MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı-2010Yüklə 2,7 Mb.
səhifə15/15
tarix25.04.2017
ölçüsü2,7 Mb.
#15731
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

İÇİNDƏKİLƏR:
Böyük türkmən şairi Məxdumqulu Fəraqi (Ramiz Əskər).................3
Tükmən birliyi, vətən, ailə
Türkmənin...................................................................................... .31

Türkmən binası.................................................................................33

Bilinməz...........................................................................................34

Tökər olduq yaşımız.........................................................................35

Çovdur xan.......................................................................................36

Çovdur xan üçün...............................................................................37

Zarlar içində.....................................................................................38

Dövlətəlinin......................................................................................39

Abdulla.............................................................................................41

Dedilər..............................................................................................42

Ya Əhməd şah…………………………………………………......43

Sizindir………………………………………………………….....44

Gürgənin...........................................................................................45

Hasar dağındadır...............................................................................46

Sonu dağı..........................................................................................47

Olduq................................................................................................48

Gözlərəm...........................................................................................49

Atamın………………………………………………………….......50

Azadim hanı?....................................................................................51

Qardaş Abdulla.................................................................................53

«Şirqazi»...........................................................................................54
Badə şeirləri
«Durgil» dedilər ...................................................................56

«Oyan» dedilər..................................................................................59

Uçdum, yaranlar………………………………………………........60

Oldum giryana..................................................................................61

Bizə sarı........................................................................................... 63

Seyran içində................................................................................ ...64

Divana gəldi……………………………………………………......65

Bir nan gətirdi……………………………………………………...66

Küllahlı gəldi…………………………………………………........67

Gördüm………………………………………………………….....68Məhəbbət lirikası
Kərəm istərəm...................................................................................69

Ayrıldım............................................................................................70

Ayıran...............................................................................................71

Gözəlsən...........................................................................................72

Gözüm düşdü....................................................................................73

Diləyim.............................................................................................74

Yar, səndən.......................................................................................75

Utanmaq............................................................................................77

Hər yana............................................................................................78

Dilbərin.............................................................................................80

Qara gözlərin.....................................................................................81

Neylər yarım, ya Allah......................................................................82

Narı dilbərin......................................................................................83

Göydən enməz, yaranlar…………………………………………...85

Döndü...............................................................................................86

Gülə bənzər………………………………………………………...88

Başdan, doğrusu................................................................................89

Üzündən............................................................................................91

Sizə....................................................................................................92

Eşqin kitabın açalım..........................................................................93

Gördünmü……………………………………………………….....94

Sataşdım……………………………………………………............96

Hindistanda xəyalım.........................................................................97
İctimai, fəlsəfi şeirlər, vücudnamələr
Neyləyim, biçarəyəm........................................................................99

Biçarəyəm.......................................................................................100

Bəxtim qaradır................................................................................101

Əcəb əyyam gəlmədi.......................................................................103

Ötgil, Fəraqi....................................................................................104

Qıldı................................................................................................106

Gəldi................................................................................................107

İlən.................................................................................................108

Oldu................................................................................................109

Çilimkeş……………………………………………………….....110

Bu dünya…………………………………………………………111

Zamanıdır.......................................................................................113

İnildər……………………………………………………………..114

Varmı……………………………………………………………..115

Olmasın...........................................................................................116

Gülüş ilə..........................................................................................117

İstər.................................................................................................118

Narı olmasa……………………………………………………….119

Əylənməz...……………………………………………………….120

Hanı……………………………………………………………….121

Getdi................................................................................................122

Ağlaram...........................................................................................123

Olmaz..............................................................................................124

Bir işə ulaşdı...................................................................................125

Yaranlar...........................................................................................126

Yerdə...............................................................................................127

Mərd olmaz.....................................................................................128

Qalmazlar........................................................................................129

Muğam qaşında...............................................................................130

Eylədi..............................................................................................131

Olmasa............................................................................................132

Gedər……………………………………………………………...133

Oldun……………………………………………………………...134

Mərd iləni........................................................................................135

Qalmadı...........................................................................................136

Nə iş gələr başımıza,.......................................................................137

Lərzanədir.......................................................................................138

Nəzər salmaz...................................................................................139

Oldum.............................................................................................141

Sel qalmaz…………………………………………………….......143

Bağ budağı......................................................................................144

Batdı, yaranlar…………………………………………………….145

Hey………………………………………………………………..146

Yalan dünya....................................................................................147

Neçə yaşındadır…………………………………………………..148

Yer iləni. ........................................................................................149

Qalsın. ............................................................................................151

Getmək. ..........................................................................................152

İlə. ..................................................................................................153

Könül coşundadır. ..........................................................................154

Gözlər. ...........................................................................................155

Sarı. ................................................................................................156

Heyrandadır-heyranda. ...................................................................157

Həvəsidir. .......................................................................................158

Gedər. .............................................................................................159

Döymü? ..........................................................................................160

Dünyadır. .......................................................................................161

Getməzmiş. ....................................................................................162

Bəllidir. ..........................................................................................163

Dışda bəllidi....................................................................................164

Sayar. .............................................................................................165

Qabaq. ............................................................................................166

Gördüm. .........................................................................................168

Gərəkdir. ........................................................................................169

Qarşı. ..............................................................................................170

İləni. ...............................................................................................171

Görünər. .........................................................................................172

Olar. ...............................................................................................173

Dəyməz. .........................................................................................176

Gözlər. ...........................................................................................177

Eylər. .............................................................................................179

Can içində. .....................................................................................180

Düşməz. .........................................................................................182

Söhbət olmasa. ...............................................................................184

Yol iləni. ........................................................................................186

Qaldı. .............................................................................................188

Kar ilə. ...........................................................................................190

Köz ilə. ...........................................................................................191

Bəllidir. ..........................................................................................192

Gəlsə. .............................................................................................193

Həm olmasa. ..................................................................................194

Əldə varı olmasa. ...........................................................................195

Qələndər ilə. ...................................................................................196

Vardır. ............................................................................................197

Gəlməzmi? .....................................................................................198

Gedəcək. .........................................................................................199

Gəzəmək ilən…………………………………………………......200

Əlif qəddin dal olar. .......................................................................201

Töküb gedəcək................................................................................202

Dış qaldı. ........................................................................................203

Nədir?! ...........................................................................................204

Ola. ................................................................................................205

Nə bilsin. .......................................................................................206

Bilmədim. ......................................................................................207

Dəyməz. .........................................................................................208

Qiylü-qal olar. ................................................................................209

Gedib, gedəcək. .............................................................................210

Halıma mənim. ...............................................................................211

Hicran hansı, bilmədim. .................................................................213

Qalmışam. ......................................................................................214

Qızmalı oldum. ..............................................................................215

Neyləyim?! ....................................................................................216

Tapmazsan. ....................................................................................217

Anlamaz. .......................................................................................218

Sir gedər. .......................................................................................219

İraq eylə özünü. ............................................................................220

Yağıdır-yağı. .................................................................................221

Tut. ................................................................................................222

Yar eylər. .......................................................................................223

Yetərsən.........................................................................................224

Yel ilə. ..........................................................................................225

Ehsan hansı, bilinməz. ..................................................................226

Bəylər. ...........................................................................................227

Ötəndə. ..........................................................................................228

Sevmək iləni...................................................................................229

Rüsva cahandan. ............................................................................230

İl ilə................................................................................................232

Mərdan hansı, bilmədim. ...............................................................233

Görünməz. .....................................................................................234

İndi. ................................................................................................235

Dərd nədir. .....................................................................................236

Yetdin. ...........................................................................................237

Məna bilməz yaşında......................................................................239

Gərək...............................................................................................241

Ötər bu dünya..................................................................................243

İçində. .............................................................................................244

Atı gərək. ........................................................................................248

Bənzər. ...........................................................................................249Dini-ruhani şeirlər
Rəbbiyül-əla....................................................................................250

Yağmur yağdır, sultanım……………………………………........251

Ya zülcəlalım..................................................................................252

Nəsən sən........................................................................................253

Möhtac eyləmə................................................................................254

Keçibdir həddən..............................................................................255

Var...................................................................................................256

Günahım güzəşt eylə.......................................................................257

Məhəmməd.....................................................................................259

Ənbər saçdılar.................................................................................260

Bəlli.................................................................................................261

Qurban, ya rəsul…………………………………………………..262

Səni.................................................................................................263

Sevmişəm səni…………………………………………………....264

Gəldi...............................................................................................266

Yusif deyə-deyə…………………………………………………..267

Görsəm............................................................................................269

Rəvan oldu…………………………………………………….....270

Ərəb dilli sevdiyim……………………………………………….271

İki dünyanın sultanı.........................................................................272

Əlidir……………………………………………………………...273

Sözüm var.......................................................................................274

Qana……………………………………………………………....286

Göy kəbutər ....................................................................................287

Behiştin…………………………………………………………...291

Beş namaz………………………………………………………...293

Axır zaman olar…………………………………………………...295

Axır zaman gələr………………………………………………….296

Törər……………………………………………………………....297

Çıxar……………………………………………………………....298

Bəyan gələr……………………………………………………….299

Əmri-xan gələr................................................................................301

Aman hey………………………………………………………....302

Xarab eylər………………………………………………………..304

Kürs çıxar. ……………………………………………………….306

Oturmuş…………………………………………………………...307

Yaşıl zümürrüd……………………………………………………309

Onda var…………………………………………………………..311

Vardır……………………………………………………………..312

Var………………………………………………………………...313

Qızdır bu dünya…………………………………………………...314

Fələyidir..........................................................................................316

Şəfa ver…………………………………………………………....318
Deyişmələr, müəmmalar
Azadi-Məxdumqulu........................................................................319

Məğrubi-Məxdumqulu…………………………………………...321

Durdu şair-Məxdumqulu ………………………………………...324

Azadi-Məxdumqulu.......................................................................326

Məxdumqulu-Zünubi…………………………………………….328

Məxdumqulu-Məğrubi…………………………………………....331

Məxdumqulu-Durdu şair………………………………………....333

Məxdumqulu-Oraz xan…………………………………………...335

Kimdədir……………………………………………………….....336

Durubdur………………………………………………………….337

Gedibdir…………………………………………………………..339

Nədəndir…………………………………………………………..340

Nədir……………………………………………………………...341

Üçü övladdan……………………………………………………..342

Kəfarət etdi……………………………………………………......343
Qəzəllər
Gördüm a………………………………………………………....344

Mehmanıdır……………………………………………………....345

Qeyri……………………………………………………………...346

Ey dost…………………………………………………………....347

Ya rəb……………………………………………………………..348

Xəbər, ey dost………………………………………………….....349

Qaşı yay…………………………………………………………..350

Bəlgilidir……………………………………………………….....351

Doğrusu…………………………………………………………...352

Bədnam olur……………………………………………………....353

Bir neçə misal………………………………………………….....354

Könül……………………………………………………………...355

Səndən bixəbər…………………………………………………....356

Can çıxar………………………………………………………….357

Al qandır.........................................................................................358

Eylədi..............................................................................................359

Unudar ol yolunu............................................................................360

Xunlar tökərlər gözündən...............................................................361

Dünyadan........................................................................................362

Daşımıza.........................................................................................363

Namus-arıma...................................................................................364

Sözlərim..........................................................................................365

Bənzəməz........................................................................................366

Oxşayır............................................................................................367

Eşq duzəxinə...................................................................................368

Məskəni...........................................................................................369

Görmüşəm.......................................................................................370

İlən..................................................................................................371

Gərəkməz........................................................................................372

İxtiyarım alıbdır..............................................................................373

Haqqın fərmanıdır...........................................................................374

Mənli yarımdan...............................................................................375

Ey binamaz, ey binamaz………………………………………….376
Divan ədəbiyyatının digər nümunələri
Səni.................................................................................................377

Gəldim.............................................................................................380

Gəldin……………………………………………………………..381

Var mənim………………………………………………………..383

De…………………………………………………………………385

Ya rəsul...........................................................................................386

Görcək rəsul.................................................................................. 387

Olmasın axır zaman........................................................................389

Mənli...............................................................................................391

Bənzər hökmlü................................................................................392

Gözəlim...........................................................................................394

Bitmək gərək...................................................................................396

Düşsən dərdi-bəlaya........................................................................398

Könlüm...........................................................................................399

Aşiq olmuşam.................................................................................400

Ürəyin qan içində............................................................................402

Ondadır...........................................................................................403

Səda oldum......................................................................................404

Rəbbim cəlil....................................................................................406

Ölməzdən qabaq..............................................................................407

Nəzər eylə.......................................................................................408

Qalmaqalı neylərəm........................................................................410

Qulun oldum...................................................................................411

Dedim-dedi.....................................................................................413

Bizi……………………………………………………………......414

Fayda………………………………………………………….......416

Nişan……………………………………………………………...418

Döndü dövr yamana………………………………………………420

Didar var………………………………………………………….421

Əylənməz........................................................................................423

Can eylədi.......................................................................................424

Bazar eylədi....................................................................................426

İsfahanda tapılmaz..........................................................................428

Süleyman neyləsin..........................................................................429

Tapılmaz.........................................................................................430

İstəməm...........................................................................................432

Ey pəri.............................................................................................434

Bilməzmin.......................................................................................435

Buluda apardı məni.........................................................................437

Büryanə oldum indi…………………………………………….....438

Edən kərim……………………………………………………......439

Canlar ondadır……………………………………………….........441

Böylə………………………………………………………….......442

Görən gözlərim……………………………………………….......444

Yaşım mənim…………………………………………………......445

Halım mənim…………………………………………………......446

Dostlarım………………………………………………………….447


ТЦРКСОЙ китабханасы серийасы: 5
Тərtib edən,

türkməncədən uığunlaşdıran

və ön sözün müəllifi:

Ramiz ƏSKƏR
Redaktoru:

Əli ŞAMİL
Sponsoru:

Şahmar Rüstəm oğlu VƏLİYEV

Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 446 s.

Korrektor: Leyla

Texniki redaktor: Ülvi Arif

Kompüterdə yığdı: Solmaz Əskərova

Dizayner: Ceyhun Əliyev

________________________________________

Çapa imzalandı: 21.03.2010

Formatı: 60x84

Həcmi: 28 çap vərəqi

Tirajı: 1.000 ədədMBM MMC mətbəəsində çap olundu.


1 Bu şeir natamamdır.

2 Rəvayətə görə, Məxdumqulunun bacısı Xanmənli, kiçik qardaşı Canəsən və onun arvadı Bayram üçü eyni gündə vəfat etmiş və 21 yaşlı şair bu qoş­manı yaz­mış­dır. Qoşmanın ilk bən­di yoxdur.

3 Vildan – behiştdəki oğlanlar.

4 Deyişmənin ilk bəndləri əlyazmada yoxdur.

5 Deyişmənin əlyazması yarımçıqdır.

6 Qəzəlin başlanğıc qismi yoxdur.

7 Bu ifadə altinda dört səhabə (Əbubəkr, Ömər, Osman və Əli) nə­zər­də tutu­lur.

8 «Yəssirləna hesaban»–Bizim hesab-kitabımızı göstər.

9 «Vəssaqahüm şəraban»–Onlara şərab içirdi (Quranın «Dəhr» surəsinin 21-ci ayəsi).

10 «Yə leytəni türaban»– Kaş ki torpaq olaydım (Quranın «Neba» surəsinin 40-cı ayəsi).


Yüklə 2,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin