IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə9/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37

Isihlabelelo 34


EsikaDavida, eseguqule ukuziphatha kwakhe phambi kukaAbhimeleki, owamxotshayo wahamba.

1 Ngizayibonga iNkosi

Ngezikhathi zonke,

'Ndumiso zayo zihlala

Emlonyeni wami.
2 Umphefum'lo wami uza-

zincoma ngeNkosi,

Abathobekileyo ka-

bezwe bajabule.


3 Ye khulisani iNkosi

Lina kanye lami,

Kasiphakamis' ibizo

Layo kanyekanye.


4 Ngayidinga yon' iNkosi,

Yabuya yangizwa,

Yasingikhulula kikho

Konk' ukwesaba kwam'.


5 Bona bakhangela kuyo

Bakhanyiswa bonke,

Ubuso bab' abuzange

Bube lezinhloni.


6 Lo umyanga wasekhala,

INkosi yamuzwa

Yamsindisa kuzo zonke

Inhlupheko zakhe.


7 Ingilosi eyeNkosi

Ibazungezile

Bona abayesabayo

Iyabakhulula.


8 Nambithanini libone

Ukuthi iNkosi

Ilungil', ubusisiwe

'Munt' othemba kuyo.


9 Yesabeni yon' iNkosi,

Lin' bangcwele bayo,

Ngoba kakukh' ukuswela

Kwabayesabayo.


10 Izingonyama ezintsha

Ziswela, zilambe,

Kodwa abading' iNkosi

Kabaswel' okuhle.


11 Wozanini-ke bantwana,

Lilalele kimi

Ngizathi ngilifundise

Ukwesab' iNkosi.


12 Ngubani umunt' ofisa

Impilo, othanda

Insuk' ezineng' ukuze

Abone okuhle?


13 Londa ulimi olwakho

Kokubi, lowakho

Umlomo ungakhulumi

Yona inkohliso.


14 Suka ebubini, wenze

Okulungileyo,

Dingisisa ukuthula

Njal' ukulandele.


15 Amehlo eNkos' aphezu

Kwabalungileyo

Lendlebe zayo ziyezwa

Ukukhala kwabo.

16 Ubuso beNkosi bume-

lene lab' ababi

Ukuqum' ukukhunjulwa

Kwabo emhlabeni.


17 'Balungileyo bakhala

INkosi yabezwa,

Yabakhupha kuzo zonke

Inhlupheko zabo.


18 INkos' iseduze labo

'Bephuk' inhliziyo,

Iyabasindisa aba-

moy' odabukile.


19 Zinengi inhlupho zakhe

Ongolungileyo,

Kodw' iNkos' iyamkhulula

Kuzo zonke zona.


20 Iyagcina wonke wona

Amathambo akhe,

Kungephuki libe linye

Kuwo wona wonke.


21 Ububi buzabhubhisa

Okhohlakeleyo,

Labazond' abalungile

Bazatshabalala.


22 INkos' ihleng' umphefum'lo

Wezinceku zayo

Othemba kuyo iNkosi

Kasoze alahlwa.


Isihlabelelo 35


EsikaDavida.

1 O Nkosi melana labo

Abamelana lam',

Ulwe wena labo bonke

Abangilwisayo.2 Uthathe lona ihawu

Laso isihlangu,

Ungivikel' ungimele

Ube lusizo lwam'.


3 Hwatsh' umkhonto uvimbele

Abangihluphayo,

Utsho kumphefum'lo wami,

Ngilusizo lwakho.


4 Kabaphanjaniswe bona

Njalo bayangiswe

Labo abawudingayo

Umphefum'lo wami.


Kababuyiselwe emva

Bahlatshwe ngenhloni

Abangicebela bona

Ukungona mina.


5 Kababe njengamakhoba

'Phephethwa ngumoya,

Ingilosi eyeNkosi

Kayibaxotshe nje.


6 Ibe mnyam' indlela yabo

Njalo itshelele,

Lengilosi eyeNkosi

Kayibazingele.


7 Singekho isizatho bo

Sebengifihlele

Lona elabo imbule

Phakathi komgodi.


Okuthi nje kungelaso

Sona isizatho

Bawugebhele umgodi

Umphefum'lo wami.

8 Kayehlele phezu kwakhe

Yon' im'cibitshelo

Engayilindele, njalo

Elakhe imbule


Alifihlileyo kali-

mbambe umninilo.

Yona ley' incithakalo

Umyekele awe.


9 Uzajabul' umphefum'lo

Wami eNkosini,

Uzathokoza impela

Kusindiso lwayo.


10 Wonk' amathamb' ami othi:

Nkosi ngubani na

Ofana lawe ohlenga

Ongumyanga kuye,


Kolamandla kulaye bo,

Yebo, ongumyanga

Laye oswelayo kuye

Yena omphangayo?


11 Kwavuka abafakazi

Abamanga wodwa,

Bengicala ngemilandu

Engingayaziyo.


12 Bangivuza okubi bo

Ngokuhle, ukuze

Bona bawuphange wona

Umphefum'lo wami.


13 Kodwa mina, nxa begula

Izigqoko zami

Zona zazingamasaka

Ngawuthobisa bo


Owami umphefumulo

Ngokuzila njalo

Owami umthandazo bo

Ubuyele kimi.


14 Ngaziphatha kwangazani

Laye nje ngumngane

Wami kumbe umfowethu,

Ngaz'thobela phansi


Ngothobeko olukhulu

Njengaye yena lo

Olilela unina nje

Yena ongasekho.


15 Kodwa bona bathokoza

Ngisenhluphekweni,

Babuthana ye ababi

Emhlanganwen' yabo.


Bangihlanganisile nje

Mina bengingazi

Bangihlikizile bona

Kabayekelanga.


16 Belabazenzisi aba-

ngiklolodelayo,

Bangigedlel' amazinyo

Awabo-ke bona.


17 Nkosi koze kube nini

Ulokh' ukhangele?

Kawuhlenge owami bo

Wona umphefum'lo


Kuzo izincithakalo,

Njalo lomthandwa wam'

Kuwo wona amandl' abo

Azo izilwane.

18 Ngizakubong' ebandleni

Elikhulukazi,

Ngikudumise phakathi

Kwabaneng' abantu.


19 Ungabavumeli labo

Abayizitha zam'

Ngaphandle kwesizatho-ke

Bajabule ngami.


Ungabavumeli njalo

Bengiciyozela

Ilihlo abangizonda

Ngaphandl' kwesizatho.


20 Kazikhulum' ukuthula,

Ziceba amanga

Ngalabo abathuleyo

Khona elizweni.


21 Yebo bangikhamisele

Imilomo yabo

Bethi: Aha ha ilihlo

Lethu limbonile.


22 Lokhu ukubonile bo

Nkosi, ungathuli,

Kawungathuli o Nkosi

Ungabi kude lam'.


23 Zivuse uvukele-ke

Ilungelo lami

Lendaba yam', Nkulunkulu

Wami Nkosi yami.


24 Ngahlulele Nkosi, Thixo

Wami, ngokulunga

Okwakho, kabangaze ba-

jabula phezu kwam'.


25 Kabangatsho enhliz'yweni

Zab' ukuthi: Aha

S'yakufuna, kabangatsho:

Simginyile yena.


26 Kababe lenhloni njalo

Baphambane bonke

Abathokoza nxa bengi-

limaza mina nje.


Bagqokise ngezinhloni

Njalo lendumazo

Lab' abazikhukhumeza

Khona phambi kwami.


27 Kabajabule ngomsindo

Njalo bathokoze

Labo abathandanayo

Lokulunga kwami.


Kayikhuliswe iNkosi,

Ngoba ilothando

Kukho ukuphumelela

Kway' inceku yayo.


28 Njalo olwami ulimi

Lukhuluma ngakho

Ukulunga lokubonga

Kwakho usuk' lonke.

Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə