IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə25/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37

Isihlabelelo 90


Umkhuleko kaMozisi, umuntu kaNkulunkulu.

1 Nkosi uyindawo yethu

Yon' eyokuhlala

Phakathi kwazo zonke bo

Izizukulwana.
2 Zingakabikho intaba

Ungakenzi izwe

Khona emaphakadeni

UnguNkulunkulu.


3 Uyambuyisel' umuntu

Encithakalweni,

Uthi: Buyelani lina

Bantwana babantu.


4 Ngoba izinkulungwane

Zem'nyak' phambi kwakho

Zinjengezol' lidlulile

Lomlind' ebusuku.


5 Wena uyabakhukhula

Banjengobuthongo,

Ekusen' banjengotshani

Bon' obukhulayo.6 Bukhahlela ekuseni

Njalo buyakhula,

Sekuhlwile buyaqunywa

Bube sebubuna.
7 Ngokuba thina siqedwa

Ngolwakho ulaka

Njalo sihlutshwa ngeyakho

Yon' intukuthelo.


8 Ubekile amacala

Ethu phambi kwakho,

Izono zethu zensitha

Zikho phambi kwakho.


9 Insuku zethu zedlule

Kolwakho ulaka,

Sichith' iminyaka yethu

Njengenganekwane.


10 Izinsuku zeminyaka

Yethu ngamatshumi

Ayisikhombisa, kuthi

Loba siqinile


Zona zibe ngamatshumi

'Sificaminw'mbili

Kube kant' amandla ayo

Ngumzamo losizi.


Ngoba wona aqunyiwe

Ngokuphangisisa

Njalo thina sesiphapha

Sisuke-ke lapha.


11 Ngubani owaz' amandla

Olaka lwakho na?

Njengokwesabeka kwakho

Lunj' ulaka lwakho.

12 Sifundise ukubala

Izinsuku zethu,

Size sizuz' inhliziyo

Yokuhlakanipha.


13 Kawubuye wena Nkosi

Koze kube nini?

Akuhawukele zona

Izinceku zakho.


14 Sisuthise-ke masinya

Ngesihawu sakho,

Sijabule sithokoze

Zonk' insuku zethu.


15 Sithokozis' njengensuku

Osihluphe ngazo

Njengeminyak' esabona

Ngayo khon' okubi.


16 'Zenzo zakho kazibonwe

Yizinceku zakho,

Lokukhazimula kwakho

Ngabantwana bazo.


17 Kakuthi ubuhle bayo

'Nkosi 'Nkulunkulu

Wethu, kabube phezulu,

Yebo phezu kwethu.


Umis' umsebenz' wezandla

Zethu phezu kwethu

Yebo, umsebenz' wezandla

Zethu uwumise.


Isihlabelelo 91


1 Ohlezi ekusitheni

Kwakh' oPhezukonke

Uzahlal' esithunzini

Sakhe uSomandla.


2 Ngizathi ngeNkosi yami:

Uyinqaba yami

Lesiphephel'; uJehova

Wami, ngizamthemba.


3 Impela wokukhulula

Kuwo umjibila

Womthiyi lasesifweni

Esibhubhisayo.


4 Uzakwembesa ngensiba

Zakhe, uthembele

Ngaphansi kwempiko zakhe

Ngezikhathi zonke.


Lona iqiniso lakhe

Loba yisihlangu

Kanye lehawu kuwena

Uze uvikelwe.


5 Kawusoze-ke wesabe

Zona izethuso

Ebusuku lemitshoko

Etshoka emini.


6 Lenkathazo zobunyama

Lay' incithakalo

Eyemini libalele

Idlavuz' ichitha.


7 Izinkulungwane zowa

Eceleni kwakho,

Zona ezingamatshumi,

Zingafiki kuwe.


8 Ngamehlo akho kuphela

Uzakukhangela

Uzakubona umvuzo

Owabo ababi.

9 Ngoba uyenzil' iNkosi,

Eyinqaba yami,

Yen' oPhezukonke, indlu

Yakho yokuhlala.


10 Ububi-ke abusoze

Bukwehlele wena

Lohluph' aluy'kusondela

Endlini eyakho.


11 Ngob' uzalaya ezakhe

Ingilosi ngawe

Ukukulonda kuzo zonk'

Indlela ezakho.


12 Zizakuphatha ngezandla

Zazo hlezi wena

Ukhubeke elitsheni

Ngonyawo olwakho.


13 Uzagxoba isilwane

'Nyoka, 'silwanyana

Lodrago uzamugxoba

Phansi kwezinyawo.


14 Ngoba yen' ungithandile

Ngakho ngizamhlenga

Ngimbeke phezulu ngoba

Waz' ibizo lami.


15 Uzakungibiza mina

Ngizakumphendula

Ngibe laye enhlutsheni

Ngimhleng' ngimhloniphe.


16 Ngobude obezinsuku

Ngizakumsuthisa.

Ngimubonise olwami

Usindiso lonke.


Isihlabelelo 92


Isihlabelelo, ingoma, okwelanga lesabatha.

1 Kuyint' enhle ukubonga

Yona-ke iNkosi

Lokudumisa ibizo

Lakh', oPhezukonke.
2 Utshengis' umusa wakho

Khona ekuseni

Lokwakho ukuthembeka

Kubusuku bonke.


3 Ngechacho elilentambo

Ezilitshumi bo

Logubhu law' umqangala

Otsho ngokuzotha.


4 Ngokuba wena Jehova

Ungenz' ngathokoza

Ngizanqoba ngem'sebenzi

Yezakho izandla.


5 Nkosi mikhulu kangaka

Im'sebenzi yakho

Leyakho imikhumbulo

Itshone kakhulu.


6 Um'nt' onjengenyamazana

Akakwazi lokhu

Asiqedisisi lokhu

Isithutha futhi.


7 Nxa abakhohlakeleyo

Behlum' okotshani

Nxa bonke abenz' okubi

Bephumelela nje


8 Kungenxa yokuthi baza-

bhujiswa phakade.

Kodwa wena Nkos' uphezu

Konk' ephakadeni.

9 Ngoba bona Nkos' izitha

Zakho zizabhubha

Bonk' abasebenz' bobubi

Bazahlakazeka.


10 Waphakamisa uphondo

Lwami njengenyathi,

Mina ngizagcotshwa ngawo

Amafuth' amatsha.


11 Lelihlo lami lizabon'

Isifiso sami

Ezitheni zami njalo

Laz' indlebe zami


Zizakuzwa isifiso

Sami ngab' ababi

Bona abavukelayo

Bephikisana lam'.


12 Olungileyo wohluma

Njengalo ilala

Akhule njengesedari

Khon' eLebanoni.


13 Labo abahlanyelwayo

Endlini yeNkosi

Bazakhul' emagumeni

KaNkulunkul' wethu.


14 Bazabe belokhu bona

Bethel' izithelo

Ebudaleni bakhule

Njalo bazimuke.


15 Ukubonisa ukuthi

INkos' iqondile

Ulidwala lami njalo

Kakulabub' kuyo.


Isihlabelelo 93


1 Yon' iNkosi iyabusa

Yembeth' ubukhosi

INkosi izembesile

Ngawo won' amandla


Lapha yena esembese.

Lalo lon' ilizwe

Limisiwe alingeze

Lizanyazanyiswe.


2 Esakho son' isihlalo

Esab' ubukhosi

Samiswa khona kudala.

Wena uphakade.


3 O Nkosi, izikhukhula

Seziphakamile,

Liphakem' izwi, amanzi

'Phakam' amavinqo.


4 INkosi ephakemeyo

Ilamandla kulo-

dumo lwamanz' amanengi,

Amavinq' olwandle.


5 Nkosi, imfundiso zakho

Liqiniso mpela

Ubungcwele bufanele

Indlu yakho njalo.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə