Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİYüklə 1,63 Mb.
səhifə15/15
tarix03.12.2016
ölçüsü1,63 Mb.
#714
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

РЕЗЮМЕ
В целях повышения урожайности существующих отраслей сельского хозяйство необходимо улучшение орошаемых земельных участков. Требуется последовательная работа в этом направлении, расширение орошаемых земельных участков, улучшения обеспечения земель водными ресурсами. Для расширения орошаемых земельных участков и улучшения обеспечения земель водными ресурсами необходимы соответствующие водохранилища и каналы для орошения. В этом смысле особо следует отметить роль Самур-Абшеронского канала.

Ключевые слова: мелиорация, земля, водные ресурсы, производительность, каналы для орошения

The role of Samur-Absheron canal in improving water provision of soils and expanding of irrigation fields
Azizova Kamala Vaqif
SUMMARY
The main factors of create the abundance of food-staffs for getting plenty of products from the fields of agriculture, it is necessary to involve the agricultural fields to the irrigation. That is why we must fulfill the consistent work for expanding the irrigation soil fields and improving the water provision of lands. We need irrigation canals and irrigation stocks for expanding soil fields and improving water provision we must especially note the role of Samur-Absheron canal in this field.

Key words: melioration, soil, water supplies, efficiency, irrigation canals
Rəyçi:

Yəhyayeva A.Y.

SDU, “Mühasibat uçotu və audit”

kafedrasının müdiri


Az.ETKTİ və Tİ, Elmi Əsərləri 2012/3 səh.129

_____________________________________________________________________
Müəlliflərin nəzərinə
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi əsərləri” jurnalının redaksiyasına təqdim olunan əlyazmalarına qoyulan tələblər
Redaksiyaya göndərilən məqalələr beynəlxalq standartlara və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tələblərinə uyğun olmalıdır. Bu halda məqalədə: mövzunun aktuallığı və öyrənilmə dərəcəsi, müəllifin (müəlliflərin) şəxsi tədqiqatlarının nəticələri, gerçəklik, şərh edilmiş materialın analitik tədqiqi və yeniliyi, elmi-təcrübi nəticələri və təkliflər, həmçinin mətndə istinadlar göstərilməklə istifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı olmalıdır.

Məqalənin tövsiyə olunan həcmi cədvəllər, qrafiklər, diaqramlar və şəkillər daxil olmaqla 0,5 çap vərəqindən (20 min işarədən) və ya 12 standart səhifədən artıq olmamalıdır. Mətni WORD proqramında, Times New Roman 14 şrifti ilə 1,5 intervalda, səhifənin yığım sahəsi soldan 3 sm, sağdan 1,5 sm, yuxarıdan və aşağıdan 2 sm saxlamaqla yazmaq lazımdır.

Məqalənin adı qısa, 10 sözdən artıq olmamalı və baxılan problemin mahiyyətini əks etdirməlidir. Əlyazmanın əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə (məs. azərbaycan dilində) 10 sətirdən çox olmamaqla xülasə və 5-7 sözdən ibarət açar sözlər göstərilməlidir. Məqalənin sonunda isə azərbaycan dilində yazılmış məqalənin xülasəsi və açar sözləri rus və ingilis dillərində verilməlidir.

Əlyazma soyadı, adı, iş yeri, tutduğu vəzifə, elmi dərəcəsi və elmi adı, poçt ünvanı və indeksi, telefon nömrəsi, həmçinin elektron poçt ünvanı göstərilməklə müəllif (həmmüəlliflər) tərəfindən imzalanmalıdır. Əlyazmaya məqalənin digər nəşriyyatlara göndərilmədiyi və göndərilməyəcəyinə dair müəllifin arayışı əlavə edilməlidir.

Məqalənin materiallarına mütləq jurnalın redaktorunun adına 1 nüsxədən ibarət qoşma məktub əlavə olunmalıdır.

Jurnala göndərilən bütün məqalələrə müvafiq profilli mütəxəssislər rəy verməlidir.

Nəşrə qəbul olunmuş və ya nəşr olunmaqdan kənarlaşdırılmış əlyazmalara rəy verilmir və müəllifə geri qaytarılmır.

Yuxarıda göstərilmiş tələblərə cavab verməyən məqalənin əlyazmasına redaksiya tərəfindən baxılmır.

Jurnalın bir nömrəsində müəllifin iki məqaləsi dərc olunmur. Müəlliflər əlyazmadakı statistik rəqəmlərin, faktların və sitatların dəqiqliyinə məsuliyyət daşıyırlar.

Məqalələr bilavasitə redaksiyaya təqdim olunmaqla qəbul olunur və ya poçtla (o cümlədən elektron poçtla Neshriyat @ mail.ru) göndərilir.

Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru və iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.

Az.ETKTİ və Tİ, Elmi Əsərləri 2012/3 səh.130

_____________________________________________________________________
К сведению авторов
Требования, предъявляемые к рукописям, направляемым в редакцию журнала «Научные труды Азербайджанского Научно -Исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства»
Присылаемые в редакцию статьи должны соответствовать международным стандартам и требованиям Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. При этом они должны включать в себя: актуальность темы и степень ее изученности, результаты собственных исследований авторов, достоверность, аналитическую проработку и новизну изложенного материала, научно - практические выводы и предложения, а также список использованной литературы и ссылки в тексте.

Рекомендуемый объем статьи не должен превышать 0,5 печатных листов (20 тыс. знаков) или до 12 стандартных страниц, включая таблицы, графики, диаграммы и рисунки. Набор текста необходимо выполнить в программе WORD, шрифта Times 14, через 1,5 интервала, поля страницы набора 3 cм слева, 1,5 см справа, по 2 см сверху и снизу.

Название статьи должно быть кратким не более 10 слов и отражать суть рассматриваемой проблемы. В начале рукописи должны быть указаны резюме (не более 10 строк) и ключевые слова (не более 5-7).

Рукопись подписывается автором (соавторами) с указанием фамилии, имени и отчества, места работы, занимаемой должности, ученой степени и звания, почтового адреса и индекса, номера телефона, а также электронного почтового адреса. К рукописи прилагается авторская справка о том, что статья не направлялась, и не будет направляться в другие издания.

К материалам статьи обязательно должен быть приложен 1 экземпляр сопроводительного письма на имя главного редактора журнала.

Все присланные статьи в журнал подлежат рецензированию специалистами по соответствующему профилю.

Принятые к публикации или отклоненные рукописи редакцией не рецензируются и авторам не возвращаются.

Рукописи, не отвечающие изложенным выше требованиям редакцией не рассматриваются.

В одном номере журнала две статьи одного автора не публикуются

Авторы несут ответственность за точность приводимых в рукописи статистических данных, фактов и цитат.

Представленные статьи принимаются непосредственно редакцией или присылаются по почте (в т.ч. электронной Neshriyat@mail.ru).

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.Az.ETKTİ və Tİ, Elmi Əsərləri 2012/3 səh.131

_____________________________________________________________________
Information for authors

Requirements for the manuscripts to be submitted to the Editorial Board of the Journal of “Scientific Works of the Azerbaijan Research Institute of Economics and Organization of Agriculture”

All articles sent to the Editorial Board should comply with the international standards and requirements of the Higher Attestation Commission under the President of the Azerbaijan Republic. They also should include: urgency and level of knowledge of the subject, results of the author’s own researches, reliability, analysis study and novelty of the material set forth in the article, as well as a list of references and citations.

Recommended volume of articles shouldn’t exceed 0.5 printer's sheet (20 thsd symbols) or up to 12 standard pages including tables, diagrams, graphs and illustrations. Please, type the text of your manuscript in MSOffice with Times, 14 pt, 1.5 line spacing, page margins: Left 3 cm, Right 1.5 cm and 2 cm from Top and Bottom.

Title of the article should be short (maximum 10 words) and reflect the essence of the problem at issue. Please provide the Summary (maximum 10 lines) and key words (maximum 5-7) in the beginning of the article.

All manuscripts should be signed by their authors (co-authors) indicating last, first and middle name, place of work, position held, scientific degree and title, postal address and code, phone numbers as well as e-mail address. The authors should also attach a reference that he (she) has not submitted(and will not submit in future) the article to other editions.

A copy of the cover letter addressed toEditor in Chief of the Journal shall be attached to the article.

All articles sent to the journal are subject to prepublication review by specialists of relevant specialization.

Manuscripts approved for publication or rejected will not be reviewed by the Editorial Board and will not be returned to authors.

The manuscripts which do not meet the above mentioned requirements will not be considered by the Editorial Board.

Each author may not publish more than one article in the journal. Authors are responsible for accuracy of all statistical data, facts and citations given in the manuscript.

All presented articles shall be accepted directly by the Editorial Board or sent by mail (including e-mail to Neshriyyat@mail.ru).

The journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and editions recommended by the Higher Attestation Commission for publication of basic scientific results of Ph.D. theses.

1 İnvestisiyalara aid olan lüğət pulu ehtiyatların ümumi məqsədlərlə və ya ümumi gəlir üçün birləşməsi kimi tərif edir. Məsələn, investisiya klubu öz üzvlərini vəsaitlərini birləşdirir və onlara birgə böyük diversifikasiya və daha yaxşı gəlir imkanını verən portfeldə iştirak etmək imkanını verir ki, onlar ayrı-ayrılıqda bunu əldə edə bilməzdilər. Bax: maliyyə-investisiya lüğəti, 4-cü tərc., əlavə nəşr – M., s. 368-369.

Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə