R b a y c a n X z r d n z g mYüklə 26.96 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/4
tarix16.12.2016
ölçüsü26.96 Mb.
  1   2   3   4

A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


Qiyməti 50 qəpik

29 fevral 2016-cı il    № 9-12 (9015) 

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

BU SAYIMIZDA

Bəşəriyyətə qarşı 

törədilmiş ən qanlı cinayət

azərBaycanın regionda aparıcı  

nəqliyyat və yükdaşıma mərkəzinə 

çevrilməsi imkanları müzakirə ediliB

ümummilli liderimiz Heydər əliyev Xocalı faciəsini 

“ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları 

ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktı, bütün bəşəriyyətə 

qarşı cinayət” kimi qiymətləndirmişdi. Bu soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsi, ölkəmizin hər yerində olduğu 

kimi, “azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi” qapalı 

səhmdar cəmiyyətində də silsilə 

tədbirlərlə anıldı. 

mərkəzi asiya və ərəb körfəzi vasitəsilə avropa 

ilə çini birləşdirən qədim ipək yolunun bərpası, 

dəhliz boyu yerləşən ölkələrin bu layihədə iştirakı, o 

cümlədən azərbaycanın regionda aparıcı nəqliyyat 

və yükdaşıma mərkəzinə 

çevrilməsi imkanları müzakirə 

edilib.

küveyt Hökuməti mərkəzi  

dənizçilər XəstəXanasına müasir  

tiBBi avadanlıqlar Hədiyyə etdi

Fevralın 17-də küveyt hökuməti  adından küveyt Bey-

nəlxalq  Xeyriyyə təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən  

asiya müsəlmanları komitəsinin xətti ilə mərkəzi dənizçilər 

Xəstəxanasına  almaniyanın “karl storz” şirkətinin istehsalı 

olan və  böyrək daşı xəstəliklərinin cərrahi müdaxilə olmadan 

müalicəsini həyata keçirmək üçün istifadə edilən  

245 min manatlıq müasir tibbi avadanlıqlar   

hədiyyə edildi.

səh. 3

“açıq qapı günü”ndə açıq 

söHBətə üstünlük verildi 

respublikamızda 2016-cı il üçün tələbə qəbulu kam-

paniyası artıq başlanıb. 2016/2017-ci tədris ilində azər-

baycan dövlət dəniz akademiyasına yüksək göstəricilərə 

malik abituriyentlərin qəbul olmasını təmin etmək məqsə-

dilə, eləcə də ölkəmizin müxtəlif regionlarında və paytaxt-

da yerləşən orta məktəblərdə aparılan təbliğat layihəsinin 

tərkib hissəsi kimi, fevralın 20-də adda-da “açıq qapı 

günü” keçirildi. 

səh. 2

səh. 4

səh. 7

Xəzərdə gəmiçiliyin 

tariXindən

1918-ci il mayın 28-də  milli şura tərəfindən 

azərbaycanın istiqlaliyyəti elan olundu. azərbaycan 

demokratik respublikası mövcud olduğu iyirmi üç 

ayda   qurub-yaratmaqla bərabər, həm də yaşamaq 

uğrunda ölüm-dirim mübarizəsi aparırdı. azərbay-

canı müstəqil görmək istəməyən erməni daşnakları 

və yeraltı-yerüstü sərvətləri zəngin ölkəmizin  əldən 

çıxması ilə barışmayan sovet hakimiyyəti əlbir olaraq 

gənc respublikamıza qarşı siya-

si-iqtisadi təxribatlar törədir, onu 

elə bələkdə boğmağa çalışırdılar.

səh. 5 

Dünyanın nüfuzlu təsnifat cəmiy-

yətlərindən olan Amerika Gəmiçilik 

Bürosunun (ABS) Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi ilə iş birliyi öz əməli 

nəticələrini verməkdədir. 

Yanvarın  26-dan  fevralın  2-dək  Azərbay-

can Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdindəki 

Dənizçilərin hazırlanması və sertifikatlandırıl-

ması mərkəzində aparılmış beynəlxalq auditin 

nəticələrinə görə, burada tədris olunan 34 təlim 

kursundan 10-nun ABS-in “Tədris müəssisələ-

rinin və təlim kurslarının sertifikatlaşdırılması 

üzrə  standartları”na  uyğunluğu  təsdiqlənib.  İl 

ərzində digər kursların da auditdən keçiriləcə-

yi nəzərdə tutulub.

Fevralın  17-də  Azərbaycan  Dövlət  Dəniz 

Akademiyasında  təşkil  olunan ABS  sertifika-

tının təqdimat mərasimində Azərbaycan Xəzər 

Dəniz  Gəmiçiliyinin  rəhbər  işçiləri,  Dəniz 

Akademiyasının  professor-müəllim  heyəti, 

tələbələr iştirak edirdilər.

Tədbiri  Dəniz  Akademiyasının  rektoru 

Çingiz Əliyev açaraq, bu ali təhsil müəssisəsi-

nin tarixində ilk dəfə olaraq Amerika Gəmiçi-

lik Bürosu kimi tanınmış beynəlxalq qurumun 

sertifikatının  alınmasını  qürur  doğuran  fakt 

kimi qiymətləndirdi.

ABS-in  nümayəndəsi,  kapitan Titos  Gian-

nakakis çıxışında bildirdi ki, bu gün Amerika 

Gəmiçilik  Bürosu  ilə Azərbaycan  Dövlət  Də-

niz Akademiyasının uzunmüddətli əməkdaşlı-

ğının  təməli  qoyulur.  Dəniz  Akademiyasında 

beynəlxalq  tələblərə  uyğunlaşmaq  istiqamə-

tində xeyli iş görülüb, irəlidə isə daha böyük 

nailiyyətlər  durur.  ABS  Akademiyaya  tədris 

kurslarının  və  səmərəli  təlimlərin  təşkilində 

hərtərəfli kömək göstərməyə hazırdır.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qa-

palı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin birinci müa-

vini Zamiq İsmayılov ADDA-nın məzunu kimi 

iftixar  hissi  keçirdiyini  söyləyərək,  uyğunluq 

sertifikatının təqdim olunmasını ABS-lə gələ-

cək əməkdaşlığın ilkin mərhələsi hesab etdiyi-

ni vurğuladı və Gəmiçiliyin rəhbərliyi adından 

Dəniz Akademiyasının  kollektivinə  yeni-yeni 

uğurlar arzuladı.

Mərasimin  sonunda  kapitan  Titos  Gian-

nakakis  Amerika  Gəmiçilik  Bürosunun  Uy-

ğunluq Sertifikatını Azərbaycan Dövlət Dəniz 

Akademiyasının  rektoru  Çingiz  Əliyevə  təq-

dim etdi.

adda-ya BeynəlXalq 

sertiFikat təqdim olundu

Fevralın 10-11-də  Azərbaycan Res-

publikasının Dövlət Dəniz Administ-

rasiyasında (ARDDA) Avropa İttifaqı 

tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbay-

can Respublikasında dəniz nəqliyyatı 

sahəsində məsuliyyətin artırılmasın-

da Dövlət Dəniz Administrasiyasına 

dəstək” adlı tvinninq layihəsi çərçivə-

sində “Dənizlə sərnişinlərin və onların 

baqajlarının daşınması zamanı dəymiş 

ziyana görə məsuliyyət” mövzusunda 

seminar keçirilib.

Seminar  müddətində  dənizlə  sərnişinlərin 

və onların baqajlarının daşınması zamanı icra-

sı  vacib  olan  prosedurlar,  bundan  irəli  gələrək 

yerli qanunvericilikdə və Beynəlxalq Konvensi-

yalarda nəzərdə tutulan öhdəliklər barədə geniş 

məlumat verilib. 

Seminarda  Dövlət  Dəniz  Administrasiyası-

nın əməkdaşları ilə yanaşı, “Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Caspian Marine Ser-

vices” MMC, Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşü-

naslar Assosiasiyasının nümayəndələri və Bakı 

Dövlət  Universitetinin  dəniz  və  enerji  hüququ 

fakültəsinin  müəllim  və  magistrantları  iştirak 

ediblər. 

Tvinninq  layihəsi  çərçivəsində  ölkəmizə 

dəvət olunan İspan mütəxəssislər — professor-

lar  J.L.Qabaldon  və  A.Villa,  eləcə  də  kapitan 

L.Fernandez  sərnişinlərin  və  onların  baqajları-

nın  daşınması  zamanı  sənədləşmə,  bağlanılan 

müqavilələr,  bu  sahədə  tənzimləyici  baza  ro-

lunu oynayan 1974-cü ildə qəbul olunan Afina 

Konvensiyası,  Avropa  Parlamenti  və  Avropa 

Şurasının qəzalar zamanı sərnişindaşıyıcılarının 

məsuliyyətinə  dair  tənzimləyici  sənədi  barədə 

geniş məlumat veriblər. Seminarın sonunda iş-

tirakçılara sertifikatlar təqdim edilib.

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasın-

da  dəniz  nəqliyyatı  sahəsində  məsuliyyətin  ar-

tırılmasında  Dövlət  Dəniz  Administrasiyasına 

dəstək” adlı tvinninq layihəsi 2015-ci il noyab-

rın 16-dan həyata keçirilir. Azərbaycanda dəniz 

üzgüçülüyünün  təhlükəsizliyi  və  dənizin  çirk-

ləndirilməsinin qarşısının alınması ilə əlaqədar 

Beynəlxalq  Konvensiyalarda  nəzərdə  tutulmuş 

məsuliyyət  prosedurlarının  Avropa  İttifaqı  qa-

nunvericiliyi  ilə  əlaqəli  şəkildə  həyata  keçiril-

məsində və tətbiqi məsələlərində Dövlət Dəniz 

Administrasiyasının  potensialının  gücləndiril-

məsindən ibarət olan bu layihə çərçivəsində mü-

vafiq  olaraq  müxtəlif  mövzularda  seminarların 

təşkil olunması nəzərdə tutulur.“dənizlə sərnişinlərin və onların 

Baqajlarının daşınması zamanı 

dəymiş ziyana görə məsuliyyət”

A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


29 fevral 2016-cы il   № 9-12 (9015)

2

R

espublikamızda 

2016-cı il üçün 

tələbə qəbulu kampaniyası 

artıq başlanıb. 2016/2017-

ci tədris ilində Azərbaycan 

Dövlət Dəniz Akademiyasına 

yüksək göstəricilərə malik 

abituriyentlərin qəbul olma-

sını təmin etmək məqsədilə, 

eləcə də ölkəmizin müxtəlif 

regionlarında və paytaxtda 

yerləşən orta məktəblərdə 

aparılan təbliğat layihəsinin 

tərkib hissəsi kimi, fevralın 

20-də ADDA-da “Açıq qapı 

günü” keçirildi. 

Tədbirə  X-XI  sinif  şagirdləri 

və onların valideynləri ilə yanaşı, 

Səbail rayon icra hakimiyyətinin, 

Dövlət  Dəniz  Administrasiya-

sının,  Azərbaycan  Xəzər  Dəniz 

Gəmiçiliyinin  rəhbər  işçiləri  də 

dəvət olunmuşdular.

Dəniz  Akademiyasının  rekto-

ru Çingiz Əliyev qonaqları salam-

layaraq, bölgədə ali təhsilli dəniz-

çi  kadrlar  hazırlayan  bu  yeganə 

təhsil  ocağının  maddi-texniki 

bazası,  təlim-tədris  prosesi,  tələ-

bələr üçün yaradılmış şərait barə-

də ətraflı məlumat verdi. Bildirdi 

ki, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyi” QSC yaradıldıqdan son-

ra  Gəmiçiliyin  rəhbərliyi  Dəniz 

Akademiyasının  problemlərinə 

xüsusi həssaslıqla yanaşır, dəniz-

çi  peşəsinin  nüfuzunun  bərpası 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər gö-

rür. Belə ki, tədrisin yüksək bey-

nəlxalq  standartlar  səviyyəsində 

aparılması  üçün  yeni  trenajorlar, 

laboratoriyalar  alınır,  xarici  dil-

lərin öyrədilməsinə böyük diqqət 

yetirilir. Bununla yanaşı, tələbələ-

rin  sosial  həyatına  fikir  verilir, 

onlar pulsuz yataqxana və geyim 

forması, gündə iki dəfə pulsuz isti 

yemək, bütün lazımi mühazirə və 

dərsliklərlə təmin olunurlar.

Səbail RİH başçısının müavini 

Xalidə  Bayramova  icra  hakimiy-

yəti ilə Gəmiçiliyin əməkdaşlığın-

dan,  birgə  layihələrindən  söhbət 

açdı,  rayonda  əlil  uşaqlara,  im-

kansızlara, şəhid ailələrinə göstə-

rilən  qayğıya  görə  “Azərbaycan 

Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyi”  Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf 

Vəliyevə minnətdarlığını bildirdi. 

“Azərbaycan  Xəzər  Dəniz 

Gəmiçiliyi”  Qapalı  Səhmdar  Cə-

miyyəti  sədrinin  birinci  müavini 

Zamiq  İsmayılov  çıxışında  bil-

dirdi  ki, Azərbaycanın  sürətli  və 

hərtərəfli  inkişafının  əsasında 

ölkəmizi tərəqqi yoluna çıxarmış 

Ulu  Öndər  Heydər  Əliyevin  ide-

yaları  və    siyasi  kursunun  möh-

tərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 

tərəfindən  layiqincə  davam  etdi-

rilməsi  dayanır.  İstənilən  dövlə-

tin,  xalqın  öz  gələcəyinə  əminli-

yi  isə  məhz  gəncliklə  bağlı  olur. 

Müstəqil  Azərbaycan  dövləti  də 

ilk  növbədə,    gəncliyinin  intel-

lektual  inkişafına  nail  olmaqla, 

bütövlükdə  ölkənin  daha  xoş-

bəxt gələcəyinin etibarlı təməlini 

qoyur.  Buna  görə,  Azərbaycan 

Dövlət  Dəniz  Akademiyasında  

da  həyata  keçirilən  islahatların 

əsas hədəfləri sırasında tələbələr-

də yetkin düşüncə tərzinin, aydın 

vətəndaşlıq mövqeyinin formalaş-

dırılması xüsusi yer tutmalıdır. 

Sədrin  birinci  müavini  daha 

sonra  valideynlərə  və  gənclərə 

şərəfli  dənizçi  peşəsindən  söz 

açdı,  dünya  sularında  müstəqil 

Azərbaycanın  üçrəngli  bayrağı-

nı  dalğalandırmağın  böyük  qü-

rur  hissi  doğurduğunu  vurğuladı. 

Qeyd  etdi  ki,  o  da  vaxtilə  Dəniz 

Akademiyasını bitirib və bu təhsil 

ocağında  aldığı  biliklər  hesabı-

na  uğurlu  karyera  qurub.  Bu  yol 

hər  bir  məktəbli  və  tələbə  üçün 

açıqdır. Yaxşı  oxumaqla,  elmlərə 

yüksək  səviyyədə  yiyələnməklə 

həyatda müvəffəqiyyət qazanmaq 

gənclərin  öz  əlindədir.  Azərbay-

can  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyinin 

rəhbərliyi  isə  hər  zaman  onların 

yanındadır  və  bacarıqlı,  savad-

lı  mütəxəssislərin  yetişdirilməsi 

üçün əlindən gələni edir.

Dövlət Dəniz Administrasiyası 

rəisinin müavini Şahlar Məmmə-

dov  təcrübəli  dənizçi  kimi  tarixi 

məqamlara  toxunaraq,  müstəqil 

pespublikamızda  dəniz  nəqliyya-

tının formalaşmasında Ulu Öndər 

Heydər  Əliyevin  xidmətlərindən 

söz  açdı. Azərbaycanın  bir  dəniz 

dövləti  kimi  beynəlxalq  aləmdə 

tanınması,  dənizçilik  sahəsində 

nüfuz qazanması barədə gətirilən 

faktlar gənclərin xüsusi marağına 

səbəb oldu. 

Görüşdə  Azərbaycan  Döv-

lət  Dəniz Akademiyası  haqqında 

videofilm  nümayiş  etdirildi,  va-

lideynlərə  və  məktəblilərə  təhsil 

müəssisəsinin potensialı ilə bağlı 

ətraflı bilgilər çatdırıldı. 

Qonaqlar Dəniz Akademiyası-

nın auditoriya və laboratoriyaları-

nı gəzdilər, beynəlxalq standartla-

ra  cavab  verən  tədris  trenajorları 

ilə yaxından tanış oldular. Müxtə-

lif fakültələrin dekanları və kafed-

ra müdirləri onları maraqlandıran 

bütün  suallara  ətraflı  cavab  ver-

dilər. 

Dəniz Akademiyasında “Açıq qapı  günü”  bilik  bayramı  ovqatı 

ilə yekunlaşdı. “açıq qapı günü”ndə açıq 

söHBətə üstünlük verildi 

qazaXıstanlı qonaqlar 

“akademik zəriFə əliyeva” 

gəmi-Bərəsi ilə tanış oluBlar

Bakıda səfəri müddətində Qazaxıstanın baş nazirinin birinci 

müavini Bakıtjan Sagintayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 

dəniz nəqliyyatı vasitəsilə ticarət və yüklərin daşınması sahəsində 

potensial imkanlarla yaxından tanış olmaq üçün fevralın 16-da 

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında olub.

Nümayəndə heyətinə limandakı iş prosesi barədə  ətraflı məlumat verilib. 

Sonra qonaqlar Bakı limanında yüklərin tranziti sxemi, gömrük məntəqəsinin 

işi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin  kör-

püyə yan almış “Akademik Zərifə Əliyeva” bərəsi ilə yaxından  tanış olublar.


A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


29 fevral 2016-cы il   № 9-12 (9015)

3

F

evralın 17-də 

Küveyt hö-

kuməti  adından Küveyt 

Beynəlxalq  Xeyriyyə 

Təşkilatının nəzdində 

fəaliyyət göstərən  Asiya 

Müsəlmanları Komitəsinin 

xətti ilə Mərkəzi Dənizçilər 

Xəstəxanasına  Almaniya-

nın “Karl Storz” şirkətinin 

istehsalı olan və  böyrək 

daşı xəstəliklərinin cər-

rahi müdaxilə olmadan 

müalicəsini həyata keçir-

mək üçün istifadə edilən 

245 min manatlıq müasir 

tibbi avadanlıqlar  hədiyyə 

edildi.

Bu münasibətlə Mərkəzi Də-

nizçilər Xəstəxanasında keçirilən 

tədbirdə səhiyyə ocağının kollek-

tivi  və    “Azərbaycan  Xəzər  Də-

niz  Gəmiçiliyi”  Qapalı  Səhmdar 

Cəmiyyətinin  rəhbər  işçiləri  ilə 

yanaşı,    Küveytin  Azərbaycan 

Respublikasındakı 

fövqəladə 

və  səlahiyyətli  səfiri  Səud  Əb-

düləziz  əl-Rumi,  birinci  katibi 

Feysəl  əl-Muteyri,  konsul  Bədr 

əl-Ədvani,  Asiya  Müsəlmanla-

rı  Komitəsinin  Azərbaycanda 

baş  nümayəndəsi  Dr.  Xalid Abu 

Nəhlə,  Nazirlər  Kabinetinin  hu-

manitar  məsələlər  üzrə  məsul 

şəxsləri, Azərbaycan Xarici İşlər 

Nazirliyinin Yaxın Şərq və Afrika 

idarəsinin  birinci  katibi  Bayram 

Məmmədbəyli, Azərbaycan  Res-

publikasının  Qaçqınlar  və  Məc-

buri Köçkünlərin işləri üzrə Döv-

lət  Komitəsinin  nümayəndələri, 

jurnalistlər iştirak edirdilər.

Tədbiri giriş sözü ilə Mərkə-

zi Dənizçilər Xəstəxanasının baş 

həkimi, tibb elmləri doktoru Ge-

rasim  Rüstəmov  açdı.  Qonaqları 

respublikamızın  tanınmış    sə-

hiyyə  ocaqlarından  olan  Mərkə-

zi  Dənizçilər  Xəstəxanasında 

salamlamaqdan  məmnunluğunu 

dilə gətirən baş həkim  Azərbay-

can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi rəh-

bərliyinin dənizçilərin və onların 

ailə  üzvlərinin    yüksək  səviyyə-

də  tibbi  xidmətlərlə  əhatə  olun-

masına  daim  diqqət  yetirdiyini,  

xəstəxananın  ən müasir avadan-

lıqlarla təminatı üçün görülən iş-

lərin  xəstələrin  müayinə və müa-

licəsini  uğurla  həyata  keçirməyə 

imkan  verdiyini  bildirdi.  Elə  bu 

yaxınlarda xəstəxana üçün müasir 

3 D endoskopik  tibbi avadanlıq-

lar  alınaraq  həkimlərin  ixtiyarı-

na  verilib.  Küveyt    hökumətinin  

Mərkəzi  Dənizçilər  Xəstəxana-

sına  bu  əvəzsiz    hədiyyəsi  də 

kollektiv  tərəfindən  yüksək  qiy-

mətləndirilir.  Bu nəcib  hərəkətə  

görə Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxa-

nasının  kollektivi  adından    Kü-

veyt  hökumətinə  təşəkkürümü 

bildirmək  istəyirəm. Bir insanın 

həyatını    xilas  edən  kəs  bütün 

dünyanı xilas edir.

  Küveytin  Azərbaycan  Res-

publikasındakı  fövqəladə  və  sə-

lahiyyətli  səfiri  Səud  Əbdüləziz 

əl-Rumi  qeyd  etdi    ki, Azərbay-

can  ilə  Küveyt  dövləti  arasında 

dostluq münasibətləri yaranıb. O, 

dedi:” Azərbaycan və Küveyt öz 

regionlarında mühüm rol oynayır. 

Siyasi əlaqələrimiz yüksək səviy-

yədədir.  Bu,  iqtisadi  sahədə  də 

əməkdaşlığımızı genişləndirməyə 

imkan  yaradır.  Bundan  əlavə, 

dövlətimizi  və  xalqımızı  birləş-

dirən ümumi dəyərlər var, dini və 

mədəni  əlaqələrimiz  münasibət-

lərimizin daha da möhkəmlənmə-

sinə xidmət edir.”

Xeyriyyəçilik 

mövzusuna 

toxunan diplomat qeyd etdi ki, bu 

məsələ Küveyt hökumətinin fəa-

liyyətinin  əsas  prioritetlərindən 

biridir.    Küveyt  adından  müasir 

tibb avadanlıqlarının təqdim edil-

məsi    Asiya  Müsəlmanları  Ko-

mitəsi ilə bağlanmış saziş əsasın-

da həyata keçirilib. Sazişə əsasən, 

xəstəxananın kollektivi bu müasir 

tibbi  cihazlardan  istifadə  edərək 

qaçqın, məcburi köçkün və digər 

ehtiyacı olan aztəminatlı ailələrin 

nümayəndələrinə  ödənişsiz  xid-

mət göstərəcək. 

Səfir daha sonra Küveyt döv-

lətinin  son  2  ildə    xeyriyyəçilik 

məqsədləri  üçün  təqribən  600 

min ABŞ dolları məbləğində və-

sait  ayırdığını,  ümumiyyətlə  isə, 

Asiya Müsəlmanları Komitəsinin 

Azərbaycanda  fəaliyyətə  başla-

masından indiyədək xeyriyyəçilik 

fəaliyyətinə  yönəldilən  vəsaitin 

ümumi həcminin təqribən 15 mil-

yon dollar təşkil etdiyini söylədi. 

Səfir  eyni  zamanda,  Azər-

baycan  Respublikası  Qaçqın  və 

Məcburi  Köçkünlərin  işləri  üzrə 

Dövlət Komitəsini Asiya Müsəl-

manları Komitəsi ilə əməkdaşlığa 

çağıraraq  bu  növ  xəstəliklərdən 

əziyyət  çəkən  şəxslərin  Dövlət 

Komitəsi tərəfindən Mərkəzi Də-

nizçilər  Xəstəxanasına  yönləndi-

rilməsi işində yardımçı olmalarını 

xahiş etdi.

Digər çıxışçılar - Azərbaycan 

Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyi”  Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyətinin sosial in-

kişaf  və  nəqliyyat  şöbəsinin  rəi-

si  Elçin  Namazov,  xəstəxananın 

urologiya şöbəsinin müdiri Elçin 

Mustafayev  də  bu  humanist  ad-

dıma  görə  Küveyt  hökumətinə 

minnətdarlıqlarını 

bildirdilər,  

belə xeyriyyə tədbirlərinin davam 

etdiriləcəyinə inamlarını ifadə et-

dilər.

Sonda xəstəxana kollektivi ilə xatirə fotoşəkli çəkdirildi.

“Dəniz”

küveyt Hökuməti mərkəzi  

dənizçilər XəstəXanasına müasir  

tiBBi avadanlıqlar Hədiyyə etdi

Fevralın 17-də  Dövlət 

Dəniz Administrasiyasın-

da  “Rusiya Dəniz Gəmiçilik 

Registri” (RMRS), “Amerika 

Dəniz Gəmiçilik Burosu” 

(ABS), “Registro İtaliana Na-

vale” (RİNA), “Büro Veritas” 

(BV) və “Türk Loydu Vakfı” 

(TL) Təsnifat Cəmiyyətlərinin 

nümayəndələri ilə birgə görüş 

keçirilmişdir.

Görüş  zamanı  Azərbaycan 

Respublikası  Dövlət  bayrağı  al-

tında üzən gəmilərin texniki müa-

yinəsinin  həyata  keçirilməsində 

Beynəlxalq  Dəniz  Təşkilatı  tərə-

findən  qəbul  edilmiş  standartla-

rın,  qətnamələrin  və  Beynəlxalq 

Konvensiyalara  edilmiş  dəyişik-

liklərin yerinə yetirilməsi, habelə 

Azərbaycan Respublikasının mil-

li  qanunvericiliyinin  tələblərinə 

əməl edilməsi barədə müzakirələr 

aparılmışdır.

Eyni  zamanda,  Dövlət  Də-

niz  Administrasiyası  tərəfindən 

fəaliyyətinə  razılıq  verilmiş Təs-

nifat  Cəmiyyətləri  ilə  qarşılıqlı 

əməkdaşlığın  Beynəlxalq  Dəniz 

Təşkilatının Dəniz Təhlükəsizliyi 

Komitəsinin 21 iyun 2013-cü il ta-

rixli,  MSC.349(92)  nömrəli  Qət-

naməsi ilə təsdiq edilmiş “Tanın-

mış  təşkilatlara  dair  Məcəllə”yə 

uyğun  həyata  keçirilməsi  barədə 

müzakirələr  aparılmış  və  bunun-

la bağlı məlumatların Beynəlxalq 

Dəniz  Təşkilatına  göndərilməsi 

barədə razılıq əldə edilmişdir.

Həmçinin,  Dəniz  nəqliyyatı 

sahəsi  üzrə  beynəlxalq  konven-

siyaların tələblərindən irəli gələn 

öhdəliklərin  icra  vəziyyətinin 

müəyyən  edilməsi  məqsədi  ilə 

Beynəlxalq  Dəniz  Təşkilatının 

Üzv Dövlətlərinin Audit Sxeminə 

əsasən Azərbaycan Respublikası-

nın 2017-ci ilin may ayında Audit 

yoxlamasından  keçəcəyi  barədə 

məlumat verilmiş və qeyd edilən 

yoxlama  zamanı  fəaliyyətinə  ra-

zılıq verilmiş Təsnifat Cəmiyyət-

lərinin  fəaliyyətinin  Azərbaycan 

Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı 

beynəlxalq  müqavilələrin  tələb-

lərinə  uyğunluğunun  qiymətlən-

diriləcəyi  nəzərə  çatdırılmışdır. 

Qeyd edilən yoxlamanın keçirilə-

cəyi tarixədək qarşılıqlı görüləcək 

işlər  barədə  müzakirələr  aparıl-

mışdır.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə