Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində özü nünYüklə 61.71 Kb.
Pdf просмотр
səhifə17/17
tarix14.04.2017
ölçüsü61.71 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

195.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşmə ramlı sə­
firi  Mehriban  Əliyevaya  “Yaqut  xaç”ordeni  təqdim  edilmişdir:  [Bey­
nəlxalq Xeyriyyə Fondunun təsis etdiyi mükafatın təqdimat mərasimi 
haqqında] //Xalq qəzeti. 2005. 15 oktyabr.

204
196.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi Mehriban xanım Əliyevanın konqresə təbrik məktubu oxun muşdur: 
[Ankarada  Türkiyənin  Hakim  Ədalət  və  İnkişaf  Partiyası  Qadın  nü­
mayəndələrinin 1­ci Konqresində] //Xalq qəzeti. 2005. 11 may.
197.  Xanbabayeva A. Azərbaycan qadını cəmiyyətin aparıcı qüvvə sinə çev­
rilib: [Mehriban Əliyevanın ictimai fəaliyyəti haqqında] /A.Xanbaba­
yeva //Azərbaycan. 2005. 8 mart.
198.  Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO­nun xoşməramlı səfirlərinin illik 
iclasında iştirak edəcəkdir //Respublika. 2005. 2 mart.
199.  “Olimpiya  oyunları­2004”  miniatür  kitabının  təqdimatı  olmuşdur.: 
[Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, “YUNES KO­nun xoş­
məramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva iştirak etmişdir] //Azərbaycan. 
2005. 12 iyul.
200.  YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondu nun prezi­
denti Mehriban Əliyeva “İlin qadını” elan edilmişdir //Azərbaycan. 
2005.  19  fevral.  Xalq  qəzeti.  2005.  19  fevral.  Respublika.  2005. 
19 fevral.
201.  YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezi­
denti  Mehriban  Əliyeva  “Caspian  Energy  İnteqration  Award­2005” 
beynəlxalq mükafata layiq görülmüşdür //Azərbaycan. 2005. 3 mart.
202.  YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Respublika  Gimnastika  Federasi­
yasının prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycan Paraolimpiya Komi­
tə sinin  10  illiyinə  həsr  olunmuş  fotosərgiyə  baxmışdır  //Xalq  qəzeti. 
2005. 4 oktyabr.
203.  Abbasov A. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva bu 
ada layiq görülüb: İSESKO­nun ilk xoşməramlı qadın səfiri /A.Abba­
sov //Azad Azərbaycan. 2006. 24 noyabr.
204.  Abdullayev  H.Heydər  Əliyev  Fondu  ölkəmizdə  təhsilin,  səhiyyənin, 
elm və mədəniyyətin, idmanın inkişafına, insanların konkret qayğı və 
problemlərinin həllinə, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlən­
məsinə  öz  töhfə sini  verir  /H.Abdullayev  //Azər bay can.  2006.  26  av­
qust. Xalq qəzeti. 2006. 26 avqust.
205.  Akifqızı Ş. ABŞ konqresinin üzvləri Azərbaycanın Birinci xanımı ilə 
görüşlərinə  dair  bəyanat  vermişlər  /Ş.Akifqızı  //Xalq  qəzeti.  2006. 
9 dekabr.
206.  Azərbaycan  Prezidentinin  xanımı  Mehriban  Əliyeva  İke bana  Aka­
demiyası (Mərkəzi) ilə tanış olmuşdur. [Azərbaycan Prezi denti İlham 
Əliyevin  Yaponiyaya  rəsmi  səfəri  çərçivəsində]  //Xalq  qəzeti.  2006.  
10 mart.

205
207.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva Ka buki teatrı və 
“Meycici”  məbədi  ilə  tanış  olmuşdur.  [Yaponiyada]  //Xalq  qəzeti. 
2006. 12 mart.
208.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva Yapo niya Kimono 
Akademiyası ilə tanış olmuşdur.: [Prezident İlham Əliyevin Yaponiya­
ya rəsmi səfəri çərçivəsində] //Respublika. 2006. 10 mart. Xalq qəzeti. 
2006. 10 mart.
209.  Azərbaycan  Respublikasının  Birinci  xanımı  Mehriban  Əliyevanın 
ABŞ­a işgüzar səfəri. ABŞ­Azərbaycan Ticarət Palatası adından ziya­
fət //Respublika. 2006. 12 dekabr. Xalq qəzeti. 12 dekabr.
210.  Abbas C. Mehriban Əliyeva: “Mən konkret iş görmək, in sanlara kömək 
etmək istəyirəm” /C.Abbas //İki sahil. 2007. 6 iyul.
211.  Axundova  E.  Məhəbbət  və  şəfqət  elçisi:  [Heydər  Əliyev  Fondunun, 
Azərbaycan  Mədəniyyətinin  Dostları  Fondunun,  Gim nastika  Federa­
siyasının  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyevanın  ad  günü  münasi­
bətilə]  /E.Axundova  //Azərbaycan.  2007.  26  avqust.  İki  sahil.  2007. 
29 avqust.
212.  Azərbaycan­Fransa mədəni əlaqələri intensiv xarakter almışdır. Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun və İSESKO­nun xoşmə­
ramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əli yevanın  Fransaya 
səfəri //Azərbaycan. 2007. 5 aprel. Xalq qəzeti. 2007. 5 aprel. Respub­
lika. 2007. 5 aprel.
213.  Azərbaycanın  Birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezi denti 
Mehriban  Əliyeva  yaşayış  binasının  uçması  nəticəsində  yarala­
nanların müali cəsinə xüsusi qayğı və diqqət göstərir: [Bakının Yasa­
mal  rayonunun  ərazisində  tikilməkdə  olan  çoxmərtəbəli  bina]  //
Azərbaycan. 2007. 1 sentyabr. Xalq qəzeti, Respublika. 2007. 1 sen­
tyabr.
214.  Azərbaycanın  Birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezi denti, 
YUNESKO­nun  və  İSESKO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Milli  Məclisin 
deputatı  Mehriban  Əliyeva  “Qızıl  ürək”  beynəlxalq  mükafa tına  layiq 
görülmüşdür  //Azərbaycan;  Respublika.  2007.  24  may.  Xalq  qəzeti. 
2007. 24 may.
215.  Anar. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əli yevaya /Anar 
//Ədəbiyyat qəzeti. 2008. 20 mart.
216.  Azərbaycan qadınının cəmiyyətdə rolu. Heydər Əliyev Fondu nun pre­
zidentinin fəaliyyəti ümummilli mənafelərə xidmət edir //Azərbaycan. 
2008. 28 sentyabr.
217.  Azərbaycan MOK İcraiyyə Komitəsinin üzvü, respublika Gimnastika 
Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyeva BOK­un ali diplomu ilə 

206
təltif  edilmişdir  //Azərbaycan.  2008.  17  may.  Xalq  qəzeti.  2008. 
17 may. 
218.  Azərbaycanın  Birinci  xanımı  Mehriban  Əliyeva  Almaniyadan  olan 
qra finya  Anna  Beatriça  ilə  görüşmüşdür  //Azərbaycan,  Xalq  qəzeti. 
2008. 11 iyun.
219.  Azərbaycanın  Birinci  xanımı  Mehriban  Əliyeva  Budapeştin  tarixi 
memarlıq abidələri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan. 2008. 19 fevral. 
220.  Aslan Q. Humanist addım. [Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
Novruz bayramı münasibəti ilə verilmiş amnistiya] /Q.Aslan //Respub­
lika. 2009. 20 mart.
221.  Azərbaycanın  Birinci  xanımı  Afinada  xərçəng  xəstəliyinə  tutulan 
uşaqların  Dostluq  Assosiasiyasında  olmuşdur  //Azərbaycan.  2009. 
18 fevral.
222.  Azərbaycanın Birinci xanımı Yunanıstan Milli Qalereyasında olmuşdur 
//Azərbaycan. 2009. 17 fevral.
223.  Cəfərli R. Humanizm ideallarına sadiqlik nümunəsi. Bağışlamaq qəl­
bin böyüklüyüdür /R.Cəfərli //Azərbaycan. 2009. 30 mart.
224.  Əliyev Ə. Parisdə YUNESKO­nun xoşməramlı səfirlərinin illik toplan­
tısı keçirilmişdir. Azərbaycanin Birinci xanımı, Heydər Əli yev Fondu­
nun  prezidenti,  xoşməramlı  səfir  Mehriban  xanım  Əliyeva  toplantıda 
iştirak  etmişdir  /Ə.Əliyev  //Azərbaycan.  2009.  16  may.  Xalq  qəzeti, 
Səs. 2009. 16 may.

mündƏrİcat
Ön söz .............................................................................................................................5
Xanım Mehriban Əliyeva ziyalı soykökə mənsubdur ..................................................12
Mehriban xanım Əliyeva ..............................................................................................16
Millət vəkili ...................................................................................................................21
YUNESCO­nun xoşməramlı səfiri ...............................................................................39
Mehriban xanım Əliyevanın “Yüzilliyin mesenatı” Beynəlxalq
   Xeyriyyə Fondunun “Yaqut xaç” ordeninə layiq görülməsi ......................................43
Mehriban xanım Əliyevanın “2005­ci ilin adamı” mükafatına 
   layiq görülməsi ...........................................................................................................47
Mehriban xanım Əliyevanın Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
   Təşkilatının (ÜƏMT) qızıl medalına layiq görülməsi ...............................................48
Mehriban xanım Əliyevanın İSESCO­nun xoşməramlı səfiri tituluna
   layiq görülməsi ...........................................................................................................49
Mehriban xanım Əliyevanın  Dünya Səhiyyə Təşkilatının yüksək
   mükafatına layiq görülməsi  .......................................................................................51
Mehriban xanım Əliyevanın “Qızıl ürək” beynəlxalq mükafatına
   layiq görülməsi ...........................................................................................................53
Mehriban xanım Əliyevanın “Böyük Komandor Xaçı” ordeninə
   layiq görülməsi ...........................................................................................................55
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə  keçirilmiş dünya 
   əhəmiyyətli mərasimlər ..............................................................................................56
Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi əhəmiyyətli 
   səfər və görüşlər .........................................................................................................97
Mehriban xanım Əliyevanın məqalələri “Azər baycan­İRS” 
   jurnalının səhifələrində ............................................................................................162
Azərbaycan məbədləri ................................................................................................162
Həyat dərsi ..................................................................................................................164
Üzüyümün qaşı firuzədəndir .......................................................................................165
Azərbaycan idmanının qədim ənənələri ......................................................................166
Qızıl irsimiz ................................................................................................................168
Rəşid adlı bir möcüzə ..................................................................................................170
Mənəvi irsimiz ............................................................................................................172
Musiqi, musiqi ............................................................................................................173
“Qarabağ xanəndələri” albomunun təqdimat mərasimi ..............................................175
Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Azərbaycan” 
   internet portalının təqdimat mərasimi ......................................................................177
İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı ..............................................................................187

208Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə