Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində özü nünYüklə 61.71 Kb.
Pdf просмотр
səhifə16/17
tarix14.04.2017
ölçüsü61.71 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

110.  Orucov N. Dünya azərbaycanlıları Xocalı soyqırımı barədə həqiqət ləri 
xarici ölkələrdə fəal yayırlar. Heydər Əliyev Fondunun bu yönümdəki 
fəa liyyəti və tövsiyələri Dünya Azərbaycanlıları Konqre sinin əsas isti­
nad mənbə yidir /N.Orucov //Azərbaycan. 2009. 27 fevral.
111.  Sultanova M. Xocalı soyqırımının 17­ci ildönümü bütün dün yada qeyd 
edilməkdədir. Heydər Əliyev Fondunun soyqırımla bağlı müxtəlif dil­
lərdə nəşr etdiyi materiallar dünyaya yayılır /M.Sultanova //Ekran­efir. 
2009. 27 fevral. 
112.  Əliyev İ. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olma sı nın 86­cı il­
dönümü  və  Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətə  başlama sının  5  illiyi 
münasibətilə  təntənəli  mərasim  keçirilmişdir.  Prezident  İlham  Əliyev 
mərasimdə işti rak etmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 
/ İ.Əliyev //Azərbay can. 2009. 13 may.
113.  Abdullayeva  F.  BMT Azərbaycanın  gələcəyini  Heydər  Əli yev  Fondu 
ilə eyni mövqedən görür. Bruno Pueza: “Fondun fəaliyyət dairəsi onu 
təbii  surətdə  Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatının  tərəfdaşına  çevrir”  /F.
Abdullayeva //Mədəniyyət. 2009. 9 may.
114.  Ağayev  E.  Heydər  Əliyev  Fondunun  5  ili  tamam  olur  /E.Ağa yev  //
Ekran­efir. 2009. 17 aprel.
115.  Anar. Heydər Əliyev Fondu artıq ölkə həyatında önəmli amilə çevrilib 
/Anar //Palitra. 2009. 13 may.
116.  Babayeva  X.  Heydər  Əliyev  Fondunun  5  illiyi  Səhiyyə  Nazir li yində 
qeyd olundu /X.Babayeva //Tibb qəzeti. 2009. 13 may.
117.  “Buta”  sarayında  möhtəşəm  gecə:  [Heydər  Əliyev  Fondunun  yara­
dılmasının 5 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət. 2009. 13 may.

196
118.  Cəfərli R. Şərəfli missiya: Fəaliyyətinin beşinci ildönü mü nü qeyd edən 
Heydər  Əliyev  Fondu  Azərbaycanın  güvənc  və  fəxarət  məkanına 
çevrilib /R.Cəfərli //Azərbaycan. 2009. 28 aprel.
119.  Ələddinqızı  N.  Heydər  Əliyev  Fondu  və  Azərbaycan  səhiy yəsi. 
Ümum milli Lider Heydər Əliyevin adını daşıyan və ideyalarını həyata 
keçi rən  Fondun  fəaliyyəti  şaxələndirilir  /N.Ələddinqızı  //Səs.  2009.  
8 may.
120.  Əliyeva  Y.  Heydər  Əliyev  Fondu  –  milli­mədəni  irsimizin  hamisi 
/Y.Əliyeva //Səs. 2009. 9 may.
121.  Hacıalıyev E. Maarifçiliyin yüksək məqamı: Heydər Əliyev Fondu – mər­
həmət  və  xeyirxahlığın  ali  ünvanı  /E.Hacıalıyev  //Azərbaycan.  2009.  
1 may.
122.  Heydər Əliyev Fondu 5 ildə səhiyyə sahəsində böyük layihələr reallaş­
dırmışdır. Bu barədə Fondun yubileyi ilə əlaqədar Səhiyyə Nazir liyində 
ke çirilmiş tədbirdə ətraflı danışılmışdır //Azərbaycan. 2009. 3 may.
123.  Xoş  niyyət:  [Heydər  Əliyev  Fondunun  yaradılmasınin  5  illiyi  ilə 
əlaqədar “Buta” sarayında keçirilən tədbir haqqında] //Ekran­efir. 2009. 
15 may.
124.  Nağı  S.  Ənənələrin  nümunəsi,  inkişafın  təcəssümü  /S.Nağı  //Mədə­
niyyət. 2009. 9 may.
125.  Şəmsiyyə. Mərhəmət işığında haqqın yolu, Heydər Əliyev Fondunun 
qayğısı haqq kimi uşaqların parlaq gələcəyinə təminat verdi /Şəmsiyyə 
//Mədəniyyət. 2009. 9 may.
126.  Vəlibəyov  R.  Heydər  Əliyev  Fondu  mədəniyyətimizin  təbli ğin də  və 
zənginləşməsində mühüm işlər görür /R.Vəlibəyov //Yeni Azərbaycan. 
2009. 7 may.
127.  M.A.Əliyevanın Heydər Əliyev Mükafatı ilə təltif edilməsi haqqın da: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 may 2009­cu il //
Azərbaycan. 2009. 13 may.
128.  Azərbaycan  ilə  YUNESKO  arasında  əməkdaşlıq  daha  yüksək  səviy­
yəyə  qalxacaqdır.:  [Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban 
Əliyevanın  Az.TV­yə  müsahibəsi]  /M.Əliyeva  //Xalq  qəzeti.  2005.  
30 avqust.
129.  Bədii  gimnastika  üzrə  27­ci  Dünya  Çempionatının  təntənəli  açılış 
mərasimi: Azərbaycan  Gimnastika  Federasiyasının  prezidenti  Mehri­
ban Əliye vanın çıxışı /M.Əliyeva //Xalq qəzeti. 2005. 4 oktyabr.
130.  Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Azərbaycan” İnternet Porta lının 
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfiri  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı]  /M.
Əliyeva //Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2005. 23 iyul.

197
131.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı. 
[“Yüzilliyin  mesenatı”  Beynəlxalq  Xeyriyyə  Fondunun  “Yaqut  Xaç” 
ordeninin  təqdim  edilməsi  mərasimində]  /M.Əliyeva  //Azərbay can. 
2005. 14 oktyabr.  
132.  Mehriban  Əliyeva:  Dünya  çempionatı  məqsəd  deyil,  Azər bay canın 
tarixində  mühüm  mərhələdir.  [Heydər  Əliyev  Fondunun, Azərbaycan 
Gimnastika  Federasiyasının  prezidenti  ilə  oktyabrın  3­də  Bakıda 
başlayacaq bədii gimnastika üzrə XXVII Dünya çempionatı və federa­
siyaya rəhbərliyinin üçilliyi ilə əlaqədar müsahibə] /M.Əliyeva//Xalq 
qəzeti. 2005. 1 oktyabr.
133.  Mehriban Əliyeva xoşməramlı səfirdir. [HeydərƏliyev Fon dunun pre­
zidenti  ilə  müsahibə]  /Müsahibəni  apardı:  O.Siqanov  //Respublika. 
2005. 31 may (İzvestiya. 2005. 26 may).
134.  Azərbaycan  Respublikasının  Birinci  xanımı  Mehriban  Əli yeva nın 
ABŞ­a işgüzar səfəri. ABŞ­Azərbaycan Ticarət Palatası adın dan ziya­
fət. Azər baycan Respublikasının Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın 
çıxışı /M.Əliyeva //Xalq qəzeti. 2006. 12 dekabr.
135.  Bakıda  “Orta  əsr  əlyazmalarında  tibb  və  əczaçılıq”  mövzu sunda  I 
Beynəlxalq konfrans işə başlamışdır. Heydər Əliyev Fondunun prezi­
denti  Mehriban  xanım  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Xalq  qəzeti. 
2006. 13 iyun.
136.  Heydər Əliyev Fondu Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya yayılmasına öz 
töhfəsini  verir.  Qarabağ  həqiqətləri  bukletlər  toplu sunun  təqdimat 
mərasimində Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin 
Dostları Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı /M.Əliyeva 
//Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2006. 25 yanvar.
137.  Heydər  Əliyev  Fondunda  görkəmli  şərqşunas  alim  Aida  İmanquli­
yevanın “Yeni ərəb ədəbiyyatının korifeyləri” kitabının təq dimatına və 
Fondun  prezidenti  Mehriban  Əliyevaya  İSESKO­nun  “Xoşməramlı 
səfiri” adının ve ril məsinə həsr edilmiş mərasim keçirilmişdir. Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı /M.Əliyeva //
Ədəbiyyat qəzeti. 2006. 1 dekabr.
138.  Heydər  Əliyev  Fondunda  Rusiyanın  “Puşkin  kitabxanası”  fondundan 
kitabların hədiyyə edilməsi mərasimi keçirilmişdir. [Fondun prezidenti 
Mehriban  Əliyevanın  mərasimdə  çıxışı]  /M.Əliyeva  //Azərbaycan; 
Res publika. 2006. 2 fevral. Xalq qəzeti. 2006. 2 fevral.
139.  Heydər Əliyev Fondunda “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proq­
ramının ikinci mərhələsinin təqdimatına həsr olunmuş “dəyirmi masa” 
ke çirilmişdir.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun 

198
xoşməramlı  səfiri  Mehriban  xanım  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //
Azərbaycan; Respublika. 2006. 7 aprel. Xalq qəzeti. 2006. 7 aprel.
140.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı: 
[YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
Əliyevaya  İslam  Ölkələri  Təhsil,  Elm  və  Mədəniyyət  Təşkilatının 
(İSESKO) xoşməramlı səfiri adının verilməsinə həsr edilmiş mərasimdə] 
/M.Əliyeva //Azərbaycan, Respublika, Ekspress. 2006. 24 noyabr. Xalq 
qəzeti. 2006. 24 noyabr.
141.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoşmə ramlı 
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı: [Əzizbəyov 
rayonunun ictimaiyyəti ilə görüşdə] /M.Əliyeva // Azərbaycan. 2006. 
7 noyabr. Xalq qəzeti. 2006. 7 noyabr.
142.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoş mə ramlı səfiri, 
Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı:  [Heydər  Əliyev 
Fondunda  “Azərbaycan:  sivilizasiyalararası  dialoqun  keçmişi  və  bu 
günü” mövzusunda beynəlxalq konfransda] /M.Əliyeva //Azərbaycan. 
2006. 20 aprel. Xalq qəzeti; Respublika. 2006. 20 aprel.
143.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşmə ramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı: [YUNESKO­nun 
60 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan: mədəniyyət lərin və sivilizasiya­
ların qovuşuğunda” adlı keçirilən Azərbaycan günü ilə bağlı tədbirdə] 
/M.Əliyeva //Azərbaycan. 2006. 21 oktyabr.
144.  İslam  Ölkələri  Təhsil,  Elm  və  Mədəniyyət  təşkilatının  (USESKO) 
xoşməramlı səfiri adının verilməsinə həsr edilmiş mərasimdə Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı /M.Əliyeva //
Azərbaycan. 2006. 24 noyabr. 
145.  Parisdə  “Qeyri­maddi  mədəni  irsin  qorunması  haqqında”  Konven­
siyanı ratifikasiya etmiş ölkələrin Baş Assambleyasının ilk ic lası keçi­
rilmişdir.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoş­
məramlı  səfiri  Mehri ban  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Azər baycan. 
2006. 28 iyun.
146.  YUNESKO­da Azərbaycan günü keçirilmişdir: Heydər Əliyev Fondu­
nun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu­
tatı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Azərbaycan.  2006.  21 
oktyabr. Xalq qəzeti. 2006. 21 oktyabr. Respublika. 2006. 21 oktyabr.
147.  YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın çıxışı: [Parisdə 
keçırılən  YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfirlərinin  illik  yığıncağında] 
/M.Əliyeva //Azərbaycan. 2006. 16 mart.
148.  Bakıda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə “Gənclər Sivilizasiyala rın 
Alyansı Naminə” təşəbbüsü çərçivəsində Beynəlxalq konfrans başlan­

199
mışdır:  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  və 
İSESKO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əli­
yevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Azərbaycan,  Xalq  qəzeti,  Respublika, 
Hərbi and. 2007. 2 noyabr.
149.  BMT­nin Cenevrədəki bölməsinin iqamətgahında “Azər bay can otağı”­
nın  açılışı.  [Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti, YUNESKO­nun  və 
İSESKO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  de putatı  Mehriban 
Əliye vanın çıxışı] /M.Əliyeva //Azərbaycan, Res publika. 2007. 22 may. 
Xalq qəzeti. 2007. 22 may.
150.  Ekstremizmə  qarşı  mübarizədə  gənclərin  səylərinin  birləşdirilməsi 
vacibdir: Bakıda Heydər Əliyev Fohdunun dəstəyi ilə “Gənclər Sivi­
lizasiyaların Alyansı Naminə” təşəbbüsü çərçivəsində Beynəlxalq kon­
frans başlanmışdır: Heydər Əliyev Fondunun prezi denti, YUNESKO­nun 
və İSESKO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
Əliyevanın çıxışı /M.Əli yeva //İki sahil. 2007. 2 noyabr.
151.  Heydər  Əliyev  Fondunda  “Muğam”  jurnalının  ilk  nömrə sinin  və 
“Muğam­antologiya” layihəsi çərçivəsində çap olunmuş nəşrlərin təq­
dimatı  ke çirilmişdir.  [Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban 
Əliyevanın çıxışı] /M.Əliyeva //Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2007. 3 iyul. 
Respublika. 2007. 3 iyul. Ekspress. 2007. 3 iyul. Yeni Azərbaycan, İki 
sahil. 2007. 3 iyul. 525­ci qəzet. 2007. 3 iyul. S. 7. Palitra. 2007. 3 iyul. 
Paritet. 2007. 3­4 iyul. Azərbaycan müəllimi. 2007. 6 iyul. Ədəbiyyat 
qəzeti. 2007. 6 iyul.
152.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun və İSESKO­nun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliye vanın çıxışı: 
[Bakıda İslam Konfransı Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq Naminə 
Gənclər  Forumu  ilə  Heydər  Əliyev  Fondu  tərəfindən  təşkil  olunmuş 
“Gənclər  Siviliza siyaların  Alyansı  Naminə”  Beynəlxalq  konfransda] 
/M.Əliyeva  //Azərbaycan,  Respublika.  2007.  2  noyabr.;  Xalq  qəzeti. 
2007. 2 noyabr.
153.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun və İSESKO­nun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliye vanın Fran­
saya səfəri: Azərbaycanın Birinci xanımı, YUNESKO­nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban Əliyevanın çıxışı /M.Əliyeva //Azərbaycan, Xalq qəzeti, 
Respublika. 2007. 7 aprel. İqtisadiyyat. 2007. 5­11 aprel.
154.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun və İSESKO­nun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Qətə­
rə  sə fəri: Azərbaycanın  Birinci  xanımı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı: 
[YUNESKO­nun və Qətər Elm, Təhsil və İcmanın İnkişafı Fondunun 
təşkil etdikləri “Ərəb dövlətlərində savadlılıq: tərəfdaşlığın qurulması 

200
və  yeni  yanaşmaların  təşviqi”  mövzusunda  regional  konfransda] 
/M.Əliyeva //Azərbaycan. 2007. 15 mart. Respublika. 2007. 15 mart.
155.  Azərbaycanın Xalq yazıçısı Anara: [Anarın 70 illik yubileyi ilə əlaqə­
dar təbriki ] /M.Əliyeva //Ədəbiyyat qəzeti. 2008. 20 mart.
156.  Bakıda  “Avropada  subregional  çərçıvədə  savadlılıq  problem lərinə 
baxış:  tərəfdaşlıq  əlaqələrinin  qurulması  və  innovativ  yanaşmaların 
tətbiqinə  dəstək”  mövzusunda  YUNESKO­nun  regional  konfransı 
başlanmışdır.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNES KO­nun 
və İSESKO­nun xoşməramlı sə firi, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Azərbay can.  2008.  15  may.  Xalq 
qəzeti. 2008. 15 may. 
157.  Bakıda Azərbaycan  Qadınlarının  III  qurultayı  keçirilmişdir:  [Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun və İSESKO­nun xoşmə­
ramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı]  / 
M.Əliyeva //Azərbay can. 2008. 27 sentyabr.
158.  Cəmiyyətin  ən  böyük  qüvvəsi  olan  gənclərin  məşğulluğu Azərbay­
canın ümumi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsidir. Bakıda Dünya 
gənclərinin  IV  məşğulluq  sammiti  işə  başlamışdır.  Heydər  Əliyev 
Fondunun  prezidenti, YUNESKO­nun  və  İSESKO­nun  xoşmə ramlı 
səfiri  Mehriban  Əliyevanın  çı xışı  /M.Əliyeva  //Xalq  qəzeti.  2008. 
25 sentyabr. 
159.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  Parisdə, YUNESKO­nun  qərar­
gahında “Azərbaycanın xoşməramlı mələkləri” konsert proqramı təq­
dim olunmuşdur. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun 
xoşməramlı  sə firi  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əli yeva  //Azər bay­
can; Xalq qəzeti. 2008. 22 may. 
160.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi  Mehriban  Əliyeva  təşkilatın  xoşməramlı  səfirlərinin  illik  hesabat 
yığıncağında  iştirak  etmişdir.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti, 
YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri M.Əliyevanın çıxışı /M.Əliyeva //
Azərbaycan. 2008. 22 may. Xalq qəzeti. 2008. 22 may.
161.  XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, alim və pe­
daqoq  Mir  Cəlal  Paşayevin  100  illiyi YUNESKO  səviyyə sində  qeyd 
olunmuşdur:  Azərbaycanın  Birinci  xanımı  Mehriban  Əliyeva  məra­
simdə  iştirak  et mişdir.  Azərbaycanın  Birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev 
Fon dunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  və  İSESKO­nun  xoşməramlı 
səfiri  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Azərbaycan.  2008. 
18 noyabr.
162.  Qadınlar dünya tarixinin hər bir dövründə sülhün, əmin­amanlığın və 
dinc yanaşı yaşamanın ən böyük təminatçısı olmuşlar. Bakıda “Mədə­

201
niyyətlərarası  dialoqda  qadınların  rolunun  genişləndiril məsi”  mövzu­
sunda beynəlxalq forum işə başlamışdır. Azərbaycanın Birinci xanımı 
Mehriban  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Azərbaycan,  Xalq  qəzeti. 
2008. 11 iyun. 
163.  “Mədəniyyətlərarası  dialoqda  qadınların  rolunun  genişləndirilməsi” 
mövzusunda Beynəlxalq Bakı Forumu işini başa çatdırmışdır. Azərbay­
canın Birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı /M.Əliyeva //
Azərbaycan. 2008. 12 iyun.
164.  Olimpiya oyunlarında medal qazanmış idmançılar Heydər Əliyev Fon­
dunun  aylıq  təqaüdlərinə  layiq  görülmüşlər:  [M.Əliyevanın  idmançı­
lara müraciəti] /M.Əliyeva //Azərbaycan. 2008. 3 sentyabr.
165.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi Mehriban Əliyevanın çıxışı. [Parisdə YUNESKO­nun xoşmə ramlı 
səfirlə rinin  illik  toplantısında]  /M.Əliyeva  //Azərbaycan.  2009.  16 
may. Xalq qəze ti, Səs. 2009. 16 may.
166.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO  və  İSESKO­nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın çıxışı. [Müasir İncəsənət Mu­
zeyinin açılışında] /M.Əliyeva //Azərbaycan. 2009. 21mart.
167.  Xeyirxahlıq  və  mərhəmət  ünvanı: Azərbaycan  Respublikasının  Milli 
Məclisinə  müraciət.  [Novruz  bayramı  münasibətilə  amnistiya  elan 
edilməsi  təklifi  ilə  əlaqədar  Milli  Məclisə  müraciət]  /M.Əli yeva  //
Azərbaycan. 2009. 17 mart.
168.  “Muğam  aləmi”  Beynəlxalq  festivalı  çərçivəsində  Beynəlxalq  Elmi 
Simpozium  isə  başladı.  [Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  Milli 
Məclisin  de putatı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı]  /M.Əliyeva  //Azər­
baycan. 2009. 19 mart. 
169.  Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86­cı ildönümü 
və  Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətə  başlamasının  5  illiyi  müna­
sibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir: Heydər Əliyev Fondunun pre­
zidenti  Mehriban  xanım  Əliyevanın  çıxışı  /M.Əliyeva  //Azər baycan. 
2009. 13 may.
170.  Azərbaycan ilə Fransa arasında bütün sahələrdə əlaqələr inkişaf edir və 
möhkəmlənir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya işgüzar 
səfəri. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliye­
vaya YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri fəxri adı verilməsi mərasimi //
Respublika. 2004. 11 sentyabr.
171.  Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları Fondunun sədri, Azər baycan Prezi­
dentinin xanımı Mehriban Əliyevaya YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi fəxri adı verilmişdir //Respublika. 2004. 31 avqust.

202
172.  Azərbaycanın  Birinci  xanımı  Mehriban  Əliyevanın  şəxsi  saytı  açıl­
mışdır //Azərbaycan. 2004. 23 oktyabr.
173.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva Ər­Riyadda Muzey 
Mərkəzində olmuşdur: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin  Səudiyyə  Ərəbistanı  Krallığına  rəsmi  səfəri  çərçi vəsində]  //
Respublika. 2005. 12 mart.
174.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın Tehranda gö­
rüşləri:  [Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  İlham  Əliyevin  İran 
İslam  Respublikasına  rəsmi  səfəri  çərçivəsində]  //Respublika.  2005. 
29 yanvar.
175.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın Zaq rebdə görüş­
ləri //Respublika. 2005. 12 iyun.
176.  Əliyev Ə. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoş­
məramlı səfiri Mehriban Əliyeva bu mötəbər təşkilatın 60 illik yubiley 
tədbirində iştirak etmişdir /Ə.Əliyev // Xalq qəzeti. 2005. 17 noyabr.
177.  Əliyev Ə. Parisdə YUNESKO­nun xoşməramlı səfirlərinin iclası baş­
lanmışdır. [İclasda YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev 
Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  çıxış  etmışdir]  /Ə.
Əliyev// Respublika. 2005. 4 mart.
178.  Əliyev  Ə. YUNESKO­nun  baş  direktoru  xoşməramlı  səfir  Mehriban 
xanım  Əliyevanı  qəbul  etmişdir:  [Parisdə  xoşməramlı  səfirlərin  illik 
iclasında] /Ə.Əliyev //Respublika. 2005. 5 mart.
179.  “Gülüstan” sarayında YUNESKO – Azərbaycan birgə konf ransı keçi­
rilmişdir //Xalq qəzeti. 2005. 25 avqust.
180.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyeva  maestro 
Mstislav  Rostrapoviç  və  xanımı  Qalina  Vişnevskayanın  “Qızıl  Toy” 
mərasimində iştirak etmişdir // Xalq qəzeti, Respublika. 2005. 18 may.
181.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyeva  səsvermədə 
iştirak etmişdir. Parlament seçkiləri//Xalq qəzeti. 2005. 7 noyabr.
182.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  Gür­
cüstan  Prezidentinin  xanımı  Sandra  Elizabet  Rulofsla  görüşmüşdür: 
[Xanım Rulofsun Azərbaycana səfəri çərçivəsində] //Xalq qəzeti. 2005. 
23 mart. Respublika. 2005. 23 mart.
183.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  “Şə­
hidlər  Xiyabanı”nı  ziyarət  etmişdir  //Xalq  qəzeti.  2005.  23  yanvar. 
Res publika. 2005. 23 yanvar.
184.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi  Mehriban  Əliyeva  çoxuşaqlı  ailəyə  sonsuz  sevinc  bəxş  etmişdir: 
[Moskvada  yaşayan  Tağıyevlər  ailəsində  4  əkiz  uşağın  1  yaşının  ta­

203
mam  olması  münasibətilə  Sumqayıtda  keçirilən  şənlik  mərasimində 
iştirakı haqqında] //Xalq qəzeti. 2005. 23 sentyabr.
185.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoş məramlı 
səfiri  Mehriban  Əliyeva  “2005­ci  ilin  ictimai  xadimi”  adına  layiq 
görülmüşdür //Respublika. 2005. 5 iyun. Xalq qəzeti. 2005. 5 iyun.
186.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi Mehriban Əliyeva “2004­cü ilin Birinci xanımı” mükafatına layiq 
görülmüşdür //Azərbaycan, Respublika. 2005. 27 mart.
187.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi Mehriban Əliyeva “İlin qadını” elan edilmişdir //Xalq qəzeti. 2005. 
19 iyul.
188.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi Mehriban Əliyeva İSESKO­nun Baş direktoru ilə görüşmüşdür // 
Xalq qəzeti. 2005. 28 may. Respublika. 2005. 28 may.
189.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşmə ramlı sə­
firi Mehriban Əliyeva “Siyasət” jurnalının “2004­cü ilin Birinci xanı­
mı” mü kafatına layiq görülmüşdür //Azərbaycan. 2005. 30 mart. Xalq 
qəzeti. 2005. 30 mart. Respublika. 2005. 30 mart.
190.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi  Mehriban  Əliyeva  Sofiyanın  tarixi  abidələri  ilə  tanış  olmuşdur  //
Xalq qə zeti. 2005. 27 sentyabr.
191.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoşməramlı 
səfiri  Mehriban  Əliyeva  “Yaqut  xaç”  ordeninə  layiq  görülmüşdür: 
[“Yüzilliyin mesenatları” Beynəlxalq Xeyriyyə Fon dunun mükafatı] //
Xalq qəzeti. 2005. 10 iyun. Respublika. 2005. 10 iyun.
192.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoşməramlı 
səfiri Mehriban Əliyevanın rekord səslə deputat seçilməsini Türkiyə 
ictimaiyyəti  böyük  rəğbətlə  qarşılamışdır  //Xalq  qəzeti.  2005. 
15 noyabr.
193.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı sə­
firi  Mehriban  Əliyevanın  YUNESKO­nun  Baş  direktorunun  xanımı 
Takaka Matsuura ilə görüşü // Xalq qəzeti. 2005. 25 avqust.
194.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO­nun xoşmə ramlı səfiri 
Mehriban  Əliyevaya  “Yaqut  xaç”  ordeni  veriləcək:  [Beynəlxalq  Xey­
riyyə Fondunun təsis etdiyi mükafat] //Xalq qəzeti. 2005. 7 oktyabr.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə