Jurnal Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdirYüklə 14,92 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/20
tarix16.02.2017
ölçüsü14,92 Mb.
#8497
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 
 
Jurnal Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya 
Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir 
 
 
This Journal is registered at the Ministry of Press 
 and Information of the Republic of Azerbaijan 
 
 
 
 
 
 
 
Lisenziya №138 
10 fevral 1999-cu il 
******** 
License No. 138 
February 10, 1999  
 
 
 
 
 
 
Yığılmağa verilmişdir: 05.03.2015. Çapa imzalanmışdır: 10.03.2015 
Formatı: 60х84 1/8. Həcmi: 15 ç.v. Ofset çap üsulu. Tiraj: 500 
 
Sent for print: 05.03.2015. Authorized for printing: 10.03.2015 
Format: 60x84 1/8. Volume: 15 p.l. Offset printing. 500 copies.  
 
 
               
 
 
 
 
 
 

 
170
M Ü N D Ə R İ C A T 
 
 
R İ YA Z İ Y Y A T,    M E X A N İ K A    V Ə     
T E X N İ K A    E L M L Ə R İ     B Ö L M Ə S İ
 
A.M.Quliyev, B.Z.Kazımov. Qeyri-xətti deformasiyaya uğrayan laylarin reoloji və 
süzülmə-tutum parametrlərinin təyini üsullari....................................................................5 
Р.И.Мирзаев. Экспериментальные исследования влияния  полимеров на 
реологические характеристики буровых растворов....................................................17 
Д.А.Ахметова. Современное состояние применения облачных вычислений в 
учебном процессе………………………………………………………………………25 
Dos.,R.K.Mehtiyev, Dos.,İ.X.Məmmədov. 
Neft və neft məhsullarinin 
çirkləndirici xüsusiyyətləri................................................................................................32 
Dos., İ.X.Məmmədov, Dos., R.K.Mehtiyev. Təbiəti və ətraf mühiti çirkləndirən 
mənbələr və onlarla mübarizə tədbirləri...........................................................................36 
Ш.Г.Исаева. Аварийные разливы нефти: средства локализации и методы 
ликвидации…………………………………………………………………………….40 
N.Ə.Umarova. Информационно-методическая поддержка билингвального  
обучения с применением методови средств нечёткой логики……………………..45 
 
T İ B B,    B İ O L O G İ Y A    V Ə     
P S İ X O L O G İ Y A    E L M L Ə R İ    B Ö L M Ə S İ 
İ. A. Axundov. Anafilaktik şokun dinamikasinda immum və laxtalanma göstəricilərinin 
qarşiliqli əlaqəsinin qanda və limfada dəyişməsinin mikroelementlərlə korreksiyasi......52 
K.S.Zeynallı. İnsan orqanizmində mikoz xəstəliyini yaradan patogen göbələklər..........61 
S.T.Məhərrəmova. Gəncə - qazax magistral boyu əkinalti torpaqlarda bioloji aktivlik və 
becərilən bitkilərdə ağir metallarin toplanmasi.................................................................65 
A.X.Səfərova. Biotexnologiyada ferment və gen mühəndisliyi mövzularinin tədrisində 
inteqrasiya imkanlari.........................................................................................................70 
R.R.Teymurova. Biologiya müəllimliyi ixtisasinda tələbələrin pedaqoji hazirliği.........75 
S.V.Vəliyeva. Şəxsiyyət və onun haqqinda klassik nəzəriyyələr.....................................80 
 
H U M A N İ T A R,    İ Q T İ S A D İ Y YA T     
V Ə    S O S İ A L    E L M L Ə R İ     B Ö L M Ə S İ 
G.R.Məmmədova. Müasir ingilis dilində sözdüzəldici şəkilçilər...................................84 
V.G.Rəhimzadə. Demokratik dövlət quruculuğu prosesində mətbuatin yeri və rolu.....90 
S.O.Əliyev. Qərb ölkələrində bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərlə 
mübarizənin cinayət-hüquqi aspektləri............................................................................97 
Ф.Я.Халилов. Опрос лиц адвокатом в уголовном процессе..................................107 
G.E.Səlimzadə. Ananin yeni doğduğu uşağini qəsdən öldürməsi əməllərinə görə cinayət 
məsuliyyətinin tarixi icmali............................................................................................113 
A.İ.Şirinova, E.E.Seyidov. Maliyyə resurslarinin düzgün idarə olunmasinin  
səmərəliliyi.....................................................................................................................124 
Z.C.Abbasova. İngilis dilinin tədrisində qarşilaşdiğimiz fonetik və qrammatik  
çətinliklər.......................................................................................................................129 

 
171
İ.R.Sultanlı. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində  ərzaq  bazarinin 
tənzimlənmə mexanizmi..................................................................................................133 
A.V.Səfərova. İngilis dilində felin şəxssiz formalari infinitiv…………………………137 
C.H.Hacıyev. Əmlak və torpaq vergilərinin hesablanmasindaki son dəyişikliklər........143 
Ə.A.Məmmədova. Sağlam həyat tərzinin formalaşdirilmasinda təlim-tərbiyə 
proseslərinin rolu.............................................................................................................146 
S.S.Məmmədzadə. 
Different dialects in corpus linguistics.
 (based on bnc and 
coca.)…………………………………………………………………………………...152 
М.Э.Бабаханова. Механизмы ответственности правительства перед парламентом  
в азербайджане..............................................................................................................159 
Z.A.Aslanov. Müasir şəraitdə istehsal sənayesində müəssisələrin idarəsində innovativ 
strategiya.........................................................................................................................167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
172
C O N T E N T S 
 
S E C T I O N   O F   M A T H E M A T I C S,   M E C H A N I C S   A N D 
T E C H N I C A L   S C I E N C E S 
A.M.Guliyev, B.Z.Kazimov. Methods to determine rheological and percolation 
parameters for layers with nonlinear deformed rocks..........................................................5 
R.I.Mirzayev. Experimental research on the influence of polymers on rheological 
characteristics of drilling fluids…………………………………………………………..17 
D.A.Ahmetova. Using cloud computing in modern teaching process...............................25 
R.K.Mehtiyev, I.H.Mamedov. Contamination properties of oil and oil products...........32 
I.H.Mamedov, R.K.Mehtiyev. Sources of environmental pollution and methods to  
fight them...........................................................................................................................36 
Sh.G.Isayeva. Emergency oil spill: localization means and methods of elimination…....40 
N.A.Umarova. Informational and methodological support for bilingual education with 
 the use of the methods of fuzzy logic................................................................................45 
 
S E C T I O N   O F   M E D I C I N E,    
B I O L O G Y   A N D   P S Y C H O L O G Y 
I.A.Ahundov. Microelement correction of variation of interaction between immune and 
pachemia indicators in blood and lymph in the dynamics of anaphylactic shock.............52 
K.S.Zeynalli. Pathogenic fungi that provoke mycotic diseases in the human body…….61 
S.T.Maharramova. Biological activity in soil and accumulation of heavy metals in  
plants along the highway between Ganja and Gazakh.......................................................65  
A.H.Safarova. Integration possibilities in teaching fermentation and gene engineering  
in biotechnology.................................................................................................................70 
R.R.Teymurova. Students’ pedagogical training for the speciality of biology teacher...75 
S.V.Veliyeva. Personality and classical theories on it......................................................80 
 
S E С T I O N   O F   H U M A N I T I E S,   E C O N O M I C S 
A N D   S O C I A L   S C I E N C E S 
G.R.Mamedova. Prefixes and suffixes in modern English……………………………..84 
V.G.Rahimzadeh. The place and the role of mass media in democratic state-building 
process…………………………………………………………………………………...90 
S.O.Aliyev. Criminal and legal aspects of fighting crimes against banks in Western 
countries…………………………………………………………………………………97 
F.Y.Halilov. Polling by the lawyer in the trial………………………………………...107 
G.E.Salimzadeh. Historical survey of mother’s criminal responsibility for killing her 
newborn child..................................................................................................................113 
A.I.Shirinova, E.E.Seyidov. Effectiveness of proper management of financial  
resources……………………………………………………………………………….124 
Z.J.Abbasova. Phonetic and grammatical difficulties in teaching English...................129 
I.R.Sultanli. Food market regulation mechanism in providing food security in  
Azerbaijan.......................................................................................................................133 
 

 
173
 
 
A.V.Safarova. The impersonal forms of the verb in English – an infinitive..................137 
J.H.Hajiyev. Latest changes in calculating property and land value taxes.....................143 
A.A.Mamedova. The role of education in shaping healthy lifestyle...............................146 
S.S.Mamedzadeh. Different dialects in corpus linguistics.  (based on bnc and coca.)...152 
M.E.Babahanova. Mechanisms of governmental responsibility to parliament in 
Azerbaijan……………………………………………………………………………….159
Z.A.Aslanov. Innovative strategy in the management of present day industrial production 
enterprises……………………………………………………………………………….167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
174
“ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ” 
JURNALINA TƏQDİM OLUNAN MƏQALƏLƏRİN  
TƏRTİBAT QAYDALARI 
 
 
     
1.   Elmlər doktorları və professorlar istisna olmaqla, hər məqalə üçün müvafiq elm 
sahəsi üzrə elmlər doktorunun rəyi və  məqaləni çapa tövsiyə etmiş qurumun (tarix və 
protokol nömrəsi göstərilməklə) müvafiq iclasından çıxarış təqdim edilməlidir.  
2. Jurnala təqdim olunan məqalənin strukturu ümumdünya miqyasında elmi  
məqalələrə  şamil edilən tələblərə cavab verməlidir. Yəni, məqalədə toxunulan problem 
ümumi  şəkildə müəyyənləşdirilməli, onun mühüm elmi və praktiki məsələlərlə olan 
əlaqəsi göstərilməli, müəllifin bu problem üzrə istinad etdiyi ən son işlərin təhlili 
verilməli, məqalənin həsr olunduğu problemin həll olunmamış hissələri, habelə alınan 
nəticələr və onların perspektivləri göstərilməlidir. 
3.
 
Mövzusunun səthi və tezissayağı olduğu, elmi baxımdan kifayət qədər  
əsaslandırılmadığı məqalələr qəbul edilmir. 
4. Məqalənin başlığı  qısa olmalı, məzmunu  əks etdirməli və 100 işarədən artıq  
olmamalıdır. Məqaləyə üç dildə (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) açar sözlər və  
UOT indeksi əlavə olunmalıdır. Azərbaycan dilində  təqdim olunan məqalənin sonunda 
ingilis və rus dillərində, ingilis dilində təqdim olunan məqalənin sonunda Azərbaycan və 
rus dillərində, rus  dilində  təqdim olunan
 
məqalənin
 
sonunda
 
Azərbaycan və ingilis 
dillərində eyni məzmunlu
 
xülasələr verilməlidir. 
5. Məqalə jurnalın redaksiyasına bir nüsxədə printerdən çıxarılmış  şəkildə (A4 
formatda) və elektron variantda (kompakt diskdə) təqdim olunmalı, nüsxə müəllif 
tərəfindən imzalanmalıdır. 
6. Məqalənun mətni Microsoft Word proqramında Times New Roman şrifti ilə 
yığılmalıdır. Şriftin ölçüsü 12, sətirlərarası interval 1 olmalıdır. Sol və sağ tərəfdən məsafə 
2,8 sm, yuxarı  və  aşağıdan isə 3 sm olmalıdır. Birinci sətirdəki boşluq 1,25 sm, düstur, 
rəsm və  cədvəllərdə interval məsafələri (yuxarı  və  aşağıdan) 6 punkt olmalıdır.  Şəkillər 
(rəsmlər) 11 ölçülü rəsmaltı yazılarla müşayiət olunmalı  və  mətnə skan edilmiş  şəkildə 
(yəni skannerdən keçirilmiş  şəkildə) daxil edilməlidir.
 
Cədvəllərdə  şriftin
 
ölçüsü
 
11 
olmalıdır. Düsturlar
 
Word Equation redaktorunda yığılmalıdır. 
7. Təqdim olunun məqalə 5-15 səhifə  həcmində olmalıdır (9000-27000 işarə). 
Həcmi 15 səhifəni aşan məqalə yalnız redaksiya heyətinin razılığı ilə qəbul olunur. Mətnin 
qrammatik cəhətdən düzgünlüyü müəllif tərəfindən yoxlanılmalıdır. 
8.  Qoşma səhifədə müəllifin adı, soyadı, atasının adı, elmi dərəcəsi
 
(varsa), iş yeri, 
iş yerinin ünvanı, müəllifin e-mail ünvanı  və  əlaqə telefonları göstərilməli, habelə 
əlyazmanın əvvəllər heç bir elmi nəşrdə dərc olunmadığı qeyd olunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 əlaqə telefonu: (050) 645-13-58 
 email: fuadhud@yahoo.com 
 ünvan: Bakı AZ1072, Koroğlu Rəhimov küçəsi 45, Odlar Yurdu Universiteti, otaq №384 
http://www.oyu.edu.az/index.php?newsid=39 

 
175
GUIDE FOR AUTHORS 
 
1.
 
All the submitted articles must be peer-reviewed. The peer-reviewers name and 
affiliation must be included as part of the article to be located at the end after the 
References. It should be on a separate line 2 lines below the last reference and start with 
the words “Reviewed by…”.  
2.
 
The contents of an article must meet generally accepted international scientific 
norms. The aim and the purpose of the article as well as its feasibility must be clearly 
indicated. It should deal with innovative ideas, developments, directions, misdirections, 
areas which need to be explored, future outlook, prior errors, problems, personnel, 
funding, or trends in the chosen field. 
3.
 
The manuscript with incomplete coverage of the subject will not be accepted. 
4.
 
The title of the article must be concise not to exceed 100 characters and be in 
full conformity with the contents. The article should include keywords and subject index 
(UDC). Also, an abstract is required consisting of: 1. 50-100 words; 2. author affiliations; 
and 3. date of submission. 
5.
 
Overseas authors are expected to submit their articles electronically to 
fuadhud@yahoo.com. Local contributors should submit a hard copy (in A4 format) and 
electronic version of their articles (in a compact disk) directly to the editorial office (see 
contact addresses at the bottom of this page). 
6.
 
Microsoft Word is the only preferred input program. The font used should be 
Times New Roman of 12 points. Text must be single spaced with 2.8 cm left/right margins 
and 3 cm top/bottom margins. Figures must be scanned and captioned in 11-points Times 
New Roman. Formulae should be input using Word Equation. And tabular data should be 
input using 11-points Times New Roman. 
7.
 
Authors are encouraged to submit articles ranging from 5-15 pages (including 
appendixes, references, figures and tables). Sanction of editorial board is required for the 
acceptance of manuscripts exceeding 15 pages. The author should check the text for 
grammar. 
8.
 
Each article should include title, name, patronymic, current affiliation, postal 
address, e-mail and phone numbers of the author who should also provide a written 
evidence that the presented manuscript has been never published before. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Tel.: (+994 50) 645 13 58 
email: fuadhud@yahoo.com 
Postal address: Room 384, Odlar Yurdu University, 45 K.Rahimov St., Baku AZ1072, Azerbaijan 
http://www.oyu.edu.az/eng/index.php?newsid=96 

 
176
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 
1.
 
За  исключением  докторов  наук  и  профессоров,  каждая  статья  должна  
иметь  рецензию  доктора  наук  в  соответствующей  области  науки  или  же 
утвердительную  выписку  из  заседания  ученого  совета  соответствующей 
организации c указанием даты заседания и номера протокола. 
2.
 
Структура    представляемой    в    журнал    статьи    должна      отвечать   
общемировым  требованиям    к    научным    статьям.  То    есть,  статья    должна  
включать    определение  проблемы  в  общем  виде,  её  связь  с  важными  научными  и 
практическими  задачами;  анализ    последних    достижений    и    публикаций    по  
данной   проблеме,   на   которые опирается автор; выделение нерешённых частей 
проблемы,  которым  посвящается  данная  статья;  формирование  целей  статьи 
(постановка  задачи);  содержание  основного  исследования  с  полным  обоснованием 
полученных  научных      результатов;  выводы  из  проведенного  исследования  и 
перспективы в данном направлении. 
3.
 
Рукопись,  в  которой  материал  изложен  поверхностно,  тезисно,  без 
достаточного научного обоснования - не принимается.  
4.
 
Заголовок  должен  быть  кратким,  отражать  содержание  статьи  и  не 
превышать 100 знаков.  Статья  должна  содержать  ключевые  слова  на  трёх  языках 
(азербайджанском,  английском  и  русском)  и  индекс  УДК.  Если  язык  статьи – 
азербайджанский,  в  конце  приводятся  идентичные  по  содержанию  резюме  на 
английском и русском языках.  Аналогично,  англоязычная   статья   сопровождается   
азербайджанским  и  русским,  а  русскоязычная – азербайджанским  и  английским 
резюме (идентичного содержания). 
5.
 
Рукопись  представляется  в  редакцию  журнала  в  одном  экземпляре  
хорошего качества  формата  А4  вместе  с  электронным вариантом (на  компактном   
диске). Экземпляр подписывается автором. 
6.
 
Текст  статьи  должен  быть  набран  в  программе Microsoft Word шрифтом 
Times New Roman 12 размера с одиночным междустрочным интервалом. Верхние и 
нижние поля – 3 см, левые и правые – 2.8 см. Отступы: первой строки (абзац) – 1,25 
см, интервалы (выше и ниже) от формул, рисунков, таблиц – 6 п.т. Рисунки и фото 
сопровождаются подрисуночными текстами в шрифте Times New Roman 11 размера 
и  вставляются  в  текст  в  отсканированном  виде.  Формулы  набираются  в  редакторе 
Word Equation с полуторным междустрочным интервалом. 
7.
 
Объём представляемой статьи должен быть в пределах 5 - 15 страниц (9000 
– 27000 знаков  без  пропусков).  Статьи  большего  объема  принимаются  только  по 
согласованию  с  редколлегией  журнала.  Текст  должен  быть  проверен  на 
грамматические ошибки, вычитан и просмотрен автором. 
8.
 
На  отдельной  странице  указываются  фамилии,  инициалы  автора,  учёная 
степень  (если  имеется),  место  работы,  почтовый  адрес  места  работы,  а  также 
электронный  адрес  и  контактные  телефоны  автора.  В  сопроводительном  письме 
следует указать, что рукопись ранее нигде не публиковалась.  
 
 
 
контактный телефон редакции: (+994 50) 645 13 58 
email: fuadhud@yahoo.com 
адрес: Баку AZ1072, ул.Кёроглу Рахимова 45, Университет Одлар Юрду, комната №384 
http://www.oyu.edu.az/ru/index.php?newsid=48 

 
167
ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ 
THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL NEWS OF ODLAR YURDU UNIVERSITY
 
 
2015 - № 41
 
 
 
 MÜASİR ŞƏRAİTDƏ İSTEHSAL SƏNAYESİNDƏ MÜƏSSİSƏLƏRİN 
İDARƏSİNDƏ İNNOVATİV STRATEGİYA 
 
Z.A.Aslanov  
Odlar Yurdu Universiteti, doktorant 
oyu-asp@mail.ru,  
  
Açar sözlər: innovativ, strategiya, müəssisə, sənaye 
Ключевые слова: инновационная, стратегия, предприятие, промышленность 
Key words: innovative, strategy, enterprise, industry 
  
Aktiv innovativ fəaliyyət vasitəsi ilə  sənaye müəssisələri rəqabət mühitinin artması 
şəraitində öz texnoloji inkişaf səviyyəsinin artırılmasını əldə edirlər. Lakin qlobal rəqabət 
şəraitində bu proses kifayət deyil. Sənaye müəssisələrində idarəetmənin effektli qərarlar 
qəbul edən uzun müddətli və sistemli innovativ strategiyanın inkişaf etdirilməsi vacibdir. 
 Məhz sistemli innovativ strategiyanın inkişafı sənaye müəssisələrinə qoyulan məqsədlərə 
çatmağa imkan verir. 
İdarəetmənin innovativ strategiyasının həyata keçirilməsi təsirin sadəcə daxili deyil, 
həmçinin xarici faktorlarına da reaksiya göstərən və  nəticədə xarici bazara çıxış üçün 
lazımi şərait yaradacaq sənaye müəssisələrin təşkilati strukturunun formalaşmasına gətirib 
çıxaracaq. Bunların hamısı  sənaye müəssisələrinin idarəetməsinin yeni innovativ 
strategiyasının inkişafı, bir sıra nəzəri və metodoloji gedişlərin araşdırılması  və inkişafı 
üçün lazımi fon təşkil edir və bununla da məqalənin mövzusunun aktuallığını təsdiq edir. 
İdarəetmənin innovativ strategiyası sahəsində metodoloji və  nəzəri fəaliyyətlərin bazası 
hələ  qərb, sonra da yerli alimlər tərəfindən qoyulmuşdur. Eyni zamanda qeyd etmək 
lazımdır ki, sənaye müəssisələri səviyyəsində, həm nəzəri, həm də praktik planda 
innovativ idarəetmə strategiyası problemlərinin sistemli araşdırılması tam kompleksi 
şəkildəaparılmamışdır. Deməli sənaye müəssisələrinin idarəedilməsinin innovativ 
strategiyası problemlərinin tam araşdırılmaması məqalənin məqsəd və həllini təyin edərək 
daha dərin işlənilməsini tələb edir. 
Məqsəd sənaye müəssisələrinin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının 
təkmilləşdirilməsi problemləri üzrə praktik tövsiyyələrinin düşünülməsi və  əsas nəzəri-
metodoloji qaydaların işlənilməsi və formalaşmasıdır. 
Məqsədin həlli üçün aşağıdakı məsələlər həll olunmuşdur: 
- müəssisələrin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının mahiyyətini, təsnifat və 
prinsiplərinin kateqoriyasını açmaq 
- metodoloji bazanı sistemləşdirmək və idarəetmənin innovativ strategiyası konsepsiyasını 
işləmək 
- müəssisənin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının işlənilməsinin xüsusiyyətlərini 
təyin etmək 
- müəssisənin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının effektivliyinin analizinin 
metodikasını işləmək 

 
168
Z.A.Aslanov 
 
- respublikada innovativ proseslərin kompleks analizini vermək 
- istehsal sənayesinin müəssisələrinin diaqnostikasını aparmaq və onun inkişaf 
perspektivini təyin etmək 
- müəssisələrdə sahibkar innovativ proseslərin idarəedilməsini təkmilləşdirmək 
- müəssisənin innovativ strategiyasına seçim etmək və onların fəaliyyətinə qiymət vermək 
- müəssisələrin idarəedilməsinin innovativ strategiyası effektivliyini təyin etmək. 
Araşdırma obyekti olaraq respublikanın həm istehsal məqsədli məhsulunu, həm də 
istehlak mallarını istehsal edən istehsal sənaye müəssisələrinin strateji innovativ fəaliyyəti 
çıxış edir (ərzaq və qeyri ərzaq malları daxil). 
Araşdırmanın predmeti istehsal sənayesində müəssisələrin idarəedilməsinin innovativ 
strategiyasının işlənməsi prosesində idarəetmə və iqtisadi əlaqələrin araşdırılmasıdır. 
Məqalənin nəzəri-metodoloji  əsasını istər makro, istərsə  də mikroiqtisadi səviyyələrdə 
innovativ strateji idarəetmə problemləri üzrə elmi məqalələr və monoqrafiyalar 
formasında həm xarici, həm də yerli araşdırmalar təşkil edir. Problemin həlli prosesində 
sistemli yanaşma və analizin metodları, iqtisadi-riyazi və statik metodlar istifadə 
edilmişdir. 
Araşdırmanın informasiya bazasını Dövlət Statistika Komitəsi və Azərbaycan 
Respublikasının  İqtisadiyyat və  Sənaye Nazirliyinin göstəriciləri, xarici və yerli 
analitiklərin araşdırmalarının bir sıra nəticələri, istehsal sənayesi müəssisələrinin rəsmi 
praktik materialları, eləcə də İnternet şəbəkəsinin informasiya resursları təşkil etmişdir. 
Araşdırmanın elmi yeniliyi sənaye müəssisələrinin innovativ idarəedilməsinin 
formalaşması üzrə metodoloji və metodik qaydaların işlənilməsindədir. 
Müəssisənin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının təsnifatının yeni sistemi 
mövcuddur.Araşdırma nəticəsində müəssisənin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının 
yeni konsepsiyasının işlənilməsində  və metodoloji bazanın sistemləşidirlməsi ortaya 
çıxarılmışdır. Sənaye müəssisələrinin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının 
işlənilməsinin xüsusiyyətləri işlənərəkmühüm nəticələr  əldə olunmuşdur. Araşdırma 
nəticəsində respublikada innovativ proseslərin sistemli analizi aparılmış və onların üstün 
və zəif cəhətləri ortaya çıxarılmışdır. 
Araşdırmanın üstün cəhətlərindən biri istehsal sənayesi müəssisələrinin diaqnostikası 
aparılmışdır. Bu diaqnostika nəticəsində innovativ inkişafın gələcək perspektivləri 
işlənilmişdir. 
Sənaye müəssisələrində sahibkar innovativ proseslərin idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi 
yolları araşdırılaraq bu sahədə  əvəzolunmaz nəticələr ortaya qoyulmuşdur. Araşdırmalar 
nəticəsində  sənaye müəssisəsinin innovativ strategiyasına seçim edilmişdir. Bu seçim 
edilərkən eyni zamanda sənaye müəssisəsinin innovativ strategiyasının fəaliyyətinə qiymət 
verilmişdir. 
İstehsal sənayesinin müəssisələrinin idarəedilməsinin innovativ strategiyasının 
effektivliyinin hesabı aparılaraq sənaye müəssisələrinin idarəedilməsinin innovativ 
strategiyası kimi sahəyə əvəzolunmaz nəticələr əldə olunmuşdur. 
  


Yüklə 14,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə