Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabatYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/7
tarix28.04.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#15881
1   2   3   4   5   6   7

C

ə

dv

ə

l  4: 

Abşeron  Arxipelaqı  adalarının 

(Çilov,  Bol

ş

aya  Plita,  Malaya  Plita,  Podplito

çnıDardanella, Koltu

ş və

 

s.) sahilyanı sularında aşkarlanmaq ehtimalı olan suitilə

rin gözl

ə

nil

əümumi sayı  

 

Yan 

Fev 

 

Mart 

 

Aprel 

 

May

 

İyun 

İyul 

Avq

 

Sent

 

Okt

 

Noy

 

Dek

 

 

  

 

  

 

  

 

  

8-10 


8-10 

8-10


 

 2-3 


min 

2-3 min 


30-50 

20- 40 


20- 

40 


30-50 

2-3 


min 

2-3 


min 

50-60 


2.3 

Müqavilə Sahəsində suitilərin mövsümi yayılması  

 

X

əz

ə

rdə

 

ümumi iş sahəsi 3500 kvadrat km-dir.

 

Xə

z

ərin dayazsulu hiss

ə

sində

 

ümumi iş sahəsi 1500km

2dir (<10m) v

ə

 də

rinsulu sah

ə

d

ə 

ümumi ş 


sah

ə

si tə

xmin


ə

n 2000 km

(>10m) t


əşkil edirŞəkil 3: Müqavil

ə

 Sah

ə

sinin x

ə

rit

ə

si  

Ştrixlənmiş Sahə

 noyabr 2015-ci il v

ə

 yanvar 2016-

cı il 

arasında  və

  sonra  2016-

cı  ilin  martından  2016

-

cı  ilin  noyabr  ayına  qə

d

ə

r  t

ədqiqatın 

aparılacağı yeri göstə

rir   

 

 

 Noyabr  v

ə

 yanvar ayları arasında və

 sonra 2016-

cı ilin martından 2016

-

cı ilin noyabr ayına qəd

ət

ədqiqat aparılacaq Müqavilə

 Sah

əsinin (ştrixlənmiş) xərit

ə

si.   2.3.1 

Tədqiqatın  birinci  mərhələsi:  Noyabr  və  dekabr  2015

-

ci  il  və  yanvar 

2016

-

cı il

 

Bu  x


ə

rit


ə

  iki  a


ydın  sahə

ni  göst


ə

rir:  1)  c

ə

nub-q


ə

rb  v


ə

  2)  c


ə

nub-


şə

rq.  2-ci  sah

ə

 

şərq  v

ə

  cə

nub 


yarımsahə

sin


ə

 bölün


ə

 bil


ə

r. 


 

 

Şərq sah

əsi ştrixsiz şimal hissə

y

ə

 və

 

ştrixli cənub hiss

ə

yə

 bölünm


ə

lidir; t


ə

dqiqat burada noyabr v

ə

 

yanvar  ayları  arasında  aparılacaq.  Şərq  hiss

ə

sinin  sə

rh

ədi  Şah  dili  boyunca  şimaldan  cənuba 

doğru  uzanan  düz  xə

tt  boyunca  ged

ə

cə

k.  Bura  yazda  v

ə

 

payızda  Xəz

ə

r  suitisinin ə

n  aktiv 

miqrasiya  sah

ə

sidir.  Buna  görə

  d


ə

  noyabrda  çoxlu  sayda  suitil

ə

r  (3,000-də

n  5,000  v

ə

  ya  6,000-ə

 

qə

d

ər) bu sah

ə

də

n keçm


ə

kl

ə h

ə

rə

k

ət ed

ə

cə

kl

ər.       

Bütün  hesablamalar  orta  v

ə

  c


ə

nubi  X


ə

z

ərd

ə

 (giriş  qadağan  olunmuş  İran  suları  istisna  olmaqla) 

suitil


ərin yayılmasını tədqiq etmiş gə

mil


ə

rd

ən aparılan tədqiqatların nətic

ə

lə

rin


ə

 

əsaslanan  Rusiya 

aliml


ə

ri,  h


ər  şeydə

əvv

əl  V.  İ.  Krılov  (Krılov  –

 

1979,  İstinad  27  –  1983,  1990)  t

ə

rə

find


ə

n  1980-


1990-

cı  illə


ə

rzində

 

əld

ə

 olunmuş  göstə

ricil


ərin  ekstrapolyasiyasıdır.  Son  25  il  ə

rzind


ə

  X


ə

z

ərd

ə

 suitil

ər  populyasiyasının  4  də

f

ə

 azalması  ilə

 

əlaq

ə

dar  olaraq  Azərbaycan  sularında  onların 

populyasiy

asının hesablanmasının nə

tic


ə

l

əri d

ə

 4-ə

 

bölünmüşdür.     

Bizim  hesablamalarımız  da 

suitil

ə

rin  adalarda  və

 

BP  şirkəti  t

ə

rə

find


ə

n  t


əşkil  olunan  vertolyot 

uçuşları  ə

rzind

ə

 havadan  aparılmış  lokal  tədqiqatlara,  balıqçılar  və

  neftçil

əri  Pirallahı,  Çilov,  Neft 

Daşları və

 

ayrı


-

ayrı dəniz platformalarına daşıyan vertolyot pilotları ilə

 müsahib

ə

lə

r

ə 

əsaslanmışdır. 

  

Suitil


ə

r üzüb sahil

ə

 

yaxınlaşmadığına görə 

onları sahil xə

ttind

ən müşahidə etm

ə

k mənasızdır.  

 

  

 

 

 

C

ə

dv

ə

l 5: 

Ştrixlənmiş sahə

d

ə

 

aparılmalı tədqiqatın birinci mə

rh

ə

l

ə

si  

 

2015  

Noyabr 

Dekabr 

2016 

Yanvar 

 

 

 

 

 

  

 

Payız  miqrasiyası  dövrüşə

rq  hissə

sind


ə

  suitil


ə

rin 


ən  çox  sayı 

3,000-6,000  növ

ə

  çata  bilə

r.  Q


ə

rb 


hiss

ə

sində

 suitil


ərin sayı daha az –

 100 v


ə

 

300 arasında olacaq.    

 

Payız miqrasiyasının sonu:  suitil

ərin sayı azalır

.  2-10  növd

ə

n  ibarə

t bir  neç

ə

 

qrup şimala döğru hər

ə

kə

edə

rk

əmüşahidə


 oluna bil

ə

r; tə

dqiqat sah

ə

sind


ə

 suitil


ərin sayı 200

-300 növ


ə

 çata bil

ə

r.   


 

Suitil


ərin  sayının  ən  az  olduğu  və

  ya  suitil

ərin  olmadığı  dövr

.  Ad


ə

t

ən  ştrixlənmiş  sahəd

ə

  heç  bir  suiti olmamalıdır. Suitilə

r çoxalma prosesin

ə

 

qatılmır.     

Ə

gə

r t


ədqiqat noyabrda başlanarsa, onda bu dövrsuitilə

rin C


ə

nubi X


ə

z

ərd

ən Şimali Xə

z

ə

rə

 kütl


ə

vi 


payız  miqrasiyası  ilə

 

bağlı  olacaq.  Bu  dövr  ərzind

ə

 ə

h

əmiyy

ə

tli  sayda  suitilə

r  (500-


ə

  q


ə

d

ər  növ) 

Abşeron  arxipelaqı  adalarına  gə

lir;  kütl

əvi  miqrasiya  Pirallahı

-Çilov-

Neft  Daşlarından  bütöv  zona boyunca v

ə

 sonra şə

rq istiqam

ə

tind


ə

 

müşahidə olunur. Gec

ə

 vaxtı sahildə

n uzaqda X

ə

z

ərin d

ə

rin sularında  tə

dqiqat  aparark

ən  ehtiyatlı/diqqə

tli  olmaq  g

ə

r

əkdir.  G

ə

milərin  parlaq  işığı  suitilə

ri  c


ə

lb 


edir v

ə

 kilkə

 

su sütununun yuxarı hissəsin

ə

 doğru hə

r

ək

ə

t edir.         C

ə

dv

ə

l 6: T

ədqiqatın ikinci mə

rh

ə

l

ə

si - Mart - Noyabr 2016 

2016

 

Mart 

 

Aprel 

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avq

 

Sent

 

Okt

 

Noy

 

 

  

 

  

 

  

 

 Suitil

ə

rin  Müqavilə

  Sah


ə

sind


ə

 

olması  ehtimalı  yox  dər

ə

cə

sind


ə

  olan  dövr 

  orada  suitilə

r  olmaya 

bil

ə

r.  Kiçik  qruplar  (1-3  fə

rdd


ə

n  ibar


ət)  Abşeron  yarımadasının  adalarında  görünə

  bil


ə

r.  Cavan 

suitil

ərin  kiçik  qrupları  da  Xəz

ə

r  də

nizinin  Az

ə

rbaycan  sektorunun  də

rinsulu  hiss

ə

sind


ə

  sahild


ə

uzaqda aşkar oluna bilər.     

 

 Bu  dövr  f

ə

al  yemlə

nm

ə  dövrüdür.  Bu  dövr 

ə

rzində

  suitil


ə

r  kiçik  qruplarla  Müqavil

ə

  Sah


ə

sind


ə

keçmə

kl

ə miqrasiya edirl

ə

r. Müqavilə

 Sah


ə

sind


ə

 suitil


ərin ümumi sayı 300

-500 f


ə

rdd


ə

n çox olmur.     

Onların çoxu sahildə

n uzaqda v

ə

 d

ərin sularda (3-

40 km) aşkar oluna bilə

r.  

 

 Suitil

ərin sayının ən çox olduğu dövr

: bu dövr yaz v

ə

 yay miqrasiyası dövrüdür. Müqavilə

 Sah


ə

sinin 


şə

rq  hiss


ə

sind


ə

  5,000  v

ə

 

10,000  arasında  suiti  görmək  mümkündür.  Qalan  5-10  min  suiti  bu 

sah


ə

d

ən şərq

ə

 tə

r

əf üz

ə

 bilə

r.     


 

2.3.2 

Abşeron  Yarımadasının  Şərq  və  Cənub  Akvatoriyasında  Müqavilə 

Sahəsində suitilərin mövsümi yayılmasının xarakteri  

 

Suitil


ə

r  Müqavil

ə

  sah


ə

sind


ə

  b


ə

rab


ər  şə

kild


ə

  m


əskunlaşmadığına  görə

  bu  sah

ə

 

ən  azı  3  zonaya bölün

ə

 bilə

r:   1-


ci şərq zonası (suitilə

rin çox tez-

tez baş çə

kdiyi zona); 2-ci c

ənub zonası (suitilə

rin 


z

ə

if baç çə

kdiyi zona) v

ə

 3-cü c


ə

nib-q


ərb zonası (suitilə

rin 


ən az baş çəkdiyi zona) (xahiş olunur ki, 

müf


ə

ss

əl x

ə

ritə

 

üçün Əlavə 2-y

ə

 baxasınız)  

 

Suitilər  üçüncü  zonada  yalnız  yayda  və

  sahild


ə

n  uzaqda  (X

ə

z

ərin  m

ə

rkə

zind


ə

n  2-


3  km  aralıda) 

görün


ə

 bil


ə

rl

ər; bütöv t

ə

dqiqat müddə

ti 


ə

rzind


ə

 

onların sayı 200-300 heyvandan çox olmayacaq.   

İkinci  zonada  suitilərin  sayı  bir  az  çox  –

  300-500  f

ə

rdə

  q


ə

d

ər  ola  bil

ə

r.  Birinci  zonada  yazda  və

 

payızda 10 minə q

ə

də

r suiti yayda bir min

ə

 q

əd

ə

r və

 

qışda 100-150 suiti qeyd

ə

 alınır.  

   


N

ə

zə

r

ə 

almaq  lazımdır ki, Xə

z

ə

r  də

nizind


ə

  suyun  s

ə

viyy


ə

sinin 


ə

h

əmiyy

ə

tli  də

r

əc

ə

də

 

azalması  ilə 

ə

laqədar  olaraq  Bakı  və

 

Abşeron  arxipelaqlarının  kiçik  adalarının  sahəsi  genişlənir  v

ə

  tə

z

ə  kiçik 

adalar v


ə

 

bankalar suyun altından görünür.   

Eyni zamanda, h

ə

r bir k


ə

s miqrasiyalar 

ə

rzind


ə

 

Kür çayının deltasına da diqqət yetirm

ə

lidir və

 bu, 


X

ə

zə

r kütümünün Az

ərbaycan populyasiyasının bu sahə

d

ə 

miqrasiyası ilə

 

bağlı ola bilər. 

Ə

vvə

ll

əX

əz

ə

r suitilə

rinin piyl

ə

nm

ə dövrü 5-6 ay - 

may ayından oktyabr ayına qə

d

ədavam edirdi. Hazırda 

bu  dövr  bir  q

ə

d

ər  daha  uzundur 

 aprel  ayından  noyabr

-

dekabr  ayına  qəd

ə

r,  yə

ni  7-8  ay  davam 

edir.   

N

əz

ə

rə

 

almaq  lazımdır  ki,  Xəz

ə

r  suitisi ə

sas


ə

n  iri  gözlü  Ançous  siy

ə

n

əyi  v

ə

  adi  kilkə

,  xul,  külm

ə

 

balıqları və dig

ə

r növlə

rin körp


ə

l

əri il

ə

 qidalanır. Ançous kilkə

si X


ə

z

ər üçün endemik növdür; bu növ 

d

ərin  suda  (500  metr

ə

  qə

d

ər)  m

əskunlaşır  və

  bu  növ  X

ə

zə

r  suitisinin  qida  rasionunun 

ə

sas 


komponentidir. Eyni zamanda, bu növ 

ə

n çox ovlanan növdür. İri gözlü siyə

n

ək Ançous kilk

ə

sində

sonra  ikinci  yeri  tutur.  Ançous  kilkə

si  v


ə

  iri  gözlü  siy

ə

n

ək  yalnız  Orta  və  C

ə

nubi  Xə

z

ərd

ə

  

 

məskunlaşır. Bu növ  ən azı 20 m də

rinlikd


ə

  sahild


ə

n  uzaqda 

ə

sas


ə

n  50  v


ə

  200  m 

arasında (20

-

1989)  qalır. Suitil

ə

rin  çoxunun  Xə

z

ərin  şərq  sahili  boyunca  miqrasiya  etm

ə

sinə

  baxmayaraq 

Ançous  kilk

ə

si ə

sas


ə

n  Orta  v

ə

  C


ə

nubi  X


ə

z

ərin  q

ə

rb  sahili  boyunca  miqrasiya  edir.  O  da  qeyd olunmalıdır ki, ə

n yüks


ə

k kilk


ə

 

(Ançous) konsentrasiyaları iyul ayında ən az kilk

ə

 konsentrasiyaları 

is

ə 

may ayında müşahidə

  olunur  (20.1989).  Müqavil

ə

  Sahə

si  Ançous  v

ə

  irigöz  kilkə

nin  miqrasiya 

marşrutunda olduğuna görə

 

yadda saxlamaq lazımdır ki, ən  çox  sayda  suitil

ər bu balıq növlə

rinin 

ə

n  yüksə

k  konsentrasiya  zonas

ında

  görün


ə

c

ək.  Qeyd  olun

malıdır  ki,  hazırda  balıq  ovu  elmi 

ə

ssisə

l

ər

ə

  sahə

l

ər  v

ə

  ov  hə

cml


əri  haqqında  mə

lumat  verm

ə

y

ən  kommersiya  t

əşkilatlarının 

ə

lind


ə

 

olduğuna görə biz köhn

əlmiş mə


lumatlardan istifad

ə

 etmə

y

ə m

əcbur olmuşuq.

          

X

əz

ə

r  də

nizinin  Az

ərbaycan  sularında  Xə

z

ər  suitil

əri  populyasiyasının  və

ziyy

əti  haqqında  Milli hesabatdan çıxarış (İstinad 17 KaspEko layihə

si. T. M. Heyb

ə

tov, K. M. Rüstə

mova 


 2010) F


ə

sil 


3:  “2001

-ci  ild


ə

  Az


ərbaycan  Respublikasında  həyata  keçirilmiş  dövlə

t  t


əşkilatlarının  islahatları 

ç

ərçiv

ə

sində

  ölk


ənin  balıqçılıq  sə

nayesi  2  hiss

ə

y

ə 

bölünmüşdür:  kommersiya  balıq  ovu,  xam 

m

əhsulların emalı, kommersiya balıqçılığı və 

balıq və


 

balıq məhsullarının ticarə

ti öz

ə

l sektora tə

hvil 


verilmiş 

v

ə 

balıqların  çoxaldılması,  balıq  və

t

ə

gə

l

ərinin  qorunması  və  n

ə

zarə

td

ə 

saxlanması 

Az

ərbaycan Respublikası Ekologiya və  T

ə

bii  Sə

rv

ətl

ə

r  Nazirliyinin  nə

zdind


ə

  f


ə

aliyy


ə

t  göst


ə

r

ən  Su 

Bioresurslarının Çoxaldılması və

 

Qorunması İdarəsin

ə

 hə

val


ə

 

olunmuşdur.   

N

ətic

ə

də

 

balıq  ovu  özəl  sektora  verildiyi  gör

ə

  bu  fə

aliyy


ə

tin  suitil

ə

rin  ölümünə

  t


əsirini  tam  başa 

düşmə


k  çox  ç

ə

tin  idi.  Ekologiya  və

  T


ə

bii  S


ə

rv

ətl

ə

r  Nazirliyində

  kvotalar/lisenziyalar  ver

ə

n      v


ə

  su 


bioresurslarının  qorunması

  üçün  m

ə

suliyy


ət  daşıyan  müvafiq  qrupların  olmasına  baxmay

araq  


prosesi tam n

ə

zarə

td

ə saxlamaq mümkün deyil, h

ər şeydə


ə

vvə

l ona gör

ə

 

ki, qanunsuz balıq ovu h

əmişə


 üstünlük t

əşkil etmişdir. 

  

Ə

slində

 

balıq  ovunun  bütn  növləri  mü

ə

yyə

n  d


ə

r

əc

ə

də

  suitil


ə

rin  ölümü  il

ə

  n


ə

tic


ə

l

ənir.  H

ər  şeydə

önc


ə

 bu, n


ə

r

ə 

balığı üçün

 irigözlü torlar v

ə

 adi balıqlar üçün narıngözlü torlar ilə

 

bağlıdır. Biz tez-tez 

torların  içə

risind

ə

 ilişib  qalmış  ölmüş  suiti  cə

s

ədl

ə

ri  və

  ya  d


ə

risind


ə

 

torların  izləri  olan  c

ə

sə

dl

əaşkar  edirdik  (bax:  fayllar  albomu). 

Biz  xeyli  önc

ə

 sezmişdik  ki,  dalğal

ar  t


ə

z

ə 

ölmüş  suiti 

c

ə

sə

dl

ərinin 

ə

ksə

riyy


ətini  balıqçı  kooperativlə

ri  olan  sah

ə

l

ərin  yaxınlığında  sahilə 

çıxarır,  buna 

baxmayaraq  balıqçılar  bu  məlumatı  adə

t

ən  gizl

ə

dirlə

r.  Bizim  1996  v

ə

  1997-ci  illə

rd

ə 

balıqçılarla 

apardığımız sorğu

-sual göst

ərmişdir ki, 

bir ild


ə

 

bir tora orta hesabla 5 suiti düşür.”           

Ə

lavə

  ed


ə

k  ki,  1996-1997-ci  ill

ə

rd

ə  sahil  üz

ə

rində

 

uçuşlar  BP  şirkətinin  işçiləri 

(T.  Qluşko)  ilə

 

birlikd


ə

  h


əyata  keçirilmiş  və

 

biz  Şirvan  və 

Qızıl  Ağac  Milli  Qoruqlarının  sahilinə

  en

ə

n  zaman  5 suiti/il r

ə

qə

mi t


əsdiq olunmuşdur. 

  Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə