IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə19/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37

Isihlabelelo 69


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeShoshanimi. EsikaDavida.

1 Ngisindise Nkulunkulu

Ngokuba amanzi

Asefinyelele kuwo

Umphefum'lo wami.
2 Ngiyatshona kuludaka

Kangilakh' ukuma,

Sengingene emanzini

Zang'minz' impophoma.


3 Ngidinwe yisililo sam'

Womil' umphimbo wam'

Amehlo ayafiphala,

Ngilind' iNkosi yam'.4 Abangizondela ize

Banengi kulazo

Inwele zekhanda lami.

Balamandla futhi
Abangangibhubhisa m'na

Izitha zam' ngeze,

Ngakho sengibuyisele

Engingakwebanga.


5 Nkulunkulu uyabazi

Ubuthutha bami,

Azifihlekile kuwe

Ezami izono.


6 Abalinda kuwe bona

Kabangayangeki

Ngenxa yami, Nkulunkulu

Nkosi yamabandla.


Abakudingayo bona

Kabangadideki

Ngenxa yami, Nkulunkulu

Nkosi ka'Srayeli.


7 Ngoba ngenxa yakho sengi-

thwele lon' ihlazo,

Zona izinhloni sezi-

mboz' ubuso bami.


8 Sengingowemzini kubo

Bon' abafowethu

Lowezizwe kubo aba-

ntwana bakamama.


9 Ngoba inkuthalo ngayo

Indlu engeyakho

Isithe yangidla yona

Yaze yangiqeda.

Njalo inhlamba zalabo

Abakuthukayo

Sezithe zawela khona

Phezulu kwami bo.


10 Lapho ngabe ngilila m'na

'Mphefum'lo useku-

zileni ukudla kwami

Ngadunyazwa ngakho.


11 Ngenza amasaka aba

Yisigqoko sami

Ngaba yinhlekisa mina

Kibo labo bonke.


12 Abahlezi esangweni

Bakhuluma ngami

Ngaba yiyo yon' ingoma

Yazo izidakwa.


13 Kodwa umthandazo wami

Ungakuwe Nkosi

Ngaso sona isikhathi

Esomusa wakho.


Nkulunkulu ngobunengi

Besakh' isihawu,

Ngizwe, kulo iqiniso

Losindiso lwakho


14 Ngikhuphe edakeni bo

Ngingaze ngatshona

Ngikhutshwe kubazondi bam'

Lakwanzul' amanzi.


15 Ngingaminzwa zimpophoma

Ngingaginywa 'nziki

Ngivalelwe emlonyeni

Owawo umgodi.


16 Kawungizwe, Nkosi, ngoba

Uthando lwakh' luhle,

Ngobunengi besihawu

Phendukela kimi.


17 Ungaze wafulathela

Eyakho inceku,

Phangisa ungizwe mina

Ngisenhluphekweni.


18 Sondela emphefum'lweni

Wami uwuhlenge,

Kawungikhulule ngenxa

Yezami izitha.


19 Uyalaz' ihlazo lami

Lezinhloni zami

Lodelelo, izitha zam'

Zonk' ziphambi kwakho.


20 Ihlazo seliyephule

Inhliziyo yami,

Ngigcwele bon' ubunzima

Ngaswela umsizi


Ngitsho-ke umhawukeli

Akaze abakho,

Ngifuna abaduduzi

Ngaswela loyedwa


21 Endaweni yakh' ukudla

Bangipha inyongo,

Sengiphakathi kokoma

Ngaphiw' iviniga.


22 'Tafula labo kalibe

Yiwo umjibila,

Okuqonde ukulunga

Akube ngumgibe.

23 Kawabe mnyam' amehl' abo

'Kuze bangaboni,

Zihlale zithuthumela

Izinkalo zabo.


24 Thela olwakho ulaka

Khona phezu kwabo,

Babanjwe lulaka lwakho

Lay' intukuthelo.


25 Kuchithwe indawo zabo

Abahlala kuzo

Kakungabikho ohlala

Emadumben' abo.


26 Ngokuba bayakumhlupha

Low' otshaywe nguwe,

Bakhuluma besengeza

Kwab'linyazwe nguwe.


27 Yandisa ububi babo

Phezulu kobunye,

Bangaze bangena kukho

Ukulunga kwakho


28 Kabesulwe encwadini

Eyabaphilayo,

Bangaze balotshwa kanye

Labalungileyo.


29 Kodwa mina ngingumyanga

Njalo ngilusizi,

Nkosi usindiso lwakho

Kalung'phakamise.


30 Ngizalibonga ibizo

LikaNkulunkulu

Ngengoma ngiphakamise

Ngazo izibongo.


31 Lalokho koyithabisa

INkos' okwedlula

Inkabi kumb' ijongosi

Lempond' lamangqina.


32 Othobekileyo uza-

bona lokh' athabe,

Yophil' inhliziyo yakhe

Odinga iNkosi.


33 Ngoba iNkosi iyezwa

Bona abayanga,

Njalo kayizideleli

Izibotshwa zayo.


34 Kayibongwe ngamazulu

Lomhlaba lolwandle,

Lakho konke okuhamba

Khona phakathi nje.


35 'Nkulunkul' uzakhulula

Yona iZiyoni,

Njalo ayakhe imizi

Yona eyeJuda


Ukuze bona bahlale

Khona lapho njalo

Bayizuze ukuze-ke

Kube yifa labo.


36 Inzalo yenceku zakhe

Izakuyifuya,

Labathand' ibizo lakhe

Bazahlala kuyo.


Isihlabelelo 70 S.M.


Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida. Ukukhumbuza.

1 Woza uphangise

Ungephule Thixo

Tshetsha uzengisiza bo

Wena oyiNkosi.

2 Kababe lenhloni

Njalo badideke

Abadinga won' owami

Umuphefumulo.
Kabaphendulelwe

Babuyel' emuva

Badideke abafuna

Ukulimala kwam'.


3 Kababuyiselwe

'Muva, kube 'mvuzo

Wenhloni zabo abathi:

Aha! Aha! kimi.


4 Kakuthi bathabe

Njalo bajabule

Kuwe bonke labo bona

Abakufunayo.


Kabathi-ke njalo

Abaluthandayo

Lona usindiso lwakho:

Kay'phakam' iNkosi.


5 Kodwa ngingumyanga

Mina ngiyaswela

Phangisa ukuza kimi

Wena Nkulunkulu.


Ungumsizi wami

Lomkhululi wami

Wena Nkosi ungaphuzi

Phangisa masinya.


Isihlabelelo 71


1 Kuwe Nkosi ngiyabeka

Lon' ithemba lami

Ungaze wangiyekela

Ngibe lamahloni.


2 Ngikhulule ngokulunga

Kwakh', ubusungenza

Ngiphunyuke, bek' indlebe

Kim' ungisindise.


3 Yiba yindaw' eqinile

Yami yokuhlala

Lapho engingaya khona

Kube njalonjalo.


Usulayile ukuthi

Ngisindiswe mina,

Ngoba ulidwala lami

Lay' inqaba yami.


4 Ngikhulule Nkosi yami

Esandleni sakhe

Omubi longalunganga

Ongolesihluku.


5 Ngoba ulithemba lami

Nkosi Nkulunkulu

Wena uyinqaba yami

Kwasebutsheni bam'.


6 Kusizalo wangigodla

Wena wangikhupha

Esiswini sikamama,

Ngokubonga njalo.


7 Nginjengesimanga kuye

Uzulu kodwa-ke

Wena uyiyo inqaba

Yam' eqinileyo.


8 Umlomo wam' awugcwale

Ukubongwa kwakho

Lalo udumo olwakho

Kulo lonk' usuku.

9 Ungabongilahla mina

Lapho sengimdala

Ungangitshiyi mina nxa

Amandl' am' ephela.


10 Ngoba izitha ezami

Zitsh' okubi ngami

Labahlomel' umphefum'lo

Wami betshelana.


11 Beth': INkos' isimtshiyile

Mzingelen' limbambe

Ngoba kakho yen' olakho

Ukumkhulula bo.


12 Ungaze waba khatshana

Lami Nkulunkulu

Phangisa Nkulunkulu wam'

Ukusiza mina.


13 Kabajabhiswe njalo-ke

Balotshiswe labo

Abayizitha zawo nje

Umphefum'lo wami.


Abembathiswe bona-ke

Ngesigcono njalo

Lehlazo bon' abadinga

Ukungilimaza.


14 Kodwa ngizathemba mina

Kokuphela njalo

Ngoba lokhu ngikubonga

Wena futhi futhi.


15 Umlomo wam' wolandisa

Ukulunga kwakho

Losindiso nsuku zonke

Engingekubale.


16 Ngizahamba emandleni

ENkos' uJehova

Ngizaqamba ukulunga

Okwakho kuphela.


17 Nkosi ungifundisile

Kwasebutsheni bam'

Ngilokhu ngitshumayela

Izimanga zakho.


18 Khathesi nxa sengimdala

Njalo ngiyingwevu

O Nkosi wena ungaze

Wangitshiya mina


Ngize ngiwatshumayele

Awakho amandla

Kulesisizukulwana

Bonk' abazakuza.


19 Ukulunga kwakho lakho

O Nkosi kukhulu

Wena owenzileyo bo

Izint' ezinkulu.


20 O Nkosi ngubani na nje

Ofanana lawe!

Wena ongibonisile

Insizi zohlupho


Uzangiphilisa njalo

Ungiphakamise

Njalo khona enzikini

Eyawo umhlaba.


21 Uzakuthi ubandise

Ubukhulu bami

Futhi uzangiduduza

Kunhlangothi zonke.

22 Futhi ngizakukubonga

Ngalo nje ichacho

Ngizalibonga elakho

Lona iqiniso.


Mlimu wami kuwe ngiza-

hlabela ngogubhu

Nguwe o wena oNgcwele

WakoIsrayeli.


23 Indebe zam' zothokoza

Kakhul' ngihlabela

Kuwe, lomphefum'lo wami

Owuhlengileyo.


24 Lolwami ulimi lona

Luzakukhuluma

Ngokwakho khon' ukulunga

Ilanga lonke nje.


Ngokuba balazo zona

Izinhloni njalo

Bahlabeke abathanda

Ukungilimaza.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə