Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?


) Suda təkcə ammonium birləşmələrinin olması nəyi göstərir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə8/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

553) Suda təkcə ammonium birləşmələrinin olması nəyi göstərir?

A) Suyun təzə çirklənməsini

B) Suyun çirklənməməsini

C) Suyun çoxdan çirklənib hal-hazırda da çirklənmənin davam etdiyini

D) Öz-özünə təmizlənmə prosesinin zəif getdiyini

E) Suyun çoxdan çirklənməsini


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975
554) Gigiyenik cəhətdən hansı torpaqlar daha yaxşıdır?

A) Bakterioloji cəhətdən təmiz

B) İri dənəli

C) Qumlu

D) Xirda dənəli

E) Gilli


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
555) Torpağın mexaniki quruluşu nəyi göstərir ?

A) Torpağın bakterial göstəricilərini

B) Torpaq hissəciklərinin ölçüsünü

C) Torpaqdakı bərk tullantıların miqdarını

D) Torpağın kimyəvi tərkibini

E) Torpağın rəngini


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
556) Torpağın kimyəvi tərkibi ilə əlaqədar baş verən xəstəliklər necə adlanır?

A) Allergik

B) Epidemik

C) Endemik

D) Endokrin

E) Genetik


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
557) Bu xəstəliklərdən hansıları torpaq vasitəsi ilə yayılır?

A) Vəba, difteriya

B) Hepatitlər, qarın yatalağı

C) Taun, poliomielit

D) Helmintozlar ,tetanus

E) Brüsellyoz, malyariya


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
558) Nə üçün uzun müddət gilli torpaq altında qalan tullantılar heç bir dəyişikliyə uğramır?

A) Temperatur aşağı olur

B) Gildə mikroorqanizmlər olmur

C) Hava və su daxil ola bilmir

D) Gil bakterisid təsir göstərir

E) Kimyəvi birləşmələr az olur


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
559) Nə üçün torpaq işləri ilə məşğul olanlara tetanus əleyhinə vaksin vurulur?

A) Tetanus törədiciləri xarici təsirlərə davamlıdır

B) Tetanus törədici zədələnmiş dəridən orqanizmə keçə bilir

C) Tetanus yoluxucu xəstəlikdir

D) Tetanusa ancaq torpaq işləri ilə məşğul olanlar yoluxur

E) Tetanus törədicisi ancaq torpaqda olur


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
560) Bakterioloji müayinə üçün torpaq nümunəsi hansı dərinlikdən götürülür?

A) 1 – 10 sm

B) 10 – 15 sm

C) 15 – 20 sm

D) Torpağın üst səthindən

E) 20 – 25 sm


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
561) Bu zonalardan hansı su kəmərinin sanitar-mühafizə zonasına aid deyil?

A) Müşahidə zonası

B) Birinci, ikinci və üçüncü qurşaq zonası

C) Sənaye nəqliyyat zonası

D) Məhdudlaşdırma zonası

E) Ciddi rejim zonası


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
562) Keyfiyyətli sularda BOT5- in maksimal miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 2 – 4 mq/ L

B) 7 – 9 mq/ L

C) 3 – 5 mq/ L

D) 9 – 10 mq/ L

E) 5 – 7 mq/ L


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
563) Çirkab sularını təmizləyən qurğuların işini qıymətləndirdikdə hansı labarator müayinə nəticələri əsas götürülür?

A) Reaksiyası, həll olmuş oksigenin miqdarı

B) Şəffaflığı, rəngliliyi

C) İyi, dadı, temperaturu

D) Asılı hissəciklərin miqdarı, BOT5, koli-titr

E) Oksidləşmə dərəcəsi, nitrit və nitratların miqdarı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
564) Su kranından axan sudan nümunə götürmək üçün suyu neçə dəqiqə axıtmaq lazımdır?

A) 20


B) 3

C) 7


D) 10

E) 5
Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


565) Suyun bakterioloji müayinəsində hansı göstəriciləri təyin edilir?

A) Kimyəvi tərkibi

B) Mikroorqanizmlərin patogenliyi

C) Koli-titr və koli-indeks

D) Mikroorqanizmlərin forması

E) Orqanoleptik xassələri


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
566) Adambaşı düşən gündəlik su sərfi normada nə qədərdir ?

A) 150 – 200 litr

B) 300 – 500 litr

C) 10 – 50 litr

D) 100 – 150 litr

E) 50 – 100 litr


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
567) Suyun pH-ı nəyi göstərir?

A) Suyun reaksiyasını

B) Mikroelementlərin miqdarını

C) Codluğunu

D) Oksidləşmə dərəcəsini

E) Şəffaflığını


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
568) İçməli suyun pH-ı nə qədər olmalıdır ?

A) 8,5 – 10

B) 6,5 – 8,5

C) 2,0 – 3,0

D) 3,5 – 4,5

E) 5,0 – 6,0


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
569) PH 3-ə bərabər olarsa suyun reaksiyası necədir?

A) Neytral

B) Zəif qələvi

C) Turş


D) Qarışıq

E) Qələvi


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
570) Məişət çirkab suları süni üsulla harada təmizlənir ?

A) Assenizasiya maşınlarında

B) Əmələ gəldiyi yerlərdə

C) Su hövzələrində

D) Suvarma tarlalarında

E) Təmizləyici stansiyalarda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
571) Maye tullantılar təbii üsulla necə təmizlənir ?

A) Süzgəclərdən keçirilir

B) Xlorlaşdırılır

C) Koaqulyasiya olunur

D) Torpaq sahələrinə axıdılır

E) Çökdürücülərdə çökdürülür


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
572) Aerotenklər hansı məqsədlə istifadə olunur ?

A) Məişət çikab sularının təmizlənməsi üçün

B) Bərk tullantlarl zərərsizləşdirmək üçün

C) Havanın çirklənməməsi üçün

D) Havanı oksigenlə zənginləşdirmək üçün

E) Sənaye çirkab suları təmizləmək üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
573) Nə üçün tullantılar vaxtlı-vaxtında kənar edilməlidir ?

A) Bitkilərin inkişafına zərərli təsir göstərir

B) Fotosintez prosesinə mənfi təsir gostərir

C) Ətraf mühiti çirkləndirir, həşərat və gəmiricilərin artmasına şərait yaradır

D) Tullantılarda biokimyəvi proseslər gedir

E) İnsanların təsərrüfat və məişət fəaliyyətinə mane olur


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
574) Torpağın mexaniki quruluşunu təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur ?

A) Snellen

B) Batometr

C) Aerometr

D) Knopp

E) Krotov


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
575) Kompostlaşdırma nədir ?

A) Tullantıların torpaq vasitəsilə zərərsizləşdirilməsi

B) Tullantıların yandırılması

C) Meyvə və tərəvəzlərin konservləşdirilməsi

D) Tullantıların kənar edilməsi

E) Tullantıların ütilləşdirilməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
576) Utilləşdirmə nədir ?

A) Tullantılardan təkrar xanmal kimi istifadə edilməsi

B) Tullantıların torpaq vasitəsi ilə zərərsizləşdirilməsi

C) Tullantıların yandırılması

D) Tullantıların kənar edilməsi

E) Tullantılardan mineral kübrə kimi istifadə edilməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
577) Normaya görə adam başına düşən minimal mənzil sahəsi nə qədərdir?

A) 9 m²


B) 7 m²

C) 3 m²


D) 4 m²

E) 5 m²
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985


578) Uzunluğu 4 m, eni 3 m olan ortaqda 3 nəfərdən ibarət ailə yaşayırsa, adambaşına düşən mənzil sahəsi nə qədər olar?

A) 7 m²


B) 4 m²

C) 3 m²


D) 6 m²

E) 5 m²
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985


579) 450 nəfər yaşayan bina üçün həcmi 100 l olan necə zibil qutusu qoyulmalıdır?

A) 11


B) 5

C) 10


D) 6

E) 7
Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


580) Mənzildə təbii ventilyasiya nə cür təmin edilir?

A) Ventilyator və ya kondisoner qoymaqla

B) Qapı, pəncərə və digər hava keçən yollarla

C) Mənzili işıqlandırmaqla

D) Mənzil sahəsini artırmaqla

E) Nənzili qızdırmaqla


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


581) Mənzildə süni ventilyasiya nə cür təmin edilir?

A) Mənzil sahəsini artırmaqla

B) Mənzili qızdırmaqla

C) Ventilyator və ya kondisioner vasitəsilə

D) Qapı pəncərə və digər hava keçən yollarla

E) Mənzilin düzgün yerləşdirilməsi yolu ilə


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
582) Hava mübadiləsi sayı nəyə deyilir?

A) 1 saat ərzində otaqdan xaric olan havanın həcmininə

B) 1 saat ərzində otaqdakı havanın xaricdəki hava ilə əvəz olunması sayına

C) 1 saat ərzində otaqda havanın temperaturunun dəyişilmə sayına

D) 1 saat ərzində otağa daxil olan havanın həcminə

E) 1 saat ərzində havanın hərəkət sürətinin dəyişilmə sayına


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
583) Sahəsi 18 m², hündürlüyü 3 m olan otaqda 81 m³ hava xaric olursa, hava mübadiləsi sayı necə olur?

A) 3,0


B) 2,0

C) 2,5


D) 15

E) 1,0
Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


584) Yerli ventilyasiyanın əhəmiyyəti nədir?

A) Otaqda ikitərəfli hava cərəyanı yaradır

B) Otağın havasının öz-özünə təmizlənməsini təmin edir

C) Toz və zərərli qazların otağın havasına qarışmasının qarşısını alır

D) Otağın havasını təmizləyir

E) Otaqda mikroiqlimi yaxşılaşdırır


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
585) Sorucu şkaflarda hansı növ ventilyasiya tətbiq olunur?

A) Yerli


B) Təbii

C) Ümumi


D) Qarışıq

E) Heç biri


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
586) Hansı bənd mənzillərin işıqlanmasına dair gigiyenik tələblərə aid deyil?

A) Mənzilin hər yeri eyni səviyyədə işıqlanmalıdır

B) İşıq mənbəyindən çıxan düz şüalar gözə düşməməlidir

C) Mənzillərə günəş şüası düşməlidir

D) Mənzildə lüminesent lampalardan istifadə olunmalıdır

E) Mənzilin işıqlanma səviyyəsi normada olmalıdır


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
587) İşıqlama vahidi hansıdır?

A) Hers


B) Kkal

C) Vatt


D) Desibel

E) Lüks
Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı,1999


588) İşıqlanmanin səviyyəsini ölçən cihaz hansıdır?

A) Şumomer

B) Voltmetr

C) Barometr

D) Hiqrometr

E) Lüksmetr


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
589) Otaqda işıqlanma hansı nöqtələrdə təyin edilir?

A) Otağın mərkəzində

B) Pəncərə qarşısında

C) Otağın mərkəzində və kənar nöqtələrdə

D) Otağın kənar nöqtəsində

E) Divarların səthində


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
590) İşıq əmsalına görə hansı otaqda təbii işıqlanma daha yüksəkdir?

A) 1 : 5

B) 1 : 8

C) 1 : 2

D) 1 : 6

E) 1 : 4


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
591) Uzunluğu 4 m, eni 3 m olan otaqda hündürlüyü 1,2m, eni 0,8m olan 3 pəncərə varsa işıq əmsalı nə qədərdir?

A) 1 : 4

B) 1 : 5

C) 1 : 3

D) 1 : 8

E) 1 : 6


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov . Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
592) Normaya görə mənzillərdə işıq əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1 : 4

B) 1 : 10

C) 1 : 6

D) 1 : 2

E) 1 : 8


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
593) Normaya görə mənzillərdə təbii işıqlanma əmsalı nə qədər olmalıdır ?

A) 1,5%-dən çox

B) 0.3 – 0,5 %

C) 0,5 – 0,8%

D) 0,8 – 1,0%

E) 0.1 – 0,3%


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
594) Otağın daxilində işıqlanma səviyyəsi 30 lk və xaricdəki işıqlanma səviyyəsi 1500 lk olarsa ,təbii işıqlanma əmsalı nə qədərdir?

A) 4%


B) 2%

C) 6%


D) 1%

E) 3%
Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı,1999


595) Normaya görə həm təbii həm də süni işıqlanmada mənzilin ümumi işıqlanma səviyyəsi nə qədər olmalıdır?

A) 500 – 5100 lk

B) 150 – 200 lk

C) 50 – 100 lk

D) 200 – 500 lk

E) 100 – 150 lk


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
596) Epidemioloji cəhətdən yataqxanalar yaşayış binalarından nə ilə fərqlənir?

A) Mikroiqlim göstəriciləri normadan aşağı olur

B) Yoluxucu xəstəliklərin yayılma ehtimalı çoxdur

C) Yataqxana ərazisində yaşıllıqlar az olur

D) Mənzil sahəsi normaya uyğun deyil

E) Yataqxanalarda izolyator olur


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
597) Xəstəxanaların yoluxucu şöbəsində hər çarpayıya düşən sahə nə qədərdir?

A) 6 m²


B) 4 m²

C) 5 m²


D) 8 m²

E) 7 m²
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985


598) Normativə görə xəstəxanalarda hər çarpayıya düşən sahə nə qədərdir?

A) 5 – 6 m²

B) 4 – 5 m²

C) 8 – 9 m²

D) 3– 4 m²

E) 6 – 7 m²


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
599) Müalicə-profilaktika müəssisələrinin sanitar müayinəsi zamanı yuyuntu materialı hansı məqsədlə götürülür?

A) Radioloji müayinə üçün

B) Kimyəvi müayinə üçün

C) Orqanoleptik müayinə üçün

D) Bakterioloji müayinə üçün

E) Fiziki müayinə üçün


Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
600) Mənzil fondunun sıxlığı nəyə deyilir?

A) 1 ha ərazidə yerləşən yaşayış binalarının sayına

B) Ərazinin ümumi sahəsinə

C) Adambaşına düşən mənzil sahəsinə

D) 1 ha əraziyə düşən mənzil sahəsinə

E) Ərazidə yaşayan əhalinin sayına


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985
601) Mənzil fondunun sıxlığının artması əhalinin sağlamlığına necə təsir göstərir?

A) Mikroiqlimi pisləşdirir

B) Sanitar şəraiti yaxşılaşdırır

C) Sağlamlığa təsir göstərir

D) Mikroiqlimi yaxşılaşdırır

E) Sanitar şəraiti pisləşdirir


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва «Медицина» 1985
602) Hamamlarda sanitar qaydaların pozulması hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər?

A) Botkin xəstəliyi, dizenteriya

B) Poliomielit, bronxial astma

C) Epidermofitiya səpgili yatalaq

D) Vərəm, revmarizm

E) Malyariya, nefrit


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985

603) Bərbərxanalarda sanitar qaydaların pozulması hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər?

A) Mədə- bağırsaq, uroloji

B) Allergik və hemotoloji

C) Kardioloji, helmintoloji

D) Dəri parazitar

E) Tənəffüs və endokrin vəzilərin xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985
604) Bərbərxanalarda təmiz alət və vasitələrdən neçə dəfə istifadə olunmalıdır?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 1

E) 4
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985


605) Bərbərxanalarda alətlər hansı üsulla dezinfeksiya olunur?

A) Qaynadılmaqla

B) Yaş dəsmalla silinməklə

C) Gün altında qurutmaqla

D) Yuyulmaqla

E) Dezinfeksiya edici məhlulla


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985

606) Hamamlar ən azı yaşayış binalarıdan və uşaq müəssisələrindən nə qədər aralı yerləşməlidir?

A) 100 m


B) 70 m

C) 10 m


D) 20 m

E) 50 m
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985


607) Hamamda soyunub-geyinmə otağında temperatur neçə dərəcə olmalıdır?

A) 20 °C


B) 27 °C

C) 18°C


D) 25°C

E) 22°C
Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975.


608) Bərbərxana salonlarında havanın temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

A) 20 – 22 °C

B) 16 – 18 °C

C) 24 – 26 °C

D) 22 – 24 °C

E) 18 - 20°C


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985
609) Bərbərxanalarda təmiz vasitələrin minimal miqdarı nə qədər olmalıdır ?

A) 20


B) 10

C) 50


D) Müştərilərin sayı qədər

E) 30
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985


610) Üzgüçülük hovuzuna daxil olma ardıcılığı necədir ?

A) Soyunma otağı, duş

B) Qarderob, hovuz

C) Soyunma otağı, hovuz

D) Qarderob, soyunma otağı, duş, hovuz

E) Qarderob, duş, hovuz


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985
611) Üzgüçülük hovuzlarında suyun şəffaflığı nə qədər olmalıdır?

A) Suyun dərinliyi qədər

B) 30 sm

C) 20 sm


D) 15 sm

E) 25 sm
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985


612) Üzgüçülük hovuzunda suyun koli-titrinin minimal göstəricisi nə qədərdir ?

A) 100 ml

B) 10 ml

C) 150 ml

D) 50 ml

E) 200 ml


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985
613) Üzgüçülük hovuzun suyunun iyi və dadı neçə baldan artıq olmamalıdır ?

A) 5


B) 4

C) 2


D) 6

E) 3
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985


614) Üzgüçülük hovuzuna verilən suda qalıq xlorun miqdarı nə qədər olmalıdır ?

A) 0,3 – 0,5 mq /l

B) 1,2 – 1,5 mq /l

C) 0,7 – 0,9 mq /l

D) 0,9 – 1,2 mq /l

E) 0,5 – 0, 7mq /l


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва «Медицина» 1985
615) Üzgüçülük hovuzunda suyun temperaturu uşaqlar üçün neçə dərəcə olmalıdır ?

A) 24 – 26 ˚ S

B) 22 – 24 ˚ S

C) 16 – 18 ˚ S

D) 28 - 30 ˚ S

E) 18 – 20 ˚ S


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена.Москва «Медицина» 1985
616) Üzgüçülük hovuzunda suyun temperaturu böyüklər üçün neçə dərəcə olmalıdır?

A) 26 – 27 ˚ S

B) 22 – 24 ˚ S

C) 16 – 18 ˚ S

D) 18 – 20 ˚ S

E) 20 – 22 ˚ S


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва «Медицина» 1985
617) Bu səbəblərdən hansı mənzildə rütubətin yaranması ilə əlaqədar deyil ?

A) Mənzildən düzgün istifadə olunmadıqda

B) Yeraltı suların səthə yaxın olması

C) Mənzildə hava mübadiləsi yüksək olduqda

D) Mənzildə ventilyasiya effektli olmadıqda

E) Tikinti materiallarının düzgün seçilməməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985
618) Bu tədbirlərdən hansı mənzillərdə səs-küyün azalmasına təsir göstərmir ?

A) Binanın texniki qurğularının normal fəaliyyəti

B) Mənzil sahəsinin normalara uyğun olması

C) Mənzildə səs uducu materiallardan istifadə edilməsi, nəqliyyatda bəzi qadağalar

D) Sanitar qoruyucu zonanın olması

E) Mənzilin düzgün planlaşdırılması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985
619) Mənzildə səs-küyün səviyyəsi nə qədər olmalıdır ?

A) 30 – 40 d/b

B) 80 – 90 d/b

C) 70 – 80 d/b

D) 60 – 70 d/b

E) 50 – 60 d/b


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва «Медицина» 1985
620) Mənzildə səs-küyün səviyyəsinin yüksək olması hansı üzvlərin funksiyasına təsir göstərmir ?

A) Endokrin sisteminə

B) Ürək-damar sisteminə

C) Eşitmə üzvünə

D) Tənəffüs üzvlərinə

E) Sinir sisteminə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва «Медицина» 1985
621) Mənzillərdə səs-küyün səviyyəsi hansı cihazla təyin edilir ?

A) Radiometr

B) Lüksmetr

C) Şumomer

D) UQ – 1, UQ – 2

E) Barometr


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва «Медицина» 1985

622) Mənzil tikintisində istifadə olunan ağac materiallarının nəmliyi maksimum neçə faiz olamlıdır ?

A) 25 %


B) 15 %

C) 45 %


D) 35 %

E) 55 %
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва «Медицина» 1985623) Bu amillərdən hansı ekoloji şəraitə təsir göstərmir ?

A) Havanın çirklənməsi

B) Su mənbələrinin çirklənməsi

C) Torpağın çirklənmısi

D) Yaşıllıqların qorunması

E) Meteoroloji şəraitin dəyişməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985
624) Sanitar qoruyucu zona nədir ?

A) Yaşayış binaları ilə su hövzələri arasında olan məsafə

B) İki sənaye müəssisəsi arasındakı məsafə

C) Yaşayış binaları ilə müalicə-profilaktika müəssisələri arasında olan məsafə

D) Yaşayış binaları arasında qalan məsafə

E) Yaşayış binaları ilə sənaye müəssisələri arasında saxlanılan məsafə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985
625) Bunlardan hansı yaşıllıqların gigiyenik əhəmiyyətinə aid deyil?

A) Radioaktiv şüalanmanın səvyyəsini azaldır

B) Mikroiqlimi yaxşılaşdırır

C) Oksigen əmələ gətirir

D) Səs-küyün səviyyəsinin azalmasına kömək edir

E) Havada tozların miqdarını azaldır


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва . «Медицина» 1985
626) Sanitar qoruyucu zonada hansı obyektləri yerləşdirmək olar?

A) Yaşayış binalarını

B) Qida müəssisələrini

C) Uşaq müəssisələrini

D) Qaraj, ambar, depo

E) Müalicə- profilaktika müəssisələrini


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985
627) İqlimə uyğunlaşma necə adlanır?

A) Akklimatizasiya

B) Akselerasiya

C) Akromeqaliya

D) Aerasiya

E) Akkomodasiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985
628) Fitonsidlər nədir?

A) Bitkilərdə olan bakterisid maddələr

B) Bitkilərdə olan vitaminlər

C) Bitkilərdə əmələ gələn üzvi maddələr

D) Bitkilərdə olan mikroelementlər

E) Fotosintezdə iştirak edən maddələr


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975.
629) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi üçün hansı amillərdən istifadə olunur?

A) Yüksək kalorili qidalar qəbul etmək

B) Əlverişsiz mikroiqlim təsirlərindən qorunmaq

C) Fiziki əməklə az məşğul olmaq

D) Hava, su, günəş vannalarından istifadə

E) Yuxu müddətini artırmaq


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif.1975.
630) Bunlardan hansı paltara dair gigiyenik tələblərə aid deyil?

A) Qan dövranı və tənəffüsü çətinləşdirməməlidir

B) Bədənin istilik komfortunu təmin etməlidir

C) Çəkisi bədən çəkisinin 10 % - dən artıq olmamalıdır

D) Bədəni sıxmamalı, sərbəst hərəkətini təmin etməlidir

E) Bakterisid təsir göstərməlidir


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə