Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuYüklə 342,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix25.12.2016
ölçüsü342,7 Kb.
  1   2   3   4

 

Baytarlıq haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Bu qanun Azərbaycan Respublikasında baytarlıq fəaliyyətinin hüquqi və təşkilati 

əsaslarını müəyyən edir, ölkənin baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) sağlamlığını, dövlət 

baytarlıq nəzarətində olan yüklərin təhlükəsizliyini, əhalinin heyvan və insanlar üçün 

ümumi olan xəstəliklərdən mühafizəsini təmin edən subyektlər arasındakı münasibətləri 

tənzimləyir. I fəsil. Ümumi müddəalar 

Maddə 1. Əsas anlayışlar  

1.0. Bu qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

1.0.1. baytarlıq—heyvan (mal-qara, quşlar, balıqlar, arılar, vəhşi heyvanlar və 

başqaları) xəstəliklərinin qarşısının alınması, insan sağlamlığı üçün yararlı və 

təhlükəsiz heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, habelə əhalinin heyvan və 

insanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən mühafizəsi sahəsində elmi, praktiki və 

təşkilati tədbirlər sistemi; 

1.0.2. baytarlıq fəaliyyəti—qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlığın 

idarə edilməsi, baytarlıq nəzarəti, təbabəti və əczaçılığı sahəsində həyata keçirilən 

fəaliyyət növü; 

1.0.3. baytarlıq təbabəti—heyvan xəstəliklərinin öyrənilməsini, profilaktikasını, 

diaqnostikasını, müalicəsini və heyvanların sağlamlığının qorunmasını əhatə edən 

fəaliyyət sahəsi; 

1.0.4. baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydaları—

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 

tərəfindən hazırlanan, baytarlıq normativləri əsasında baytarlıq tədbirlərinin aparılması qaydasını müəyyən edən və baytarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi 

və fiziki şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi olan tədbirləri təsbit edən 

normativ sənədlər; 

1.0.5. baytarlıq preparatları—yalnız heyvan xəstəliklərinin profilaktikası, 

müalicəsi, diaqnostikası və heyvanların məhsuldarlığının artırılması üçün istifadə 

olunan baytarlıq təyinatlı immunobioloji, bioloji, bitki, kimyəvi və kimya-

əczaçılıq mənşəli maddələr; 

1.0.6. baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması—

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən baytarlıq preparatlarının, onlara aid sənəd və 


materialların ekspertizası və qeydiyyat sınağının nəticələrinə görə 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq preparatlarının dövlət 

reyestrinə daxil edilməsi və bu barədə müvafiq formada hazırlanmış qeydiyyat 

şəhadətnaməsinin verilməsi; 

1.0.7. baytarlıq preparatlarının dövlət reyestri—qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada qeydə alınmış və Azərbaycan Respublikasında istehsalına, ixracına, 

idxalına və tətbiqinə icazə verilmiş baytarlıq preparatlarının siyahısı; 

1.0.8. baytarlıq preparatlarının dövriyyəsi—baytarlıq preparatlarının istehsalı, 

aprobasiyası, daşınması, saxlanması, idxalı, ixracı, satışı və istifadəsi; 

1.0.9. baytarlıq sənədləri—dövlət baytarlıq nəzarəti funksiyasını yerinə yetirən 

vəzifəli şəxslər tərəfindən dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərə və obyektlərə 

verilən baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) rəyləri, baytarlıq arayışları, şəhadətnamə 

və sertifikatları; 

1.0.10. identikləşdirmə—heyvanların və heyvandarlıq müəssisələrinin, heyvan 

mənşəli məhsulların emalı, saxlanması və satışı obyektlərinin, həmçinin 

heyvanlar üçün yem və baytarlıq təyinatlı bioloji preparatlar istehsalçılarının 

uçota alınması (kodlaşdırılması); 

1.0.11. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklər—heyvanlar, heyvan mənşəli 

məhsullar və xammal, baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri; 1.0.12. fərdi baytarlıq təbabəti praktikası—bu Qanunun 5.3-cü və 30-cu 

maddələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən baytarlıq 

fəaliyyəti; 

1.0.13. özəl baytarlıq təbabəti—qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq 

(lisenziya) əsasında hüquqi şəxslər (baytarlıq klinikaları və s.) tərəfindən həyata 

keçirilən baytarlıq fəaliyyəti. 

Maddə 2. Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi  

Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasından

, bu Qanundan, ona uyğun olaraq qəbul edilmiş digər 

normativ hüquqi aktlardan, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

Maddə 3. Baytarlığın əsas vəzifələri  

3.0. Baytarlığın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

3.0.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisini xarici ölkələrdən keçə biləcək 

yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorumaq; 

3.0.2. heyvanların yoluxan və yoluxmayan xəstəliklərinin profilaktikası, 

diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul olmaq, heyvanların çoxaldılması və 

məhsuldarlığın artırılmasına yönəldilmiş tədbirlər görmək; 


3.0.3. əhalini heyvan və insanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən qorumaq; 

3.0.4. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin ölkə daxilində daşınmasına və 

tranzitinə, habelə onların idxalına və ixracına qanunla müəyyən edilmiş qaydada 

baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) təhlükəsizliyini təmin etmək və baytarlıq 

nəzarətini həyata keçirmək

3.0.5. insanların qidalanması, heyvanların yemləndirilməsi və emal üçün nəzərdə 

tutulan heyvan mənşəli məhsulların və xammalın heyvankəsim məntəqələri və 

sexlərində, emal müəssisələrində tədarük, saxlanma, satış və digər yerlərdə 

baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizasını qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada keçirmək; 

3.0.6. heyvan xəstəlikləri ilə mübarizə üsulları və vasitələri işləyib hazırlamaq, 

baytarlıq preparatları və vasitələrinin, yem və yem əlavələrinin, 

biostimulyatorların və hormonların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək; 

3.0.7. baytarlıq və heyvandarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki 

şəxslər tərəfindən ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və çirklənməni 

aradan qaldırmaq; 

3.0.8. baytarlıq elminin inkişafı üçün tədbirlər görmək, genişləndirilməsini, elmi 

nəticələrin təsərrüfatlarda tətbiqini, baytarlıq mütəxəssislərinin hazırlanmasında 

və ixtisaslarının artırılmasında iştirak etmək; 

3.0.9. baytarlıq sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın tələb və tövsiyələri 

nəzərə alınmaqla heyvanlara və heyvandarlıq məhsullarına Azərbaycan 

Respublikasının baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələblərini hazırlamaq; 

3.0.10. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər 

vəzifələri yerinə yetirmək. 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında baytarlıq xidmətinin quruluşu  

Azərbaycan Respublikasında baytarlıq xidməti dövlət və qeyri-dövlət baytarlıq 

xidmətlərindən ibarətdir. 

Maddə 5. Baytarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ  

5.1. Baytarlıq fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 

olunmuş qaydada həyata keçirilir. 

5.2. Azərbaycan Respublikasında baytarlıq fəaliyyəti ilə baytarlıq ixtisası üzrə ali və orta 

ixtisas təhsili olan fiziki şəxslər və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi 

şəxslər məşğul ola bilərlər. 

5.3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə başqa 

qaydalar nəzərdə tutulmamışdırsa, xarici ölkələrdə hazırlıq keçmiş Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər (baytarlıq 

mütəxəssisləri) və xarici hüquqi şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

Azərbaycan Respublikasında baytarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. 


5.4. Fərdi baytarlıq təbabəti praktikası ilə məşğul olmaq istəyən fiziki şəxslər müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanından alınmış məlumatlara əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən uçota alınır. 

5.5. Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər və 

baytarlıq preparatlarının istehsalı və satışı ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər və 

hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər 

qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) almalıdırlar. 

II fəsil. Baytarlıq sahəsində dövlət tənzimlənməsi 

Maddə 6. Baytarlıq sahəsində dövlətin vəzifələri  

6.0. Baytarlıq sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: 

6.0.1. baytarlıq sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən etmək; 

6.0.2. baytarlıq sahəsində normativ hüquqi aktlar qəbul etmək; 

6.0.3. dövlət baytarlıq xidmətinin orqanlarını təşkil etmək və onların vəzifə və 

səlahiyyətlərini müəyyənləşdirmək; 

6.0.4. heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin profilaktikasına dair dövlət 

proqramları hazırlamaq və həyata keçirilməsini təmin etmək; 

6.0.5. profilaktikası, diaqnostikası və ləğvi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən 

heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin siyahısını təsdiq etmək; 

6.0.6. karantin və digər məhdudiyyət tədbirləri tətbiq olunan yoluxucu 

xəstəliklərin siyahısını təsdiq etmək; 

6.0.7. Azərbaycan Respublikasının, bir neçə bölgənin və ya bir rayonun (şəhərin) 

ərazisində karantin rejimini müəyyən etmək; 

6.0.8. epizootiya əleyhinə fövqəladə komissiyalar yaratmaq; 

6.0.9. dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac 

edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili qaydalarını müəyyən etmək; 

6.0.10. dövlət baytarlıq xidmətinin maliyyələşdirilməsini, inzibati və texniki 

cəhətdən təchizatını lazımi səviyyədə təmin etmək; 

6.0.11. baytarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar ətraf mühitin qorunmasını və ekoloji 

təhlükəsizliyini təmin etmək; 

6.0.12. baytarlıq xidmətləri sahəsində sağlam rəqabət yaradılmasını təmin etmək, 

onların fəaliyyətini əlaqələndirmək və nəzarət etmək; 

6.0.13. baytarlıq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək, baytarlıq 

fəaliyyətində istifadə olunan sənədlərin beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılmasını 

təmin etmək; 6.0.14. baytarlıq fəaliyyətinin beynəlxalq təşkilatların tələb və tövsiyələri nəzərə 

alınmaqla, həyata keçirilməsi üçün lazım olan digər tədbirləri həyata keçirmək; 

6.0.15. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

Maddə 7. Dövlət baytarlıq xidməti  

7.1. Dövlət baytarlıq xidmətini Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının baytarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanları və onların tabeliyində olan baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) fəaliyyətini həyata 

keçirən təşkilatlar təşkil edir. 

7.2. Dövlət baytarlıq xidmətinin 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən 

edilmiş səlahiyyətli vəzifəli şəxsləri dövlət baytarlıq müfəttişləri, baş dövlət baytarlıq 

müfəttişlərinin müavinləri, dövlət baytarlıq müfəttişləri hesab edilirlər. 

7.3. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının işçiləri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 

müəyyən etdiyi qaydada fərqləndirici nişanı olan xüsusi geyim forması ilə təmin edilirlər. 7.4. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyinatı 

üzrə istifadə edilən möhürləri ola bilər. Maddə 8. Dövlət baytarlıq xidmətinin hüquq və vəzifələri  

8.1. Dövlət baytarlıq xidmətinin aşağıdakı hüquqları vardır: 

8.1.1

. baytarlıq sahəsində vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək; 

8.1.2


. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yeni 

baytarlıq preparatlarının, avadanlıqların və yem əlavələrinin istehsalı və tətbiqinə 

dair normativ-texniki sənədləri təsdiq etmək, onların keyfiyyətinə qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək, aprobasiyasına dair rəy vermək; 

8.1.3

. Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə buraxılan baytarlıq preparatlarının, o cümlədən heyvan və insanlar üçün ümumi olan baytarlıq 

təyinatlı (müşayiətedici və ya istifadə təlimatlarında baytarlıqda tətbiq ediləcəyinə 

dair məlumatlar olan) preparatların istehsalına, keyfiyyətinə, sınaqdan 

keçirilməsinə, saxlanmasına, daşınmasına, satışına, idxal və ixracına nəzarət 

etmək, onların dövlət qeydiyyatına alınmasını və dövlət reyestrinin aparılmasını 

həyata keçirmək, idxal və ixracına icazə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada vermək; 

8.1.4


. heyvan, heyvan mənşəli məhsullar və xammal istehsalı, tədarükü, 

saxlanması, emalı və satışına, habelə yem və yem əlavələrinin dövriyyəsinə (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla) qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirmək; 

8.1.5

dövlət sərhədi boyu zolaqda (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla), bazarlarda, yarmarkalarda və sərgilərdə, istehsal və satış 

yerlərində dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərə qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada dövlət baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) nəzarəti təşkil etmək; 


8.1.6

. heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, 

saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə epizootiya 

əleyhinə və baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tədbirlərinin aparılması üçün icrası 

məcburi olan göstərişlər vermək, baytarlıq qaydalarının və normalarının 

pozulduğu hallarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onların 

fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq və ya qadağan etmək; 

8.1.7


. heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəlikləri, o cümlədən heyvan və insanlar 

üçün ümumi olan xəstəliklərin baş verdiyi ölkələrdən və regionlardan 

heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların, xammalın, yem, yem əlavələrinin və 

digər kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal və ixracına qanunla müəyyən edilmiş 

qaydada məhdudiyyət və ya qadağa qoymaq, bu xəstəliklər baş verdiyi ərazilərdə 

qanunvericiliyə uyğun qaydada karantin qoyulması üçün təklif vermək və digər 

tədbirlər görməsi barədə baytarlıq sahəsində səlahiyyətli beynəlxalq təşkilata 

məlumat vermək; 

8.1.8

. qanunvericiliyə müvafiq olaraq karantin qoyulan ərazidə qoruyucu—karantin, xüsusi baytarlıq və digər tədbirlərin aparılması qaydalarını 

müəyyənləşdirmək, baş vermiş xəstəliyin yayılma təhlükəsi olan zonalarda 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada məhdudiyyət və 

xəbərdarlıq təyinatlı tədbirlər görmək, bütün müəssisələrə, vətəndaşlara 

heyvanların kəsilməsi və ya məhv edilməsi, heyvan mənşəli məhsulların və 

xammalın zərərsizləşdirilməsi və ya utilizasiya edilməsi haqqında icrası məcburi 

olan göstərişlər vermək; 

8.1.9


. baytarlıq fəaliyyəti üzrə ayrılan məqsədli dövlət vəsaitinə sərəncam vermək 

və onların səmərəli istifadəsinə nəzarət etmək; 

8.1.10

. heyvandarlıq binalarının, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı və emalı müəssisələrinin texnoloji normativlərinə, baytarlıqda işlədilən 

kimyəvi, bioloji və farmokoloji preparatların dövlət standartları və texniki şərtləri 

layihələrinə rəy vermək; 

8.1.11

. müvafiq icra hakimiyyəti orqanından alınmış məlumatlara əsasən fərdi 

baytarlıq təbabəti praktikası ilə məşğul olan fiziki şəxslərin uçotunu aparmaq və 

onlardan lazımi məlumatlar almaq; 

8.1.12


. baytarlıq sahəsində beynəlxalq normaları və epizootiya vəziyyətini nəzərə 

almaqla elmi əsaslara uyğun olaraq baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydaları və 

normativ sənədləri işləyib hazırlamaq və təsdiq etmək; 

8.1.13


. başqa dövlət orqanlarının baytarlıq xidmətlərini və baytarlıq sahəsində 

sahibkarlıqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətini əlaqələndirmək 

və qanunla müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək; 

8.1.14


. qonşu ölkələrin dövlət baytarlıq xidməti orqanları ilə sərhəd bölgəsində 

heyvan xəstəliklərinin profilaktikası məqsədi ilə əməkdaşlıq barədə 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sazişlər bağlamaq; 

8.1.15


. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq üzrə beynəlxalq 

təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasını təmsil etmək və onlarla əməkdaşlığı 

həyata keçirmək; 


8.1.16. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər 

hüquqları həyata keçirmək. 

8.2. Dövlət baytarlıq xidmətinin vəzifələri aşağıdakılardır: 

8.2.1


. baytarlıq sahəsində fəaliyyətin prioritet istiqamətlərini müəyyən etmək, 

heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin profilaktikasına dair dövlət 

proqramlarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

8.2.2


. profilaktikası, diaqnostikası və ləğvi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən 

xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin, karantin və digər məhdudiyyət tədbirləri 

tətbiq olunan yoluxucu xəstəliklərin siyahısını hazırlamaq; 

8.2.3


. Azərbaycan Respublikasının ərazisində heyvanların yoluxan və 

yoluxmayan xəstəliklərinin profilaktikası, diaqnostikası, müalicəsi və ləğv 

edilməsi üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq baytarlıq 

tədbirləri həyata keçirməklə mal-qaranı və başqa heyvanları xəstəliklərdən 

qorumaq; 

8.2.4


. səhiyyə orqanları ilə birlikdə heyvan və insanlar üçün ümumi olan 

xəstəliklərdən əhalinin qorunmasını təşkil etmək və informasiya mübadiləsi 

aparmaq, metodik seminarlar keçirmək; 

8.2.5


. heyvandarlıqda istehsalın və məhsuldarlığın artırılması məqsədilə baytarlıq 

xidmətinin həyata keçirilməsini təmin etmək; 

8.2.6

. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə başqa dövlətlərdən yoluxucu və ekzotik xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinin və yayılmasının qarşısını almaq 

məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirmək və idxal-ixrac edilən heyvanların, 

heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, yem və yem əlavələrinin baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) vəziyyətini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz səlahiyyətləri daxilində yoxlamaq və müvafiq baytarlıq sənədi vermək; 

8.2.7


. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada epizootiya monitorinqi 

aparmaq, heyvanların yoluxan və yoluxmayan xəstəliklərlə xəstələnmə və 

ölümünün səbəbini müəyyən etmək, xəstəliklərin aradan qaldırılması və 

profilaktikasına dair epizootiya əleyhinə tədbirlər planı hazırlayıb təsdiq olunmaq 

üçün 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etmək; 

8.2.8


. heyvan, heyvan mənşəli məhsullar və xammal sahibləri tərəfindən baytarlıq 

qanunvericiliyinə əməl edilməsinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada nəzarət 

etmək; 

8.2.9


. baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin təhlükəsizliyini, 

saxlanması, daşınması və istifadə edilməsini Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq təşkil etmək; 

8.2.10


. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin (dövlət sərhədinin buraxılış 

məntəqələrində istisna olmaqla) idxalına və ixracına, onların ölkə daxilində 

daşınmasına və tranzitinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada 

baytarlıq nəzarətini həyata keçirmək; 


8.2.11

. heyvanların xəstəliklərdən qorunması üçün lazım olan baytarlıq 

preparatlarına, ləvazimatlara, alətlərə və digər vasitələrə olan tələbatı 

müəyyənləşdirmək və təklifləri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına

 təqdim etmək; 

8.2.12

. heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinə qarşı baytarlıq preparatlarının ehtiyatını yaratmaq; 

8.2.13


. tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, qanunvericiliyə 

uyğun olaraq bütün hüquqi və fiziki şəxslərə baytarlıq xidməti göstərilməsini 

təşkil etmək və xəstəliklərə qarşı baytarlıq tədbirlərinin aparılmasına qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək; 

8.2.14

. heyvanların yetişdirilməsi, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin istehsalı zamanı baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) baxımından standartlara, texniki şərtlərə və baytarlıq 

tələblərinə riayət edilməsinə nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

təşkil etmək və həyata keçirmək; 

8.2.15

. heyvandarlıq obyektlərinin, sallaqxanaların, ət, süd və digər heyvan mənşəli məhsullar emal edən müəssisələrin, bazarların, xammal anbarlarının, 

heyvanların suvarılması mənbələrinin, köç yollarının və dayanacaqlarının 

baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) nəzarətini həyata keçirmək, həmin obyektlərin 

tikintisinin və yenidən qurulmasının, habelə yerqazma işlərinin baytarlıq 

ekspertizasının aparılmasını təmin etmək; 

8.2.16


. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada baytarlıq sahəsində 

identikləşdirmə işlərinin, uçot və hesabatların aparılmasını təmin etmək, 

heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunu aparmaq; 

8.2.17


. baytarlıq təbabətinə dair təlimat, göstəriş, tövsiyə, qayda və normaların, 

baytarlıq sahəsində uçot və hesabat formalarının və digər normativ sənədlərin 

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına və beynəlxalq normativlərə uyğun 

hazırlanmasını, habelə nəşr edilməsini təşkil etmək; 

8.2.18

. baytarlıq elminin inkişafı, baytarlıq mütəxəssislərinin hazırlanması, onların ixtisaslarının artırılması üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsində və 

baytarlıq sahəsində elmi-tədqiqatların aparılmasına sifarişlər verilməsində iştirak 

etmək; 

8.2.19


. baytarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün büdcədən ayrılmış vəsaitin 

məqsədli istifadəsini təmin etmək, dövlət büdcəsi və digər mənbələr hesabına 

alınmış baytarlıq preparatları və avadanlıqlarının saxlanmasına, daşınmasına və 

istifadəsinə nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təşkil etmək; 

8.2.20

. heyvan xəstəlikləri ilə mübarizədə beynəlxalq baytarlıq təcrübəsindən qəbul olunmuş müxtəlif vasitələrdən istifadə edilməsini və fəaliyyət dairəsində 

Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq öhdəliklərə əməl 

edilməsini səlahiyyətləri daxilində təmin etmək; 

8.2.21


. respublikada keçiriləcək baytarlıq tədbirləri, Azərbaycan Respublikasının 

baytarlıq qaydaları, normaları və digər normativ hüquqi aktları barədə 

məlumatların maraqlı şəxslərə təqdim edilməsini təşkil və təmin etmək; 


8.2.22

. əhali arasında baytarlıq maarifləndirmə işlərini təşkil etmək və həyata 

keçirmək; 

8.2.23. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər 

vəzifələri yerinə yetirmək. 


Kataloq: modules -> law -> lawfolder

Yüklə 342,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə