Yeni Yazarlar və Sənətçilər QurumuYüklə 3,88 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/58
tarix29.11.2016
ölçüsü3,88 Mb.
#461
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu  

  http://www.kitabxana.net  

 - Milli Virtual Kitabxananın   

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  

yanında Gənclər Fondunun  

(AzGF) maliyyə dəytəyi ilə

 

 

  

 

  

 

  

 

Ədəbi-poetik,  kulturoloji-kreativ  

tərcümə məqalələri 

 e-Antologiyası  

 

Beşinci buraxılış – V cild  

 

2013 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 21.11.2013 

Çağdaş dünya 

ədəbiyyatı.  

Elmi-kulturoloji

  

publisitika

 


 

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

  

 

  

 

  

 

  

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   

http://www.kitabxana.net

  - Milli Virtual 

Kitabxananın  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə 

dəytəyilə  ―Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya‖ adlı kulturoloji 

ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. E-kitab N 05 (157 - 2013) 

 

 Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin yanında 

  

Azərbaycan Gənclər Fonduhttp://youthfoundation.az

 

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı  

Elmi-kulturoloji p

ublisitika 

 

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ  tərcümə məqalələri e-Antologiyası  

 

Beşinci buraxılış - V cild 

 

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  ―Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-

innovativ e-akademiya‖ adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının 

ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Beşinci buraxılışda dünya 

ədəbiyyatının ən az işlənən ədəbi-fəlsəfi növü – müasir xarici müəlliflərin azərbaycancaya tərcümə 

olunmuş müxtəlif mövzuda məqalələri daxil edilib.  

Elektron kitaba XX və XXI əsrin görkəmli yazıçıların, filosofların, şairlərin, ədəbiyyatşünas alimlərin, 

tənqidçilərin, psixoanalitiklərin, ictimia-mədəni düşüncə sahiblərinin müxtəlif mövzulara həsr olunmuş 

modern, intellektual, populyar, postmodern  esse, araşdırma, məqalə, tədqiqat yazılarının elektron 

variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən orijinal, eləcə də rus və başqa 

dillərdən tərcümə olunmuş bu intellektual-estetik fikir nümunələrinin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu 

kütləsinin diqqətinə çatdırılır. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi 

minnətdarlığımızı bildirirk. 

 E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR ―Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, 

beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər 

Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual 

Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir 

formada yayım və istifadə qəti qadağandır. 

 

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı –

 2013. Elektron Kitab N 05 (157 

 2013) 


 

Virtual redaktoru v

ə

 e-n


əşrə

 

hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 


 

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

 Çağdaş Dünya ədəbiyyatı 

 

 Elmi-kulturoloji publisitika 

 

 Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ  

tərcümə məqalələri e-Antologiyası  

 

 

Beşinci buraxılış - V cild 

 

  

 

BAKI – 2013 

 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu  

 

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana

 

  

 


 

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında  Gənclər Fondu dünya ədəbiyyatını dəstəkləyir 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun ―Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya‖  kulturoloji ədəbiyyat layihəsi haqqında məlumat

 

  

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  ―Dünya ədəbiyyatını gənclərə 

tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya‖ adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirməyə 

başlayıb. YYSQ sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xanın (Əbilov) rəhbərlik etdiyi layihə iki ay 

ərzində İnternet vasitəsilə və sosial şəbəkələrüstü həyata keçiriləcəkdir. Layihənin qısa təsviri 

Layihə müasir dünya ədəbiyyatının ən maraqlı nümunələrini Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək 

elektron  formatda  nəşrə  hazırlanmasına,  onları  İnternetdəki  milli  resurslarda  yerləşdirməsinə, 

gənclərə  kreativ-estetik  dəyərləri  aşılamasına,  virtual  -  sosial  şəbəkələrüstü  akademik  məsafəli 

kurs  və  e-laborotoriya  təşkil  etməklə  yaradıcı  istedadların  kulturoloji  biliklərini  artırılmasına, 

xarici  müəlliflərin  əsərlərindən  ibarət  azərbaycanca  e-kitabların  hazırlanmasına,  bu  rəqəmsal 

nəşrlərin İnternetdə sərgisinin və tanıtımının təşkilinə, yeni nəslin  bədii yaradıcılığını inkişafına, 

eləcə  də  müxtəlif  ali  təhsil  ocaqlarında,  başqa  yerlərdə,  kitabxanalarda  real  görüşlər  vasitəsilə 

kulturoloji dəyərlərin təbliğinə yönəldilib.  

Problemin qoyuluşu 

Gənclər  arasında  kitab  mütaliəsinin  səviyyəsi  aşağı  düşüb,  müasir  dünya  ədəbiyyatının  ən 

maraqlı  nümunələri  dilimizdə  yoxdur,  İnternet  və  sosial  şəbəkələrüstü  məsafəli  kulturoloji-

kreativ  yaradıcılıq  kursu,  eləcə  də  estetik-innovativ  e-labaratoriyaya  ciddi  tələbat  var. 

Azərbaycanda  deyil,  bütün  dünyada,  xüsusən  Türkiyə,  Rusiya,  İran,  Gürcüstanda  yaşayan 

soydaşlarımız,  xüsusən  də  dil  bilməyən  yeni  nəslin  nümayəndələrinin  intellektual-estetik 

səviyyəsini  artırmaq  vacibdir.  Milli  tərcümə  sənətinə  gənclərin  diqqətini  cəlb  eləmək  əsas 

məsələlərdən  biridir.  Yeni  e-oxu  və  e-yazı  mədəniyyətini  formalaşdırmaq,  virtual  ədəbiyyat, 

şəbəkə yazarlığını təbliq eləmək, fərqli, qabaqcıl dünya düşüncə-estetik texnologiyaları haqqında 

geniş gəncliyin məlumatlanmasına böyük ehtiyac duyulur.  

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

Mədəniyyət,  ədəbiyyat  və  kitabla,  İnternet  texnologiyaları,  şəbəkə  resursları,  elektron kitabxanalarla bağlı apardığı illik sorğu və monitorinqlərin nəticələrindən, eləcə də saytımıza və 

elektron ünvanlarımıza gələn müraciət, istək və təkliflərdən, təşkilatımız tərəfindən hazırlanaraq 

ictimai müzakirə və istifadəyə verdiyimiz  www.kitabxana.net – e-itabxanadan 2 ildə 2 260 000 

yaxın  İnternet  istifadəçilərinin  şərhləri,  müraciətləri  əsasında  müəyyənləşdirilib  ki,  oxucular, 

xüsusən  də  müasir  gənclik  yazını,  kitabı,  mətni,  bilgini  daha  çox  innovativ  saydıqları  İnternet 

resurslarından  –  elektron  kitabxanadan  alır.  Kitabın  tirajı  min  ədədi  keçmədiyi  vaxtda  saysız 

insanın  yararlandığı  e-kitabların  toplandığı  İnternetdəki  e-itabxananın  dəyərini  izah  etməyə 

ehtiyac yoxdur. Layihənin məqsədi 

İnternet,  eləcə  də  yatratmış  olduğumuz  elektron  resurslar  və  sosial  şəbəkələrdəki  20-yə  yaxın 

səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli 

Virtual  Kitabxanaya  gələn  sorğular  göstərir  ki,  yaradıcı  gənclər,  həmçinin,  yeni  nəsil  oxucular 

Azərbaycan  dilində  dünya  ədəbiyyatını,  eləcə  də  elmi-mədəni,  ədəbi-estetik  fikrinin  qabaqcıl 

nümunələri  ilə  tanış  olmaq  istəyirlər.  Bu  tanışlıq  isə  qiyməti  baha  olan  kağız  kitablar  deyil, 

elektron  resurslarda,  e-kitabxanalarda  sərbəst  istifadəyə  verilmiş  e-kitablar  formasında  tələbat 

duyulur.  Bədii  yaradıcılıqla  məşğul  olan  kreativ  gənclər,  xüsusən  də  bölgələrdə  yaşayan  və 

dünyaya səpələnmiş diasporumuzun gənc nümayəndələri üçün ana dilimizdə kreativ-kulturoloji, 

məsafəli-innovativ  kursa,  e-laborotoriyaya  böyük  ehtiyac  hiss  olunmaqdadır.  Dünya 

ədəbiyyatından ibarət slsilə e-kitabların rəqəmsal nəşrinə ehtiyac duyulur, belə bir fəaliyyəti isə 

dəstəkləməklə  həm  də  gənc  tərcüməçilərin  yetişməsinə  şərait  yaratmış  oluruq.  Layihə  bu 

sahədəki boşluqları doldurmaqla eyni zamanda gənclər üçün müasir dünya ədəbiyyatı sahəsində 

mini-kitabxana, sosial şəbəkələrdə isə e-kitabların davamlı şəbəkə sərgisi təşkil edir. Kulturoloji 

kurs,  e-laborotoriyada  isə  gənc  kreativlər  öz  təcrübələrini  bölüşür,  muasir  dünya  estetik-

kulturoloji  düşüncə  texnolojiyalarını  öyrənir,  həmyaşıdları  ilə  şəbəkələşərək  həm  öyrənir,  həm 

də öyrədirlər, istedadlarını inkişaf etdirirlər. layihə nəticəsində yeni nəsil kreativlər layihəsonrakı 

bilgilərini həmyaşıdları arasında yaymaqla ümumən cəmiyyətimizdə yüksək dəyərlərin təbliğinə 

xidmət etmiş olurlar...  

Layihənin vəzifələri 

1.  Azərbaycan  dilində  "Çağdaş  Dünya  ədəbiyyatı  elektron  antologiyası"  rəqəmsal  nəşrə 

hazırlamaq.  Elektron  antologiya  aşağıdakı  cildlərdən  və  müxtəlif  dillərdən  azərbaycancaya 

tərcümə edilən cürbəcür ədəbi-elmi əsərlərdən ibarət olacaq: 

a) Çağdaş Dünya poeziyası; 


 

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

b) Çağdaş Dünya bədii nəsric) Çağdaş Dünya dramaturgiyası; 

d) Çağdaş Dünya essesi

z) Çağdaş Dünya publisistikası; 

q) Çağdaş Dünya elmi-filoloji düşüncəsi; 

y) Çağdaş Dünya ədəbi söhbətləri; 

f) Kulturoloji kurs materialları: virtual ədəbiyyat. 

2.  İnternetdə  -  sosial  şəbəkələrdə  "Dünya  ədəbiyyatını  gənclərə  tanıdaq"  kreativ-innovativ  e-

akademiya (innovativ kurs və e-laborotoriya) yaratmaq və fəaliyyətini genişləndirmək. 

3. www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanada ayrıca "Müasir Dünya  ədəbiyyatı" bölümünü 

yaratmaq, oxucuların sərbəst istifadəsinə buraxmaq. 

4. Sosial şəbəkələrdə dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətini təbliğ etmək. 

5. Gənclərə, o cümlədən uşaqlarla yeniyetmələrə yeni e-oxu və e-yazı vərdişlərini aşılamaq. 

6.  Real  tədbirlər  silsiləsi  vasitəsilə  layihənin  və  kreativliyin  təbliğini  aparmaq,  çağdaş  dünya 

ədəbiyyatını, yüksək estetik dəyərləri tanıtmaq. Layihədən faydalananlar 

 Azərbaycanda, eləcə də xaricdə yaşayan gənclər və yeniyetmə soydaşlarımız, gənc və orta nəsil 

yazarları,  tərcüməçilər,  eləcə  də  İnternet  istifadəçiləri,  müxtəlif  nəsil  yazıçı  və  şairlər, 

tərcüməçilər,  ədəbiyyatçılar,  kulturoloqlar,  mədəniyyət  sahəsinin  mütəxəsisləri,  jurnalistlər, 

tələbələr,  kitabxanaçılar,  dilçilər,  filoloqlar,  ədəbiyyatı  mütəxəsisləri,  xalqşünaslar,  sosioloqlar, 

siyasətçilər və b.  Layihənin çərçivəsində görüləcək işlər 

1.  Azərbaycan  dilində  "Çağdaş  Dünya  ədəbiyyatı  elektron  antologiyası"  rəqəmsal  nəşrə 

hazırlamaq.  Elektron  antologiya  aşağıdakı  cildlərdən  və  müxtəlif  dillərdən  azərbaycancaya 

tərcümə edilən cürbəcür ədəbi-elmi əsərlərdən ibarət olacaq: 

a) Çağdaş Dünya poeziyası; 

b) Çağdaş Dünya bədii nəsri;  

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

c) Çağdaş Dünya dramaturgiyası; d) Çağdaş Dünya essesi; 

z) Çağdaş Dünya publisistikası; 

q) Çağdaş Dünya elmi-filoloji düşüncəsi; 

y) Çağdaş Dünya ədəbi söhbətləri; 

f) Kulturoloji kurs materialları: virtual ədəbiyyat. 

2.  İnternetdə  -  sosial  şəbəkələrdə  "Dünya  ədəbiyyatını  gənclərə  tanıdaq"  kreativ-innovativ  e-

akademiya (innovativ kurs və e-laborotoriya) yaratmaq və fəaliyyətini genişləndirmək. 

3. www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanada ayrıca "Müasir Dünya  ədəbiyyatı" bölümünü 

yaratmaq, oxucuların sərbəst istifadəsinə buraxmaq. 

4. Sosial şəbəkələrdə dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətini təbliğ etmək. 

5. Gənclər arasında yeni e-oxu və e-yazı vərdişlərini aşılamaq. 

6.  Real  tədbirlər  silsiləsi  vasitəsi  ilə  layihənin  və  kreativliyin  təbliğini  aparmaq,  çağdaş  dünya 

ədəbiyyatını, yüksək estetik dəyərləri tanıtmaq. 

7.  Gənclər  üçün  e-kitablardan  ibarət  mini  elektron  kitabxana  –  İnternetdə  ədəbiyyat  resursu 

yaradılacaq,  sosial  şəbəkədə  gənc  ədəbiyyatsevərlərin  köməyilə  dünya  kulturoloji  dəyərləri 

təbliğ olunacaq, orta və ali məktəblərdə, müxtəlif yerlərdə ictimai təqdimatları keçiriləcək. 

Yaradıcı  gənclərimiz  və  soydaşlarımızı  milli  İnternet  resurslarını  zənginləşdirməyə 

həvəsləndiriləcək,  çağdaş  dünya  mədəniyyəti,  ədəbiyyatı,  düşüncə  texnologiyası  ölkəmizdə  və 

azərbaycandilli  məkanlarda  yaymaqda  ən  yeni  texnologiyalardan  yararlanacaq,  yeni  nəslin 

nümayəndələrində  innovativ  şəbəkə  -  elektron  oxu  və  yazı  mədəniyyətinin  aşılanacaq,  çağdaş 

estetik-bədii  söz  sənətimizin  zənginləşməsinə  təkan  veriləcək,  dünyanın  ictimai-mədəni, 

kulturoloji-intellektual  ictimaiyyətinin  tanınmış  nümayəndələrinin  yaradıcılığı  mili  estetik-

intellektual, ədəbi-kulturoloji xəzinəsinə əlavə ediləcək.  

Layihənin monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

Aktual  kulturoloji-innovativ  layihə  ilə  bağlı  yekun  hesabat  həm  yazılı  və  elektron  KİV-də 

yayımlanacaq,  həm  də  YYSQ-nin  saytında  yerləşdiriləcək.  Azərbaycan  Gənclər  Fondu,  Milli 

QHT Forumu, ARPY QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, AR Mədəniyyət  və Turizm, Gənclər və  

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

İdman,  Təhsil  Nazirliyi,  AR  Diaspora  Komitəsi,  AYB  kimi  qurumların  ekspertləri  tərəfindən layihənin qiymətləndirilməsinə şərait yaradılacaq. 

Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə 

gerçəkləşdiriləcəkdir.  Layihənin  təqdimi  və  təbliğinə  xüsusi  önəm  veriləcəkdir:  istər  ölkə 

daxilində, istərsə  də  dünyada Azərbaycanın  multi-mədəniyyəti  geniş  yayılmasına səbəb olacaq. 

Televiziyada və mətbuatda («525-ci qəzet», ―Ədalət‖, ―Bakı-xəbər‖, ―Mədəniyyət‖ kimi ölkənin 

nüfuzlu  mətbu  orqanlarında,  ―Space‖  TV,    İctimai  Televiziyada  və  digər  KİV-də,  İnternet 

saytlarında)  kulturoloji  layihə,  Elektron  Şəbəkə  Resursu,  Virtual  Kİtabxana  haqqında  rəylər, 

fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və süjetlər hazırlanacaqdır. 

Layihə  başa  çatdıqdan  sonra  Azərbaycan    Gənclər  Fonduna  və  əlaqədar  qurumlara  layihənin 

nəticələri  haqqında  ətraflı  hesabat-arayış  təqdim  ediləcək,  Fondun  mühasibatlıq  sektoruna  isə 

maliyyə  hesabatı  təqdim  ediləcək.  Eyni  zamanda  AR  Maliyyə  Nazirliyinə  (maliyyə  hesabatı), 

Vergilər  Nazirliyinə  (vergi  hesabatı),  Azərbaycan  Yazıçılar  Birliyinə,  KİV,  İnternet  portalarına 

və ictimaiyyətin nümayəndələrinə geniş məlumatlar, hesabatlar təqdim ediləcək. 

Layihədən gözlənilən nəticələr və davamlılıq 

Ana  dilimizə  çevrilmiş  və  rəqəmsal  formada  hazırlanan  elektron  kitablar  İnternetdə 

yerləşdirildiyinə  görə  gənclər  və  yeniyetmələrlə  yanaşı,  dünya  ədəbiyyatı,  çağdaş  mədəniyyəti, 

estetik-mədəni  düşüncəsi,    kitabıyla  maraqlanan  istənilən  istifadəçi  üçün  açıq  olacaqdır. 

Azərbaycan  Yazıçılar  Birliyində  mətbuat  və  televiziyanın,  habelə  layihədə  yaradıcı-texniki 

əməyi  olan  şəxsləri,  tənqidçi  və  ədəbiyyatşünasların,  kitabхana  və  təhsil  işçilərinin,  eləcə  də 

QHT nümayəndələrinin, hökumət rəsmilərinin də dəvət olunduğu konfrans və təqdimat mərasimi 

keçiriləcək,  ədəbi  resurs  geniş  ictimaiyyətə  təqdim  olunacaq,  M.F.Aхundov    adına  Milli 

Kitabхanaya,  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinin  və  Təhsil  Nazirliyinin  şəbəkələrində 

yaymaqdan  ötrü,  həmçinin,  Bakı  Dövlət  Universitetinin,  eləcə  də  AMEA-nın  elmi-tədqiqat 

İnstitutlarının,  Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universitetinin  kitabхanalarına,  xarici  ölkələrin 

Bakıdakı  səfirliklərinə,  dünyanın  aparıcı  elm  və  ali  təhsil  ocaqlarına,  Azərbaycanın  xarici 

ölkələrdəki  elçiliklərinə,  diaspora  qurumlarına  layihə  barədə  geniş  elektron  məlumatlar 

göndəriləcəkdir.  Kreativ  kurs  və  e-laborotoriya  İnternetdə,  eləcə  də  sosial  şəbəkələrdə  onlayn-

oflayn yayımlanacaq - məsafəli fəaliyyət göstərəcəkdir. Elektron kitablardan ibarət virtual sərgi 

təşkil olunacaqdır.  Eyni zamanda ədəbiyyat mütəхəssisləri tərəfindən bu layihənin həm peşəkar 

ədəbi, həm geniş ictimai tərəfdən müzakirəsi, mətbuatda işıqlandırılmasına şərait yaradacaqdır. 

Gələcəkdə  elmin  və  ədəbiyyatın  müxtəlif  sahələrinə  aid  sahə  elektron  kitabxanaları,  eləcə  də 

şəbəkə  nəşrlərini  özündə  birləşdirəcək  Portallar  yaradılacaq,  Milli  Virtual  Kitabxana  daha  da 


 

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Ədəbi söhbətlər. Müsahibələr.”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

10 


genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin daxilində və xaricdəki anoloji İnternet Kitabxanaların 

şəbəkəsinə  qoşulması,  qarşılıqlı  faydalı  əməkdaşlığa  xüsusi  əhəmiyyət  veriləcək.  Layihənin 

sonrakı  mərhələsində  şeir,  nəsr,  elmi-kütləvi  əsərlər,  eləcə  də  tərcümə  əsərləri,  milli  folklor 

nümunələri portalda xüsusi  yer  ayrlacaq. Sonuncu mərhələ kimi   kitablarınn  elektron versiyası 

hazırlanır  ki,  bu  layihə  bitdikdən  sonra  gerçəkləşdirilir  və  saytın  hazırlanması  yerli  resurslar 

hesabına  gerçəkləkləşdirilir.  Gənclər  sektoru,  müxtəlif  nəsil  gəncləri,  gənclər  QHT-lərini  əhatə 

etməklə,  təhsil  müəssisələri,  elm  ocaqları,  xarici  ölkələrdəki  diaspor  və  milli  mədəniyyət 

mərkəzləri  ilə  geniş  bilgi,  e-kitab,  ədəbiyyat,  intellektual  əlaqələr  yaradılacaq,  Azərbaycan 

haqqında, onun milli-mənəvi, ədəbi-mədəni, tarixi-kulturoloji dəyərlərinin, sərvətlərinin dünyada 

tanıdılması istiqamətində ən yeni texnologiyalardan bəhrələnərək geniş fəaliyyət göstəriləcək. Yüklə 3,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin