“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир


ЕРМЯНИСТАНЫН АЗЯРБАЙCАНА ТЯCАВЦЗЦYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/125
tarix02.01.2022
ölçüsü42,94 Mb.
#1003
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   125
– Respublikamızda siyasi sabitliyin olması,

sosial-iqtisadi sahədə böyük uğur ların qaza -

nıl ması, büdcə gəlirlərinin ildən-ilə artması

elmin inkişafı üçün lazım olan ən zəruri şərt -

lərdən biridir. Qazanılmış bu nailiyyətlər elmin

inkişafına öz müsbət təsirini necə göstərir?

– Ulu Öndərimizin siyasi müdrikliyi, dönməz

əqidəsi, qətiyyəti və xalqın ümum milli liderimizə

olan böyük inamı və dəstəyi sayəsində Azərbaycan

Respubli kasının parçalanmaq və öz müstəqilli -

yini itirmək təhlükəsindən xilas olması respubli -

ka mızda siyasi sabitliyə gətirib çıxardı. Məhz əldə

olunmuş bu siyasi stabilliyin nəticəsidir ki, res -

pub likamızda hər il sosial-iqtisadi sahədə böyük

uğurlar qazanılır və büdcə gəlirləri ildən-ilə artır.

Bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsa sını

qoyduğu siyasi və iqtisadi kurs Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev

tərəfindən uğurla həyata keçirilir və inkişaf

etdirilir. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu gün

Azərbaycan Respublika 

sının əldə etdiyi

nailiyyətlər elmi təməl üzə rində həyata keçirilən

uğurlu siyasətə əsaslanır. Azərbaycanın gələcə -

yini təbii resurs lara bağlamayan ölkə rəhbərliyi

neft-qaz gəlirlərinin insan kapitalına çevrilməsi

yönümündə məqsədyönlü və ardıcıl siyasət

yürüdür. Bu siyasət iqtisadi inkişafın elmi sütun -

lar üzərində aparılmasını, innovasiya yeniliklə -

rinin idarəçilikdə tətbiqini, elmlə iqtisadiyyatın

üzvi vəhdətinin təmin olun masını, informasiya

texnologiyalarının inki şaf etdirilməsini, elektron

hökumətin  forma laş dırılmasını,  ölkənin  gələcək

tərəq qisi naminə əsaslı elmi proqnozların irəli

sürülməsini və digər məsələləri aktual tələb kimi

önə çəkir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə aparılan

islahatlar, həyata keçirilən kompleks tədbirlər,

sosial-iqtisadi və mədə ni-mənəvi inkişaf sahə -

sin də qazanılmış nailiyyətlər Azərbaycanın bey -

nəl xalq aləmə inteqrasiyasını daha da yüksək

səviyyədə təmin etməyə, respublikamızın bey -

nəl 

xalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsinə vəbütöv  lükdə respublikamızın və xalqımızın yeni

inki şaf mərhələsinə qədəm qoymasına xidmət

edir.  


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə