##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyasıYüklə 0,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix01.01.2017
ölçüsü0,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

##book_id= 939//book_name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası

 //  


##fk=125//ks=02//fn=939// sumalltest= 297 //  

##Fakültənin adı: Mə

kt

ə

bə

q

əd

ə

r tə

hsil, Psixoloji xidm

ə

t v


ə

 Korreksiyaedici t

ə

lim.  


##İxtisas: Korreksiyaedici tə

lim  


##Bölmə

: Az


ə

rbaycan.  

##Qrup: №

 - 208, 209, 210.  

##F

ənnin adı: İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası.  

##Müə


llim: b/m. 

Ə

skə

rova Xuraman M

ə

mm

ədhüseyn q.  

##Kafedra müdiri: dos

Hüseynova N. T.  

##İşçi qrupu:

 

m. Abasova Sə

lbi  


## ped. 

ü

. f. d. Aslanova Sə

bin


ə

  

##ps. ü

. f. d. M

ə

mm

ədova Minar

ə

  ##num= 1// level= 1// sumtest=28 // name= Xüsusi psixologiyanın predmeti, vəzifələri 

və əsas metodları // 

 

1. 

Xüsusi psixologiyanın sahə

l

ə

ri v

ə

 onlara daxil edil

ən uşaqlar kateqoriyaları 

arasında uyğunluğu müə

yy

ə

n edin.  

 Oliqofrenopsixologiya.  

II  Surdopsixologiya.  

III  Tiflopsixologiya.  

IV  Loqopsixologiya.  

1 - 

Nitqi qüsurlu uşaqların psixi inkişafının qanunauyğunluqlarını öyrə

nir.  

2 - Kor v

ə

 z

əifgörən uşaqların psixi xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir.  

3 - 

Əqli çatışmamazlıqıarı olan uşaqların psixi inkişafının xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir.  

4 - Kar v

ə

 z

əifeşidən uşaqların psixi fə

aliyy

ətini öyrə

nir.  

A) 

 2; II  1; III 


 3; IV 


 4. 


B) 

 1; II  3; III 


 4; IV 


 2.  


C) 

 4; II - 2; III  1; IV 


 3.  


D) 

 3; II  4; III 


 2; IV 


 1.  


E) 

 3; II  2; III 


 1; IV 


 4.  


 

2. Xüsusi psixologiyaya aid olan sahə

l

əri seçin:

  

1 - 

Ümumi psixologiya

.  

2 - Surdopsixologiya.  

3 - 

Yaş psixologiyası

.  

4 - Pedaqoji psixologiya.  

5 - Oliqofrenopsixologiya.  

6 - Ail

ə

 

psixologiyası

.  

7 - Tiflopsixologiya  

8 - 

Gender psixologiyası

.  

A) 4, 6, 2. 

B) 1, 3, 8.  

C) 2, 5, 7.  

D) 7, 8, 1.  

E) 5, 3, 6.  

3. 

Xüsusi psixologiyanın və

zif

ə

l

ərini seçin:

  

1 - 

Sağlamlağın qorunması

.  

2 - 

İnkişaf pozulmalarının psixoloji diaqnostikası üçün metod və

 vasit

ə

l

ə

rinin t

ə

rtibi.  

3 - 

Xırda motorikanın inkişafı

.  

4 - 

Ümumi hə

r

ə

k

ətliyin inkişafı

.  

5 - 

Dezadaptasiyanın psixoloji korreksiyası

.  

A) 5, 1. 

B) 1, 4.  

C) 2, 3.  

D) 2, 5.  

E) 3, 1.  

4. 

Xüsusi psixologiyanın tədqiqat metodları hansılardır 

?  

A) 

Xüsusi psixologiy

a defektologiya pedaqogika v

ə

 psixologiyanın tə

dqiqat metodla - 

rından istifadə

 edir. 


 

B) 

Müayinəmüalicə, test, eksperement.  

C) 

Müşahidə


müayinə


, profilaktika  

D) 

Müşahidə


müayinə


, test, anket, 

söhbə


t, 

uşaq fə


aliyy

ə

tinin nə

tic


ə

l

ərinin t

ə

hlili , so - siometriya v

ə

 riyazi metod.  E) Psixoloji, h

ə

m də

 pedaqoji metodlardan istifad

ə

 edir.  


5. 

Xüsusi psixologiya hansı elmin sahə

sidir?  

A)

. Sosial psixologiya. B) 

Ümumi psixologiya 

 

C) Koqnitiv psixologiya.  

D) 

Yaş və


 pedaqoji psixologiya.  

E) Eksperimental psixologiya.  

6. 

Xüsusi psixologiya nəyi öyrə

nir?  

A) 

Eksperemental psixologiyanın nə

z

ə

rriyə

l

ərini. 

B) 

Problemli uşaqların tibbi müayinə

sini.  

C) 

İnklüziv tə

hsil komponentl

ə

rini.  D) Psixi v

ə

 fiziki qüsurları olan uşaqların psixi fə

aliyy


ə

tl

ərinin qanunauyğunluqlarını.  

E) 

Pedaqogikanın prinsiplə

rini.  

7. 

Xüsusi psixologiyanın strukturuna daxildir

?  

A) Tiflopsixologiya, surdopsixologiya, oliqofrenopsixologiya, 

nitqi qüsurlu uşaqların 

psixologiyası

PİL uşaqların psixologiyası, dayaq - h

ə

rə

k

ət aparatının pozulması olan uşaqların psixologiyası

.  


B) Koqnitiv psixologiya.  

C) Sosial psixologiya.  

D) 

Yaş psixologiyası

.  

E) Pedaqoji psixologiya.  

8. 

Oliqofrenopsixologiya hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir?  

A) Kor v

ə

 zəifgörə

nl

ərin. 

B) Kar v

ə

 zəifeşidə

nl

ərin.  

C) 

Ə

. c. g. q. uşaqların

.  


 

D) 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  


E) 

Serebral iflicli uşaqların

.  

9. 

Oliqofrenopsixologiya hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

ndiyini 

seçin

.  

1 - 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  

2 - Kar v

ə

 z

əifeşidə

nl

ə

rin.  

3 - 

Ə

qli c

ə

h

ə

td

ən geri qalan uşaqların

.  

4 - 

Autizmli uşaqlar

.  

5 - Kor v

ə

 z

əifgörə

nl

ə

rin.  

A) 2. 

B) 1.  

C) 4.  

D) 3. 

E) 5.  

10. 

Tiflopsixologiya hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir?  

A) 

Ə

. c. g. q. uşaqlarınB) Kar v

ə

 z

əifeşidənl

ə

rin.  C) Kor v

ə

 zə

ifg


örə

nl

ərin.  

D) 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  

E) 

Serebral iflicli uşaqların

.  

11. 

Tiflopsixologiya hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrəndiyini seçin

.  

1 - 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  

2 - 

Serebral iflicli uşaqlar

.  

3 - 

Mürə

kk

əb qüsurlu uşaqlar

.  

4 - Kor 

uşaqların

.  

5 - 

Davranış pozulmaları olan uşaqlar

.  

6 - Z

əifgörən uşaqların

  

A) 1, 4. 


 

B) 4, 6.  C) 3, 5.  

D) 6, 2.  

E) 2, 1.  

12. 

Surdopsixologiya hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir?  

A) Kar v

ə

 zəifeşidə

nl

ərin.  

B) Kor v

ə

 zəifgörə

nl

ərin.  

C) 

Ə

. c. g. q. uşaqların

.  


D) 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  

E) 

Serebral iflicli uşaqların

.  

13. 

Surdopsixologiya hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrəndiyini seçin

.  

1 - 

Demensiyalı uşaqların

.  

2 - 

Kar uşaqların

.  

3 - 

Psixi inkişafın lə

ngim

ə

si olan u

şaqların

.  

4 - 

Sonradan karlaşan uşaqların

.  

5 - 

Daun sindromlu uşaqların

.  

6 - 

Autizmli uşaqların

.  

A) 3, 5. 

B) 1, 6.  

C) 2, 4.  

D) 4, 1.  

E) 2, 6.  

14. 

Nitq psixologiyası hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir?  

A)

Serebral iflicli uşaqlarınB) Kor v

ə

 zəifgörə

nl

ərin.  

C) 

Ə

. c. g. q. uşaqların

.  


D) Kar v

ə

 zəifeşidə

nl

ərin.  

E) 

Nitqi qüsurlu uşaqların 

 


 

15. Nitq psixologiyası hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrəndiyini seçin

.  

1 - 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  

2 - Kor v

ə

 z

əifgörə

nl

ə

rin.  

3 - 

Serebral iflicli uşaqların

.  

4 - 

Davanış pozulmaları olan uşaqların

.  

5 - 

Emosional pozulmaları olan uşaqların

.  

A)  

B) 1.5.  

C) 3.  

D) 2.  

E) 4.  

16. Dayaq - h

ə

r

ə

k

ət aparatının pozulması olan şə

xsl

ərin psixologiyası hansı 

uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir?  

A) 

Ə

. c. g. q. uşaqlarınB) Kor v

ə

 z

əifgörənl

ə

rin.  C) 

Serebral iflicli uşaqların

.  

D) Kar v

ə

 zəifeşidə

nl

ərin.  

E) 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  

17. 

Emosional pozulmaları olan uşaqlarn psixologiyası hansı uşaqların psixoloji 

xüsusiyyə

tl

ə

rini 

öyrə

nir?  

A) 

Nitqi qüsurlu uşaqlarınB) Kor v

ə

 zəifgörə

nl

ərin.  

C) 

Ə

. c. g. q. uşaqların

.  


D) Kar v

ə

 zəifeşidə

nl

ərin.  

E) 

PİL uşaqların

.  

18. 

Mürə

kk

əb qüsurlu uşaqların psixologiyası hansı uşaqların psixoloji 

xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir?  

A) Kar v

ə

 zəifeşidə

nl

ərin. 

B) 

Ə

. c. g. q. uşaqların

.  


 

C) Kor v

ə

 z

əifgörənl

ə

rin.  D) 

Nitqi qüsurlu uşaqların

.  

E) Kar - 

korların


.  

19. 

Xüsusi psixologiya hansı elmlə

rl

ə

 

ə

laq

ə

d

ə

dir?  

A) Fizika il

əB) Psixofiziologiya, neyropsixologiya.  

C) Sosial pedaqogika il

ə

.  D) F

ə

lsə

f

ə il

ə

.  E) Tarix il

ə

.  20. X

ə

st

ə

likl

ərin psixoloji problematikanı hansı psixologiya araşdırır

?  

A) Klinik psixologiya.  

B) Eksperimental psixologiya.  

C) Koqnitiv psixologiya.  

D) 

Yaş və


 pedaqoji psixologiya.  

E) Sosial psixologiya.  

21. 

Xüsusi psixologiyanı

n v

ə

zif

əsi hansıdır

?  

A) 

Ümümtə


hsil m

ə

ktəb şagirdlərinin psixoloji xüsusiyyə

tl

ərinin öyrənilm

ə

si. B) 

Normal uşaqların psixi inkişaflarının diaqnostikası

.  

C) 

Nitqi qüsurlu uşaqların nitq patologiyasının etiologiyasını

.  

D) 

Dezadaptasiyanın psixoloji korreksiyası

.  

E) 

Ümumtə


hsil m

ə

ktə

bl

ərd

ə

 tə

lim - t


əhsilin metodlarının psixoloji əsaslanması

.  


22. Terminl

ə

r v

ə

 

onların praktikaya daxil olma tarixləri arasında uyğunluğu müə

yy

əedin.  

I - 

Defektli uşaqlar

.  

II - 

Anomal uşaqlar

.  

III - 

Xüsusi uşaqlar

.  

IV - 

Xüs

usi t

ə

hsil t

əlabatları olan uşaqlar

.  

1 - XX 

ə

srin sonu.  

 

2 - XX ə

srin 60 - ci ill

ə

ri.  

3 - XX 

ə

srin 30 - ci ill

ə

rinin sonu.  

4 - XX 

ə

srin 

ə

vv

ə

ll

ə

ri.  

A)  2; II 

 4; III  3; IV 


 1. 


B) 

 4; II  1; III 


 2; IV 


 3.  


C) 

 3; II  2; III 


 1; IV 


 4.  


D) 

 1; II  3; III 


 4; IV 


 2.  


E) 

 4; II  2; III 


 1; IV 


 3.  


23. 

Korreksion işin ə

sas prinsipi  diaqnostika v

ə

 korreksiya birliyi prinsipi kim 

t

ə

r

ə

find

ə

n t

ə

tbiq edilm

əsini seçin:

  

1 - A. Adler.  

2 - K. Rojers.  

3 - L. S. 

Vıqotski

.  

4 - Z. Freyd.  

5 - A. 

İ

. Zaxarov.  

A) 

5. 


B) 1.  

C) 4.  

D) 2.  

E) 3.  

24. Patoloji prosesin v

ə

 x

ə

st

əliyin xarakterinin aşkarlanması kriteriyasını seçin:

  

1 - Korreksiya.  

2 - Terapiya.  

3 - Adaptasiya.  

4 - Reabilitasiya.  

5 - Kliniki diaqnoz.  

A) 

3. 


B) 2.  

 

C) 4.  D) 1.  

E) 5.  

25. 

Tormozlaşma və

 oyanma prosesl

ə

rinin s

ə

hvl

ə

ri il

ə

 yaranan sinir sisteminin 

funksional x

ə

st

ə

likl

əri hansıdır

?  

A) 

Ensefalit. B) Nevroz.  

C) Refleks.  

D) Disfunksiya.  

E) Hidrosefaliya.  

26. 

Psixopatiyanın düzgün izahını seçin:

  

1 - Psixi dizontogenezin n

ə

tic

ə

si.  

2 - Sinir sisteminin infeksion x

ə


Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə