Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix07.12.2016
ölçüsü42,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Layout 1

“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни  тяърцбя иля бир-

ляшдирян, фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эютцря

билян,  ъямий йятя, юлкяйя, халга  конкрет файда эятирян инсанлар

алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”.

Цмуммилли лидер ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı

əsasında Azərbaycan Tibb Universitetinin

500 çarpayılıq Tədris-Cərrahiyyə Klinika -

sının müasir səviyyədə inşası dövlətimizin bu

nüfuzlu ali təhsil ocağının inkişafına, onun

maddi-texniki bazasının möhkəmləndiril mə -

sinə diqqət və qayğısının əyani göstəricisidir.

Klinikada tədrislə yanaşı, əhaliyə yüksək

diaqnostik və cərrahi müalicə-tibbi yardım da

göstəriləcəkdir. Klinikada ümumi cərrahiyyə,

uşaq cərrahiyyəsi, döş qəfəsi cərrahiyyəsi,

oftalmologiya, travmatologiya, neyrocər rahiyyə

və digər şöbələr fəaliyyət göstərəcəkdir. Tibb

müəssisəsində müxtəlif cərrahi əməliyyatlar

aparmaq da mümkün olacaqdır. Tibb ocağı ən

müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.

Azərbaycan  Tibb  Universi teti -

nin rektoru, akademik Əhliman

Əmiraslanov  dövlə timizin  başçı -

sına klinika barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, tibb ocağının inşaat

işləri “Azərinşaat Qranit” MMC

tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Ümumi ərazisi 45 min kvadrat -

metr olan klinikanın binası oriji nal

memarlıq üslubunda inşa edil miş -

dir. On üç mərtəbəli binanın həyə -

tində geniş abadlıq işləri görül müşdür.

Azərbaycan Prezidentinə klini -

ka dakı kafed ralar və şöbələr haq -

qında məlumat verildi. Bildirildi

ki, burada cərrahi və diaqnostik istiqa mət -

lərdə 18 ka fedra, 20 şöbə fəaliyyət göstərə cək.

İl ərzində burada 2800 tələbənin, 400-dən

çox rezidentin, 20-dən artıq dokto 

ran 


tın

cərrahi ixtisaslı fənlər üzrə təhsili ilə 40

professor, 80 dosent, 120 tibb üzrə fəlsəfə

doktoru məşğul olacaqdır.

Diqqətə çatdırıldı ki, klinikada imtahan və

kompyuter zalları da müasir avadanlıqla təchiz

edilmişdir. Burada kursların və dövlət

imtahanlarının keçirilməsi üçün kompyuterlə

təchiz olunmuş zallar da vardır.

Yüksək zövqlə inşa edilən binanın foye -

sində Heydər Əliyev guşəsi yaradılmışdır.

Guşədə Ümummilli Liderin Azərbaycan

səhiyyəsinin inkişafı və universitetin həya -

2

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013Azяrbaycan vяtяndaшlarыnыn

saьlamlыьыna bюyцk qayьы

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı

Mehriban Əliyeva Azərbaycan Tibb Universitetinin 

Tədris-Cərrahiyyə Klinikasının açılışında olmuşlar.

tında əvəzedilməz rolu barədə məlumat veri -

lir. Burada Prezident İlham Əliyevin və Heydər

Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban

Əliyevanın bu tibb ocağında keçirilən tədbir -

lərdə iştiraklarını əks etdirən fotostend vardır.

Qeyd edildi ki, klinikanın şöbələrində ən

müasir tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır. Bu

cihazlar müayinə və müalicə işini ən yüksək

səviyyədə həyata keçirməyə tam imkan verir.

Klinikanın həkim, dərs və kompyuter otaqları

bütün zəruri avadanlıqla təchiz olunmuşdur.

Burada, həmçinin ictimai tədbirlərin keçiril -

məsi üçün xüsusi akustika və müasir mul -

time 


dia sistemlərinin quraşdırıldığı 250

yerlik konfrans zalı da vardır. Ümumilikdə

klinikada hər biri 100 nəfərlik olmaqla 9

mühazirə zalı, 50-dən çox praktik məşğələ

üçün treninq otağı yaradılmışdır. Klinikanın

şöbələrində quraşdırılan avadanlıq dünyanın

aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır. Bu cihazlar

vasitəsilə qısa müddətə müayinələrin nəticə -

lərini daha dəqiq əldə etmək mümkündür.

Məlumat verildi ki, klinikanın mərkəzi

laboratoriyası yüksək səviyyədə qurul muş -

dur. Ölkənin yeganə universitet klinikası olan

bu bölmədə biokimya, mikrobiologiya, im -

muno logiya, molekulyar genetika və digər

bölmələr fəaliyyət göstərir. Laboratoriyada

dünya universitetlərinin referens laboratori -

yalarında istifadə olunan tam avtomatlaşdı -

rılmış, ən müasir biokimyəvi, mikrobioloji,

immunoloji, genetik və digər analizatorlar

vardır. Bu isə istənilən laborator müayinələri

maksimum az vaxtda və dəqiq yerinə yetir -

məyə imkan verir. Laboratoriyada ölkəmizdə

ilk dəfə olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkila -

tının qəbul etdiyi “CLSI” standartlarına uy -

ğun biokimyəvi və immunoloji analizlər

apa rılacaqdır. Pasiyentlər dünyanın istənilən

ölkəsindən şəxsi kodları ilə klinikanın saytına

daxil olaraq laborator analizlərinin nəticə -

lərini əldə edə biləcəklər.

Diqqətə çatdırıldı ki, buradakı avadanlıq

tibbi müayinələrin görüntülərini də yüksək

səviyyədə əldə etməyə imkan verir. Klini -

kada, həmçinin “Tesla” maqnit rezonans

tomoq rafı, 128 kəsikli kompyuter tomoqrafı,

iki yüksək tezlikli rəqəmsal rentgen qurğusu,

universal tipli angeoqraf, 4D rejimli ultrasəs

müayinəsi aparatı quraşdırılmışdır.

Üçüncü mərtəbədə 20 çarpayılıq 5 reani -

masiya zalı, 18 əməliyyatxana yaradıl mışdır.

Reanimasiya zallarında Avropa istehsalı olan

çoxfunksiyalı elektrik yataqlar, mərkəzləş -

dirilmiş qaz sistemləri, monitorlar, süni

tənəffüs cihazları quraşdırılmışdır. Burada

çətinliyindən asılı olmayaraq, reanimasion-

intensiv terapiya xidmətləri xaricdə təhsil

almış təcrübəli reanimatoloqlar tərəfindən icra

edilir. Burada quraşdırılan xüsusi çoxfunk -

siyalı işıqlandırma sistemi və kamera vasi -

təsilə əməliyyat prosesləri dərs otaqlarına,

tədris və konfrans zallarına, həmçinin xaric -3

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013dəki yüksəkixtisaslı mütəxəssislərə ötürülə

bilir və tibb müəssisəsinin arxivinə yüklənir.

Klinikanın hər cür lazımi avadanlıq, o

cümlədən yumşaq və bərk inventarla təchiz

edilmiş palataları müasir səviyyədədir.

Binanın müxtəlif mərtəbələrində palatalar

fəaliyyət göstərəcəkdir.

Bu tibbi mərkəzdə tələbələrin, rezident -

lərin və doktorantların təhsili və biliklərini

artırmaları üçün mühazirə zalı, müxtəlif

sahələrə aid təcrübə laboratoriyası vardır.

Gənc mütəxəssis hazırlığını dünya standart -

ları səviyyəsində aparmaq üçün MDB

məkanında analoqu olmayan təcrübə labora -

to riyalarında anatomik, funksional və mulyaj

simulyantlar quraşdırılmışdır. Buradakı bir

çox avadanlığın üstünlüyü ondadır ki, bu

cihazlara kompyuterə yüklənmiş məlumat -

larla yanaşı, xəstənin də maqnit rezonans,

rentgen, kompyuter tomoqrafiyasından alınan

görüntülərini yükləmək olur. Dünyanın yalnız

bəzi aparıcı ölkələrinin tibb müəssisələrində

olan bu avadanlıq tələbələrin nəzəri və

praktiki biliklərini təkmilləşdirməkdə müstəsna

əhəmiyyətə malikdir. Klinikanın bütün

avadanlığı tibb elminin ən son nailiyyətlərinə

cavab verir və yerli “ARASH Medical”

şirkəti tərəfindən quraşdırılmışdır.

Klinikanın açılışında Azərbaycan Respub -

likasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları

çıxış etmişdir:

Prezident İlham Əliyevin çıxışı:

– Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Biz

Bakı şəhərində Azərbaycan Tibb Univer 

-

sitetinin Tədris-Cərrahiyyə Klinikasının açılı -şına toplaşmışıq. Bu gözəl hadisə münasi bətilə

sizi ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan Tibb

Universitetinin bütün professor-müəllim

heyətini, bütün tələbələri təbrik edirəm.

Gözəl mərkəzdir, gözəl tibb ocağıdır. İndi

mərkəzin müxtəlif bölmələri ilə tanış oldum.

Bir daha görürəm ki, Azərbaycanda artıq

səhiyyə sahəsində işlər ən yüksək səviyyədə

görülür.

Xatırlayıram ki, üç il bundan əvvəl bu

klinikanın təməl daşını qoyduq. O vaxt – üç

il bundan əvvəl Tədris-Terapevtik Klinikanın

açılışını da qeyd etdik. O vaxt rektor və

professor-müəllim heyətinin nümayəndələri

müraciət etmişdilər ki, Cərrahiyyə Klini 

-

kasının tikintisinə də ehtiyac vardır. İlkinolaraq Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait

ayrıl 


mışdı. Ondan sonra dövlət büdcəsi

hesabına bir neçə il ərzində bu gözəl tibb

mərkəzi yaradılmışdır.

Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda son illər

ərzində yaradılmış tibbi mərkəzlər arasında

bu gün bu mərkəzin xüsusi yeri vardır. Öz

gözəlliyi, memarlığı və funksional cəhətləri

ilə seçilən bir klinikadır.

O vaxt belə bir klinikanın yaradılması iki

məqsədi güdürdü. İlk növbədə, qarşıda

Azərbaycan Tibb Universitetində tədris pro -

sesini daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaq

məsələsi dayanmışdı. Eyni zamanda bütün

cərrahiyyə yönümlü kafedraları bir yerə

yığmaq məsələsi qarşıya qoyulmuşdu. Biz

buna nail olduq. Eyni zamanda Azərbay 

-

canda yeni, müasir tibb mərkəzinin yaradıl -ması da təmin edilmişdir. Yəni burada həm

təhsil, həm səhiyyə – ölkəmiz üçün vacib

olan iki sahə birləşir. Burada bütün işlər ən

yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Ən müasir

avadanlıq quraşdırılıb, çox gözəl şərait vardır,

çox gözəl binadır. Həkimlər, tələbələr üçün

burada ən gözəl şərait yaradılmışdır. Belə də

olmalıdır. Çünki Azərbaycan uğurla və

sürətlə inkişaf edir. Ölkə qarşısında duran

bütün vəzifələr icra edilir. O cümlədən səhiyyə,

təhsil sahələrində qarşıda duran vəzifələr icra

edilir. Son illər ərzində Azərbaycanda 500-ə

yaxın tibb mərkəzi tikilmişdir. Bu mərkəzlər

ölkəmizin bütün bölgələrini əhatə edir. On

beş şəhərdə diaqnostika mərkəzi yaradıl 

-

4ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 20135

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013

mışdır. Bu gün demək olar ki, ölkəmizin hər bir

yerində keyfiyyətli tibbi xidmət almaq üçün

gözəl imkanlar vardır. Səhiyyənin maddi-

texniki bazası möhkəmlənir, güclənir. Əmi -

nəm ki, yaxın bir-iki il ərzində artıq bütün

şəhərlərimizdə ən gözəl klinikalar yaradıla -

caqdır.

Təkcə son iki həftə ərzində ölkəmizin birneçə şəhərində müasir xəstəxanalar açıl 

-

mışdır. Deyə bilərəm ki, bölgələrdə, rayon -larda istifadəyə verilmiş xəstəxanalar da ən

müasir avadanlıqla təchiz edilir və ən yüksək

standartlara malikdir.

Azərbaycan Tibb Universiteti ölkəmizdə

həkim kadrların hazırlanmasında xüsusi rol

oynayan ali məktəbdir. Bu ali məktəbin böyük

tarixi, gözəl ənənələri və əminəm ki, gözəl

gələcəyi vardır. Çünki bu gün müstəqil Azərbay -

canda səhiyyə sahəsinə ayrılan xərclər artır,

səhiyyənin maddi-texniki bazası möhkəm -

lənir. Belə olan halda, əlbəttə ki, tibbi xidmə -

tin səviyyəsi də artmalıdır.

Universitetdə çox böyük təcrübəyə,

biliklərə malik olan professor-müəllim heyəti

vardır. Əlbəttə ki, sizin bilikləriniz gənc nəslə

ötürülür. Elə etməliyik ki, gənc nəsil, gənc

həkimlər dünyada səhiyyə sahəsində gedən

bütün prosesləri yaxından izləyə bilsinlər.

Bunu etmək üçün burada imkanlar, kompyu -

ter otaqları vardır. Əminəm ki, müxtəlif ali

məktəblərlə canlı bağlantı da yaradıla bilər.

Əməliyyatların izlənməsi üçün gözəl şərait

vardır.

Beləliklə, bizim gənc həkimlərimiz dün -yada səhiyyə sahəsində gedən bütün mütə -

rəqqi yenilikləri bilməlidirlər. Çünki bu gün

dünyada səhiyyə elmi çox sürətlə inkişaf edir.

Siz həkimlər bunu hamıdan yaxşı bilirsiniz.

Bu gün vaxtilə müalicəsi mümkün olmayan

bir çox xəstəliklər əgər vaxtında aşkarlanarsa

müalicə edilir. Diaqnostika cihazları, o cüm -

lədən burada quraşdırılan kompyuter tomoq -

rafları, MRİ, müasir rentgenlər imkan verir

ki, istənilən xəstəlik ilkin mərhələdə aşkar -

lan sın və düzgün diaqnoz qoyulsun. Artıq bu

cihazların mövcudluğu düzgün diaqnozun

qoyulmasında da mühüm bir addımdır və

əlbəttə ki, müalicə də düzgün aparılmalıdır.

Yəni dünya səhiyyə elminin uğurlu

inkişafı insanların sağlamlığına bilavasitə bir

töhfədir. Biz çalışmalıyıq ki, dünyada bu

sahədə gedən ən son yeniliklər, ixtiralar

Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Biz buna

hazır olmalıyıq. Yaradılan maddi-texniki

baza, müasir avadanlıq belə imkanları verir.

Həkimlərin peşəkarlığı, bilikləri artmalıdır.

Həkimlər daim öz fəaliyyətləri, işləri ilə elə

etməlidirlər ki, daha da bilikli olsunlar. Elə

edək ki, Azərbaycanda istənilən ən ağır

əməliyyat aparıla bilsin. Son illərdə deyə

bilərəm ki, biz buna nail ola bilmişik. Çünki

bu gün Azərbaycanda ən ağır ürək-damar

əməliyyatları, orqan transplantasiyaları apa -

rılır. Ancaq sirr deyil ki, bəzi insanlar, xüsu -

silə imkanlı insanlar müalicə üçün hələ də

daha çox xaricə üz tuturlar. Biz elə bir vəziy -

yət yaratmalıyıq ki, buna ehtiyac olmasın.

Azərbaycanda ən yüksək tibbi xidmət, ən

yüksək peşəkarlıq olmalıdır. Mən əminəm ki,

birgə səylər, həm dövlət tərəfindən aparılan

siyasət, yeni tibb ocaqlarının yaradılması,

müasir avadanlığın mövcudluğu və həm də

həkimlərin peşəkarlığı, təkmilləşməsi bizi bu

məqsədə nail olmağa gətirib çıxaracaqdır.

Bu yaxınlarda mən təhsillə bağlı fikir -

lərimi bildirdim. Bir daha demək istəyirəm,

elə etməliyik ki, bizim gənclər xaricə oxu -

mağa getməyə ehtiyac duymasınlar. Azərbay -

canda təhsilin səviyyəsi elə olmalıdır ki,

bura da ən yüksək təhsil almaq üçün imkan

olsun. Səhiyyə sahəsində də, həmçinin biz o

səviyyəni əlbəttə ki, təmin etməliyik. Əmi -

nəm ki, biz buna nail olacağıq. Çünki son

illərdə səhiyyə sahəsində aparılan islahatlaruğurludur, bununla bərabər hələ çox iş

görülməlidir. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar, o

cümlədən Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbay -

canın bu sahədəki fəaliyyətini yüksək

qiymətləndirir. Bir müddət əvvəl Dünya Səhiyyə

Təşkilatının Avropa bölməsi Azərbaycanda

gedən islahatları vurğulamışdır.

Bir daha demək istəyirəm ki, son illərdə

hər bir rayonda müasir xəstəxanalar, tibb

mərkəzləri tikilir. O ki qaldı Bakıya, son

illərdə Bakıda, demək olar ki, əsas elmi-

tədqiqat səhiyyə müəssisələrimiz yenidən

qurulmuşdur, əsaslı təmir edilmişdir, bir neçə

böyük xəstəxana tikilmişdir. Yəni bu sahədə

biz öz ardıcıl siyasətimizi davam etdirəcəyik.

İnsanların sağlamlığı dövlətimiz üçün

prioritet məsələdir. Mənim bölgələrə

səfərlərim zamanı açılan xəstəxanalar, su

xətləri, ekologiya ilə bağlı digər tədbirlər bir

məqsədi güdür – Azərbaycanda insan sağ -

lamlığı qorunsun, keyfiyyətli müalicə almaq

üçün imkan, şərait olsun. İndi bütün bölgə -

lərdə və yaxın zamanlarda hər bir şəhərdə

dializ mərkəzləri tam şəkildə fəaliyyətə

başlayacaqdır. Əksər şəhərlərdə biz artıq

buna nail olmuşuq. Biz bunun müsbət tərəfini

görürük. Vaxtilə xəstələr yüz kilometrlərlə

məsafəni qət etməli olurdular, böyük şəhər -

lərdə müalicə alırdılar. İndi hər bir bölgədə

deyə bilərəm ki, təxminən hər bir şəhərdə

müasir dializ mərkəzləri vardır. Ona görə

insanların sağlamlığını təmin edən tibbi

xidmət bu gün, əlbəttə ki, daha da yüksək

səviyyədədir. İnsan sağlamlığını şərtləndirən

digər amillər Azərbaycanda, əlbəttə ki, vardır.

Bu sahəyə diqqət yetirilir. Statistik göstə -

ricilər – yəqin ki, həkimlər bunu hamıdan

yaxşı bilirlər – onu göstərir ki, Azərbaycanda

insanların ömrünün uzunluğu artır, uşaq

ölümü azalır. Bu, səhiyyənin səviyyəsini

göstərən əsas amillərdən biridir.

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan

Tibb Universitetinin böyük tarixi, ənənələri,

gözəl bu günü, gözəl gələcəyi vardır. Deyə

bilərəm ki, biz həkimlərin bütün xahişlərini

çalışırıq ki, yerinə yetirək. Belə gözəl klini -

kalar həm tədris, tibb mərkəzləridir, eyni

zamanda həkimlərin iş yeridir. Hər yerdə, hər

şəhərdə, hər rayonda həkimlərin iş yeri də

bax, belə olmalıdır.

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu

gözəl klinikanın açılışı böyük əlamətdar

hadisədir. Mən çox şadam ki, son illərdə biz

sizinlə bərabər bu gözəl hadisələri qeyd

etmişik. Tibb Universitetinin ardıcıllıqla

klinikaları yaradılır. 2002-ci ildə stomatoloji,

2007-ci ildə onkoloji, 2010-cu ildə terapevtik

klinikaları açılmışdır və indi cərrahiyyə

klinikası artıq fəaliyyətə başlayır. Bir daha

sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən

təbrik edirəm.

Azərbaycan  Tibb  Universite ti nin

rektoru, akademik Əhliman Əmiras -

la novun  çıxışı:

– Möhtərəm cənab Prezident!

Çox hörmətli Mehriban xanım!

İcazə verin, Tibb Universitetinin profes -

sor-müəllim heyəti, tələbə kollektivi adından

Sizi ürəkdən salamlayım və Tibb Universi -

tetinin bu möhtəşəm, böyük klini kasına xoş

gəlmisiniz deyim.

Bu gün yeni tədris ilinin başlaması

ərəfəsində, möhtərəm Prezident, Sizinlə bir

yerdə olmaq bizim üçün çox böyük qürur

mənbəyi və sevincdir. Siz son illərdə artıq

üçüncü dəfədir ki, universitetimizə gəlirsiniz.

Bu, universitetimizə olan hörmətin, etimadın,

qayğının nəticəsidir. İcazə verin, bu etimada,

bu qayğıya görə bir daha Sizə dərin

təşəkkürümü və səmimi minnətdarlığımı

bildirim.

Mən ayrıca olaraq qeyd etmək istərdim ki,

Azərbaycanda elmin, səhiyyənin, təhsilin,

mədəniyyətin, incəsənətin böyük hamisi

olan, vaxtilə universitetimizdə təhsil almış6

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, birinci

xanım Mehriban Əliyeva da bu üç görüşün

üçündə də iştirak edibdir. Mən ona da bütün

kollektiv adından dərin təşəkkürümü və

minnətdarlığımı bildirirəm. Tibb Universiteti

fəxr edir ki, – düzdür, universitetimizi bitir -

məyibdir – vaxtilə Mehriban xanım bizim

universitetdə təhsil alıbdır.

Möhtərəm cənab Prezident, Ulu Öndər

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə

Tibb Universitetinə böyük qayğı və diqqətlə

yanaşmışdır. Təkcə ikinci dəfə Azərbaycanda

hakimiyyətə gələndən sonra Ulu Öndər iki

dəfə bizim universitetdə oldu. O ağır, çətin

dövrdə universitetin 11 mərtəbəli möhtəşəm

tədris binası və stomatoloji klinikası Ulu

Öndərin Tibb Universitetinə çox sanballı bir

töhfəsi kimi yaddaşlara həkk olunubdur. Uni -

versitet klinikalarının yaranması ideyası da

Ulu Öndərə məxsusdur. Ancaq bu ideyanı, bu

universitet klinikalarının yaranmasını Siz

reallaşdırdınız və Sizin sərəncamlarınızla bu

gün Tibb Universitetinin üç klinikası fəaliy -

yət göstərir. Bayaq mən Sizə məruzə etdiyim

kimi, 2007-ci ildə onkoloji klinika istifadəyə

verildikdən bir qədər sonra Sizə tədris-

terapevtik klinikanın yaradılması ilə bağlı

müraciət etdik. Bu gün burada qeyd etdiyiniz

kimi, çox çəkmədi ki, Siz Sərəncam imzala -

dınız. Onun həm təməl daşının qoyulması,

həm də açılış mərasimlərində Siz Mehriban

xanımla bir yerdə iştirak etdiniz. Universitet

kollektivinə töhfələrinizi verərkən elə

oradaca qeyd etdiniz ki, Tibb Universitetinin

daha bir klinikaya böyük ehtiyacı vardır –

cərrahi klinikaya. Siz cərrahi klinikanın

tikilməsi ilə bağlı qərar verdikdən düz beş il

sonra biz bu klinikanın açılışına toplaşmışıq.

Hesab edirəm ki, Tibb Universiteti 83 illik

şərəfli tarixinin bu gün ən yaddaqalan, bəlkə

də, o tarixə qızıl hərflərlə həkk oluna biləcək

bir gününü, hadisəsini yaşayır. Çünki bu

klinika, doğrudan da, istər tədris, istər elmi,

istər müalicə-profilaktika, müalicə-diaq nos -

tika nöqteyi-nəzərindən son dərəcə geniş

imkan 


lara malik olan, dünyanın bir çox

7

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013universitetlərinin klinikaları ilə bir səviyyədə

dayana biləcək bir klinikadır.

Möhtərəm Prezident, böyük məmnuniy -

yətlə istərdim Sizə məruzə edim ki, son illər

Tibb Universitetində bu klinikalarda uğurla

çalışa biləcək kadr potensialı yetişibdir və

yetişməkdədir. Ona görə Sizi əmin edirəm ki,

bu klinikanın kadr potensialı ilə bağlı da bir

problemimiz olmayacaqdır. Bu gün tədris-

terapevtik klinikasında dünyanın müxtəlif

aparıcı klinikalarından dəvət olunmuş 10

nəfər korifey sənətkar çalışır. Bu sənətkarlar

həm tədrislə, həm müalicə işləri ilə məşğul

olurlar, bu və ya digər sahənin inkişaf

etdirilməsi üçün bizə son dərəcə kömək

edirlər. Bu da Sizin göstərdiyiniz qayğının

nəticəsidir.

Möhtərəm cənab Prezident, bu gün bu

klinikanın müxtəlif şöbələrini gəzərkən, mən

bütün bunların hamısını Sizə məruzə etdikcə,

digər klinikalar barəsində danışdıqca dedim

ki, bunların hamısının səbəbi son on ildə baş

vermiş hadisələrdir, Ulu Öndər Heydər Əliyev

siyasətinin ölkəmizdə uğurlu davamı və bu

uğurlu davamın aparıcısı kimi Sizin xidmət -

ləri nizdir. Bu gün Tibb Universitetindəki bu

möhtəşəm işlər Azərbaycanda görülən işlərin

cüzi bir hissəsidir. Budur Heydər Əliyev

siyasətinin Azərbaycana verdiyi töhfələr.

Buna görə bizim əsasımız vardır bu gün

deyək, bir daha vurğulayaq ki, Ulu Öndərin

siyasəti Azərbaycan xalqını xoşbəxt günlərə

aparan, yeganə və alternativi olmayan bir

siyasətdir. Azərbaycan xalqının mütləq

əksəriyyəti kimi, Tibb Universitetinin profes -

sor-müəllim heyəti, tələbələri Heydər Əliyev

siyasətini dəstəkləyir və bu siyasətin davamlı

və daimi olması üçün əlindən gələn bütün

işləri edəcəkdir.

Möhtərəm Prezident, son olaraq icazə

verin, bu möhtəşəm klinikanı Tibb Universi -

tetinə hədiyyə etdiyiniz üçün professor-

müəllim heyəti, tələbə kollektivi adından bir

daha Sizə dərin təşəkkürümü, səmimi

minnətdarlığımı bildirim. Sizi əmin edirik ki,

bu klinika Azərbaycan xalqının sağlamlığının

keşiyində möhkəm duracaq, Sizin qarşıya

qoyduğunuz bütün məsələləri yerinə

yetirəcəkdir.

Ayrıca olaraq, mən Mehriban xanıma da

kollektiv adından bir daha dərin təşəkkürümü

bildirirəm.Kataloq: elm -> pdf
elm -> Ateroskleroz xolesterinin damar divarına çökməsi nəticəsində yaranır. Zamanla bu proses sürətlənərək damar mənfəzinin ciddi daralmalarına və tam tutulmasına aparıb çıxarır
elm -> Qabırğa sınıqları
elm -> İlk aorto-koronar şuntlama (AKŞ) əməliyyatı 1962–ci ildə Sabiston tərəfindən aparılmışdır
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
pdf -> Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев

Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə