İlahiyyat faküLTƏSİNİn elmi MƏcmuəSİYüklə 3,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə36/40
tarix28.04.2017
ölçüsü3,06 Mb.
#16009
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

Nəticə olaraq bunları söyləmək olar: İslamın insan konsepsiyasında insanın fitri 

xüsusyəytlərini və onun ali missiyasını öyrənmək olduqca mühüm bir məsələ kimi 

qoyulur.  İnsan öz varlığının mahiyyətini və missiyasını bilmədən  əqli-mənəvi və 

ictimai təkamülə yetişə bilməz. Deməli, insanın islah edilməsinəə ehtiyac vardır və 

onun qədər  yenidən təlim-tərbiyə ilə islah olmağa  möhtac olan başqa bir varlıq 

yoxdur. Mütəhhərinin dediyi kimi, “başqa  şeylərdən fərqlənən məxluq insandır və 

onun islah edilməsi üçün işlənən fənd və metodlar əxlaq, təlim-tərbiyə və maarifdən 

ibarətdir” (12.s.47). 

 

 

  

 Məryəm Zarei Əqdəm  

380


 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Qur’ani-Kərim. Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər: Akad. Z.M. Bünyadov və V.M.Məmmədəliyev. Bakı: “Olimp”. 1998. 552s 

2. Eləli-pişrəft və Enhetati-muslimin. Qurbani Zeynəlabidin. Tehran: Dəftəri-

nəşri-fərnəngi-İslami. 1374. 

3. Tarixi-fəlsəfeyi-yunan və Rum. Kapulitson Fridik. Cəlaləddin Müctəbəvi. 

Tehran: Suruş. 1375 

4. Həft nəzəriye gər babi-insan. Rusli  Styunes Tehran: Roşd. 1368. 

5. Bozorqani- fəlsəfe. Henri Tomas. Firidun Bədreyi. Tehran: tərcome və nəşr. 

1378 


6. Tarixi-fərhəng və  təməddoni-İslami. Qurbani Zeynəlabidin. Tehran: Dəftəri-

nəşri-fərnəngi-İslami. Tarixsiz 

7. Tarixi-fəlsəfeyi-Qərb. Rassel Bertrand. 

8. Seyri-Hikmət dər Drupa. Foruği Məhəmməd Əli. Tehran: Zəvvar. Tarixsiz 

9. Gibb H.A.R. Sosial Reform: Factor X. The Search foran Islamic Democracy. 

The Middle East in Transition. L.1998 

10. Tarixi-Təməddon. Taynobi Arlond. Tər: Musa Aməng. Tehran: Daneş.1368 

11. Dəramədi bər tarix və dərshaneyi-tarix. Durant Vil. Tər: Müsahib Bitlahi və 

Deyləmi. Tehran:Elmi və fərhəngi. 1384 

12.  İslam və  Təməddon-İslami. Mikel Andre. Tər: Həsən Foruği. Tehran: 

Səmt.1381 

13. Daneşi-muslimin. Həkimi Məhəmməd Rza. Qum.1382 

14. Məcmueyi-asari-Mütəhhəri Murtəza. Tehran: Sədra. 1383.s.15. 

15 Həyabi-əl-Mude. əl-Qunduzi Süleyman. Nəcəf: Heydəriyye. 1384 

16. İnsani dər Quran. Mütəhhəri Murtəza. Tehran: Sədra. Tarixsiz  

 

  

İslamda insan və onun əsas missiyası 

381


 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə İslam mədəniyyətində insan konsepsiyasının iki önəmli cəhəti, yənin onun ortaq fitrəti və ali missiyası araşdırılır. Quran ayələrində insan fenomeninin 

müxtəlif xüsusiyyətləri barədə geniş  şəkildə  bəhs olunur. Burada əsas diqqət onun 

əxlaqi və  mənəvi missiyasının müəyyənləşdirilməsinə yönəlir.  İslam insanı Allahın 

Yer üzərindəki xəlifəsi sayır bu baxımdan da onun əsas missiyası mənəvi təkamüldən 

ibarətdir.  

 

 SUMMARY 

 

Man and his main mission in the Islamic culture have been considered in this 

article. In the Quran verses was extensively discussed the human phenomenon.  

Special attempt was given to moral and spiritual mission of human. A Quranic 

human is indeed a reason-centered and rationalist person, a self-directed, self-

conscious, good servant of God. His main mission is spiritual perfection.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье речь идет о сущности и натуре человека и его основной миссии в 

Исламской  культуре.  В  коранических  стихах  довольно  подробно  обсуждается 

человеческий  феномен,  особое  внимание  уделяется  его  нравственной  и 

духовной  миссии.  Ислам  рассматривает  человека  в  качестве  наместника  Бога 

на земле, отсюда его миссия заключается в духовном совершенстве. 

 

 

 Çapa tövsiyə etdi: f.e.d. K.Şərifli 

 


Сядряддин Конйявинин онтоложи бахышлары 

383


 

 

СЯДРЯДДИН КОНЙЯВИНИН ОНТОЛОЖИ БАХЫШЛАРЫ 

 

Seyed Camal Seyed Mehdi oğlu Gülşəni 

M.Füzuli adına Əlyazmalar  

İnstitunun Disertantı 

 

 

Açar sözlər: vücud, məşuq, eşq, elm, ilahi isimlər   

Keywords: existence, lover, love, science, divine names. 

Ключевые  слова:  тело,  возлюбленный,  любовь,  наука,  божественные 

имена.

 

 

«Вцъуд» 

Билдийимиз  кими, «вящдяти-вцъуд»  дащи  мцтяфяккир  Мцщйиддин  ибн  Яря-

бинин  ады  иля  ялагяляндирилмякдядир.  Лакин  бир  сыра  алим  вя  тядгигатчылар  беля 

бир нятиъяйя эялмишляр ки, «вящдяти-вцъуд», йа «пантеизм»  İбн Ярябидян даща 

яввял, Ейнцлгцззат Мийаняъи тяряфиндян даща системли шякилдя арашдырылмышдыр. 

«Вящдяти-вцъуд»  бир  нязяриййя  кими  щяля  Бяйазид  Бистами,  Ъцнейд  Баьдади, 

Мянсур  Щяллаъ  кими  илк  суфилярдя  мювъуд  олмушдур.  Лакин  Яфифинин  фикринъя, 

Ъцнейд  Баьдади  вя  Бяйазид  Бистами  «вящдяти-вцъуд»дан  дейил, «вящдяти-

шцщуд»дан  (мювъудларын  вя  йа  шащидлярин  вящдятиндян)  бящс  етмиш  вя  İбн 

Ярябинин  нязяриййясиня  бянзяр  бир  фялсяфя  формалашдырмаьа  ъан  атмамышлар. 

İбн  Ярябинин  бир  чох  ясярини  тцрк  дилиня  тяръцмя  вя  шярщ  етмиш  Ящмяд  Авни 

Конукун  фикринъя, «вящдяти-вцъуд»  термини  илк  дяфя  İбн  Яряби  тяряфиндян 

дейил,  онун  тялябяси  олмуш  Сядряддин  Конявинин  «Мифтащцл-гейб»  ясяриндя 

ишлянмишдир.  

«Вцъуд» бящси Конйявинин «Мифтащцл-гейб» ясяриндя бящс етдийи мювзу-

лардан  ян  юнямлисидир. «Вцъуд»  бящси  бир  чох  философлар,  о  ъцмлядян  Молла 

Сядра  тяряфиндян  арашдырылмыш  вя  онун  «Щикмяти-мцтяалийя»  нязяриййясинин 

ясасларындан  бири  олмушдур.  Конйяви  инаныр  ки, «вцъуди-амм»  вящдят  бахы-

мындан Щагга баьлы, кясрят бахымындан ися мювъудатла ялагядядир [5, s. 194]. 

Бязи философлар мащиййятин ясалятиня етигат етмишляр. Бу философлар арасында 

İшраг  фялсяфясинин  дащиляри  вя  онларын  ардыъыллары,  Ъялаляддин  Дявани (833-

908/1429-1502),  Сейид  Сядряддин  Дяштяки  (вяф. 930/1523), Мирдамад 


 Seyed Camal Seyed Mehdi oğlu Gülşəni  

384


(вяф.1040/1630)  вя  башгаларынын  адларыны  чякмяк  олар.  Мяшаи  философлары 

вцъуду  йа  бир-бириндян  айры  билирляр.  Бир  чох  арифляр  вцъудун  вящдяти  вя 

ясалятиня инанырлар вя кясряти вцъудун мяртябяляри вя тяъяссцмцндяэюрцрляр.  

Щягигятин  ващид  вцъуд  олуб-олмамасы  щаггында  цч  нязяриййя 

мювъуддур: 

1 – «Вящдяти-мящз» (халис  вящдят) – бу  нязяриййяни  бязи  философлар  иряли 

сцрмцшляр; 

2 – «Кясряти-мящз» (халис кясрят) – Мяшаи философларынын нязяриййяси; 

3 – «Кясрятдя вящдят вя вящдятдя кясрят». 

Молла  Сядрайа  эюря,  вцъуд  ващид  щягигят  бахымындан  мяртябя  вя 

дяряъяляря  маликдир.  Бир  мяртябядя  «ваъиб»,  диэяриндя  «мцмкцн»,  бириндя 

«сябяб», диэяриндя ися «нятиъя» йерляшир. Вя буна вящдятдя кясрят вя кясрятдя 

вящдят  дейилир.  Щягиги  вя  ясл  варлыг,  йяни  «вцъуд»  Щаггын  щямин  ваъиб 

варлыьыдыр вя бу «ваъибцл-вцъуд»дан башга ня варса, бир варлыьын кюлэяси щесаб 

едилир.  Вцъудун  фярди  тязащцрц  вя  хариъи  алямдя  тямсил  олунмасы  варлыьын 

«мцмкцн» мяртябясиндя эерчякляшир. Беля бир тяъялли вя тязащцр истяр «ваъиб», 

истяр «мццмкцн», истяр «ъювщяр», истярся дя «яряз» аксиденсийа олсун, чохлуг, 

йяни  «кясрят»  демякдир.  Демяли, «вцъуд»  дедикдя,  щягиги  вя  ясл  варлыг, 

«вящдят» дедикдя ися шяхси (фярди) вящдят нязярдя тутулур [1, s. 7]. 

Молла Сядра мащиййяти вцъудун ярязляриндян щесаб едир вя ону вцъудун 

кямиййяти  вя  кясрятинин  сябяби  билир.  Мащиййяти  ися  «инсанын  архасынъа  эедян 

бир кюлэя» адландыран алим она ясаляти аид етмир. Молла Сядрайа эюря, тясирин 

мяркязи нюгтяси вя ян мцщцм мясяляси «вцъуд»дур вя бу нязяриййя Сядряддин 

Конйявинин фялсяфясиндя дя юзцнц ачыг-ашкар бцрузя верир. 

Каинатда  мювъуд  олан  вя  зцщур  едян  щяр  бир  варлыг  «вцъуд»  вя  «шуцни-

вцъуд»дан  башга  бир  шей  дейилдир  вя  мцтляг  вцъудун  кюлэяси  олан 

мцмкцнатын  вцъуду  юз  башланьыъына  там  баьлыдыр.  Буна  мисал  олараг,  нур 

шцаларынын нур щягигятиня баьлылыьыны эюстяря билярик ки, бу нур шцалары нурдан 

айры олдуьу щалда, мцстягил дя дейилдир. 

Конйявинин фикринъя, Щаггын тяъялли вя йардымы щяр ан бу дцнйайа йетишян 

ващид  тяъяллидир.  Ващид  тяъялли  мювъудатын  мцхтялиф  габилиййят,  сифят  вя 

истедадындан  ибарятдир  ки,  юз  мяртябяляриндян  асылы  олараг,  илащи  фейз  вя 

йардымдан вя вцъуддан бящрялянсинляр. 

Конйяви  цстцнлцк,  мязиййят,  лянэимя,  чохлуг  вя  кясряти  мювъудатын 

щалларындан  билир  вя  беля  дцшцнцр  ки,  Щаггын  вцъудунун  нуру  мювъудата 

чатмазса,  демяк,  мювъудат  тамамян  йох  щалында  олар.  Демяк,  алям Сядряддин Конйявинин онтоложи бахышлары 

385


мювъуд  олмаг  вя  бу  мювъудлуьа  давам  етмяк  истярся,  Щаггын  фасилясиз  вя 

арасыкясилмяз фейзи вя йардымына мющтаъдыр.  

Яэяр Щаггын бу фейз вя йардымлары бир эюз гырпымы гядяр кясилярся, алям 

бир  андаъа  мящв  олуб  эедяр,  чцнки  бу,  алямин  йох  олмасынын  щюкмцдцр  вя 

вцъуд Щагг-таала тяряфиндян верилмиш яряздир [ 5, s. 384]. 

 

«Вцъуд» вя «хяватир»ин тязялянмяси 

 

Конйявинин  тясяввцфдя  иряли  сцрдцйц  бящслярдян  бири  дя  Молла  Сядранын «щикмяти-мцтяалиййя»  фялсяфясиндя  бяйан  етдийи  вя  «щярякяти-ъювщяри» 

адландырдыьы бящсдир ки, бу бящс Конйявинин ирфани бахышларынын ясасыны тяшкил 

едир. Конйяви дя бу фикирлярини Молла Сядра кими Гурани-Кяримдян, «Вагия» 

сурясинин 61-ъи, «Гаф»  сурясинин 15-ъи, «Фатир»  сурясинин 16-ъы, «Яр-рящман» 

сурясинин 29-ъу айясляриндян яхз етмишдир. 

Конйявинин  фикринъя,  бязи  мясяляляр  даими  щюкм  вя  сабит  тясиря 

маликдирляр,  бязиляри  дя йаваш-йаваш  мящв  олуб  арадан эедир, бязиляри ися чох 

сцрятля  бир  щалдан  диэяр  щала  кечирляр.  Бязиляринин  Щагга  нисбяти  чох  даща 

эцълц  вя  даща  халисдир.  Бизим  нязяримиздя  сабит  вя  дяйишмяз  галмасына 

бахмайараг, дцнйада щяр бир шей дяйишмякдя вя явязлянмякдядир [6, s. 93].  

Щярякят  вя  дяйишиклик  бящси  Сократ  (вяф.е.я.399)  дюврцндян  яввял  дя 

диггяти ъялб етмиш бящслярдяндир. Щераклит (вяф. е.я. 475) алямдя мювъуд олан 

щяр  бир  шейин  даими  щярякят  вя  дяйишмякдя  олдуьуну  билдирир.  Дащи  философ 

алями  дурмадан  вя  нязмли  щярякятдя  олан  бир  ъяряйан,  щярякяти  ися  варлыьын 

заты кими гялямя верир

.

 Щераклитин  фикринъя,  дцнйа  зиддиййятлярдян  тяшкил  олунмушдур  вя  бу 

дцнйанын  давамы  зиддиййятлярин  вя  мювъудатын  даими  вурушунун 

эировундадыр.  Дцнйа  иъад,  фясад,  фяна,  мящв,  эцндцз,  эеъя,  мцщарибя, 

достлуг,  щяйат,  юлцм  вя  диэяр  зиддиййятлярля  долудур  вя  бу  тязадларын  йох 

олаъаьы  эцн  дцнйа  да  арадан  эедяъякдир.  Тязадлар  арасындакы  вуруш 

«яшйа»нын  щягигяти  вя  горуйуъусудур  вя  алямдяки  тязадларын  щамысы  юз 

мяншяйини  бир  щягигятдян  алыр.  Бу  щягигяти  Щераклит  «лоэос»  адландырыр  ки, 

«фяал аьыл» вя йа «кялмя» мянасыны верир [10, s. 13; 5, s. 88, 89]. 

Арифин  дилиндя  «йенилянмя»  вя  «дяйишилмя»  бу  мянада  ишлянилир – инсан 

вцъуду  вя  инсан  щяйаты,  еляъя  дя  диэяр  мювъудат  бир-бириня  баьлы  вя  анбаан 

дяйишмякдя, явязлянмякдя вя йенилянмякдядир. Щаггдан инсана чатан варлыг 

фейзи дя щяр ан йенилянир вя дяйишир. Мювъудатын вцъудуну защирян сабит вя бир  Seyed Camal Seyed Mehdi oğlu Gülşəni  

386


щалда  эюрмямизин  сябяби  илащи  фейзин  давамы  вя  сцряклилийиндядир.  Вцъудун 

мювъудата фейз чатдырмасы даими вя ардыъыл олдуьу цчцн, щямчинин анбаан вя 

ардыъыл  олараг  щеч  бир  кясинти  вя  фасиля  олмадан  баш  вердийи  цчцн  биз  онларын 

сабит  олдуьуну  дцшцнцрцк.  Демяк,  щеч  бир  варлыг  сцкунят  щалында  вя 

щярякятсиз дейил вя юз заты вя фитрятиня уйьун олараг йени камал йолуна баьлы 

олур, щяр ан башга бир шякля дцшяряк нюгсанлы щалдан камала доьру йцксялир. 

Бу  йцксялиш  варлыьын  там  рущаниййятя  йетишмясинядяк  давам  едир,  варлыг 

маддядян  хилас  олур.  Молла  Сядранын  етигадынъа,  бу  йолда  ешг  дцнйанын 

дамарларында ахан вя варлыьын бцтцн мяртябяляриндя мювъуд олан бир ясасдыр 

[11, s. 149]. 

 

Ашиг вя мяшуг сирри 

 

İрфани  мязмунлар  сырасында  ешг  вя  мящяббятин  хцсуси  йери  вардыр. Сядряддин  Конйяви  дя  бу  мясяляйя  чох  диггят  йетиряряк,  она  верилян 

илщамларын мящз ешгин нятиъяси олдуьуну гейд едир.

 

Конйяви билдирир ки, мяшуг ашиги юз ъамал вя камалатынын ашкарланмасына баис олдуьу цчцн севир [6, s. 51]. 

Ешг  бящси  ирфани  мятнлярин  вя  ирфани  мязмунларын  ясасларындан  биридир. 

Шищабяддин  Сцщрявярди  «Щикмяти-İшраг»  ясяриндя  нурун  али  дяряъатла 

ялагясинин ешг вя мящяббят олдуьуну гейд едир вя ешги али дяряъяли мювъудат 

вя узунлуг вя ен нурлары арасындакы мювъуд ялагяляндириъи билир. Ешг варлыьын 

бцтцн мяртябяляриндя ъяряйан едяр вя ешг вя мящяббят щяр мяхлугун затында 

сабит,  мющкям  вя  давамлыдыр.  Бцтцн  варлыглар,  щятта  ъансыз  алям  вя  битки 

алями  да  бу  эювщяря  сащиб  олмагла  гиймятлидирляр.  Бцтцн  варлыгларын  бир 

мяшугу вя мящбубу вардыр ки, она чатмаг щяр кясин мягсяд вя щядяфидир вя 

щяр  кяс  она  доьру  щярякятдядир.  Ешгин  вцсяти  о  гядяр  эенишдир  ки,  халигдян 

тутмуш мяхлугун ян зяиф нцмайяндясини беля ящатя едяр [2, s. 34, 35]. 

Конйяви йазыр: «Сяй эюстяр, чалыш ки, Аллащ сяни севсин вя даима буна доьру 

ъан  ат,  чцнки  яэяр  Аллан  бир  шейи  севярся,  она  йетишяр  вя  ону  юзцня  йетишдиряр. 

Ондан башга бир кяс бу гцдрятя сащиб дейил» [6, s. 53]. 

Мящяббят  вя  ешг  ашиг  вя  мяшуг,  севян  вя  севилян  арасында  бир  сыра 

мцштяряк сифят вя хцсусиййятлярин мювъудлуьунун нятиъясидир вя бязян бир сыра 

феил вя щалларын вя йа мяртябялярин иштиракы иля щасил олар. Мящяббят вя ешг илащи 

мягам  вя  вцъуд  аляминдя  мювъуд  олан  кцлл  бир  щягигятдир  вя  инсанын 

юзцндян  фяргли  олан  диэяр  бириня  ашиг  олмасы  гейри-мцмкцндцр.  Онларын 


Сядряддин Конйявинин онтоложи бахышлары 

387


икисинин арасында мцтляг бир мцштяряк щюкмляр мювъуддур ки, онлар арасында 

олан фярглярдян даща чохдур [6, s. 55]. 

 

Хяззазын İлащийя ешг щцсулу йолларыны бяйан едян мящяббят тярифиня эюря, бу – «цряйи мящбуба олан мящяббятдян башга щяр щансы бир диэяр мящяббятин 

ширинлийиндян азад етмяк, мящбуба олан мящяббятдян  башга щяр щансы диэяр 

мящяббяти аъы билмяк» демякдир [9, s. 243]. 

О,  Щагга  олан  мящяббят  нишанялярини  Аллащын  щюкмляриня  итаят, 

щарамдан  узаглыг,  Онун  дцшмяни  иля  дцшмян,  елчиляринин  ардыъылы  олмаг, 

горху  вя  цмидля  вя  Онун  рящмятиня,  аьламадан  вя  наля  етмядян  илащи 

дярэащын  гапысынын  цзцня  ачылаъаьына  цмидсизлик  олмадан  йашамаг,  даим, 

йорулмадан ситайиш вя дуа етмякдя эюрцр [9, s. 243]. 

 

Бядянин (ъисмин) ящямиййяти  

 

Конйяви  йалныз  инсанын  рущуну  мцщцм  билиб,  бядяниня  (ъисминя)  щюрмят гоймайанлары  тянгид  едир  вя  гейд  едир  ки,  яэяр  бу  инсанлар  инсан  цчцн  бу 

дцнйадан айрылмаздан яввял щасил олан щяр камалын рущун щямин бу бядянля 

цнсиййятинин  нятиъяси  олдуьуну  вя  шяриятдя  дя  вядя  едилдийи  кими,  Щагг-

тааланын  мцшащидясиня  доьру  апардыьыны  билсяйдиляр,  щеч  заман  ону  мязям-

мят  етмяздиляр.  Аллащ  инсан  ъанына  чох  ящямиййят  верир,  юзцня  суи-гясди  вя 

билярякдян кимися юлдцрмяйи ян бюйцк эцнащлардан щесаб едир [4, s. 12]. 

 

Аллащ елчиляринин хитаб етдикляри инсанлар 

 

Аллащ  елчиляринин  бяйан  етдикляри  щягигятлярин  инсанлар  тяряфиндян  анлашыл-масы вя гябул едилмяси мцхтялиф вя фяргли олмушдур. Бу бахымдан инсанлар бир 

нечя  дястяйя  бюлцнцрляр.  Биринъи  дястя  Аллащ  пейьямбярляринин  бяйан  етдикля-

рини  истяр  анлайараг,  истярся  дя  анламадан  гябул  едянлярдир.  Конйяви  бу  ин-

санларын щамысыны ислам ящли щесаб едир. İкинъи дястя гяти сурятдя инкар едянляр, 

йяни кафир вя цсйанкарлардыр. Диэяр бир дястя бязи пейьямбярляря инаныр, бязи-

ляриня  инанмыр  вя  йахуд  пейьямбярлярин  бязи  сюзлярини  гябул  едир,  бязилярини 

гябул етмирляр. Онлар да кафирдирляр. Бязиляри ися Пейьямбярлярин кялам, бяйан 

вя мцраъиятляриня щейрятлянмиш вя гяти бир гярара эялмякдя аъиз оланлардырлар. 

Пейьямбярлярин  дявятини  гябул  етмиш  биринъи  дястянин  юзцнц  дя  дюрд 

дястяйя  бюлцрляр.  Биринъи  дястяйя  йалныз  шяриятин  защириня  баьлы,  тябир  вя  тяфсир  Seyed Camal Seyed Mehdi oğlu Gülşəni  

388


ящли  олмайан,  аьлы  кянара  гойараг,  батини  дярк  етмяйя  шювгц  вя  истяйи 

олмайан, ибадятля кифайятлянян инсанлар аиддир. 

İкинъи дястяйя аьыллары вя дярк сявиййяляри динин батинини дярк етмяйя аъиз 

оланлар  дахилдирляр.  Бу  инсанлар  салещ  ямялли,  доьру  йол  йолчуларыдырлар  вя 

Аллаща, онун камал вя ъамал сифятляриня ситайиш едярляр.  

Цчцнъц дястяйя дахил оланлар аьыл вя дярк гцввяси бахымындан анлама вя 

щягигятя  йахынлашма  гцдрятиня  маликдирляр,  лакин  мцяллим  вя  рящбярляринин 

олмамасы  вя  дцшцнъядя  хяталара  йол  вермямяляри  сябябиндян  щягигятя 

йетишмякдя аъиздирляр. 

Дюрдцнъц  дястяйя  аид  оланлар  йцксяк  щцммятли  вя  яшйанын  щягигятини 

Щагг-таала  елминдя  тяйин  олдуьу  шякилдя  танымаьа,  дярк  етмяйя  чалышан-

лардыр.  Онлар  дярк  едя  билмядиклярини  Аллащ  вя  онун  ювлийаларынын  ющдясиня 

бурахырлар.  Бу  инсанлар  пейьямбярляря  гошулмаг  арзусундадырлар  вя  Аллащын 

елчиляриня щасил оланын онлар цчцн дя щасил олмасыны вя гцрби-İлащинин ян йцксяк 

дяряъясиня йетишмяк истяйирляр [4, s. 21, 22]. 

 

«İлга»нын нювляри 

 

«İлга», йяни «гялбя эялян хитаб» ики нюв олар:  1.  Щаггдан  вя  мяляклярдян  эялян,  доьру  олан  илащи,  рящмани  вя  ряббани 

хитаб;  


2. Няфсдян эялян, надцрцст, доьру олмайан няфсани вя йа шейтани хитаб. 

İлащи  вя  ряббани  «илга»  ваъиб  вя  гейри-ваъиб  ибадятлярин  сябябкарыдыр. 

Няфсани  «илга»да  няфсани  ляззятляр  мювъуддур  вя  буна  «гялбин  хцтураты» 

дейилир.  Шейтани  «илга»  инсаны  эцнаща  дявят  едяр  ки,  она  да  «вясвас»  дейилир. 

«İлга»нын доьру дярки мейары шяриятдир. Щагга йахынлыгла, йяни гцрби-İлащи иля 

нятиъялянян  «илга»  илащи  вя  ряббанидир,  икращ  вя  нифрятля  йанашы  олан«илга»  ися 

няфсани вя шейтанидир. 

İлащи «илга»да чох язямятли ляззятляр мювъуддур ки, бцтцн инсан вцъудуну 

бцрцйяр вя бязян инсан узун мцддят йемяйя-ичмяйя ещтийаъ щисс етмяз.  

İнсан  она  кянардан  щасил  олан  «илга»лара  етимад  етмямяли,  яэяр  камил 

устадын  тярбийяси  алтында  оларса,  бу  кянар  илгалары  юз  устадына  билдирмялидир. 

Яэяр  мцяллим  бу  «илга»лары  доьру  билярся,  онлары  гябул  етмяли,  яэяр  рядд 

едярся, онлара ящямиййят вермямялидир. Бу нюв«илга»ларын нишаняси кими язаб, 

наращатлыг вя буна бянзяр щисляри мисал эюстярмяк олар [4, s. 39, 40]. 

 


Сядряддин Конйявинин онтоложи бахышлары 

389


Хялвят вя тянщалыьын эюзялликляри 

 

Тянщалыг  вя  хялвятин,  йяни  хялгдян  узаглашараг  Щагга  йахынлашмаьын нятиъяси  Щагг-таалайа  чатманын  йоллары  вя  цсулларыны  ялдя  етмяйи  дцшцнмяк, 

бу  дцшцнмянин  нятиъяси  вя  сямяряси  Щаггын  зикри,  зикрин  дя  нятиъяси  Щаггы 

дярк  етмякдир.  Давамлы  вя  ардыъыл  зикрин  нятиъяси  ися  бу  дярк  вя  диггят  вя 

нязарятин давамы, бу диггят вя нязарятин давамынын нятиъяси ися Щаггын разы 

олмадыьы ишдян Щагг гаршысында щяйадыр. Бу щяйанын да нятиъяси ядяб, ядябин 

нятиъяси  шярият  ганунларына  риайят  вя  шяриятин  тяйин  етдийи  чярчивядян 

чыхмамагдыр  ки,  бунун  да  нятиъяси  Худавяндя  йахынлыг,  онунла  цнс  вя  илащи 

тяряфиндян гябул олунмагдыр [4, s. 46]. 

Конйяви  ниъат  вя  гуртулуш  йолуну  Аллащла  мцхалифятдян  чякинмяк,  ял 

чякмяк  вя  Щаггдан  башга  щяр  бир  шейдян  цз  дюндярмякдя  эюрцр  ки,  буна 

«инабят»  дейилир. «İнабят»  гялби  шцбщя  гаранлыьындан  гуртармаг,  гяфлятдян 

узаглашараг Щаггы зикр етмяйя вя сямимиййятя йюнялтмяк демякдир [1, s. 93]. 

Алим  инабятин  нятиъясини  тювбя  вя  кечмишдян  пешманчылыг  билир  вя  бунун 

нишаняси  олараг  щцзн,  гям-гцсся,  заманын  щядяр  эетмясиндян,  индики  заман 

вя  эяляъякдян  горху,  Аллащдан  башга  щяр  бир  варлыгдан  узаглашмаьы  мисал 

эюстярир [4, s. 46]. 

 

«Ясмаи-илащи» – «Аллащын адлары» 

 

Сядряддин  Конйявинин  бир  чох  ясярляриндя  щаггында  бящс  олунан  вя алимин  фикирляринин,  дцнйаэюрцшцнцн  вя  нязяриййясинин  ясасыны  тяшкил  едян 

бящслярдян  бири  илащинин  халис  вя  мцтляг  вцъудунун  алямдя  тязащцрляринин 

мяъмусудур.  Щяр  бир  варлыг – мювъудат  Онун  хцсуси  ад  вя  мяхсуси 

мяртябядя мязщяридир [4, s. 271]. 

Яслиндя  «ясмаи-илащи»  йарадылыш  бюлцмцня  аид  олараг,  щяр  бир  ад  алямдя 

юзцнямяхсус  иш  вя  тясирдян  гайнагланар.  Сонралар    Молла  Сядра  тяряфиндян 

даща  да  эенишляндирилиб  тякмилляшдирилмиш  «вящдятдя  кясрят,  кясрятдя  вящдят» 

нязяриййясинин  йаранмасына  зяминя  йарадан  бу  фикирлярдир:  Аллащ  кясрятин 

ващидидир,  чохлуг  тяшкил  едян  адлар  заты  ифадя  етмяляри  бахымындан  ващид  вя 

сифятляри ифадя етмя бахымындан чохдурлар.  

İбн  Яряби  арифлярдян  биринин  дилиндян  буйурур:  Щяр  «исим» –ад  заты  ифадя 

етмяси  бахымындан  бцтцн  «исим»ляри – адлары  ящатя  едяр,  чцнки  зат  бцтцн 

сифятляря  маликдир. «Ясмаи-илащи»  алямдя  кясрятин  мяншяйидир  вя  Щаггын  заты 


 Seyed Camal Seyed Mehdi oğlu Gülşəni  

390


танынмамыш,  намялум  галдыьы  цчцн  «ясмаи-илащи»  олмаса  иди,  биз  Щаггын 

фитрятини  танымаг,  дярк  етмяк  цчцн  башга  йол  тапа  билмяздик.  Алямин  бцтцн 

фяргляри,  нювляри,  мяртябя  вя  дяряъяляри  «ясмаи-илащи»йя  аиддир.  Аллащын  адлары 

ики  нювдур:  бязиляри  инсан  сифятляри  иля  йахындырлар  вя  цмумиййятля  эютцрсяк, 

дцнйаны  якс  етдирмирляр.  Диэяр  нюв  ися  инсан  кими  дейилдир  вя  цмумиййятля 

бцтцн  дцнйаны  якс  етдирир. «İлк»  вя  «сон» – алямин  узунлуг  бахымындан 

кясряти вя заман фяргини ящатя едир. «Защир» вя «батин» ися яшйанын мяртябя вя 

мяканын бахымындан фяргини ящатя едир.Бу дюрд ад бцтцн алямя аиддир.  

İбн  Ярябинин  «вящдятдя  кясрят,  кясрятдя  вящдят»  нязяриййяси  иля  баьлы 

олараг нягл етдийи мювзулардан бири «эюй гуршаьы» мювзусудур: рянэсиз олан 

ващид нур щава иля тямаса эиряряк, эюй гуршаьы шяклиндя тязащцр едир. Бу эюй 

гуршаьынын чохлу рянэляри вардыр вя ващид нур бцтцн бу рянэляря маликдир, йяни 

бу  еля  щямин  «вящдятдя  кясрят»дир.  Щямин  нурун  мцхтялиф  рянэлярдя  тязащцр 

етмяси  дя  «кясрятдя  вящдят»дир.  Эюй  гуршаьы  мисалы  алямин  хяйали  олмасыны 

эюстярир,  чцнки  эюй  гуршаьынын  варлыьыны  бцтцн  рянэляри  иля  инкар  етмяк 

мцмкцн дейил вя ейни заманда аьыл дейир ки, орада щеч бир шей йохдур. Даща 

бир  мисал  олараг  рянэли  шцшяни  эюстярмяк  олар:  яэяр  рянэсиз  ващид  нур  рянэли 

шцшяйя  дцшярся,  о  шцшянин  архасындан  мцхтялиф  рянэляр  шяклиндя  защир  олар. 

Яэяр  бу  нур  бир  ъисмин  цзяриня  дцшярся,  рянэли  нурлардан  ибарят  бир  дястя 

йаранар ки, буну эюрян инсанын щисляри бурада бир нечя нурун мювъудлуьуна 

инандырар, лакин аьлы ися еля щямин ващид нурун олдуьуну тякид едяр [8, s. 498, 

499, 560, 570]. 

 

 


Сядряддин Конйявинин онтоложи бахышлары 

391


Yüklə 3,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin