O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə1/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

PRAVILNIK

O REGISTRU HEMIKALIJA

("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 16/2012, 47/2012 i 15/2013)

UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se hemikalije koje se ne upisuju u Registar hemikalija (u daljem tekstu: Registar), donja granica količine hemikalije određenih svojstava i načina korišćenja ispod koje se ta hemikalija ne upisuje u Registar, sadržina dosijea o hemikaliji, kao i koji se podaci o svakoj hemikaliji vode u Registru.

Član 2

Izraz upotrebljen u ovom pravilniku ima sledeće značenje:

- višekomponentne hemikalije jesu hemikalije koje se sastoje od pojedinačno (odvojeno) upakovanih hemikalija u zajedničkom pakovanju koje se pre korišćenja mešaju u određenom odnosu, a svaka od tih hemikalija ne može pojedinačno da se koristi,

- REACH registarski broj jesu poslednje četiri cifre broja koji supstanca dobija prilikom registracije od strane Evropske agencije za hemikalije (ECHA).

HEMIKALIJE KOJE SE NE UPISUJU U REGISTAR

Član 3

U Registar se ne upisuje hemikalija koja se ne može svrstati ni pod jednu od carinskih tarifnih oznaka datih u Spisku carinskih tarifnih oznaka hemikalija koje se upisuju u Registar.

Spisak carinskih tarifnih oznaka hemikalija iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 1. koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Pored hemikalije iz stava 1. ovog člana u Registar se ne upisuje hemikalija proizvedena ili uvezena u količini manjoj od 100 kg godišnje.

Izuzetno od stava 3. ovog člana u Registar se ne upisuje supstanca koja izaziva zabrinutost, proizvedena ili uvezena u količini od najviše 1 kg godišnje, odnosno smeša koja sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost, proizvedena ili uvezena u količini od najviše 10 kg godišnje.

DOSIJE O HEMIKALIJI

Član 4

Jedan dosije o hemikaliji (u daljem tekstu: dosije) dostavlja se za hemikalije koje imaju:

1. isto trgovačko ime;

2. isti hemijski sastav, i to: iste sastojke koje ulaze u sastav hemikalije i isti maseni udeo svakog sastojka u hemikaliji, osim za supstance koje po svojoj prirodi nemaju definisan hemijski sastav.

Poseban dosije dostavlja se za hemikalije koje se razlikuju u nekom od elemenata iz stava 1. ovog člana, osim ako se razlike odnose na šarže.

Član 5

Dosije sadrži sledeće podatke:

1) opšte podatke o hemikaliji;

2) poreklo hemikalije;

3) način korišćenja hemikalije;

4) obeležavanje hemikalije;

5) sastav hemikalije;

6) sadržaj isparljivih organskih materija.

Član 6

Opšti podaci o hemikaliji sadrže: registarski broj hemikalije, trgovačko ime hemikalije, broj hemikalija u grupi hemikalija, carinsku tarifnu oznaku i količinu u kojoj je hemikalija stavljena u promet na godišnjem nivou.

Član 7

Podaci o poreklu hemikalije sadrže informaciju o tome da li je hemikalija proizvedena u Republici Srbiji ili je uvezena.

Ako je hemikalija proizvedena u Republici Srbiji, dosije sadrži podatke o količini hemikalije koja je stavljena u promet, odnosno podatke o količini hemikalije koja je izvezena.

Ako je hemikalija uvezena, dosije sadrži podatke: naziv i zemlju proizvođača hemikalije, trgovačko ime hemikalije u zemlji porekla i podatke o razlozima uvoza (za sopstvene potrebe ili za stavljanje u promet).

Član 8

Podaci o načinu korišćenja hemikalije sadrže: kategoriju korišćenja i sektor industrije u kojima se hemikalija koristi.

Za podatke o kategoriji korišćenja koriste se šifre koje se sastoje od latiničnog slova i petocifrenog broja.

Spisak šifara za kategoriju korišćenja dat je u Prilogu 2. koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Spisak šifara za kategoriju korišćenja iz stava 3. ovog člana sadrži i uputstvo za određivanje ove šifre za:

- boje i lakove zavisno od vrste boje i laka, funkcije i upotrebe;

- štamparske boje zavisno od vrste štampe u kojoj se ta boja koristi, kao i materijala na kojem se štampa;

- lepkove zavisno od vrste lepka i primene.

Za podatke o sektoru industrije u kojima se hemikalija koristi koriste se šifre delatnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana za hemikalije koje se mogu svrstati pod carinske tarifne oznake koji počinju sa 28 i 29, dosije sadrži i podatke o raspodeli količine hemikalije za svaku od kategorija korišćenja izražen u procentima na godišnjem nivou.

Član 9

Podaci o obeležavanju hemikalije sadrže: znak opasnosti odnosno oznaku za piktogram opasnosti i reč upozorenja i oznaku rizika odnosno obaveštenje o opasnosti, a u zavisnosti od toga na osnovu kog propisa je izvršeno obeležavanje.

Član 10

Podaci o sastavu hemikalije sadrže:

- CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ako su dodeljeni;

- hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu;

- za sastojak klasifikovan kao opasan: klasifikaciju prema propisu kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalije i određenog proizvoda (u daljem tekstu: DSD/DPD pravilnik) (znak opasnosti, pisano upozorenje, kategoriju efekta za supstance koje su klasifikovane kao karcinogene, mutagene ili toksične po reprodukciju (CMR supstance) i oznaku rizika) odnosno klasifikaciju prema propisu kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (u daljem tekstu: CLP/GHS pravilnik) (klasu opasnosti i kategoriju opasnosti, obaveštenje o opasnosti);

- maseni udeo izražen u procentima.

Kada se dosije odnosi na supstancu, podaci o sastavu sadrže podatke o supstanci i nečistoćama, a kada se dosije odnosi na smešu podaci o sastavu sadrže podatke o hemikalijama koje ulaze u sastav smeše.

Član 11

Podaci iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika daju se za svaku nečistoću sadržanu u supstanci i za svaku supstancu sadržanu u smeši, ako je klasifikovana kao opasna, a ako nije klasifikovana kao opasna, kada je njen maseni udeo veći od 5%.

Podatak o masenom udelu supstance upisuje se u dosije kao tačna vrednost za sve supstance čiji je maseni udeo u hemikaliji od 0% do 1%, a kao ceo broj za supstance čiji je maseni udeo veći od 1%.

Kada maseni udeo supstance u hemikaliji varira u zavisnosti od sirovina (polaznih supstanci) za proizvodnju te hemikalije, u dosije se upisuje opseg masenog udela, odnosno maksimalna vrednost masenog udela, izraženog u procentima.

Član 12

Kada se u Registar upisuju detergenti, dosije pored podataka iz člana 10. ovog pravilnika sadrži i podatke o surfaktantu, i to: naziv i zemlja proizvođača, hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu (surfaktanta), kao i podatke o biorazgradljivosti.

Član 13

Ako je za određenu supstancu dobijeno odobrenje za upotrebu alternativnog hemijskog naziva supstance, umesto hemijskog naziva navodi se taj naziv, kao i broj i datum akta kojim je odobrena njegova upotreba.

Član 14

Kada se u Registar upisuju boje i lakovi, dosije sadrži podatke o podkategoriji kojoj pripada smeša i sadržaj isparljivih organskih materija.

Potkategorija smeše iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa propisom kojim se uređuju ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija.

Član 15

Pored podataka iz člana 5. ovog pravilnika, dosije sadrži, za supstancu koja izaziva zabrinutost, odnosno smešu koja sadrži tu supstancu: bliži opis načina korišćenja, opis mera za smanjenje rizika i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži informacije o alternativnoj supstanci i to: naziv supstance, podatke o opasnostima, odnosno riziku koje te supstance mogu da predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i tehničke i socio-ekonomske podatke o izvodljivosti zamene.

Član 16

Kada se u Registar upisuje grupa hemikalija koje imaju različita trgovačka imena a isti hemijski sastav i istu kategoriju korišćenja, grupa polimernih hemikalija i hemikalije koje čine višekomponentne hemikalije, dostavlja se dosije za svaku hemikaliju iz grupe uz spisak trgovačkih imena svih hemikalija iz te grupe odnosno višekomponentne hemikalije sa količinom svake hemikalije stavljene u promet.

Član 17

Kada se u Registar upisuje koherentna grupa hemikalija dostavlja se jedan dosije za sve hemikalije iz grupe uz dodatak koji sadrži:

- za detergente: trgovačko ime i količinu svake hemikalije iz grupe stavljene u promet, kao i hemijski naziv ili trgovačko ime, CAS broj i EC broj sastojka po kome se detergenti međusobno razlikuju;

- za boje i lakove: trgovačko ime svake hemikalije iz grupe, hemijski naziv ili trgovačko ime, CAS broj i EC broj svakog sastojka po kome se boje i lakovi međusobno razlikuju, kao i maseni udeo u procentima tog sastojka ako je klasifikovan kao opasan;

- za ulja i maziva: trgovačko ime svake hemikalije iz grupe i količinu svake hemikalije iz grupe stavljene u promet;

- za ostale koherentne grupe hemikalija: trgovačko ime i količinu svake hemikalije iz grupe stavljene u promet, a za svaki sastojak po kome se hemikalije iz grupe razlikuju, ako je primenljivo: hemijski naziv ili trgovačko ime, CAS broj i EC broj.

Član 18

Izgled i sadržaj spiska iz člana 16, kao i dodataka iz člana 17. ovog pravilnika dati su u Prilogu 3. koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 19

Izgled i sadržaj dosijea dati su u Prilogu 4. koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Dosije se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora biti potpisan od strane odgovornog lica i imati pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.

PODACI O HEMIKALIJI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Član 20

U Registar se pored podataka sadržanih u dosijeu upisuju i podaci o podnosiocu prijave, i to: ime i adresa, poreski identifikacioni broj, vrsta delatnosti, ime odgovornog lica u subjektu privrednog poslovanja, a gde je propisana obaveza da ima savetnika za hemikalije i njegovo ime.

Član 21

Kada se u Registar upisuje hemikalija pod novim trgovačkim imenom, a koja je već upisana u Registar, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik, dostavlja registarski broj pod kojim je hemikalija sa starim trgovačkim imenom upisana u Registar.

Član 22

Grupa hemikalija koje imaju različita trgovačka imena a isti hemijski sastav i istu kategoriju korišćenja upisuje se u Registar kao jedna hemikalija.

Kao grupa hemikalija može se upisati i grupa od nekoliko supstanci koje imaju različita trgovačka imena, istu kategoriju korišćenja, isti CAS broj odnosno EC broj, a koje po svojoj prirodi nemaju definisan hemijski sastav.

Član 23

Grupa polimernih hemikalija upisuje se u Registar kao jedna hemikalija ako su te polimerne hemikalije sintetizovane od istih osnovnih komponentni a razlikuju se u stepenu polimerizacije odnosno u molekulskoj strukturi.

Ako su hemikalije iz grupe polimernih hemikalija opasne, pored uslova iz stava 3. ovog člana moraju da imaju i istu klasifikaciju, iste sastojke koji određuju klasifikaciju opasnosti polimerne hemikalije i isti opseg masenog udela tih sastojaka.

Opasne i neopasne polimerne hemikalije ne mogu da čine grupu polimernih hemikalija koja se u Registar upisuje kao jedna hemikalija.

Član 24

Hemikalije koje čine višekomponentne hemikalije mogu se upisati u Registar kao jedna hemikalija.

Član 25

Koherentna grupa hemikalija (detergenti, boje i lakovi, ulja i maziva, ostale koherentne grupe hemikalija) upisuje se u Registar kao jedna hemikalija ako:

- se sve hemikalije iz te grupe svrstavaju u istu tarifnu oznaku;

- je svim hemikalijama iz te grupe isti deo trgovačkog imena koji označava robnu ili trgovačku marku;

- sve hemikalije iz te grupe imaju istu kategoriju korišćenja;

- sve hemikalije iz te grupe imaju istu klasifikaciju, iste sastojke koji određuju klasifikaciju opasnosti hemikalija i isti opseg masenog udela tih sastojaka;

- sve hemikalije iz te grupe imaju sličan sastav, odnosno ako se hemikalije u grupi hemikalija razlikuju u najviše dva sastojka (kao što su pigmenti ili aditivi) i/ili u masenom udelu sastojaka i/ili u fizičkim svojstvima.

Opasne i neopasne hemikalije ne mogu da čine koherentnu grupu hemikalija koja se u Registar upisuje kao jedna hemikalija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ne mogu se upisati u Registar kao grupa hemikalija detergenti koji sadrže alergene čiji je maseni udeo veći od 0,01%.

Član 26

Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine vodi Registar i u obliku elektronske baze podataka.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Podaci o sastavu hemikalije za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena na tržište Republike Srbije u 2012. godini najmanje sadrže:

1. za opasne hemikalije, i to za svaki sastojak koji čini smešu opasnom:

- CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ako su dodeljeni;

- hemijski naziv ili trgovačko ime;

- klasifikaciju prema DSD/DPD pravilniku odnosno klasifikaciju prema CLP/GHS pravilniku;

- maseni udeo odnosno opseg masenog udela tog sastojka;

2. za detergente: podatke o svim sastojcima detergenata sa njihovim masenim udelima iz Liste o sastavu detergenta čija je sadržina data u pravilniku kojim se uređuju detergenti;

3. za polimere: vrstu polimera.

Podaci o sastavu hemikalije za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena na tržište Republike Srbije u 2013. godini najmanje sadrže:

1. za opasne hemikalije:

a) za svaki sastojak:

- CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ako su dodeljeni;

- hemijski naziv ili trgovačko ime;

b) za sastojak klasifikovan kao opasan:

- klasifikaciju prema DSD/DPD pravilniku odnosno klasifikaciju prema CLP/GHS pravilniku;

v) za svaki sastojak koji čini smešu opasnom:

- maseni udeo odnosno opseg masenog udela tog sastojka;

2. za hemikalije koje nisu klasifikovane kao opasne:

a) za svaki sastojak:

- CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ako su dodeljeni;

- hemijski naziv ili trgovačko ime;

b) za sastojak klasifikovan kao opasan:

- klasifikaciju prema DSD/DPD pravilniku odnosno klasifikaciju prema CLP/GHS pravilniku;

3. za detergente:

a) podatke o svim sastojcima detergenata sa njihovim masenim udelima iz Liste o sastavu detergenta čija je sadržina data u pravilniku kojim se uređuju detergenti;

b) za sastojak klasifikovan kao opasan:

- klasifikaciju prema DSD/DPD pravilniku odnosno klasifikaciju prema CLP/GHS pravilniku.

Podaci o sastavu hemikalije za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena na tržište Republike Srbije u 2014. godini najmanje sadrže:

1. za opasne hemikalije:

a) za svaki sastojak:

- CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ako su dodeljeni;

- hemijski naziv ili trgovačko ime;

b) za sastojak klasifikovan kao opasan:

- klasifikaciju prema DSD/DPD pravilniku odnosno klasifikaciju prema CLP/GHS pravilniku;

- opseg masenog udela svakog sastojka osim za sastojak koji čini smešu opasnom za koji podaci o sastavu sadrže tačnu vrednost masenog udela tog sastojka ako je maseni udeo u hemikaliji od 0% do 1%, a ceo broj za sastojak čiji je maseni udeo veći od 1%;

2. za hemikalije koje nisu klasifikovane kao opasne:

a) za svaki sastojak:

- CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ako su dodeljeni;

- hemijski naziv ili trgovačko ime;

b) za sastojak klasifikovan kao opasan:

- klasifikaciju prema DSD/DPD pravilniku odnosno klasifikaciju prema CLP/GHS pravilniku;

- opseg masenog udela tog sastojka.

Član 28

Proizvođač ili uvoznik koji proizvodi, odnosno uvozi supstance sa Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost ("Službeni glasnik RS", br. 31/11 i 28/12), odnosno smeše koje sadrže tu supstancu u količini većoj od 100 kg godišnje dužan je da za hemikalije koje su proizvedene ili uvezene na tržište Republike Srbije počev od 1. januara 2014. godine unosi u dosije podatke iz člana 15. ovog pravilnika.

Proizvođač ili uvoznik koji hemikalije iz stava 1. ovog člana proizvodi, odnosno uvozi, u količini manjoj od 100 kg godišnje dužan je da, počev od 1. januara 2014. godine, podnese prijavu radi upisa tih hemikalija u Registar.

Dalji korisnik koji supstance iz stava 1. ovog člana koristi u količini većoj od 1 kg godišnje, odnosno smeše koje sadrže te supstance u količini većoj od 10 kg godišnje dužan je da za hemikalije koje je koristio počev od 1. januara 2014. godine podnese prijavu radi upisa tih hemikalija u Registar.

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Registru hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 23/10, 40/10 - ispravka, 55/11 i 61/11 - ispravka).

Član 30

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".Prilog 1.

SPISAK CARINSKIH TARIFNIH OZNAKA HEMIKALIJA KOJE SE UPISUJU U REGISTAR HEMIKALIJA

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr: balzami):

1301 20 00 00

- Gumiarabika

1301 90 00 00

- Ostalo

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:
- Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 11 00 00

- - opijum

1302 12 00 00

- - od slatkog korena

1302 13 00 00

- - od hmelja

1302 19

- - ostalo

1302 19 05 00

- - - oleosmola vanile

1302 19 80 00

- - - ostalo

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

1507 10

- Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole):

1507 10 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1507 10 90 00

- - ostalo

1507 90

- Ostalo:

1507 90 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1507 90 90 00

- - ostalo

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

1508 10

- Sirovo ulje:

1508 10 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1508 10 90 00

- - ostalo

1508 90

- Ostalo:

1508 90 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1508 90 90 00

- - ostalo

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

1509 10

- Iz prvog presovanja:

1509 10 10 00

- - lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja

1509 10 90 00

- - ostalo

1509 90 00 00

- Ostalo

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509:

1510 00 10 00

- Sirova ulja

1510 00 90 00

- Ostalo

1511

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

1511 10

- Sirovo ulje:

1511 10 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1511 10 90 00

- - ostalo

1511 90

- Ostalo:
- - čvrste frakcije:

1511 90 11 00

- - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg

1511 90 19 00

- - - ostalo
- - ostalo:

1511 90 91 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1511 90 99 00

- - - ostalo

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin