Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇Yüklə 4,15 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix16.02.2017
ölçüsü4,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Fəsil 10 Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma 

tədbi̇rləri̇ (planlaşdirilmiş fəali̇yyətlər)CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

MÜNDƏRİCAT 

10

 ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ SOSİAL SAHƏYƏ TƏSİRLƏR VƏ

 

TƏSİRAZALTMA TƏDBİRLƏRİ (PLANLAŞDIRILMIŞ FƏALİYYƏTLƏR

) ......................................... 10-1

 

10.1


 

G

iriş ........................................................................................................ 10-1

 

10.1.1 

Fəaliyyətlər, Aspektlə

r, T

əsirlə


r v

ə

 Təsirazaltma Tədbirlə

ri üzr


ə

 C

ədv

əllə


r 10-1

 

10.1.2 

Öhd


əliklə

r Reyestri .................................................................................... 10-3

 

10.1.3


 

Monitorinq v

ə

 

İdarəetmə ........................................................................... 10-3

 

10.1.4 

M

əhdudiyy

ə

t Xə

rit


ələ

ri .............................................................................. 10-4

 

10.1.5


 

T

əsirlərin v

ə

 Təsirazaltma Tədbirlə

rinin Müzakir

ə

si ................................... 10-4 

10.1.6


 

Hazırkı ƏMSSTQ Əlavəsinin hazırlanmasından sonra dəyişikliklə

rin idar

ə

 olunması

  ................................................................................................................. 10-5

 

10.2


 

Geologiya and Geomorfologiya

 ............................................................... 10-5

 

10.2.1 

Layih


ənin layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklərin geologiyaya yaxud 

geomorfologiyaya təsir göstə

r

ə

 bilə

c

ək aspektləri..................................................... 10-5

 

10.2.2 

Ə

sas həssaslıqlar

 ..................................................................................... 10-6

 

10.2.3


 

Geologiyaya və

 

Geomorfologiyaya təsirlər ................................................ 10-6

 

10.2.4 

Qalıq təsirlə

r ............................................................................................. 10-7

 

10.3 

Torpaq v


ə

 

Qruntun Vəziyy

ə

ti................................................................... 10-7 

10.3.1


 

Layih


ənin layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklə

rin torpaq v

ə

 qruntun və

ziyy


ə

tin


ə

 

tə

sir ed


ə

 

biləc

ək aspektlə

ri ....................................................................................... 10-7

 

10.3.2 

Ə

sas həssaslıqlar

 ..................................................................................... 10-8

 

10.3.3


 

Torpaq v


ə

 Qruntun 

ziyy


ə

tin


ə

 T

əsirlər .................................................... 10-9

 

10.3.4 

Torpaq v


ə

 qruntun v

ə

ziyy


ə

tin


ə

 t

əsirlərin azaldılması ............................... 10-13

 

10.3.5 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-14

 

10.4 

Landşaft və

 

Vizual Təsirlər .................................................................... 10-14

 

10.4.1 

Layih


ənin layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklərin Landşafta və

 M

ənz

ə

rə

y

ə t

ə

sir göstə

r

ə 

bilə


c

ə

k aspektlə

ri ....................................................................................... 10-14

 

10.4.2


 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-15

 

10.4.3


 

Landşaft və

 

Vizual Təsirlər ...................................................................... 10-16

 

10.4.4 

Landşafta və

 M

ə

nzə

r

əy

ə

 (vizual) təsirlərin azaldılması

 ........................... 10-18

 

10.4.5


 

Landşafta və

 

Vizual Mənz

ə

rə

y

ə 

Qalıq Təsirlə

r ........................................ 10-19

 

10.5 

S

əth Suyu Ehtiyatları ............................................................................ 10-20

 

10.5.1 

Layih


ənin layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklə

rin s


əth suyu ehtiyatlarına tə

sir 


göstə

r

ə 

bilə


c

ək aspektlə

ri ....................................................................................... 10-20

 

10.5.2 

Əsas Həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-20

 

10.5.3 

S

əth Suyu Ehtiyatlarına Təsirlər .............................................................. 10-21

 

10.5.4 

S

əth suyuna t

əsirlərin azalılması

 ............................................................. 10-22

 

10.5.5 

S

əth suyu ehtiyatlarına qalıq təsirlər ....................................................... 10-23

 

10.6 

Qrunt Suyu Ehtiyatları

 ........................................................................... 10-23

 

10.6.1 

CQBKG Layih

əsinin layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklə

rin qrunt suyu 

ehtiyatlarına təsir göstə

r

ə 

bilə


c

ək aspektlə

ri ........................................................... 10-23

 

10.6.2 

Ə

sas hə

s

saslıqlar ................................................................................... 10-24

 

10.6.3 

Qrunt Sularına Təsirlə

r ............................................................................ 10-24

 

10.6.4 

Qrunt suyuna t

əsirlərin azaldılması

 ......................................................... 10-25

 

10.6.5


 

Qrunt suyuna qalıq təsirlə

r ...................................................................... 10-26

 

10.7 

Ekologiya

 .............................................................................................. 10-26

 

10.7.1 

Layih


ənin layihələndirmə

sind


ə

ki d


əyişikliklərin ekologiyaya tə

sir ed


ə

 

biləc

əaspektlə

ri  ............................................................................................................... 10-26

 

10.7.2


 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-27

 

T

əsirlər v

ə

 Təsirazaltma Tədbirləri (Planlaşdırılmış Fəaliyyətlə

r)  


 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

10.7.3 

Ekoloji ehtiyatlara təsirlə

r ........................................................................ 10-28

 

10.7.4 

Ekoloji təsirlərin azaldılması

 .................................................................... 10-33

 

10.7.5 

Ekologiyaya qalıq təsirlə

r ........................................................................ 10-33

 

10.8 

Havanın Keyfiyyə

ti v

ə

 İstixana Qazı Emissiyaları

 ................................. 10-35

 

10.8.1


 

Layih


ə

nin Layih

ələndirmə

sind


əki Dəyişikliklərin Atmosferə

 

Çirkləndiricilər v

ə

 İstixana Qazları Atmaq Potensialına Malik Olan Aspektlə

ri ..................................... 10-35

 

10.8.2


 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-36

 

10.8.3


 

Havanın


 Keyfiyy

ə

tinə

 

Potensial T

ə

sirr v


ə

 Ist


ixana

 

Qazı 

Emissiyaları

 ..... 10-36

 

10.8.4 

Emissiyaların azaldılması

 ........................................................................ 10-38

 

10.8.5 

Havanın


 Keyfiyy

ə

tinə

 v

ə 

İql


i

 Qalıq

 T

əsir

r ......................................... 10-39 

10.9


 

S

əs-küy v

ə

 vibrasiya ............................................................................. 10-39 

10.9.1


 

CQBKG Layih

ə

sind


ə

 d

əyişikliklərin s

ə

s-küy və

 

vibrasiyalar yarada biləaspektlə


ri  ............................................................................................................... 10-39

 

10.9.2 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-40

 

10.1.1


 

Həssas reseptorlar

 .................................................................................. 10-40

 

10.9.3 

S

əs-küy v

ə

 vibrasiyanın təsirlə

ri .............................................................. 10-41

 

10.9.4


 

S

əs-küy v

ə

 vibrasiya təsirlərinin azaldılması

 ........................................... 10-44

 

10.9.5


 

S

əs-küy v

ə

 vibrasiyadan qalıq təsirlə

r ..................................................... 10-45

 

10.10


 

M

əd

ə

ni irs .......................................................................................... 10-45 

10.10.1


 

Layih


ənin layihələndirilmə

sind


ə

ki d


əyişikliklərin mə

d

əni irs

ə

 tə

sir ed


ə

 

biləc

əaspektlə

ri  ............................................................................................................... 10-45

 

10.10.2


 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-46

 

10.10.3


 

M

əd

ə

ni irsə

 t

əsirlər .................................................................................. 10-46

 

10.10.4 

T

əsirlərin azaldılması .............................................................................. 10-47

 

10.10.5 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-48

 

10.11 

Demoqrafiya

 ...................................................................................... 10-48

 

10.11.1 

T

əsirlərin azaldılması .............................................................................. 10-48

 

10.11.2 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-49

 

10.12 

İctimai sağlamlı

q, 

əmə


yin t

əhlükəsizliyi və

 t

əhlükəsizlik .................... 10-49

 

10.12.1 

Layih


ənin layihələndirilmə

sind


ə

ki d


əyişikliklərin ictimai sağlamlıq, əmə

yin 


t

əhlükəsizliyi və

 t

əhlükəsizliyə t

ə

sir edə

 

biləc

ək aspektlə

ri ...................................... 10-49

 

10.12.2 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-50

 

10.12.3


 

İctimai sağlamlıq, əmə

yin t

əhlükəsizliyi və t

əhlükəsizliyə

 

potensial  

t

əsirlə ............................................................................................................... 10-51

 

10.12.4


 

T

əsirlərin azaldılması .............................................................................. 10-51

 

10.12.5 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-52

 

10.13 

Torpaq ............................................................................................... 10-52

 

10.13.1


 

CQBKG Layih

ə

sinin torpaq mül

kiyy


ə

ti, torpaqdan istifad

ə

 v

ə 

yaşayış 


vasit

ələ


rin

ə

 tə

sir ed


ə

 b

iləc

əaspektlə

ri ................................................................... 10-52

 

10.13.2


 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-53

 

10.13.3


 

Torpaq sahiblə

ri v

ə

 istifadəçilə

r

ə t

əsirlə


r ................................................. 10-54

 

10.13.4 

T

əsirlərin azaldılması .............................................................................. 10-55

 

10.13.5 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-59

 

10.14 

İqtisadiyyat, Məşğulluq, Bacarıqlar və

 

Yaşayış vasitələri .................. 10-59

 

10.14.1 

Layih


ənin layihələndirilmə

sind


ə

ki d


əyişikliklərin İqtisadiyyat, Məşğulluq, 

Bacarıqlar və

 

Yaşayış Vasitələrin

ə

 tə

sir ed


ə

 

biləc

ək aspektlə

ri............................... 10-59

 

10.14.2 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-60

 

10.14.3


 

İqtisadiyyat, məşğulluq, bacarıqlar və

 

yaşayış vasitələrin

ə

 təsirlə

r .......... 10-60

 

10.14.4


 

İqtisadiyyata, məşğulluğa, bacarıqlara və

 

yaşayış vasitələrin

ə

 təsirlə

rin 


azaldılması

 ............................................................................................................. 10-61

 

10.14.5


 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-61

 

10.15 

İnfrast


ruktur v

ə

 Xidmətlə

r .................................................................. 10-61

 

T

əsirlər v

ə

 Təsirazaltma Tədbirləri (Planlaşdırılmış Fəaliyyətlə

r)  


ii 

 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

10.15.1


 

Layih


ənin layihələndirilmə

sind


ə

ki d


əyişikliklə

rin infrastruktur v

ə

 

xidmətlər

ə

 t

ə

sir edə

 

biləc

ək aspektlə

ri ..................................................................................... 10-62

 

10.15.2 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-62

 

10.15.3


 

İnfrastruktur və

 

xidmətlə


r

ə

 təsirlə

r ........................................................... 10-62

 

10.15.4


 

İnfrastruktura və

 

xidmətlə


r

ə

 təsirlərin azaldılması

.................................... 10-63

 

10.15.5


 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-63

 

10.16 

Yol Hə


r

ə

kə

ti v


ə

 

Nəqliyyat .................................................................. 10-63

10.16.1


 

CQBKG layihəsinin yol hə

r

ə

kə

ti v


ə

 n

əqliyyata təsir ed

ə

 bilə

c

əaspektlə


ri  ............................................................................................................... 10-63

 

10.16.2 

Ə

sas həssaslıqlar

 ................................................................................... 10-64

 

10.16.3


 

Yol hə


r

ə

kə

ti v


ə

 n

əqliyyata təsirlər ............................................................ 10-64

 

10.16.4 

Yol hə


r

ə

kə

ti v


ə

 n

əqliyyata təsirlərin azaldılması ...................................... 10-65

 

10.16.5 

Qalıq təsirlə

r ........................................................................................... 10-66

 dv

ə

ll

ə

C

ədv

əl 10


-

1: Geolog

iya v

ə

 Geomorfolog

iyaya 


Potensial

 

Ümumi T

ə

sirr .............. 10-7

C

ə

dvəl 10

-

2: Həssas yerlərd

ə

 və

/ v


ə

 

ya reseptorlarda torpağa təsirin 

qiymətləndirilmə

si ......................................................................................... 10-12

C

ədv

əl 10


-

3: Hə


ssas Sah

ələ


r v

ə

/və

 y

a Reseptorlarda Landşaft və 

Vizual Tə

sirrin Qiy

mətləndirilmə

si ........................................................................................ 10-18

C

ədv

əl 10


-

4: Həssas yerlə

rd

ə

 və

/ v


ə

 

ya reseptorlarda səth sularına təsirlərin 

qiymətləndirilmə

si ......................................................................................... 10-22

C

ədv

əl 10


-

5: Həssas yerlə

rd

ə

 və

/ v


ə

 

ya reseptorlarda ekoloji qiymətləndirmə ... 10-32

C

ədv

əl 10


-

6: Həssas yerlə

rd

ə

 və

 / v


ə

 

ya reseptorlarda havanın keyfiyyətin

ə

 tə

sirin 


qiymətləndirilmə

si ......................................................................................... 10-38

C

ə

dvəl 10

-

7: Reseptorların Boru Kəmərinin Əlavə 

Hissələ


rin

ə

 Yaxınlığı

 ............ 10-41

C

ə

dvəl 10

-

8: Müxtəlif tikinti fəaliyyətləri ilə 

əlaqə


dar 

olan sə


ciyy

ə

vi sə

sə

viyy


ələ

ri .................................................................................................... 10-41

C

ə

dvəl 10

-

9: Bir dizel nasosu və 

bir generatordan birgə

 s

ə

s-küy sə

viyy


ələ

ri ...... 10-43

C

ə

dvəl 10

-

10: Həssas yerlərd

ə

 və

 / v


ə

 

ya reseptorlarda səs-küy t

ə

sirinin qiymətləndirilmə

si ......................................................................................... 10-44

C

ə

dvəl 10

-

11: Xüsusi yerlərd

ə

 və

 / v


ə

 

ya reseptorlarda məd

ə

ni irsə

 

potensial t

əsirlə


r .......................................................................................................... 10-46

C

ədv

əl 10


-

12: Yol hə

r

ə

kə

ti v


ə

 n

əqliyyatın təsirinin qiymətləndirilməsi ................ 10-65

Şə

kill

ə

Şəkil 10


-1: T

əsir Qiymətlə

n

dirmə


si v

ə

 Öhdəliklər Reyestri arasındakı əlaqə

ni 


göstə

r

ən sxem................................................................................................ 10-3

T

əsirlər v

ə

 Təsirazaltma Tədbirləri (Planlaşdırılmış Fəaliyyətlə

r) 


iii 

CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 


Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXaddendum
SCPXaddendum -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXaddendum -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
ESIAs -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXaddendum -> Fəsil 7 Ətraf mühi̇ti̇n i̇lki̇n vəzi̇yyəti̇ cqbk nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat

Yüklə 4,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə