1 academia de știinţe a moldovei secţia de știinţe medicale buletinul academiei de ştiinţe a moldoveiYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə39/39
tarix05.05.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#16941
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

ANIVERSĂRI

260
Domnia sa este un iscusit pedagog, adevărat dascăl, fapt sesizat de mai multe generaţii de studenţi. 
În aceeaşi măsură se manifestă şi în calitate de clinician. De mai mulţi ani este specialistul principal în 
hematologie al Ministerului Sănătăţii, preşedinte al Societăţii hematologilor şi transfuziologilor.
Dl Ion Corcimaru se evidenţiază prin perseverenţă, inteligenţă  şi cumpătare. Pentru munca 
sârguincioasă depusă pe altarul ştiinţei medicale în anul 1993 i s-a conferit titlul didactico-ştiinţifi c de 
profesor universitar, iar în 1995 a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Deţine Insigna „Eminent al Ocrotirii Sănătăţii”, ordinul „Трудового Kрасного Знамени” şi ordinul 
„Gloria muncii”. 
Cu ocazia frumoasei aniversări în numele comunităţii  ştiinţifi ce  Vă exprimăm, Domnule 
academician, sincere urări de bine, de sănătate şi realizări frumoase în activitatea Dumneavoastră 
nobilă pentru asigurarea sănătăţii populaţiei.  
   
 
 
 
 
Academician Gheorghe Ţîbîrnă,
 
      
secretar 
ştiinţifi c al Secţiei de Ştiinţe
 
      
Medicale 

A.Ş.M.

261
IN  MEMORIAM
V
ASILE PROCOPIŞIN – PATRIARHUL FARMACIEI DIN 
REPUBLICA MOLDOVA
La 25 aprilie curent, după o boală incurabilă, s-a stins 
din viaţă Vasile Ilie Procopişin, şeful catedrei Farmacie 
socială, decanul facultăţii de Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, doctor habilitat în farmacie, profesor 
universitar, membru corespondent al A.Ş.M.
Profesorul Vasile Procopişin s-a născut la 20 
noiembrie 1934 în satul Şaptebani, raionul Râşcani (fostul 
judeţ Bălţi).
 
În 1948 absolveşte şcoala de 7 ani din satul 
natal, în 1951 Şcoala de felceri şi moaşe din Bălţi, iar în  
1957 Institutul de Farmacie din Odesa, Ucraina.
Activitatea practică o începe în funcţia de felcer la 
spitalul din satul Şaptebani (1951-1952), apoi în 1957, 
după absolvirea institutului, este numit şef al farmaciei 
raionale din oraşul Borispol (Ucraina), şef al secţiei 
Aprovizionare cu medicamente a Direcţiei farmaciilor 
din or. Kiev (1958-1959), şef al Direcţiei Farmaciilor din 
regiunea Cerkasî, Ucraina (1959-1965). 
La insistenţa ministrului Sănătăţii, Nicolae 
Testemiţanu, Vasile Procopişin, în anul 1965, revine 
la baştină  şi îşi continuă activitatea în cadrul Direcţiei 
Principale a Farmaciilor din republică, iar în perioada anilor 1966-1971 activează în calitate de şef 
al acestei Direcţii. Paralel cu activitatea practică dl Vasile Procopişin, începând cu anul 1967, ţine 
prin cumul cursul de Organizare şi Economie farmaceutică la Facultatea Farmacie a Institutului de 
Stat de Medicină din Chişinău, iar în anul 1970, odată cu formarea catedrelor de profi l la facultate, 
este numit, apoi ales prin concurs, şef al catedrelor: Tehnologia medicamentelor şi organizarea 
activităţii farmaceutice (1970-1972);  Farmacie (1972-1984); Organizare şi economie farmaceutică 
(1984-1999); Farmacie socială (1999-2007).  
În anul 1971 este numit decan al facultăţii Farmacie, funcţie pe care a deţinut-o până în 2006. 
Din iniţiativa şi sub conducerea sa, în anul 1982 este deschisă Farmacia didactică şi de producere, 
prima de acest fel în fosta URSS, care a fost apreciată înalt de către specialiştii în domeniu. Crearea 
unei astfel de farmacii avea menirea de a integra procesul de instruire a
 
studenţilor Facultăţii de 
Farmacie cu cel de producere, de a stabili controlul asupra calităţii şi livrarării medicamentelor.  
Un loc deosebit în activitatea profesorului universitar Vasile Procopişin l-a ocupat activitatea 
didactică  şi pedagogică, obiectivul principal fi ind  îmbunătăţirea continuă a calităţii pregătirii 
farmaciştilor, potrivit Standardului educaţional al farmacistului, programelor şi planurilor noi de 
studii, adaptate la condiţiile actuale de dezvoltare a ştiinţei  şi practicii farmaceutice. Preocuparea 
ştiinţifi că majoră, dar şi organizatorică, pedagogică a domnului profesor a fost   asigurarea unităţii 
între asistenţa medicală şi cea farmaceutică, astfel câştigându-şi faima de savant ilustru şi de om al 
faptei.  
În primele lucrări ştiinţifi ce, realizate în comun cu profesorul Nicolae Testemiţanu, a argumentat 
necesitatea amplasării optime a reţelei de farmacii în localităţile rurale din Republica Moldova. Lucrările 
ştiinţifi ce ale savantului Vasile Procopişin se caracterizează printr-un înalt grad de implementare. 
Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce au fost refl ectate în 4 monografi i, 4 manuale, 10 îndrumare şi în 

262
peste 250 de lucrări  ştiinţifi ce publicate în revistele de specialitate din ţară  şi de peste hotare sau 
comunicate în cadrul manifestărilor ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale.
Sub conducerea nemijlocită a Domniei sale şi-au pregătit şi susţinut tezele de doctor în ştiinţe 
farmaceutice 11 persoane, dintre care 5 activează la catedrele cu profi l farmaceutic ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. A fost consultant ştiinţifi c al unui doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice. 
În anul 1995 savantul Vasile Procopişin devine membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, o atenţie deosebită acordând pregătirii cadrelor ştiinţifi ce în domeniul farmaciei. La 
iniţiativa  şi cu participarea sa, pe lângă USMF „Nicolae Testemiţanu”, în anul 1999 începe să 
funcţioneze Consiliul Ştiinţifi c Specializat DH 15.99.62, al cărui preşedinte a fost.  
Vasile Procopişin a fost bine cunoscut în lumea farmaceutică. A participat activ la diverse con-
grese, conferinţe, simpozioane şi la alte foruri ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale. Una din princi-
palele preocupări ştiinţifi ce ale Domniei sale a fost dezvoltarea industriei farmaceutice autohtone, 
creşterea rolului farmacistului în societatea contemporană.  
Tot ceea ce a reuşit să facă Vasile Procopişin în farmaceutică se datorează capacităţilor sale 
organizatorice, conlucrând fructuos cu discipolii, cu care era, totodată, foarte exigent. Calităţile care 
îl caracterizează sunt setea de cunoaştere, bunătatea sufl etească, mărinimia, dragostea de oameni. A 
fost un mentor şi îndrumător al majorităţii farmaciştilor din ţară. 
Pe parcursul a mai multor ani a fost preşedinte al Asociaţiei Farmaciştilor din Republica 
Moldova (1996-2005), specialist principal netitular al Ministerului Sănătăţii în probleme farmaceutice 
(1993-2008), viceministru al Sănătăţii (1996-1997). 
Meritele deosebite ale domnului Vasile Procopişin au fost înalt apreciate. În anul 1970 este 
decorat cu medalia jubiliară „Pentru Vitejie în Muncă”, în 1971 şi 1976 cu ordinul „Insigna de 
onoare”, în anul 1995 cu ordinul „Gloria Muncii”, iar în 2005 cu Ordinul de Onoare al Republicii 
Moldova. În anul 1984 i s-a conferit titlul „Om Emerit al şcolii superioare”. În anul 2001 Societatea 
Română de Istorie a Farmaciei l-a decorat cu medalia „Profesor Dr. Alexandru Ionescu-Matiu”, iar 
în anul 2004   Asociaţia „International Academy of Ratings and Sociology” cu Medalia Sf. Gheorghe 
„Cinste, Slavă, Muncă” şi cu Diploma „Golden Fortune”. 
Cei care l-au cunoscut sunt adânc îndureraţi de plecarea din viaţă a savantului şi pedagogului 
Vasile Procopişin. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
   
 
 
 
 
 
 
Eugen DIUG, doctor habilitat
în farmacie, profesor universitar,
şef catedră Tehnologia medicamentelor,
USMF „Nicolae Testemiţanu”

263
Cerinţe pentru autorii
revistei  “Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale”
1. Revista “Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale” este o ediţie ştiinţifi că 
periodică, în care vor fi  publicate articole ştiinţifi ce de valoare fundamentală şi aplicativă în domeniul 
medicinei ale autorilor din ţară şi de peste hotare, informaţii despre cele mai recente noutăţi în ştiinţa 
şi practica medicală, invenţii şi brevete obţinute, teze susţinute pentru titlul de doctor şi de doctor 
habilitat, studii de cazuri clinice, recenzii de cărţi şi reviste, referate din literatura de specialitate, 
corespondenţe (opinii, sugestii, scrisori).
2. Materialele ce se trimit pentru publicare la redacţia revistei “Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe Medicale” vor include: varianta dactilografi ată la două intervale cu mărimea 
caracterelor  de 14 puncte, pe o singură faţă a foii, într-un singur exemplar (cu viza conducătorului 
instituţiei în care a fost elaborată lucrarea respectivă, confi rmată prin ştampila rotundă) şi două recenzii 
la  articol, versiunea electronică pe o dischetă 3.5 în format Microsoft Word 6.0-10.0.
3. Manuscrisele, însoţite de o cerere de publicare din partea autorilor, vor fi  prezentate la  redacţia 
revistei pe adresa MD-2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1, Secţia de Ştiinţe Medicale a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, et. 3, biroul 330, tel: 27-07-57, 21-05-40.
4. Nu vor fi  primite pentru publicare articole ce au apărut în alte publicaţii medicale.
5. Una şi aceeaşi persoană poate să publice în paginile revistei (poate fi  autor sau coautor) nu 
mai mult de trei articole.
6. Articolele vor cuprinde în ordinea respectivă următoarele elemente:
a) titlul concis, refl ectând conţinutul lucrării;
b) numele şi prenumele complet ale autorului, titlurile profesionale şi  ştiinţifi ce, denumirea 
instituţiei unde activează autorul;
c) introducere, materiale şi metode, rezultate, discuţii şi concluzii, bibliografi e;
d) rezumatele  în limbile română  şi  engleză cu titlul tradus (obligatoriu);
e) referinţele bibliografi ce, care vor include obligatoriu: autorii (numele şi iniţiala prenumelui), 
titlul articolului citat (în limba originală), revista (cu prescurtarea internaţională), anul apariţiei, 
volumul, numărul paginilor. Ex.: 1. Devaney E. J., Esophagectomy for achalasia: patient selection 
and clinical experience. Ann Thorac Surg., 2001; 72(3):854-8.
7. Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografi a) nu vor depăşi 11 pagini pentru un referat general, 
10 pagini pentru o cercetare originală, 5 pagini pentru o prezentare de caz, 1 pagină pentru o recenzie, 
1 pagină pentru un rezumat al unei lucrări publicate peste hotarele republicii. Dimensiunea unei fi guri 
sau a unui tabel va fi  de cel mult 1/2 pagină tip A4, iar numărul tabelelor şi al fi gurilor din text va fi  
de cel mult jumătate minus unu din numărul paginilor dactilografi ate.
8. Fotografi ile, desenele vor fi  de  calitate, fi ind prezentate în original (sau scanate la o rezoluţie 
de 300 dpi în format TIFF).
9. Articolele ce nu corespund cerinţelor menţionate vor fi  returnate autorilor pentru modifi cările 
necesare.
10. Redacţia nu poartă răspundere pentru veridicitatea materialelor publicate.
   
 
 
 
 
 
 
 
COLEGIUL  DE  REDACŢIE
DRAGI  CITITORI,
“Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale” oferă spaţiu publicitar 
întreprinderilor de fabricare a preparatelor medicamentoase autorizate pentru a atrage interesul 
public asupra producţiei lor, organizaţiilor care se ocupă cu importul şi exportul medicamentelor, 
instituţiilor de cercetări  ştiinţifi ce în domeniile medicinei în scopul popularizării activităţii lor, 
realizărilor obţinute, instituţiilor curativ-profi lactice pentru a face reclamă mijloacelor terapeutice, 
metodelor de tratament tradiţionale şi moderne, experienţei avansate şi altor organizaţii.

264
Lista fondatorilor
Publicaţiei periodice „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe Medicale”
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Medicale
1. 
.
Adresa juridică: MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1.
Ghidirim Gheorghe, academician,
coordonator al Secţiei de Ştiinţe Medicale a A.Ş.M.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. 
2. 
Adresa juridică: MD 
2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165.
 
 
 
 
 
 
Ababii Ion, academician, rector
Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.
3. 
 Adresa 
juridică: MD 2060, str. Burebista, 93.
Eţco Ludmila, profesor universitar, director
IMPS Institutul de Cardiologie.
4. 
 Adresa juridică: MD 2025, Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 20.
Popovici Mihai, academician, director  
IMPS Institutul Oncologic.
5. 
 Adresa juridică: MD 2025, Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 30.
Sofroni Mircea, profesor universitar, director 
IMPS Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
6. 
. Adresa juridică: MD 2025, 
Chişinău, str. C. Vîrnav, 13.
Sofronie Silviu, profesor universitar, director 
Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie.
7. 
 Adresa juridică: MD 2028, mun. Chişinău, 
str. Corolenco, 2.
Rusu Ozea, director
8. Centrul Naţional  Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă. Adresa juridică: MD 2028, 
Chişinău, str. Gh. Asachi, 67-A.
Bahnarel Ion, doctor în medicină, director  
9. Centrul Chirurgie a Inimii. Adresa juridică: MD 2025, Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 29.
Ciubotaru Anatol, doctor hab. în medicină, director 
10. Centrul Naţional de Management în Sănătate. Adresa juridică: MD 2009, Chişinău, 
str. A. Cozmescu, 3.
Ciocanu Mihai, doctor în medicină, director  
11. Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală. Adresa juridică: 
MD 2060, Chişinău, str. Burebista, 82.
Moşin Veaceslav, profesor universitar, director
12Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă. Adresa juridică: MD 2004, Chişinău, 
str. T. Ciorbă, 1.
Ciobanu Gheorghe, doctor hab. în medicină, director

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin