lar Nazirliyinin qəzeti. 2007. 7 aprel.
49.  Heydər Əliyev Fondu xəsarət almış şəxsləri diqqətdə saxla yır: [Bakı­
nın Yasamal rayonunda binanın uçması ilə əlaqədar] //İki sahil. 2007. 
31 avqust.
50.  Heydər  Əliyev  Fondu  Xocalı  soyqırımı  haqqında  həqiqətləri  dünyaya 
yayır:  [Xocalı  soyqırımının  15­cı  ildönümü  ərəfəsində]  //Azərbaycan. 
2007. 22 fevral. Xalq qəzeti, Respublika. 2007. 22 fevral. Azad Azər­
baycan. 2007. 23 fevral.
51.  Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyaya 
yayılmasına  öz  töhfəsini  verir.  [Xocalı  soyqırımının  15­ci  ildönümü 
ərəfə sində  Heydər  Əliyev  Fondunun  xüsusi  layihə  hazırla ması  haq­
qında] //Azərbaycan. 2007. 9 fevral. Xalq qəzeti. 2007. 9 fevral. Res­
publika. 2007. 9 fevral.
52.  Heydər Əliyev Fondu ilə “Or­Anver” Beynəlxalq Fondu ara sında əmək­
daşlıq  sazişi  imzalanmışdır  //Azərbaycan  2007.­1  iyun.  Xalq  qəzeti.  
2007. 1 iyun. Respublika. 2007. 1 iyun.
53.  Heydər  Əliyev  Fondu  Ramazan  bayramı  münasibətilə  Əzizbəyov  ra­
yonunda iftar süfrələri açmışdır //Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2007. 12 oktyabr. 
Res publika. 2007. 12 oktyabr.

191
54.  Heydər  Əliyev  Fondu  və  URALSİB  korporasiyası  birlikdə  xoş  mə­
ramlarla.  [Heydər  Əliyev  Fondu  ilə  URALSİB  korporasiyası  arasında 
əməkdaşlıq  barədə  memorandumun  imzalanması  haqqında]  //Xalq 
qəzeti. 2007. 10 noyabr. 
55.  Heydər  Əliyev  Fondunun  binası  iki  gün  BMT­nin  rəsmi  rəngində 
işıqlandırılacaq. [Dünyanın 110 tanınmış binası ilə yanaşı mavi rənglə 
işıqlan dırılaca ğı haqqında] //Azadlıq fədailəri. 2007. 11­13 noyabr.
56.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Bakıda “Gənclər Sivilizasiyaların 
Alyansı  Naminə”  təşəbbüsü  çərçivəsində  beynəlxalq  konfrans  keçiri­
ləcəkdir //Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2007. 25 oktyabr. Res publika. 2007. 
25 oktyabr. Azərbaycan müəllimi. 2007. 26 oktyabr.
57.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Bakıda keçiriləcək “Gənclər Si­
vilizasiyaların Alyansı Naminə” Beynəlxalq konfrans mədəniyyətlər­
arası  dialoqun  genişlənməsinə  mühüm  töhfələr  verəcək dir  //Azər­
baycan. 2007. 30 oktyabr. Xalq qəzeti. 2007. 30 oktyabr. Respublika. 
2007. 30 oktyabr.
58.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək dir: 
[Oktyabrın  28­dən  noyabrın  3­dək  Bakıda  keçiriləcək  “Gənclər  Sivili­
zasiyaların Alyansı Naminə” adlı konfrans haqqında] //Hərbi and. 2007. 
27 oktyabr.
59.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə İstanbulda “Xocalı həftəsi” çər çi­
vəsində  tədbirlər  keçirilir:  [Xocalı  soyqırımının  15­ci  ildönümü  müna­
sibəti ilə] //Azərbaycan. 2007. 22 fevral. Xalq qəzeti. 2007. 22 fevral.
60.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  keçirilən  beynəlxalq  konfrans 
mədəniyyətlərarası  dialoqun  genişlənməsinə  mühüm  töhfələr  verəcək­
dir: [“Gənclər Sivilizasiyaların Alyansı Naminə” təşəbbüsü çərçivə sində] 
// Hərbi and. 2007. 3 noyabr. 
61.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  Qars  Qafqaz  Dövlət  Universite­
tində  Heydər  Əliyevə  həsr  olunmuş  Tədris  Mərkəzi  yaradılır  //Azər­
baycan. 2007. 25 iyul. Respublika. 2007. 25 iyul.
62.  Heydər Əliyev Fondunun xəttilə: [Xocalı həqiqətləri dünyaya çatdırıl dı] 
//Mədəniyyət. 2007. 2 mart.
63.  Heydər  Əliyev Fondunun təqdimatı ilə 15 əlil ixtiraçı Ümumdünya Əqli 
Mülkiyyət Təşkilatının mükafatlarına layiq görülmüşdür //Azərbaycan.  
2007. 12 oktyabr. ­ Xalq qəzeti. 2007. 12 oktyabr.
64.  Heydər  Əliyev  Fondunun  Təlim­Tədris  Mərkəzinin  açılışı  olmuş dur: 
[Bakının Nizami rayonunda] //Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2007. 17 mart. 
Res publika. 2007. 17 mart.
65.  Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Gürcüstanın Borçalı bölgəsi nin 
ucqar kəndinə xalçatoxuyan dəzgahlar hədiyyə edilmişdir //Azərbaycan.  
2007. 18 sentyabr. Xalq qəzeti; Respublika. 2007. 18 sentyabr.

192
66.  Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilmiş tədbirlər erməni lob­
bisini təşvişə salmışdır. [Türkiyənin “ATV Avropa” kanalının “Avropa­
da 7 gün” proqramında Xocalı faciəsi ilə əlaqədar verilmiş veriliş haq­
qında] //Xalq qəzeti. 2007. 13 mart.
67.  Xeyirxahlıq və ümid Fondu. [Heydər Əliyev Fondu haqqında] //İki sa­
hil. 2007. 29 avqust.
68.  Xəlilov  Y.  Almaniyada  Xocalı  soyqırımı  ilə  bağlı  tədbirlər.  [Heydər 
Əliyev Fondunun göndərdiyi təbliğat materialları əsasında] /Y.Xəlilov //
Xalq qəzeti. 2007. 22 fevral.
69.  Xocalıda  törədilən  qırğınlar  bütün  dünyaya  yayılacaq.  Heydər  Əli yev 
Fondu xüsusi layihə həyata keçirməyə başlayıb //Şərq. 2007. 22 fevral. 
Üç nöqtə. 2007. 22 fevral.
70.  İsmayılov H. Xoş məram və məqsədlər elçisi. Heydər Əliyev Fondu­
nun çoxsahəli fəaliyyəti xalqımıza xas mütərəqqi dəyər və ideyaların 
ictimai  şüura  möhkəmlənməsinə  yönəlmişdir  /H.İsmayılov  //Azər­
baycan. 2007. 13 sentyabr.
71.  Kərimov Q. Milyonların ümid və güvənc ünvanı. Heydər Əliyev Fondu 
həyata keşirdiyi xoşməramlı layihələrlə cəmiyyətdə böyük nüfuz və eti­
mad qazanmışdır /Q.Kərimov //Azərbaycan. 2007. 25 avqust.
72.  Qurbanov  H.  Heydər  Əliyev  Fondu  milli­mənəvi  fəaliyyətin  prioritet 
istiqamətinə çevrilib /H.Qurbanov //Xalq qəzeti. 2007. 11 aprel.
73.  Ulu  Öndər  Heydər  Əliyevin  hümanizm  siyasəti  bu  gün  də  layiqincə 
yaşadılır: [Heydər Əliyev Fondunun genişmiqyaslı fəaliyyəti haqqında] 
//Föv qəladə Hallar Nazirliyinin qəzeti. 2007. 19 may.
74.  Bakıda Dünya gənclərinin IV məşğulluq sammiti başa çatmışdır. [Heydər 
Əliyev  Fondunun,  Gənclər  və  İdman  Nazirliyinin  təşkilatçılığı  ilə  ke­
çirilən sammit haqqında] //Azərbaycan. 2008. 28 sentyabr.
75.  Bakıda Dünya gənclərininin IV məşğulluq sammiti işini davam etdirir //
Xalq qəzeti. 2008. 26 sentyabr. 
76.  Bayramov O. Heydər Əliyev Fondu Türkiyənin Kaysəri şəhərində Xocalı 
soyqırımının  ildönümü  ilə  bağlı  tədbirlər  keçirmişdir  /O.Bayramov  //
Azərbaycan. 2008. 22 fevral. 
77.  Cəbrayılov R. Milyonların güvənc yeri. Heydər Əliyev Fondu nəcib və 
xeryirxah  fəaliyyəti  ilə  cəmiyyətdə  ümid  və  pənah  ünvanına 
çevrilmişdir /R.Cəbrayılov //Azərbaycan. 2008. 27 avqust. 
78.  “Demokratiya  və  sabitlik  naminə:  əməkdaşlığın  yeni  imkan ları”  Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq kon­
frans //Azərbaycan. 2008. 8 may.
79.  Əliyeva İ. Mənəvi ucalıq. Heydər Əliyev Fondunun xeyirxahlıq missi­
yası  cəmiyyətin  bu  ruhda  səfərbər  olunmasına  yönəlmiş  nəcib  təşəb­
büslə rə örnəkdir /İ.Əliyeva //Azərbaycan. 2008. 6 aprel.

193
80.  Hacızadə  A.  Azərbaycanın  Rusiyadakı  səfirliyində  Böyük  Vətən  mü­
haribəsi  veteranları  ilə  görüş  keçirilmişdir  /A.Hacızadə  //Azərbaycan. 
2008. 1 mart.
81.  Hacızadə  A.  Xocalı  faciəsinin  unudulmaması  üçün  Heydər  Əliyev 
Fondu əlindən gələni əsirgəməyəcək /A.Hacızadə //Azərbay can. 2008. 
29 fevral.
82.  Heydər  Əliyev  Fondu  Azərbaycanda  qadınlara  qarşı  zorakı lığın  azal­
dılmasına  yönəlmiş  layihənin  təşəbbüskarıdır.  [Heydər  Əli yev  Fondu, 
BMT­nin Əhali Fondu və Azərbaycanın Ailə, Qadın və Uşaq Problem­
ləri üzrə Dövlət Komitəsi arasında “XXI əsrdə qadınlara qarşı zorakılıq 
əleyhinə”  birgə  layihəyə  dair  sənədlərin  imzalanması  haq qında]  //
Azərbaycan. 2008. 17 yanvar. 
83.  Heydər Əliyev Fondu xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı anma 
tədbirləri keçirəcəkdir //Azərbaycan. 2008. 20 fevral. 
84.  Heydər  Əliyev  Fondu  ilə ABŞ­ın  “Uşaqların  xilası”  təşkilatı  arasında 
Anlaşma memorandumu imzalanmışdır //Azərbaycan. 2008. 26 yanvar.
85.  Heydər  Əliyev  Fondu  Qurban  bayramı  münasibətilə  Əzizbə yov  rayo­
nunda xeyriyyə tədbirləri keçirmişdir //Azərbaycan. 2008. 11 dekabr.
86.  Heydər  Əliyev  Fondu  Tovuzda  daha  bir  layihə  həyata  keçir mişdir. 
[Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  təşəbbüsü 
ilə Tovuz rayonundakı “N” saylı hərbi hissədə keçirilən layihənin təq­
dimatı haqqında] //Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2008. 8 noyabr. Hərbi and. 
2008. 15 noyabr. 
87.  Heydər  Əliyev  Fondu  və Azərbaycandakı  katolik  dini  icması  arasında 
əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır //Azər bay can. 2008.  
27 sentyabr. Xalq qəzeti. ­ 2008. ­ 26 sentyabr.
88.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  Berlində  Xocalı  faciəsinə  
həsr  olunmuş  beynəlxalq  konfrans  keçiriləcəkdir  //Azərbaycan.  2008.  
14 fevral. 
89.  “Xocalıya  ədalət  –  Qarabağa  azadlıq”  şüarı  altında  beynəl xalq  kam­
paniyanın  keçirilməsi  təşəbbüsü  razılıqla  qarşılanmışdır  //Azərbaycan.  
2008. 9 may.
90.  Kərimov Q. Mənəvi­intellektual yüksəlişə xidmət edən missi ya. Hey dər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanda 
insan hüquq və azadlıqlarının təminatına xidmət edən islahatların mü­
hüm tərkib hissəsidir /Q.Kərimov //Azərbaycan. 2008. 23 avqust.
91.  Qurbanqızı  Z.  “Oğullar  anası”­  yeni  sənət  əsəri:  [Xalçaçı­rəssam  Hacı 
Baladayı  Hüseynovun  Zərifə  Əliyevaya  həsr  etdiyi  portret­xalçanın 
Heydər Əliyev Fonduna təqdim etməsi haqqında] /Z.Qurban qızı //Res­
publika. 2008. 30 aprel.

194
92.  Məhərrəmov A. Xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanı. Heydər Əliyev Fon­
dunun çoxşaxəli fəaliyyəti xalqa və dövlətə layiqli xidmət nümunələri 
ilə zəngindir /A.Məhərrəmov //Azərbaycan. 2008. 26 avqust.
93.  Naxçıvan şəhər Uşaq Bərpa Mərkəzi və Turizm İnformasiya Mərkəzi ilə 
tanışlıq. [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və Tür­
kiyə Baş nazirinin xanımı Əminə Ərdoğan] //Azər bay can. 2008. 5 iyun.
94.  Olimpiya oyunlarında medal qazanmış idmançılar Heydər Əliyev Fon­
dunun aylıq təqaüdlərinə layiq görülmüşlər. [Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  idmançılara  müra ciəti]  //Azərbaycan. 
2008. 3 sentyabr.
95.  Paraolimpiya  oyunlarında  medal  qazanmış  idmançılar  Heydər  Əli yev 
Fondunun aylıq təqaüdlərinə layiq görülmüşlər: [Hey dər Əliyev Fondu­
nun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  idmançılara  müraciəti]  //Azər­
baycan. 2008. 27 sentyabr. Xalq qəzeti. 2008. 27 sentyabr.
96.  Rəhimli  İ.  Ülviyyət  və  idrakın  təntənəsi.  [Heydər  Əliyev  Fondunun 
fəaliyyəti haqqında] /İ.Rəhimli //Azərbaycan. 2008. 3 oktyabr.
97.  Sərdarov V. Xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanı. Heydər Əliyev Fon du nun 
çoxşaxəli  fəaliyyətinin  əsas  qayəsində  insanlara  təmənnasız  yaxşılıq 
məra mı dayanır /V.Sərdarov //Şərq. 2008. 26 noyabr.
98.  Ukrayna Prezidentinin adından Heydər Əliyev Fonduna məktəbli avto­
busu hədiyyə edildi: [Ukraynada həyata keçirilən “Mək təbli avtobusu” 
la yihəsi çərçivəsində] //Azərbaycan. 2008. 2 iyul.
99.  Vəliyev  Y.  İlin  6  ayı:  [Mədəniyyətin  inkişaf  etdirilməsində  Heydər 
Əliyev  Fondunun  rolu  haqqında]  /Y.Vəliyev  //Yeni  Mədəni­maarif. 
2008. №7.
100.  YES­in  Bakı  sammitində  iştirak  edən  nazirlərin  görüşü  olmuşdur: 
[Heydər Əliyev Fondunun və Gənclər və İdman Nazir liyinin təşkilat­
çılığı ilə keçirilən Dünya gənclərinin IV məşğulluq sammiti haqqında] 
//Azərbaycan. 2008. 27 sentyabr.
101.  YUNESKO­nun 5­ci regional konfransı başa çatmışdır: [YUNESKO­
nun, Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Təhsil Nazirli yinin təş­
kilatçılığı ilə Bakıda keçirilən “Avropada subregional çərçivədə savad­
lılıq problemlərinə baxış: tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması və innova­
tiv yanaşmaların tətbiqinə dəstək” mövzusunda keçirilən 5­ci regional 
konfrans haqqında] //Azərbaycan.  2008. 17 may.
102.  Zeynalov  S.  “Gülüstan”  sarayında  mətbuat  konfransı  /S.Zeynalov  //
Respublika. 2008. 15 may.
103.  Cəfərli R. Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl ması Hey dər 
Əliyev  Fondunun  fəaliyyətində  başlıca  yer  tutur  /R.Cə fərli  //Azər­
baycan. 2009. 1 mart.

195
104.  Heydər  Əliyev  Fondu  Dövlət  Neft  Akademiyasında  silahlı  basqın 
nəticəsində  həlak  olanların  ailələrinə  və  ağır  xəsarət  alanlara  maddi 
yardım ayırmışdır //Azərbaycan. 2009. 5 may.
105.  Heydər  Əliyev  Fondu  əlil  insanların  informasiya­kommunikasiya 
texnologiyalarından  istifadə  imkanlarının  artırılması  məqsədilə  yeni 
layihə həyata keçirir //Azərbaycan. 2009. 2 may.
106.  Heydər Əliyev Fondu faciəli hadisə ilə əlaqədar yardım ayırdı. [Neft 
Akademiyasında baş verən faciə ilə əlaqədar] //Palitra. 2009. 5 may.
107.  Heydər  Əliyev  Fondu  Qarabağ  həqiqətlərini  dünyaya  yayır  //Mədə­
niyyət. 2009. 20 fevral.
108.  Xocalı  soyqırımı Avropa  Parlamentində  anılıb:  Tədbirdə Azər bay can 
icmasının üzvləri də iştirak ediblər //Şərq. 2009. 5 mart.
109.  Niyazov X. Böyük yolun sirdaşı: Ulu Öndərin adını daşıyan Fond öl kə 
Prezidentinin təşəbbüslərinə əməli dəstək verməklə qüdrətli Azərbay­
canın təşəkkülünə xidmət edir /X.Niyazov //Azərbaycan. 2009. 24 yan var.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə