IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə15/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37

Isihlabelelo 52


Kumqondisi wokuhlabelela. Masikili. EsikaDavida. Lapho uDowegi umEdoma esiza etshela uSawuli wathi kuye: UDavida ufikile endlini kaAhimeleki.

1 Ngani uzikhukhumeza

Ngobubi siqhwaga?

Ukulunga kway' iNkosi

Kumi njalo njalo.
2 Ulimi lwakho luceba

Ububi, lusenza

Inkohliso, okwensingo

Yona ebukhali.


3 Wena uthanda ububi

Kulakho okuhle,

Lokuqamba amanga ku-

lokulungileyo.


4 Uthanda wonke amazwi

Wona achithayo,

O, wena-ke limindini

Ogcwel' inkohliso.


5 'Nkulunkul' uzakuchitha

Ngokungapheliyo,

Uzakukususa wena

Njalo akukhuphe


Ngaphandle kwayo indawo

Yon' eyokuhlala,

Akuquphune ezweni

Labaphilileyo.


6 Abalungileyo labo

Bazakukubona,

Njalo bazakukwesaba

Bazakumhleka bo.


7 Khangela lo nguy' umuntu

Ongazanga enze

UNkulunkulu-ke abe

Ngamandla awakhe.


Kodwa uthembele kubo

'Bunengi benotho,

Eziqinisa-ke kubo

Ububi obakhe.


8 Endlin' yeNkosi ngifana

Lomhlwath' oluhlaza

Ngithemb' is'hawu seNkosi

Kub' ephakadeni.


9 Ngokubonga njalo njalo

Ngoba ukwenzile,

Ngizalindel' 'bizo lakho.

Lihle kwabangcwele.


Isihlabelelo 53


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeMahalathi. Masikili. EsikaDavida.

1 Isithutha sesitshilo

Enhliz'yweni yaso

Ukuthi akakho yena

UNkulunkulu bo.
Bonakele bona bonke

Benze okubi nje,

Njalo akakho loyedwa

Owenz' ukulunga.


2 INkosi isezulwini

Yakhangela phansi

Ebantwaneni babantu

Ukubon' ukuthi

Ngabe bakhona yini na

Labo bona aba-

qedisisayo njalo-ke

Bedinga iNkosi.


3 Bonke bahlehlel' emuva

Bangcolile bonke,

Owenz' okulungileyo

Akakho loyedwa.


4 Kanti abenza okubi

Abalalwazi na?

Badl' abantu bami njenge-

sinkw', abathandazi.


5 Lapho besaba kakhulu

Kungekh' ukwesaba,

'Nkosi 'hlakaz' amathambo

Abamhanqayo nje.


Wabathela izinhloni

Wena, ngokubana

UNkulunkulu usehle

Wabadelela nje.


6 Angathi ukusindiswa

KukaIsrayeli

Bekungavelela khona

Kuyo iZiyoni!


Lapho iNkosi iletha

Abathunjwa bayo

Uzathaba uJakobe,

Ajabul' 'Srayeli.


Isihlabelelo 54


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Masikili. EsikaDavida. Lapho amaZifi eza athi kuSawuli: UDavida kacatshanga yini kithi?

1 Ngisindise wena Nkosi

Ngal' ibizo lakho

Ungahlulele-ke mina

Ngaw' amandla akho.
2 Zwana umthandazo wami

O Nkosi ubeke

Indlebe yakho kuwona

'Mazw' omlomo wami.


3 Bangivukel' abemzini

Lababandezeli

Bading' umphefum'lo wami

Bengesab' iNkosi.


4 Khangela uNkulunkulu

Ungumsizi wami

'Nkos' ilabo abalonda

Umphefum'lo wami.


5 Uzabuyisel' ububi

Ezitheni zami,

Baqume baphele kulo

Iqiniso lakho.


6 Ngizanikela ngesihle

Umhlatshelo kuwe

Ngodumis' ibizo lakho

Nkosi ngoba lihle.


7 Ungikhulule kuhlupho

Lonke lal' ilihlo

Lami libon' isifiso

Sam' ezitheni zam'.


Isihlabelelo 55


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Masikili. EsikaDavida.

1 Mlimu akubek' indlebe

Kumthandazo wami

Ungacatshi Mlimu wami

Ekuceleni kwam'.

2 Lalela ungizwe mina

Ngiyakhala mina

Ngisebuhlungwini futhi

Ngingobubulayo.
3 Ngenxa yelizwi lesitha

Lohlupho lwababi

Baletha ububi kimi

Ngolaka beng'zonda.


4 Inhliziyo yam' 'buhlungu

Ngaphakathi kwami,

Izesabiso zokufa

Ziwele phez' kwami.


5 Ukwesaba lokuqhuqha

Sekwehlele kimi

Njalo lokuthuthumela

Kungigubuzele.


6 Ngath': Aluba ngilempiko

Njengalo ijuba

Ngabe ngiyaphapha ngiye

Ekuphumuleni.


7 Khangela ngizakuzula

Ngibe khatshana le

Ngihlale khonale mina

Khonale enhlane.


8 Ngizaphangisisa khona

Ukuphunyuka kwam'

Ngicatshele isiphepho

Lesivunguzane.


9 Chitha Nkosi phambanisa

Izindimi zabo

Ngoba ngibon' ingxabano

Phakathi komuzi.


10 Emini lasebusuku

Bawuzungezile

Lokuganga lal' usizi

Luphakathi kwawo.


11 Lenkohlakalo ikhona

Layo inkohliso

Lobuqili kabusuki

Emigwaqwen' yawo.


12 Ngoba ayisis' isitha

Esing'thel' ihlazo

Ngabe yis' isitha sami

Bengizakuthwala.


Kungesuy' umzondi wami

Oz'phakamisayo

Phezu kwami, ngabe ngazi-

fihla mina kuye.


13 Kodwa bekunguw', umuntu

Olingana lami

Ongowami umqondisi

Lengimjwayeleyo.


14 Sacebisana kwamnandi

Sihlezi ndawonye

Saya endlini yeNkosi

Ndawonye lebandla.


15 Kakubambe phezu kwabo

Ukufa sibili

Kabaphoselwe-ke phansi

Baphang' isihogo.


Ngokuba ububi babo

Bukuzo indawo

Abahlala kuzo bona

Lakho kibo bonke.

16 Mina-ke ngizakumbiza

Yen' uNkulunkulu

Njalo-ke iNkosi yona

Izangisindisa.


17 Ntambama lasekuseni

Lakuyo imini

Ngizakhala ngikhuleke

Wozwa izwi lami.


18 Ukhulul' umphefum'lo wam'

Ngokuthula kiyo

Impi elwa lami, ngoba

Babebanengi bo.


19 UNkulunkul' uzakuzwa

Abahluphe bona

Ngitsho labo abahlala

Khona ngasendulo.


Ngokuba abaphenduki

Kukho okwabo nje

Ngakho-ke bona bonke bo

Abesab' iNkosi.


20 Ngezandla zakhe uyalwa

Labazwana laye,

Njalo wephula esakhe

Isivumelwano.


21 Amazwi omlomo wakhe

Ayebutshelezi

Okwedlula amagcobo

Won' abutshelezi.


Kodwa imfazo yayise-

nhliziyweni yakhe

Amazwi akh' ayemnandi

Kanti ayinkemba.


22 Phos' umthwal' wakh' eNkosini

Izakukugcina

Ayiyikumuvumela

'Lungiley' asuswe.


23 Kodwa wena Nkulunkulu

Wobaletha phansi

Kumgodi wencithakalo

Abantu begazi,


Abantu bay' inkohliso

Abayikuphila

Ingxenye yensuku zabo,

Kant' ngothemba kuwe.

Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə