Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz


K ənd təsərrüfatı  bitkilərinin yeni növlərinin  işlənib  hazırlanmasıYüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

K

ənd təsərrüfatı  bitkilərinin yeni növlərinin  işlənib  hazırlanması. 

Bitkil


ərin düzgün becərilməsi  metodikası  yüksək məhsuldarlığı  yaxşılaşdırılmış 

bitki sortlarmm bec

ərilməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da itkilərin azaldılmasma 

v

ə  kənd  təsərrüfatını  iqlim  dəyişikliyinin  nəticələrinə  və  su  resurslarmın çatışmazlığına daha dayanıqlı etməyə yardım edər. Lakin FAO-nun sənədində ətraf 

 

mühitə  və  insan  sağlamlığına  mümkün  təsir edə  biləcək neqativ təsirindən 

qorunması  məqsədilə  yeni  texnologiyaların  diqqətli təhlininin vacibliyi qeyd 

edilmişdir.  

K

ənd təsərrüfatı  elmi-tədqiqatyeniliklərinə  investisiyaların  artırılması. 

Bu faktı nəzərə alsaq ki, elmi-tədqiqat yeniliklərinə investisiyaların qoyuluşu kənd 

t

əsərrüfatına dəstəyin ən effektiv üsuludur, elmi-tədqiqat yeniliklərinə iri dövlət və f

ərdi  qoyuluşlar  vacibdir,  çünki  kənd təsərrüfatı  müasir  texnologiyalardan  və 

metodlardan istifad

ə  edilməsindən gəlirlər  əldə  edir. Eyni zamanda iqlim 

d

əyişikliyi və su ehtiyatlarmm sürətlə azalması ilə kənd təsərrüfatında tədqiqatlara v

ə yeniliklərə daha böyük həcmli investisiyaların qoyuluşuna tələbat artırılmalıdır.  Mövcucl olan "m

əhsuldarlıqda çatışmazlığın" örtülməsi. Bu gün bir çox 

fermalar istehsal ed

ə  bildiyindən daha az ərzaq istehsal edir, çünki onlar 

t

əkmilləşdirilmiş  toxumlarm  üstünlüyündən və  hal-  hazırda  mümkün  olan bitkil

ərin becərilməsi metodikalarmdan istifadə  etmirlər. Bu hal maliyyə 

çatışmazlığı, məlumatlarm məhdudluğu, məlumatlarm yayılması üzrə xidmətlərin 

yet


ərincə  inkişaf  etməməsi və  lazim olan texniki səriştənin  əldə  edilməsi üçün 

yet


ərincə imkanlarm olmaması səbəbindən irəli gəlir. 

 

  

1.2. 

Dünya taxıl bazarının vəziyyəti 

 

2012-ci ild

ə  FAO  tərəfindən  hazırlanmış  taxıl  üzrə  dünya  istehsalının  ilk 

proqnozu 2011-ci ill

ə müqayisədə 1 faiz artım (və ya 27 milyon ton artıq) - 2 371 

milyon ton n

əzərdə tutulur. Yem taxılının və düyünün istehsalının həmçinin artımı 

gözl


ənildiyi halda buğdanın yığımı azala bilər. 

D

ənli bitkilərin ümumi istehlakı gözlənildiyi kimi 2012 - 2013-cü illərdə 1,4 faiz 2 357 milyon tonad

ək, bununla yanaşı yem taxılının istehlakı, ərzaq taxılının 

istehlakı isə əhalinin artımına uyğun artacaq. Digər tərəfdən, bioyanacağın istehsalı 

üçün taxılın sənaye istehlakı güman ki, bir neçə il sürətli artım illərindən sonra bir 

q

ədər yavaşıyacaqdır. Dünya  istehsalı  və  istehlakının  ilkin  proqnozlarına  uyğun  olaraq  2013-cü 

ild


ə  kənd təsərrüfatı  mövsümün  axırına  taxılın  dünya  ehtiyatlarının  524 milyon 

tonad


ək artma, təxminən 9 milyon və ya 1,7 faiz ilkin ehtiyatların səviyyəsindən 

yüks


ək olma ehtimal olunur. Bu hal dünya ehtiyatlarının qiymətləndirməsinə görə 

22 faiz s

əviyyəsində  saxlanılması  istehlak  nisbətində  heç bir əhəmiyyətli 

d

əyişikliklərə gətirib çıxarmamalıdır. Əsas dənli bitkilər arasında yem taxılının və düyünün 

ehtiyatlarının artırılması ilə yanaşı buğdanın dünya keçici ehtiyanlarının 

azalması  proqnozlaşdırılır.  Yem  taxılının  artımının  proqnozlaşdırılmasında 

ehtiyatların  istehlaka nisbəti hələ  də  təhlükəli,  çox  aşağı  -  14,3 faiz 

s

əviyyəsindədir, bu isə 2011- 2012-ci illərin göstəricisindən bir qədər yüksəkdir. 2012-2013-cü ill

ərdə, proqnozlara görə taxılın dünya ticarətinin həcmi 295,5 

milyon tona çatacaq, bu da 2011-2012-ci il göst

əricisindən bir qədər yüksəkdir. 

Bel

ə  artım  əsasən  buğda  təklifinin gözlənilən  azalmasını  artıqlaması  ilə kompensasiya ed

ən qarğıdalının istehsalının artımı ilə bağlıdır, eyni zamanda düyü 

ticar

əti sabit səviyyədə proqnozlaşdırılır. 2012-ci ilin aprel 

ayında dənli bitkilərin FAO qiymətlərinin indeksi orta 

hesabla 224 b

ənd təşkil etmişdir, bu da mart ayının göstəricisindən 2 faiz aşağıdır, 

bunula  yanaşı  bütün  dənli bitkilər  təklifin  yüksək  konyukturası  fonunda 

qiym


ətlərin  aşağı  dinamikasını  göstərir.  Aprel  ayında  ötən ilin müvafiq  ayı  ilə 

müqayis


ədə buğda üzrə qiymətlər 21 faiz, qarğıdalı üzrə 15 faiz, düyü üzrə 4 faiz 

aşağı olmuşdur.  

Dünya taxıl bazarı 

 

Dünya balansı 

2010/11 

2011/12 


qiym

ətlən- 


dirm

ə 

2012/13 proqnoz 

2012/13-cü ild

ə 

2011/12-ci ilə 

nisb


ətində 

d

əyişikliklər milyon ton 

İstehsal 2 253.7 

2 344.1 


2 370.7 

1.1 


Ticar

ət 


281.4 

293.1 


295.5 

0.8 


İstehlak, cəmi 

2 275.4 


2 324.7 

2 357.2 


1.4 

Ərzaq 


1 059.4 

1 073.4 


1 084.7 

1.1 


Yeml

ər 


763.8 

789.8 


806.6 

2.1 


2

 

Digər istehlak 

452.2 


461.5 

465.9 


1.0 

növl


əri 

 

  

 

Dövrün sonuna ehtiyatlar 500.6 

515.2 


524.0 

1.7 


 

Buğda bazarının vəziyyəti 

 

2012-ci ild

ə taxıl istehsalının son proqnozu mart ayında dərc edilmiş FAO-

nun proqnozu il

ə müqayisədə 2011-ci ildən daha kəskin azalmasını göstərir. 2012-

ci ild


ə, gözlənildiyi  kimi,  buğdanın  dünya  istehsalı  2011-ci illə  müqayisədə  3,6 

faiz, v


ə ya 675 milyon tonadək azalacaq. Dünya istehsalının gözlənilən azalması 

il

ə  eyni zamanda 2012/13-cü illərdə  buğdanın  ümumi  istifadəsinin  bir qədər azalacağı ehtimal olunur. 2011/12-ci illərdə yemə olan tələbatın kəskin artması ilə 

buğdanın  istifadəsi  xeyli  artmışdır.  Lakin  gələn mövsümdə  yem  taxılının 

istehsalının bərpa edilməsi gözlənilir, ehtimal var ki, buğdanın yem kimi istifadə 

edilm


əsi daha normal səviyyəyədək azalacaq. 

Buna baxmayaraq, bu mövsümd

ə  ehtiyatların  xeyli  artırılmasından  sonra 

proqnozlara gör

ə  gələn mövsümdə  buğda  ehtiyatlarının  6,5  faiz,  183  milyon 

tonad


ək azalacaq. Hal-hazırda  gözlənildiyi kimi, buğdanın  istehlakı  azalmadığı, 

əksinə artdığı halda ehtiyatlar daha çox azalacaq. 

2011/12-ci ill

ərdə  olan 8,7 faiz artımından sonra 2012/13-cü illərdə 

buğdanın  dünya  ticarətinin təxminən  1,7  faiz  azalacağı  proqnozlaşdırılır,  bu  da 

idxala t


ələbatın  azalmasını  əks etdirir, xüsusilə  də  yem  buğdasına.  Nəticədə, 

b

uğdanın  dünya  istehsalının gözlənilən  azalmasına  baxmayaraq,  ehtimal  var  ki, qiym

ətlərin  artmasının  təsiri zəifləyəcək.  İri  ixrac  fondları  dünya  bazarlarının 

konyukturasına təsir göstərir, belə ki, təklif sferasında ciddi gözlənilməz hallar baş 

verm


əsə,  yaxın  aylarda dünya qiymətləri çox ehtimal ki, 2011/12-ci illərdə 

olduğundan daha aşağı olacaq.  

Buğdanın dünya bazarı 

 

Dünya balansı 

2010/11 

2011/12 


qiym

ətlən- 


dirm

ə 

2012/13 proqnoz 

2012/13-cü ild

ə 

2011/12-ci ilə nisbətində 

d

əyişikliklər milyon ton 

İstehsal 655.6 

700.0 


675.1 

-3.6 


Ticar

ət 


124.6 

137.4 


135.0 

-1.7 


İstehlak, cəmi 

664.1 


690.7 

686.5 


-0.6 

Ərzaq 


468.0 

473.5 


475.5 

0.4 


Yeml

ər 


120.8 

138.9 


133.8 

-3.7 


Dig

ər istehlak növləri 

75.2 

78.3 


77.3 

-1.3 


Dövrün sonuna ehtiyatlar 

188.2 


195.3 

182.7 


-6.5 

 

  

3

 

Yem üçün taxıl bazarının vəziyyəti  

2012/13-cü ill

ərdə istehsal prosesi ilə əlaqədar yem üçün taxıl bazarının tələbatı və 

t

əklif proqnozu belə  erkən mərhələlərə  olduqca  şərtidir. Buna baxmayaraq, son m

əlumatlara əsasən, 2012-ci ildə dünya istehsalı rekord səviyyəyə istiqamətlənmiş, 

bu da 2011/12-

ci  ıllərin təchizat vəziyyətinin xeyli cətin  olduğunu  nəzərə  alaraq 

olduqca 

əlamətdar hadisədir.  Proqnozlara  uyğun  olaraq,  dünya  istehsalının 

gözl

ənilən artımı ABŞ-da əkin sahələrinin kəskin artması ilə əlqədardır. Cari ill

ə  müqayisədə  2012/13-cü illərdə  buğdadan  fərqli olaraq yem üçün 

qarğıdalının  istifadəsinin  artması  ilə  əlaqədar istifadənin ümumi həcminin daha 

yüks


ək  artımı  proqnozlaşdırılır.  Yem  üçün  taxılınm dünya ticarəti 2011/12-ci 

ild


əki  azalmasından  sonra,  həmçinin  genişlənəcək, eyni zamanda artımın  böyük 

hiss


əsi qarğıdalının  hesabına əldə ediləcəkdir. Bəzi ölkələr, xüsusilə də  Asiyada, 

buğdanın  deyil yem üçün taxılın  idxalını  bərpa edəcək, eyni zamanda onun 

qiym

ətlərinin rəqabətə daha da davamlı ola biləcəyi gözlənilir. Yem  üçün  taxılın  dünya  ehtiyatları,  gözlənildiyi kimi 2013-cü ilin mövsümünün 

sonuna artacaq, lakin ehtimal var ki, yet

ərincə  olmasın. Bunu ehtiyatların 

istifad


əyə olan nisbətinin proqnozlaşdırılan göstəriciləri əks etdirir. Həmçinin qeyd 

etm


ək vacibdir ki, iri ixracçıların ehtiyatları çox güman ki, orta səviyyədən aşağı 

olacaqdır. 

 

Dünya bazarı 

 

Dünya balansı 

2010/11 


2011/12 

qiym


ətlən- 

dirm


ə 

2012/13 


proqnoz 

2012/13-cü ild

ə 

2011/12-ci ilə 

nisb


ətində 

d

əyişikliklər milyon ton 

İstehsal 1 130.1 

1 163.9 


1 207.3 

3.7 


Ticar

ət 


121.6 

121.3 


126.0 

3.9 


İstehlak, cəmi 

1 150.5 


1 165.6 

1 193.7 


2.4 

Ərzaq 


202.0 

204.0 


206.7 

1.3 


Yeml

ər 


631.0 

638.7 


660.2 

3.4 


Dig

ər istehlak növləri 

317.5 

322.9 


326.8 

1.2 


Dövrün sonuna  ehtiyatlar 

171.4 


167.1 

177.1 


6.0 

 

Düyü bazarının vəziyyəti 

 

Düyünün dünya qiym

ətləri 2011-ci ilin sentyabr ayından  aşağı  düşməyə 

başlamışdır,  bu  da  Hindistanın  adi düyü sortlarınm  kütləvi  ixracının  bərpası  ilə 

eyni zamana t

əsadüf  etmişdir.  Ölkənin dünya düyü bazarına  qayıdışı  ixracçılar 

arasında güclü rəqabətə  gətirmişdir  və  praktiki olaraq Tailandda dünya 

kotirovkaları  üçün  istehsalçıların  yüksək qiymətlərinin dəstəyi siyasətinin 

saxlanmasını  neytrallaşdırmışdır.  2012-ci  ilin  aprel  ayına  olan  vəziyyətinə  görə 


4

 

dünya qiymətləri  düyünün  bütün  sortları  üzrə  sentyabr  ayının  səviyyəsindən 10 

faiz aşağı düşmüşdür. 

2011-ci  ild

ə  dünyada  düyü  istehsalı  2,6  faiz  artmışdır.  Ehtimal  edilir  ki, 

normal  hava  şəraiti və  miqyaslı  sahə  proqramlarının  inkişaf  etdirilməsi  şərtilə 

2012-ci ild

ə bu faiz daha 1,7 faiz, 488 milyon tonadək (təmizlənmiş düyü hesabı 

il

ə) artacaq, baxmayaraq ki, Cənubi Amerikada məhsulun ilk nəticələri bir qədər t

əəsüfləndiricidir. 

2012-ci  ild

ə  praktiki olaraq ənənəvi iri idxalçıların  tədarükünün  azalması 

n

əticəsində  düyü ticarətinin  2,6  faiz  aşağı  düşəcəyi  proqnozlaşdırılır.  İxracçılar arasında  Tailand,  gözlənildiyi kimi rəqabətə  davamsız  qiymətləri səbəbindən 

satışın  daha kəskin  azalması  ilə  qarşılaşacaq,  lakin  əvvəlki kimi öz liderliyini 

qoruyub saxlayacaq. E

htimal edilir ki, Vyetnam ixracın həcminə görə ikinci yerdə 

qalaraq  ixracın  səviyyəsini ötən ilin səviyyəsində  qoruyub  saxlayacaq.  Əksinə 

olaraq, Hindistanın ixracı elə səviyyədə artmalıdır ki, o həcminə görə Pakistan və 

ABŞ-dan irəli keçərək üçüncü yerdə olacaq. 

H

əm 2011-ci, həm də  2012-ci ildə  düyünün  dünya  istehsalı,  gözlənildiyi kimi,  istehlakı  qabaqlayacaq.  Nəticədə  2011/12 və  2012/13-cü illərin  satış 

mövsümünün sonuna 

dünyanın düyü ehtiyatlarının artması proqnozlaşdırılır, bu da 

dünya 


ehtiyatlarının  istifadəyə  qarşı  nisbətinin yeni, maksimum həddinədək 

artmasına gətirib çıxaracaq. 

2011-ci ild

ə  proqnozlara  uyğun  olaraq,  dünya  istehsalının  istehlakı 

üst

ələməsi nəticəsində 2013-cü ildən ən yüksək səviyyəsinə çatacaq.  

dünya balansı 

(taxıla hesablanmış) 

2010/11 


2011/12 

qiym


ətlən- 

dirm


ə 

2012/13 


proqnoz 

2010/11-ci ill

ə 

müqayis


ədə 

2011/12-ci ild

ə 

d

əyişikliklər milyon ton 

İstehsal 455.4 

468.1 


480.1 

2.6 


Ticar

ət 


31.5 

35.2 


34.3 

-2.6 


İstehlak, cəmi 

448.6 


460.8 

468.4 


1.6 

Ərzaq 


382.4 

389.3 


395.9 

1.7 


Dövrün sonuna ehtiyatlar 

134.4 


141.0 

152.8 


8.4 

 


1.3. 

Ət və ət məhsulları bazarının vəziyyəti 

 

T

əkcə  quş  və  donuz  ətinin  hesabına 2012-ci ildə  ətin  dünya  istehsalı t

əxminən 2 faiz, 302 milyon tonadək artacaq. Bu sektorda artımın  xeyli hissəsi 

inkişaf edən ölkələrdə əldə ediləcək, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək 

istehsal x

ərclərinin gəlirliyi ilə  problemlərin  mövcud  olması,  ətin daxili 

istehlakının  durğunluğu  və  inkişaf  edən ölkələr  tərəfindən sərt rəqabət səbəbilə 

ehtimal var ki, istehsal aşağı düşəcək. Əsas idxalçı ölkələrdə istehsalın artımı ətin 

dünya ticar

ətinin  dinamikasının  ləngiməsinə  gətirib  çıxarması  nəticəsində  satış 

bazarları uğrunda mübarizənin 2012-ci ildə güclənəcəyi gözlənilir. Bu da inkişaf 

etmiş  ixracçı  ölkələrdən  ixracın  məhdudlaşdırılmış  imkanları  ilə  birgə  dünya 

bazarının  strukturunu  inkişaf  edən ölkələrin,  əsasən də  Braziliya və  Hindistanın 

xeyrin

ə dəyişdirir. Ətin dünyada ən iri ixracçısı ABŞ-dakı quraqlıq və digər ixracçı ölkələrdə 

mal-


qaranın sayının məhdudiyyəti ətə olan dünya qiymətlərini 2012-ci ilin birinci 

rübünd


ə  rekord səviyyədə  saxlanılmışdır.  Aprel  ayında 182 bənd təşkil  edərək 

FAO- nun 

ət üzrə qiymət indeksləri mart ayı ilə müqayisədə artmışdır. İdxala olan 

t

ələbatın yavaşlaması və inkişaf etmiş ölkələrdə iki il istehlak durğunluğu 2012-ci ild

ə qiymətlərin təzyiqinə gətirib çıxara bilər, lakin cari ildə ətin istehsalı əsasən 

yeml

ərə  olan qiymətlərdən və  heyvanların  xəstəliklərilə  vəziyyətindən  asılı olacaqdır. 

Dünya 

ət bazarı 

 

dünya balansı 

2010/11 


2011/12 

qiym


ətlən- 

dirm


ə 

2012/13 


proqnoz 

2010/11-ci ill

ə 

müqayis


ədə 2011/12-ci 

ild


ə dəyişikliklər 

milyon ton k

əsilmiş çəkidə 

İstehsal 294.6 

297.2 


302.0 

1.6 


Mal 

əti 


67.5 

67.5 


67.5 

Quş əti 98.2 

101.6 


103.5 

1.8 


Donuz 

əti 


109.9 

109.0 


111.7 

2.6 


Qoyun 

əti 


13.5 

13.5 


13.6 

0.9 


Ticar

ət 


26.6 

28.5 


29.2 

2.4 


Mal 

əti 


7.7 

7.8 


8.1 

4.0 


Quş əti 

11.6 


12.6 

13.0 


3.1 

Donuz 


əti 

6.2 


7.1 

7.0 


-0.7 

Qoyun 


əti 

0.8 


0.7 

0.7 


1.4 

T

ələbat və təklif göstəriciləri 

(Əhalinin hər nəfərinə ərzaq istehlakı 

Bütün dünya (kq/il) 

42.5 

42.3 


42.5 

0.5 


İnkişaf etmiş ölkələr (kq/il) 

79.2 


78.9 

78.4 


-0.5 

İnkişaf edən ölkələr (kq/il) 

32.4 

32.3 


32.8 

1.5 


 

 


FAO-nun 


ətə olan qiymətlərin 

indeksi (2002-2004=100) 

2010 

2011 


2012 

yanvar-


aprel 

2011-ci il yanvar-aprel 

dövrü il

ə müqayisədə 

2012-ci il yanvar-aprel 

dövrün


ə dəyişikliklər,% 

152 


157 

179 


3.3 

 

Süd və süd məhsulları bazarının vəziyyəti 

 

Süd  m


əhsullarına olan qiymətlər 2011-ci ilin ortalarından  dünya  bazarına 

t

ədarükün  artması  ilə  aşağı  düşməyə  başlamışdır.  Aprel  ayında  süd  istehsalının c

ənub  yarım  kürəsində  mövsümün  uğurlu  bitməsindən,  şimal  yarım  kürəsində 

pozitiv 

başlamasından sonra gələcəkdə  aşağı  düşməsi  müşahidə  olunmuşdur. 

Qiym

ətlərin  aşağı  düşməsi  ixrac  fondlarının  artımını,  həmçinin də  avronun  ABŞ dolları  nisbətində  məzənnəsinin  aşağı  düşməsini  əks  etdirir.  Bu  yaxınlarda  aşağı 

m

əzənnənin  düşməsinə  baxmayaraq, süd məhsullarına  olan  qiymətlər çoxillik qiym

ətlərin orta səviyyəsindən xeyli yüksək olaraq qalır. 

Aİ  ölkələrində  və  ABŞ-da dövlət  tərəfindən maliyyələşdirilən  ehtiyatların 

minimum s

əviyyəsi  şəraitində  süd bazarı  istehsalında  və  süd  məhsullarının 

mövcüdluğunda  qəflətən  baş  verən dəyişikliklərə  xüsusilə  həssasdır.  Buna 

baxmayaraq, 2012-

ci  ilin  qalığına  istehsalın  pozitiv  proqnozu  qiymətlərin 

g

ələcəkdə aşağı düşməsinə gətirəcək. 2012-ci ild

ə dünya süd istehsalı 2,7 faiz artaraq 750 milyon tona çatacaqdır. 

Artımın regionların çox hissəsində gözlənildiyinə baxmayaraq, Asiya, gözlənildiyi 

kimi, artımın xeyli hissəsini təmin edəcək. 

Süd m

əhsulları ilə dünya ticarəti proqnozlara uyğun olaraq 2012-ci ildə də artacaq. 

İdxalın gözlənildiyi kimi süd ekvivalentində 52,7 milyon tonadək artdığı 

halda, t

ələbat sabit olaraq qalacaq. Asiya əsas bazar olaraq qalacaq, ondan sonra 

Şimali Afrika, Yaxın Şərq, Latın Amerikası və Karib hövzəsi gələcək. İdxala olan 

dünya t


ələbatının artımı gözlənildiyi kimi, əsasən Okeaniya və Cənubi Amerikada 

südün otlaq 

istehsalının hesabına təmin ediləcək. 

 

FAO-nun ətə olan qiymətlərin 

indeksi (2002-2004=100) 

2010 

2011 


2012 

yanvar-


aprel 

2011-ci il yanvar-aprel 

dövrü il

ə müqayisədə 

2012-ci il yanvar-aprel 

dövrün


ə dəyişikliklər,% 

200 


221 

198 


-13.4 

 

Süd məhsullarının dünya bazarı: əsas rəqəmlər 

 

d

ünya balansı 2010/11 

2011/12 


qiym

ətlən- 


dirm

ə 

2012/13 proqnoz 

2010/11-ci ill

ə 

müqayis


ədə 

2011/12-ci ild

ə 

d

əyişikliklər milyon ton süd

ə hesablanmış 

C

əmi, süd istehsalı 713.6 

730.1 


750.1 

2.7 


C

əmi, ticarət 47.8 

50.7 


52.7 

4.0 


T

ələbat və təklif göstəriciləri Əhalinin hər nəfərinə ərzaq istehlakı: 

Bütün dünya (kq/il) 

103.3 

104.5 


106.1 

1.6 


İnkişaf etmiş ölkələr (kq/il) 

233.4 


234.3 

237.8 


1.5 

İnkişaf edən ölkələr (kq/il) 

67.8 

69.5 


71.1 

2.2 


Ticar

ət -istehsalın payı (%) 

6.7 

6.9 


7.0 

1.2 


 

 

Dünya üzr

ə taxıl istehsalında Azərbaycanın payı 

 

göstəricilər 

2012-ci il üzr

ə 

1. D

ənli bitkilərin səpin sahəsi, milyon ha 

Dünya, c


əmi 

1 572,0 


      o cüml

ədən Azərbaycan 

1,032 

ondan buğda: Dünya, c

əmi 


1 048,0 

      o cüml

ədən Azərbaycan 

0,688 


Yüklə 7,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin