Namazin hiKMƏt və SİRLƏRİ


“Ata-babalarınızı mehribancasına yad etdiyiniz kimi Allahı da elə yad edin”Yüklə 0,75 Mb.
səhifə10/10
tarix06.05.2017
ölçüsü0,75 Mb.
#16996
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
“Ata-babalarınızı mehribancasına yad etdiyiniz kimi Allahı da elə yad edin”. (Bəqərə surəsi, 200-cü ayə.)

2 İnşaallah bu barədə sonra deyiləcək.

1 “Tərcomeye məqaleye neyayeş”, səh. 12.

2 “Tərcümeye məqaleye neyayeş”, səh.12. Bu cəhətdən kafirlər, bütpərəstlər, müşriklər və materialistlər belə çətin anlarda, əlləri hər yerdən üzüldükdə Allaha pənah aparırlar. Necə ki, Qurani-Kərim buyurur: “Gəmiyə mindikləri zaman Allahın dininə inanıb Onu ürəkdən çağırdılar, lakin (Allah onları) xilas etdikdən sonra onlar yenə müşrik oldular”. (Ənkəbut surəsi, 65-ci ayə).

1 Yenə orada, səh. 13-15.

2 “Rəvayətlərdə deyilir: “Başqalarının haqqında dua edin və dua olunmağınızı istəyin!”

1 “Tərcumeye məqaleye neyayeş”, səh. 20.

2 Məsihilərin cəmləşib ziyarət, təvəssül və razü-niyaz etdikləri məkanın adı.

1 “Vəsailuş-şiə” zikrin babları bölməsi.

1 “Ənkəbut” surəsi, 45-ci ayə.

2 “Əla” surəsi, 14-cü ayə.

3 7-10-cu ayələr.

1 “Uyunu əxbaririza”, 2-ci cild, səh.265.

2 “Bertrand Rassel deyir: “Bəşər üç növdən ibarətdir. 1) Təbiətdə olan vasitələrlə özünü gücləndirib başqalarını öz əsarəti altına alan. 2) Xətərli və çətin anlarda öz hüququnu başqalarından müdafiə edib qoruyan 3) Nəfsi ilə mübarizə edib qalib və xoşbəxt olan şəxslər. (Çəhar məqale, səh.25).

3 İsa peyğəmbərdən (ələyhissəlam) 5 əsr qabaq yaşamış bu böyük filosofun arzusu bu idi ki, kaş bütün insanların hamısı saf və ədalətli bir cəmiyyətdə yaşayardılar.

1 Səh. 299.

1 “Vəsailuş-şiə”,7-ci cild, səh. 53.

2 Yenə orada, 10-cu cild, səh. 313.

1 Yenə orada, 7-ci cild, səh.110

2 “Usuli Kafi”, 2-ci cild, səh. 475, hədis 3.

3 Yenə orada, 2-ci cild, səh. 477, hədis 5.

4 Yəni günahların bağışlanmasını diləyib tövbə etmək.

1 “Vəsailuş-şiə”, 7-ci cild, səh. 84.

1 “İddətud-dai”, səh.130.

2 “Vəsailuş-şiə”, 7-ci cild, səh. 176.

3 Yenə orada.

1 Yenə orada, 16-ci cild, səh. 77.

1 Ümumiyyətlə, bəşərin xəta və səhvə meyli vardır. İslam Peyğəmbəri (salləllahu ələyhi və əlihi və səlləm) buyurur: “Cəhənnəm atəşinin bəşərin meylinə bağlılığı vardır və onu özünə tərəf sürükləyir. Əksinə olaraq behiştin əbədi səadəti ibadətin çətinliyinə dözməklə sıx əlaqəsi var. (Nəhcül-bəlağə, 176-cı xütbə). Yəni nəfsin şəraba, cinsi əlaqəyə, haram yeməyə, başqasının malına təcavüz etməyə və s. günahlara meyli çoxdur. Bunların hamısı dünya və axirət səadətinə güclü zərbə vurur.

1 31-ci məktub.

1 “Bəqərə” surəsi, 6-ci ayə.

2 “Zariyat” surəsi, 55-ci ayə.

3 Rəvayətlərin birində deyilir: “Bir nəfər içində dirhəm (gümüş pul) dolu kisəni Peyğəmbərə (salləllahu ələyhi və əlihi və səlləm) verdi ki, fəqirlərə paylasın. Həzrət kisəni yanında durmuş kor bir kişiyə verib buyurdu: “Bu dinarları (qızıl pulu) al!” Həmin kişi kisəni açıb içində dinar olduğunu hiss etdi. Bu zaman kisəni Peyğəmbərə (salləllahu ələyhi və əlihi və səlləm) verən şəxs dedi: “Ey Allahın elçisi! Mən kisəyə dirhəmlər qoymuşdum. Bunun içində isə dinarlardır.” Həzrət buyurdu: “Mənim dilimdən çıxan bu cümləyə (Bu dinarları al!) görə Allah-təala dirhəmi dinara çevirdi.”

1 “Rəd” surəsi, 11-ci ayə.

1 “Hədid” surəsi, 16-cı ayə.

1 “Əraf ”surəsi, 23-cü ayə.

1 Hər bir atom üç hissədən ibarətdir. Mərkəzi nüvə neytron və protondan təşkil edilmişdir. Hər maddənin (ünsür) müəyyən miqdarda neytron və protonu vardır. Hər bir elektron maddəsi atomun mərkəzi nüvəsinin ətrafında müəyyən olunmuş istiqamətə doğru qəribə bir sürətlə saniyədə təxminən 202 km hərəkət edir. Ən sadə atomlar bir proton və bir elektrondan təşkil olunmuş hidrogen atomlarıdır. Bunda neytron yoxdur və ən mürəkkəb atom maddəsi urandır. Hər uran atomu 92 proton, 143 neytron və 92 elektrondan ibarətdir.

2 “Elm və zendegi” kitabında deyilir: “Sübuta yetirildi ki, elektonlarda olan cərəyan mənfidir və tarazlığı vardır. Həmçinin hər atom maddəsi onun mərkəzi nüvəsinin neytronlarında olan müsbət cərəyan miqdarındadır. Əlavə olaraq sübuta yetirildi ki, neytronların cərəyanı yoxdur. Müsbət müsbətə, ya mənfi mənfiyə toxunduqda bir-birini özlərindən uzaqlaşdırırlar. Lakin müsbət mənfiyə yetişdikdə bir-birilərini cəzb edir. Nəticədə ildırım məsələsində olduğu kimi qığılcım əmələ gəlir. Belə ki, deyirik: Atomun mərkəzində yerləşən və biri-birinə birləşən protonlar necə olur ki, bir-birindən uzaqlaşmır və elektronları özlərinə cəzb edirlər? Bu mətləb atom tanıma elminin müşküllərindən sayılır.”

1 Materialistlərin bu nəzəri düz deyil. Belə ki, bir neçə hidrogenin tərkibindən başqa bir maddənin əmələ gəlməsini deyə bilmərik. Çünki, əgər hidrogenin nüvəsi oksigenə çevrilsə, onda gərək hər bir oksigen atomunun çəkisi hidrogenin atom nüvəsi ilə eyni olsun. Bir halda ki, bir oksigen atomunun çəkisi bir hidrogen atomunun çəkisindən 16 dəfə ağırdır.

1 “Biharul-ənvar”, 17-ci cild, səh. 53.

2 “Möminun” surəsinin 14-cü ayəsində buyurulur: “Ən üstün və ən yaxşı yaradan Allaha afərin olsun”.

1 Necə ki, bütün müsəlmanlar namaz qılarkən “Kəbə”yə tərəf səcdə edirlər. Yəni Kəbə evi qiblə sayılmaqla Allah üçün səcdə edilir.

2 Bu mətləb barəsində “Vəsailuş-şiə” kitabında xüsusi bir bölmə vardır.

1 Bəşərin torpaqdan yaranmasında iki məna vardır. 1) Allah-təala Adəmi (ələyhissəlam) torpaqdan və gildən yaratdı. Sonra onun nəslindən digər insanlar vücuda gəldi. 2) Torpaqdan bitən ot və bitki yeyən heyvanların ətində torpağın tərkibində mövcud olan maddələr, o cümlədən oksigen, hidrogen, karbon, kalsium, fosfor, dəmir, mis, yod və s. vardır. İnsan heyvan əti yeyərkən torpağın tərkibindəki maddələr onun canına hopur. Buna görə də insan torpağın tərkibində olan maddələrdən yaradılmışdır.

2 İbtidai.

3 Qayıdış.

1 “Qəsəs” surəsi, 88-ci ayə.

2 “Mustədrəkul-vəsail”, 3-cü cild, səh. 36, hədis 17.

1 “Mustədrəkul-vəsail”, 4-cü cild, səh. 158, hədis 5.

2 “Vəsailuş-şiə”, 4-cü cild, səh. 733, hədis 6.

3 Yenə orada, 6-cı cild, səh.38, hədis 3.

1 Yenə orada, səh.167, hədis 6.

2 Yenə orada, hədis 4.

3 Yenə orada, səh.168, hədis 10.

4 “Nəhcül-bəlağə”, 110-cu xütbə.

1 “Yuxarı qalx” kəlməsi Behiştin dərəcələrinə işarədir.

2 “Biharul-ənvar”, 84-cü cild, səh.184.

1 Yenə orada, 2-ci cild, səh.226.

2 “Hicr” surəsi, 9-cu ayə.

1 “Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh.227.

2 2-ci cild, səh. 599, hədis 2. .

1 “Kəlimət-tayyib”, səh.223.

2 Həmin mənbə.

3 “Huccətul-baliğəh”, səh. 88.

1 “Ayine Eslam” kitabından.

2 “Əhkamın fəlsəfəsi”, 1-ci cild, səh. 34.

3 “Kəlimut-tayyib”, səh. 233.

1 Yenə orada.

2 Yenə orada, səh. 232.

3 “Təməddone Eslam”, səh.377.

4 “Mohəmməd (salləllahu ələyhi və əlihi və səlləm) peyambəri ke, əz no bayəd şenaxt”, səh. 56.

1 “Cəhane Eslam”, səh. 165.

2 Yenə orada, səh. 276.

1 Seyidin anadan olduğu yer isə Həmədanın “Əsədabad” kəndidir. “Məşahire cəhan”, səh. 39.

1 “Ənkəbut” surəsi, 69-cu ayə.

1 Bir cüz iki hizbdən ibarətdir. (Mütərcimdən).

1 Quran “Ənkəbut” surəsinin 45-ci ayəsində belə buyurur: “Həqiqətən namaz (insanı) günahlardan və pis işlərdən çəkindirir”.

1 Məsələn, bəzi məsihilər deyir: Allah üçdür və eyni halda birdir.

2 Məsələn, yəhudilikdə olan bəzi çətin əməllər. Onların özləri belə bu əməlləri yerinə yetirmirlər.

3 “Kəşful-xifa”, 2-ci cild, səh. 294.

4 “Mustədrəkul-vəsail”, 3-cü cild, səh. 356, hədis 2.

1 “Məktəbe Eslam”, 96-cı nömrə, səh.5.

2 Qurban və fitr bayramları.

1 “Ali İmran” surəsi, 159-cu ayə.

1 Dünyanın məscidlərinə, xüsusilə Məkkə və Mədinədəki müqəddəs məscidlərə diqqət yetirməklə müxtəlif millətlərin, o cümlədən ağ və qara dərili, varlı və kasıb, güclü və zəif, kişi və qadın, qoca və cavan və s. təbəqələrin bir hədəfə itaət etdiklərinin, həmçinin möhkəm bir ipə sarılıb vəhdət simvolunu nümayiş etdiklərinin şahidi oluruq.

1 “Hucurat” surəsi, 10-cu ayə.

1 “Ali İmran” surəsi, 103-cü ayə.

1 “Hucurat”, surəsi, 10-cu ayə.

1 “Hucurat”, surəsi, 13-cü ayə.


1 “Əncoməne təbleğate Eslami”, 5-ci nömrə.

1 Ərəb dilində olan bu kəlmə həm mükafat və həm də əzab mənasını verir. (Mütərcimdən).

1 “Əmali”, şeyx Səduq, səh.586. “Ərbəine şeyx Bəhai”, 3-cü cild.

2 “”Hud” surəsi, 114-cü ayə.

1 Ola bilsin ki, məqsəd dəstəmaz üzvlərinin (üz, göz, ağız, əl və ayaqların) etdikləri günahlar olsun.

1 “Biharul-ənvar”, 82-ci cild, səh. 233.

1 Yəni nişanələr. (Mütərcimdən).

1Nəhavəndinin kitablarının birində (“Qolzar”, yaxud “Cənnətul aliyəh”) Sədi ilə müxalif olan bir şəxsin hekayəsini gördüm. O, yuxuda Sədini Behiştin bir guşəsində görür. Nida gəlir ki, Allah-təala Sədiyə bu məqamı onun bu şerinə görə vermişdir. Həmin şəxs yuxudan ayılıb Sədinin sorağına gedir. Sədinin həmin şeri zümzümə etdiyini görür. O, öz yuxusunu Sədiyə danışıb ondan üzr istəyir və onun dostlarına çevrilir.

2 “Rum” surəsi, 22-ci ayə.
Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin