Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


qözlənənlə -gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavütYüklə 13,47 Mb.
səhifə58/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   171

qözlənənlə -gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

qözlənilir gözlənilir. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. sanızlanır. sağnılır. sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

qözlənilirliq gözlənilirlik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.

qözlənilməz gözlənilməz. sanılmaz. güdünməz.

qözlənmək gözlənmək. 1. saxat. saxatal. 1. saxlanmaq. saxatlanmaq. dayanmaq. 1. sanağanmaq. sananmaq. güdünmək. güman edinmək. bəklənmək. intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq.

qözlənmətiq gözlənmədik. əslən (olduqca) gözlənmədik. sap sanağanmaz. tamamən qeyri mütəvəqqe' tərzdə.

qözləntiq -olduqca gözləndik:sap sanağanlı.

qözlər -qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən qutunmuş.

qözlətmək gözlətmək. bəklətmək. dözətmək. dözdürtmək. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.

qözləyən -çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.

qözləyəyiri -yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən) 1.

qözləyu - sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

qözlü - süzük gözlü: qısıq gözlü: sıxıq gözlü. (sıxıq. süzük).
-gözlük silən: sapaçqı. (sapa: sayladan. təmizləyən).

qözlüq gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. gürvə. güvrə. tünlük. yelçək. yeçəkər. baxca. pəncərə.
- qurumlu gözlük: günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük. (qurumlu:qurunlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu).

qözlüyü - günəş gözlüyü:tüstülü, tozlu gözlük. qurumlu gözlük. (qurumlu:qurunlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu).

qözmək közmək. közəmək. közənmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.

qözmüq közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.

qözmüş közmüş. közmük. köznük. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.

qöznəq köznək. 1. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı. 1. közək. közənək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. buraz. burat. həvəs.

qöznəmək köznəmək. küsnəmək. qızmaq. qalxmaq. atılmaq.

qöznü köznü. közün. közük. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

qöznüq köznük. közmük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.

qöznülüq köznülük. közüklük. közünlük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qöznüşmə -yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

qöztə - gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.
-
umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.

qöztəqinmək gözdəğinmək. göstəşinmək. güvənmək. qıvanmaq. övünmək. öğünmək. öpünmək.

qöztən -yaşı gözdən tanı.
-nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək: sızırmaq. sezirmək. - yol sızrıldı: yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.
-gözdən keçirmək: sezmək. süzmək. altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.
- gözdən salmaq: 1. özənsizlik edmək. 1. gözdən qaçırmaq. 1. baxımsız bıraxmaq.
- gözdən keçirmək
: yoxlamaq. maayinə, müayinə edmək.

qöztoq göztox. tox. (#sox ər. (sox: soxu. süyük. susuq. süsük. acgöz).

qöztü -kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.

qözü -gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.
-yetim gözü ac olur
-gözü açıq: savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.
-gözü bərk: səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. utmaz. ötməz. həyasız.
-gözü tox: sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur.
-gözü olan: umsuq. umutlu. umuq.
-gözü yol çəkmək: sakırmaq. ılqın yalqına düşmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq, tutsuğmaq.
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
- quşgözü: kiçik deşik.
-gözübağlı: quş. tez aldanan.
-quşgözü: 1. başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq. 1. piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə. 1. quş üzümü. 1. kiçik dəlik. 1. iri dəlikli ələk. 1. quş baxışı. itigöz. iti baxış.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə: sarap. sarab. sarqağuc.

qözübaqlı gözübağlı. quş. tez aldanan.

qözüq közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

qözüqlüq 1. . közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani. 1. gözüklük. gözgülük. gözlük. gözlük. gürvə. güvrə. tünlük. yelçək. yeçəkər. baxca. pəncərə. 1. gözüklük. nəzərlik -boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək. sinəlik.

qözüm -artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm yox.

qözümçıqtıya - gözümçıxdıya salmaq: gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. qoxlatmaq. qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.

qözün közün. köznü. közük. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
- gözün sökətmək: gözün kor etdi. gözün tökdü.
-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır)
- gözün qapağı atmaq: göz vurmaq. səyirmək. sayımaq. sayırmaq.
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-gözün saydam örtüyü: sızgək. süzgək. sürgək.

qözünə -gözünə gətirmək: saçılamaq. imgələmək. sağınmaq. səğinmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım.

qözünlüq közünlük. közüklük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qözünü -aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
-götün görən baş gözünü qurtlamaz.
-
yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.
-gözünü açdırmaq: seçitmək. aydınlatmaq. andırmaq. qandırmaq. anlatmaq.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.

qözüvə -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır)
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə. (oxdu batar gözüvə: kor olarsan)
- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.

qrışmaq - sözə qarışmaq: sözə qoşulmaq.

qu -qaraqu: qaraquy. qaraquyu. (qu: quy: quyu) qaraoyuq. siyahçal.

qubalıq qobalıq. qopalıq. quduruş. harlıq. azığlıq. vəhşilik.

qubat qopar. qopat. qopur. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qucaqlanmaq sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır.

qucqal qucral. qoşral. qoşqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. ambar.

qucral qucqal. qoşral. qoşqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. ambar.

quf kuf. sallancaq.
- saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: 1. qadın, ərkəyin gücün ələ alması. 1. birini etgisi altına, ələ almaq.

quflanmaq kuflanmaq. səkinmək. səğrinmək. səkmək. yellənmək.

quhan (kuhan (fars)} < güvən. küvən. güpən. güpər. hörgüc. örgüc. - iki güvənli dəvə.

qul -işləyəndə qul yalı, gəzikəndə bey yalı.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni, əlində tut doğanı.

qulaq -ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-eşidən qulaq başın dardan qurtarmış. (eşitdiyin doğruca açıqlamış, qavramış kişi, başın dara verməz).
-ilkin qulaq sonra sıra ağızda.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.

qulaq -susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
- salpan qulaq: uzun, sallaq qulaq. (salpan:sallaq).
- salpı qulaq. (salpı: aslaq. sarxıq).
- səprə quağ: yelpik qulağ. (səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-sapar qulaq. (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq)
- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan)
-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə sığmaz.
- qulaq salmaq: dinləmək.
-qulağ məməsi: salcaq. salancaq.
- qulaq, dinğ salmaq: dinləmək.
-qapalı qulaq: kar. sağır. saxır. sağur. saxur. (< sağlamaq. saxlamaq).

qulaqın -qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.

qulaqıva -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

qulaqlı -kiçik qulaqlı olan: quşıq.

qulaqtan -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

qulbaq qulbağ. qolbağ. qolqa. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan nərsə. qıyınc. zəncir. séquence. catena (ingilis).

qullab 1. . çəngəl. qaymaq. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. 1. qarmaq. -tor, qarmaq (qullab), kəmənd kimi nərsə ilə tutmaq: qapdırmaq.

qullanar -almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. (almaz: almas). (sanlanıbən: güman edilərək).

qullanım kullanım. satış. ayin. dəsturuləməl.

qulluq 1. iş. görəv. tutu. servis1. minnətdarlıq, təşəkkür edmə sözü. - öz qulluğumu sizə bildirməliyəm. - çox qulluq. - qulluq gərək değil, dəğməz. 1. salıv (< salmaq: sallamaq: qılmaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək). servis. xidmət. 1. salvaş. sarvaş. xidmət. 1. servis. -qulluq, servis yapmaq:sarmaq. sarınmaq. sarılmaq.
- savrı qulluq?!. başqa qulluq(sava: sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri).

qulluqçu servisçi. xidmətçi. -gəzəgən qulluqçu, servisçi, xidmətçi: salvac. salvaz. sallab.
-gəzəgən qulluqçu, servisçi, xidmətçi: salvac. salvaz. sallab.

qulp -qıp qoyan, qulp qoyan: sap salan.

qulplı -qulplı, dəmir fincan: quruşqa. kovuşqa.

qulplu -uzun qulplu tava: sapılca.

qulpsız -qulpsız gürüm: güdül. səhəng.

qulpu -esgi küyzə, dövük qulpu man deyil. (çalışqanın yanılması man deyil).

qulu -işəyən qulu: sidgək. südgək. siygək. sitgək. işəgən. çox işəyən.

qum -tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum
-qutsuz quyuya girsə qum yağar.

quma - quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı para, quma sınan suya tay gedir.

qumarlatan xumarladan. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü. kefləndirən.

qumbultamaz - daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz (daş salsan quyuya, bulduraman (pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa).

qumrə satqın. < sağtın. küp. piyala. kasa. sağraq. qədəh.

quncayiş quncayiş (fars) < qoncalış. sığar. sığım. həcm. zərfiyyət. - nə sığarda olsun. - dərin sığar qab. - oğul sığımın çatan işə giriş. - sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab.
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

quntuq qunduğ. qonduğ. sığan. sifon. suyu birdən, iti axıtma üçün arac.

qunya sağday. sayaq. sıyaq.

qupanmaq qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. vəhşiləşmək.

qupaşmaq qupanmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. vəhşiləşmək.

qupturumlu gupdurumlu. güpdürümlü. gürdürümlü. gurdurumlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qur gur. 1. gür. hirsli. dəli. qudruq. quduruq. 1. gür. hər nəyin sıxlığı, tıxlığı, şiddətlisi. 1. quruluş. bina. ocağ. salıq. saltav. salçav. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad. 1. quruluş. formul. 1. qutumsuz. uğursuz. qarov. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.
-gur saçlı: saçlağ.
-bol, gur tüklü: sırtük. sığtük.
-bol, gur yağışlı, yağı: sıryağmur. sığyağmur.
-gur gedgəl: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).
-gur yağış: sıryağın. sığyağın. sağanağ.
-gur, bol sulu olan: tıxsu. sırsu. sırsuv. sığsu.
-gur, sıxı çalılı, sulaq yer: gürləvi. gürləği. gurlavı. gurlağı.

qura sivrək. sivrəgər. qurnaz. zirək. başlı. huşlu.
-gürə, gura, güclü olmaq: toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi. gürələnmək. guralanmaq.
- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

qurab gurab. 1. gurba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gürəmbə. guramba. yekə küp, çölmək. 1. gürəmbə. guramba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. ambar.

quraqlıqı -söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

qural -say qural: yas qural. sayqal. yasqal. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim. silukiyyat. servis
-yas qural: say qural. sayqal. yasqal. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim. silukiyyat. servis.

qurala -qurala uymaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tabe' olmaq.

quralanmaq guralanmaq. gürələnmək. 1. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. vəhşiləşmək. 1. yadırqanmaq. alışqanlığın itirmək. 1. gürə, gura, güclü olmaq. toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi.

quralıq guralıq. gürəlik. 1. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs. 1. daşqınlıq. bunalım. bulanım. tutnağ. böhran.

quram guram. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

qurama şölənğ. şölən. şöləngə. yeyib içməkli qonağlıq. sallıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təşrifatlı çağrış.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymama durumu: sapağlıq.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymayan: sapağ. savağ. çapaq.

quramba guramba. 1. gürəmbə. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. yekə küp, çölmək. 1. gürəmbə. gurab. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. ambar.

quramları -dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları: əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

quran guran. gürən. kürən. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

qurav gurav. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

qurazə qurazə (fars) < qıraza. sındığ. sınığ. sındı, qayçı ağzı, artığı.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə