BÖYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilibYüklə 310.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə2/4
tarix23.12.2016
ölçüsü310.8 Kb.
1   2   3   4

“BU PETİSİYANIN ƏSAS MƏQSƏDİ 47 ÖLKƏNİN SƏS VERDİYİ

 QƏTNAMƏYƏ ABŞ PREZİDENTİNİN MÜNASİBƏTİNİ ÖYRƏNMƏKDİR”

http://www.amu.edu.az

29 aprel  2016-cı il

4

Tədris terapiya klinikasın-da (TTK) Nefroloji xidmətin 

təşkili 2011-ci ildən baş-

layır. Klinikanın açıldığı ilk 

gündən Efferent Terapiya 

Mərkəzi fəaliyyətə başla-

mışdır. Mərkəzin yaradılma-

yeni olduğu üçün onun 

fəaliyyətinin təşkil olunma-

sına ehtiyac olmuşdur. İlk 

gündən TTK-nın direktoru

professor S.Musayevin qay-

ğısı və köməkliyi ilə şöbədə 

Hemodializ, Hemofiltrasiya, 

Plazmaferez, Ozonotera-

piya, Qanın ultrabənövşəyi 

şüalarla şualandırılması, 

Mərkəzi venalara kateterin 

yerləşdirilməsi,  Böyrək bi-

opsiyası əməliyyatları yerinə 

yetirilməyə başlanmışdır.

Son  illərdə  müasir  cihazların 

alınması  hesabına  yeni  prose-

duralar –davamedici veno-venoz 

hemodiafiltrasiya, 

davamedici 

veno-venoz  hemodializ  seans-

ları da aparılmağa başlanmışdır. 

Tədricən  aparılan  proseduralara 

onların  yeni  –texnoloji  cəhətdən 

daha  mükəmməlləri  əlavə  olun-

mağa başlanmışdır. Məsələn, ilk 

zamanlar  yerinə  yetirilən  sent-

rifuqa  və  membran  plazmaferez 

proseduraları ilə yanaşı daha yenı 

və mükəmməl olan kaskad plaz-

maferezi aparılmağa başlanmış-

dır. 

Müasir  cihazların  alınması hesabına  mərkəzi  venalara  ka-

teterin  yerləşdirilməsi  ultrasəs 

müayinəsinin  nəzarəti  altın-

da  aparılır.  Bu  da  prosedura-

nı  fəsadsız,  çox 

yüksək  keyfiyyətlə 

həyata  keçirməyə 

imkan  verir.  Eyni 

zamanda  əvvəllər 

müm kün 


olma-

yan  və  başqa  kli-

nikalarda  mərkəzi 

venalara 

katete-

rin  yerləşdirilməsi həyata 

keçirilə 

bilməyən  xəstələrə 

belə  klinikamızda 

kömək  etmək  im-

kanı yaranmışdır.  

Həyata  keçirilən 

pro seduralardan 

bi ri  də  böyrək  biopsiyası-

dır.  Əvvəlki  zamanlarda  bu 

pro seduraları  aparmaq  üçün 

xəstələrimiz  xarici  ölkələrə 

getmək  məcburiyyətində  qalır-

dılar.  Klinikada  aparılan  hazırlıq 

işləri sayəsində ultrasəs nəzarəti 

altında  böyrəyin  punksiyon  bi-

opsiyası  aparılmağa  başlanmış-

dır və artıq 50-dən artıq xəstəyə 

əməliyyat müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilmişdir. Nailiyyətlərdən biri 

də  böyrək  biopsiyası  ilə  alın-

mış    böyrək  toxuması  materi-

allarının  histologiya  kafedra-

sında  professor  E.  Qasımovun 

rəhbərliyi  ilə  elektron  mikros-

kopunun  köməyi  ilə  subsellular 

səvyyədə  öyrənilməsi  diaqno-

zun  dəqiqləşdirilməsində  dünya 

səviyyəsnə  yaxınlaşmaq  müm-

kün  olmuşdur.  Bununla  da  res-

publika əhalisinin bu prosedura-

nı  aparmaq  üçün  xarici  ölkələrə 

getməsinə heç bir lüzum qalma-

mışdır.


Mərkəzdə  Tədris  Cər rahiyyə 

klinikasında böyrək trans-

plantasıyası 

aparılması 

üçün  xəstələrin  hazırlan-

masına  ba  başlanmış  və 

8  xəstədə  bu  əməliyyat 

yerinə yetirilmişdir.

ETM-də  bütün illər üzrə 

aparılan 

əməliyyatların 

sayı  artmaqda  davam 

edir:  2012-ci  ildə  790 

prosedura  aparılmışdı-

sa,  2013-cü  ildə  -  965, 

2014-cü  ildə  -  1108  və 

2015-ci ildə isə prosedu-

raların  sayı  1372-yə  çat-

mışdır.

Mərkəzin əməkdaş-

larının  fəaliyyəti  nəticə-

sində  klinikanın  12-ci 

mərtəbəsində  Pulmono-

logiya,  Allerqologiya  və 

Nefrologiya  şöbəsi  yara-

dılmışdır. Bu şöbənin Nef-

rologiya  bölümü  nefro-

loqların  əməyi  sayəsində 

qurularaq 

fəaliyyət 

göstərir.  Bölümdə  sağ-

lam  və  xəstə  insanlara 

böyrəklərin  fəalıyyəti  və 

orqanizm üçün əhəmiyyəti, 

xəstəlik zamanı müalicə və 

profilaktika  tədbirləri  haqqın-

da  biliklərin  genişləndirilməsi 

məqsədi ilə “Böyrək Məktəbi” ya-

radılmışdır.

Mərkəzin əməkdaşları fəal elmi 

araşdırmalar  apararaq  1  meto-

dik  vəsait,  30-dan  çox  məqalə 

və  tezis  nəşr  etmişdir.  İspaniya, 

İsveçrə,  İtaliya,  Çexiya,  Türkiyə, 

Fransa,  Almaniya,  Rusiya,  Qa-

zaxstan,  Gürcüstan,  Çin,  Hol-

landiya,  Boyük  Britaniya  kimi 

ölkələrdə  Konqres  və  Konfrans-

larda  iştirak  edərək  məruzələr 

etmişlər.  Hazırda  da  Mərkəzdə 

genişmiqyaslı  elmi  araşdırma-

lar  aparılır,  elmi  işçilərin,  gənc 

mütəxəssislərin  –  nefroloqların 

yetişdirilməsinə  böyük  diqqət 

yetirilir.

Mərkəzdə  çoxsaylı  elmi  Konf-

ranslar,  Konqreslər  təşkil  olu-

naraq  keçirilmişdir.  Azərbaycan 

Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi-

nin  Baş  Nefroloqu  kimi  profes-

sor Mehman Ağayevin rəhbərliyi 

ilə 2012 -  2016 –cı illərdə hər il 

respublikanın  nefroloqlarının  və 

müştərək sahə mütəxəssislərinin 

iştirakı  ilə  Ümumdünya  Böyrək 

Gününə  həsr  olunmuş  elmi-

praktik  konfrans  keçirilmiş, 

böyrək  xəstəliklərinin  aktu-

al  problemlərinə  həsr  olunmuş 

məruzələr müzakirə edilmişdir.

29-30  noyabr  2013-cü  il  və 

9-10 oktyabr 2015-ci ildə yüksək 

səviyyədə iki beynəlxalq miqyas-

lı  tədbirlər  I  və  II  Azərbaycan-

Türkiyə Nefroloji Konqresləri ke-

çirilmişdir.

Nefroloji  xidmətin  Tədris  Te-

rapiya  Klinikasında,  o  cümlədən 

respublikamızda 

inkişafına 

və  təkmilləşdirilməsinə  uni-

versitetimizin  rəhbərliyinin  və 

Səhiyyə  Nazirliyinin  köməyinin 

gündən-günə  artması  sayəsində 

bu  sahənin  inkişafı  davam 

etməkdədir.

Mehman AĞAYEV,

Səhiyyə Nazirliyinin Baş 

Nefroloqu, Efferent Terapiya 

Mərkəzinin pəhbəri, terapevtik və 

pediatrik propedevtika kafedrasının 

professoru

Əvvəlcə  konqres  iştirakçıları 

Fəxri  xiyabana  gələrək,  müasir 

müstəqil  Azərbaycan  dövlətinin 

memarı  və  qurucusu,  ümummil-

li  lider  Heydər  Əliyevin  xatirəsini 

ehtiramla yad edib, məzarı önünə 

əklil  qoyublar.  Görkəmli  oftalmo-

loq  alim,  akademik  Zərifə  xanım 

Əliyevanın da xatirəsi yad olunub, 

məzarı üstünə gül dəstələri düzü-

lüb.


Sonra  tədbir  Bakıdakı  “Mo-

nolit  Plaza”  hotelində  davam 

edib.  Almaniya-Azərbaycan  Tib-

bi  Əməkdaşlıq  Cəmiyyətinin 

təşkilatçılığı  ilə  keçirilən  konqre-

sin işində Almaniya və Türkiyənin 

aparıcı  universitet  klinikalarında 

tibbin  müxtəlif  sahələrində  çalı-

şan  15  nəfər  tanınmış  professor 

referent qismində iştirak edib.

Tədbirdə  çıxış  edən  Almaniya-

Azərbaycan  Tibbi  Əməkdaşlıq 

Cəmiyyətinin  sədri,  professor 

Qurbanxan  Müslümov  bildirib 

ki,  respublikamızda  artıq  ikinci 

dəfə təşkil edilən bu konqres da-

vamlı  tibb  təhsili  ilə  məşğul  olan 

Avropa  mərkəzləri  tərəfindən 

beynəlxalq  statuslu  tədbir  kimi 

tanınıb və konqresə 24 CME (da-

vamlı  tibb  təhsili)  balı  verilib.  Bu 

da konqresin beynəlxalq səviyyəli 

tədbir  kimi  qəbul  edilməsindən 

və nüfuzundan xəbər verir. “Ötən 

il  olduğu  kimi,  bu  il  də  maraqlı 

diskussiyalar  və  çıxışlarla  yana-

şı,  azərbaycanlı,  alman  və  türk 

mütəxəssisləri  tərəfindən  lapa-

roskopik və açıq cərrahiyyə, en-

doskopiya  və  radiologiya  üzrə 

treninqlər  keçiriləcək.  Söz  yox 

ki,  bu  da  mütəxəssis  hazırlığı 

baxımından  xüsusi  əhəmiyyət 

kəsb edir”, - deyə Q.Müslümov 

bildirib.

Son  illərdə  Azərbaycanda 

bütün  sahələrdə  olduğu  kimi, 

tibb  sahəsində  də  əhəmiyyətli 

inkişafa  nail  olunduğu  diqqətə 

çatdırılıb. 

Vurğulanıb 

ki, 


Azərbaycanda  səhiyyənin  inki-

şafında Türkiyə və Almaniyanın 

tibb mərkəzləri ilə əlaqələrin bö-

yük rolu var.

Qeyd  olunub  ki,  həkim,  tələbə 

və rezidentlər üçün ümumi, lapa-

roskopik  və  damar  cərrahiyyəsi, 

endoskopiya, 

ultrasonoqrafiya 

və  radiologiya  sahələrində  adi 

sadə  vərdişlərdən  tutmuş  ən 

mürəkkəb tibbi prosedurların icra 

olunmasına qədər treninqlər təşkil 

ediləcək. Treninqlər Avropanın və 

dünyanın  qabaqcıl  ölkələrində 

tibb  mütəxəssislərinin  ixtisaslaş-

ması ilə məşğul olan mərkəzlərdə 

istifadə  edilən  ən  qabaqcıl  tex-

nologiyaların  istifadəsi  ilə  gündə 

6  saat  olmaqla  müxtəlif  qruplar-

da  və  səviyyələrdə  aparılacaq. 

Fasilələr  zamanı  isə  öyrədilən 

tibbi vərdişlərlə bağlı müzakirələr 

aparılacaq.  Treninqlərdə  istifadə 

ediləcək avadanlıq və ləvazimatlar 

Almaniya-Azərbaycan 

Tibb 

Cəmiyyətinin  nəzdində  fəaliyyət göstərən  Tibbi  Treninq  Mərkəzi 

tərəfindən  Avropadan  gətirilib. 

Almaniya,  İsveçrə  və  Türkiyədən 

dəvət  edilmiş  mütəxəssislərlə 

yanaşı,  Azərbaycanın  da  bu 

sahədə təcrübəsi olan yüksək ix-

tisaslı  mütəxəssisləri  treninqlərə 

rəhbərlik  edəcəklər.  Konqres 

çərçivəsində,  həmçinin  tələbə, 

rezident  və  gənc  həkimlərin 

cərrahiyə,  onkologiya,  radiolo-

giya  və  qastroenterologiyanın 

aktual  problemlərinə  həsr  edil-

miş məruzələrindən ibarət forum 

keçiriləcək.  Münsiflər  heyətinin 

qərarı  ilə  2-ci  və  3-cü  yerlərin 

sahibləri  xüsusi  mükafatlarla 

təltif  olunacaq,  1-ci  yerin  qali-

bi  isə  Almaniyada  biraylıq  tibbi 

praktika  keçmək  imkanı  qaza-

nacaq.  Bundan  əlavə,  forum  za-

manı Almaniyanın qeyri-hökumət 

təşkilatlarının  nümayəndələrinin 

iştirakı ilə simpozium təşkil oluna-

caq.

Türkiyənin Azərbaycandakı 

səfiri  Alper  Coşkun,  almaniyalı 

professor  Mixail  Gebel,  türkiyəli 

qonaqlar Mustafa Taşkın və Deniz 

Uyak çıxış edərək konqresin işinə 

uğurlar  arzulayıblar,  mütəxəssis 

hazırlığı  və  təcrübə  mübadiləsi 

baxımından bu beynəlxalq tədbirin 

faydalı 

olacağını 

bildiriblər. 

Diqqətə  çatdırılıb  ki,  həmçinin 

konqres  ölkələrimiz  və  insanla-

rımız  arasında  mədəni  və  sosial 

əlaqələrin  dərinləşdirilməsinə  də 

töhfə  verəcək.  “Müasir  Avropa 

ölkəsi olan Azərbaycanda inkişaf 

etmiş  səhiyyə  sisteminə  şahidlik 

etmək Almaniyadan gələn qonaq-

lar  üçün  çox  əhəmiyyətlidir.  Bu 

konqres sayəsində Azərbaycanın 

mədəniyyəti  və  tarixi  ilə  ta-

nış  olmaq,  yeni  dostlar  tapmaq 

və  köhnə  dostlarla  əlaqələri 

möhkəmləndirmək şansı əldə edi-

rik”,  -  deyə  almaniyalı  professor 

Georg Kahler bildirib. Vurğulanıb 

ki,  konqres  təkcə  Azərbaycan 

üçün  deyil,  ümumilikdə  Avropa-

da  tibbin  inkişafı,  tibbi  biliklərin 

mübadiləsi  və  yeni  istiqamətlərin 

müəyyən  edilməsi  baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Konqres  paralel  olaraq  bölmə 

iclaslarında  işini  davam  etdirib. 

Bölmələrdə  əsasən  cərrahiyyə, 

onkologiya  və  qastroenterologi-

ya  üzrə  ən  son  yeniliklərə  dair 

məruzələr  dinlənilir,  müzakirələr 

aparılır.

Konqres işini aprelin 25-də başa 

çatdırıb.Bakıda ikinci Azərbaycan-alman-

türk tibb konqresi keçirilib

A

prelin 21-də Bakıda 

cərrahiyyə, onkologiya 

və qastroenterologiya üzrə 

ikinci Azərbaycan-alman-

türk konqresi öz işinə 

başlayıb.

TƏDRİS TERAPİYA KLİNİKASINDA NEFROLOJİ XİDMƏTİN TƏŞKİLİ29 aprel      2016-cı il

http://www.amu.edu.az

5Son illər ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris 

Cərrahiyyə Klinikasında müx-

təlif xarakterli mürəkkəb əməliy-

yatların icra olunması ənənəyə 

çevrilib.

Bu  yaxınlarda  həmin  klinikada  daha  bir 

mürəkkəb  əməliyyat  uğurla  həyata  keçi-

rilib.  Belə  ki,  klinikanın  həkimləri  çənədə 

şişin götürülməsi, incik sümüyündən trans-

plantat  kimi  istifadə  etməklə  çənə  sümü-

yünün  bərpası  əməliyyatını  aparıblar.  29 

yaşlı xəstə üzərində aparılan bu mürəkkəb 

əməliyyat ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Kli-

nikasının  iki  böyük  briqadasının  birgə  səyi 

nəticəsində uğurla başa çatdırılıb.

    Xəstə  klinikaya  1  il  öncə  müraciət  edib. 

Həmin  vaxt  aparılan  biopsiya  nəticəsində 

ona  çox  nadir  hallarda  rast  gəlinən  “Ame-

loblastk  sarkoma”  diaqnozu  qoyulubmuş. 

Cərrahiyyə  əməliyyatı  zamanı  çənənin  sol 

bucağı  nahiyəsini  əhatə  edən  şiş  toxuma-

sı və onun təxminən 1,5 sm sərhədində re-

zeksiya  əməliyyatı  aparılıb.  Mövcud  defekt 

rekonstruktiv titan lövhə ilə aradan qaldırılıb. 

Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstə nəzarət 

altında saxlanılıb.

    Lakin  son  2  həftədə  xəstədə  əməliyyat 

sahəsində  yenidən  kəskin  ağrılar  üzə  çı-

xıb.  ATU-nun  ağız  və  üz-çənə  cərrahiyyəsi 

şöbəsinınin  müdiri  t.ü.f.d.  Məhəmməd  Da-

vudovun  sözlərinə  görə,  aparılan  kliniki  və 

radioloji  müayinə  nəticəsində  xəstədə  şişin 

yenidən  əmələ  gəlməsi  -  “Recurrence  tu-

mor” aşkar olunub. Cərrah bu haqda verdiyi 

müsahibədə demişdir:

  “Əldə  olunan  nəticələr  təhlil  olunduqdan 

sonra  konsilium  nəticəsində  cərrahiyyə 

əməliyyatının  aparılmasına  qərar  verildi.  Bu 

dəfə  əməliyyat  daha  geniş  həcmdə,  şiş  to-

xumasının  götürülməsi,  qalıq  çənə  sümüyü 

seqmentlərinin  bir  qədər  də  geniş  rezerksi-

yası və defektin sonrakı müalicədə həm radi-

oterapiya, həm kimyəvi dərman müalicəsinin 

aparılma  riskinin  yüksək  olduğunu  nəzərə 

alaraq, xəstədə sərbəst damar ayaqcıqlı sü-

mük dilimindən istfadə olunması planlaşdırıl-

dı. Bu məqsədlə biz plastik və rekonstruktiv 

cərrahiyyə mütəxəssisləri ilə birgə komanda 

şəklində  bu  əməliyyatın  aparılmasına  qərar 

verdik”.


  Plastik-rekonstruktiv cərrah, uzman həkim 

Dilqəm Məmmədovun sözlərinə görə, birlikdə 

icra olunan əməliyyatın müddəti orta hesabla 

6-7  saat  çəkib:  “Bu  zaman  2  əməliyyat  bri-

qadası eyni vaxtda çalışırdı. Əvvəlcə birinci 

briqada  çənə  nahiyəsində  residiv  verən  şi-

şin - yəni “Recurrence tumor”un rezerksiya-

sını həyata keçirdi. Daha sonra isə biz incik 

sümüyündə hazırlanmış sərbəst damar ayaq-

cıqlı  flebin  (incik  sümüyü  transplantatının) 

qaldırılması  ilə  məşğul  olduq.  Bu  işləmlər 

bitdikdən sonra həmin flebin çənə sümyünə 

qoyulması və boyundakı damarlarla bir yerdə 

tikilməsi əməliyyatı icra olundu”.

tələbləri  ilə  tənzimlənir”  –  deyən  tibb 

xidməti  polkovniki  diqqətə  çatdırdı  ki, 

fakültənin  şəxsi  heyəti  daimi  və  dəyişən 

heyətdən  ibarətdir,  əsas  tədris  bölümü  

həkim  hazırlığı  kursudur.  Daimi  heyət 

Silahlı  Qüvvələrdə  həqiqi  hərbi  xidmət 

keçən,  hərbi  ixtisası  üzrə  stajı  5-7  ildən 

az olmayan, müvafiq təhsilə və hazırlığa 

malik  zabitlərlə  Müdafiə  Nazirinin  əmri 

əsasında komplektləşdirilir. 

  Fakültənin  mad-

di-texniki  bazasının 

yüksəldilməsi, bey nəl-

xalq  əlaqələri,  kadr 

hazırlığı,  tələbə lərin 

il kin  mənimsəmə  və 

keyfiyyət  göstəriciləri, 

tədris-meto diki,  elmi-

tədqiqat  və  müalicə-

pro filaktika  işlə rində 

əl də  edilən  müsbət 

nəticələrə  və  digər 

məsələlərə  də  toxu-

nan    F.Ağayev  çıxışı-

nın sonunda fakültənin 

kollektivi adından elmi 

şuranın üzvlərini əmin 

etdi  ki,  onlar  bun-

dan sonra da bütün bilik və bacarıqlarını 

yüksək ixtisaslı mənəvi cəhətdən saf, milli 

dövlətçiliyimizə  sədaqətlə  xidmət  edən, 

vətənsevər  hərbi  həkim  mütəxəssislərin 

hazırlanmasına sərf edəcəklər.

Məruzə  ətrafında  çıxış  edən  sitalogiya, 

embriologiya  və  histologiya  kafedrasının 

müdiri,  professor  Eldar  Qasımov  Hərbi 

Tibb  Fakültəsində  nailiyyətlərlə  yanaşı, 

tələbələrin  hazırlığında  təməl  fənlərdən 

müəyyən  çətinliklərin  olduğunu  söylədi: 

“Bu  fakültəyə  tələbələr  nisbətən  aşa-

ğı  ballarla  girirlər.  Aşağı  balla  qəbul 

olan  tələbələrin  təməl  fənlərdən  yüksək 

nəticələr göstərə bilməməsi təbiidir. Tes-

tin tətbiqi ilə əlaqədar problemlər bir qədər 

azalsa  da,  yenə  qalmaqdadır.  Bir  faktı 

demək  istəyirəm.  Qış  imtahan  sessiyası 

müddətində bütün fakültələr üzrə imtahan 

verən 896 tələbədən kəsilənlərin sayı 1,3 

faiz, cəmi 12 nəfərdir. Ancaq Hərbi Tibb 

Fakültəsində imtahan verən 90 nəfərdən 

kəsilənlərin  sayı  14  faizdir.  Yəni  bu 

fakültədə imtahanlardan kəsilənlərin sayı 

yerdə  qalan  fakültələrdə  imtahanlardan 

kəsilənlərin sayından 2 nəfər artıqdır”. 

Fakültədə təkcə zəif oxuyan tələbələrin 

deyil,  yaxşı  oxuyan  tələbələrin  də  ol-

duğunu  deyən  kafedra  müdiri  dekanlı-

ğın  fəaliyyətindəki  operativliyi  müsbət 

qiymətləndirərək, 

kafedradan 

olan 

istənilən  narazılığın  nəzərə  alındığını,  davamiyyətində,  davranışında  nöqsana 

yol verən tələbələr haqqında dərhal ölçü 

götürüldüyünü  bildirdi.

Hərbi  terapiya  kafedrasının  rəisi,  tibb 

xidməti  polkovniki  Saqil  Məmmədov  çı-

xışında  qəlbimizdə  yara  bağlayan  Qara-

bağ  probleminin  həllində  güclü  ordunun 

həlledici  amil,  kadr  hazırlığının  isə  ordu 

quruculuğunda  başlıca  şərt  olduğu-

nu  başa  düşən  kafedra  əməkdaşlarının 

öz  vəzifələrinin  öhdəsindən  layiqincə 

gəlməyə çalışdıqlarını söylədi.

Farmakologiya  kafedrasının  müdiri, 

professor  Musa  Qəniyev  də  fakültədə 

istər  nəzəri,  istər  praktiki,  istərsə  də 

elmi  əhəmiyyətli  çox  təqdirəlayiq  işlər 

görüldüyünü  diqqətə  çatdırdı.  O,  son 

illərdə,  xüsusilə  son  2  ildə  tədrisin 

nəzərəçarpacaq  dərəcədə  yüksəlməsini 

fakültə rəhbərliyinin kafedralarla sıx təmas 

qurması  ilə  əlaqələndirərək  Hərbi  Tibb 

Fakültəsinin və Hərbi Tibb Məktəbinin say 

tərkibini artırmaq üçün gləcəkdə müvafiq 

dövlət  qurumlarına  müraciət  olunmasını, 

eyni zamanda  tədris saatlarının azaldıl-

mamasını təklif etdi. 

HTF-nin  tibbi  profilaktika  kafedrası-

nın  rəisi,  tibb  xidməti  polkovniki  Fərhad 

Meybəliyev hal-hazırda Silahlı qüvvələrdə 

aparılan  islahatlar,  tibbi  təminatın  təşkili, 

sanitariya-gigiyenik  və  əksepidemik 

tədbirlərin  aparılmasına  dair  yeniliklərin 

tədris zamanı kursantlara və dinləyicilərə 

çatdırıldığını dedi.  

Müzakirələri  yekunlaşdıran  rektor  çox 

maraqlı  bir  məruzə  dinlədiklərini  vur-

ğuladı  və  diqqəti  bu  ayın  əvvəlində  ön 

cəbhədə  baş  verən  hərbi  hadisələrə 

yönəltdi.  Cəmiyyətdə  əvvəlki  illərdən 

fərqli  olaraq  böyük  rüh  yüksəkliyinin  ya-

ranması  baxımından  bu  gün  müzakirə 

olunan  məsələnin  aktuallığını  önə 

çəkən  universitet  rəhbəri  bildirdi  ki, 

ölkədəki  vətənpərvərlik  ab-havası  təkcə 

hərbi  xidmətdə  olan  insanlara  deyil, 

tələbələrimizə,  gənclərimizə,  bütövlükdə 

hər birimizə məxsusdur. 

Professor  G.Gəraybəyli  25  ildən  çox 

yaşadığımız  müharibə  şəraitində  hərbi 

tibb  fakültəsinə  xüsusi  ehtiyac  duyuldu-

ğunu  şura  üzvlərinin  diqqətinə  çatdırdı: 

“Burada  deyildiyi  kimi,  Sankt-Peterburq 

Tibb Akademiyası və Gülhanə Tibb Aka-

demiyası  çox  böyük  tarixə  və  reytinqə 

malik  olan  hərbi  tibb  ocaqlarıdır.  Arzu 

edərdim  ki,  bizim  də  universitetin  Hərbi 

Tibb  Fakültəsi  və  bu  fakültənin  reytin-

qi  gələcəkdə  adları  çəkilən  məşhur  tibb 

ocaqları  ilə  eyni  səviyyədə  dayansın. 

Elə bu günkü məruzədə də göstərildi ki, 

həmin fakültə üçün istər Tibb Universiteti, 

istəsə də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ya-

radılmış şərait müasir tələblərə cavab ve-

rir. Yaxşı yadımızdadır ki, bu fakültəyə ilk 

dəfə  qəbul  olunan  tələbələrin    səviyyəsi 

indiki tələbələrin səviyyəsindən nə qədər 

fərqli  idi.  Mən  də  uzun  illər  ərzində  bu 

fakültədə  mühazirə  demiş,  imtahan 

qəbul  eləmişəm.  Çox  yaxşı  xatırlayı-

ram  ki,  əvvəlki  illərdə  tələbələrin  hazır-

lıq  səviyyəsi  qənaətbəxş  deyildi.  Məndə 

olan  məlumata  görə,  ötən  imtahan  ses-

siyalarının  birində  bu  fakültədə  kəsirlər 

çox oldu. Hətta elmi şuranın qərarı ilə biz 

onlara istisna hal kimi ikinci dəfə imtahan 

vermək  imkanı  yaratdıq.  Bu  isə  əslində 

əsasnaməyə  ziddir.  Ancaq  son  illərdə 

vəziyyət tamamilə dəyişib.  Hesab edirəm 

ki, bu istiqamətdə hələ daha çox işlər apa-

rılmalı, Hərbi Tibb Fakültəsi universitetin 

ən qabaqcıl fakültəsinə çevrilməlidir.”

Fakültəyə  qəbul  sayının  azaldılma-

sını  təbliğat  işinin  zəif  qurulması  ilə 

əlaqələndirən rektor hətta rayonlarımızda 

çalışan bəzi həkimlərin universitetimizdə 

belə  bir  fakültənin  mövcudluğun-

dan  xəbərsiz  olmasını  təəssüflə  dilə 

gətirdi.  Əminliklə  bildirdi  ki,  cəmiyyətdə 

vətənpərvərlik ruhunun artması şəraitində 

bu  fakültəyə  cəlb  olunmaq  istəyən 

tələbələrin sayı artır və artacaq da. Qar-

şımızda  duran  əsas  vəzifə  də  professi-

onal  hərbi  tibb  kadrları  hazırlamaqdan 

ibarətdir. 

 Böyük Elmi Şura müsabiqə məsələlərini 

həll etməklə öz işini yekunlaşdırdı.

 

Arif MƏMMƏDLİ, 

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

BÖYÜK ELMİ ŞURADA

Aprelin  20-də  konfransın  təşkilat 

komitəsinin  üzvləri  Azərbaycan  Tibb 

Universitetində 

oldular, 

universitet 

rəhbərliyi  ilə  bu  geniş  tədbirə  hazırlıq 

işlərini  müzakirə  etdilər.  Komitə  üzvləri 

ilə  görüşdə  Azərbaycan  Tibb  Universite-

tinin  rektoru,  professor  Gəray  Gəraybəyli 

ölkəmizdə  bu  mövzuda  elmi  yığıncağın 

təşkilinin böyük əhəmiyyət daşıdığını dedi: 

“Belə  bir  tədbirin  təşkili  həm  Azərbaycan 

təbabəti,  həm  də  tibb  təhsili  üçün  çox 

önəmlidir.  Bu  mövzu  tibb  sahəsində 

yeniliklərlə  bağlı  olduğundan,  bizim  üçün 

gələcəyə aparan bir yoldur”.

Tibb  Universitetinin  konfransın  işində 

fəal  iştirak  edəcəyini  bildirən  professor 

G.Gəraybəyli  qeyd  etdi  ki,  ali  məktəbin 

professorları öz məqalələrini elmi toplantı-

ya təqdim edəcəklər. Rektor İKT sahəsində 

biliklərin artırılmasına ehtiyac olduğunu da 

söylədi:


“Etiraf  edək  ki,  elektron  təbabətin  bir 

çox imkanlarından hələlik istifadə etmirik. 

Hazırda bizim ali məktəbdə elektron uni-

versitetin  yaradılması  üzrə  işlər  aparılır. 

Gələcəkdə ATU əməkdaşları üçün elektron 

təbabət üzrə təlimlərin keçirilməsi də istis-

na deyil”.

AMEA-nın  akademik-katibi,  AMEA  İn-

formasiya Texnologiyaları İnstitutunun di-

rektoru Rasim Əliquliyev isə görüşün təşkili 

üçün  təşəkkürünü  bildirərək  konfransın 

məqsədləri haqqında məlumat verdi. Onun 

sözlərinə görə, ölkəmizdə İKT geniş tətbiq 

olunur: “Artıq elektron Azərbaycan forma-

laşır və e-hökumətin ayrı-ayrı seqmentləri 

ortaya  çıxır.  Bunlardan  biri  də  elektron 

səhiyyədir.  Tibb  fəaliyyətində  ayrı-ayrı 

sahələr üzrə virtual təbabətin geniş tətbiqi 

imkanları  var.  Konfransın  məqsədi  elekt-

ron  tibbin  bütün  komponentlərinə  diqqət 

cəlb  etməkdən,  bu  sahədəki  problemləri 

müzakirə etməkdən ibarətdir”.

Daha  sonra  konfransın  formatı,  davam 

etmə müddəti, çıxışçılar haqqında məlumat 

verildi.  Qeyd  edək  ki,  görüşdə  ATU-nun 

prorektorları, kafedra və klinika rəhbərləri 

iştirak edirdilər. 

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə