Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar


) Təsərrüfat sabunlarının üzərində bu rəqəmlər var: 62%, 72%. Bu hansı birləşmələrin kütlə payıdır?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə6/7
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7

370) Təsərrüfat sabunlarının üzərində bu rəqəmlər var: 62%, 72%. Bu hansı birləşmələrin kütlə payıdır?
A) Azot birləşmələri

B) Soda


C) Xloridlər

D) Heç biri

E) Yağ turşuları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
371) Lindan hansı pestisidin izomeridir?
A) Xlorofos

B) DDT


C) Heksaxlortsikloheksan

D) Metafos

E) Karbofos
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
372) Pestisidlərin təyinində geniş istifadə olunan nazik qatlı xromotoqrafiya üsulunda hansı cihaz mütləq lazımdır?
A) Aspirator

B) PH-metr

C) Nitratomer

D) İonomer

E) Şüalandırıcı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yeyinti məhsullarında, yemdə, ətraf mühitdə pestisidlərin mikromiqdarının təyini haqqında göstərişlər II-XVII hissə. Moskva.
373) Pestisidlərin havada təyini zamanı hansı cihazdan istifadə olunur?
A) Hamısı

B) Heç biri

C) Animometr

D) İonomer

E) Aspirator
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Zəhərli maddələrin havada təyini. M.Bıxovskaya, Qinzburq, Xalizova.
374) Təsərrüfat sabununda hansı qələvinin normadan artıq olması dəri üçün təhlükəlidir?
A) Hamısı

B) Heç biri

C) NaOH

D) Ca (OH)2E) KOH
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
375) Dənli bitkilərin saxlanıldığı anbarlarda hansı civə üzvü pestisiddən geniş istifadə olunur?
A) Heksaxloran

B) DDT


C) Heç biri

D) Qranozan

E) Fosfamit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
376) Kosmetik vasitələrdə quru qalığı təyin edərkən hansı qab mütləq olmalıdır?
A) Pipetka

B) Kolba


C) Hamısı

D) Tiqel


E) Stəkan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
377) Pestisidlərin müayinəsində aşkarlayıcı hazırlamaq üçün hansı reaktivdən istifadə olunur?
A) Heç biri

B) Argentium nitrat

C) Natrium nitrat

D) Kalium nitrat

E) Ammonium nitrat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yeyinti məhsullarında, yemdə, ətraf mühitdə pestisidlərin mikromiqdarının təyini haqqında göstərişlər II-XVII hissə. Moskva.
378) Civə üzvi pestisidlər insanın ən çox hansı daxili üzvündə toplanır?
A) Mədədə

B) Ürəkdə

C) Böyrəkdə

D) Hamısında

E) Heç birində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
379) Etilmerkurxlorid hansı pestisidin analoqudur?
A) Hamısı

B) 2, 4 D

C) Qranozan

D) Heç biri

E) DDT
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
380) Xlorid turşusunu təyin etmək üçün onu hansı məhlul ilə qarışdıqda ağ çöküntü alınır?
A) Natrium nitrat

B) Heç biri

C) Argentium nitrat

D) Kalsium nitrat

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
381) Yeyinti məhsullarının qablaşdırılmasında istifadə olunan bükmə kağız məmulatlarında müayinə olunan toksiki maddələr hansılardır?
A) Heç biri

B) Dibutilftalat, ksilol

C) Hamısı

D) Formaldehid, metanol

E) Fenol, aseton
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
382) Fosfor üzvlü birləşmələrdə hansı temperatur dərəcəsində parçalanma gedir?
A) Heç biri

B) 200


C) 600

D) 800


E) 400
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
383) Yeyinti məhsullarının qablaşdırılmasında istifadə olunan bükmə kağız məmulatlarında hansı ağır metallar müayinə olunur?
A) Hamısı

B) Mis, qalay

C) Kobalt, kadmium

D) Heç biri

E) Sink, xrom
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
384) Lindan pestisidlərin hansı növünə aiddir?
A) Heç biri

B) Civə üzvü birləşmələr

C) Hamısı

D) Fosfor üzvü birləşmələr

E) Xlor üzvü birləşmələr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
385) Təbii dərinin müayinəsində ən çox aşkarlanan toksiki maddə hansıdır?
A) Mis oksidi

B) Karbon oksidi

C) Heç biri

D) Xrom oksidi

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
386) Xəz və dəri məmulatlarının toksikoloji müayinəsi zamanı hansı avadanlıq lazımdır?
A) Hamısı

B) Aspirator

C) Heç biri

D) Mufel peçi

E) Nitratometr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
387) Melamin qablarda hansı toksiki maddə müayinə olunur?
A) Formaldehid

B) Heç biri

C) Sirkə turşusu

D) Fenol


E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
388) Şüşə qablarda müayinə olunan toksiki metal hansıdır?
A) Mis

B) Arsen


C) Sink

D) Xrom


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
389) Keramik qablarda hansı ağır metal müayinə olunur?
A) Dəmir

B) Sink


C) Heç biri

D) Mis


E) Qurğuşun
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
390) Məişətdə istifadə edilən emal qablarda hansı toksiki maddələrin müayinəsi aparılır?
A) Kobalt, nikel, bor, flüor

B) Sink, mis

C) Hamısı

D) Maqnezium, dəmir

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
391) Məişətdə geniş istifadə olunan alüminium qablarda hansı toksiki madddələrin müayinəsi aparılır?
A) Sink, alüminium

B) Qalay


C) Hamısı

D) Heç biri

E) Mis
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
392) Sulu boyalarda (emulsiya) müayinə olunan toksiki maddə hansıdır?
A) Aseton

B) Toluol

C) Hamısı

D) Metanol

E) Mürəkkəb efirlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
393) Normal məhlul hazırlayanda fiksanal yoxdursa, hansı hesablama aparılır?
A) Faiz çəki

B) Ekvivalent çəki

C) Heç biri

D) Hamısı

E) Qramlarla çəki
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
394) Plastizoldan olan uşaq oyuncaqlarında hansı toksiki element müayinə edilir?
A) Hamısı

B) Spirt


C) Dibutilftalat, qurğuşun

D) Aseton

E) Formaldehid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
395) Taxtadan hazırlanan uşaq oyuncaqlarında aşkarlana bilən toksiki elementlər hansılardır?
A) Sirkə turşusu, stirol

B) Heç biri

C) Fenol, formaldehid

D) Hamısı

E) Aseton, benzol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
396) Lateksdən hazırlanan əmziklərdə aşkarlana bilən toksiki element hansıdır?
A) Heç biri

B) Dibutilftalat

C) Fenol

D) Hamısı

E) Etilasetat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
397) Kütlə payı 5% olan 280 qr NaCl məhlulu hazırlamaq üçün nə qədər duz və su götürmək lazımdır?
A) 6 qr duz +274 qr su

B) 10 qr duz + 266 qr su

C) 20 qr duz+260 qr su

D) 8 qr duz + 266 qr su

E) 14 qr duz + 266 qr su
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
398) Sulfat turşusu hansı duzlarla reaksiya nəticəsində ağ rəngli çöküntü əmələ gətirir? Bu çöküntü nə suda, nə də qatı nitart turşusunda həll olunmur?
A) BaCl2

B) Heç biri

C) KCl

D) HamısıE) NaCl
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
399) Əksər tikinti materiallarının müayinəsində təyin olunan bu toksiki maddə məktəblilərin geyimlərində də normalaşdırılır?
A) Hamısı

B) Stirol

C) Fenol

D) Heç biri

E) Formaldehid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
400) Qida məhsullarının minerallaşmasında ən çox işlənən turşu hansıdır?
A) Sulfat turşusu

B) Xlorid turşusu

C) Hamısı

D) Nitrat turşusu

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
401) Quru minerallaşma zamanı hansı avadanlıq lazımdır?
A) Nitratomer

B) İonomer

C) Mufel peçi

D) Aspirator

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
402) Tütün və siqaretlərdə ən çox aşkarlanan pestisid hansıdır?
A) Heksaxloran

B) Heç biri

C) Lindan

D) Fosfamid

E) DDT
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yeyinti məhsullarında, yemdə, ətraf mühitdə pestisidlərin mikromiqdarının təyini haqqında göstərişlər II-XVII hissə. Moskva.
403) Dəriyə düşmüş qatı sirkə turşusunu nə ilə neytrallaşdırırlar?
A) Duzla

B) Soda ilə

C) Hamısı

D) Turşu ilə

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
404) Kosmetik vasitələrdən hansı ağır metalın təyinində minerallaşdırma aparılmır?
A) Hamısı

B) Qurğuşun

C) Civə

D) Arsen


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Toksiki elementlərin müayinə üsulları. Moskva. 1986
405) Plastmasdan hazırlanmış su çənlərində ən çox aşkarlanan toksiki maddə hansıdır?
A) Sirkə turşusu

B) Fenol


C) Hamısı

D) Stirol

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
406) Ərzaq məhsulları qablaşdırılan polipropilen kisələrdə hansı toksiki maddələrin müayinəsi aparılır?
A) Fenol

B) Metanol

C) Formaldehid

D) Hamısı

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
407) Qab yumaq üçün istifadə edilən poliuritanda hansı toksiki maddənin müayinəsi aparılır?
A) Heç biri

B) Hamısı

C) Kalsium duzlarının ionları

D) Sulfat ionları

E) Nitrat ionları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
408) Tibbi pambığın müayinəsində hansı ionlar gigiyenik normalaşdırılır?
A) Sulfat, xlor

B) Karbonat

C) Nitrat

D) Heç biri

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Hiqroskopik tibbi pambıq. QOST 5556-81
409) Tibbi pambıqda hansı göstərici normalaşdırılır?
A) Suyu udmaq qabiliyyəti

B) Rəngi


C) Hamısı

D) Heç biri

E) Dəmirin miqdarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Hiqroskopik tibbi pambıq. QOST 5556-81
410) Uşaq oyuncaqlarında müayinə edilən metallar hansılardır?
A) Qalay, maqnezium

B) Sink, kadmium, qurğuşun

C) Heç biri

D) Xrom, kobalt

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
411) Tikinti materiallarında hansı inqrediyentə görə müayinə aparılmır?
A) Formaldehid

B) Metanol

C) Stirol

D) Benzol

E) Toluol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
412) Dağılmış civəni zərərsizləşdirmək üçün (demerkurizasiya) hansı qarışıq lazımdır?
A) Hamısı

B) Soda + su

C) Kalium permanqanat + xlorid turşusu

D) Spirt + su

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
413) Uşaq oyuncaqlarında hansı metala görə müayinə aparılmır?
A) Qurğuşun

B) Civə


C) Alüminium

D) Stibium

E) Arsen
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
414) Uşaq oyuncaqlarında kadmiumu təyin etmək üçün hansı maddədən istifadə olunur?
A) Dietilamin

B) Heç biri

C) Qələvi

D) Hamısı

E) Argentium nitrat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
415) Əl-üz sabunlarının istifadə müddəti bitdikdə hansı maddələrin miqdar normaları kəskin aşağı düşür?
A) Karbonat birləşmələri

B) Hamısı

C) Nitrat birləşmələri

D) Heç biri

E) Yağ turşuları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
416) Toksikoloji və qida laboratoriyasında hansı müayinə zamanı eyni üsullardan istifadə olunur?
A) Şəkərin

B) Qliserin

C) Ağır metalların

D) Xloridlərin

E) Metanol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Toksiki elementlərin müayinə üsulları. Moskva. 1986
417) Laboratoriyada şüşə qabları yumaq üçün hansı qarışıqdan istifadə edirlər?
A) Benzin qarışığı

B) Xrom qarışığı

C) Yod qarışığı

D) Efir qarışığı

E) Soda qarışığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
418) Hansı avadanlıq laborator avadanlığı deyildir?
A) Quruducu şkaf

B) Mufel peçi

C) İonomer

D) Aspirator

E) Akkumlyator
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
419) Hidrogen ionlarının qatılığını təyin etmək üçün hansı cihaz lazımdır?
A) PH-metr

B) Mufel peçi

C) Quruducu şkaf

D) Aspirator

E) Kolorimetr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
420) Mufel peçində müayinə zamanı hansı qabdan istifadə edilir?
A) Petri çaşkası

B) Stəkan

C) Tiqel

D) Menzurka

E) Silindr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy

Bölmə 5.Radiasiya gigiyenası üzrə suallar

421) Havanın radioaktiv çirklənməsinin ölçü vahidi hansıdır?
A) B/sm2

B) Zivert

C) Ki

D) MkP/saatE) Tezl/sm2/dəq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
422) İonlaşdırıcı şüalanma mənbəyi ilə işləyən personalın tibbi müayinəsi neçə müddətdən bir keçirilir?
A) Rübdə 1 dəfə

B) İldə 1 dəfə

C) 2 ildə 1 dəfə

D) 6 aydan 1

E) Ayda 1 dəfə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
423) Rentgenoloji tədqiqatlar hansı şüalanma təhlükəsini yaradır?
A) Daxili və xarici

B) Xarici

C) Təbii

D) Daxili

E) Heç yaratmır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
424) Radonun ən çox konsentrasiyası harada qeyd olunur?
A) Qışda havanın aşağı qatlarında

B) Atmosferin yuxarı qatlarında

C) Yayda havanın aşağı qatlarında

D) Okean üzərindəki havada

E) Torpaq havasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
425) Hansı binaların tikinti materiallarında ən az radiasiya fonu vardır?
A) Betondan

B) Kərpicdən

C) Taxtadan

D) Şlakbloklardan

E) Tikinti daşından
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
426) -spektrometrlə müayinə aparmaq üçün radiasiya fonu neçə dəfə təyin edilməlidir?
A) Fon təyin edilmir

B) Ayda 2 dəfə

C) Ayda 1 dəfə

D) İldə 2 dəfə

E) İldə 3 dəfə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
427) -spektrometrdə kalibrləmə işi hansı mənbələrdə aparılır?
A) 90Sr – (stronsium – 90)

B) 137Cs - (sezium – 137)

C) 232Th – (torium – 232)

D) 24Na - (natrium – 24)

E) 40K- (kalium – 40)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
428)  - spektrometrdə kalibrləmə işi hansı mənbə ilə aparılır?
A) 40K (kaliy – 40)

B) Sr -90+Y-90 (stonsium 90+ittirium 90)

C) 131Y (yod – 131)

D) 226Ra (radium – 226)

E) 238U (uran – 238)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
429) Spektrometrlərin dezaktivasiya işi hansı vaxtlarda və harada aparılır?
A) Ayda 1 dəfə detektor və qurğuşun evciyin səthində

B) İldə 1 dəfə detektorun səthində

C) 6 aydan 1 qurğuşun evciyin səthində

D) Ayda 2 dəfə spektrometrin bütün detalları üzərində

E) Ildə 2 dəfə küveytin xarici səthində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Инструкция спектрометра оператору «СЕБ-01» «Научно-производственное предприятие» «Атом прибор 2002 г».
430) Ölçü cihazlarının dezaktivasiyası zamanı hansı vasitələrdən istifadə olunur?
A) Aseton

B) Sirkə turşusu

C) Limon turşusu

D) Distillə suyu ilə

E) Spirt rektifikat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Инструкция спектрометра оператору «СЕБ-01» «Научно-производственное предприятие» «Атом прибор 2002 г».
431) -spektrometrdə kalibrləmə işi nə qədər vaxta aparılır?
A) 300-600 san

B) 4 saat

C) 30 san

D) 1 sutka

E) 100 san
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Инструкция спектрометра оператору «СЕБ-01» «Научно-производственное предприятие» «Атом прибор 2002 г».
432) -spektrometrdə radiasiya fonu hansı vaxt ərzində ölçülür?
A) 30 dəq

B) 6 saat

C) 100 san

D) 2-3 saat

E) 1 saat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Инструкция спектрометра оператору «СЕБ-01» «Научно-производственное предприятие» «Атом прибор 2002 г».
433) -spektrometr nəyi təyin edir?
A) Rentgen şüalanmasını

B) Protonları

C) Qamma şüalanan radionuklidlərin xüsusi aktivliyini

D) Dozanın gücünü

E) Neytron şüalanmasını
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Инструкция спектрометра оператору «СЕБ-01» «Научно-производственное предприятие» «Атом прибор 2002 г».
434)  və  spektrometrlərdə radiasiya fonunun təyinində nədən istifadə edilir?
A) Müayinə olunan nümunə

B) Distillə suyu

C) Radioaktiv mənbə

D) Etalon mənbə

E) Su
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Инструкция спектрометра оператору «СЕБ-01» «Научно-производственное предприятие» «Атом прибор 2002 г».
435) Müayinə üçün  spektrometrdə kalibrləmə işi hansı vaxtlarda aparılır?
A) Ayda 2 dəfə

B) İldə 2 dəfə

C) Ayda 1 dəfə

D) Həftədə 1 dəfə

E) Hər gün müayinə etməzdən əvvəl
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Инструкция спектрометра оператору «СЕБ-01» «Научно-производственное предприятие» «Атом прибор 2002 г».
436) - şüalanma üçün qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?
A) Bor, kadmium

B) Xrom


C) Orqanik şüşə

D) Qurğuşun

E) Yumşaq material
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
437) Tikinti materialları hansı siniflərə bölünür?
A) II;IV

B) I


C) I; II; III

D) I; II; III; IV

E) I; II; III; IV; V
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
438) Müayinə zamanı nümunələrdə radionuklidləri tapmaq üçün hansı metod daha dəqiqdir?
A) Radiometriya

B) Spektrometriya

C) Kimyəvi

D) Radiokimya

E) Dozimetriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
439) Hansı sinfə aid tikinti materiallarını əhali məhdudiyyətsiz istifadə edə bilər?
A) I; II; III; IV; V

B) II; III

C) I; II; III

D) I; II


E) I
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
440) Əhali üçün yol verilən illik radioaktiv şüalanma dozası nə qədərdir?
A) 1,0 millizivert

B) 5 millizivert

C) 4 millizivert

D) 7 millizivert

E) 10 millizivert
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
441) Radioaktivlik hansı vahidlə ölçülür
A) Bk

B) Kulon/kr (kl/kr, C/ku)

C) Sv

D) RentgenE) Qrey
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
442) Əhalinin ən çox kollektiv şüalanma yükünə nə aiddir?
A) Rentgenoterapiya

B) Flüoroqrafiya

C) Radionuklid diaqnostika

D) Radioterapiya

E) Rentgenodiaqnostika
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
443) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri yükə malikdir?
A) 

B) Proton

C) 

D) 


E) Neytron
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
444) İonlaşdırıcı şüalanmanın ekvivalent dozası nə ilə ölçülür?
A) Ber, zivert

B) Küri, Bekkerel

C) Ber, Rad

D) Qrey, Rad

E) Rentgen, kulon/kg
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
445) İonlaşdırıcı şüalanmanın udulmuş dozası nə ilə ölçülür?
A) Rad, Qrey

B) Küri, Bekkerel

C) Ber, zivert

D) Mr/saat, mkr/san

E) Rentgen, kulon/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
446) Termolyüminisent dozimetriya cuhazları nə üçün istifadə olunur?
A) Dəri qatının çirklənmə induksiyası

B) Fərdi dozimetrik nəzarət

C) Qrup dozimetri

D) Fərdi qorunma vasitələrinin çirklənmə induksiyası

E) Qida məhsullarının radionuklidlərlə çirklənməsinin təyin olunması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
447) Rentgenradioloji şöbələrdə dozimetrik tədqiqatlar hansı yerlərdə aparılmır?
A) Personalın üzərində

B) Döşəmədən 150, 90 və 10 sm məsafədə

C) Qoruyucu ekranların, divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində

D) Qarışıq və ona yaxın otaqlarda

E) Baxış şüşələrində, texnoloji dəliklərdə, pəncərə və qapı aralıqlarında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə